Hipolit Cegielski

advertisement
W
JEGO CZASACH
Urodził się 6 stycznia 1813 roku
w Ławkach koło Trzemeszna
jako syn Michała i Józefy
z Palkowskich.
W związku z trudną sytuacją materialną rodziny
i wczesną śmiercią matki H.Cegielski od najmłodszych
lat zdany był na samego siebie. Kształcił się
w Trzemesznie (1827 – 1830) a następnie w gimnazjum
Marii Magdaleny w Poznaniu (1830 – 1835). Przez cały
okres nauki w gimnazjum był prymusem wykazując
wybitne uzdolnienia w dziedzinie języków obcych
i matematyki. Dzięki temu otrzymał stypendium
rządowe i podjął studia z filologii klasycznej na
uniwersytecie berlińskim (1835 – 1840), gdzie na
podstawie rozprawy De negatione uzyskał tytuł
doktora filozofii.
Zdobycie wykształcenia umożliwiło mu realizację jego
ówczesnego celu życiowego, którym było objęcie posady
nauczyciela w gimnazjum. W latach 1840 – 1846 uczył łaciny,
greki, języka polskiego oraz historii i geografii w gimnazjum
Marii Magdaleny w Poznaniu. Jednocześnie intensywnie
pracował naukowo publikując rozprawy z zakresu
językoznawstwa w tym m.in. artykuł „ O powstaniu mowy
i szczególnych języków”(1841), rozprawę „O słowie polskim
i koniugacjach jego” (1842). Napisał również podręcznik
gramatyki greckiej (1843) oraz szeroko znaną i parokrotnie
wznawianą „Naukę poezji” (1845), która poza teorią poezji
zawierała obszerne wypisy z literatury polskiej. Po osiągnięciu
stabilizacji zawodowej i materialnej w 1841 roku ożenił się
z Walentyną Motty (1823 – 1859). Cegielscy mieli trójkę dzieci:
syna Stefana i dwie córki Karolinę i Zofię.
Żona Hipolita (1823-1859) Po powrocie do
Poznania otrzymał posadę profesora
w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny. W roku 1841,
6 października w Farze poznańskiej odbył się ślub
Hipolita z Walentyną, córką prof. Jana Mottego.
Cegielski pracując w szkole dostrzegł
mankamenty wykształcenia czysto
humanistycznego. Swoje wnioski zawarł w pracy
pt. "O zasadach wychowania po szkołach
wyższych". W 1843 roku został wydany
podręcznik autorstwa Cegielskiego - "Gramatyka
języka greckiego". Kolejne lata skierowały pracę
naukową Cegielskiego na badania literatury. Swój
kult dla Adama Mickiewicza wyraził w książce pt.
"Nauka poezji" wydanej w Poznaniu, w 1845 roku
nakładem Żupańskiego. Stała się ona cennym
podręcznikiem i przewodnikiem po języku
i literaturze ojczystej.
Pierwszy etap życia H.Cegielskiego zakończył się
w 1846 roku, gdy odmówił wykonania polecenia władz
szkolnych dotyczącego przeszukania mieszkań swoich
uczniów, podejrzanych o konspirację patriotyczną, za
co został zawieszony a następnie usunięty ze
stanowiska w szkole. Konieczność utrzymania rodziny
oraz brak perspektyw na ponowne zatrudnienie
w gimnazjum sprawiły, że H.Cegielski podjął decyzję
o rozpoczęciu działalności kupieckiej.
Po odbyciu praktyki w Berlinie, przy pomocy finansowej
przyjaciół, założył w Bazarze 30 września 1946 roku sklep
z wyrobami żelaznymi, z którego w następnych latach wyrosły,
najpierw warsztaty naprawcze na ul. Butelskiej (1850), a
następnie fabryka narzędzi i maszyn rolniczych przy ul. Koziej
(1855). Jej produkty sprzedawane były w Wielkim Księstwie
Poznańskim oraz eksportowane do Prus, na Śląsk i do Królestwa
Polskiego. Duży popyt na produkowane przez H.Cegielskiego
maszyny skłoniły go do kolejnej rozbudowy zakładów. W 1859
przy ul.Strzeleckiej oddano do użytku nowoczesną odlewnię
oraz oddziały montażowe, w których poza narzędziami i
maszynami rolniczymi wykonywano także urządzenia dla
młynów, olejarni, gorzelni, wodociągów i gazowni. W związku
z prowadzona działalnością gospodarczą Cegielski napisał
i wydał w 1858 roku, bogato ilustrowany katalog swoich
produktów pt. „Narzędzia i machiny uznawane za
najpraktyczniejsze”, który był jednym z pierwszych tego typu
wydawnictw na ziemiach polskich. H.Cegielski odnosił sukcesy
gospodarcze pomimo ostrej konkurencji ze strony
przedsiębiorców niemieckich i żydowskich. Jego fabryka stała się
najważniejszym polskim zakładem przemysłowym w Poznaniu,
zaś jej twórca najwybitniejszym polskim przemysłowcem
w zaborze pruskim.
 W związku z prowadzona działalnością gospodarczą
Cegielski napisał i wydał w 1858 roku, bogato
ilustrowany katalog swoich produktów pt. „Narzędzia
i machiny uznawane za najpraktyczniejsze”, który był
jednym z pierwszych tego typu wydawnictw na
ziemiach polskich.
 H.Cegielski odnosił sukcesy gospodarcze pomimo
ostrej konkurencji ze strony przedsiębiorców
niemieckich i żydowskich. Jego fabryka stała się
najważniejszym polskim zakładem przemysłowym
w Poznaniu, zaś jej twórca najwybitniejszym polskim
przemysłowcem w zaborze pruskim.
Pomimo kierowania ciągle
rozrastającą się firmą, nie
zaprzestał pracy naukowej oraz
silnie zaangażował się
w działalność społeczną
i wydawniczą.
Jeszcze podczas pracy w gimnazjum Marii Magdaleny
związał się z Karolem Marcinkowskim i założonym przez
niego Towarzystwem Naukowej Pomocy dla Młodzieży
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po śmierci
Marcinkowskiego pełnił w Towarzystwie różne obowiązki
w tym funkcję wiceprezesa w latach 1850 – 1868. Dzięki
pracy Cegielskiego Towarzystwo przezwyciężyło trudności
finansowe i stało się największą instytucją stypendialną
w zaborze pruskim. Ponadto H.Cegielski aktywnie działał
w Towarzystwie Przemysłowym, którego był współtwórcą
i prezesem; Centralnym Towarzystwie Gospodarczym,
którym kierował w latach 1865 – 1868; oraz Poznańskim
Towarzystwem Przyjaciół Nauk.
H.Cegielski należał do grona twórców prasy polskiej w Wielkim
Księstwie Poznańskim. W 1848 roku założył pierwszy polski
dziennik „Gazetę Polską” w której był przez pewien czas
redaktorem naczelnym i jednym z autorów. Po likwidacji
„Gazety” w 1850 roku, w związku z ogłoszeniem przez władze
pruskie restrykcyjnych zarządzeń prasowych, razem
z W.Stefańskim i W.Bendkowskim założył „Gońca Polskiego”,
który wychodził do końca 1851 roku. Do działalności
wydawniczej wrócił w 1859 roku. Założył wtedy „Dziennik
Poznański”, który
z biegiem czasu stał się jednym z
najważniejszych czasopism Wielkopolski. Zarówno „Gazecie” jak
i „Dziennikowi” Cegielski nadał charakter narodowo - liberalny.
Stosunkowo skromny wymiar miała działalność polityczna
Cegielskiego. Krótko, w 1849 roku, był posłem do sejmu
pruskiego, a w następnych latach działał jedynie w polskim
komitecie wyborczym. Problematykę polityczną poruszał w
swoich artykułach oraz w wydanej w Brukseli broszurze „Sprawa
polska przed Trybunałem Kongresu Europejskiego” (1864).
Przy wszystkich swoich obowiązkach od młodego wieku
był słabego zdrowia i często zapadał na różne choroby.
Zmarł 30 listopada 1868 r w Poznaniu. Wraz z jego
śmiercią społeczeństwo polskie utraciło jednego
z przywódców, który w szczególny sposób przyczynił się
do budowania jego kulturowej tożsamości i rozpoczęcia
gospodarczej modernizacji. Zadecydowały o tym jego
wiedza, aktywność społeczna i gospodarcza jak również
temperament, charyzma świetnego mówcy oraz
pragmatyzm i upór w działaniu. Cegielski był
nauczycielem, przemysłowcem, społecznikiem, ale także
kochającym mężem i ojcem zatroskanym o zdrowie
i pomyślność członków rodziny. Łączył w sobie wiedzę
i wielką kulturę osobistą z humanistycznymi i liberalnymi
ideałami oraz z głębokim zrozumieniem dla spraw
materialnych i rozwoju gospodarczego ziem polskich,
stanowiących ważny element popieranej i rozwijanej przez
niego na gruncie poznańskim pracy organicznej.
Gaspar Józef Hipolit Cegielski to wybitny człowiek pod
wieloma względami. Znany głównie ze swojej
działalności przemysłowej jednak pamiętajmy , że był
również, o ile nie przede wszystkim, znakomitym
intelektualistą. Kto wie czy gdyby nie został usunięty
z posady nuczyciela nie czytalibyśmy dziś jego prac
literackich... Lecz historia potoczyła się takim a nie
innym torem, dzięki czemu po torach koleji możemy
poruszać się znakomitymi wagonami i lokomotywami
z zakładów Cegielskiego. Polska wieś po II wojnie
światowej dzięki zakładom H. Cegileskiego mogła
liczyć na maszyny które pomogły w rozwoju.
Pierwsza lokomobila Cegielskiego z 1860
 Tekst autorstwa Tadeusza Janickiego zczerpnięty





z zasobów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego .
61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40
http://www.thc.org.pl,
e-mail: [email protected]
Zdjęcia zaporzyczone z wielu stron internetowych
poświęconych historii Gaspara Józefa Hipolita
Cegielskiego.
Złożył: Wojciech Serwa, na potrzeby ZSRiT Powodowo.
Download