Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

advertisement
Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę
(dieta w walce z rakiem)
Praca pod redakcją:
Agnieszka Dyzmann-Sroka
Agnieszka Jędrzejczak
Anna Kubiak
Maciej Trojanowski
Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w ramach zadania „Prewencja pierwotna chorób nowotworowych w populacji Wielkopolski w latach 2007-2018”.
Poznań 2008
Motto
„Jeżeli nie palisz i pijesz alkohol w sposób bardzo umiarkowany,
najważniejszym czynnikiem kształtującym Twoje zdrowie jest dieta”
prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński
Spis treści
Część Pierwsza
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy naszego wroga, aby umieć
z nim walczyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 7
1. Nowotwory złośliwe jako istotny problem społeczny i epidemiologiczny
. . . . . 8
2. Czym jest nowotwór?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Zapobieganie zachorowaniu poprzez odżywianie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Część Druga
Co to znaczy zdrowa dieta?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
1. Z czego powinna składać się codzienna dieta?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przechowywanie i przygotowywanie pokarmów
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. Niezbędne składniki pożywienia
Część Trzecia
Dieta przeciwrakowa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1. Kapusta - a właściwie przeciwrakowe właściwości roślin kapustowatych
3. Przyprawy
22
. . . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4. Zielona herbata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5. Owoce najlepsze na podwieczorek
6. Warzywa na przekąskę
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7. Cała prawda o winie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9
8. Czekolada na osłodę
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Część Czwarta
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec w walce z rakiem
. . . . . . . . . . . 71
Wstęp
N
owotwory złośliwe zwane potocznie RAKIEM stanowią w większości krajów rozwiniętych istotny problem epidemiologiczny
i społeczny. Problemem specyficznym dla naszego kraju jest niska
skuteczność leczenia (jak wykazują statystyki zaledwie 30% ludzi
chorych na raka udaje się wyleczyć). Niska skuteczność leczenia
spowodowana jest przede wszystkim niechęcią Polaków do zgłaszania się na badania profilaktyczne (większość Polaków zgłasza się do
onkologa, gdy rak jest już zaawansowany, wtedy leczenie jest trudniejsze a szanse na
całkowite wyleczenie niskie). To strach sprawia, że ludzie unikają wczesnej diagnostyki.
Na skutek niedostatecznej i nieskutecznej edukacji społeczeństwa Polacy nie wierzą
w skuteczność leczenia onkologicznego i nie stosują w praktyce zaleceń zdrowego stylu
życia. Dlatego bardzo ważnym zadaniem dla onkologów i epidemiologów jest edukacja
zdrowotna społeczeństwa i stopniowe zmienianie przekonań Polaków. Zmianie przekonań powinno pomóc „wychodzenie specjalistów w teren” tak jak to czynią specjaliści
z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, którzy organizują festyny zdrowotne i w dni wolne
od pracy spotykają się z Wielkopolanami, organizują spotkania w zakładach pracy, szkołach, kołach gospodyń wiejskich.
Ważnym elementem „oswajania lęku przed rakiem” są także „dni drzwi otwartych” organizowane przez Polskie Towarzystwo Unii Onkologii od ośmiu lat w całej Polsce. Podczas
tych lutowych akcji każdy może przyjść i zobaczyć szpital onkologiczny, porozmawiać ze
specjalistami, przebadać się.
Niniejsza publikacja ma na celu edukację zdrowotną. To ważne by ludzie wiedzieli, że
prawidłowa dieta odgrywa niezwykle istotną rolę w profilaktyce przeciwnowotworowej.
Naukowcy szacują, iż czynniki genetyczne (na które nie mamy wpływu) stanowią zaledwie 15% czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka. Szanowni Państwo,
pamiętajcie, że POPRZEZ STYL ŻYCIA PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZE
ZDROWIE. Istotnym elementem tego stylu jest DIETA. Warto zadbać o to, by była nie
tylko smaczna, lecz również zdrowa.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Dyzmann-Sroka
Część Pierwsza
Rak (nowotwór złośliwy)
– poznajmy naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
1. Nowotwory złośliwe jako istotny problem
społeczny i epidemiologiczny
W
ciągu ostatnich 100 lat XX wieku nastąpiły ogromne zmiany stanu zdrowia populacji ludzkiej. W większości krajów świata, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających
się, obserwuje się stały spadek przedwczesnej umieralności. W Wielkiej Brytanii w 1880
roku około 50% mieszkańców umierało przed ukończeniem 40 roku życia, w 1950 r. w tej
grupie wiekowej umierało już tylko 10% ludności, a w 1985 roku zgony przed 40 rokiem
życia stanowiły mniej niż 3% ludności (tab. 1).
Wzrasta także odsetek populacji dożywającej 70 roku życia. W 1880 roku aż 75% populacji Brytyjczyków nie dożywało 70 r.ż., sto lat później odsetek zgonów w tej grupie wiekowej
zmniejszył się do 30%.
Wiek
1880 rok
1985 rok
< 40 r.ż.
50%
3%
< 70 r.ż.
75%
30%
< 100 r.ż.
~100%
~100%
Tabela 1. Porównanie umieralności populacji Wielkiej Brytanii w latach 1880-1985
W wielu krajach rozwiniętych skuteczne zapobieganie chorobom układu krążenia i niektórym nowotworom spowodowało w latach 70-tych i 80-tych spadek przedwczesnej
umieralności osób w średnim wieku. W Szwecji na początku lat 90-tych przed 65 rokiem
życia umierała już tylko, co dziesiąta kobieta (11,8%) i co piąty mężczyzna (19,8%).
Poprawa stanu zdrowotnego prowadzi do stałego zmniejszania się przedwczesnej umieralności a także do koncentracji umieralności w starszych grupach wiekowych. Podobne
zmiany zaszły w możliwym do oceny okresie w Polsce (tab. 2). Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że prawdopodobieństwo zgonu mężczyzn i kobiet na początku lat trzydziestych było bardzo podobne i wynosiło: przed 40 rokiem życia odpowiednio 57% i 56%
a przed 70 rokiem życia – odpowiednio 84% i 81%. Wynikało to prawdopodobnie z faktu,
że umieralność w owym czasie spowodowana była przede wszystkim chorobami infekcyjnymi, które w równym stopniu dotyczyły obu płci. Wyższy procent umieralności mężczyzn
w stosunku do kobiet w 1991 roku (ryzyko zgonu mężczyzn przed ukończeniem 70 r. ż.
wynosi 59%, a u kobiet 33%) wynika przede wszystkim z różnic w umieralności z powodu
chorób przewlekłych (np. układu krążeniowo-naczyniowego, nowotworów) i zgonów
nagłych.
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
Polska
Mężczyźni
Kobiety
Wiek
1931 rok
1991 rok
1931 rok
1991 rok
< 40 r.ż.
57%
11%
56%
5%
< 70 r.ż.
84%
59%
81%
33%
< 100 r.ż.
~100%
~100%
~100%
~100%
Tabela 2. Porównanie umieralności populacji Polski w latach 1931-1991 według płci
Zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego – bezpośrednio po II wojnie
światowej poziom umieralności w Polsce był bardzo wysoki. W 1950 r. przeciętna długość
życia mężczyzn wynosiła nieco ponad 56 lat, natomiast kobiet prawie 62 lata. W 2005
roku przeciętna długość życia mężczyzny wynosi prawie 72 lata, kobiety 79 lat.
Mimo pozytywnych zmian przeciętnego trwania życia, Polska nadal wypada niekorzystnie na tle czołówki krajów europejskich. Wiek dożywania Polaków jest krótszy o kilka lat
– mężczyźni żyją krócej o 7-8 lat, kobiety o 4-5 lat. Wśród 44 krajów nasz kraj znajduje się
dopiero w trzeciej dziesiątce: mężczyźni 28 lokata, kobiety 23. W krajach wysoko rozwiniętych, położonych głównie w zachodniej części Europy oraz w krajach skandynawskich
ludzie żyją o kilka lat dłużej niż w krajach Europy Środkowej. W porównaniu z krajami
Europy Wschodniej różnica ta sięga nawet kilkunastu lat. Najdłużej żyją mężczyźni w Irlandii (79,2 lat), Lichtensteinie (78,7), Szwajcarii (78,6) i Szwecji (78,4); najkrócej w Rosji
– 59 lat. Wśród kobiet za długowieczne można uznać Hiszpanki, Francuzki i Szwajcarki.
Przeciętne trwanie ich życia przekracza 83,5 lata. Najkrócej w Europie żyją Azerbejdżanki
i Mołdawianki – 70 lat oraz Turczynki – 71 lat.
Z danych GUS wynika, iż w Polsce prawie 80% zgonów spowodowanych jest chorobami
określanymi mianem cywilizacyjnych (są to choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe
oraz wypadki, urazy i zatrucia). W 2005 roku choroby układu krążenia stanowiły niewiele
około 46% zgonów, podczas gdy na początku lat 90-tych były przyczyną ponad 52%
ogółu zgonów. Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost liczby zgonów spowodowanych
chorobami nowotworowymi. Nowotwory złośliwe stanowią istotny problem zdrowotny
o zasięgu globalnym. W 2002 roku na świecie odnotowano ogółem 10 862 496 zachorowań i 6 723 887 zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi. Według danych
szacunkowych Komisji Ekspertów Onkologii Unii Europejskiej liczba nowych zachorowań
na nowotwory złośliwe wynosiła w 2000 roku w UE 1 892 000. Zapadalność była prawie
równa u obu płci, z niewielką przewagą u mężczyzn ( 1 014 000 mężczyźni, 878 000
kobiety).
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
2000 rok
Typ nowotworu
nowotwór jelita
grubego
nowotwór płuca
nowotwór
żołądka
Mężczyźni
Liczba zachorowań
Kobiety
Liczba zgonów
Liczba zacho-
Liczba
rowań
zgonów
123 000
70 000
135 000
68 000
192 000
183 000
49 000
49 000
57 000
45 000
38 000
32 500
Tabela 3. Dane szacunkowe UE dotyczące 3 najczęstszych lokalizacji nowotworów, według płci
Od szeregu lat epidemiolodzy obserwują niepokojącą tendencję wzrostową zachorowalności na nowotwory złośliwe. Przyczyn tego zjawiska należy szukać przede wszystkim
w zmianach, jakie zachodzą w strukturze demograficznej ludności świata. Ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe rośnie z wiekiem. W ósmej dekadzie życia jest wyższe
o dwa rzędy niż w czwartej. Wzrost zarejestrowanych
zachorowań
i zgonów
spowodowanych
chorobami nowotworowymi jest prostą konsekwencją
starzenia
się
społeczeństw,
jak
wynika
z przytoczonych danych GUS coraz więcej mężczyzn i kobiet żyje coraz dłużej. Drugi z czynników
wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy to wzrost liczby mieszkańców miast,
co wiąże się z ekspozycją na działanie związków
kancerogennych obecnych w wyższym stężeniu
w środowisku aglomeracji miejskich (w krajach
uprzemysłowionych około 4% wszystkich nowotworów złośliwych jest następstwem ekspozycji zawodowej). Trzeci z czynników – edukacja prozdrowotna – warunkuje między
innymi świadomość ryzyka zachorowania, która współwyznacza czas jaki upływa od
zauważenia objawów chorobowych do rozpoznania i podjęcia leczenia. Według danych
WHO jedynie w 1/3 przypadków leczenie jest podejmowane w początkowym stadium
zaawansowania choroby nowotworowej, co warunkuje jego skuteczność.
W Polsce podobnie, jak w wielu innych krajach – nowotwory złośliwe stały się obecnie
jednym z głównych schorzeń przewlekłych i istotną przyczyną zgonów. Warto zwrócić
uwagę na fakt, iż jeszcze na początku lat 50-tych nowotwory złośliwe nie stanowiły
10
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
istotnego epidemiologicznie problemu w Polsce. Zgodnie z danymi GUS w 1951 roku
nowotwory złośliwe stanowiły dopiero 7 przyczynę zgonów Polaków (rysunek nr 1).
40,0%
37,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
12,8%
11,9%
9,1%
10,0%
6,8%
5,0%
0,0%
róż ne objawy, s tarcz oś ć
ch. układu oddechowego
ch. układu krąż enia
ch. układu trawiennego
ch. z akaź ne i pas oż ytnicz e
Rysunek 1. Struktura umieralności w Polsce w 1951 roku – obie płcie
W 1963 roku nowotwory złośliwe były już przyczyną aż 14% zgonów, w 1990 roku były
przyczyną prawie 19% zgonów, a obecnie prawie 25%.
Pośród czterech najczęstszych przyczyn zgonów zarówno u kobiet jak i mężczyzn pierwsze miejsce zajmują od czterdziestu lat - choroby układu krążenia, drugie nowotwory
złośliwe, trzecie zgony z przyczyn nagłych i wreszcie czwarte - choroby zakaźne.
W 2005 roku nowotwory złośliwe stanowiły drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując ponad 26% zgonów u mężczyzn i 23% zgonów u kobiet.
Najważniejszym wyróżnikiem polskiej populacji na tle innych krajów europejskich staje
się wysoka częstość zachorowań na nowotwory złośliwe przed 65 rokiem życia oraz to,
że nowotwory złośliwe są główną przyczyną zgonów przed 65 rokiem życia.
Obserwowane od wielu lat trendy zachodzące w częstości zachorowań i zgonów na
nowotwory złośliwe w Polsce, uwidaczniają zmiany zachorowań i zgonów związane
z ekspozycją na czynniki rakotwórcze dymu tytoniowego.
11
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
W populacji mężczyzn nastąpiły w ostatnich dekadach korzystne zmiany polegające na
zmniejszeniu odsetka palących, co miało odbicie w zmniejszeniu częstości zachorowań
(i zgonów) na nowotwory płuca. Ten korzystny trend dotyczył początkowo młodych mężczyzn, następnie od początku lat 90-tych także mężczyzn w średnim wieku. Niestety
nadal nowotwory złośliwe płuca są najczęstszym
nowotworem złośliwym u mężczyzn, stanowiąc
około 1/3 zachorowań i zgonów z powodu nowotworów. Drugim, co do częstości występowania
schorzeniem są nowotwory jelita grubego. Następnie żołądek i gruczoł krokowy.
W populacji kobiet najczęstszym umiejscowieniem
nowotworów są: pierś, płuco i jelito grube. Prawdopodobnie w najbliższej dekadzie rak płuca stanie
się najczęstszym nowotworem u kobiet. W 2002
roku rak płuca stanowił pierwszą przyczynę zgonów
w 6 województwach, w 2005 w 7 (na 16 województw). Niestety stale wysoka pozostaje
także umieralność z powodu nowotworów szyjki macicy, która w innych krajach europejskich (np. w Finlandii, Szwecji) jest schorzeniem niezwykle rzadkim. W Polsce o wysokim
zagrożeniu populacji nowotworami złośliwymi decydują dwa zjawiska:
- wielkość ekspozycji na czynniki ryzyka (dym tytoniowy w pierwszym rzędzie),
- niska skuteczność programów wczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów szyjki
macicy, piersi i jelita grubego.
Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w Polsce stale rośnie. W 1963 roku zarejestrowano 15 864 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn oraz 19 464
u kobiet. W 2005 roku było ich odpowiednio 63 984 i 61 688. W ciągu 43 lat nastąpił
ponad trzykrotny wzrost zachorowalności.
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce
Rok
Razem
Mężczyźni
Kobiety
1963
35.328
15.864
19.464
1990
83.470
44.984
38.486
2005
125.672
63.984
61.688
obserwujemy ponad trzykrotny wzrost zachorowalności
3,56
4,03
Tabela 4. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce 1963-2005
12
3,17
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
Stały wzrost liczby zgonów na nowotwory złośliwe jest jedną z charakterystycznych cech
nowotworów złośliwych w Polsce. W 1963 roku odnotowano w Polsce 16 945 zgonów
u mężczyzn oraz 17 555 u kobiet. W populacji mężczyzn liczba zgonów uległa podwojeniu w ciągu trzech dziesięcioleci i osiągnęła 42 077 w 1990 roku. Liczba kobiet, które
zmarły na nowotwory złośliwe również wzrosła, ale wzrost ten nie był tak duży jak u mężczyzn, zaś w 1990 roku jest o ponad 10 000 zgonów niższa (30 837). Liczba zgonów
na nowotwory złośliwe w Polsce w 1990 roku wynosiła 72 914 (Zatonski and Tyczyński,
1993) w 2005 roku wynosiła już 90 396 (tj. 51 015 świadectw zgonów u mężczyzn i 39
345 u kobiet). W ciągu 43 lat nastąpił ponad dwukrotny wzrost liczby zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi.
Umieralność na nowotwory złośliwe w Polsce
Rok
Razem
Mężczyźni
Kobiety
1963
34.500
16.945
17.555
1990
72.914
42.077
30.837
2005
90.396
51.015
39.345
obserwujemy ponad dwukrotny wzrost umieralności
2,62
3,01
2,24
Tabela 5. Umieralność na nowotwory złośliwe w Polsce 1963-2005
Zachorowania – Polska – 2005 rok – Kobiety i Mężczyźni
Mężczyźni
Opis
C34
C61
C67
Nowotwór złośliwy
oskrzela i płuca
N. z. gruczołu krokowego
N. z. pęcherza
moczowego
Kobiety
Liczba bez.
Opis
Nowotwór złośliwy
Liczba bez.
15 248
C50
7 095
C34 N. z. oskrzela i płuca
4 797
4 125
C54
N. z. trzonu macicy
4 196
sutka
13 385
C18
N. z. okrężnicy
4 072
C18
N. z. okrężnicy
3 821
C16
N. z. żołądka
3 309
C56
N. z. jajnika
3 355
N. z. odbytnicy
3 043
C53
N. z. szyjki macicy
3 263
2 260
C20
N. z. odbytnicy
2 092
C20
N. z. nerki z wyC64
jątkiem miedniczki
nerkowej
13
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
C32
N. z. krtani
2 228
C16
N. z. żołądka
1 872
C25
N. z. trzustki
1 617
C25
N. z. trzustki
1 581
N. z. nerki z wyC71
N. z. mózgu
1 359
C64
jątkiem miedniczki
1 479
nerkowej
Tabela 6. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w 2005 r. - Polska
Zgony – Polska – 2005 rok – Kobiety i Mężczyźni
Mężczyźni
Opis
C34
C61
Nowotwór złośliwy
oskrzela i płuca
N. z. gruczołu krokowego
Kobiety
Liczba bez.
Opis
Nowotwór złośliwy
Liczba bez.
16 522
C50
3 592
C34 N. z. oskrzela i płuca
4 933
sutka
5 112
C16
N. z. żołądka
3 562
C18
N .z. okrężnicy
3 135
C18
N. z. okrężnicy
3 177
C56
N. z. jajnika
2 357
2 158
C25
N. z. trzustki
1 982
N. z. trzustki
2 090
C16
N. z. żołądka
1 955
N. z. krtani
1 542
C53
N. z. szyjki macicy
1 796
1 489
C71
N. z. mózgu
1 286
C67
C25
C32
N. z. pęcherza
moczowego
N. z. nerki z wyC64
jątkiem miedniczki
nerkowej
C71
N. z. mózgu
1 362
C23
C20
N. z. odbytnicy
1 301
C20
N. z. pęcherzyka
żółciowego
N. z. odbytnicy
Tabela 7. Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe w 2005 r. - Polska
14
1 000
983
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
2. Czym jest nowotwór?
N
owotwór to choroba o podłożu genetycznym. Proces nowotworowy spowodowany
jest nakładającymi się zmianami oraz zaburzeniami w strukturze DNA komórki.
Różni się ona od zdrowej niezmienionej komórki organizmu tym, że ma zdolność do
migracji wewnątrz organizmu (tworzenie przerzutów), oraz tym, że jest nieśmiertelna (ma
nieograniczony potencjał rozrostu). Większość przypadków rozrostów nowotworów to
rozrosty monoklinalne (wywodzące się z jednej komórki).
Przeciętny czas rozwoju guza nowotworowego o średnicy 1 cm wynosi 5 lat, jednak
w przypadku najbardziej agresywnych odmian może on wynieść kilka miesięcy.
Rozwój nowotworów determinują różne rodzaje czynników:
Czynniki chemiczne
Należy do nich wiele typów związków, które dzielimy na czynniki inicjujące i czynniki promujące proces nowotworowy, substancje działające bezpośrednio oraz prekancerogeny
(wymagają aktywacji metabolicznej w organizmie).
Do czynników inicjujących bezpośrednio należą substancje alkilujące i acylujące. Są one
często stosowane w chemioterapii nowotworów i mogą powodować w odległej przyszłości chłoniaki nieziarnicze, ostre białaczki szpikowe
i raka pęcherza moczowego. Korzyść terapeutyczna przewyższa jednak ewentualne działania
niepożądane.
Prekancerogeny
stanowią
większość
znanych
obecnie substancji chemicznych, które są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów.
Zaliczamy do nich:
aromatyczne policykliczne węglowodory
➥
(np. benzopiren) stanowią najlepiej poznaną grupę
karcinogenów. Wywołują one wiele typów nowotworów takich jak: mięsaki, raki płuca, nerki, pęcherz, prostaty. Charakterystyczne dla tych
związków jest ich działanie miejscowe.
Związki te zawarte są w dymie tytoniowym, smażonych i wędzonych potrawach. Nowotwory wywołane przez aromatyczne policykliczne węglowodory są w większości zwiane
z naszym stylem życia oraz dietą.
15
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
➥
•
aromatyczne aminy i barwniki azowe (np. benzydyna, żółcień masłowa, czerwień
szkarłatna) wykazują działania rakotwórcze na wątrobę. W początkowej fazie wywołują
włóknienie i marskość wątroby, a następnie prowadzą do powstawania nowotworów
wątrobokomórkowych i raków z przewodów żółciowych.
➥
•
roślinne kancerogeny np. aflatoksyna B1 wytwarzana przez grzyba pleśnio-
wego, który rozwija się w źle przechowywanych ziarnach zbóż i orzeszkach ziemnych.
Toksyna ta ma zdolność indukowania raka wątrobokomórkowego, która często jest związana z WZW typu B.
➥
•
związki prekursorowe nitrozamin i nitrozamidów zawarte są w większości
produktów żywnościowych. W organizmie człowieka bakterie żyjące
w przewodzie
pokarmowym na azotany i azotyny. Związki te prowadzą do powstawania raków przewodu pokarmowego, w szczególności nowotworów żołądka.
➥
•
inne czynniki chemiczne, najczęściej są związane z narażeniem zawodowym,
na związki takie jak: przemysłu barwnikowego i gumowego, chrom, nikiel, azbest, arsen,
chlorku winylu.
Czynniki fizyczne
Do rakotwórczych czynników fizycznych zaliczamy promieniowanie jonizujące, ultrafioletowe oraz radon (coraz więcej naukowców uważa, że karcinogenne działanie ma także
promieniowanie elektromagnetyczne, jednak badania w tym kierunku ciągle trwają).
➥
•
promieniowanie jonizujące, wszystkie jego typy (elektromagnetyczne: γ i X,
cząsteczkowe: α, β) są czynnikami wywołującymi
nowotwory takie jak: białaczki (oprócz przewlekłej
białaczki limfatycznej), nowotwory skóry, płuc, ślinianek, sutka oraz tarczycy u młodych osób.
➥
• promieniowanie
ultrafioletowe,
wpływa
niekorzystnie między innymi na skórę. Wywołuje
nowotwory podstawno komórkowe, płaskonabłonkowe oraz czerniaki. Najgroźniejsze są promienie
UVB, które powoduje zmiany w DNA i w konsekwencji mutacje w komórkach skóry.
➥
• radon, jest to promieniotwórczy gaz, wystę-
pujący naturalnie w przyrodzie oraz uwalniany w procesie spalania niektórych materiałów
budowlanych. Odpowiada on za około 40-50% dawki promieniowania, którą otrzymuje
mieszkaniec Polski. Produkty rozpadu izotopu radonu odpowiedzialny jest za powstawanie raka płuc.
16
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
➥
•
promieniowanie elektromagnetyczne, cały czas nie ma jednoznacznych infor-
macji na temat jego wpływu na ludzki organizm i ewentualne rakotwórcze działanie.
Pojawienie się telefonów komórkowych zwiększyło znaczenie tego problemu, w związku
z tym należy zachować ostrożność w ich użytkowaniu. Przede wszystkim należy ograniczyć do minimum korzystanie z nich przez dzieci.
Czynniki wirusowe i bakteryjne
Czynniki wirusowe i bakteryjne są uważane za przyczynę wielu nowotworów, szacuje się,
że u ludzi aż 15% wszystkich raków wywołują onkowirusy.
Do takich wirusów i bakterii zaliczamy:
➥
•
wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), typ 16 i 18 odpowiada za około 85% przy-
padków raka szyjki macicy,
➥
•
wirus Epsteina – Barra (EBV), wywołuje mononukleozę. Po wyzdrowieniu wirus
pozostaje w organizmie w postaci latentnej (w okresie utajenia) w limfocytach B, migdałkach podniebiennych, nabłonku jamy nosowej i gardła. Reaktywacja EBV może prowadzić
do monoklonalnego rozrostu limfocytów i w konsekwencji do nowotworów takich jak: ziarnica złośliwa, chłoniak Burkitta, rakiem migdałków
podniebiennych i ślinianek przyusznych. U chorych
z AIDS i ludzi po przeszczepach może wywoływać
chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego,
➥
•
wirus zapalenia wątroby typu B i C,
wirusy te powodują zmiany w miąższu wątroby
i w konsekwencji mogą prowadzić od transformacji
nowotworowych hepatocytów (komórek wątroby).
➥
•
wirus mięsaka Kaposiego (KSHV), inaczej
zwany HHV-8 (human herpes virus), uważany jest
za przyczynę mięsaka Kaposiego zarówno u osób
stosujących immunoterapię lub też nie.
➥
•
wirus ludzkiej białaczki T-komórkowej typu 1 i typu 2 (HTLV-1 i 2) może pro-
wadzić między innymi do powstawania ostrej białaczki z limfocytów T oraz chłoniaków
z limfocytów T u dorosłych.
➥
•
bakteria Helicobacter pylori, jej działania karcinogenne jest spowodowane
przede wszystkim ciągłym podrażnianiem przez nią błony śluzowej żołądka, co skutkuje
utrzymywaniem się przewlekłego stanu zapalnego. Dowiedziono, że przyczynia się to
powstania przede wszystkim chłoniaków żołądka (chłoniak typu MALT z limfocytów B)
i raka żołądka (utkanie jelitowe).
17
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
Leki hormonalne
Leki hormonalne stosuje się między innymi w antykoncepcji, hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), leczeniu nowotworów. Mają one wpływ na występowanie nowotworów.
Antykoncepcja. Stosowanie hormonalnej antykoncepcji obniża ryzyko wystąpienia raka
endometrium (trzonu macicy) oraz raka jajnika. Wieloletnie stosowanie tej metody zapobiegania ciąży przez kobiety palące papierosy oraz
młode nieródki zwiększa ryzyko raka piersi.
Hormonalna terapia zastępcza musi być stosowana
pod ścisła kontrolą lekarza. Terapia prowadzona
samymi estrogenami może być powodem wystąpienia nowotworów takich jak: rak jajnika, raka piersi,
raka endometrium (trzonu macicy). Wykorzystanie
w leczeniu estrogenów powinno być równoważone
gestagenami.
Leczenie nowotworów. Jednym z leków hormonalnych wykorzystywanych w leczeniu nowotworów
jest Tamoksifen. Jego stosowanie może prowadzić do zwiększonego ryzyka raka endometrium. Obniża ryzyko wystąpienia raka piersi i jajnika.
3. Zapobieganie zachorowaniu poprzez odżywianie
O
cenia się, że trzydzieści procent wszystkich typów raka ma bezpośredni związek
z indywidualną dietą. Wysokość tego odsetka może się wydawać zaskakująco
duża przeciętnemu Polakowi, gdyż z przeprowadzanych badań wynika, że subiektywne
odczucia ludzi są sprzeczne z wynikami badań naukowych. Jak pisze Beliveau [Beliveau
R. i Gingras D, 2007] ludzie postrzegają raka jako chorobę wywoływaną przez czynniki
pozostające poza kontrolą: osiemdziesiąt procent sądzi, że do zachorowania przyczyniają
się czynniki środowiskowe. Większość respondentów (92%) kojarzy z rakiem palenie
tytoniu, a zdaniem mniej niż połowy badanych ryzyko zachorowania zwiększa niewłaściwe odżywianie. Z badań, na które powołuje się Beliveau wynika niestety że ludzie nie
bardzo wierzą w możliwość zapobiegania rakowi, połowa z nich twierdzi, że jest to mało
prawdopodobne lub wręcz wykluczone. Mimo, iż poszczególne badania dotyczące czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka różnią się w niektórych punktach,
pierwsze dwa i tym samym najważniejsze czynniki ryzyka pozostają niezmienne: na
pierwszym miejscu znajduje się palenie tytoniu (30%), na drugim nieodpowiednie odżywianie (30%).
18
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
Dla przykładu w pracy Kordka [Kordek R. i współ. 2003] szacunkowy uśredniony udział
wśród przyczyn powstawania nowotworów kształtuje się następująco:
Rysunek 2. Główne czynniki powodujące nowotwory [Kordek R. i współ. 2003]
Nieco inny podział czynników ryzyka przedstawia Beliveau [Beliveau R. i Gingras D, 2007]:
Rysunek 3. Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka [Beliveau R and Gingras D. 2007]
19
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
naszego wroga, aby umieć z nim walczyć
W swojej pracy Beliveau [Beliveau R. i Gingras D. 2007] powołuje się na wyniki ponad
dwustu badań (tabela 8) z których osiemdziesiąt procent wykazało że znaczny udział
owoców (tj. co najmniej 2 porcje dziennie) i warzyw (tj. co najmniej 3 porcje dziennie)
w sposób istotny zmniejsza ryzyko zachorowania na raka.
Badane pokarmy
Zaobser-
Łączna
(Źródło: Światowy Fundusz Badań
wowane
liczba badań
nad Rakiem /
zmniejszenie
zmniejszenie
Amerykański Instytut Badań nad
ryzyka zacho-
ryzyka zacho-
Rakiem, 1997)
rowania
rowania
warzywa ogółem
59
74
80
owoce ogółem
36
56
64
warzywa surowe
40
46
87
38
55
69
27
35
77
warzywa zielone
68
88
77
marchew
59
73
81
pomidory
36
51
71
owoce cytrusowe
27
41
66
warzywa z rodziny kapustnych np.
brokuły, kapusta, kalafior
warzywa z rodziny czosnkowatych
np. czosnek, cebula, por
% badań wskazujących na
Tabela 8. Badania nad związkiem między spożyciem owoców i warzyw a rozwojem raka
Biorąc pod uwagę powyższe
wyniki bardzo ważnym staje się
uświadomienie społeczeństwu
jak ważny wpływ na obniżenie
ryzyka zachorowania na
raka ma właściwa dieta.
20
Część Druga
Co to znaczy zdrowa dieta?
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
1. Z czego powinna składać się codzienna dieta?
P
rawidłowe żywienie polega na dostarczaniu organizmowi niezbędnych składników
odżywczych czyli energii oraz składników niezbędnych do utrzymania zdrowia
i wszystkich funkcji organizmu.
Składniki odżywcze ze względu na swoje podstawowe funkcje dzielą się na 3 grupy:
➥
➥
➥
energetyczne: węglowodany, tłuszcze (w mniejszym stopniu białko)
budulcowe: białko, składniki mineralne, kwasy tłuszczowe
regulujące: witaminy, składniki mineralne
Nie istnieje produkt spożywczy, który zawierałby wszystkie niezbędne składniki odżywcze
w odpowiednich, potrzebnych dla organizmu ilościach. Tylko wykorzystanie wielu różnych produktów pozwala na właściwe zbilansowanie diety.
Rysunek 4. Piramida żywienia
22
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Aby zapewnić organizmowi dostarczenie wszystkich niezbędnych składników
odżywczych, należy uwzględnić w codziennym jadłospisie następujące
grupy produktów spożywczych:
Produkty zbożowe
Produkty zbożowe (węglowodanowe) powinny być składnikiem większości posiłków. Zaleca się, aby produkty zbożowe pochodziły z jak
najmniej przetworzonych mąk gruboziarnistych, razowych. Produkty
takie są nie tylko źródłem skrobi (węglowodany złożone), ale także
błonnika regulującego pracę przewodu pokarmowego oraz witamin
z grupy B: B1, B2, B6 i PP. Zawierają też pewne ilości składników
mineralnych i białka. Produkty spożywcze z tej grupy to pieczywo
pełnoziarniste, ryż, kasza gryczana i jęczmienna. Natomiast produkty zbożowe wysoko przetworzone np. białe pieczywo – bułki, tosty
powinny być spożywane od czasu do czasu.
Tłuszcze
Tłuszcze obok węglowodanów powinny stanowić główne źródło
energii w codziennej diecie. Zaleca się spożywanie olejów: słonecznikowego, sojowego, rzepakowego, oliwę z oliwek oraz wysokiej jakości
margaryny oraz masła. Tłuszcze roślinne są podstawowym źródłem
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego powinny
być częścią codziennej diety. Ponad 50% spożywanego przeciętnie
tłuszczu to tłuszcz ukryty, występujący w produktach, lecz niewidoczny.
Jest to w przeważającej ilości tłuszcz niekorzystny dla zdrowia.
Warzywa i owoce
Warzywa zaleca się spożywać codziennie 3-5 razy a owoce 2-3 razy
dziennie (są bardziej kaloryczne). Warzywa i owoce są bogatym źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika. Witaminy i flawonoidy
zawarte w warzywach i owocach mają działanie przeciwnowotworowe
i przeciwmiażdżycowe. Potas występujący w znaczących ilościach
w warzywach reguluje ciśnienie krwi. Błonnik w nich zawarty nie tylko
reguluje pracę przewodu pokarmowego i zapobiega zaparciom, ale
także obniża stężenie cholesterolu w surowicy krwi i poprawia tolerancje
glukozy (chroni przed cukrzycą).
23
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
Orzechy i nasiona roślin strączkowych
Orzechy (laskowe, włoskie, pistacjowe) i nasiona roślin strączkowych
(bób, fasola, groch, soczewica, soja) zaleca się spożywać 1-3 sztuk
dziennie. Orzechy są źródłem jedno i wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych, błonnika, magnezu i witamin. Należy pamiętać, że
orzechy są bogato kaloryczne i zaleca się spożywanie nie więcej niż
8-10 sztuk dziennie. Nasiona roślin strączkowych to dobre źródło
witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego, a także potasu. Są także
dobrym źródłem wysokowartościowego białka.
Ryby, drób i jajka
Ryby, drób i jajka zaleca się spożywać naprzemiennie, niekoniecznie
codziennie. Są to produkty bogate w białko. Ryby i drób zawierają
mniej tłuszczów nasyconych a więcej nienasyconych w porównaniu
z mięsem czerwonym. Zaleca się spożywanie ryb, szczególnie morskich 2 razy w tygodniu, zamiast mięsa, ze względu na zawartość
bardzo korzystnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3,
które zapobiegają chorobom sercowo-naczyniowym, a także mają
korzystny wpływ na centralny układ nerwowy
Mleko i przetwory mleczne
Zaleca się jedną lub dwie porcje niskotłuszczowych produktów mlecznych dziennie. Produkty mleczne są źródłem łatwo przyswajalnego
wapnia, na które zapotrzebowanie w okresie intensywnego wzrostu (dojrzewanie) jest u nastolatków wysokie i wynosi 800-1200 mg/dobę. Mleko
jest również źródłem wysokowartościowego białka i witamin z grupy B.
Bardzo korzystne jest stosowanie obok mleka sfermentowanych napojów mlecznych (kefiry, jogurty) i sery twarogowe. Należy uważać na sery
żółte gdyż mają wysoką zawartość tłuszczu, cholesterolu i soli.
Mięso czerwone, makarony, ryż biały i białe pieczywo
Mięso czerwone, makarony, ryż biały i białe pieczywo są produktami do spożywania sporadycznego, od czasu do czasu. Są źródłem
znacznych ilości kalorii przy ich niewielkiej wartości odżywczej. Również słodycze należą do grupy produktów spożywczych, których ilości
powinniśmy bardzo kontrolować.
24
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Woda
Jest niezbędnym składnikiem pożywienia ze względu na rolę w regulowaniu temperatury ciała, transporcie składników odżywczych
oraz w reakcjach biochemicznych w organizmie. Wodę przyjmuje się
w postaci: różnych płynów (zalecana ilość to 1,5 l/dobę) oraz wraz
z żywnością – wiele produktów ją zawiera, głównie owoce i warzywa
(średnio do 0,7 l/dobę). Zwiększona ilość płynów jest konieczna
w czasie upałów oraz podczas chorób przebiegających z gorączką,
albo wymiotami lub biegunką. Również przy dużej aktywności
fizycznej i poceniu się należy uzupełniać wodę w większej niż
zwykle ilości.
Uwaga - w naszej diecie powinniśmy ściśle kontrolować i unikać spożycia produktów takich jak:
➥
➥
Cukier, słodycze, „fast foody”: dostarczają tzw. pustych kalorii,
Sól: nadmiar soli kuchennej zwiększa ryzyko nadciśnienia, a także nowotworu
żołądka. Aby zmniejszyć ilość soli ( zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji
Zdrowia nie więcej niż 6 g dziennie) , należy jak najrzadziej kupować potrawy solone
i konserwowane, nie dodawać soli do potraw, zastępować ją np. ziołami. Należy
pamiętać, że bardzo dużo soli znajduje się w wędlinach i pieczywie.
Zdarza się, że niektóre produkty występują sezonowo. Ponad to, aby urozmaicić posiłki
powinniśmy wiedzieć, że przy zamianie produktów obowiązuje stała zasada: nie można
zastępować produktów należących do jednych grup produktami z innej. Wyjątek stanowią grypy produktów białkowych, między którymi można zastosować wymianę np. mięso
można zamienić na ser lub jaja.
Prawidłowe żywienie to nie tylko dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych, ważna jest także regularność posiłków - ich liczba i rozłożenie
w ciągu dnia. Powinno spożywać się średnio 4-5 posiłków dziennie, najlepiej o stałych
porach dnia. Spożywanie posiłków rzadsze niż 3 w ciągu dnia powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemię), co wywołuje uczucie głodu, zmęczenia, pogarsza
koncentracje uwagi. Czasem mogą wystąpić bóle brzucha i inne dolegliwości.
25
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
Procentowy podział całodziennego zapotrzebowania
Rodzaj posiłku
energetycznego na poszczególne posiłki
3 posiłkach
4 posiłki
5 posiłków
dziennie
dzienne
dziennie
30-35
25-30
25-30
5-10
5-10
35-40
35-40
35-40
I śniadanie
II śniadanie
Obiad
Podwieczorek
Kolacja
5-10
25-30
25-30
Tabela 9. Procentowy podział kalorii na posiłki
Na koniec kilka zasad prawidłowego żywienia w pigułce:
1.
Jedz powoli.
2.
Przed każdym posiłkiem pij
szklankę wody.
3.
Unikaj tłustych potraw.
4.
Jedz mniejsze porcje.
5.
Unikaj potraw smażonych.
6.
Używaj mniej soli.
7.
Staraj się jeść więcej potraw
zawierających błonnik.
8.
Staraj się jeść niskokaloryczne
i ubogie w węglowodany
warzywa.
9.
Jako przekąski wykorzystuj
owoce i warzywa.
10. Ogranicz picie kawy. Najlepiej
zastępuj kawę i mocną herbatę
– wodą mineralną.
11. Ostatni posiłek zjadaj nie później niż o godz.18:00.
26
15-20
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
2. Przechowywanie i przygotowywanie pokarmów
Sposoby utrwalania żywności
Suszenie
W trakcie suszenia pozbawia się produkty wody, co zapobiega rozwojowi drobnoustrojów oraz wstrzymuje aktywność wielu enzymów. W produkcie suszonym hamowany jest
przebieg reakcji chemicznych między składnikami, co zapobiega psuciu się przetworów.
Niestety suszenie w warunkach normalnych przyczynia się do utraty witaminy C.
Mrożenie
To przechowywanie produktów w temperaturze do
-18˚C. Dla każdego produktu określa się maksymalny
czas przechowywania. W produktach mrożonych
składniki odżywcze są na ogół dobrze zachowane.
W przypadku warzyw zamrożenie pozwala na
zachowanie większej ilości składników odżywczych
(jeśli do zamrożenia dochodzi zaraz po zbiorze).
Mrożenie nie może być wykorzystywane w przechowywaniu mleka, śmietany, grzybów i ogórków.
Blanszowanie
To proces poprzedzający mrożenie polegający na krótkotrwałym (trwającym kilka minut)
ogrzaniu warzyw w temperaturze 85-100˚C. Blanszowanie unieczynnia enzymy tkankowe zapobiegając zmianom zabarwienia oraz walorów smakowych mrożonych warzyw.
Dodatkowo niszczone są bakterie. Blanszowaniu poddaje się warzywa liściaste, groch,
fasolę, szparagi, kukurydzę, kalafior i brokuły. Proces ten nie jest konieczny dla marchwi,
papryki, owoców, cebuli, czosnku oraz pietruszki.
Wędzenie
Jest jedną z najstarszych metod konserwowania żywności. Proces wędzenia poprzedza
peklowanie lub marynowanie produktów. Charakterystyczny smak i zapach żywności
wędzonej pochodzi od związków chemicznych zawartych w dymie. Związki te spowalniają
proces utleniania mięsa nadając mu dodatkowo pewnych wartości smakowo zapachowych. Niestety niektóre z tych substancji mogą mieć niekorzystne działanie dla naszego
organizmu. Wędzi się m.in. ryby, mięso i sery.
27
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
Jak przechowywać produkty?
Owoce i warzywa
Najlepiej trzymać je w temperaturze około 10˚C. (niższa temperatura jest niewskazana
dla owoców tropikalnych oraz pomidorów i ogórków). Warzywa i owoce przechowujemy w pojemnikach z niezbyt szczelną pokrywką
umożliwiającą przepływ powietrza. Warzywa korzeniowe, ziemniaki oraz owoce o większej trwałości
np. jabłka, można przechowywać kilka dni w dolnych pólkach szafek. Jeżeli chcemy przechowywać
owoce i warzywa przez dłuższy okres wymaga to
odpowiedniego miejsca z temperaturą od 2 do 10˚C.
Przetwory owocowe i warzywne przechowujemy
w temperaturze poniżej 15˚C. bez dostępu światła.
Mięso surowe, przetwory mięsne i drób
Surowe mięso najlepiej jest przechowywać po szybkim schodzeniu do temp 0-2˚C.
Zawsze przed włożeniem do lodówki mięso powinno być umyte i osuszone, najlepiej
przechowywane w odpowiednich pojemnikach. Należy pamiętać o tym, by w lodówce
surowego mięsa nie stawiać na tej samej półce, co potrawy gotowe. Jeśli chcemy
przechowywać mięso dłużej najlepiej je zamrozić.
Ryby
Najlepiej zjadać w dniu zakupu, ewentualnie nazajutrz po oczyszczeniu, umyciu i umieszczeniu w odpowiednim pojemniku w temperaturze około 0˚C. Ryby wędzone powinny być
przechowywane na wyższych półkach. Owijając je w folię spożywczą unikniemy przechodzenia zapachu na inne potrawy. Ryba z konserwy nie powinna być w niej przechowywana
po otarciu, najlepiej przełożyć ją na talerzyk. Surowe ryby możemy przechowywać dłużej
po zamrożeniu. Przed zamrożeniem najpierw je myjemy i patroszymy.
Jaja
Okres przechowywania jajek w lodówce może wynosić około 2-3 tygodnie. Ważne jest
,żeby jaja przed włożeniem do lodówki nie były myte (naturalna otoczka na skorupce,
jest barierą dla bakterii). W czasie długotrwałego przechowywania jaj do ich wnętrza przez pory skorupki wnikają bakterie. Ich rozwój zachodzi szybciej w żółtku, niż
w białku. Prowadzi to do zmiany zapachu jajka, zwiększenia się komory powietrza
i rozrzedzenia jaja.
28
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Nabiał
Mleko i produkty mleczarskie ulegają szybkiemu psuciu się w wyniku działalności drobnoustrojów. Szybkość występowania zmian zależy od ilości, rodzaju mikroflory i temperatury
przechowywania. Istotne jest przede wszystkim zapoznanie się z terminem przydatności
do spożycia podczas zakupów. Mleko UHT oraz napoje mleczne w zamkniętych kartonach mają stosunkowo długie terminy ważności. Po otwarciu nadają się do spożycia bez
przegotowania do 12 godzin. Jogurty i kefiry muszą być przechowywane w warunkach
chłodniczych z terminem ważności jak na opakowaniu. Sery żółte przechowuje się przez
kilka dni, stosując do tego folię spożywczą. Sery twarogowe są mało trwałe, obowiązuje
termin ważności jak na opakowaniu zazwyczaj 48 h. Okres przechowywania twarogu
wydłuży się, jeśli zakupimy ten w hermetycznie zamkniętym opakowaniu foliowym.
Produkty zbożowe
Chleb jak i inne rodzaje pieczywa są produktami charakteryzującymi się niską trwałością, a proces psucia spowodowany jest czerstwieniem lub pleśnieniem w wyniku czego
dochodzi do zmian smaku i zapachu. Proces czerstwienia przebiega najszybciej w temperaturze bliskiej
0˚C. Stąd chleba nie przechowuje się w lodówce.
Natomiast zamrożenie pieczywa do - 20˚C hamuje
procesy psucia się i umożliwia przechowywanie
przez kilka miesięcy bez obawy o utratę walorów
smakowych. Za ogólnie przyjętą formę przechowywani przetworów mącznych uważa się mrożenie
i wykorzystuje się tą metodę w przypadku: pierogów,
pyz, knedli, ciast i pizzy.
Tłuszcze
Olej może być przechowywany w lodówce do 2-3 miesięcy (najkorzystniej w temperaturze
4-6˚C, z ograniczonym dostępem światła). Najwięcej trudności sprawia przechowywanie
masła. Przetwory takie jak margaryna, masło powinny być trzymane w lodówce przez czas
zgodny z terminem ważności umieszczony na opakowaniu. Smalec jest tłuszczem o większej trwałości. Jest mniej podatny na utlenianie i hydrolizę dzięki czemu w temperaturze
-6 do -8˚C może być przechowywany nawet do roku. Podczas przechowywania produktów tłuszczowych zachodzą reakcje chemiczne i enzymatyczne, które powodują zmiany
jakości prowadzące do jełczenia. Warunki takie jak: temperatura, światło, dostęp tlenu
atmosferycznego oraz rodzaj opakowania decydują o czasie przechowywania tłuszczów.
29
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
W LODÓWCE
W ZAMRAŻARCE
mięso surowe
wołowina
2-3 dni
2-3 miesiące
wieprzowina
2-3 dni
1-2 miesiące
drób
2-3 dni
2-3 miesiące
cielęcina
2-3 dni
2-3 miesiące
2-3 dni
2-3 miesiące
baranina
mięso przetworzone
pieczona wołowina
8 miesięcy
kiełbasa, szynka
1-2 miesiące
pieczona cielęcina
6 miesięcy
ryby
surowa (tłusta / chuda)
3-4 dni
gotowana
1-2 dni
krewetki
4 / 6 miesięcy
1-2 dni
produkty mleczne
masło (zamk./otw.)
2 tyg. / 1 tydzień
6 miesięcy
6 miesięcy
margaryna
1 tydzień
serek wiejski, topiony
termin ważności
mleko, jogurty
termin ważności
ser żółty
6-12 dni
3-4 miesiące
warzywa
ogórki
10 dni
1 rok
pomidory, papryka
7 dni
1 rok
sałata
7 dni
1 rok
groszek, brukselka
5 dni
1 rok
pieczarki
5 dni
1 rok
szparagi, brokuły
2-3 dni
1 rok
marchewka
2-4 tyg.
1 rok
kalafior
1-2 dni
1 rok
kapusta, seler
2 tyg.
1 rok
buraki
3 tyg.
1 rok
ziemniaki
1-2 tyg.
1 rok
Tabela 10. Tabela trwałości produktów
30
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Gotuj zdrowo
Żeby przygotowywać jedzenie w zdrowy, a przy tym smaczny sposób, nie trzeba posiadać umiejętności mistrza kuchni. Nie jest konieczny także zakup drogich akcesoriów.
Wystarczy opanować kilka prostych technik, możliwych do wykonania w niemal każdym
domu. Nauczenie się ich sprawi, że nasze dania zachowają pełnię smaku i bogactwo
aromatu bez konieczności użycia dużych ilości soli i tłuszczu.
Duszenie
Przed duszeniem produkty (czy to mięso, czy warzywa) należy delikatnie podsmażyć na patelni (polecamy te z nieprzywierającym dnem,
gdyż pozwolą nam ograniczyć czy wręcz wyeliminować użycie tłuszczu). Następnie dolewamy niewielką ilość wody, bulionu, octu winnego
bądź innego aromatycznego płynu i pod przykryciem zostawiamy na
wolnym ogniu. W niektórych przepisach z użytej wody czy bulionu
przyrządza się aromatyczny, pożywny sos.
Gotowanie
Żeby składniki nie traciły wartości odżywczych, należy je gotować
w jak najmniejszej objętości płynu – właśnie dlatego garnek czy rondel
powinny odpowiadać wielkością i kształtem przyrządzanemu produktowi. Zamiast wody można użyć bulionu, które nadadzą warzywom,
owocom morza czy mięsu bogatego aromatu. Gotowanie pod przykrywką pozwoli nam do minimum ograniczyć użycie płynu.
Gotowanie na parze
Jest to bardzo zdrowy sposób przyrządzania żywności, dzięki któremu
nie traci ona wielu cennych składników. Żeby móc go zastosować
we własnej kuchni, nie trzeba wcale kupować drogich urządzeń do
gotowania na parze – wystarczy perforowany koszyk, który będziemy
mogli zawiesić na brzegach garnka z wrzącą wodą. Do wody możemy
dodać aromatycznych ziół lub zastąpić ją bulionem – dzięki temu
nasze potrawy zdecydowanie zyskają na charakterze.
31
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
Pieczenie
W ten sposób można przyrządzać owoce morza, mięsa, a w niższych
temperaturach także pokrojone na równe części warzywa. Większość
produktów nie wymaga do pieczenia dodatku tłuszczu, choć często
– żeby zabezpieczyć je przed zbytnim wysychaniem – konieczne
jest posmarowanie ich powierzchni np. olejem. Mięsa i owoce morza
najzdrowiej jest piec na wyposażonej w ruszt brytfance – dzięki temu
podczas pieczenia duża część tłuszczu zostanie z nich wytopiona.
Smażenie
Jeśli posiadamy dobrej jakości patelnię o grubym, nieprzywierającym
dnie, możemy smażyć eliminując zupełnie użycie tłuszczu. Zamiast
oleju wystarczy dodać odrobinę wody lub bulionu, który wzbogaci
smak smażonych produktów.
Grillowanie
Grillowania potraw w tradycyjny sposób należy unikać. Zdrowym
sposobem przyrządzania żywności będzie grillowanie potraw w folii
aluminiowej. Do grillowania najzdrowszy jest węgiel drzewny, a jako
podpałki nie powinniśmy używać denaturatu czy benzyny, lecz jedynie
specjalnie przeznaczone do tego celu płyny i kostki. Żywność należy
kłaść na ruszt dopiero, gdy węgle dobrze się rozżarzą i pokryją delikatną warstewką popiołu.
3. Niezbędne składniki pożywienia
N
owotwory stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych.
Zarówno zachorowalność jak i umieralność rośnie w coraz szybszym tempie. Części
czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania na raka np. takich jak zanieczyszczenie środowiska – nie jesteśmy w stanie uniknąć. Niemniej dieta jest jednym z czynników,
który w sposób istotny może obniżyć ryzyko zachorowania i co ważne należy do obszarów, na który każdy z nas ma wpływ. Jedzenie, które spożywamy może stać się naszym
sprzymierzeńcem i wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie. Przy obecnym trybie życia
(pośpiech, nieregularne spożywanie mało wartościowych posiłków) zamiast zjeść zdrową
sałatkę wolimy połknąć kilka witamin w pigułce. Jednakże postępowanie takie nie jest
do końca korzystne dla naszego organizmu, gdyż żadna tabletka nie zastąpi witamin
i składników mineralnych występujących w spożywanym pokarmie.
32
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Witaminy - są obecnymi w pożywieniu związkami organicznymi, bez których niemożliwe byłoby prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Ciekawym jest fakt, że już Starożytni
Grecy i Rzymianie potrafili wyleczyć m.in. kurzą ślepotę za pomocą ekstraktów z wątroby
zwierzęcej, jednakże samą nazwę „witaminy” nadał polski naukowiec Kazimierz Funk
w 1911 roku. Ich niedobór prowadzi do wielu zaburzeń organizmu (np. brak witamin
z grupy B może powodować drażliwość, trudności ze snem czy zwiększony apetyt na słodycze) lub wręcz chorób (np. znaczny niedobór witaminy A powoduje tzw. kurzą ślepotę) .
Tak naprawdę prawidłowa ilość spożywanych witamin nie została określona, gdyż zależy
m.in. od wieku czy płci osoby i od tego jaki tryb życia prowadzi. Poza nielicznymi wyjątkami (jak np. witamina D3, A czy PP), witaminy muszą być dostarczane z pożywieniem
lub w postaci farmaceutyków, jednakże, ta pierwsza forma jest znacznie korzystniejsza
dla zdrowia. Przypuszcza się, że awitaminozy (choroby spowodowane brakiem witamin
w organizmie) prowadzą do większego ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne,
do których zalicza się m.in. różnego rodzaju nowotwory.
Poniżej podano podstawowy podział witamin:
Witaminy rozpuszczalne w wodzie:
Witamina C (kwas askorbinowy)
Bardzo nietrwała: niszczy ją światło słoneczne, wysoka temperatura, kontakt z powietrzem. W pożywieniu mogą występować duże
straty wit. C, np. w trakcie przygotowywania surówki straty mogą
wynieść ok. 20%, ale już w trakcie gotowania mogą sięgać nawet
50%. Dodatkowo jej wchłanianie utrudnia przyjmowanie przez
Informacje
dłuższy czas kwasu acetylosalicylowego (polopiryna, aspiryna itp.)
ogólne
i doustnych środków antykoncepcyjnych.
Organizm ludzki nie potrafi jej magazynować, powinno się więc
dostarczać ją z pożywieniem kilka razy dziennie.
Jest silnym przeciwutleniaczem, czyli neutralizuje wolne rodniki
uszkadzające komórki ciała, uczestniczy w tworzeniu kolagenu,
dzięki któremu skóra zachowuje jędrność, młody wygląd i blask.
- chroni pośrednio przed anemią (udział przy wchłanianiu żelaza),
Działanie
- wzmacnia system odpornościowy,
- przeciwdziała chorobom serca,
33
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
- uszczelnia naczynia krwionośne i błony komórkowe,
- podnosi sprawność intelektualną,
- bierze udział w gojeniu się ran,
- bierze udział w pokonywaniu stresu,
- uważa się, że hamuje wczesne stadia karcynogenezy, szczególnie w przewodzie pokarmowym.
- podatność na infekcje,
Skutki
- ospałość i zmęczenie,
niedoboru
- skóra traci jędrność i starzeje się szybciej,
- pękanie naczynek, krwawienia z dziąseł, bóle stawowe.
Świeże warzywa i owoce:
- czarna porzeczka, truskawki,
- owoce róży,
- natka pietruszki,
Główne źródła
- cytrusy,
- papryka,
- melony,
- kapusta włoska,
- brokuły,
- kalafior, brukselka, kartofle, cebula, rzepa.
Dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka na witaminę C
Zapotrzebo-
jest duże, bo wynosi średnio 50-100 mg. Wzrasta podczas stresu
wanie
i wysiłku fizycznego, u palaczy, osób starszych, kobiet w ciąży
i karmiących.
Tabela 11. Witaminy rozpuszczalne w wodzie
Witaminy z grupy B
Witaminy przede wszystkim działają wspomagająco przy procesach wytwarzania energii
w organizmie, poprzez, uczestniczenie w procesach przemiany węglowodanów w glukozę. Drugą ważną funkcją tej grupy witamin jest warunkowanie prawidłowej pracy układu
nerwowego. Dodatkowo przyczyniają się do wzmocnienia błon komórkowych. Przy niedoborach najlepiej jest stosować witaminy B complex. Jednakże przyjmowanie ich powinno
odbywać się pod stałą kontrolą, gdyż nadmiar witamin z tej grupy (mimo że nie są ona
magazynowane w organizmie) może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie wątroby.
34
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Witamina B1 (tiamina)
Informacje
Jedna z najwcześniej poznanych i opisanych witamin. Zwana
ogólne
„witaminą intelektu”. Ulega rozkładowi pod wpływem wysokiej temp.
Działanie
- wspomaga prawidłową pracę systemu nerwowego,
- prawidłowa praca układu nerwowego i praca mięśni,
- zapewnia właściwe spalanie węglowodanów i tłuszczów,
- zmęczenie,
- drażliwość,
- utrata apetytu, wagi,
- nastroje depresyjne,
Skutki
- świąd skóry.
niedoboru
Długotrwały niedobór:
- zapalenie nerwów,
- zanik mięśni,
- paraliż kończyn,(tzw. choroba beri-beri).
Zwiększa ryzyko raka wątroby!
Główne źródła
Zapotrzebowanie
Drożdże, jaja, pełne ziarno zbóż, dziki ryż, pestki słonecznika,
suszone owoce, orzechy i rośliny strączkowe, migdały.
Dzienne zapotrzebowanie wynosi 1-2 mg.
Witamina B2 (ryboflawina)
Informacje
ogólne
Jest to żółty barwnik, występujący u roślin i zwierząt. Nie rozkłada
się w czasie gotowania, ale traci aktywność pod wpływem światła.
- działa korzystnie na stan komórek oraz przemianę materii,
Działanie
- tworzenie się czerwonych ciałek krwi i samej krwi,
- regulacja funkcjonowania błon śluzowych.
- nadwrażliwość na światło,
- pieczenie oczu,
- zawroty głowy,
Skutki niedoboru
- pękanie skóry w kącikach ust i zmiany chorobowe w jamie ustnej,
Może także wywołać:
- szorstkość skóry,
- łojotok,
- niedokrwistość.
Zwiększa ryzyko raka wątroby!
35
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
Najbogatsze źródła to drożdże, grzyby, mięso, wątroba, tłuste
Główne źródła
mleko, żółty ser, makrela, fasola, groch, szpinak, orzechy włoskie,
niektóre wodorosty.
Zapotrze-
Dzienne zapotrzebowanie wynosi 1,0-2,0 mg, ale wzrasta w sytu-
bowanie
acjach stresowych, wzmożonej aktywności i wzrostu.
Witamina B3 (kwas nikotynowy, niacyna, wit. PP)
Jest
odporna
na
działanie
wysokiej
temperatury
i tlenu.
Dawniej niedobór witaminy B3 był przyczyną choroby skóry, zwanej
Informacje
ogólne
pelagrą lub rumieniem lombardzkim. Obecnie ze względu na
powszechne występowanie w produktach spożywczych - bardzo
rzadko występują objawy awitaminozy.
Może być dostarczana organizmowi wraz z pożywieniem, ale jest
także wytwarzana z tryptofanu w organizmie.
- prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pokarmowego
i skóry,
- synteza m.in. testosteronu, insuliny i estrogenów,
- udział w procesach utleniania komórkowego oraz w przemianie
Działanie
węglowodanów, tłuszczów i białek,
- zapewnia stały poziom cukru, cholesterolu i trójglicerydów we
krwi,
- zapobiega migrenie, uśmierza ból głowy, usprawnia krążenie
krwi, obniża wysokie ciśnienie.
- biegunka i zaburzenia układu nerwowego,
Skutki niedoboru
- zmęczenie, brak apetytu,
- przebarwienia na skórze w postaci rumienia,
- zawroty głowy, zaniki pamięci.
Zwiększa ryzyko raka wątroby!
Wątroba, wołowina, ryby, mleko, jaja, świeże warzywa, pełne ziarno
Główne źródła
zbóż, otręby i drożdże, orzeszki ziemne, nasiona słonecznika
i sezamu.
Zapotrzebowanie
Dzienne zapotrzebowanie wynosi 10-20 mg.
Witamina B5 (kwas pantotenowy, pantenol)
36
Informacje
Na
ogólne
spożywczych, nie obserwuje się u ludzi niedoborów tej witaminy.
skutek
częstego
występowania
w różnych
artykułach
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
- wpływa na przemianę materii,
- przyspiesza regenerację skóry, uelastycznia ją i wygładza,
Działanie
- wpływa na porost włosów,
- steruje gospodarką hormonalną,
- wspomaga właściwe funkcjonowanie nadnerczy.
- stany zapalne skóry,
Skutki niedo-
- siwienie i wypadanie włosów,
boru
- osłabienie odporności
Zwiększa ryzyko raka wątroby!
Drożdże, wątroba, czerwone mięso, ryby, drób, jaja, grzyby, groch,
Główne źródła
soja, pełne ziarna zbóż, kapusta, kalafior, brokuł, orzeszki ziemne,
pomidory
Zapotrzebowanie
Dzienne zapotrzebowanie ocenia się na ok. 5-10 mg.
Witamina B6 (pirydoksyna, adermina)
Informacje
ogólne
W czasie ciąży, karmienia piersią czy przy nadczynności tarczycy
zapotrzebowanie na wit. B6 zwiększa się. Niestety przemysłowe
przygotowywanie żywności niszczy zawartą w niej wit. B6.
- funkcjonowanie centralnego systemu nerwowego,
- zmniejsza objawy stresu,
- koi podrażnienia skóry i pomaga walczyć z trądzikiem (regulacja
Działanie
pracy gruczołów łojowych)
- niezbędny do wytwarzania czerwonych krwinek i przeciwciał,
- duże dawki zmniejszają napięcie przedmiesiączkowe i bóle
miesiączkowe.
- utrata apetytu,
- biegunka,
- skłonność do wymiotów,
Skutki niedoboru
- zmęczenie,
- nadpobudliwość,
- skurcze mięśni,
- wypryski,
- niedokrwistość
Zwiekasza ryzyko raka wątroby i raka szyjki macicy!
Główne źródła
Ziarna zbóż, banany, ryby, wątroba, drób, mleko, żółtko jaja,
roślin strączkowych, awokado.
37
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
Zapotrze-
Średnie dobowe zapotrzebowanie wynosi około 2 mg.
bowanie
Witamina B7 (biotyna, zwana też witaminą H lub koenzymem R)
Informacje
Jest termostabilna w środowisku obojętnym, natomiast rozkłada
ogólne
się pod wpływem działania silnych kwasów i zasad.
- niezbędna do syntezy kwasu askorbinowego,
- udział w metabolizmie białek i tłuszczów
- utrzymuje prawidłowy stan skóry, reguluje pracę gruczołów
łojowych, normalizuje tłustą cerę,
Działanie
- silne działanie przeciwzmarszczkowe,
- wspomaga pracę tarczycy.
- przywraca włosom sprężystość, powstrzymuje ich siwienie
i wypadanie.
- zmiany na skórze (suchość, bladości),
- łojotok, łupież,
- siwienie i wypadanie włosów,
Skutki niedoboru
- bóle mięśni,
- osłabienie,
- apatia,
- stany lękowe.
Niedobór może powstać, gdy spożywa się surowe białko jaj.
zwiększa ryzyko raka wątroby!
Znajduje się w drożdżach, żółtku jaj, mleku, jogurcie, wątrobie,
Główne źródła
pełnym ziarnie zbóż, soi, suszonych owocach, orzechach laskowych, bananach, kalafiorze.
Zapotrze-
Przypuszczalne dzienne zapotrzebowanie człowieka na biotynę
bowanie
wynosi około 0,1 mg, ale wzrasta, jeśli spożywa się surowe jaja.
Witamina B11 (kwas foliowy, folacyna, zwana też witaminą M)
Nazwa pochodzi od liścia szpinaku z którego została po raz pierwszy wyizolowana. Kwas foliowy jest wrażliwy na światło i czynniki
Informacje
ogólne
utleniające.
Co najmniej 3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę
powinno się zwiększyć ilość dostarczanego organizmowi kwasu
foliowego, by dzięki niemu prawidłowo rozwijał się układ nerwowy
płodu, co zapobiegnie powstaniu groźnych wad rozwojowych.
38
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
- jest niezbędna do wytwarzania czerwonych krwinek w szpiku
kostnym,
Działanie
- bierze udział w przemianie materii,
- zapobiega chorobom serca,
- blokuje dysplazję tzn. procesy uzłośliwiania się komórek w trakcie
ich podziałów.
Niedobór u człowieka objawia się:
- przedwczesnym siwieniem włosów,
Skutki niedoboru
- trudnościami w zasypianiu,
- nadpobudliwością,
- zmianami w obrazie krwi.
Jej niedobór prowadzi również do anemii megaloblastycznej.
Zwiększa ryzyko raka wątroby!
Bogatym źródłem są przede wszystkim zielone części roślin
(jarmuż, szpinak, brokuł, sałata) oraz szparagi, rzepa, kukurydza,
orzechy, drożdże.
Jednak niedobór kwasu foliowego (zwłaszcza u kobiet) jest dość
częstym zjawiskiem, a przyczyny to:
Główne źródła
- niewłaściwa dieta, uboga w zielone warzywa liściaste, mięso,
cytrusy,
- straty witaminy podczas mycia i przetwarzania żywności,
- nadużywanie alkoholu i leków,
- zaburzenia procesu wchłaniania w przewodzie pokarmowym,
- stany fizjologiczne, ciąża i laktacja.
Zapotrzebowanie
Dzienne zapotrzebowanie wynosi 0,2-0,4 mg.
Witamina B12 (kobalamina)
Głównym źródłem tej witaminy są pokarmy odzwierzęce, dlatego
Informacje
wegetarianie mogą potrzebować uzupełniania niedoborów tej
ogólne
witaminy. Natomiast u osób starszych występują trudności przy
wchłanianiu tej witaminy.
Spełnia ogromnie ważną rolę w metabolizmie organizmu ludzkiego, bo aktywując kwas foliowy współdziała z nim w budowie
Działanie
czerwonych krwinek. Jest czynnikiem zapobiegającym anemii
złośliwej, zaburzeniom wzrostu, korzystnie wpływa na skład krwi
i stan systemu nerwowego.
39
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
Objawy niedoboru
- stany zapalne jamy ustnej,
Skutki niedoboru
- zmęczenie,
- nerwowość,
- wahania nastroju,
- pogorszenie pamięci i możliwości koncentracji.
Zwiększa ryzyko raka wątroby!
Występowanie tej witaminy jest bardzo ograniczone w roślinach jej
brak lub występuje w ilościach śladowych, co jest wyjątkiem wśród
witamin, a w produktach pochodzenia zwierzęcego jej stężenie
Główne źródła
jest bardzo niskie.
Za dobre źródła uważa się produkty pochodzenia zwierzęcego,
a zwłaszcza wątrobę, mięso wołowe i baranie, mleko, jogurt, żółtko
jaja, a także tłuste ryby. W niewielkim stopniu jest wytwarzana
przez bakterie w przewodzie pokarmowym.
Zapotrze-
Prawdopodobne dobowe zapotrzebowanie na witaminę B12 wynosi
bowanie
0,002-0,004 mg i zależy od stanu fizjologicznego człowieka.
Tabela 12. Witaminy z grupy B
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
W trakcie terapii antynowotworowej często zdarzają się zaburzenia przyswajania tłuszczów. To bezpośrednio powoduje utrudnione wchłanianie witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach, gdyż do prawidłowej ich absorpcji niezbędna jest obecność tłuszczy.
Dlatego też często w trakcie leczenia nowotworów zdarzają się niedobory tej grupy witamin. Witaminy z tej grupy mogą być częściowo magazynowane i są bardziej stabilne niż
witaminy rozpuszczalne w wodzie.
40
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Witamina A - akseroftol
Informacje
ogólne
Odgrywa tak dużą rolę u młodych, rosnących organizmów, że jest
nawet nazywana „witaminą wzrostową”. Współdziała z hormonem
wzrostu.
Jest niezbędna dla posiadania silnych kości, zdrowych zębów
i skóry, a także do zachowania zdrowych włosów i paznokci, regeneracji naskórka. Ma kluczowy wpływ dla układu nerwowego i różnych funkcji z nim związanych, jak np. wzrok. Jest tak istotna dla
siatkówki oka retiny, że nazywana jest także retinolem. Pomocna
Działanie
w zwalczaniu infekcji. Jej stałe stężenie we krwi może zmniejszać ryzyko zachorowania na niektóre postacie nowotworów (rak
piersi, szyjki macicy, żołądka, płuc). Hamuje proces rozwoju guzów
rakowych. Przyspiesza odnowę komórek skóry i sprawia, że rysy
wygładzają się. Jest witaminą, która chroni skórę przed szkodliwym wpływem promieni UV.
Jej niedobór, a także nadmiar, powoduje utratę apetytu, suchość
i świąd skóry, wypadanie włosów, gorsze gojenie się ran, ”kurzą
Skutki niedo-
ślepotę”, czyli złe widzenie o zmroku, zahamowuje wzrost.
boru
Zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory, ponieważ cofa
zmiany przednowotworowe, hamuje rozwój guzów. Osłabia
tworzenie przeciwciał.
Retinol, czyli biologicznie czynna witamina A, znajduje się w żywności pochodzenia zwierzęcego: w żółtkach jaj, pełnotłustym mleku
i jego przetworach, wątrobie, tłustych morskich rybach, tranie.
Główne źródła
ß-karoten - czyli prowitamina A to jej roślinna wersja, która w organizmie człowieka zamienia się w retinol. Występuje w warzywach
i owocach o zielonym, żółtym, pomarańczowym i czerwonym kolorze - w marchwi, pomidorach, rzodkiewkach, brokułach, papryce,
morelach, truskawkach, arbuzach.
Dobowe
zapotrzebowanie
wynosi
średnio
4.000-5.000
j.
Witamina A może być magazynowana w organizmie, należy więc
Zapotrzebo-
uważać przy suplementacji. Natomiast przy spożywaniu produktów
wanie
roślinnych o dużej zawartości karotenu nie grozi nam przedawkowanie.
41
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
Witamina D - kalcyferol
Występuje
w organizmach
w postaci
tzw.
prowitamin
(np.
cholekalcyferolu, czyli witaminy D3, ergosterolu, czyli witaInformacje
ogólne
miny
D2,
karcytriolu),
będących
pochodnymi
cholesterolu.
Witamina D jest odporna na działanie podwyższonej temperatury
i długie przechowywanie produktów spożywczych. Jest stosunkowo trwała w środowisku zasadowym, natomiast wrażliwa na
działanie kwasu.
Odgrywa podstawową rolę w procesie budowy kości i zębów
poprzez wspomaganie wchłaniania wapnia i fosforu, wpływa na
prawidłowe działanie systemu nerwowego. Nasza skóra, pod
Działanie
wpływem promieni słonecznych, sama produkuje tę witaminę.
Jest
ona
hormonem
regulującym
równowagę
minerałów,
a jednocześnie odgrywa pewną rolę w procesach różnicowania się
i rozwoju komórek.
Zimą, gdy dni są krótkie i rzadko słoneczne, łatwo o jej niedobór.
U dorosłych objawia się on:
- nerwowością,
- bezsennością,
Skutki niedoboru
- powoduje osteomalację, - rozmiękczanie kości i osteoporozę, - zrzeszotowienie kości.
U dzieci i młodzieży niedobór witaminy D prowadzi do:
- choroby zwanej krzywicą,
- pogłębia próchnicę zębów,
- utrudnia zrastanie się złamanych kości.
Dobrym źródłem są: światło słoneczne, żółtka jaj, mleko (zarówno
Główne źródła
krowie jak i sojowe), sery, masło, śmietana, podroby, tłuste ryby
i oczywiście tran, pestki słonecznika, fasolka szparagowa i brokuły,
kiełki pszenicy.
Wielkość zapotrzebowania na witaminę D zależy od wielu czyn-
Zapotrzebowanie
ników, a przede wszystkim od wieku, ilości witaminy D powstałej
w skórze pod wpływem naświetlania ultrafioletem, ilości i wzajemnej proporcji wapnia i fosforu w diecie. Przyjmuje się, że średnie
zapotrzebowanie na witaminę D wynosi 500 j.m.
42
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Witamina E - tokoferol
Określana jest jako „witamina młodości”, gdyż hamuje starzenie
Informacje
ogólne
się organizmu. Pełni rolę ochronną, bierze udział w zaopatrywaniu organizmu w tlen. Zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby
serca oraz może odwracać powstawanie miażdżycy. Działa
wzmacniająco na komórki skóry, wątroby, komórki nerwowe.
Odnawia lipidy międzykomórkowe, nazywane cementem skóry,
poprawia kondycję naczyń krwionośnych. Jest odpowiedzialna za
prawidłowe funkcjonowanie narządów rozrodczych, współdziała
przy wytwarzaniu czerwonych ciałek krwi.
Działanie
Jako antyutleniacz wywiera korzystne działanie na komórki,
wychwytując wolne rodniki i uniemożliwiając im niszczenie włókien
kolagenowych, od których zależy jędrność skóry. Chroni przed
wolnymi rodnikami na tyle skutecznie, że zyskała sobie miano
“witaminy młodości”.
Objawy niedoboru:
- trudności z koncentracją,
Skutki niedoboru
- nadpobudliwość,
- osłabienie wzroku,
- zmęczenie,
- sucha skóra z tendencja do szybszego pojawiania się zmarszczek.
Zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory i białaczkę!
Znajduje się w nieoczyszczonych olejach roślinnych, pełnym ziar-
Główne źródła
nie zbóż, migdałach, pestkach słonecznika, orzechach włoskich
i ziemnych, sałacie, kapuście, warzywach strączkowych, żółtkach
jaj, maśle, bananach.
Zapotrze-
Dobowe zapotrzebowanie nie jest dokładnie określone, a zgodnie
bowanie
z aktualnymi danymi wynosi 6-10 mg.
Witamina K - filochinon
W wątrobie pełni rolę koenzymu w reakcjach tworzenia czynników
Informacje
krzepliwości i może zakłócać działanie antykoagulantów. Może
ogólne
działać toksycznie na komórki rakowe, bez szkody dla komórek
normalnych.
Działanie
- jest niezbędna do syntezy czynników krzepnięcia w wątrobie,
przede wszystkim protrombiny.
43
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
- jej obecność jest istotna dla gospodarki wapniowej i mineralizacji
tkanek,
- zmniejsza kruchość naczyń krwionośnych,
- zapobiega tworzeniu się wybroczyn (tzw. pajączków),
- poprawia koloryt skóry.
Objawy niedoboru to obfite miesiączki, skłonność do wybroczyn,
Skutki nie-
trudne gojenie się ran.
doboru
Przyczyną niedoboru witaminy K może być długotrwała kuracja antybiotykami, które niszczą florę bakteryjną przewodu pokarmowego.
Witamina K znajduje się w wieprzowinie, wątrobie, żółtkach jaj,
zielonych warzywach, natce pietruszki, sałacie, otrębach pszen-
Główne źródła
nych, serze, czy w owocach takich jak winogrona, banany, brzoskwinie, pomarańcze i grejpfruty.
Jest wytwarzana także przez bakterie jelitowe bytujące w naszym
przewodzie pokarmowym.
Zapotrze-
Dobowe zapotrzebowanie wynosi w granicach 0,1-0,2 mg.
bowanie
Max 1 mg dziennie.
Witamina F
Witaminą F nazywany jest zespół nienasyconych kwasów
Informacje
tłuszczowych: linolowego, linolenowego i arachidowego. Związki
ogólne
te są budulcami komórek, wchodzą w skład błon komórkowych,
zapewniając im lepszą trwałość.
Działanie
Wpływają na prawidłowy stan skóry i włosów, pobudzają wzrost.
U ludzi rzadko stwierdza się niedobory. Ich niedobór powoduje
Skutki nie-
wiotczenie, łuszczenie się skóry oraz łamliwość włosów i paznokci.
doboru
Niedobór w diecie sprzyja rozwojowi miażdżycy tętnic oraz powoduje zaburzenia wzrostu.
Występują głównie w olejach roślinnych, a zwłaszcza w oleju
lnianym, oleju z wiesiołka i z nasion ogórecznika, a także w war-
Główne źródła
zywach zielonych: brokułach, szpinaku, brukselce, czy owocach:
avokado, winogrona. Ich obecność zauważamy w tłustych rybach
morskich oraz przetworach mlecznych.
Zapotrzebowanie
Dobowe zapotrzebowanie na nie wynosi około 200 mg.
Tabela 13. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
44
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Coaby
to znaczy
dieta?
naszego wroga,
umieć zdrowa
z nim walczyć
Żywność funkcjonalna
Żywność funkcjonalna: jakkolwiek ten termin może brzmieć futurystycznie, dla wielu z nas
nie jest obcy. Jest to oczywiście nadal żywność ale została zaprojektowana aby zapewnić
dodatkowe korzyści zdrowotne w stosunku do żywności tradycyjnej.
W miarę jak nauka o żywieniu odchodzi od koncepcji „właściwego żywienia” w stronę
„żywienia optymalnego”, opracowywane są nowe rodzaje produktów, które mają potencjał
poprawy dobrostanu umysłowego i fizycznego a także zmniejszenia ryzyka niektórych
chorób.
Podejście naukowe jest nieodzowne, dlatego też kluczowe podmioty z europejskiego
środowiska naukowego, organizacji rządowych i pozarządowych oraz przemysłu spożywczego stworzyły platformę dla ustanowienia fundamentalnych pojęć dla żywności
funkcjonalnej.
Wszystkie rodzaje żywności funkcjonalnej mają wspólny mianownik. Wpływają korzystnie
na jedną lub więcej funkcji w organizmie i są spożywane jako składnik normalnej diety.
Żywność funkcjonalna zazwyczaj wygląda, pachnie
i smakuje tak samo jak jej tradycyjne odpowiedniki.
Podczas gdy konsumenci europejscy dopiero teraz
przyzwyczajają się do takich innowacyjnych rodzajów żywności, w Japonii ludzie korzystają z nich od
dziesięcioleci. Dzięki temu świadomie wpływają na
swoje zdrowie.
Wielu naukowców uważa, że żywność funkcjonalna
może spełniać szczególne zadania w niektórych
okresach życia człowieka. Spożywanie niektórych
rodzajów żywności może pomóc np. u kobiet w okresie menopauzy zmniejszyć ryzyko
osteoporozy, u mężczyzn w średnim wieku obniżyć ryzyko rozwoju chorób serca.
Chociaż żywność funkcjonalna może odgrywać tak ważną rolę, istotne jest aby producentom nie pozwalać na wykorzystywanie niesprawdzonych teorii w tworzeniu oświadczeń
żywieniowych. W celu zapewnienia takiej dyscypliny zostały sporządzone stosowne
przepisy, dopuszczające jedynie naukowo potwierdzone oświadczenia żywieniowe
i zdrowotne. Za sformułowanie tych przepisów odpowiedzialne są instytucje jak FAO/
WHO Codex Alimentarius, Rada Europy, ustawodawcy poszczególnych państw.
Według tych przepisów, jakiekolwiek oświadczenie zdrowotne, umieszczane na etykietach produktów spożywczych, nie może wprowadzać w błąd i musi być poparte rzetelnymi
dowodami naukowymi. Wyniki muszą zawierać informację jak substancja jest wchłaniana,
45
Rak (nowotwór złośliwy) – poznajmy
Co
to znaczy
zdrowa
dieta?z nim walczyć
naszego
wroga,
aby umieć
lub w jaki sposób dociera do miejsca, w którym wykazuje swoje dobroczynne działanie.
Powinno być wyraźnie podkreślone, że jej korzystny efekt zaznacza się przy spożywaniu
produktu w typowych ilościach, oraz wyjaśnione jakie funkcje spełnia w organizmie np.
obniża ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu.
Żywność funkcjonalna może zaoferować nam wiele korzyści, jednak nie obiecujmy sobie
zbyt wiele i nie traktujmy jej jak remedium na wszystkie problemy zdrowotne. Żywność
funkcjonalną należy traktować jako wartościowy dodatek do zrównoważonej diety i aktywnego stylu życia.
Produkt
Mleczne
Dodatkowe korzyści
produkty
fermentowane
i jogurty z żywymi kulturami bakterii
Poprawiają pracę układu pokarmowego
Roślinne sterole i stanole obniżają poziom
Margaryna, jogurt, ser topiony
cholesterolu
i zmniejszają
ryzyko chorób
serca
Jajka wzbogacone kwasami
omega-3
3 - 4 jajka na tydzień dostarczają takiej ilości
kwasów omega-3, która jest zalecana aby
zmniejszyć ryzyko chorób serca
Dodatek kwasu foliowego pomaga zmniej-
Płatki śniadaniowe
szyć ryzyko urodzeń noworodków z wadami
cewy nerwowej
Dodatek izoflawonów obniża ryzyko zachoro-
Chleb, batony muesli
wania na raka piersi i prostaty, choroby serca
i osteoporozę
Tabela 14. Przykłady żywności funkcjonalnej
46
Część Trzecia
Dieta przeciwrakowa
Dieta przeciwrakowa
1. Kapusta - a właściwie przeciwrakowe
właściwości roślin kapustowatych
P
rowadzone badania wykazały, iż rośliny kapustowate zaliczane są do głównych
źródeł substancji pochodzenia roślinnego o działaniu przeciwnowotworowym.
W badaniu 252 przypadków raka pęcherza, które wystąpiły w próbie 47 909 pracowni-
ków służby zdrowia w ciągu 10 lat, udowodniono, że u osób spożywających kapustę pięć
razy w tygodniu ryzyko zachorowania na tę odmianę raka jest dwukrotnie mniejsze niż
u tych, które jadły kapustę raz w tygodniu lub rzadziej. U Chinek spożywających najwięcej kapustowatych ryzyko wystąpienia raka piersi jest o połowę niższe niż u kobiet, które
nie uwzględniają tych warzyw w swojej diecie. Badanie przeprowadzone na populacji
5 tys. Szwedek wykazało, że jedzenie jednej lub dwóch porcji roślin kapustowatych dziennie obniża ryzyko wystąpienia raka piersi o 40%. Jedzenie kapusty zmniejsza zagrożenie
zachorowania na wiele innych nowotworów, m.in. na raka płuc, narządów układu pokarmowo-wydalniczego (żołądek, okrężnica, odbyt), a także prostaty. Ilość owoców i warzyw
w diecie niewątpliwie ma znaczenie dla zapobiegania rakowi, kapustowate odgrywają
dużą rolę w przeciwdziałaniu rozwojowi choroby. Kwestia ta jest niezwykle istotna dla
społeczeństw państw zachodnich, w których diecie do 50% dziennej dawki warzyw
i owoców stanowią ziemniaki, a udział kapustowatych skurczył się do zdecydowanie niewystarczających rozmiarów.
Wpływ warzyw kapustowatych na zmniejszenie ryzyka wystąpienia różnych rodzajów
nowotworu związany jest z obecnością dużych ilości cząsteczek fitochemicznych o właściwościach przeciwrakowych. Oprócz polifenoli, które występują także w innych warzywach
kapustowate zawierają duże ilości glukozynoli. Należy pamiętać, iż glukozynolany bardzo
łatwo rozpuszczają się w wodzie: gotowanie kapustowatych tylko przez 10 minut w dużej
ilości wody obniża ich zawartość o połowę. Zaleca się jak najkrótsze gotowanie kapusty
w minimalnej ilości wody, najlepsze są techniki gotowania w szybkowarze lub smażenia
na woku, które zapewniają maksymalizację uwalniania cząsteczek przeciwrakowych,
a ponadto podnoszą atrakcyjność zarówno wyglądu, jak i walorów smakowych pokarmu.
Porady praktyczne
Należy wybierać kapustę ciężką o zwartej budowie, najlepiej o jasnych i kruchych liściach. Kapusta kiszona powinna być biała, krucha i mieć typowy zapach kiszonki. Różowy
kolor oraz nieprzyjemny zapach (gnilny, pleśniowy) i smak świadczą o rozwoju bakterii
gnilnych lub pleśni. Powinno się częściej jadać kapustę surową lub kiszoną, niż typowo
polskie tłuste bigosy.
48
Dieta przeciwrakowa
100 g kapusty białej zawiera
Energia
29 kcal (surowa)
12 kcal (kiszona)
Białko
1,7 g
Tłuszcz
0,2 g
Węglowodany
7,4 g
Błonnik
Witamina C
2,5 g
48 mg
2. Soja
G
łówne związki fitochemiczne występujące w soi to substancje z grupy polifenoli
zwane izoflawonami. Najwięcej izoflawonów zawierają przetwory soi takie jak: mąka,
ziarna czy mleko. Wyjątkiem jest sos sojowy, w którym większość tych związków ulega
zniszczeniu w toku długiego procesu fermentacji oraz olej sojowy, który jest ich praktycz-
nie pozbawiony. Zawartość izoflawonów w potrawach i produktach sojowych jest bardzo
ważna, ponieważ cząsteczki tych związków mają zdolność wpływania na wiele zjawisk
związanych z niekontrolowanym wzrostem komórek rakowych. Większość naukowców
zainteresowanych przeciwrakowymi właściwościami soi uważa, że decyduje o nim jeden
z izoflawonów, a mianowicie genisteina, która blokuje aktywność wielu enzymów zaangażowanych w niekontrolowany rozrost komórek guza, w ten sposób powstrzymuje rozwój
raka prostaty i piersi.
Rak piersi
Na związek między liczbą zachorowań na raka piersi, a jedzeniem soi po raz pierwszy
zwrócono uwagę w wyniku badania przeprowadzonego w Singapurze, gdzie u kobiet
w wieku przedmenopauzalnym spożywających największe ilości soi (55 g dziennie i więcej) stwierdzono dwukrotnie mniejsze ryzyko wystąpienia tej odmiany raka niż u tych,
których dzienna dawka wynosiła poniżej 20 g. Obszerne badanie ankietowe przeprowadzone w Japonii na próbie 21 852 kobiet wykazało, że codzienne spożywanie zupy
sojowej – „miso” i dzienna dawka 25 mg izoflawonów znacznie obniżają ryzyko wystąpienia raka piersi. Najważniejsze wnioski:
➥
➥
na wyniki badań miała wpływ nie tylko ilość spożywanej soi, ale także izoflawonów
najważniejszym czynnikiem, który może wpływać na zmniejszenie liczby zacho-
rowań na raka piersi, jest wiek, w którym zaczyna się spożywać produkty zawierające soję
49
Dieta przeciwrakowa
Rak prostaty
Podobnie jak w przypadku raka piersi, wśród Azjatów stwierdza się kilkakrotnie niższy
poziom zachorowań na raka prostaty, związany ze spożywaniem soi. Badanie wśród
12 395 kalifornijskich adwentystów pozwoliło stwierdzić, iż codzienne spożywanie co
najmniej jednej porcji mleka sojowego prowadzi do znacznego (70%) obniżenia ryzyka
wystąpienia choroby. Związek między spożyciem tofu – produktu sojowego, a spadkiem
ryzyka rozwoju raka prostaty wykazało badanie przeprowadzone na populacji 8 tys. mężczyzn pochodzenia japońskiego zamieszkujących Hawaje.
Podsumowując: umiarkowane spożycie soi (ok. 50-100 g dziennie) może oddziaływać
wyłącznie pozytywnie na zdrowie, znacznie redukując ryzyko wystąpienia raka piersi
i prostaty, czyli tych postaci raka, które najczęściej atakują społeczeństwa zachodnie.
Głównym aktywnym składnikiem pokarmów sojowych jest fitoestrogen, który przez
hamowanie procesu tworzenia się nowych naczyń krwionośnych zapobiega powstawaniu
nowotworów.
100 g suchych nasion soi zawiera
Energia
Białko
382 kcal
34 g
Tłuszcz
19,6 g
Węglowodany
32,7 g
Błonnik
15,7 g
Potas
2132 mg
Fosfor
743 mg
3. Przyprawy
Przyprawy są ważnym elementem sztuki, jaką niewątpliwie jest gotowanie. Używane od
wieków, kiedyś miały wartość równą złotu, były dobrem luksusowym, którego zdobycie
wymagało długich wypraw. Dobrzy kucharze używają w swojej pracy wielu przypraw,
świetnie wiedząc, że to one w dużym stopniu wpływają na wartość smakową oraz
w mniejszym stopniu estetyczną potraw. Obecnie, gdy znamy już właściwości antyrakowe niektórych z nich warto zwrócić więcej uwagi na przyprawianie dań w codziennej
diecie.
50
Dieta przeciwrakowa
Dla profilaktyki przeciwnowotworowej duże znaczenie ma kurkuma. Jest to rozdrobnione
kłącze rośliny Curcuma longa, obecnie szeroko stosowana w przemyśle jako barwnik, niestety w ilościach, które nie mają właściwości leczniczych. Jej korzystne działanie znane
jest od czasów starożytnych. Odgrywała ona istotną
rolę w medycynie indyjskiej. Naukowcy dowiedli, że
kurkuma posiada działanie przeciwzapalne, rozkurczowe, żółciotwórcze, bakteriobójcze, szczególnie
w schorzeniach skóry, jest także bardzo silnym przeciwutleniaczem. Najciekawszym działaniem kurkumy
jest działanie przeciwnowotworowe. Jej wielokrotnie
silniejsze od witaminy E właściwości przeciwutleniające, powodują, że bardzo skutecznie absorbuje
wolne rodniki, które przyczyniają się do powstawania komórek nowotworowych. Na podstawie badań
zachorowalności na nowotwory złośliwe na Świecie okazało się, że w regionach o wysokim spożyciu tej przyprawy ludzie znacznie rzadziej chorują na raka. Odkryto, że kurkuma
hamuje rozwój lub wręcz powoduje apoptozę komórek nowotworowych sutka, jajnika,
żołądka, okrężnicy, skóry, wątroby, krwi (białaczka). Podobne do kurkumy działanie wykazują także kolendra i cynamon (opisane w dalszej części).
Lecznicze właściwości kurkumy zakłóca fakt, że jej substancja aktywna (kurkumina) jest
słabo przyswajalna przez organizm. Aby to zmienić należy łączyć ją z pieprzem. Naturalnym połączeniem tych dwóch przypraw jest proszek curry.
Dodawanie jednej łyżeczki kurkumy do dań pozwala na skuteczne zapobieganie nowotworom.
Inne przyprawy. W świecie roślin istnieją jeszcze inne gatunki, które używane jako przyprawy wykazują działanie przeciwnowotworowe, które w większości wynikają z ich cech
przeciwutleniających. Oprócz kurkumy takie właściwości mają także imbir i chili (zapobiegają powstawaniu komórek zmutowanych i nowotworowych, chili należy używać
w ograniczonych ilościach), kolendra (niestety działa dopiero w dużych stężeniach), goździki, cynamon i pieprz. Ich ekstrakty zachowują swoje właściwości po gotowaniu przez
30 minut, są one termostabilne.
Ciekawe działanie wykazuje także szafran, najdroższa przyprawa świata. W badaniach
na myszach i szczurach okazało się, że hamuje on powstawanie guzów skóry, jelita grubego i tkanek miękkich, w połączeniu z aminokwasem cysteina i witaminą E chroni przed
szkodliwym działaniem cisplatyny (leku przeciwnowotworowego).
51
Dieta przeciwrakowa
4. Zielona herbata
Zielona herbata wykazuje działanie najkorzystniejsze, gdy chodzi o zapobieganie nowotworom. W przeciwieństwie do innych odmian nie
jest ona poddawana procesowi fermentacji i zachowuje najwięcej substancji przeciwrakowych takich
jak: katechinę, teinę i polifenole. Działanie przeciwnotworowe tych substancji potwierdziły badania
w Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu oraz
z Instytutu Biologii Farmaceutycznej we Freiburgu.
Szczególnie znaczenie ma katechina EGCG, której
najwięcej znajduje się w następujących odmianach
zielonej herbaty: Sencha-Uchiyama, Gyokuro #1,
Sencha #1. Substancja ta blokuje rozwój naczyń krwionośnych, które odżywiają guzy
nowotworowe. Badania na komórkach rakowych wykazały szczególną podatność na
działanie EGCG nowotworów nerki, skóry, piersi, jamy ustnej, prostaty, płuc i komórek
białaczki szpikowej. Bardzo duże znaczenie dla stężenia korzystnych substancji w naparze zielonej herbaty ma czas parzenia, powinien wynosić 8-10 minut.
5. Owoce najlepsze na podwieczorek
Banany
Są bogate w potas, bardzo pomocne w przypadku skurczów mięśni po ćwiczeniach
fizycznych lub skurczów związanych z wiekiem. Zaleca się zjadanie jednego banana
dziennie pacjentom, którzy przyjmują środki moczopędne z powodu wysokiego ciśnienia
krwi, w celu uzupełnienia potasu straconego wraz z moczem. Banany są również użyteczne w leczeniu wrzodów, gdyż prawdopodobnie wykazują działanie antybakteryjne.
100 g banana (pół dużego owocu) zawiera
Energia
Węglowodany
Skrobia
Witamina C
Potas
52
95 kcal
23,5 g
2,3 g
9 mg
395 mg
Magnez
33 mg
Błonnik
1,7 g
Dieta przeciwrakowa
Nasze przepisy:
Koktajl królewski
Składniki:
 4 średnie banany
 450 ml mleka ukwaszonego 2%
 2 łyżeczki cukru waniliowego
Wykonanie:
Schłodzone banany miksujemy z mlekiem
i cukrem waniliowym. Koktajl najlepiej pić
zaraz po przyrządzeniu.
53
Dieta przeciwrakowa
Grejpfruty
Są bogate w witaminę C (ułatwia gojenie się ran, łagodzi szkodliwe działanie wolnych
rodników i w efekcie znacznie zmniejsza krwawienie dziąseł). Zdaniem uczonych już dwa
grejpfruty dziennie podwajają ilość witaminy C w organizmie (jeden owoc zawiera ok. 92
mg tej substancji). Wyciąg z pestek tego owocu jest bardzo silnym naturalnym antybiotykiem i jest bardzo skuteczny w szybkim eliminowaniu przeziębienia oraz objawów grypy.
Pomagają także w leczeniu paradontozy.
100 g grejpfruta zawiera
Energia
36 kcal
Potas
277 mg
Wapń
22 mg
Fosfor
18 mg
Witamina C
40 mg
Błonnik pokarmowy
Nasze przepisy:
1,9 g
Antycholesterolowa bomba z grejpfrutem
Składniki:
 czerwony grejpfrut
 pół awokado
 mały ziemniak
 jasna część pora
 sok z połowy cytryny
 łyżka kiełków pszenicy
 pół szklanki jogurtu naturalnego
 kilka listków sałaty
 odrobina płynnego miodu
 sól
 pieprz
54
Wykonanie:
Ziemniaki ugotować w łupinach, obrać
i pokroić
w sporą
kostkę.
Obrany
grejpfrut podzielić na cząstki. Obrane
awokado pokroić w plasterki i skropić
sokiem z cytryny. Por pokroić na
cienki talarki. Na liściach sałaty ułożyć
wszystkie składniki, polać jogurtem
z miodem
i przyprawami.
przepłukanymi
pszenicy.
wrzątkiem
Posypać
kiełkami
Dieta przeciwrakowa
Pomarańcze
Zawierają wyższą ilość witaminy C niż inne owoce, z wyjątkiem kiwi. Wielkie korzyści
ze spożywania pomarańczy wiążą się z szerokim wachlarzem składników odżywczych
tego owocu, do których należą terpeny, w tym limonen znajdujący się także w cytrynach
i limonkach.
100 g pomarańczy zawiera
Energia
44 kcal
Białko
0,9 g
Tłuszcz
0,2 g
Węglowodany
Sód
Potas
11,3 g
3 mg
183 mg
Β-karoten
114 µg
Witamina C
49 mg
Błonnik
Nasze przepisy:
Składniki:
 jedna pomarańcza
 jeden banan
 garstka rodzynek
 koreczki
1,9 g
Koreczki pomarańczowe
Wykonanie:
Banana sparzamy, obieramy i kroimy w talarki wysokości około 1 cm
i nadziewamy na koreczek. Pomarańczę płuczemy, obieramy i kroimy
w trapeziki wysokości 1 cm – dodajemy do banana. Na szczyt wieżyczki
nadziewamy rodzynkę (przed użyciem
dobrze jest sparzyć rodzynki wrzątkiem – będą miękkie i wypłuczemy
z nich chemiczne konserwanty).
55
Dieta przeciwrakowa
Cytryny
Są skutecznym lekarstwem w dwóch chorobach: anginie i dyfterycie, w obu przypadkach
zaleca się pędzlowanie gardła świeżo wyciśniętym sokiem. Płukanie gardła ciepłą cytrynową wodą (1 łyżeczka soku na pół szklanki wody) działa dezynfekująco i kojąco, picie
zaś herbaty z cytryna przynosi ulgę chorym na grypę i zapalenie płuc. Cytryny są także
dobrym środkiem oczyszczającym krew.
Nasze przepisy:
Napój na „dzień dobry”
Składniki:
 szklanka przegotowanej, letniej
wody
 duża łyżka płynnego miodu
 sok z połówki cytryny
56
Wykonanie:
Wszystkie składniki wymieszaj i odstaw na 30 minut. Podawaj najlepiej
rano, na czczo.
Dieta przeciwrakowa
Gruszki
Z uwagi na dużą zawartość kwasu elagowego, minerału boronu oraz nierozpuszczalnego
błonnika działających synergicznie, są uważane za doskonały czynnik zapobiegający
i zmniejszający rozwój guzów włóknistych oraz innych łagodnych nowotworów.
100 g gruszki (jedna mała) zawiera
Energia
54 kcal
Witamina C
5,3 mg
Błonnik
Węglowodany
Polifenole
Nasze przepisy:
2,1 g
14,4 g
200-250 mg
Gruszki w waniliowej kołderce
Składniki:
 po jednej gruszce na osobę
 1 szklanka mleka
 1 opakowanie cukru waniliowego
 łyżeczka mąki ziemniaczanej
 2 żółtka
 4 łyżki cukru
Wykonanie:
Gruszki
umyć, obrać,
pokroić
na
połówki i usunąć gniazda nasienne
(najlepsze będą te bardzo miękkie.
Jeżeli odmiana jest twardsza – można
włożyć je do wrzątku i pogotować
przez 5-10 minut). Połowę mleka
należy zagotować z cukrem waniliowym. Resztę mleka mieszamy z mąką
i wlewamy na wrzące mleko. Całość
należy zagotować ciągle mieszając.
Sparzone żółtka ucieramy z cukrem
dodając stopniowo gorącego płynu.
Naczynie z sosem wstawiamy do
zimnej wody i studzimy ciągle mieszając. Połówki gruszek układamy na
talerzykach i polewamy przestudzonym sosem.
57
Dieta przeciwrakowa
Jabłka
Zawierają m.in. kwercetynę występującą w miąższu i skórce. Badania wykazały, że mężczyźni, którzy zjadają jedno jabłko dziennie obniżają ryzyko wystąpienia zawału serca
o ponad 30%. Pektyna, błonnik znajdujący się w jabłkach, pomaga na regularne wypróżnianie jelit oraz zmniejsza bolesne ataki zapalenia uchyłka okrężnicy.
100 g jabłka (jedno średniej wielkości)
zawiera
Energia
46 kcal
Witamina C
9,2 mg
Β-karoten
24 µg
Błonnik pokarmowy
Nasze przepisy:
2g
Jabłuszka Ewy
Składniki:
 po 1 jabłuszku na osobę
 konfitura wiśniowa lub garść rodzynek
 cukier waniliowy i cynamon
 odrobina cukru pudru
Wykonanie:
Jabłka
myjemy
gniazda
i usuwamy
nasienne.
z nich
W wydrążone
jabłuszka wkładamy odrobinę konfitury
lub wyparzone rodzynki przesypane
cukrem
waniliowym
Jabłuszka
pieczemy
i cynamonem.
przez
15-20
minut w piekarniku. Przed podaniem
posypujemy cukrem pudrem.
Borówka amerykańska
Spośród wszystkich owoców i warzyw wykazuje największe właściwości antyutleniające.
Zawiera kwercetynę, bardzo silny antyutleniacz o działaniu przeciwrakotwórczym i przeciwzapalnym. Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych w USA świadczą o tym, że
kwas elagowy zabija w szczególności komórki rakowe w szyjce macicy, piersi, trzustce,
przełyku i skórze.
58
Dieta przeciwrakowa
Żurawiny
Zawierają kwas elagowy i kwercetynę o właściwościach antyoksydacyjnych i antynowotworowych. Kwercetyna pomaga obniżać ryzyko zawału serca oraz udaru.
Kiwi
Jest jednym z najbardziej niedocenionych owoców leczniczych, bogate w witaminę C
(16-krotnie większa zawartość niż w pomarańczach), jak również posiada znaczne ilości
witaminy E. Z uwagi na dużą zawartość przeciwutleniaczy i mikroelementów owoc ten
jest czasem polecany w walce z rakiem i chorobami serca.
100 g kiwi (jedno duże) zawiera
Energia
56 kcal
Tłuszcz
0,5 g
Węglowodany
Sód
Potas
Witamina C
Błonnik
Nasze przepisy:
13,5 g
4 mg
290 mg
59 mg
2,1 g
Zielony mus
Składniki:
 4 owoce kiwi
 2 łyżeczki cukru
 ćwierć laski wanilii
 kieliszek białego wytrawnego wina
 sok i skórka z cytryny
Wykonanie:
Ugotować syrop z cukru i wina z dodatkiem drobno posiekanej wanilii
i skórki
z cytryny
–
przestudzić.
Obrane owoce pokroić w kostkę, zmiksować z zimnym syropem i sokiem
z cytryny, przelać do salaterki, wstawić do lodówki i od czasu do czasu
mieszać. Gdy zgęstnieje – porozlewać
do małych pucharków. Mus podawać
dość mocno schłodzony.
59
Dieta przeciwrakowa
Arbuz
Arbuzy zawierają duże ilości likopenu i glutationu o właściwościach antyoksydacyjnych
i antynowotworowych. Posiadają także zdolność do odtruwania organizmu. Można je stosować podczas krótkiej głodówki.
Nasze przepisy:
Sałatka piękności
Składniki:
 połówka małego arbuza
 jeden banan
 jeden grejpfrut
 jedna pomarańcza
 jedno kiwi
 jedna nektarynka
 10 truskawek
 20 kulek winogron
 garstka rodzynek
Wykonanie:
Wszystkie owoce płuczemy. Miąższ
z arbuza należy wydrążyć (polecamy
małą łyżeczkę do lodów) i do tak
przygotowanej misy wrzucamy pokrojone owoce (banana najlepiej pokroić
w talarki, winogrona wystarczy przepołowić, truskawki kroimy w ćwiartki,
grejpfruta i kiwi kroimy drobniej. Na
koniec dorzucamy kuleczki arbuza
i rodzynki (przed użyciem dobrze
jest
sparzyć
rodzynki
wrzątkiem
– będą miękkie i wypłuczemy z nich
chemiczne
konserwanty).
skrapiamy
sokiem
Całość
z pomarańczy.
Sałatkę dobrze jest schłodzić przez
godzinę w lodówce.
60
Dieta przeciwrakowa
Winogrona
Zawierają duże ilości antyutleniającej kwercetyny oraz resweratrol, który znajduje się
w skórce. Zwiększa on poziom HDL (dobrego cholesterolu) oraz rozrzedza krew. Czerwone winogrona mają właściwości antybakteryjne i antywirusowe.
100 g winogron zawiera
Energia
Węglowodany
Sód
69 kcal
17,6 g
2 mg
Potas
226 mg
Witamina C
5,4 mg
Błonnik pokarmowy
Nasze przepisy:
1,5 g
Wykwintny brie
Składniki:
 jedno opakowanie serka brie
 białe winogrona
 koreczki
 garść orzechów włoskich
 garstka rodzynek
Wykonanie:
Ser brie kroimy w kostkę średnicy
około 1,5 cm. Na koreczki nadziewamy
na przemian – jedne porcje serka brie
z winogronem inne z połówką orzecha
włoskiego i rodzynką.
61
Dieta przeciwrakowa
Owoce tropikalne (mango, papaja i ananas)
Mango i papaja pomagają rozkładać toksyny w organizmie i podobnie jak ananas są
bogate w enzymy trawienne zdolne do rozkładu białek i węglowodanów. Ananas jest
bogatym źródłem manganu. Obecność bromelainy, enzymu o działaniu przeciwzapalnym, czyni go owocem wyjątkowym, przyczyniającym się do zapobiegania i zmniejszania
bólów artretycznych i innych.
Granaty
Badania na myszach, którym wszczepiono komórki raka prostaty człowieka, wykazały,
że ekstrakt z granatów nie tylko niszczy już istniejące ogniska nowotworu, ale też zapobiega tworzeniu się nowych. Im większą dawkę soku spożyły myszy, tym więcej komórek
rakowych ginęło. Teraz uczeni zamierzają sprawdzić, jak granaty działają na raka w organizmie człowieka.
6. Warzywa na przekąskę
Zgodnie z opinią wielu dietetyków warzywa i owoce powinny stanowić znaczące źródło
codziennych kalorii. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
pożywienie powinno zawierać co najmniej 200 g jarzyn dziennie. Ogólnie rzecz biorąc są
one cennym źródłem mikroelementów, łatwo przyswajalnych soli mineralnych i węglowodanów oraz witamin C, P i z grupy B. Duży udział warzyw i owoców w codziennej diecie
pozwala obniżyć spożycie tłuszczów, oczyszczonych cukrów i cholesterolu.
62
Dieta przeciwrakowa
W profilaktyce antynowotworowej warto zwrócić szczególną
uwagę na warzywa takie jak:
Pomidory
Pomidory – zawierają związek o nazwie likopen (czerwony barwnik), jest to silny antyutleniacz. Należy do rodziny karotenoidów w której skład wchodzą jeszcze beta-karoten,
zeaksantyna luteina. Związki te biorą udział w procesie widzenia, przypisuje się im także
właściwości antyrakowe, największe z nich likopenowi. Badania wykazały, że u ludzi
spożywających dużo pomidorów spada ryzyko raka piersi, odbytnicy i okrężnicy. Likopen
redukuje także poziom antygenu PSA, co może chronić także przed rakiem prostaty. Ma
on działanie nie tylko antynowotworowej, obniża także dwukrotnie ryzyko zawału serca.
Aby w pełni korzystać z dobroczynnych właściwości pomidorów należy pamiętać o paru
zasadach związanych z ich przygotowaniem. Nie wolno podawać pomidorów razem
ze świeżym ogórkiem, gdyż obniża to w nich zawartość witaminy C. W celu uzyskania
jak najwyższej zawartości likopenu należy przygotowywać potrawy z gotowanych i duszonych pomidorów, obróbka termiczna uwalnia większe ilości tej substancji z komórek
i zmienia jej strukturę na łatwiej przyswajalną dla ludzi.
100 g pomidora (1 mały pomidor) zawiera
Energia
15 kcal
Tłuszcz
0,2 g
Witamina C
23 mg
Potas
282 mg
Błonnik
Nasze przepisy:
1,2 g
Przysmak Bony
Składniki:
 1 mały serek grani
 średni pomidor
 ogórek kiszony
 sól, pieprz i odrobina
smaku
Wykonanie:
Pomidora
umyć,
oparzyć
i obrać
ze skórki. Pokroić w kostkę i dodać
do serka. Ogórek kiszony pokroić
mleka do
w kostkę
podobną
do
pomidora
i dodać do serka. Przyprawić i ewentualnie dodać odrobinę mleka.
63
Dieta przeciwrakowa
Brokuły
Brokuły – skutecznie zapobiegają rakowi, i chorobom serca. Swoje właściwości zawdzięczają obecności sulforafanu, substancji zapobiegającej nowotworom na kilka sposobów.
Po pierwsze naturalnie stymulującej organizm do obrony przed nowotworami piersi,
okrężnicy i prostaty. Po drugie zapobiega zmianom w DNA pod wpływem chemikaliów,
które mogą prowadzić do powstawania komórek nowotworowych. Jest to ważna cecha
jeśli chodzi o raka płuc, jednak tylko jego odmianie wywoływanej przez czynniki środowiskowe (nie przez palenie tytoniu).
Ostatnie badania dowiodły także, że sulforafan działa zabójczo na bakterie Helicbacter
pylori, które wywołują wrzody i raka żołądka.
Jeszcze lepszym źródłem sulforafanu są kiełki brokułów maja go 20 do 50 razy więcej
niż dojrzałe warzywa, niestety obecnie są bardzo trudno dostępne, należy ich szukać
w sklepach ze zdrową żywnością.
100 g brokułów zawiera
Energia
27 kcal
Białko
3g
Tłuszcz
0,4 g
Węglowodany
5,2 g
Błonnik pokarmowy
2,5 g
Witamina C
83 mg
Β-karoten
920 µg
Nasze przepisy:
Bomba antyrakowa
Składniki:
 1 mały brokuł
 1 mały kalafior
 2 pomidory
 1 papryka
 puszka groszku zielonego
 puszka kukurydzy
 15 dag sera gouda
 ogórek zielony
64
Wykonanie:
Kalafior i brokuł po opłukaniu dzielimy na różyczki i gotujemy na parze
(powinny być lekko twarde). Pomidory
sparzyć i obrać ze skórki. Pokroić
w kostkę. Paprykę i ogórek umyć
i pokroić w kostkę. W misce układać
warstwami pokrojone warzywa. Dodać
okrojony w kostkę ser, potem groszek
Dieta przeciwrakowa
 jogurt naturalny
 4 łyżki majonezu
 ząbek czosnku
 natka koperku
 sól, pieprz
zielony i kukurydzę. Jogurt mieszamy
z majonezem,
przyprawiamy
odro-
biną soli i pieprzu (polecamy dodać
zmiażdżony ząbek czosnku). Tak
przygotowanym
sosem
polewamy
warzywa, całość posypujemy drobno
posiekanym koperkiem.
Kalafior i kapusta
Kalafior i kapusta są to warzywa z rodziny krzyżowych (podobnie jak brokuły), które
wykazują bardzo korzystne działanie przeciwnowotworowe. Wynika to z obecności
w nich dwóch substancji: indoli i sulforafanu, chroniących przed rakiem. Ponadto kapusta
pekińska zawiera brassinin, estrogen pomagający zapobiegać rakowi piersi.
Właściwości przeciwnowotworowe mają też inne rośliny z grupy krzyżowych, takie jak:
chrzan, gorczyca, rzepak, brukiew, rzeżucha.
100 g kalafiora zawiera
Energia
22 kcal
Tłuszcz
0,2 g
Witamina C
Potas
Błonnik pokarmowy
69 mg
214 mg
2,4 g
100 g kapusty białej zawiera
Energia
29 kcal (surowa)
12 kcal (kiszona)
Białko
1,7 g
Tłuszcz
0,2 g
Węglowodany
7,4 g
Błonnik
Witamina C
2,5 g
48 mg
65
Dieta przeciwrakowa
Nasze przepisy:
Bigosik wegetariański
Składniki:
 ½ kilograma kiszonej kapusty
 ½ kilograma kapusty surowej
 kilogram pieczarek
 2 łyżki masła roślinnego
 bulion grzybowy
 ½ kilograma pomidorów (lub
koncentrat)
 pieprz
 wegeta
Wykonanie:
Do 0,5 litra wrzątku wrzucić łyżkę
masła
roślinnego,
kostkę
bulionu
grzybowego i kapustę. Powoli gotować. Pokrojone w plastry pieczarki
podsmażyć na reszcie masła, dopramały
wić przyprawami. Pomidory sparzyć,
obrać ze skóry i zmiksować na pulpę.
Połączyć z kapustą i gotować 40 minut
(można również wzbogacić przepis
o kilka suszonych moreli i śliwek sparzonych i
pokrojonych w kosteczkę
oraz odrobinę wina).
Brukselka
Brukselka – zawiera indol-3-karbinol, który w organizmie człowieka blokuje nadmiar estrogenu, który może przyczynić się do powstawania niektórych rodzajów raka piersi. Związek
ten stymuluje enzymy, które usuwają z organizmu kancerogenne toksyny. Dzięki temu
brukselka jest ważna w profilaktyce nie tylko raka piersi ale także prostaty i okrężnicy.
66
Dieta przeciwrakowa
Burak
Burak w profilaktyce nowotworów może być wykorzystywany ze względu na swoje właściwości krwiotwórcze przy białaczce. Warzywo to zawiera też antocyjany i wiele korzystnie
działających pierwiastków takich jak: kobalt, rubid, cez korzystnie działających przy białaczce i po chemioterapii.
Burak ma także korzystne działanie na przewód pokarmowy, pomocne w czasie leczenia
nowotworów. Reguluje jego działanie i procesy gnilne, zmniejsza zaparcia oraz odkwasza
organizm.
100 g buraka ćwikłowego (1 mały) zawiera
Energia
38 kcal
Białko
1,8 g
Tłuszcz
0,1 g
Węglowodany
9,5 g
Sacharoza
6,5 g
Potas
348 mg
Witamina C
10 mg
Błonnik pokarmowy
Nasze przepisy:
2,2 g
Nektar Bogów
Składniki:
 cztery buraki
 cztery marchewki
 cztery jabłka
 odrobina soku z cytryny
Wykonanie:
Owoce i warzywa płuczemy i obieramy. Wyciskamy sok w sokowirówce.
Dodajemy parę kropli soku z cytryny
(polecamy do picia każdego dnia).
67
Dieta przeciwrakowa
Czosnek i cebula
Warzywa z tej rodziny zawierają S-allilocysteinę, różne związki siarkowe (DAS, DADS)
oraz kwercetynę, które chronią przed różnymi rodzajami raka. Badania wykazały szczególnie korzystny wpływ na układ pokarmowy obniżając zagrożenie nowotworami przełyku,
okrężnicy i żołądka. Czosnek jedzony, co najmniej raz w tygodniu obniża ryzyko zachorowania na raka okrężnicy o 35%. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w Chinach
i we Włoszech wykazały, że osoby, które spożywały mało czosnku i cebuli trzykrotnie
częściej zapadały na raka żołądka.
Chińczycy odkryli także korzystny wpływ czosnkowatych na prostatę. Spożywanie ponad
10 gramów dziennie o połowę zmniejsza ryzyko nowotworu tego gruczołu, najkorzystniejsze działanie w tym względzie wykazuje czosnek.
100 g cebuli (1 średnia) zawiera
Energia
30 kcal
Białko
1,4 g
Tłuszcz
0,4 g
Witamina C
6,0 mg
Błonnik pokarmowy
Nasze przepisy:
1,7 g
Sok z cebuli na kaszel
Składniki:
 2-3 średnie cebule
 miód płynny lub cukier
Wykonanie:
Cebule obierz i pokrój w dość grube
plastry. Dodaj 2 łyżki cukru lub
łyżeczkę miodu (możesz dorzucić
posiekany czosnek – 1 lub 2 ząbki).
Przykryj i odstaw na kilka godzin aż
puści sok. Syrop działa wykrztuśnie.
Podawać codziennie po 1 łyżeczce
(aby zapobiec infekcji), 3 x dziennie
w czasie choroby.
68
Dieta przeciwrakowa
100 g czosnku zawiera
Energia
Białko
Tłuszcz
Węglowodany
146 kcal
6,4 g
0,5 g
17,6 g
Potas
400 mg
Fosfor
153 mg
Witamina C
31 mg
Inne warzywa
Ze względu na korzystne działanie na stan zdrowia człowieka i pośrednie działanie
przeciwnowotworowe należy także włączyć do diety warzywa takie jak: jarmuż (zawiera
witaminy, wapń, żelazo oraz karotenoidy będące silnymi przeciwutleniaczami), kabaczki
i bataty (bogate w błonnik, witaminy i karotenoidy), marchew (bogata w beta-karoten
i inne antyutleniacze), czerwoną paprykę (bogata w witaminy szczególnie witaminę C
oraz w antyutleniacze), szpinak (zawiera flawonoidy, które dzięki swojemu działaniu przeciwutleniającemu chronią przed rakiem).
7. Cała prawda o winie
W
ino podobnie jak herbata towarzyszy ludziom od wieków, w związku z tym ludzie
dobrze znają jego korzystny wpływ na zdrowie. Hipokrates mówił: „Wino jest
czymś cudownie odpowiednim dla człowieka zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie; należy
je podawać stosownie i z odpowiednią miarą, zależnie od indywidualnej konstytucji każdego”. Wino nie traciło swojej leczniczej sławy na przestrzeni wieków, Louis Pasteur
uważał je za „napój najzdrowszy i najbardziej higieniczny”.
Przeciwrakowe właściwości czerwonego wina gronowego wiąże się głównie z resweratrolem ale zawiera ono także polifenole. Ich działanie przeciwnowotworowe polega na
neutralizacji wolnych rodników, które niszczą DNA komórek i mogą prowadzić do powstawania nowotworów.
Resweratrol to fitohormon, obecny między innymi w winie i winogronach. Co ważne znajduje się on w skórce i pestkach winogron, co sprawia iż jest trudno przyswajalny. Dlatego
czerwone wino gronowe jest jego lepszym źródłem. W roku 1966 stwierdzono, że resweratrol hamuje trzy etapy procesów nowotworowych: inicjacji, promocji i progresji.
69
Dieta przeciwrakowa
Badania na zwierzętach pokazały, ze resweratrol ma zdolność przeciwdziałania nowotworom: sutka, okrężnicy i przełyku. Podczas wchłaniania do organizmu resweratrol
ulega przemianom do piceatanolu. Związek ten jest prawdopodobnie jeszcze bardziej
skuteczny w zwalczaniu nowotworów takich jak białaczka i czerniak. Duńczycy przeprowadzili badania, które wykazały, że szklanka wina pita codziennie zmniejsza o 40%
zachorowania na raka prostaty.
8. Czekolada na osłodę
P
oczątkowo głównym zastosowaniem czekolady były jej właściwości polegające na
eliminacji skutków zmęczenia później odkryte jej pozytywny wpływ przy dolegli-
wościach takich jak angina czy zaburzenia układu krążenia (ze względu na właściwości
przeciwutleniające).
Podobieństwo zawartości składników fitochemicznych kakao i innych produktów mających zdolność zapobiegania rozwojowi raka nasuwa przypuszczenie, że może także
kakao ma właściwości przeciwrakowe. Podjęte w tym celu badania są dopiero w fazie
początkowej, ale ich wyniki już są obiecujące. Stwierdzono np. iż protoantocyjanidyny
z miazgi kakaowej mogą opóźniać rozwój raka płuc u zwierząt laboratoryjnych. Przyswajanie polifenoli z kakao ma podstawowe znaczenie dla wzrostu komórek rakowych
i angiogenezy. Jednak niezbędne są dalsze badania w celu dokładniejszego określenia
potencjału przeciwrakowego czekolady, ale nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe
wyniki są bardzo korzystne i rzucają zupełnie inne światło na ten przysmak.
Dzienne spożycie 40 g gorzkiej czekolady, zawierającej 70% miazgi kakaowej, może
dostarczyć dziennej dawki polifenoli i skutecznie zapobiegać chorobom układu krążenia
oraz rakowi.
„Dziewięć osób na dziesięć uwielbia czekoladę, dziesiąta kłamie”
John G. Tulius
70
Część Czwarta
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec
w walce z rakiem
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec
w walce z rakiem
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec w walce z rakiem
– czyli zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
K
ażdego roku rejestruje się w Polsce ponad 125 tys. nowych zachorowań i około
90 tys. zgonów z przyczyn nowotworów. Szacuje się, że co czwarty Polak zachoruje
w ciągu życia na nowotwór, co piąty umrze.
Jak wykazują badania epidemiologiczne 80-90% nowotworów złośliwych w populacjach
zachodnich można przypisać czynnikom środowiskowym rozumianym m.in. jako nawyki
żywieniowe i zachowania społeczno-kulturowe. Najbardziej oczywistym i najtańszym
sposobem zapobiegania zgonom z powodu nowotworów jest przeciwdziałanie wystąpieniu choroby.
Zespół Ekspertów w dziedzinie onkologii Unii Europejskiej opracował w 1987 r.
11 prostych zaleceń, których przestrzeganie zmniejsza ryzyko
zachorowania na nowotwór:
1.
Nie pal.
2.
Wystrzegaj się otyłości.
3.
Bądź codziennie aktywny ruchowo.
4.
Spożywaj więcej owoców i warzyw.
5.
Ogranicz spożycie alkoholu.
6.
Unikaj nadmiernego opalania.
7.
Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane
substancje rakotwórcze.
8.
Kobiety po 25-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
9.
Kobiety po 50-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.
10. Kobiety i mężczyźni po 50-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach
przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.
11. Bierz udział w programach szczepień ochronnych.
72
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec
w walce z rakiem
Poniżej omówimy pokrótce te zalecenia
1. Nie pal. Jeśli palisz – przestań.
Jeśli nie potrafisz przestać – ogranicz.
Jeśli i tego nie możesz - nie pal przy
niepalących
Jak podają dane naukowe 25-30% wszystkich zgonów z powodu choroby nowotworowej ma związek z paleniem tytoniu. Do 91% zachorowań na raka płuca u mężczyzn i do
86% u kobiet można przypisać paleniu tytoniu. Dym tytoniowy wydychany przez palaczy wymusza bierne palenie na osobach z otoczenia (w Polsce 92% palących rodziców
przyznaje się do palenia w obecności dzieci!). Palenie papierosów przez kobiety w ciąży
zwiększa prawdopodobieństwo obumarcia płodu, upośledzenia rozwoju fizycznego i psychicznego. Wskaźnik umieralności wieloletnich palaczy w średnim wieku (35-69 lat) jest
aż trzykrotnie wyższy niż osób niepalących. Dym tytoniowy zawiera m.in. naftyloaminę
(substancja rakotwórcza), aceton (trujący rozpuszczalnik organiczny), cyjanowodór
(używany w komorach gazowych), kadm (rakotwórczy metal ciężki), metanol (trujący
alkohol powodujący ślepotę) i naftalinę (środek przeciwko molom).
2. Wystrzegaj się otyłości
Otyłość jest chorobą spowodowaną nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach
w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Nadwaga i otyłość to problem znaczącej
części społeczeństwa.
Czynniki, na które mamy bezpośredni wpływ:
➥
➥
➥
siedzący tryb życia i związana z tym mała aktywność fizyczna
wpływ rodziny, społeczeństwa, uwarunkowań kulturowych na sposób odżywiania
stereotypy związane z jedzeniem (np. o jedzeniu „za dwoje” podczas ciąży)
Jednym ze wskaźników pozwalającym ocenić masę ciała jest:
BMI (Body Mass Index) = masa ciała (kg)/ wzrost (m)2
BMI to relacja między masą ciała a wzrostem. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki
73
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec
w walce z rakiem
tłuszczowej w organizmie. Osoby o BMI przekraczającym 25 mają nadwagę, przy BMI
od 30 mówimy o otyłości. Im wyższy wskaźnik BMI - tym większe ryzyko zachorowania
na różne choroby cywilizacyjne. Dotyczy to szczególnie takich chorób jak: nadciśnienie
tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu II, nowotwory złośliwe - rak jelita
grubego, piersi, trzonu macicy, nerki
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo
– uprawiaj ćwiczenia fizyczne przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut
Ludzie młodzi i w średnim wieku, którzy są w dobrej kondycji fizycznej mogą podjąć
20-30 minutowe ćwiczenia tlenowe 4-5 razy w tygodniu. Przykładami zalecanej tlenowej
aktywności są spacery, marsze, biegi, jazda na rowerze, pływanie. Regularne ćwiczenia fizyczne mają związek z obniżeniem ryzyka zachorowania na raka j. grubego, piersi,
trzonu macicy czy stercza. Częstsze, bardziej forsowne ćwiczenia mogą być bardziej
korzystne z punktu widzenia profilaktyki chorób nowotworowych.
Kalkulator spalania kalorii (aktywność 30 minut)
➥
➥
➥
➥
➥
pisanie długopisem: 45 kcal
poprawianie makijażu: 180 kcal
ćwiczenie na siłowni: 200 kcal
jazda na nartach: 255,5 kcal
zmywanie naczyń: 72 kcal
4. Spożywaj więcej owoców i warzyw
Nasza dieta oraz sposób odżywiania jest drugą (po paleniu) najważniejszą przyczyną
powstawania chorób nowotworowych. Polacy spożywają średnio 1,5 porcji warzyw i owoców dziennie, a zaledwie 5% Polaków zjada 5 zalecanych porcji. Polska nadal pozostaje
krajem o zbyt niskim spożyciu warzyw i owoców (w Polsce około 150 kg/osobę/rok,
a w Grecji 400 kg/osobę/rok).
74
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec
w walce z rakiem
5. Ogranicz spożycie alkoholu
Wśród państw europejskich najwięcej piwa piją tradycyjnie Niemcy i Czesi, wina Francuzi
i Włosi, natomiast najwięcej wódki w przeliczeniu na mieszkańca Polacy. Nadmierne spożywanie alkoholu ma znaczący wpływ na wystąpienie nowotworów: jamy ustnej, gardła,
krtani, przełyku, jelita grubego i odbytnicy i piersi.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wzajemny wpływ picia alkoholu i palenia tytoniu
na wystąpienie raka. Alkohol „ułatwia” działanie karcynogennych czynników, szczególnie palenia tytoniu. Nałogowi palacze pijący alkohol mają 100-krotnie wyższy wskaźnik
ryzyka zachorowania na raka niż abstynenci. W przypadku całkowitej abstynencji alkoholowej i tytoniowej przypadki raka jamy ustnej, gardła czy krtani są bardzo rzadkie.
Dzienne limity spożycia alkoholu:
➥
➥
dla mężczyzn – 20 g etanolu
dla kobiet - 10 g etanolu
Dla porównania 0,5 l piwa zawiera ok. 25 g etanolu, natomiast kieliszek wódki (50 ml) ok.
20 g etanolu.
Rodzaj wypitego alkoholu nie ma znaczenia – głównym czynnikiem zwiększonego
ryzyka jest ilość spożywanego etanolu!
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na
promienie słoneczne
Nowotwory złośliwe skóry są głównie, choć nie wyłącznie chorobą ludzi rasy białej. Częstość zachorowań jest szczególnie wysoka u osób o jasnej karnacji i mieszkańców krajów
o wysokiej ekspozycji na promieniowanie UV.
Czerniak złośliwy to najgroźniejszy z nowotworów skóry. W latach 1960-1990 podwoiła się
częstość jego zachorowań, spowodowana wzrostem ekspozycji na promienie słoneczne
w XX wieku. Bardzo silnym czynnikiem ryzyka zachorowania jest obecność dużej liczby
75
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec
w walce z rakiem
znamion barwnikowych na skórze. Liczba znamion jest uwarunkowana genetycznie,
natomiast narażenie na promienie słoneczne ma udział dodatkowy. Powinniśmy pamiętać przede wszystkim o szczególnej ochronie przed nadmiernym słońcem (podczas lata
umiejętnie się opalać, a najlepiej unikać słońca od 11 do 15), a osoby łatwo ulegające
poparzeniom słonecznym powinny unikać działania promieni przez całe życie.
7. Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na
znane substancje rakotwórcze
Ekspozycja zawodowa to czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwór
występujące w miejscu pracy. Zagrożenia zawodowe to m.in. pył zawierający wolną krzemionkę, gazy spalinowe silników Diesla czy pył drzewny.
Ekspozycja środowiskowa to czynniki środowiskowe, na które nie mamy bezpośredniego
wpływu, np. zanieczyszczenia wody pitnej, powietrza, bierne palenie, produkty rozpadu
radonu emitowane z budynków czy skażenie pożywienia (pestycydy, dioksyny).
Najważniejsze czynności zapobiegawcze to ograniczenie ruchu samochodowego
w miastach, zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych (bierne palenie), stosowanie
środków ochrony osobistej (nakrycie głowy) i przestrzeganie procedur w miejscu pracy.
Należy pamiętać o szkodliwości promieniowania jonizującego (promienie Roentgena,
które mają zastosowanie w medycynie - zdjęcia RTG, mammografia, tomograf komputerowy). Jeśli chodzi o promieniowanie niejonizujące (linie wysokiego napięcia,
promieniowanie słoneczne, urządzenia elektryczne czy telefony komórkowe) nie mają
one większego wpływu na wzrost zachorowań na nowotwory.
8. Bierz udział w badaniach przesiewowych
Badanie profilaktyczne raka piersi:
➥
➥
76
skierowane do kobiet w wieku 50-69 lat
zalecane co 2 lata (jeśli wśród najbliższej rodziny nie występował rak piersi)
Wiedza jako najlepszy sprzymierzeniec
w walce z rakiem
➥
badanie jest bezbolesne (tzw. mammografia)
Badanie profilaktyczne raka szyjki macicy:
➥
➥
➥
skierowane do kobiet w wieku 25-59 lat
zalecane co 3 lata w trakcie wizyty u ginekologa
badanie jest bezbolesne (wymaz z szyjki macicy – tzw. cytologia)
Badanie profilaktyczne raka jelita grubego i odbytnicy:
➥
➥
➥
skierowane do kobiet i mężczyzn po 50 roku życia
wykonywane w czasie badań okresowych lub w warunkach domowych (FOB Test)
badania są nieinwazyjne i bezbolesne: testy na krew utajoną w kale, kolonoskopia lub sigmoidoskopia
9. Bierz udział w programach szczepień ochronnych
W Unii Europejskiej ok. 18% nowotworów przypisuje się przewlekłym infekcjom wirusowym, bakteryjnym i pasożytniczym.
Są to przede wszystkim:
➥
➥
➥
rak szyjki macicy – wywołuje go wirus HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)
rak wątroby – wywołują go wirusy HBV i HCV (wirus zapalenia wątroby typu B i C)
rak żołądka – wywołuje go bakteria Helicobacter pylori
Należy zwrócić szczególną uwagę na wirusowe zapalenie wątroby typu B, wywołane wirusem HBV. Obecnie w Polsce prowadzi się szczepienia noworodków, młodzieży w wieku
14 lat, osób należących do grup ryzyka, osób z bliskiego otoczenia chorych zakażonych
HBV, a ostatnio również pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby (w szczególności
zarażonych HCV). Program szczepień ochronnych w Polsce nie przewiduje szczepień
osób podróżujących w rejony o dużej i pośredniej endemiczności wirusowego zapalenia
wątroby typu B.
77
Dieta przeciwrakowa
Bibliografia
Beliveau R., Gingras D., Dieta w walce z rakiem. Profilaktyka i wspomaganie terapii
przez odżywianie. DELTA 2007.
Chace D., Keane M., Dieta w chorobach nowotworowych, Klub Dla Ciebie Warszawa
2002.
Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatonski W. (2002), Nowotwory
Złośliwe w Polsce w 1999 roku, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa.
Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W. (2007), Nowotwory
złośliwe w Polsce w 2005 roku, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa.
Dobrska D., Dobrska M., Szymanderska L. Uwagi dotyczące odżywiania dla pacjentów onkologicznych. BiK s.j. – Łódź 2005.
Dyzmann-Sroka A., Myślinska W., Olenderczyk W., Rymarczyk-Wciorko M.,
Szczęch B., Wosicka T., (w druku) Biuletyn Nr 1 Nowotwory złośliwe w województwie
wielkopolskim w 2002 roku.
Dyzmann-Sroka
A.,
Myślinska
W.,
Olenderczyk
W.,
Rymarczyk-Wciorko
M., Stachlewski R., Szczęch B., Trojanowski M., Wosicka T., Nowotwory złośliwe
w Wielkopolsce w 2005 roku, Poznań 2007.
Fiedurek J., Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
Godlewski D., (1998) Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce.
Kordek R., Jassem J., Krzakowski M., Jeziorski A., (red.) (2003) Onkologia.
Podręcznik dla studentów i lekarzy.
Holzer J. Z., (1970), Demografia. PWE Warszawa.
Kordek R., Jassem J., Krzakowski M., Jeziorski A., Onkologia. Podręcznik dla
studentów i lekarzy. Medical Press. Gdańsk 2003.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Oddział Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Moje dziecko idzie do szkoły. Poznań 2007 r.
Oleński J. (przewodniczący), Dmochowska H. (redaktor), Adamczewski W.,
Borkowska S., Dubla W., Fronk M., Jeznach M., Kruszka K., Kursa L
(członkowie). Rocznik Demograficzny. ZWS. Warszawa 2007.
Rutkowska L., Trwanie życia w 2005 r. – Informacje i opracowania statystyczne (2006).
Główny Urząd Statystyczny.
Tyczyński J., (1990), Geografia wybranych lokalizacji nowotworów złośliwych w Polsce
– zmiany w czasie. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
Praca doktorska.
Tyczyński J., Zatoński W., (red.) (1995) Rejestracja nowotworów złośliwych w Polsce.
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Warszawa.
Tyczyński J., Zatoński W., (red.) (1995) Rejestracja nowotworów złośliwych w Polsce.
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Warszawa.
Zatoński W., Tyczyński J., (red.) (1993) Nowotwory złośliwe w Polsce w 1990 roku.
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
Zatoński W. (we wpółpracy z: Didkowska J., Tyczyński J., Pukkala E., Gustavsson
N.), (1993) Nowotwory złośliwe w Polsce, Centrum Onkologii, Warszawa.
Zatoński W., Janik K., (2006) Mini poradnik – dbaj o zdrowie. Jedz warzywa i owoce 5
razy dziennie, Centrum Onkologii, Warszawa.
Download