Załącznik nr 1 do Umowy …………… z dnia

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy …………… z dnia ……………
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
73 10 00 00-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Zamawiający
Skarb Państwa - Ministerstwo Sprawiedliwości (MS)
Z dniem 15 listopada 2012 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 października 2012 r. nr 2012/29/UE, ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw,
wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW
(dalej - Dyrektywa). Zgodnie z artykułem 7 ww. Dyrektywy każde państwo członkowskie
powinno zapewnić osobom pokrzywdzonym dostęp do bezpłatnych i poufnych usług wsparcia
polegających na dostarczaniu informacji i porad, wsparcia psychologicznego oraz praktycznej
pomocy. W Polsce świadczenie pomocy pokrzywdzonym finansowane jest z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej - Fundusz), którego funkcjonowanie
opiera się na regulacji art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. Nr 90, poz.557 z późn. zm.) i
wydanego na podstawie tego przepisu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego
2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189)
(dalej - Rozporządzenie). Wsparcie to powinno być dostępne jak najwcześniej od momentu
popełnienia przestępstwa, niezależnie od faktu zgłoszenia przestępstwa. Wsparcie może mieć
szczególne znaczenie dla decyzji pokrzywdzonego o zgłoszeniu przestępstwa. Ponadto,
pokrzywdzeni mogą potrzebować pomocy zarówno podczas postępowań, jak i w dłuższej
perspektywie. Wsparcie może być udzielane na wiele sposobów, na przykład przez bezpośrednie
spotkania, telefonicznie lub w inny sposób na odległość tak, by zagwarantować jak największy
zasięg terytorialny i dostępność. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary przemocy czy przestępstw
na tle seksualnym, często wymagają wsparcia specjalistycznego ze względu na szczególne cechy
przestępstwa, którym zostały pokrzywdzone.
Tylko w ubiegłym roku z pomocy finansowanej z Funduszu skorzystało ponad 20.000
pokrzywdzonych.
Pomoc udzielana jest w formie bezpłatnej porady prawnej oraz pomocy w formie
mediacji, ale też pomocy psychologicznej oraz w formie psychoterapii. Jeżeli w celu łagodzenia
skutków przestępstwa niezbędne jest finansowane świadczeń zdrowotnych, wyrobów
medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz innych środków pomocniczych
niezbędnych w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw a nie jest to możliwe do zrefundowania z innych źródeł, może
być opłacone ze środków pochodzących z Funduszu. Osoby pokrzywdzone i członkowie ich
rodzin mogą starać się o pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb
edukacyjnych osób uprawnionych. Można otrzymać także pomoc polegającą na pokrywaniu
kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, albo wsparcie w postaci
finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za użytkowany lokal
mieszkalny. Finansowane mogą być także działania związane z dostosowaniem lokalu
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem, jeżeli
w jego wyniku doznała ona uszczerbku na zdrowiu, polegającym na utracie sprawności fizycznej.
Ze środków Funduszu finansowane mogą być też przejazdy środkami komunikacji publicznej lub
koszty transportu, jeżeli jest to związane z uzyskiwaniem świadczeń wskazanych powyżej. Osoby
pokrzywdzone i członkowie ich rodzin uprawnieni są także do otrzymania pomocy w postaci
refundowania kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych oraz odzieży, bielizny,
obuwia, środków czystości i higieny osobistej. Pomocy tej udzielają podmioty - jednostki
niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym
stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje wyłonione w drodze konkursu ogłaszanego
przez dysponenta Funduszu.
Badanie ma na celu wskazanie, które z rodzajów świadczenia pomocy są najbardziej
efektywne oraz wskazanie nowych form pomocy dotychczas nieudzielanej a oczekiwanej przez
osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin.
Realizacja badania społecznego
dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin
form pomocy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest przeprowadzenie badania społecznego
polegającego na ocenie dotychczasowych form pomocy oraz zdiagnozowaniu oczekiwań
osób pokrzywdzonych i członków ich rodzin wobec form pomocy udzielanej im celem
złagodzenia skutków przestępstwa.
2.
KOD CPV
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania objęte jest kodem
CPV 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe).
3.
WYNIKI BADAŃ
Efektem przeprowadzonych badań społecznych ma być raport zawierający analizę
wyników badań, diagnozę problemów, jak również sugestie i rekomendacje możliwych do
wprowadzenia zmian odnośnie form pomocy osobom pokrzywdzonym oraz członkom ich
rodzin (osobom najbliższym).
4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1) Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa powinien posiadać doświadczenie w
prowadzeniu badań społecznych pod kątem analizy oczekiwań określonej grupy
badanych, przygotowywaniu raportów i rekomendacji – powyższe będzie weryfikowane
przez Zamawiającego na podstawie przekazanego CV (przedłożonych opinii).
2) Ponadto powinien dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj.
zatrudniać osoby/ współpracować z co najmniej jednym podmiotem o co najmniej
rocznym doświadczeniu w tym zakresie.
5.
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Narzędzia pracy - Wykonawca będzie wykorzystywał własne narzędzia pracy (komputer,
oprogramowanie), może korzystać z pracy wolontariuszy.
Miejsce wykonywanie badania – teren całego kraju, badani powinni pochodzić z każdego
województwa.
Osoby badane – badaniem powinny być objęte osoby pokrzywdzone przestępstwem i
członkowie ich rodzin (osoby najbliższe), osoby nie korzystające dotychczas z Funduszu
oraz te z pomocy z Funduszu korzystające w przeszłości/obecnie. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za dotarcie do osób badanych. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wykaz podmiotów świadczących obecnie pomoc finansowaną ze środków pochodzących z
Funduszu. Minimalna liczba badanych w każdym województwie wynosić powinna 75 osób,
z czego 80% powinni stanowić pokrzywdzeni, przy czym 20% do 25% stanowić powinny
osoby, które z pomocy finansowanej z Funduszu dotychczas nie korzystały. Zamawiający
może zaaprobować zmianę wielkości próby w województwie na pisemny wniosek
Wykonawcy, przy zachowaniu wielkości próby badawczej na obszarze całego kraju.
Formy – badanie jakościowe i ilościowe, wykonywane za pomocą ankiet, wywiadów,
kwestionariuszy, raportów, statystyk oraz innych metod. Badanie pod katem trafności,
skuteczności i efektywności, użyteczności oraz trwałości pomocy już udzielanej z
wykorzystaniem minimum trzech form.
Warunki techniczne – raport w wersji pdf powinien obejmować minimum 80 stron A4 przy
zachowaniu standaryzowanej zawartości 1 strony to jest 1800 znaków (w tym spacje i znaki
interpunkcyjne) w układzie: przeciętnie 60 znaków w wierszu na stronie, 30 wierszy na
stronie, maksymalnie 30% powierzchni raportu mogą stanowić elementy graficzne, za
elementy graficzne Zamawiający uznaje np.: obrazki, grafiki, wykresy.
6.
TERMINY
Termin na przygotowanie raportu z przeprowadzonego badania określony jest na 15
listopada 2015 r.
7.
W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY
Do udziału w konkursie dopuszczone są podmioty, które posiadają uprawnienia do
wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia oraz
zatrudniają osoby/ współpracują z co najmniej jednym podmiotem o co najmniej rocznym
doświadczeniu w tym zakresie.
8.
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za realizację przedmiotowego zamówienia będzie płatne w terminie 30 dni
od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisanie bez
zastrzeżeń protokołu odbioru. Załącznikiem do przedmiotowego protokołu będzie
zaakceptowana wersja (elektroniczna) raportu.
9.
10.
PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE
1.
W ramach wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 8 zostaną
przeniesione na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanego raportu
z badania.
2.
Zamieszczone w opracowaniu pliki graficzne będą autorskimi opracowaniami lub
zawierać będą opis skąd pochodzą (pełne dane bibliograficzne na zasadzie prawa
cytatu, odwołania; w przypadku zdjęć – podpis kto jest autorem zdjęcia oraz
wskazanie źródła jego pochodzenia).
3.
Przekazane Zamawiającemu treści (w tym także ilustracje, grafiki, cytaty ze stron
internetowych) nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich.
4.
Wykonane w ramach zawartej umowy opracowanie merytoryczne i graficzne
wykonanego raportu będzie całkowicie autorskie i nie będzie naruszało jakichkolwiek
praw osób trzecich.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
W trakcie oceny ofert będą brane pod uwagę następujące elementy:
1)
1 kryterium: Cena łączna brutto za przeprowadzenie badania i opracowanie raportu:
40% (maksymalnie 40 pkt.). Liczba przyznanych punktów zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
najniższa cena spośród nadesłanych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------- ---- x 40
cena badanej oferty
2)
2 kryterium: Ocena propozycji przeprowadzenia badania oraz opracowania raportu:
60% (maksymalnie 60 pkt):
a) zgodność z opisem przedmiotu konkursu (maksymalnie 5 pkt),
b) przystępność informacji zawartych w raporcie (maksymalnie 5 pkt),
c) przystępność słownictwa użytego w raporcie (maksymalnie 5 pkt),
d) przystępność grafiki użytej w raporcie (maksymalnie 5 pkt),
e) czas przeprowadzenie badania (maksymalnie 5 pkt),
f) zaproponowana budowa raportu (maksymalnie 5 pkt),
g) wykorzystane metody badawcze (maksymalnie 5 pkt),
h) objętość populacji osób badanych (maksymalnie 5 pkt),
i) sposób dotarcia do osób badanych - zasięg i miejsca wykonywania badań
(maksymalnie 5 pkt),
j) sposób wykonywania badań - formy (maksymalnie 5 pkt).
Liczba przyznanych punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
liczba punktów badanej oferty
liczba punktów = ------------------------------------------------------------- ---- x 60
liczba punktów najwyżej ocenionej oferty
Liczba punktów (procentów) będzie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Punkty z wag sumuje się. Wygrywa Wykonawca posiadający największą
ilość punktów (procentów) ogółem. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100.
11.
WYBÓR OFERTY
Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli
Zamawiającego. Możliwe jest powiększenie Komisji o zaproszonych do jej grona gości.
Oferty odrzucone z powodów formalnych tj. nie zawierającego wszystkich wskazanych
w punkcie 10 elementów, nie będą podlegały ocenie. Pozostałe oferty zostaną ocenione
zgodnie ze wskazaną w punkcie 10 metodologią. Po zakończeniu procesu oceny
sporządzona zostanie lista rankingowa oferentów wg. uzyskanej liczby punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do zwycięskiej koncepcji
przy ścisłej współpracy z autorem/autorami tej koncepcji.
12.
ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 kwotę brutto za realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez
osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy (Formularz cenowy
stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania),
 koncepcję przeprowadzenia badania:
 wskazanie planowanych do wykorzystania metod badawczych,
 sposób dotarcia do osób badanych,
 miejsca wykonywania badań,
 sposób wykonywania badań,
 zasięg badania,
 czas badania,
 koncepcję dotyczącą
zawierającą minimum:
merytorycznego
i
graficznego
 opis wykorzystanych metod badawczych,
opracowania
raportu
 konspekt zawierający co najmniej:
13.
14.

autora/współautorów (imię, nazwisko, opis doświadczenia
w zakresie przygotowywania badania z zastrzeżeniem, że minimum
1 osoba powinna mieć w tym zakresie doświadczenie),

opis struktury raportu,

przykładowy fragment raportu (minimum 3 strony, zgodnie z
warunkami realizacji umowy zawartymi w pkt 5 SOPZ) zawierający
tekst oraz grafikę.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Ofertę należy przesłać (doręczyć) na adres Ministerstwa Sprawiedliwości
w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa z dopiskiem „KONKURS NA
REALIZACJĘ
BADANIA
SPOŁECZNEGO
DOTYCZĄCEGO
OCZEKIWANYCH PRZEZ OSOBY POKRZYWDZONE I CZŁONKÓW ICH
RODZIN FORM POMOCY. NIE OTWIERAĆ”.
2.
Termin składania ofert upływa w dniu ……………. 2015 roku. Liczy się data
wpływu dokumentów.
3.
Ocena ofert odbędzie w terminie 21 dni roboczych od daty składania ofert.
4.
Oferenci w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny ofert zostaną
poinformowani o wynikach postępowania.
5.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę, lecz nie
może dokonywać w niej zmian. W przypadku wycofania oferty, Oferent może złożyć
nową ofertę.
7.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
KOSZT ZAMÓWIENIA
Cena brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia w tym koszty dotyczące przeniesienia autorskich praw
majątkowych na Zamawiającego.
Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy
Postpenitencjarnej utworzonego na mocy art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. Nr
90, poz. 557 z późn. zm.) i wydanego na podstawie tego przepisu rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189).
15.
KONTAKT
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 16:00, od poniedziałku do
piątku w Ministerstwie Sprawiedliwości – tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej: [email protected] lub [email protected]
Download