Rozwój sieci parkingów P+R_informacja prasowa

advertisement
Rozwój sieci parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej
Startują pierwsze projekty dotyczące mobilności miejskiej w Warszawie i 15 gminach podwarszawskich.
Samorządy metropolii warszawskiej pozyskają na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź” 60 mln
złotych dofinansowania z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 20142020. Niebawem zostaną zawarte umowy o dofinansowanie wybranych projektów.
Aglomeracja warszawska aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie z zachowaniem
perspektywy lokalnej. O sile naszego miasta i jego obszaru metropolitalnego decydują przede wszystkim nasi
mieszkańcy - ich aspiracje, zaangażowanie, kreatywność, otwartość. Metropolia warszawska dąży do tego, aby być
miejscem przyjaznym i dostępnym dla własnych mieszkańców. Ma aspiracje być na tyle atrakcyjną, aby chcieli się tu
osiedlać wysokiej klasy specjaliści z różnych obszarów gospodarczych. Dlatego istotne jest prowadzenie przez
samorządy zaangażowane w rozwój metropolii działań służących poprawie warunków i jakości życia mieszkańców
poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości
transportu w aglomeracji. Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź”.
Sieć parkingów posłuży, w szczególności mieszkańcom przedmieść, w codziennych dojazdach do centrum, a także
zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było
skoordynowanie ich z transportem miejskim.
W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz
podwarszawskich gmin wybrano do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie znacznie poszerzona sieć
parkingów „Parkuj i Jedź”. Planowane inwestycje będą obejmować wybudowanie nowych lub przebudowanie już
istniejących parkingów w Warszawie oraz w gminach sąsiadujących ze stolicą (Markach, Lesznie, Wołominie, Kobyłce,
Legionowie, Radzyminie, Podkowie Leśnej, Ząbkach, Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim, Wieliszewie, Jaktorowie,
Pruszkowie, Piastowie, Michałowicach). Warto zaznaczyć, że jednym z istotnych kryteriów wyboru była bliska
lokalizacja planowanych inwestycji przy przystankach transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do
korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet
komunikacji miejskiej lub biletu lokalnego przewoźnika. Zakłada się, ze parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane
w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili
parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej.
Jest to dopiero pierwszy krok w budowaniu sieci parkingów ‘Parkuj i Jedź” w ramach metropolii warszawskiej.
Przewiduje się kolejne nabory projektów związanych z realizacją tego zadania. W lutym 2017 roku rozpocznie się
kolejny konkurs z alokacją na kwotę 6 000 000 euro. W ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
obecnie trwa proces zawierania umów o dofinansowanie na projekty edukacyjne oraz związane z rozwojem gospodarki.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu
terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych
z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca
samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru
metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi
inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.
Do najciekawszych projektów należą:
E-usługi publiczne (Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, Dostęp do informacji publicznej, Budowa i wdrożenie zintegrowanego
systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK)
Gospodarka (Rozwój oferty terenów inwestycyjnych, Promocja gospodarcza)
Edukacja (Opieka nad dziećmi do lat 3, Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, Doradztwo edukacyjno-zawodowe)
Transport niskoemisyjny (Rozwój sieci dróg rowerowych, Rozwój sieci parkingów P+R)
Download