Lateralizacja wed*ug Anny Grabowskiej

advertisement
Lateralizacja
według Anny
Grabowskiej
Renata Ziemińska
Lateralizacja

Anna Grabowska, Lateralizacja funkcji psychicznych w
mózgu człowieka, W: Górska, Zagrodzka, Grabowska
red., Mózg i zachowanie, Warszawa PWN, 2012, s.443488.

Półkule mózgowe niemal identyczne ale nie w pełni
symetryczne

Różnice między lewą i prawą półkulą dotyczą budowy i
funkcji.
Komisurotomia, Sperry 1981

przecięcie spoidła wielkiego, corpus callosum,
łączącego korę po przeciwnych stronach mózgu

Przecięcie spoidła przedniego i spoidła hipokampa
(mniejsze wiązki włókien leżące głębiej, łączące
opuszki węchowe, hipokamp, ciało migdałowate, część
płata skroniowego)

Nowsze badania (Sergent) pokazują, że komisurotomia
nie jest pełna, ponieważ komunikacja między półkulami
odbywa się podkorowo.
Spoidła przecięte
Funkcjonowanie poznawcze
osób po komisurotomii
Opis eksperymentu

Pacjent wpatruje się w punkt centralny ekranu, na
którym eksperymentator wyświetla słowa lub obrazki.

Bodźce prezentowane są na krotki czas z prawej lub
lewej strony ekranu, dzięki czemu adresowane są do
prawej lub lewej półkuli.

Zakłada się, że włókna przewodzące informacje są
skrzyżowane, tj. lewa półkula odbiera informacje z
prawej strony ciała i prawej strony otoczenia oraz
steruje ruchami prawej ręki i analogicznie z drugą.

Na stole za zasłonką znajdują się przedmioty, które
pacjent może badać dotykiem jednej lub drugiej ręki.
Sytuacja na rysunku

Pacjentowi prezentuje się słowo „auto” w prawej części
ekranu, a „klucz” w lewej.

Jeśli poprosić pacjenta, by wypowiedział, słowo, które
widzi, to odpowie „auto”.

Jeśli poprosić pacjenta, żeby wśród przedmiotów
leżących na stole wybrał lewą ręką przedmiot, który
odpowiada widzianemu słowu – wybierze klucz.
Wyjaśnienie zachowania
pacjenta

Tylko lewa półkula pacjenta jest w stanie generować
mowę, a z powodu przecięcia spoidła nie ma dostępu do
informacji, które dotarły do prawej półkuli („klucz”);
półkula ma tylko informację „auto” i dlatego mówi
auto.

Prawa półkula zawiaduje ruchami lewej reki, i ma
dostęp tylko do informacji z lewej strony ekranu
(„klucz”), dlatego wybiera klucz.
Podejście współczesne

„Każda półkula stanowi w dużym stopniu samodzielny
system, który może funkcjonować niezależnie od
systemu leżącego po przeciwnej stronie mózgu. Każda z
półkul ma też swój zakres specjalizacji, w którym
wykazuje wyższość nad półkulą sąsiednią. Dla
niektórych funkcji, np. mowy, wiodąca rolę odgrywa
półkula lewa, dla innych zaś (przede wszystkim dla
różnorodnych funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz
emocji) – prawa” (s.454)

Asymetria dynamiczna, komplementarność.
Mowa – uszkodzenia lewej
półkuli

Uszkodzenie w przedniej części lewej półkuli – brak
płynnego wypowiadania słów

Uszkodzenie tylnej części – pacjent nie rozumie, co się
do niego mówi i nie rozumie własnej mowy, choć
wypowiada zdania

Uszkodzenia pamięci słownej – niemożność powtórzenia
ciągu słów, trudność w nazywaniu nawet codziennych
przedmiotów

Lewa półkula ma wyłączne kompetencje co do ekspresji
mowy i zdolności fonologicznych.
Mowa – prawa półkula

Prawa półkula ma też możliwości językowe i może
rozumieć znaczenie prezentowanych wzrokowo słów.

Brak generowania słów

Po wielu latach ćwiczeń u niektórych pacjentów z
uszkodzoną lewą półkulą, prawa półkula nabyła zdolność
werbalnej odpowiedzi na bodźce, ale bez możliwości
przekodowania wzrokowych obrazów słów na ich
fonologiczną reprezentację.

Odseparowana lewa półkula ma zubożony słownik i
spowolnione czytanie.
Mowa – co daje prawa
półkula?

Kompetencja językowa nie dotyczy tylko treści zdań i
ich składni, ale także intonacji i emocjonalnego wyrazu.

Prawostronne uszkodzenia prowadzą do zaburzeń
odbioru intonacji wypowiedzi innych osób (smutek,
radość czy niepokój). Jest to aprozodia emocjonalna.
Prawa półkula odpowiada za zdolność ekspresji emocji.

Niekiedy zaburzenie rozumienia słów współwystępuje z
poprawnym rozumieniem intonacji (lewostronne
uszkodzenia).

Rozumienie metafor, przysłów, humoru, morału
Emocje

„Przy uszkodzeniu lewej półkuli, gdy ster w życiu
emocjonalnym przejmuje półkula prawa, pacjenci
przejawiają objawy depresji (…), przy uszkodzeniu
półkuli prawej (…) pacjenci na ogół są weseli” (s.462)

Neuroobrazowanie: „emocje negatywne wiążą się z
aktywnością prawej półkuli, pozytywne zaś z działaniem
lewej (…) gdy osoby przeżywają smutek, aktywność
wzrasta w płatach czołowych prawej półkuli i maleje w
lewej” (…) osoby z wyższą aktywnością płatów
czołowych po prawej stronie przejawiają skłonność do
emocji negatywnych (s. 463).
Funkcje wzrokowoprzestrzenne i uwaga

W prawej półkuli reprezentacja lewej i prawej
przestrzeni, a w lewej tylko prawej połowy. Pacjenci z
zespołem jednostronnego pomijania: jeśli u nich
uszkodzeniu ulega prawa półkula, pacjent pomija tylko
lewą stronę przestrzeni. Jeśli uszkodzeniu ulega lewa
półkula, to zaburzenia nie występują.

Klasyfikacja twarzy na kobiece i męskie, powoduje
większą aktywację w prawej półkuli. Ale rozpoznawanie
twarzy osób znanych zależy od lewej półkuli.

J. Sergent: analiza wysokich częstotliwości, gęste
drobne bodźce, należy do lewej półkuli. Prawa półkula
jest dominująca, ale nie we wszystkich procesach.
Pamięć

W procesach kodowania informacji do pamięci, większą
aktywność wykazuje lewy płat czołowy. Prawy zaś
uczestniczy w przywoływaniu śladów pamięciowych.

Procesy kodowania do pamięci są związane z
aktywnością lewego hipokampa. Struktura ta nie jest
natomiast aktywizowana podczas rozpoznawania (s.
469)
Korelaty anatomiczne

„Mózg ludzki jest asymetryczny, tak
jakby został poddany skręceniu w
lewo: część czołowa prawej półkuli
jest szersza i wysunięta do przodu,
podczas gdy część tylna lewej
półkuli jest bardziej rozbudowana
ku tyłowi” s.469

Dotyczy to także małp człekokształtnych i płodów
ludzkich.
„część czołowa prawej półkuli jest szersza i wysunięta do
przodu, podczas gdy część tylna lewej półkuli jest
bardziej rozbudowana ku tyłowi”
Mowa – rejon skroniowy

Bruzda Sylwiusza (oddziela płat skroniowy od czołowego
i ciemieniowego) w półkuli lewej jest dłuższa i bardziej
prosta, a w półkuli prawej jest krótsza i bardziej
zagięta ku górze.

Planum temporale jest większe w lewej półkuli.

Dotyczy to jednak osób praworęcznych. Osoby
leworęczne mają mniej asymetryczne mózgi.

Są to jedynie prawidłowości statystyczne, tj.
charakteryzują większość ludzi, ale nie wszystkich.
Bruzda Sylwiusza
Planum temporale
Leworęczność

„U osób praworęcznych uszkodzenie prawej półkuli
tylko w 3% przypadków prowadzi do zaburzeń mowy, u
osób leworęcznych zaś, takich przypadków jest aż 25%.
Uszkodzenie lewej półkuli prowadzi do zaburzeń mowy
w 62% przypadków osób praworęcznych i 53%
przypadków osób leworęcznych”. S.472

U osób leworęcznych większe obszary mózgu są
zaangażowane w procesy mowy, zaburzenia afatyczne są
lżejsze, łatwiejsze do rehabilitacji dzięki strukturom w
półkuli nieuszkodzonej, obie półkule uczestniczą w tych
procesach, mniejsza lateralizacja.
Niepraworęczność

Osoby niepraworęczne to osoby leworęczne, oburęczne
oraz co prawda praworęczne ale o udokumentowanej
leworęczności rodzinnej.
Fluencja słowna, wypowiedzieć
w ciągu minuty jak najwięcej
słów na określoną literę

U 96% praworęcznych wystąpiła lewostronna przewaga
aktywacji (neuroobrazowanie), tylko 4% aktywacja
bilateralna

U leworęcznych 76% aktywacji lewostronnej, 14%
bilateralnej i 10% słabej prawostronnej.
Neuroobrazowanie zadań na
rozumienie języka

U osób praworęcznych pobudzenie lewostronne w korze
skroniowej oraz czołowej (w obszarze Broca)

U osób leworęcznych aktywacja skroniowa była
symetryczna. Funkcje mowy u leworęcznych angażują
obie półkule, ich mozgi bardziej symetryczne.
Funkcje ruchowe u
leworęcznych

U praworęcznych przy ruchach ręki prawej czyli
dominującej obserwowano kontralateralne pobudzenie
w lewej półkuli w polach ruchowych. Przy ruchu ręką
lewą pobudzenie kontralateralne półkuli prawej, a
dodatkowo pobudzona była także półkula lewa. W
kontroli rąk dominująca jest lewa półkula, prawa
półkula jest aktywna tylko wtedy, gdy poruszamy lewą
ręką.

U leworęcznych zaangażowanie obu półkul przy ruchu
rąk, niezależnie od tego, która to ręka. Pobudzenie
mózgu jest podobne, jak przy poruszaniu lewą ręką u
praworęcznych. Asymetria bruzdy Sylwiusza i planum
temporale, mniej wyraźna.
Pars opelcularis POP w
obszarze Broca

Obszar Broca odpowiada za generowanie mowy

Praworęczni mają większe POP po stronie lewej a
leworęczni po prawej (kontralateralnie)

Stopień asymetrii koreluje ze stopniem ręczności

U praworęcznych ten sam gen odpowiada za
praworęczność i lewopółkulową organizację mowy, a u
leworęcznych czynniki losowe (Grabowska 2015, s. 479).
Kora ruchowa, bruzda
centralna (na czerwono)
Bruzda centralna i pole
ruchowe rąk
Wielkość bruzdy i obszarów
ruchowych rąk

U mężczyzn praworęcznych większy obszar ruchowy w
lewej półkuli, u leworęcznych większy był obszar ruchowy
po prawej stronie.

W grupie kobiet nie zauważono różnic w zależności od
ręczności. Kobiety praworęczne miały obszary ruchowe
symetryczne, a leworęczne takie jak leworęczni mężczyźni.

Osoby leworęczne mają większe mózgi niż praworęczne,
ich spoidło wielkie (zwłaszcza tylna część isthmus) jest 11%
większe. Symetria jest skorelowana z częstymi
połączeniami międzypółkulowymi. Ale nie dotyczy to
kobiet, s.477.

Jak wiadomo, kobiety mają większe spoidło, niezależnie od
ręczności.
Ręczność i spoidło

S. Witelson: w ostatnim okresie ciąży następuje
gwałtowna redukcja liczby włókien spoidła wielkiego. U
niepraworęcznych następuje zatrzymanie lub zakłócenie
tego procesu. Stąd mniejsza asymetria półkul i
niepraworęczność.

Wśród dzieci urodzonych przedwcześnie, liczba
leworęcznych jest większa, s.478.
Płeć

U kobiet mniejsza asymetria, lepsza fluencja słowna,
gorsze myślenie przestrzenne

Czy „większy stopień lateralizacji prowadzi do wyższej
sprawności”?, s.479
Badania uszkodzeń mózgu w
Instytucie Nenckiego

Uszkodzenie mózgu powoduje zwiększenie siły iluzji
Mullera-Lyera. U mężczyzn dotyczy to uszkodzeń
prawostronnych, a u kobiet dotyczy to uszkodzeń i
prawostronnych i lewostronnych. Stąd się wnosi, że
funkcje wzrokowo-przestrzenne są u mężczyzn
zlateralizowane prawostronnie, a u kobiet bilateralne.
Czy słowa się rymują?

Sally Shaywitz i in. 1995: inny wzorzec pobudzenia u
mężczyzn niż u kobiet. Badano zmiany przepływu krwi
przez różne okolice mózgu w trakcie tego zadania.

U mężczyzn nastąpił wzrost przepływu krwi w korze
czołowej lewej półkuli w obszarze związanym z mową

U kobiet wzrost przepływu krwi w podobnym regionie
ale w obu półkulach, a zatem obie półkule ścisłej
współpracują
Czy słowa się rymują?
Spoidło wielkie i przednie

Według Grabowskiej tylko niektóre części spoidła
wielkiego są większe u kobiet, istmus i splenium
(Witelson 1989). U kobiet splenium jest balonowate, a u
mężczyzn sierpowate.

Spoidło przednie jest większe u kobiet (Allen, Gorski
1992)
Spoidło wielkie
Czas transmisji

Nowicka, Fersten 2001: u kobiet czas transmisji
informacji językowej z jednej półkuli do drugiej jest
ogólnie szybszy i niezależny od kierunku

U mężczyzn czas krótszy z prawej do lewej, a dłuższy z
lewej do prawej. Lewa półkula specjalizuje się w
procesach językowych, a u mężczyzn specjalizacja jest
wyraźniejsza. Szlak do lewej pókuli jest utarty.
Podsumowanie

Praworęczność i płeć męska sprzyjają asymetrii
półkulowej, s.482.

Większa asymetria nie przyczynia się do większej
efektywności pracy mózgu, s.482.
Download