Informacja dot. przedmiotów „informatyka” i „zajęcia komputerowe

advertisement
Informacja dot. przedmiotów „informatyka” i „zajęcia komputerowe” oraz „technika”
i „zajęcia techniczne”
Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych Dolnego Śląska
Zgodnie z nową podstawą programową (rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) w II etapie edukacyjnym w szkole
podstawowej są realizowane „zajęcia komputerowe” i „zajęcia techniczne”. W poprzednio
obowiązującym dokumencie (rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
- Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r.) zajęcie te występowały pod nazwą „technika” i „informatyka”.
Z analizy obecnie (tj. październik 2011 r.) obowiązujących aktów prawnych wynika, że nazwy
„zajęcia komputerowe” i „zajęcia techniczne” występują nadal we wzorze nr 53 arkusza ocen „dla
uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla
dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej” o symbolu MEN-I/37/2 będącym załącznikiem
rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624). W tym samym rozporządzeniu w załączniku
zawierającym wzory (nr 3,4 o symbolach MEN-I/3/2, MEN-I/3-w/2) obecnie wydawanych świadectw
promocyjnych dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej i wzory (nr 7,8 o symbolach MEN-I/6/2,
MEN-I/6-w/2) świadectw ukończenia szkoły podstawowej ww. zajęcia występują pod nazwą
„technika” i „informatyka”. Podobnie nazwę zajęć „technika” i „informatyka” użyto
w obowiązującym rozporządzeniu MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
Na pozór sprzeczne ze sobą zapisy odzwierciedlają sytuację prawną obowiązującą obecnie. Otóż
nową podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008 r. zostali objęci wszyscy uczniowie
rozpoczynający naukę w klasie I szkoły podstawowej w dniu 1 września 2009 r. I to oni dopiero w
roku szkolnym 2012/13 rozpoczną naukę przedmiotów o nazwie „zajęcia komputerowe” i „zajęcia
techniczne”. Dzisiaj tj. w roku szkolnym 2011/12 uczniowie klas IV, V i VI realizują przedmiot
o nazwie „technika” i „informatyka” i będą go realizować do końca roku szkolnego 2013/14.
Oznacza to, że w latach szkolnych 2012/13 i 2013/14 w szkole podstawowej będą realizowane
jednocześnie przedmioty o nazwie „informatyka” i „zajęcia komputerowe” oraz „technika”
i „zajęcia techniczne” :

rok szkolny 2012/13 - „informatyka” w klasach V i VI oraz „zajęcia komputerowe” w kl. IV

rok szkolny 2013/14 - „informatyka” w klasie VI oraz „zajęcia komputerowe” w kl. IV i V
Tak, więc w bieżącym roku szkolnym tj. 2011/12 ww. przepisy pozostają w zgodzie z aktualnym
stanem prawnym. Jednak już w roku następnym należy spodziewać się zmian w rozporządzeniu
w sprawie ramowych planów nauczania i zmian wzoru świadectw szkolnych promocyjnych dla
uczniów klasy IV – V i świadectw ukończenia szkoły podstawowej.
W związku z powyższym proszę zwrócić szczególną uwagę na zakładanie arkuszy ocen uczniom
obecnych klas IV, V i VI (tj. realizujących starą podstawę programową) zmieniającym szkołę
podstawową. W tym przypadku zakładając nowy arkusz nie powinno się korzystać ze wzoru nr 53
arkusza ocen dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły
podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej o symbolu MEN-I/37/2 będącym
załącznikiem rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) tylko z poprzednio obowiązującego
wzoru, w którym użyto pojęć „technika” i „informatyka”.
Maria Kramarczyk
Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards