plilk do pobrania

advertisement
Zarządzanie
kapitałem intelektualnym
w Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym
Podstawa zarządzania kapitałem intelektualny
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Uchwała numer 23/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego z dnia 30 marca 2015 r w sprawie wprowadzenia
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym następujących
Regulaminów :
◦ Działania Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii,
◦ Korzystania z infrastruktury badawczej WUM;
◦ Zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
2
Podstawa zarządzania kapitałem intelektualny
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Uchwała numer 23/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego z dnia 30 marca 2015 r w sprawie wprowadzenia
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym następujących
Regulaminów :
◦ Działania Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii,
◦ Korzystania z infrastruktury badawczej WUM;
◦ Zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
3
Podstawa zarządzania kapitałem intelektualny
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Uchwała numer 23/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego z dnia 30 marca 2015 r w sprawie wprowadzenia
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym następujących
Regulaminów :
◦ Działania Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii,
◦ Korzystania z infrastruktury badawczej WUM;
◦ Zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
4
Pracownik WUM
Wynik prac badawczych
Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii
Ocena wyniku prac
Dyrektor Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii
Strategia dla celów
ochrony prawnopatentwej oraz
sposobów komercjalizacji
Rektor WUM
Komercjalizacja
Brak
komercjalizacji
Brak decyzji o komercjalizacji przez WUM
W przypadku braku decyzji o komercjalizacji wyników badań
przez WUM przedstawiana jest pracownikowi oferta zawarcia
umowy o przeniesieniu praw do wyników badań.
Wynagrodzenie przysługujące WUM
za przeniesienie praw
własności wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
obowiązującego na dzień zawarcia umowy.
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł brutto.
Brak decyzji o komercjalizacji przez WUM cd.
W przypadku braku decyzji o komercjalizacji wyników badań
przez WUM, pracownik, po zawarciu umowy o przeniesieniu praw
do wyników badań, może we własnym zakresie przeprowadzić
proces komercjalizacji.
W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, WUM
przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z
komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów
bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały
poniesione przez pracownika.
Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w
szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu
komercjalizacji i opłat urzędowych.
Decyzja o komercjalizacji przez WUM
Komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż Wyników badań lub Knowhow z nimi związanego albo oddawanie ich do używania,
w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz
dzierżawy dokonywana przez CTT CePT ;
Komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub
akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia
Wyników badań lub Know-how z nimi związanego; komercjalizacja
pośrednia może również polegać na przekazaniu przez WUM Wyników
badań lub Know-how z nimi związanego w formie aportu do Spółki
celowej.
Decyzja o rodzaju komercjalizacji przez WUM cd.
W przypadku komercjalizacji Wyników badań oraz Know-how
związanego z tymi Wynikami pracownikowi przysługuje od WUM
•
•
50% wartości środków uzyskanych przez WUM z komercjalizacji
bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów
bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały
poniesione przez WUM;
50% wartości środków uzyskanych przez Synergia-WUM
w następstwie danej komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie
więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą
komercjalizacją, które zostały poniesione przez Synergia-WUM.
Download