Polityka Społeczna. Skrypt. 02.02.2012

advertisement
PWSH POMERANIA W CHOJNICACH
POLITYKA SPOŁECZNA
Skrypt dla studentów (1)
Janusz Gierszewski
2
Spis treści
1.1.
Pojęcie polityki społecznej .................................................................................................... 3
1.2.
Zasady polityki społecznej .................................................................................................... 6
1.3.
Cele polityki społecznej ........................................................................................................ 8
1.4.
Etapy rozwoju polityki społecznej ...................................................................................... 10
1.5.
Główne skutki i instrumenty realizacji polityki społecznej ................................................ 15
1.6.
Uwarunkowania polityki społecznej ................................................................................... 17
2.1. Doktryny w polityce społecznej ............................................................................................. 22
2.2. Modele polityki społecznej .................................................................................................... 26
2.3. Podbudowa teoretyczna polityki społecznej ........................................................................... 31
3.1.Potrzeby społeczne ................................................................................................................... 34
3.3. Podmioty i poziomy organizacji polityki społecznej ............................................................. 45
4.1.
Praca i bezrobocie ............................................................................................................... 50
4.2.
Ubóstwo............................................................................................................................... 53
4.3.
Migracje............................................................................................................................... 54
4.4.
Problemy rodziny ................................................................................................................ 58
5.1. Zabezpieczenie społeczne ....................................................................................................... 62
Polityka społeczna. Skrypt.
3
POLITYKA SPOŁECZNA
Rozdział I
1.1.
Pojęcie polityki społecznej
Polityka w uproszczeniu to działanie mające na celu zdobycie władzy, utrzymanie, utrwalenie i jej
powiększenie. Przymiotnik społeczny zawęża zakres pojęcia do spraw związanych z zaspakajaniem
potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem nierówności pomiędzy różnymi grupami.
Potrzeba z punktu widzenia polityki społecznej jest istotna, jeśli jest niezbędna do utrzymania
jednostki (grupy społecznej) przy życiu, umożliwienia jej budowania określonej roli społecznej czy
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Zaspokojenie potrzeb wymaga istnienia i właściwego
działania określonych instytucji społecznych działających na rzecz rozwiązywania kwestii
społecznych i dobrobytu. Dobrobyt społeczny to stan wysokiego zaspokojenia potrzeb ludności
związanych z posiadaniem (pracy, zdrowia, mieszkania), rozwojem (wykształcenie, organizacja
czasu wolnego, jakość życia) czy relacjami społecznymi (w rodzinie, pracy, miejscu zamieszkania).
Kwestia społeczna to poważny, budzący niepokój problem społeczny, który nie może zostać
samodzielnie rozwiązany przez pojedynczego człowieka i wymaga szerokich działań wielu
podmiotów (np. w zakresie przeciwdziałanie problemom bezrobocia, ubóstwa, patologii
społecznej). Postrzeganie polityki społecznej bywało różne. Wg A. Rajkiewicza (1975, 1998)
polityka społeczna to sfera działalności państwa, innych ciał publicznych i sił społecznych, która
zajmuje się kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich. To także
celowa działalność państwa oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje się
kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich. Postrzegana jest
szeroko i wąsko. W ujęciu szerszym to umiejętność wyborów celów rozwoju społecznego
i kryterium bieżącej działalności publicznej, a węższym to organizowanie warunków pracy i życia
oraz sztuka regulowania stosunków społecznych (J. Danecki, 1980). Polityka społeczna obejmuje
wszystkie zakresy działania, których bezpośrednim celem jest zaspokajanie ważnych potrzeb
szerokich warstw ludności. (W. Szubert, 1979, 1989).
Wg J. Auleytnera (2000) polityka społeczna to działalność państwa, samorządu i organizacji
Polityka społeczna. Skrypt.
4
pozarządowych, której celem jest wyrównywanie drastycznych różnic socjalnych między
obywatelami, dawanie im równych szans i asekurowanie ich przed skutkami ryzyka socjalnego.
Tabela. Wybrane definicje polityki społecznej w II RP1.
A. Szymański
(1925)
W. Zawadzki
(1927)
S. Rychliński
(1938)
Przedmiotem polityki społecznej jest dobro warstwy pracy najemnej
w ogóle, a w szczególności pracy fizycznej, lub inaczej, określenie
właściwego stosunku między pracodawcami i pracobiorcami...
polityka społeczna tym się różni od opieki społecznej, że ma do
czynienia z masą, a nie z jednostkami, przede wszystkim ze
zjawiskami pracy i pojęciem sprawiedliwości, a nie ze zjawiskiem
ludzkiego życia, miłosierdzia i litości oraz, że częściej posługiwać się
może przymusem”
Celem polityki społecznej jest podnoszenie „dobrobytu warstw
pracujących przy umiarkowanej demokratyzacji stosunków
społecznych oraz rozwoju ustawodawstwa socjalnego
Polityka społeczna jest to więc naukowo usystematyzowany zbiór
wskazówek, jak usuwać a choćby łagodzić niesprawiedliwości i
szkody płynące dla jednostki i społeczeństwa z ustroju pracy
najemnej, oraz jak przeciwdziałać dalszemu narastaniu tych
niesprawiedliwości i powstawaniu nowych szkód.
Polityki szczegółowe wchodzące w skład systemu polityki społecznej:
 polityka socjalna (zabezpieczenie społeczne), ochrony pracy, zatrudnienia, ochrony zdrowia,
mieszkaniowa, oświatowa, kulturalna, ochrony środowiska naturalnego, prewencji i
zwalczania patologii społecznej, ludnościowa, rodzinna, polityka wobec młodzieży czy
wobec ludzi starych.
Polityka socjalna ogranicza się do udzielania bezekwiwalentnych świadczeń przez co wywiera
wpływ na materialne warunki życia grup najsłabszych. Polityka społeczna jako nauka teoretyczna
zajmuje się formułowaniem i weryfikowaniem twierdzeń dotyczących związków między celową
działalnością grup społecznych oraz ciał publicznych a zmianami struktury społecznej, a jako nauka
praktyczna docieka jak w oparciu o te twierdzenia uzyskać zamierzone zmiany społeczne zgodne z
dobrem człowieka (Szumlicz, 1994).
Jak proponuje J. Danecki (1974) to nauka o celowym organizowaniu postępu społecznego.
Przedmiotem polityki społecznej jest wg J. Supińskiej: praca, dobrobyt, kultura i ład społeczny.
Przedmiotem są więc przeszkody (ryzyka), które uniemożliwiają zaspokojenie potrzeb społecznych.
Polityka społeczna. Skrypt.
5
Tabela. Polityka socjalna a polityka społeczna.
Polityka społeczna
Polityka socjalna
Przedmiot:
Materialne warunki bytu, dochody
pieniężne, poziom życia,
konsumpcja towarów i usług.
Społeczeństwo, stosunki
społeczne, organizacja życia i
społecznego, jakość życia.
Cele:
Poprawa materialna warunków bytu
(szczególnie najbiedniejszych)
wzrost konsumpcji, „pokój
socjalny”, łagodzenie kwestii
socjalnych.
Postęp społeczny, równowaga
porządek społeczny, dobro
wspólne, harmonia między celami
osobistymi a społecznymi
Sposób
Doraźna pomoc, interwencja,
rozdzielanie świadczeń.
Perspektywiczne zapobieganie,
zmiana struktury społecznej,
działania:
instytucjonalizacja
Źródło: R. Szarfenberg, Definicje polityki społecznej w: Rysz-Kowalczyk, Szatur-Jaworska (red).,
Wokół teorii polityki społecznej, s. 36-37).
Ze względu na podział spraw i nazw działów2 należących do kompetencji rządu polityka społeczna
należy do kompetencji ministra pracy i polityki społecznej w zakresie „zabezpieczenia
społecznego”. Głównym kryterium typologii definicji polityki społecznej może być występujące w
danym określeniu odwołanie do innego ważnego pojęcia, które samo ma bogatą treść teoretyczną
oraz empiryczną. Wyróżnia się więc definicje nawiązujące do:
 dobrobytu społecznego,
 potrzeb,
 bezpieczeństwa socjalnego,
 struktury społecznej,
 integracji społecznej,
 kwestii społecznych,
 praw człowieka,
 sprawiedliwości społecznej,
 postępu i rozwoju społecznego.
Termin polityka społeczna pojawił się u Fourniera3 w XIX wieku jako przepis na szczęście
ludzkości. Współcześnie polityka społeczna w znaczeniu prakseologicznym jest nauką
o działaniach organów publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na rzecz jednostek
Por. R. Szarfenberg, Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2008.
Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 ze zm.
3
D. M. Fournier, Evaluation. W S. Mathison (red.) Encyclopedia of Evaluation. Thousand Oaks: SAGE Publications.,
2004.
1
2
Polityka społeczna. Skrypt.
6
i grup społecznych ze względu na potrzebę:
 wspierania grup ekonomicznie najsłabszych (zwolnienia podatkowe, place minimalne,
różnego typu zasiłki, pomoc społeczna),
 wyrównywania szans w dostępie do dóbr i usług (stypendia, zasiłki rodzinne, kształcenie w
systemie publicznym itd.),
 równouprawnienia ( eliminowania dyskryminacji),
 asekuracji ryzyk życiowych np. poprzez system ubezpieczeń społecznych (jak FUS oraz
fundusze celowe na wypadek bezrobocia).
W znaczeniu praktycznym jest więc działaniem na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
a jako dyscyplina naukowa ma na celu badanie zmian zachodzących w strukturze społecznej pod
wpływem działalności organów publicznych i niepublicznych oraz wskazywanie potrzeby zmian.
1.2.
Zasady polityki społecznej
Polityka społeczna jest działaniem publicznym i dlatego potrzebuje drogowskazu, którymi są
wartości i zasady. Podmiotami wartościującymi są grupy społeczne i jednostki4. Na podstawie
przedstawionych definicji polityki społecznej można wyróżnić następujące wartości:
 powszechny dobrobyt,
 sprawiedliwość społeczna,
 integracja społeczna5,
 stabilność społeczna,
 bezpieczeństwo, wolność i kolektywizm6.
Zasady w polityce społecznej są to ogólne dyrektywy i normy działania jakimi powinny kierować
się podmioty polityki społecznej w realizacji podstawowych celów. Zasady polityki społecznej
wynikają z charakterystycznych orientacji wartości oraz przyjmowanych przez realizatorów
koncepcji człowieka i jego motywacji. Polityka społeczna oparta jest na następujących zasadach:
Tabela. Zasady polityki społecznej.
Por. J. Supińska, Wartości i zasady polityki społecznej, Polityka….., op. cit., s. 71-80.
Zob. R. Szarfenberg, Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Filozofii
Socjologii PAN, 2008.
6
Zob. J. Supińska, Dylematy polityki społecznej. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW, 1991.
4
5
Polityka społeczna. Skrypt.
i
7
Bezpieczeństwo socjalne jednostki nie może być tylko efektem
świadczeń ze strony społeczeństwa, ale wynikać powinno także z
przezorności
odpowiedzialności człowieka za przyszłość własną i rodziny, jego
zdolności do rezygnacji z części bieżących korzyści na rzecz
zaspokojenia przyszłych potrzeb oraz do prowadzenia takiego trybu
życia, który minimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożeń
Przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi
Zasada
zmagających się z podobnymi problemami życiowymi oraz pomocy
samopomocy
silniejszych dla słabszych: zazwyczaj w ramach niewielkich,
nieformalnych grup
Najczęściej rozumiana jako przenoszenie konsekwencji ryzyk
Zasada
socjalnych z jednostek na społeczeństwo: niekiedy utożsamiana
solidarności
z solidaryzmem społecznym, oznaczającym wyższość wspólnych
interesów członków społeczeństwa nad interesami poszczególnych
społecznej
klas lub warstw
Przyjęcie określonego porządku, w jakim różne instytucje społeczne
Zasada
dostarczają jednostce wsparcia, gdy samodzielnie - wykorzystując
pomocniczości
zasoby dostępne poprzez rynek - nie jest ona w stanie zaspokoić
swoich potrzeb; w pierwszej kolejności pomoc powinna pochodzić od
(subsydiarności)
rodziny, w następnej — od społeczności lokalnej, a na końcu - od
państwa
Wyraża się w takiej organizacji życia społecznego, by poszczególni
Zasada
ludzie mieli możliwość pełnej realizacji swoich ról społecznych,
partycypacji
a grupy mogły zajmować równoprawne z innymi miejsce
w społeczeństwie; oznaczająca prawo do bycia członkiem grup
(uczestnictwa)
społecznych i zbiorowości oraz do aktywnego w nich działania
Przejawia się w takich działaniach władz publicznych, które
Zasada dobra
uwzględniają korzyści i interesy wszystkich obywateli i polegają na
wspólnego
poszukiwaniu kompromisów tam. gdzie interesy te są sprzeczne
Polega na równoczesnym funkcjonowaniu publicznych podmiotów
Zasada
polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych,
wielosektorowości
które dostarczają środków i usług służących zaspokajaniu potrzeb
społeczeństwa
Źródło: Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Warszawa 2002.
Zasada
Zasady polityki społecznej dotyczą przypadków określonych przepisach prawa, a w szczególności
z powodu:
 ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji
osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
Polityka społeczna. Skrypt.
8
z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej7.
Katalog ryzyk społecznych w 1944 roku uzyskał rekomendację Międzynarodowej Organizacji
Pracy (zwanej dalej MOP), w którym zaliczono sytuacje związane z:
 macierzyństwem (maternity),
chorobą (sickness), śmiercią żywiciela rodziny (death of
breadwinner), starością (old age), bezrobociem (unemployment), wypadkiem przy pracy i
choroby zawodowej (employment injuries), inwalidztwem (invalidity), nagłych wydatków
(emergency expenses).
1.3.
Cele polityki społecznej
Celem polityki społecznej jest zaspakajanie podstawowych potrzeb ludzkich. Potrzeby ludzkie
rozgraniczamy na materialne (mieszkanie, sen, zdrowie, praca) i niematerialne, duchowe
(zrozumienie, akceptacja, miłość, tolerancja, bezpieczeństwo). Konsekwencją wyboru określonej
zasady jest kształtowanie przez państwo wysokości przekazywanych środków finansowych na cele
społeczne (budżet finansów publicznych), możliwości wykorzystania instrumentów polityki
społecznej i zachowanie bezpiecznego marginesu dla zachowań populistycznych.
Tabela . Katalog ryzyk socjalnych i zakres świadczeń.
Katalog zdarzeń losowych
Zakres świadczeń
Świadczenia pieniężne
Zasiłki: chorobowy / macierzyński
2. macierzyństwo
Opieka lekarska
3. niezdolność do pracy / spowodowana Renty: z tytułu niezdolności do pracy /
inwalidztwem
inwalidzka
4. wiek emerytalny (starość)
Emerytura (renta starcza)
5. śmierć żywiciela rodziny
Renta rodzinna
6. bezrobocie
Zasiłek dla bezrobotnych
7. nadzwyczajne wydatki związane ze wzrostem
kosztów
utrzymania
rodziny
(np.
na Świadczenia rodzinne
wychowanie i edukacje, mieszkanie)
8. wypadek przy pracy
Odszkodowanie
Renty: z tytułu wypadku przy pracy / choroby
9. choroba zawodowa
zawodowej
Źródło: Opracowano na podstawie Konwencji MOP Nr 102 z 1952 r.
Mirosław Księżopolski wychodząc od pojęcia bezpieczeństwa jako kategorii polityki społecznej
1. choroba
zdefiniował je jako stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania i istnienia
7
Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.
Polityka społeczna. Skrypt.
9
realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostki8. Następnie zaproponował, by określenie
bezpieczeństwo socjalne oznaczało stan wolności od zagrożeń, których głównym skutkiem jest brak
lub niedostatek środków utrzymania. Zagrożenia te, to przede wszystkim zdarzenia zaliczane do
typowych ryzyk socjalnych.
Polityka społeczna to działalność prowadzona:
 w różnych sferach takich jak: rynek pracy, opieka zdrowotna, edukacja, pomoc rodzinie itd.
 przez różne podmioty (rządowe, samorządowe, pozarządowe),
 w różnorodnych działaniach (tworzenie prawa, dostarczanie usług, udzielanie świadczeń).
Analiza definicji polityki społecznej wskazuje, że cele polityki społecznej są różnie rozumiane,
gdyż mogą odnosić się do:
 przekształcania struktur społecznych w celu osiągnięcia postępu społecznego,
 kreowanie postępu społecznego,
 łagodzenia skutków nierówności społecznej.
Tabela . Wybrane cele polityki społecznej.
J. Auleytner
•wyrównywanie drastycznych różnic socjalnych między
obywatelami.
• dawanie im równych szans.
• asekurowanie ich przed skutkami ryzyka socjalnego
K. Boulding
• budowanie tożsamości wspólnotowej
• tworzenie integracji
• przeciwdziałanie alienacji
• powszechność szeroko pojętego dobrobytu
• rozwój i racjonalne spożytkowanie społecznego zasobu zdolności i
umiejętności
• wolność indywidualna (ekspresja dążeń jednostek), która nie
realizuje się
kosztem wolności innych jednostek i zbiorowości
• eliminacja ubóstwa,
T. H. Marshall
• maksymalizacja dobrobytu,
• osiąganie równości
• wszechstronność postępu społecznego.
K. Secomski
• powszechność i równy dostęp do świadczeń socjalnych.
• stopniowanie i optymalizacja tempa pożądanych zmian
społecznych
B. Szato-Jaworska i G. • bezpieczeństwo socjalne
• zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu
Firlit-Fesnak
• zapewnienie ładu społecznego
J. Danecki
M. Księżopolski, Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia w: Polityka społeczna w okresie przemian pod red. A.
Piekary, J. Supińskiej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1985, s. 20
8
Polityka społeczna. Skrypt.
10
• przezwyciężanie niedostatku.
• szukanie sprawiedliwości w społeczeństwie.
• zapewnienie warunków życia wre względnym dobrobycie
wszystkim
obywatelom
J. Szczepański
Wśród wielu celów polityki społecznej można wyodrębnić obszar związany z bezpieczeństwem
socjalnym traktowanym jako zapewnienie dochodów w trakcie wystąpienia ryzyka socjalnego (np.
utraty pracy), ładu społecznego (stabilizacji życiowej) czy życia rodzinnego (socjalizacja,
kształtowanie wartości postaw i umiejętności).
Tabela . Elementy typologii pojęciowej zawarte w definicjach polityki społecznej.
dobrobyt
potrzeba
bezpieczeństwo struktura
socjalne
społeczna
prawo
sprawiedliwość Postęp
kwestia
socjalne
społeczna
społeczna
społeczny
integracja
społeczna
Wg J. Supińskiej istotnym elementem polityki społecznej jest dobro człowieka i idea przekształceń
społecznych wprowadzająca zmiany dla tego dobra9. Sposobem finansowania polityki społecznej są
podatki (zaopatrzenie), składki (ubezpieczenie), darowizny i lokaty (oszczędności).
Istnieją podmioty, które określają cele (organy stanowiące) i je realizujące (instytucje publiczne i
prywatne). Celem polityki społecznej są w głównej mierze trudne sytuacje życiowe, które zakłócają
funkcjonowanie społeczeństwa oraz sposoby regulowania życia społecznego w celu zaspokajania
podstawowych potrzeb.
Naczelnym celem polityki społecznej jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa społecznego,
przede wszystkim w aspekcie ekonomicznym.
1.4.
Etapy rozwoju polityki społecznej
REGUŁA A. WAGNERA (1877r.): Zwiększanie zakresu świadczeń społecznych w dłuższym
okresie następowało wraz ze wzrostem dochodu narodowego i łączyło się z przyjmowaniem
przez państwo coraz większej części tego dochodu (np. przez podatki).
Kryteria wyodrębnienia etapów.
XIX i XX w. to czas kształtowania się i rozwoju państw narodowych. Rządy tych państw coraz
9
J. Supińska, Dylematy polityki społecznej, Warszawa 1991
Polityka społeczna. Skrypt.
11
częściej przejmowały odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne. Zgodnie z tym założeniem
świadczenia społeczne stawały się instrumentem utrzymania kontroli nad obywatelami, gdyż
zapewniały spokój wewnątrz państwa oraz jego rozwój.
Wśród kryteriów rozwoju polityki społecznej najczęściej się wymienia:
 udział świadczeń w dochodzie narodowym;
 tempo i kierunek zmian udziału świadczeń w dochodzie narodowym;
 dominację pewnych form świadczeń;
W rezultacie wyodrębniono następujące etapy rozwoju polityki społecznej:
1.Etap wielkiego eksperymentu.
Ten etap jest związany z walką o uznanie praw państwa do regulowania pewnych stanów
społecznych i jednocześnie etap prób wdrażania pewnych zasad instytucjonalnych tej interwencji.
Charakteryzuje się wprowadzeniem niektórych uprawnień (np. ubezpieczeń społecznych,
zabezpieczenia przed bezrobociem), kontrolą ich realizacji.
Działania w tym kierunku przebiegały w różnych warunkach, a więc możemy wyróżnić dwa
podstawowe modele tych działań:

model niemiecki – inicjatywę w działaniach przyjął rząd w obawach przed możliwością
konfliktów wewnątrzpaństwowych. Reformy Bismarcka miały szeroki zakres i stały się
przykładem dla całej Europy;

model angielski – powolny proces wypracowywania pewnego konsensusu dotyczącego
poszczególnych zagadnień;
Najważniejsze wydarzenia tego etapu:
1598r., Anglia – wprowadzenie prawa dla ubogich (nie miało charakteru ogólnego, ale wymuszało
na władzach lokalnych na terenie gminy działania, które miały poprawić sytuację ludzi starych i
chorych, o ile nie mieli oni należytej opieki ze strony rodziny).
1802r., Anglia – przepisy prawne, które regulowały ochronę pracy dzieci i kobiet.
1833r., Anglia – wprowadzenie inspektorów kontroli warunków pracy.
1834r., Anglia – poprawki w prawie dla ubogich z 1598 r. (jest to początek państwa opiekuńczego).
1847r., Anglia – przeznaczenie środków na kształcenie nauczycieli.
1883-1889, Niemcy- wprowadzenie obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych, reformy
Bismarcka.
Polityka społeczna. Skrypt.
12
2.Etap konsolidacji.
Przejście od etapu eksperymentu do etapu konsolidacji w każdym państwie było zróżnicowane.
W USA były to l. 30' XX w. W Europie natomiast były to czasy tuż po I wojnie światowej.
Zakończenie tego etapu przepadło na koniec lat 40. XX w.
Główną cechą charakteryzującą dany etap
było uznanie obowiązku państwa w ustanawianiu
podstawowych gwarancji bezpieczeństwa ekonomicznego jego obywateli. Warto zaznaczyć
również, że na danym etapie wypracowano systemy świadczeń, które zapewniały pewien poziom
równości w zależności od zasług, potrzeb oraz warunków życia.
Najważniejsze wydarzenia tego etapu:
11.04.1919 – powołanie MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy);
1952 r. - konwencja MOP dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego;
3.Etap ekspansji (państwo dobrobytu).
Z biegiem czasu (początek lat 50. XX w.) polityka społeczna stawała się w coraz większym stopniu
instrumentem wtórnego podziału dochodu narodowego oraz środkiem dla uzyskiwania
różnorodnych korzyści. Na skutek tego polityka społeczna stała się częścią rozgrywek politycznych
w celu uzyskania poparcia wyborców.
W Europie ten okres umownie kończy się w 1973r. W tym roku wywindowanie cen nośników
energii spowodowało spowolnienie wzrostu gospodarczego, przez które państwa nie były w stanie
wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących świadczeń. Koniec etapu ekspansji
charakteryzuje się również wzrostem inflacji oraz długu wewnętrznego i w konsekwencji
podwyższeniem podatków i kosztów produkcji. Konieczna stała się korekta systemu przyznawania
i realizacji świadczeń.
4.Etap modernizacji i globalizacji (aktywna polityka społeczna).
Wg R. Mirshy głównym źródłem dotychczasowych problemów społecznych był socjalizm, bo nie
gwarantował m. in. bezpieczeństwa ekonomicznego. Upadek socjalizmu stał się początkiem
nowego etapu rozwoju polityki społecznej.
Mirsha uważa, że główną cechą charakteryzującą dzisiejsze czasy jest „międzynarodowa
gospodarka a wraz z tym narodowe społeczeństwa”. Logika międzynarodowej gospodarki niszczy
życie społeczne, a więc państwo ma obowiązek kontroli gospodarki, by go oszczędzić.
W związku z powyższym istnieje konieczność wprowadzenia międzynarodowych standardów
socjalnych (jak to jest zrobione w przypadku handlu międzynarodowego), które by się wiązały
Polityka społeczna. Skrypt.
13
bezpośrednio z sytuacją ekonomiczna państwa.
Działania zapoczątkowane w Europie wprowadziły właściwą, systemową ochronę ludzi pracy,
charakteryzujących się słabą pozycją ekonomiczną.
Nastąpiła krytyka państwa opiekuńczego i eksperymentu socjalistycznego.
Zostały wdrażane zasady subsydiarności, ograniczania redystrybucyjnej funkcji programów
socjalnych, wzmocnienia znaczenia negocjacji zbiorowych i dialogu obywatelskiego oraz roli
edukacji. Nastąpiło uznanie znaczenia sektora ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego oraz
zatrudnienia subsydiowanego, nacisk na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez
programy integracyjne, dowartościowanie wolontariatu, podejmowanie działań aktywizujących nie
tylko jednostki, ale również społeczności lokalne.
Julian Auleytner wyróżnił cztery etapy kształtowania się polityki społecznej w Polsce.
1. Okres do 1918 roku.
Był to okres refleksji o socjalnym położeniu ludności i nielicznych pracach naukowych. Polityka
społeczna w głównej mierze to przedmiot dydaktyki. Przedstawiciele: S. Staszic, F. Skarbek, A.
Cieszkowski, S. Głąbiński.
2. Okres międzywojenny (1918-1939).
To okres kryzysu ekonomicznego i występowania niekorzystnych zjawisk społecznych jak: bieda,
niedostatek, brak pracy. To okres empiryczny polityki społecznej, w tym okresie ujawniły się dwa
podejścia do polityki społecznej:
 podejście ekonomiczne – w którym traktuje się politykę społeczną jako element rachunku
ekonomicznego w kontekście ponoszonych nakładów na politykę społeczną,
 podejście humanistyczne – które odwołuje się do pewnych wartości takich jak solidarność
rozumianą jako konieczność wspierania grup ekonomicznie najsłabszych
W Polsce powstaje w 1920 roku Instytut Gospodarstwa Społecznego (miał diagnozować problemy
społeczne). Przedstawiciele główni członkowie instytutu: Ludwik Krzywicki (1895 – 1941) –
socjolog, publicysta; chciał, aby skupić się na kwestiach społecznych tj. sprawach mieszkaniowych,
bezrobociu. Konstanty Krzeczkowski (1897 – 1939) – ekonomista, statystyk; mówił o procesach
społecznie ogólnych. Stanisław Rychliński (1903 – 1944) – socjolog, ekonomista; próbował do
spraw związanych z polityką społeczną wprowadzić wartości. Koncepcje te uzupełniały się tworząc
teoretyczne podstawy polityki społecznej. Uzupełniała je Zofia Daszyńska- Golińska, która
reprezentowała kierunek reformizmu ewolucyjnego.
3. Okres lat powojennych (1945-1989).
Polityka społeczna. Skrypt.
14
To okres strat wśród ludności cywilnej, okres reform i politycznych wpływów ZSRR. w tym okresie
występowała egalitaryzacja polityki społecznej, która polegała na uśrednieniu większości
społeczeństwa na dość niskim poziomie życia Do 1957 r. polityka społeczna nie rozwijała się
przede wszystkim ze względów ideologicznych i politycznych. Uważano, że ustrój państwa sam
rozwiąże problemy zabezpieczenia społecznego. Państwo przyjmuje na siebie wiele obowiązków
socjalnych (szkoły, przedszkola, podręczniki – i to za darmo). Potem zaczęła być tworzona teoria
polityki społecznej. W 1957 utworzono Instytut Gospodarki Społecznej. Antoni Rajkiewicz
koncentrował się na diagnozach, Wacław Szubert i Jan Rosner przyjęli kierunek systemizujący
potrzeby człowieka i zbiorowości. Michał Olędzki i Jan Danecki w teoriach ogólnych toczyli spór o
cel badawczy polityki społecznej.
4. Okres po 1989 roku.
To okres transformacji w kierunku gospodarki rynkowej i czas przygotowania Polski do wejścia w
struktury Unii Europejskiej. Stanisława Golinowska, wprowadziła następującą periodyzację tego
okresu:
a) 1989 – 1994 – okres polityki kompensacji (kryzys transformacyjny, spadek dochodów, ochrona
socjalna grup dotkniętych skutkami przemian);
b) 1994 – 1997 – okres polityki społecznej dopasowanej do rozwijającej się gospodarki rynkowej;
3) 1998 – 2002 – okres decentralizacji reform społecznych zorientowanych rynkowo
w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i ograniczenia finansów publicznych;
4) po 2003 - polityka pozostaje pod wpływem skutków wejścia do Unii Europejskiej w warunkach
ożywienia gospodarczego i dopływu środków z europejskich funduszy strukturalnych.
Można odnaleźć działania dzielące politykę społeczną na sektory: publiczny; rynkowy (nastawiony
na zysk) i społeczny (non profit) 10.
Nowe koncepcje polskiej myśli polityki społecznej można odnaleźć w pracach J. Supińskiej
(dylematy pomiędzy wartościami a instrumentami), J. Daneckiego i B. Rysz-Kowalczyk (nowe
kwestie społeczne o najwyższym stopniu dolegliwości), T. Szumlicza (modele polityki społecznej
oparte na kategoriach konstrukcyjnych: interwencji, dystrybucji i integracji), M. Księżopolskiego
(porównawcze związane z monitorowaniem i konfrontowaniem międzynarodowych doświadczeń),
J. Auleytnera (doktryn opartych na aksjomacie, że każde działanie socjalne oparte jest na systemie
wartości), L. Dziewięckiej-Bokun (nurtów naukowych: administracji, ekonomii, socjologii oraz
aktorów sceny politycznej), R. Szarfenberga (racjonalizacji polityki społecznej opartej na
działalności socjalnej państwa i potrzebie standaryzacji, kwantyfikacji i kontroli)
Polityka społeczna. Skrypt.
15
1.5.
Główne skutki i instrumenty realizacji polityki społecznej
Analizując skutki realizacji polityki społecznej trzeba mieć na uwadze, iż nigdy nie będą
jednoznaczne i zawsze da się dostrzec skutki jak pozytywne tak i negatywne.
Wg Schmidta w sferze ekonomicznej plusami wydatków na cele socjalne są:
 zmniejszenie skali wahań koniunkturalnych;
 utrzymywanie bardziej stabilnego wzrostu gospodarczego;
 utrzymanie spokoju społecznego;
 pełniejszy dostęp społeczeństwa do edukacji;
 lepsza skłonność do migracji;
 wydłużenie się okresu aktywności zawodowej;
 zachęcanie do oszczędzania zasobów , ochrony środowiska;
 techniczna modernizacja i ochrona pracy;
Minusami natomiast są:
 dodatkowe obciążenie przedsiębiorstw (zmniejszenie ich konkurencyjności, zwiększenie
kosztów produkcji);
 utrudnienie przystosowanie się gospodarki do zmian koniunktury na świecie;
 przeciążenie budżetu państwa (zwiększenie deficytu, nieefektywność wydawania środków);
 tworzenie i utrzymywanie kosztownych instytucji;
 powstanie „szarej strefy”;
W odniesieniu do sfery społecznej wpływ opiekuńczego państwa również wpływa w sposób jak
pozytywne tak i negatywny.
Plusy:
 zmniejszenie ryzyka popadnięcia obywatela w ubóstwo;
 zwiększenie poczucia godności obywatela;
 zmniejszenie skali marginalizacji i patologii społecznej;
 pomniejszenie społecznych nierówności;
 zmniejszenie tendencji do anonimowości poprzez stworzenie ulg podatkowych (np. w
wydatkach na kulturę bądź oświatę);
Minusy:
 zmniejszenie się skłonności jednostki do inicjatywy;
10
J. Auleytner, Historia polityki społecznej, w: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki,
Polityka społeczna. Skrypt.
16
 zmniejszenie poczucia odpowiedzialności jednostki za swój los;
 powstanie nowych nierówności w dostępie do usług społecznych;
 zanikanie tradycyjnych wartości i więzi społecznych;
W przypadku stosunków politycznych oczekuje się, że rozbudowa świadczeń społecznych w sensie
pozytywnym przyczyni się do:
 umocnienia poczucia związku obywatela z państwem;
 zmniejszenia zagrożenia konfliktami klasowymi;
 zmniejszenia liczebności strajków;
W sensie negatywnym do:
 zaostrzenia się konfliktów na tle podziału dochodu narodowego;
 pogoni na tle politycznym (biorca świadczeń staje się ważniejszy niż ten, który na nie
pracuje);
 upadku tradycyjnych cnót obywatelskich;
 trudności w zakresie zmian przyznanych dotąd uprawnień;
Polityka społeczna to redystrybucja dochodów w zakresie:
 podatkowym, ubezpieczeniowym i charytatywnym.
Instrumenty są to „narzędzia, środki” działania, które oddziałują na zachowania tych ludzi, do
których kieruje ona swoje programy, jak i tych, którzy są wykonawcami lub tworzą środowisko
społeczne, w którym programy polityki społecznej są realizowane.” (J. Supińska).
Narzędzie polityki publicznej to konkretna metoda, za pomocą której nadaje się strukturę jakiemuś
wspólnemu działaniu zmierzającemu do rozwiązania problemu (L. Salomon).
„kije”
„marchewki”
„kazania”
cel
Zniechęcać do zachowań
niepożądanych poprzez
kary
Zachęcać do zachowań
pożądanych poprzez
„nagrody”
Zachęcać do zachowań
pożądanych, zniechęcać
do niepożądanych
poprzez informacje
forma
Regulacje prawne; kary
Zachęty ekonomiczne;
ulgi, dodatki,
preferencyjne systemy
finansowania
Intrumenty
informacyjne
(Źródło: R. Szarfenberg)
Tak więc są to:
 administracyjno-prawne nakazy, zakazy, np. akty prawne określające minimalny wiek
Polityka społeczna. Skrypt.
17
zawarcia małżeństwa, określające możliwości i warunki uzyskania rozwodu, ochronę
prawna kobiety ciężarnej, prawa do przerw w pracy (urlop ta/macierzyński, opiekuńczy,
wychowawczy);
 ekonomiczne „zachęty” np. określające wysokość zasiłku macierzyńskiego, zasiłki
rodzinne na dzieci, z tytułu urodzenia dziecka, wychowawcze, ulgi na rzecz rodzin
wielodzietnych, „becikowe”, dofinansowanie żłobków, przedszkoli, zasiłki na dzieci
chore i kalekie, preferencje mieszkaniowe dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla
dzieci i młodzieży;
 informacyjne i kadrowe np. zabieganie o wyższy prestiż społeczny macierzyństwa oraz
rodziny wielodzietnej, prowadzenie wychowania seksualnego w ramach zajęć
szkolnych, dostęp do literatury z dziedziny życia w rodzinie (poradnictwo, kampanie
reklamowe)prowadzone przez administrację „społeczną” czy wolontariuszy.
Prawa polityczne i cywilne mają charakter proceduralny (uniwersalny), prawa socjalne - mają
charakter materialny, czyli dotyczą gromadzenia i redystrybucji środków, prawa te określają raczej
minimum niż optimum. Standardy zawierają zarówno zobowiązania, jak i prawa, wiążą je jednak z
sytuacją ekonomiczną. Pozwala to krajom i obywatelom na różnym poziomie rozwoju mieć prawo
wyboru i dostrzegać związki zmian sytuacji ekonomicznej ze świadczeniami społecznymi.
1.6.
Uwarunkowania polityki społecznej
W znaczeniu podmiotowym polityka społeczna analizuje sytuację socjalna poszczególnych grup
społecznych takich jak: dzieci, kobiety, mniejszości narodowe, ludzie starzy czy niepełnosprawni.
Podejście przedmiotowe oznacza, że dokonuje się analizy różnych obszarów związanymi
z potrzebami takimi jak: bezrobocie, bieda, braki w szkolnictwie czy służbie zdrowia.
Ogólnie uwarunkowania polityki społecznej można podzielić na wewnętrzne (wynikające ze
stosunków w państwie) i zewnętrzne (istniejące poza państwem). Wśród nich można wyróżnić :
ustrojowo-polityczne, materialne, związane z czynnikiem ludzkim i wynikające z realizowanego
modelu polityki społecznej11. Mogą mieć wymiar:
 lokalny – sprowadzający się do malej, ograniczonej przestrzeni społecznej, w której występują nie
rozwiązane problemy wśród zamieszkującej ją grupy ludności. Uwarunkowania lokalne wynikają z
11
C. Żołędowski, Uwarunkowania polityki społecznej, w: Polityka społeczna…, op. cit. s., 55-70.
Polityka społeczna. Skrypt.
18
sytuacji ludzi złączonych wspólnym położeniem geograficznym np. deficyt infrastruktury społecznej
(brak ośrodków zdrowia, żłobków, przedszkoli) bieda, alkoholizm, marginalizacja czy bezdomność.
 narodowy – uwarunkowania mogą dotyczyć nierównych praw obywateli do wykorzystania
możliwości jakie daje rozwój gospodarczy np. rozwinięty ekonomicznie Śląsk
i niedoinwestowania wschodnia część Polski.
 globalny – uwarunkowane gospodarką i systemem politycznym.
Dla Polski wśród czynników ustrojowych wymienia się: demokrację parlamentarną, samorządność
lokalną i społeczną gospodarkę rynkową.
Do
uwarunkowań
materialnych
zalicza
się
poziom
wskaźników
makroekonomicznych
umożliwiających generowanie środków na cele społeczne, sytuacja na rynku pracy, infrastrukturę
społeczną, mieszkalnictwo i ochronę środowiska naturalnego. Te uwarunkowania obejmują
determinanty jakościowe odnoszące się do struktury społecznej, społeczeństwa obywatelskiego czy
kapitału społecznego.
Uwarunkowania związane z czynnikiem ludzkim związane są ze starzeniem społeczeństwa,
spadkiem liczby zawieranych małżeństw, wzrost liczby rozwodów czy zwiększenia emigracji.
Uwarunkowania
związane
z
zastanym
modelem
polityki
społecznej
związane
są
z interwencyjnością (minimalizowanie skutków bezrobocia i wzrost nakładów na pomoc
społeczną), komercjalizacją (utrzymanie określonego poziomu deficytu budżetowego) oraz
zdominowaniem zakresu i tempa przekształceń przez mechanizmy przetargu politycznego.
W polityce społecznej akcentowane były trzy kierunki związane z:
 rynkiem pracy (pogłębiające się bezrobocie);
 planem oszczędności wydatków publicznych (zwany planem Hausnera);
 przyjęciem europejskich strategii społecznych, będące wynikiem akcesji.
Rozpoczęty w 2003 roku proces charakteryzował się aktywizacją polityki społecznej i sięganiem po
nowe rozwiązania. Najważniejsze z nich to: programy dla ośrodków lokalnych i regionalnych,
zmierzające do poprawy infrastruktury i przedsiębiorczości, rozwój aktywności w dziedzinie
edukacji i kształcenia ustawicznego, aktywność w dziedzinie rynku pracy. Jednak dostrzega się
niepokojące zjawiska, jak np. rosnące rozwarstwienie społeczne (powiększa się grono ludzi
bogatych i ludzi biednych, zaś warstwy średnio zamożne maleją liczebnie). W 2000 roku odbył się
szczyt Lizboński, gdzie określono cele polityki społecznej dla Unii Europejskiej, której istota
została określona przez: wzrost znaczenia samorządów lokalnych i sektora obywatelskiego,
dowartościowanie wolontariatu, wzrost roli edukacji, wzrost roli rodziny i więzi społecznych,
Polityka społeczna bardzo zmienia się w czasie, stąd metamorfozy modeli. Zmienia się rola
Polityka społeczna. Skrypt.
19
państwa, jako instytucji odpowiedzialnej za politykę społeczną z uwagi na: rosnącą rolę
zobowiązań międzynarodowych; globalizację; popyt na świadczenia społeczne; czynniki
demograficzne; strukturę zatrudnienia kobiet; zmiany funkcji państwa (państwo dostarczając
świadczeń wymaga od odbiorcy określonych zachowań, np. poszukiwania pracy, podpisywania
kontraktu socjalnego, godzenie usług rynkowych z usługami narodowymi strukturą świadczeń (z
tytułu człowieczeństwa, związane z egzystencją, związane z obywatelstwem, świadczenia związane
z zasługami).
Coraz częściej pojawia się i mówi się o nowym modelu aktywnej polityki społecznej – jest to
koncepcja alternatywna w stosunku do tradycyjnej, ma na celu działania aktywizujące,
koncentrujące się wokół zatrudnienia i rynku pracy.
Następuje wzrost przedsiębiorczości w trzech sektorach: kapitał społeczeństwa obywatelskiego,
pomoc ukierunkowana na usamodzielnienie, wzrost znaczenia samorządów i ekonomii społecznej
(wzrost płatnego zatrudnienia w sektorze III). Państwo opiekuńcze powinno być zastąpione przez
państwo inwestycji społecznych.
Współczesne kierunki polityki społecznej określają problemy priorytetowe w polityce społecznej,
a są nimi:
 problemy demograficzne: starzenie się społeczeństw, proces depopulacji – wzrasta odsetek
osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym wydłużeniu długości życia i spadek
płodności kobiet, negatywne saldo ruchów emigracyjnych. Polskie społeczeństwo się
starzeje, a liczba dzieci maleje.;
 niski poziom aktywności ekonomicznej. Według oficjalnych statystyk, na dziesięciu
dorosłych Polaków mniej więcej czterech pracuje, jeden szuka pracy, a pięciu ani nie
pracuje, ani pracy nie szuka (ewentualnie pracuje w szarej strefie). Spektakularny jest
poziom bezrobocia ludzi młodych, sięgający do niedawna 40 proc. W przypadku
niepełnosprawnej młodzieży co piąty młody niepełnosprawny Polak w wieku do 24 lat
pracuje lub poszukuje pracy. W Unii Europejskiej przyjmuje się, że poziom aktywności
ekonomicznej ludności powinien osiągać przynajmniej 60 proc., a w populacji osób
niepełnosprawnych – przynajmniej 40 proc.
 przeciwdziałanie powiększaniu się sfery ubóstwa rodzin. Polityka prorodzinna powinna nie
tylko sprzyjać posiadaniu dzieci, ale dawać możliwość godzenia obowiązków rodzinnych
z aktywnością zawodową. Rozwiązanie systemowe powinno obejmować „elastyczną
ochronę socjalną” w miejscu pracy, ale również prorodzinny system podatkowy czy
Polityka społeczna. Skrypt.
20
rozwiniętą łatwo dostępną infrastrukturę wsparcia dla rodziny, obejmującą przedszkola,
poradnictwo rodzinne, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.
 problemy migracyjne, migracja na unijnym rynku pracy; przemieszczanie się ludzi stanowi
jeden z argumentów rozwoju współczesnego świata, nowe instytucje polityki społecznej
sprowadzające się do rozszerzenia znaczenia III sektora;
 niski okres aktywności zawodowej. Koszty to deficyt w Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ale także duża liczba osób, które znajdują się na marginesie życia
społecznego.
Dotychczasowy rozwój polityki społecznej w nowym systemie nie pozwala stwierdzić, że zmierza
ona ku jakiemuś modelowi lub że kształtuje model własny. Kształtowana jest w dużej mierze pod
wpływem politycznych trendów, rynkowych przemian gospodarcze a zarazem próbuje łagodzić ich
drastyczne skutki społeczne.
Możliwości polityki społecznej zwiększają Europejskie Fundusze Strukturalne, które ograniczono
do dwóch, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS). Nadal funkcjonuje także nie będący funduszem strukturalnym Fundusz
Spójności. Z polityki spójności wyłączono fundusze wspierające rolnictwo oraz rybołówstwo, które
przeniesiono je odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej,
natomiast Fundusz Spójności został włączony do głównego nurtu programowania i będzie podlega
podobnym zasadom jak fundusze strukturalne,
Istotnym elementem reformy polityki spójności w okresie programowania na lata 2007-2013 jest jej
bezpośrednie powiązanie z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej, tj. podporządkowanie jej
celów wymogowi zwiększenia konkurencyjności poprzez zapewnienie wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do
przeznaczenia na realizację działań bezpośrednio przyczyniających się do osiągania celów Strategii
Lizbońskiej odpowiednio 60% całości środków polityki spójności w ramach celu Konwergencja
oraz 75% - w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie. Polityka spójności w Polsce
realizowana jest na podstawie następujących aktów prawnych na poziomie:
krajowym:
• Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (inaczej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007-2013) - dokument strategiczny, określający strategię wydatkowania Funduszy Europejskich w
Polsce.
• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – dokument określający cele i priorytety rozwoju
Polski w wymiarze terytorialnym oraz zasady i instrumenty polityki regionalnej.
Polityka społeczna. Skrypt.
21
• Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 – dokument określający cele i priorytety polityki rozwoju w
perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
europejskim:
• Strategia Lizbońska - plan działań przyjęty przez przywódców krajów Unii Europejskiej podczas
szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000r., a zmodyfikowany w 2005 roku. Jej celem
było zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej, stworzenie gospodarki opartej
na wiedzy, zagwarantowanie wzrostu konkurencyjności oraz poziomu zatrudnienia w UE,
zapewnienie spójności społecznej oraz dbałość o zrównoważony rozwój i ekologię.
• Europa 2020 - Nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii
Europejskiej (UE), który zastąpił Strategię Lizbońską. Podstawowymi instrumentami realizacji
celów strategii „Europa 2020” są opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe
Programy Reform oraz przygotowane przez KE inicjatywy przewodnie, realizowane na poziomie
UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych.
Polityka społeczna. Skrypt.
22
Rozdział II
2.1. Doktryny w polityce społecznej
Doktryna to kompleks teoretyczno-normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków
społecznych na podstawie przyjętych układów wartości.
Aspekt teoretyczno-poznawczy:

Występowanie odmienności pomiędzy doktrynami

Doktryny punktem wyjścia dla oceny zjawisk społecznych
Aspekt praktyczny:

Doktryny propozycją dla porządkowania i zmieniania rzeczywistości

Doktryny sposobem mistyfikacji rzeczywistości (bo każda poważna doktryna powinna
zawierać elementy utopijne)

Znaczenie podczas transformacji (wdrożenie doktryny do realizacji, przeprowadzenie
zmian, jednocześnie zmieniając warunki funkcjonowania doktryny)
Istnieje wiele różnych doktryn, jednakże biorąc pod uwagę wyrazistość odmienności układów
wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno-gospodarczego, wpływ na zakres i formy realizacji
polityki społecznej przyjęto podział na trzy grupy.
W polityce społecznej liczy się bardzo waga argumentu, a nie stopień jego powszechnego
zrozumienia.
Sprawiedliwość może mieć charakter:
 proceduralny (formalny),
 wymienny (redystrybucyjny)
 rozdzielczy (dystrybutywny) - dotyczy podziału czegoś, czego ludzie nie mogą sobie
zapewnić w stopniu adekwatnym do potrzeb lub żądań. Jest to formuła zrównoważenia:
prawa i dóbr, które mają przysługiwać względem określonych obowiązków/ kryteriów:
◦
Podział równy (równość)

miar,

szans

sytuacji.
Polityka społeczna. Skrypt.
23
◦
Podział proporcjonalny – „każdemu według…”.

pracy,

potrzeb,

statusu.
Tabela. Cechy doktryn i ich reperkusje dla polityki społecznej
Doktryna
Wartości
Liberalna
Wolność
jednostki –
indywidualizm,
własność
prywatna jako
jego gwarancja,
wzrost
gospodarczy
Instytucjonal
na
Standard życia,
współpraca
jednostek,
bezpieczeństwo
zabezpieczają
instytucje
Przedmiot
zainteresowania
Zachowanie
jednostek,
przedsiębiorstw,
rynek,
efektywność
Metody
analizy
Ujęcia
ilościowe,
relacja
wynik/koszty,
rachunek
marginalny
Rozwój
ekonomicznospołeczny,
podział dochodu
narodowego,
realizacja
funkcji poprzez
inst społ, w tym
również
sterowanie
rynkiem
Analiza zmian
struktur społ.,
system społekonom., jako
instrument
zmniejszania
sprzeczności
społ.
Systemowa
z aspektami
dynamicznym,
opisowa
Reperkusje dla PS
Tworzenie społeczeństwa
elitarnego, prymat
spożycia indywidualnego
nad zbiorowym,
podkreślanie potrzeby
efektywności usług
społecznych, przeciwnicy
subwencjonowania usług
społecznych, zwolennicy
ulg podatkowych i
działalności filantropijnej
Preferowanie wtórnego
podziału dochodu
narodowego, dążenie do
wyrównania poziomu
życia przez podatki,
wyrównanie szans,
negocjacyjny charakter
zabezpieczenia społ.,
analiza skuteczności
realizacji celów społ.
Sprawiedliwość,
Holistyczne,
Normatywne regulowanie
normatywne
dialektyczne,
rzeczywistości, planowane
wyrównywanie
bilansowoprzekształcenia stosunków
szans, dążenie
ilościowe
społ., akcentowanie
do równości
potrzeb kosztem
sytuacji,
efektywności, polityka
człowiek
społeczna (rozbudowane
realizuje się
świadczenia) substytutem
kolektywnie
braku demokracji
Sprawiedliwość pionowa to dokonywanie redystrybucji dochodu narodowego od bogatych do
Kolektywisty
czna
biednych.
Sprawiedliwość pozioma to wyrównywanie szans, równością dostępu i gwarancjami w zakresie
tzw. norm minimalnych. Sprawiedliwość jest związana z:
a) prawem– np. do wolności, równości wobec prawa;
Polityka społeczna. Skrypt.
24
b) zasługami – uznanie dokonań i zalet;
c) potrzebami – wstępne warunki spełnienia indywidualnych planów życiowych
W czystej gospodarce rynkowej sprawiedliwość jest najczęściej definiowania w kategoriach praw
i zasług, natomiast u kolektywistów przybiera ona postać podziałów według potrzeb.
Główne zasady nauki społecznej Kościoła.
Kościół w swoim nauczaniu nie dąży do stworzenia pewnego koherentnego systemu świadczeń dla
państwa, ale stawia akcent na najważniejsze, uniwersalne zasady, które mają poprawić jakość
życia.

Zasada dobra wspólnego – władze publiczne muszą dbać o dobro wszystkich obywateli,
harmonizowanie interesów różnych grup

Zasada solidarności społecznej – obowiązuje wszystkich, ma na celu rozwój świadomości,
potrzeby służenia innym. Nie chodzi tylko o pomoc biedniejszym czy mniej zdolnym ale o
wytworzenie wspólnej zależności

Zasada uczestnictwa – aktywne uczestnictwo członków społeczności w rozwiązywaniu
problemów, rozwija osobowość człowieka, zapewnia poczucie godności. Uzupełnia zasadę
solidarności

Zasada pomocniczości - państwo jako najwyższy podmiot powinno interweniować dopiero
wtedy, gdy rodzina lub gmina (jako niższe) zawiodą. Państwo powinno tworzyć dobre
warunki dla działania gmin itp. Akcentuje działania oddolne wspólnot i społeczności
lokalnych.
Encykliki społeczne (Rerum Novarum - koniec XIX w., Mater et Magistra, Pacem in Terris,
Laborem Exercens) oraz katolicki personalizm społeczny podkreślały znaczenie osoby w życiu
społecznym oraz jej pierwszeństwo przed społeczeństwem w oparciu o te zasady.
Główne zasady doktryny liberalnej:

niechęć do wszechwładności państwa,

chęć powielania wzorców z państw zachodnich(np. w byłych państwach socjalistycznych),

konieczność ograniczania świadczeń społecznych,

państwo nie realizuje działań bezpośrednio, tworzy jedynie warunki do działania innych
instytucji i osób, a więc odciąża administrację państwową,

nie wymaga zbyt wielu uregulowań

twórcy: John Locke, John Stuart Mill, F. August von Hayek
Polityka społeczna. Skrypt.
25

człowiek: nastawiony na własną korzyść, indywidualista, pragnący i zachłanny

społeczeństwo: otwarte, dynamiczne, w stanie konkurencji, napięcia

państwo: rola „nocnego stróża”

wartości: utylitaryzm, wolność indywidualna, wiara w postęp, anty-tradycjonalizm i antydogmatyzm
Polityka społeczna jako redystrybucja dochodów jest niepożądana, bo niszczy wolność i utrwala
nędzę, więc należy uczyć ludzi, jak samemu sobie radzić.
Główne zasady doktryny konserwatywnej to:
 twórcy: Edmund Burke, Otto von Bismarck,
 człowiek: z natury jest zły i grzeszny,
 społeczeństwo: jest twórcą wartości materialnych i duchowych – one osadzone w tradycji,
pochwała elitaryzmu,
 państwo: powinno chronić istniejące instytucje (warstwy, rodziny, kościół, elity), niechęć do
centralizmu państwowego
 wartości: poszanowanie tradycji, antyindywidualizm, rola wspólnoty, praw naturalnych,
krytyka zmian,
 polityka społeczna: wymuszanie równości nierealne i szkodliwe, poprawa sytuacji
najuboższych poprzez filantropię, nacisk na wartość pracy.

Główne zasady idei socjalizmu i „państwa dobrobytu”.
Całkowite odrzucenie kapitalizmu i wolnego rynku. Źródłem wszelkiej wartości w gospodarce jest
praca. Kapitalista płacąc robotnikowi za pracę płaci mu tylko część wartości wytworzonego przez
Polityka społeczna. Skrypt.
26
niego produktu. Różnica jest wartością dodatkową, będącą zyskiem kapitalisty, a jednocześnie
odpowiadającą stopie wyzysku robotników. Kapitalizm jako system oparty na wyzysku klasy
robotniczej musi upaść. Obali go rewolucja proletariacka, wskutek której władzę obejmie klasa
robotnicza. Środki produkcji przejdą na własność ludu pracującego. Docelowo (po zwycięstwie
rewolucji na całym świecie) zaniknie własność prywatna, pieniądz, a także instytucja państwa.
Podstawowe dzieło: John Maynard Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 1936.
Punkt wyjścia – kryzys gospodarczy w latach 30-tych XX w. Utrzymywało się wtedy trwałe
wysokie bezrobocie, nie dawało się pobudzić gospodarki przez obniżanie stóp procentowych, które
były już bardzo niskie, ani też przez zwiększanie podaży pieniądza. Nie wystarczały zatem
tradycyjne instrumenty polityki pieniężnej. Gospodarka nie wracała sama z siebie do równowagi.
Odrzucenie zapewnień o tym, że w dłuższej perspektywie sytuacja się poprawi dzięki działaniu
samego wolnego rynku (słynne stwierdzenie „in the long run we are all dead” oraz „państwo
dobrobytu” (welfare state) – „państwo opiekuńcze”).

twórcy: XIX w. Karl Marx, Friedrich Engels, Eduard Bernstein, John M. Keynes (?),
 człowiek: zdolny i twórczy, powinien rozwijać swoje możliwości, często ofiara nierówności
społecznych.
 społeczeństwo: składa się z klas społecznych o przeciwstawnych, skonfliktowanych
interesach
 państwo: jego celem rozwój ludzkiej osobowości i zapewnienie wszystkim szans
korzystania z wolności obywatelskich, powinno mieć kontrolę nad procesem produkcji,
zatrudnia i podziału zysków
 wartości: egalitaryzm, równość jako warunek zdrowego społeczeństwa
 polityka społeczna: rozwinięta redystrybucja – stworzenie systemu, w którym dzięki
solidarnej współpracy wszystkich potrzeby każdego człowieka zostaną zaspokojone na
odpowiednim poziomie.
2.2. Modele polityki społecznej
Polityka społeczna jest przede wszystkim działalnością praktyczną. Praktyce towarzyszyły jednak
zawsze dociekania zmierzające do uporządkowania podstaw koncepcyjnych, do
ukierunkowania dążeń wyrażających różne oceny i poglądy, które determinują ostatecznie
rozwiązania praktyczne.
Model w znaczeniu pewnego konstruktu logicznego używany jest w nauce
Polityka społeczna. Skrypt.
27
w dwojaki sposób:
1. jako narzędzie klasyfikacji zjawisk rzeczywistych w celu odwzorowania (rekonstrukcji)
analizowanych zjawisk;
2. jako odzwierciedlenie wyobrażeń o rzeczywistości przyszłej, do jakiej się dąży, którego celem
jest projektowanie (konstrukcja) przyszłych rozwiązań.
Odnoszą się do rzeczywistej polityki lub stanowi logiczną konstrukcje możliwej do zrealizowania
strategii. Model polityki społecznej służy jako narzędzie uproszczenia złożoności oraz
operacjonalizacji (doboru skal i miar). W polityce społecznej za R. Szarfenbergiem można wyróżnić
następujące modele (funkcje):
 opisowy (polityka społeczne opisuje zależność od gospodarki, polityki czy kultury) i normatywny.
Teoretycy polityki społecznej dążyli zwykle do sporządzenia typologu, które odzwierciedlałyby
rzeczywistą (istniejącą lub proponowaną) treść prowadzonej polityki. Opierano się w nich na
różnorodnych kryteriach. Początkowa stosowano kryteria ilościowa, które z czasem zastępowane
były kryteriami jakościowymi, takimi jak: charakter dostępu do świadczeń i usług: selektywność
lub powszechność ochrony socjalnej: poziom świadczeń i usług; zakres i cele polityki rynku pracy;
sposoby finansowania programów socjalnych.
Modele polityki społecznej stanowią pewne konstrukty, które wpływają na kształt określonego ładu
społecznego na który składa się
aksjologiczny związek z wartościami ładu: społecznego
(odnoszącego się do struktury budowy społeczeństwa), własnościowego, finansowego oraz
organizacyjnego. Główne role w modelu polityki społecznej odgrywają trzy zagadnienia: społeczno
– ekonomiczna struktura społeczeństwa, zasady podziału dóbr oraz zasady partycypowania
jednostek i grup społecznych w procesach podejmowania decyzji z zakresu polityki społecznej oraz
stopnia samoorganizacji obywateli dla rozwiązywania problemów społecznych.
Istniej kilkanaście modeli polityki społecznej. Najbardziej znaczące klasyfikacje polityki społecznej
prowadzonej przez państwo stworzyli: Richard Titmuss, Norman Furniss i Dorothy Tilton, Gósty
Esping-Andersen.
Tabela. Modele polityki społecznej
Autor modelu
Liberalny
Titmuss
Marginalny
Konserwatywny
inaczej Motywacyjny
rezydualny
Furnis, Milton
Socjalny
Instytucjonalnoredystrybucyjny
Państwo pozytywne
Bezpieczeństwa
Dobrobytu
socjalnego
społecznego
Polityka społeczna. Skrypt.
28
Spring-Andersen
Liberalny
Konserwatywno-
Socjaldemokratyczny
korporacyjny
Księżopolski
Rezydialny
Korporacyjny
opiekuńczy
Koncepcja Richarda Titmussa (1975) odnosi się do modeli12:
 marginalny (rezydualny) wg tego modelu właściwym celem państwa jest nauczenie ludzi jak sobie
radzić bez państwa. Uznaje się tutaj dwa naturalne kanały właściwego zaspokojenia potrzeb
indywidualnych: rynek i rodzina –to rozwiązania doraźne w sytuacji, gdy naturalne sposoby (rodzina
i rynek) zawodzą;
 motywacyjny (służebny, wydajnościowy)- programy socjalne są ważnym dodatkiem do gospodarki
pełniąc wobec niej rolę służebną. Zakłada priorytet zasług i wydajności pracy w zaspokajaniu
potrzeb. Im większa motywacja im większa wydajność pracy tym większe zaspokojenie jednostki
poprzez wyższe wynagrodzenie;
 instytcjonalno-redystrybucyjny – polityka społeczna jest integralną instytucją w ramach
współczesnych społeczeństw i gwarantuje się tutaj powszechny dostęp do świadczeń i usług
na podstawie kryterium potrzeb.
Modele Normana Furnissa i Dorothy Tilton (1977) odnoszą się do modelu:
 państwa pozytywnego- ochrona właścicieli kapitału przed trudnościami związanymi
z kryzysem
lub załamaniem rynkowym;
 państwa bezpieczeństwa socjalnego – celem jest zagwarantowanie minimum dochodu
wszystkim obywatelom, a nie tylko dla wybranych grup pracujących;
 państwa dobrobytu – nie minimum, ale równe szanse dla wszystkich, wyrównywanie szans
życiowych wszystkich obywateli.
Tabela 19. Trzy światy kapitalizmu socjalnego
Model
Dominujące podejście
do zarządzania
ryzykami socjalnymi
Rola:
Rodziny
Rynku
Państwa
12
Liberalny
Marginalna
Centralna
Marginalna
Socjaldemokratyczny Konserwatvwnv
Marginalna
Marginalna
Centralna
Titmuss, R. M. (1974). Social Policy. London: Allen and Unwin.
Polityka społeczna. Skrypt.
Centralna
Marginalna
Pomocnicza
29
Welfare state jako
dominująca forma
solidarności
Indywidualna
Uniwersalna
Pokrewieństwo
Korporatyzm
Etatyzm
Dominujące miejsce
solidarności
Rynek
Państwo
Rodzina
Poziom
dekomodyfikacji
Minimalny
Maksymalny
Welfare state
Rezydualne
Uniwersalistyczne
Wysoki (dla
żywiciela
rodziny)
Ubezpieczenie
społeczne
Regulacja rynku pracy Słaba
Średnia
Zobowiązania socjalne Słabe/Defamilizacja
silna
Słabe
silna
Przykład
USA
Silna
/Defamilizacja Maksymalne
/Defamilizacja
słaba
Szwecja
Włochy, Niemcy
Źródło: Esping-Andersen, 1999, s. 84-8613.
Gosta Esping-Andrsen (1990) zamiast modelu wprowadził pojęcie „reżimu”14:
 liberalnego -strategia marginalna (państwa), pomoc ludziom o niskich dochodach (doraźna),
dominują tutaj skromne transfery i minimalne programy ubezpieczeń społecznych. Działa zasada
aby świadczenia społeczne nie zastępowały pracy. Opiera się on na założeniu wolnego rynku (usługi
kupuje się a nie dostaje). Uznaje się, że kwestie społeczne wynikają z przyczyn natury jednostkowej;
 konserwatywno-korporacyjnego
(motywacyjnego,
służebnego)-
zachowanie
różnic
w statusie społecznym, wysokość świadczenia zależna od statusu na rynku pracy (wysokość
zależna od wynagrodzenia za pracę), przywiązuje się tutaj dużą wagę do tradycyjnych
wartości rodzinnych i uważa się że to rodzina a nie podmioty publiczne powinny
wykonywać zadania w zakresie polityki społecznej (opieka nad dziećmi). Dochody rodzin
powinny być właściwe a polityka podatkowa prorodzinna;
 socjaldemokratycznego (instytucjonalno-dystrybucyjnego)- prawa socjalne przysługują nie
tylko ubogim, występuje w krajach w których przyjmuje się powszechne i bezwarunkowe
prawa socjalne nie tylko ludziom z niższych warstw dochodowych, ale także ludziom
z warstw dobrze sytuowanych o stosunkowo wysokich dochodach, w tym także klasie
średniej. Socjaldemokraci budują państwo dobrobytu, które gwarantuje równe prawo
13
14
Esping-Andersen, G. (1999). Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press.
Esping-Andersen, G. (1990). Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press
Polityka społeczna. Skrypt.
30
wszystkim do wysokiego standardu życia. Obowiązkiem państwa jest sprawiedliwe zabrać i
sprawiedliwie podzielić poprzez system podatkowy, mamy do czynienia z redystrybucją
dochodów. Uważa się ze źródłem problemów socjalnych są niewłaściwe rozwiązania w
sferze społecznej i gospodarczej czyli winę za powstanie kwestii socjalnej ponosi
społeczeństwo.
W każdych z tych modeli polityka społeczna odwołuje się do innych wartości. W modelu
marginalnym jest to wolność jednostki, w motywacyjnym – sprawiedliwość oparta o kryterium
zasług zaś w modelu instytucjonalno – redystrybucyjnym – równość społeczną.
Natomiast jeśli chodzi o kryterium ładu społecznego proponuje się inne wizje ładu społecznego. W
modelu marginalnym jest to ład oparty o liberalne społeczeństwo gdzie państwo pełni rolę „stróża
nocnego”. W modelu motywacyjnym społeczeństwo obywatelskie i państwo działające o zasadę
„pomocy dla samopomocy”. W modelu instytucjonalno – redystrybucyjnym egalitarne
społeczeństwo buduje państwo opiekuńcze.
Każdy model preferuje odmienne rozwiązania ekonomiczne. W zakresie ubezpieczeń od ryzyk
socjalnych model marginalny proponuje rozwiązanie komercyjne; model motywacyjny –
samofinansujące się ubezpieczenie społeczne oparte o zasadę solidarności; model instytucjonalno –
redystrybucyjny – ubezpieczenia o przewadze cech zaopatrzeniowych.
Główne modele polityki społecznej wg T. Szumlicza.
 interwencji doraźnej – następuje najczęściej po zaistnieniu zdarzeń i wystąpieniu
niepożądanych skutków. Model ten oparty na kategorii luki społecznej, zmierza do
usunięcia lub zminimalizowania negatywnych zjawisk i rozładowywaniu napięć
społecznych. Przyjęte ramy mają charakter ogólny, natomiast samo działanie przybiera
najczęściej wyraz lokalny. Tutaj można bowiem dokonać trafnego określenia rozmiarów
niedostatku i niedostosowania. Działanie mają wtedy charakter celowy i
najczęściej
krótkookresowy. Najtańszy. Model ten najczęściej występuje w krajach, gdzie duże
znaczenie uzyskała doktryna liberalna (np. USA);
 antycypacji – działania poprzedzające pojawienie się sytuacji trudnych, niekorzystnych,
grożących stratami w sensie majątku, statusu, stanu zdrowia itp. Dominują działania oparte
na normalnych zasadach ubezpieczeniowych. Ich włączenie w system polityki społecznej
nadaje im jednak szerszy wymiar. Model ten chroni przede wszystkim przed
ekonomicznymi konsekwencjami negatywnych wydarzeń, jest wyrazem świadomości
społecznej zagrożeń. Znaczenie ma tutaj zbilansowanie potencjalnego ryzyka. Państwo
Polityka społeczna. Skrypt.
31
występuje jako gwarant realizacji ubezpieczeń i jako stymulator aktywności indywidualnej
w zakresie uczestnictwa w systemach ubezpieczeniowych. Model ten ukształtował się w
Niemczech;
 dystrybucji – jej podstawę stanowi konsumpcja społeczna. Wyznaczanie instytucjonalnych
ram podziału i określenia metody konsumpcji. Stwarza to możliwości uwzględnienia
różnego rodzaju preferencji, odzwierciedlających wartości czy interesy lub potrzeby
określonych grup społecznych (nie tylko preferencje materialne, ale i prestiż, władza).
Model ten przyjmuje pewną równość sytuacji w zakresie konsumpcji. Realizacja modelu
zakłada pewien porządek monocentryczny, związany na ogół z centralnym ośrodkiem
władzy. Realizowany w ramach państwa socjalistycznego;
 integracji – procesy integracyjne dotyczą wszelkich przejawów życia społecznego.
W realizacji tego modelu istotne znaczenie ma nie tylko świadome utrwalenie i kreowanie
czynników
integrujących,
ale
też
neutralizowanie
i
eliminowanie
czynników
dezintegrujących. Ład społeczny oparty jest na systemie porozumień, akcentuje on dążenie
do równości szans dla wszystkich obywateli. Model ten wdrażany jest w państwach
skandynawskich.
2.3. Podbudowa teoretyczna polityki społecznej
Polityka społeczna powinna zmierzać do rozwiązywania lub łagodzenia problemów społecznych,
stąd wynika praktyczna funkcja teorii społecznych. Z jej efektów badań powinny wynikać
konkretne wnioski i zalecenia. To wiedza, która umożliwia prowadzenie systematycznych dociekań
naukowych, rekomendacyjnych i ewaluacyjnych.
Teorie polityki społecznej można podzielić za Ryszardem Szarfenbergiem na:
 opisowe (uzasadniająca cele polityki społecznej, definiujące ogólne pojęcia),
 wyjaśniające (eksplanacyjne, składające się z hipotez wyjaśniających zjawiska wpływające
na politykę społeczną),
 normatywne (ewaluacyjne, służące ocenianiu i uzasadnianiu polityki społecznej).
Teorie polityki społecznej wynikają często z umowy społecznej, potrzeb polityki oraz miejsca
polityki społecznej wśród doktryn politycznych. Istnieją konstrukcje usiłujące wyjaśnić dlaczego
państwo ingeruje w potrzeby społeczne oraz ich redystrybucję. W głównym nurcie tych rozważań
można opisywać następujące teorie:
Polityka społeczna. Skrypt.
32
 neoliberalne, libertariańskie, liberalizmu politycznego, komunitariańskie, praw człowieka,
społeczeństwa sieciowego, nowego zarządzania czy inne.
Jedną z instrumentalnych funkcji teorii jest funkcja praktyczna wyjaśniająca zjawiska społeczne
przy pomocy uwarunkowań ideologicznych i politycznych. Wynika to z faktu, że polityka
społeczna w głównej mierze wiązana jest z działalnością państwa i administracji publicznej.
 Teoria minimalnego państwa Nozicka (1938-2002)15.
Każda jednostka posiada naturalne prawa i obowiązki np. prawo do życia, prawo do wolności,
bezpieczeństwa itp. Istnieją dwie zasady sprawiedliwości dotyczące posiadania: w nabywaniu i
przekazywaniu. Państwo powinno wywierać wpływ na jednostkę przez interwencję, aby
powstrzymywać nieprawidłowe zachowania, bądź odbierać dobra na rzecz innych. Jeśli prawa mają
się zmienić to konieczne jest na to przyzwolenie jednostki. Jednostka może przyzwolić na zmiany
w imię ochrony innych praw naturalnych. Nozick przyjmuje teorię „niewidzialnej ręki” jako
wyjaśnienie powstania państwa. Mówi ona, że powstanie państwa to powolny długotrwały okres, w
którym uprawnienia jednostki nie są (a raczej nie muszą) być naruszane. Państwo jest potrzebne
jedynie do ochrony własności i może istnieć bez naruszania naturalnych wolności jednostki jako
minimalne, bo każde inne ograniczenie wolności nie ma legitymacji.
 Teoria zasłony niewiedzy Rawlsa (usprawnieniowa)16.
Odwołuje się ona do tezy, że człowiek nie jest w stanie ocenić co jest dla niego dobre, a co złe.
Państwo powołując się na zasłonę niewiedzy zachęca lub wymusza podejmowanie działań
umożliwiających wszystkim członkom społeczeństwa równe uczestnictwo
w korzyściach np. przez wprowadzenie obowiązku szkolnego, składek emerytalnych. Zasadą takiej
sprawiedliwości jest sprawiedliwość jako bezstronność (justice as fairness) odnosząca się do
odpowiednika stanu natury. Zakłada ona równość w przypisywaniu praw i obowiązków jednostce, a
w razie nierówności społecznych karze szukać porozumienia w zakresie dystrybucji korzyści
(korzyść dla każdego) i otwartym dostępem do stanowisk w urzędach (dostęp do organizacji).
 Teoria powstania państwa Buchanana (kontraktowa)17.
Punktem wyjścia do tej teorii jest istnienie społeczeństwa pierwotnego (społecznej anarchii).
Aspekt historyczny pomaga uzmysłowić potrzeby społeczne oraz konieczność zawarcia kontraktu
jednostki z państwem w sprawie wprowadzenia reguł. Uważa, że należy utworzyć instytucje
kontrolujące przestrzeganie tych reguł, a państwo ma stać się gwarantem bezpieczeństwa
15
R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York 1974.
J. Rawls Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, A. Romaniuk, Warszawa 1994.
17
J.M. Buchanan, Granice wolności – między anarchią a lewiatanem, [w:] Res Publica Nowa, jesień 2005, s. 150-161.
16
Polityka społeczna. Skrypt.
33
związanego ze stanem posiadania (życiem, rodziną, majątkiem).
 Teoria państwowej polityki społecznej Hayek,a18.
Hayek redukuje funkcje państwa do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego
i wewnętrznego obywatelom, wolności dysponowania własnością, gwarantowania dotrzymania
umów. Neguje monopol państwa w rozwiązywaniu kwestii socjalnych - jest zwolennikiem tezy, że
konkurencja powinna mieć miejsce w obszarze społecznym przez co wymusza proponowanie
rozwiązań pluralistycznych.
 Teoria asymetrii.
Teoria asymetrii mówi o tym, iż przyczyną istotnych problemów społecznych jest asymetria
występująca w społeczeństwie. Asymetria oznacza, że nie ma równowagi sił pomiędzy
organizacjami społecznymi i interesami grup (lobby). Dotyczy ona m.in. siły przetargowej, dostępu
do kapitału, praw politycznych
różnych grup. Im większa asymetria tym więcej problemów
społecznych. Silniejsi egzekwują swoje interesy kosztem słabszych. Wymiar asymetrii socjalnej
może mieć charakter lokalny, krajowy i globalny (kraje dobrobytu
i głodu).
 Teoria nierówności (odchyleń).
Teoria nierówności mówi o tym, że tylko społeczeństwo, które się organizuje ma szansę wymusić
respektowanie swoich celów na państwie. Granice konfliktów przebiegają horyzontalnie, stąd
wynika poziomy system nierówności. Społeczeństwo organizuje się np.
w związki zawodowe i sięga po różne argumenty („w grupie siła”). Interesy grup społecznych mają
większą szansę na uwzględnienie.
 Teoria sprzeczności społecznych.
W każdym społeczeństwie istnieją sprzeczności (np. bogactwa i ubóstwa). Teoria sprzeczności
społecznych mówi o sprzecznościach, które decydują o kształcie polityki społecznej
np. im
społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne, tym częściej wyraża niezadowolenie z działalności
socjalnej państwa. Wszystkie nierozwiązane sprzeczności grupy społeczne adresują w kierunku
państwa.
 Teoria ideologiczności i instytucyjności.
Teoria ideologiczności i instytucyjności tłumaczy najistotniejsze przyczyny ważnych problemów
społeczeństwa z uwagi na:
a) ideologiczność - za odpowiednie problemy odpowiadają niewłaściwe ideologie, bądź ich błędne
Polityka społeczna. Skrypt.
34
wdrażanie w życie (np. błędy socjalizmu),
b) działalność instytucji np. brak środków, działanie uznaniowe (ZUS),
c) Program naukowy polityki społecznej. Program naukowy polityki społecznej - tworzy teorie i
rady co robić, żeby skutecznie działać w obszarze społecznym.
Odwołanie się do teorii ma na celu wyjaśnienie zmienności polityki społecznej, jej genezy czy
przyczyn.
Rozdział III
3.1. Potrzeby społeczne
Kategorie konstrukcyjne są podstawą konstrukcji modeli polityki społecznej według T. Szumlicza.
Są to pojęcia tłumaczące i wskazujące główny zakres działalności objętej programami społecznymi.
Za główne kategorie Szumlicz uznał następujące wartości (cele), które należy wziąć pod uwagę:
 luka społeczna, ryzyko społeczne, konsumpcja społeczna, struktura społeczna
Luka społeczna to istniejący niedostatek i występujące niedostosowanie społeczne, które wymagają
usunięcia, gdy bierze się pod uwagę poziom minimum społecznego. Niedostatek to stan pewnego
braku w zakresie zaspokajania potrzeb materialnych (skalę tego braku wyznaczają przeciętne
dochody bieżące lub pewne przyjęte normy). Niedostosowanie pojmowane jest natomiast jako
odstępstwa w stosunku do norm zachowań społecznych związanych z jednej strony ze skalą
dewiacji/patologii społecznych oraz utrzymaniem pewnej tolerancji wobec nonkonformistów
z drugiej strony.
Dyskusja dotycząca określenia, jakie ryzyka powinna zmniejszać lub likwidować polityka
społeczna, a za jakie powinien być odpowiedzialny sam obywatel, ma charakter ciągły i jest
związana z pewnym układem wartości przyjętym przez dane społeczeństwo. Najczęściej w sferze
tej ścierają się zwolennicy dwóch poglądów tzn. jedni opowiadają się za rozszerzeniem strefy
zabezpieczenia, a drudzy za jego utrzymaniem lub zawężeniem.
18
Hayek, F. A.. The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 1945.
Polityka społeczna. Skrypt.
35
Bezpieczeństwo socjalne oznacza zagwarantowanie obywatelowi wystarczających do życia
środków na utrzymanie i opiekę zdrowotną. Eliminuje ono zagrożenia wystąpienia braku środków
utrzymania i pogorszenia warunków życia.
Bezpieczeństwo społeczne oznacza „stan wolności” od niedostatku materialnych środków
utrzymania i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostki. Niweluje ono zagrożenie
trudności funkcjonowania jednostek ludzkich w sensie ekonomicznym, społecznym czy
politycznym (Księżopolski).Cechy operacyjne tzn. może być ona wykorzystywana do określania
ważności potrzeb związanych z działalnością państwa w sferze polityki społecznej, czyli do prób
określenia, co państwo powinno realizować bezpośrednio, a co pośrednio. A to wiąże się z
możliwością ustalenia hierarchii
potrzeb czy też wyróżnienia spośród nich pewnych grup potrzeb ze względu na szansę ich
zaspokojenia. Potrzeby wyższego rzędu stają się istotne dopiero po zaspokojeniu w określonym
stopniu potrzeb niższego rzędu.
Potrzeba jest terminem psychologicznym: “to odczuwany przez jednostkę stan braku czegoś, co
w związku ze strukturą organizmu, indywidualnym doświadczeniem oraz miejscem jednostki w
społeczeństwie jest niezbędne do utrzymania jej przy życiu, umożliwienia jej rozwoju, utrzymania
określonej roli społecznej, zachowania równowagi psychicznej”19.
„Potrzeby społeczne to takie potrzeby, których zaspokojenie wymaga istnienia i działania instytucji
społecznych na rzecz zamierzonych celów i o dających się przewidzieć z dostatecznym
19
Encyklopedia Multimedialna PWN 1999. Leksykon PWN, Warszawa 1999, hasło: potrzeba.
Polityka społeczna. Skrypt.
36
prawdopodobieństwem skutkach działania” (A. Lisowski).
Typologia wg E. Allardt’a:
 having (posiadanie): środki ekonomiczne, mieszkanie, zatrudnienie, warunki pracy, zdrowie,
edukacja;
 living (uczucie): kontakty ze społecznością lokalną, stosunki rodzinne, kontakty towarzyskie,
stosunki międzyludzkie w pracy;
 being (istnienie): możliwości samookreślenia, bezpieczeństwo osobiste, aktywność polityczna,
spędzanie czasu własnego, zadowolenie z pracy.
Wysoka, niekontrolowana przez państwo redystrybucja dochodów ma wpływ na położenie
materialne
gospodarstw
domowych.
W
okresie
transformacji
redystrybucja
wzrasta,
a konsekwencją tego staje się poszerzanie „szarej strefy”.
Wzrost gospodarczy czy też pogorszenie warunków bytu jest przyczyną zwiększania się udziału
nakładów społecznych w dochodzie narodowym w krajach przeżywających transformacje systemu
społeczno-gospodarczego.
Potrzeba to pewien uświadomiony stan braku czyli uświadomienie sobie, że czegoś nam brakuje,
coś chcielibyśmy mieć, nieistotne dlaczego. Gdy dostrzeżemy możliwość jej zaspokojenia dzięki
własnemu działaniu, to potrzeba staje się
motywem. Potrzeby mają charakter indywidualny,
mówiąc o nich zakłada się, że wszyscy ludzie mają taką samą hierarchię potrzeb. Ważne jest ich
zdefiniowanie i rozpoznanie w jakim stopniu państwo może pomóc w ich realizacji.
Określenie potrzeb, za zaspokojenie których odpowiada przynajmniej częściowo państwo, podobnie
jak okres możliwości korzystania z nich poprzez świadczenia jest wynikiem oddziaływania
uwarunkowań i czynników ekonomicznych, instytucjonalnych, kulturowych.
Interwencja państwa w realizacje potrzeb społeczeństwa, najczęściej odbywa się poprzez korektę
obecnego systemu potrzeb dostępnych i akceptowanych. Państwo określa minimum świadczeń, do
którego każdy ma prawo z tytułu obywatelstwa lub człowieczeństwa. Świadomość tego jest
przesłanką do powstania tzw. państwa opiekuńczego. Obecnie coraz częściej podkreśla się
konieczność segmentacji świadczeń społecznych (ważna odpowiedź na pytanie, które świadczenia
powinny zostać ograniczone, a które rozszerzone).
Administrowanie środkami pomocy poprzez budżet jest kosztowne, mało elastyczne i zawęża
możliwości zaspokajania różnorodnych potrzeb. Państwo powinno starać się tworzyć warunki do
zaspokajania potrzeb dzięki własnej aktywności obywateli.
Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa zwiększa się pula świadczeń społecznych:
Polityka społeczna. Skrypt.
37
 jednak nie dla wszystkich grup społecznych przyrosty dochodu są równomierne, nie wszyscy więc
są w stanie zaspokoić swoje potrzeby(nawet te podstawowe). Potrzeba objęcia pomocą grup ludzi,
których warunki życiowe uległy pogorszeniu(bezrobotni, korzystający z pomocy społecznej);
 dla części obywateli występuje ograniczenie w możliwościach zaspokojenia potrzeb ze względu na
brak czasu;
 cześć możliwych do zaspokojenia potrzeb, nie może być akceptowana społecznie (narkotyki,
pijaństwo, inne patologie zagrażające życiu i przyszłości danego społeczeństwa)-państwo musi w
takich sytuacjach reagować
Praktyczny układ zaspokajania potrzeb w ramach polityki społecznej kształtuje:
a) poziom dochodu narodowego liczony na mieszkańca (PKB per capita);
b) układ wartości dominujący w społeczeństwie (akceptowane potrzeby);
c) rodzaj instytucjonalnej polityki społecznej (czyli zaspokajanie których potrzeb bierze na siebie
państwo- potrzeby gwarantowane).
Międzynarodowa Organizacja Pracy stworzyła taki katalog minimum norm zabezpieczenia
społecznego (np. opieka lekarska, zasiłki, świadczenia rodzinne, macierzyńskie itp.).
3.2. Wybrane mierniki rozwoju społecznego
Wskaźniki społeczne to mierniki i dane ilościowe z badań socjologicznych służące opisowi oraz
ocenie zjawisk oraz procesów społecznych, demograficznych, ekonomicznych związanych
z warunkami bytu, poziomem i jakością życia konkretnego społeczeństwa oraz stosowane do
oceny procesów rozwoju społecznego20. Można powiedzieć, że miernik mierzy wskaźnik
indicatum (zjawisko społeczne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa). Istnieje różnorodność
danych i miar statystycznych wskazywanych jako wskaźniki społeczne. Psychometryczne metody
kwantyfikacji nie znalazły jak dotychczas w naukach społecznych ani większego uznania ani też
szerszego zastosowania. Największym powodzeniem cieszą metody konstrukcji wskaźników,
nazywanych też miernikami syntetycznymi. Wskaźniki syntetyczne – nie wartościowe, to
naturalne mierniki poziomu życia,
ale takie które nie są wskaźnikami wartościowymi
(pieniężnymi). W Uniwersytecie Harwarda w Cambridge opracowano system wskaźników
ilościowych charakteryzujących tzw. koniunkturę gospodarczą (1919). W połowie lat 50 wieku
XX zaczęto stosować wskaźniki jakościowe charakteryzujące klimat gospodarczy (das
B. Szatur-Jaworska, Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, w: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki,
red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2008, s. 116.
20
Polityka społeczna. Skrypt.
38
Geschäftsklima), a także różne wskaźniki charakteryzujące odczucie ekonomiczne (economic
sentiment indicator). Do dziś stanowią pożyteczne narzędzie w rękach polityków gospodarczych,
gdyż mierzą one wzrost gospodarczy.
Politycy społeczni poszukiwali podobnych wskaźników, które mogłyby mierzyć rozwój społeczny.
Pomiar rozwoju społecznego jest jednak problemem o wiele trudniejszym. W 1966 roku
administracja Eisenhowera złożyła zamówienie na opracowanie raportu o wpływie badań
kosmicznych na życie społeczeństwa. Aby określić taki wpływ opracowany został zestaw
wskaźników nazwanych wskaźnikami społecznymi. Wskaźniki można dzielić na obiektywne oraz
subiektywne. Wskaźnikami obiektywnymi nazywa się te wskaźniki, które nie zależą od odczuć
ludzi. W przypadku badania i analizy sytuacji społecznej niezwykle ważne są wskaźniki
subiektywne określające odczucia ludzi. Przykładem mogą być badania OBOP dotyczące poczucia
bezpieczeństwa Polaków21. Dane konieczne do obliczenia takich wskaźników nie są
ewidencjonowane, a uzyskuje się je wyłącznie poprzez tzw. lustracje społeczne czy badania
surveyowe.
Tabela. Rodzaje wskaźników społecznych.
Kryterium porządkowania
i wyodrębniania
Rodzaje wskaźników (mierników)
ze względu charakter danych
wykorzystywanych do ustalania
wartości wskaźnika
obiektywne
subiektywne
ze względu na
jednostki pomiaru
naturalne
wartościowe
stosowane
ze względu na cel badania
cząstkowe
ze względu na przedmiot badania
nakładów
(infrastrukturalne)
efektów
(efektywnościowe)
ze względu na poziom wartości
określany jako pożądany
stymulanty
destymulanty
grupowe
syntetyczne
Źródło: B. Szatur-Jaworska, Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, w: Polityka
społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2008,
s.118
21
http://www.policja.pl/index.php?dzial=70&id=928
Polityka społeczna. Skrypt.
39
Wskaźnikami mogą być różne elementy życia społecznego np. E. Allard wyróżnił w jakości życia
warunki życia jako dobra zabezpieczające materialne podstawy życia (np. dochody, kwalifikacje,
zdrowie, mieszkanie, praca); dobra dające człowiekowi spełnienie potrzeby przynależności (np.
posiadanie rodziny, kontaktów społecznych, możliwość społecznej partycypacji oraz subiektywne
elementy jakości życia dotyczące ocen ludności wobec warunków życia, a wyrażanych przez:
nadzieję, strach, szczęście, samotność, niepewność, dostrzeganie konfliktów oraz priorytetów, ale
szczególnie przez zadowolenie albo troski22.
Oto kilka przykładów społecznych takich wskaźników:
 umieralność niemowląt (wskaźnik ostrzegający o poziomie usług medycznych),
 liczba przestępstw (wskaźnik dezintegracji społeczeństwa),
 stopa bezrobocia (wskaźnik nieuczestnictwa), itp.
To co nazywamy jakością życia jest oczywiście pewną charakterystyką społeczeństwa. Można na
tej podstawie przyjmować diagnozy społeczne na podstawie których dokonywać można
rozpoznania skutków i prognozować zmiany.
Społeczne typy badań w polityce społecznej odnoszą się najczęściej do:
 Badania gospodarstw domowych.
 Pomiaru poziomu zaspokajania potrzeb.
 Badania marginalizacji wybranych grup społecznych.
 Badania budżetów czasu (badanie stylu życia).
 Badania skali ubóstwa.
 Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
 Badania rozwoju społecznego.
 Badania minimum egzystencji i minimum socjalnego.
 Badania opinii społecznej w określonych obszarach społecznych.
 Wtórnej analizy danych – także: spisy ludności, sprawozdania, dokumenty urzędowe.
 Milenijnych Celów Rozwoju.
 Inne badania: lustracje społeczne (diagnoza środowiska społecznego), auskultacja
społeczna (diagnoza przypadku), wywiad środowiskowy.
Mierzenie poziomu życia wiąże się z poszukiwaniem i określaniem różnego rodzaju wskaźników
społecznych. Służą do tego również dane z różnego rodzaju badań statystycznych, które mogą być
zastosowane do opisywania i oceny zjawisk społeczno – demograficznych związanych z jakością
J. Kordos, Wskaźniki społeczne w organizacjach międzynarodowych. w: Wskaźniki społeczne [praca zbior.]
Warszawa, 1991, s. 28
22
Polityka społeczna. Skrypt.
40
życia danego społeczeństwa. Do jednych z ważnych wskaźników można zaliczyć poziom
najniższej i średniej płacy. Poziom życia bywa też mierzony przy użyciu różnego rodzaju
wskaźników ekonomicznych. Zgodnie z prawem Englera wraz ze wzrostem dochodów
gospodarstw domowych, maleje procentowy udział wydatków na żywność w ogólnych wydatkach
tych gospodarstw. Zależność ta bywa podstawą do wyznaczania absolutnego poziomu minimum
socjalnego.
Innym wskaźnikiem jest współczynnik (indeks) Giniego (Wskaźnik Nierówności Społecznej) –
służący do mierzenia stopnia w jakim rzeczywisty podział dochodów pomiędzy jednostkami lub
gospodarstwami domowymi odbiega od podziału całkowicie różnego, a zatem ten współczynnik
mierzy stopień koncentracji i rozwarstwienia dochodów23.
Tabela. Wybrane wskaźniki oceny poziomu życia.
relacja odsetka dochodów osób żyjących w
gospodarstwach o dochodach powyżej 80 centyla do
odsetka dochodów osób żyjących w gospodarstwach o
dochodach poniżej 20 centyla,
UBÓSTWO (absolutne, względne, odsetek ludności o dochodach poniżej granicy
subiektywne, minimum socjalne)
ubóstwa, wyznaczonej jako 60% mediany rozkładu
dochodów przed i po transferach socjalnych,
TRWAŁOŚĆ UBÓSTWA
odsetek ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa przez
ostatnie 3 lata życia,
RYNEK
PRACY (aktywność odsetek gospodarstwa, w których wszyscy aktywni
zawodowa,
zatrudnienie, zawodów są bezrobotnymi; współczynnik zmienności
bezrobocie)
stopy bezrobocia w ujęciu regionalnym; odsetek osób
pozostających bez pracy więcej niż 12 miesięcy w
stosunku do osób aktywnych zawodowo,
EDUKACJA
Odsetek poziom kompetencji poznawczych uczniów
określanych w oparciu o badania, rozumienia pojęć
DOCHODY
Pomiar poziomu zaspokojenia potrzeb w danym momencie można obliczyć stosując metodę
genewską (dystansową). Wartość obliczana jest przeciętnie dla 1 roku (np. dla całego kraju, ,
regionu, powiatu). Poziom zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych gospodarstw
domowych realizowany poprzez strumienie towarów, usług odpłatnych oraz poprzez strumienie
konsumpcji zbiorowej (zbiorowe fundusze spożycia społecznego). Ustalenie dla każdego z
mierników reprezentatywnych dwóch wartości – minimalnej i w maksymalnej porównuje się
faktycznie zmierzone w danym czasie, kraju mierniki z wartościami progowymi (min, max),
Podanie poszczególnych mierników reprezentatywnych w punktach, uznaje się że wartości
Por. A. Rajkiewicz, M. Księzopolski, J. Supińska, Polityka społeczna, materiały do studiowania, IPS UW, Warszawa
1990
23
Polityka społeczna. Skrypt.
41
progowe min.
Celem bezpieczeństwa społecznego powinno być zaspokajanie istotnych potrzeb życiowych.
Tabela. Wybrane grupy potrzeb i ich przykładowe mierniki.
Grupy potrzeb
Mierniki
Wyżywienie
kaloryczność pożywienia
spożycia białka na osobę dziennie
Mieszkanie
zaludnienie mieszkań
samodzielność mieszkań
Ochrona zdrowia
dostępność usług leczniczych
zgony z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych
Wykształcenie
powszechność systemu szkolnego
liczba uczniów na jednego nauczyciela
Rekreacja
czas wolny od pracy zarobkowej
nakład czasopism
Zabezpieczenie społeczne
powszechność zabezpieczeń na wypadek choroby,
powszechność świadczeń emerytalnych i rentowych
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI- human development index) jest syntetycznym
wskaźnikiem społecznym , który bada 3 obszary:
-
trwanie życia ludzkiego (miernik: przeciętne trwanie życia, minimalne 25 – maks. 85 lat),
-
poziom osiągnięć edukacyjnych (poziom wykształcenia min. 0% - maksym. – 100%),
-
dochody ludności (PKB/1 mieszkańca, min. 100$ - maks. 40000$).
Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) to badanie drogą wywiadu, sondażowe,
powtarzalne (od 1992 r.). Aktywność ekonomiczna oznacza stosunek aktywności ludności
pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo (emeryt, inwalida, rencista, uczeń). Badanie takie
pozwalają uzyskać informacje o rzeczywistej skali bezrobocia.
Skalę ubóstwa jako braku, niedoboru środków materialnych na zaspokojenie potrzeb można badać
w obszarze ekonomicznym (absolutne, względne, subiektywne) lub wielowymiarowym (np. brak
możliwości wykształcenia, pracy, leczenia; społeczna marginalizacja, wykluczenie społeczne).
W metodzie koszyka dóbr i usług określa się jakie potrzeby muszą być zaspokojone, aby człowiek
żył na poziomie minimum egzystencji i minimum socjalnego. Następnie określa się jaka liczba
jakich towarów dóbr i usług w stopniu minimalnym wystarcza na zaspokojenie potrzeb (ocena
ilościowa). W ostatnim etapie dokonuje się oceny wartości tego koszyka (ocena wartościowa).
Polityka społeczna. Skrypt.
42
Wartość koszyka dóbr i usług to wartość minimum socjalnego i egzystencji dla danych
gospodarstw domowych.
Podstawowym źródłem informacji o sytuacji gospodarstw domowych czyli o poziomie
rozporządzalnych wydatków i spożycia oraz o wyposażeniu w przedmioty trwałego użytku – są
reprezentacyjne badania budżetu gospodarstw domowych.
Raport o rozwoju ludzkości (Human Development Report) jest opracowywany przez ONZ od
1990 roku i zależy od:
 PKB per capita ( w 1/3);
 oszacowania długości życia w chwili narodzin;
 osiągnięć w dziedzinie edukacji (zakres analfabetyzmu wśród dorosłych, procent osób
o wykształceniu podstawowym, średnim i wyższym)
Od 1998 roku publikowany jest Human Poverty Index-2 (HPI) uwzględniający odsetek ludności:
 oczekiwanej długości życia nie przekraczającej 60 lat, nie radzącej sobie z przeczytaniem
najprostszych tekstów o dochodach poniżej połowy średnich będących bez pracy od co najmniej
roku.
Tabela. Wybrane Milenijne Cele Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Wskaźnik
Zadanie
Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód,
Zapewnić powszechne nauczanie na
poziomie podstawowym.
Promować równość płci i awans społeczny
kobiet.
zmniejszyć do 2015 roku o połowę liczbę
ludzi, których dochód nie przekracza 1
dolara dziennie.
zapewnić do 2015 roku wszystkim chłopcom
i dziewczętom możliwość ukończenia
pełnego cyklu nauki na poziomie
podstawowym.
zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności
dzieci w wieku do lat 5 wiatach 1990-2015.
Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami
zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności
matek w latach 1990-2015.
Ograniczyć rozprzestrzenianie się AIDS,
powstrzymać do 2015 roku
malarii i innych chorób zakaźnych.
rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i
ograniczyć liczbę nowych zakażeń.
Zapewnić ochronę środowiska naturalnego,
do 2015 roku zmniejszyć o połowę liczbę
ludzi pozbawionych stałego dostępu do
czystej pitnej wody.
Milenijne Cele Rozwoju są przykładem zbioru wskaźników społecznych. Stanowią odpowiedź
ONZ na wyzwania XXI wieku.
Sprawiedliwość społeczna może być rozpatrywana w oparciu o kryterium oceny rozdzielania dóbr
Polityka społeczna. Skrypt.
43
lub obowiązków pomiędzy członków pewnej zbiorowości ludzkiej. W sensie dystrybutywnym
można ją zdefiniować w postaci trzech wskaźników liczbowych.
Tabela. Wskaźniki sprawiedliwości społecznej.
Wskaźnik liczbowy
Wskaźnik społeczny
wskaźnik dobrobytu społecznego
wskaźnik nierówności dochodowej
liczba lekarzy na 1 mln mieszkańców
liczba urodzeń żywych na 1000 urodzeń w
ciągu roku,
dzienne spożycie kalorii przez jedną osobę.
np. w oparciu o wskaźnik Schutza
wskaźnik bezpieczeństwa socjalnego
np. w skali Guttmanna
Do pomiaru nierówności dochodów proponuje się wskaźnik Schutza. Każdy człowiek
społeczeństwa ma prawo do bezpieczeństwa socjalnego w przypadku utraty pracy, utraty zdrowia,
inwalidztwa, podeszłego wieku i niezawinionej utraty środków utrzymania. Różne państwa na
świecie mają różne systemy społeczne gwarantujące swoim obywatelom takie bezpieczeństwo.
W jednych państwach bezpieczeństwo to może być znacznie wyższe niż w innych. Porównanie
jest możliwe tylko w przypadku odpowiedniej kwantyfikacji.
W przypadku zastosowania skali Guttmanna wyodrębnia się pięć głównych systemów
gwarantujących bezpieczeństwo socjalne, które oznaczane są symbolami Ś1, Ś2,...,Ś5, które
nazywane są świadczeniami lub programami bezpieczeństwa socjalnego.
 Świadczenie w razie wypadków przy pracy.
 Świadczenie macierzyńskie i zasiłki chorobowe.
 Świadczenie w razie inwalidztwa, starości i śmierci.
 Świadczenie rodzinne.
 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.
Rys. Operacyjne pojęcie bezpieczeństwa socjalnego.
http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/64/rola_metod_ilosciowych_w_badaniach_spolecznych_ii.html
Polityka społeczna. Skrypt.
44
Rozbudowany zestaw wskaźników, wg schematu - przyczyna – stan – reakcja - został
zaproponowany przez Komisję ds. Trwałego Rozwoju Narodów Zjednoczonych w ramach prac
nad dokumentem Agenda 21.
Tabela. Wybrane wskaźniki społeczne.
Wskaźniki społeczny
Kategorie wskaźników
Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego
Beckermana i Bacona
Wszystkie wskaźniki w przeliczeniu na głowę
mieszkańca:
- realna konsumpcja w porównaniu z USA
- roczna konsumpcja surowej stali w kg,
- roczna produkcja cementu w tonach razy 10,
- liczba prenumerowanych pism,
- liczba radioodbiorników razy 10,
- liczba pojazdów drogowych razy 10,
- roczna konsumpcja mięsa,
Wskaźnik dobrobytu społecznego w Wyżywienie: - kaloryczność pożywienia, spożycie
metodzie genewskiej
białka, odsetek kalorii ze skrobi,
Mieszkanie: - zaludnienie mieszkań samodzielność
mieszkań,
jakość usług mieszkaniowych,
Zdrowie: - dostępność usług leczniczych;
zgony
z
powodu
chorób
zakaźnych
i
pasożytniczych, zgony osób poniżej 50 lat,
Wykształcenie: - powszechność systemu szkolnego,
wydajność szkół, liczba uczniów na jednego
nauczyciela,
Rekreacja – czas wolny od pracy zarobkowej,
nakład czasopism, abonenci radia i telewizji
Zabezpieczenie społeczne – nagła śmiertelność,
powszechność zabezpieczeń na wypadek choroby,
powszechność świadczeń emerytalnych i rentowych,
Zagospodarowanie materialne nadwyżka z bieżącej
konsumpcji.
Indeks rozwoju społecznego ONZ
- Produkt krajowy Brutto per capita
HDI
- Przewidywana długość życia w chwili urodzin,
- Poziom wykształcenia obywateli,
Agenda 21
Społeczne wskaźniki trwałego rozwoju dotyczące:
Rozdziały – 3, 5, 6, 7, 33, 36,
zwalczania ubóstwa; demografii;
promocji edukacji, świadomości społecznej;
ochrony i promocji zdrowia;
promocji trwałego osadnictwa;
Ekonomiczne wskaźniki trwałego rozwoju.
Środowiskowe wskaźniki trwałego rozwoju:
ochrona jakości i dostępności zasobów wodnych;
Instytucjonalne wskaźniki trwałego rozwoju.
Źródło: Wskaźniki ekorozwoju, praca zb. pod red. T. Borysa, Białystok, 1999. Gil S., Śleszyński
Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), „Ekonomista” 2001, nr1.
Polityka społeczna. Skrypt.
45
Nierówności społeczne zostały dostrzeżone przy konstruowaniu wskaźnika trwałego dobrobytu
ekonomicznego (ISEW). Bowiem wiadomo, iż im większe rozwarstwienie dochodów, tym
mniejsza wartość tego wskaźnika. Ponadto powszechnie wiadomo, że jakość życia pogarsza się dla
większości ludzi, jeśli podział dochodów staje się niesprawiedliwy – nawet, jeśli jednocześnie
wzrasta wydajność gospodarcza24.
Diagnoza zagrożeń społecznych to badania empiryczne, w których zbiera się dane szczegółowe
przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik badawczych. Najważniejszym przedmiotem
badań są potrzeby ludzkie (subiektywne i obiektywne) oraz otoczenie społeczne i gospodarcze.
3.3. Podmioty i poziomy organizacji polityki społecznej
Podmiotami polityki społecznej są przede wszystkim państwo oraz jego organy i instytucje,
podmioty ponadpaństwowe, podmioty niepaństwowe, a także organizacje społeczne. W hierarchii
tych podmiotów najistotniejszą rolę odgrywa państwo. Obejmuje ono bowiem całą ludność kraju,
ma możliwość mobilizowania różnych sił i zasobów poprzez prawo i przymus. Państwo również
formułuje generalne cele, wartości i zasady polityki społecznej, umożliwia redystrybucję
dochodów poprzez świadczenia socjalne, tworzy bazę materiałową organizacyjną i kadrową do
realizacji celów polityki społecznej. W sektorze publicznym działają instytucje państwowe
i samorząd, niepublicznym organizacje społeczne i prywatny sektor rynkowy. W obszarze
bezpieczeństwa społecznego można, więc wydzielić podstawowe sektory działające na rzecz
bezpieczeństwa społecznego (ujęcie instytucjonalne i kompetencyjne):
 sektor publiczny, obejmujący działalność realizowaną przez instytucje rządowe i samorządowe;

sektor wspólnotowy, obejmujący wsparcie społeczne i wymianę świadczeń oraz usługi
pomiędzy rodziną przyjaciółmi, sąsiadami;
 sektor społeczny, oparty na idei samopomocy, wykorzystujący inicjatywy społeczności
lokalnych i prywatnego sektora rynkowego, wolontariat i organizacje pozarządowe25.
Podmioty polityki społecznej to osoby prawne, które w swoim obszarze kompetencji działają na
rzecz wyrównywania szans życiowych ludzi potrzebujących lub (i) na rzecz poprawy ich
położenia materialnego. Można je sklasyfikować w kilku grupach:
 podmioty publiczne i niepubliczne;
Weizsaecker von E.U., Lovins A.B., Lovins L. H., Mnożnik cztery. Podwójny dobrobyt – dwukrotnie mniejsze
zużycie zasobów naturalnych, Raport dla Klubu Rzymskiego, Wyd. Rolewski , Toruń, 1999.
25
Zob. G. Spytek-Bandurska, Sektory, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej, w:Polityka społeczna…,
op.cit. s. 93-108
24
Polityka społeczna. Skrypt.
46
- podmioty państwowe mają za zadanie porządkowanie życia społecznego, tworzenie osłon
socjalnych na poziomie ekonomicznych możliwości budżetu. Ich zadaniem jest także
wyrównywanie szans życiowych zgodnie z zasadą konstytucyjnej sprawiedliwości,
- podmioty pozapaństwowe mają na celu wszechstronne uzupełnianie działań państwa na rzecz
grup najsłabszych ekonomicznie.
Z względu na obszar działania wyróżnia się podmioty :
 globalne - są to organizacje międzynarodowe, które w swoim zasięgu działania mają określone
kwestie socjalne występujące w skali globalnej (MOP);
 regionalne - obejmujące swoim działaniem obszar kontynentu, realizujące program polityki
społecznej w obrębie państw członkowskich lub w danym regionie (UE);
 krajowe (narodowe) - są to osoby prawne działające w skali danego kraju (organizacje
publiczne i pozarządowe);
 lokalne - działające na obszarze określonego terytorium, wsi, gminy, powiatu (samorząd
terytorialny),
Podmioty ustawodawcze: sejm i senat - są naczelnymi organami władzy ustawodawczej i decydują
o kształcie ustawodawstwa socjalnego ( komisje sejmowe działające w obszarze polityki
społecznej: rodziny; edukacji; nauki i młodzieży; łączności z Polakami za granicą; polityki
przestrzennej, budowlanej i mieszkaniowej; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej;
zdrowia; mniejszości narodowych i etnicznych; komisje senackie: samorządu terytorialnego i
administracji państwowej; spraw emigracji i Polaków za granicą),
Podmioty wykonawcze: prezydent; premier; komitet społeczno-polityczny rady ministrów;
rządowa komisja ludnościowa; minister finansów; minister pracy i polityki społecznej; minister
spraw wewnętrznych i administracji; urząd ds. kombatantów i osób represjonowanych; minister
sprawiedliwości; minister zdrowia; minister edukacji narodowej; minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Prezes Rady Ministrów wypełnia zadania z zakresu polityki społecznej za pośrednictwem Rady
Ministrów i wspomaga go Komitet Społeczny Rady Ministrów. Jest to wewnętrzny, kolegialny
organ Rady Ministrów, który ma na celu koordynowanie i zapewnienie sprawnej realizacji rządu w
zakresie społeczno-politycznym. Komitet ten przede wszystkim powinien: analizować sytuację
społeczno-polityczną oraz stan realizacji założeń polityki społecznej w takich kwestiach jak:
oświata, bezrobocie, nauka, ochrona warunków pracy, bezpieczeństwo, zdrowie czy polityka
społeczna; - dbać o stworzenie odpowiednich warunków i miejsc pracy dla narodowych oraz
etnicznych mniejszości, które żyją w Polsce.
Polityka społeczna. Skrypt.
47
Organem doradczym premiera jest Rządowa Rada Ludnościowa do której zadań należy m.in.26:
- dokonywanie oceny sytuacji demograficznej kraju,
- inicjowanie badań naukowych na płaszczyźnie demografii polityki ludnościowej, procesu
reprodukcji polskiej ludności oraz rodzinnej
- współpraca z różnymi naukowymi placówkami i GUS-em, w zakresie badań demograficznych
oraz badań w zakresie polityki społecznej państwa.
Do zadań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należą następujące zadania27:
- praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny.
Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej podlegają (i są nadzorowane) następujące instytucje:
- Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
im. Andrzeja Bączkowskiego; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; Krajowe Biuro Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy
Instytut Badawczy; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych; Instytut Rozwoju Służb Społecznych - IRSS; Ochotnicze Hufce Pracy;
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do
spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy. Została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia
29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu. Obecnie działa na podstawie przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 06.10.2004 r. w sprawie rad zatrudnienia. Kadencja Rady trwa 4 lata. W
skład Rady Zatrudnienia wchodzą przedstawiciele w równej liczbie poszczególnych organizacji
związkowych,
organizacji
rządowej
administracji,
organizacji
pracodawców,
a
także
przedstawiciele samorządu terytorialnego.
Organy polityki zatrudnienia funkcjonują na 3 podstawowych szczeblach: Krajowy Urząd Pracy,
Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy Na poszczególnym z tych szczebli funkcjonują
Rady - tzw. rady zatrudnienia, które składają się z 12 przedstawicieli, wybierani według tej samej
zasady co do Naczelnej Rady Zatrudnienia.
Kontrolne jak Najwyższa Izba Kontroli, która jest najwyższym organem mającym uprawnienia
kontroli państwowej bezpośrednio podporządkowana Sejmowi. Jeśli chodzi o obszar polityki
społecznej, to w Najwyższej Izbie Kontroli powołana jest specjalna jednostka organizacyjna 26
http://www.stat.gov.pl/bip/389_43_PLK_HTML.htm (12.07.2011)
http://www.mpips.gov.pl/ministerstwo/zakres-czynnosci-czlonkow-kierownictwa-mpips/zarzadzenie-nr-1-ministrapracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia-25-stycznia-2011-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-zakresow-czynnosciczlonkow-kierownictwa-ministerstwa-pracy-i-polityki-spolecznej-/ (12.07.2011)
27
Polityka społeczna. Skrypt.
48
departament pracy i spraw socjalnych oraz departament zdrowia i fizycznej kultury.
Podmioty sądownicze jak Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Trybunał Konstytucyjny,
który na płaszczyźnie polityki społecznej jest instytucją, wydaje orzeczenia na temat zgodności z
ustawą zasadnicza poszczególnych normatywnych oraz ustawodawczych aktów, które stanowią
regulację na temat kwestii socjalnych oraz socjalnych praw obywateli. Trybunał ma również
kompetencję wpłynięcia na kształt i zapisy w prawie socjalnym prowadząc do zgodności
poszczególnych orzeczeń z konstytucją.
Podmioty pozapaństwowe polityki społecznej.
Wśród pozapaństwowych podmiotów polityki społecznej wymienia się przede wszystkim te
organizacje, które mają na celu wspierać lub uzupełniać działania państwa w zakresie
wyrównywania różnic i nierówności społecznych, a także szans życiowych poszczególnych
jednostek lub grup obywateli. Są to: stowarzyszenia, fundacja oraz związki takie jak: Caritas,
Monar, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Akcja Humanitarna,
Towarzystwo im. Brata Alberta, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci.
Podmioty gospodarcze. W zakresie polityki społecznej działają również pozarządowe podmioty,
których zadaniem jest wszechstronne uzupełnianie działań państwa na rzecz jednostek i grup
socjalnie najsłabszych. Zajmują się one bezpośrednio zaspokajaniem określonych potrzeb
społecznych, są forum artykulacji interesów i potrzeb różnych grup społeczeństwa, uczestniczą w
procesie podejmowania decyzji w zakresie polityki społecznej poprzez współpracę lub protest.
Podmioty ponadpaństwowe, biorące udział w kreowaniu polityki społecznej na forum europejskim
i międzynarodowym to: Komisja Europejska, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, ONZ,
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP).
Podmioty polityki społecznej w Unii Europejskiej:

Ustawodawcze:
- Parlament Europejski
- Rada Europejska
- Rada Unii Europejskiej

Wykonawcze:
- Komisja Europejska
- Europejski Bank Inwestycyjny

Doradcze:
- Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Polityka społeczna. Skrypt.
49
- Komitet ds. Zatrudnienia
W aktach prawnych znajdują się różne uwarunkowania międzynarodowe (zewnętrzne):
-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948, ONZ),
-Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966, ONZ),
-Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966, ONZ),
-Deklaracja o Postępie Społecznym i Rozwoju (1969, ONZ),
-Europejska Konwencja o Obronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950, Rada
Europy),
-Europejska Karta Społeczna (1965, Rada Europy),
-Karta Socjalna UE (1989, EU),
-Karta Praw Rodziny (1983,Watykan),
-Konwencja Praw Dziecka (1989, ONZ),
-Konwencje MOP (1944, Międzynarodowej Organizacji Pracy).
Kapitał
ludzki do którego można zaliczyć się tych, którzy decydują o kierunkach polityki
społecznej (polityków, parlamentarzystów, samorządowców), jak i tych, którzy świadczą
profesjonalne usługi dla konkretnych ludzi - są to tzw. służby społeczne. Do nich zaliczymy
nauczycieli, resocjalizatorów, lekarzy, pielęgniarzy, inspektorów pracy, pracowników socjalnych, a
także w szczególnych przypadkach policjantów, sędziów i kuratorów. Nieocenionym, chociaż
stosunkowo mało wykorzystywanym potencjałem społecznym mogą być wolontariusze, , którzy
realizują społecznie potrzebne zadania, często wśród najbardziej zaniedbanych grup społecznych.
Polityka społeczna. Skrypt.
50
Rozdział IV
4.1.
Praca i bezrobocie
Przyczyny wyodrębnienia prawa pracy:
-zmiana znaczenia pracy – stała się ona działalnością celową człowieka,
-pojawienie się masowego zatrudnienia (moment zniesienia poddaństwa),
-rozwój przemysłu niosący ze sobą pogorszenie warunków pracy (w szczególności praca dzieci),
-wyższy poziom dochodu narodowego w państwach sprawił, że mogły one zapewnić podstawowe
warunki egzystencji obywatelom, niezależnie od ich udziału w pracy,
-wzrost demokracji.
Czynniki ogólne i specyficzne generujące bezrobocie w Polsce
CZYNNIKI SPECYFICZNE:

Potrzeba szybkiej restrukturyzacji gospodarki – jest związana z ujawnieniem ukrytego
bezrobocia (jak i we wszystkich krajach o gospodarce centralnie planowanej), system
rynkowy i odcięcie dotacji
doprowadziły do powstania wysokiego bezrobocia
strukturalnego (w Polsce dotyczy to także rolnictwa, które ma znaczne rezerwy pracujących
w warunkach niskiej wydajności pracy);

Wkraczanie na rynek pracy licznych roczników młodzieży – rozwój szkolnictwa trzeciego
stopnia powoduje rozłożenie w czasie tego zjawiska, ale nie jego likwidację.

Brak kapitału.
CZYNNIKI OGÓLNE:

Postęp technologiczny – (w Polsce ten czynnik nie jest jeszcze zbyt ważny) istotą jest duże
ograniczanie zatrudnienia w zakresie prostych prac fizycznych i umysłowych, które można
wykonać w ramach określonych zachowań, jednocześnie generuje on popyt na pracę dla
nowych grup specjalistów np. programistów

Globalizacja gospodarki – wiąże się z nią uwolnienie kapitału od trudności z lokowaniem
się w miejscach, gdzie przynosi on największe zyski, czyli najczęściej tam, gdzie jest
wysoka wydajność pracy i stosunkowo niskie koszty pracy.
Polityka społeczna. Skrypt.
51

Sztywność rozwiązań instytucjonalnych – utrudnienia instytucjonalne przeszkadzają
w dostosowaniu podaży pracy do popytu na nią,
a więc wszelkie wady systemu
szkolnictwa, prawa pracy, zbyt silne związki zawodowe, system podatkowy

Wzrost podaży pracy – spowodowany uniwersalizmem kulturowym, np. masowe
podejmowanie pracy przez kobiety
Ukryte bariery wzrostu zatrudnienia w Polsce

Niski poziom wykształcenia – utrudnia to przekwalifikowanie i jest połączone często z
niską jakością kształcenia czy zbyt wczesną specjalizacją.

Zbyt mała elastyczność rynku pracy – koncentracja przywilejów dla już zatrudnionych i
jednoczesny brak zachęt do pozyskiwania nowych pracowników.

Zbyt wysokie zasiłki dla bezrobotnych – szczególnie w relacji do płacy minimalnej, zbyt
mała różnica między zasiłkiem dla bezrobotnych a socjalnym.

Mała mobilność pracowników i kandydatów do pracy – spowodowane to jest
przywiązaniem do miejsca zamieszkania, wysokimi kosztami zmiany miejsca zamieszkania,
niekorzystną relacją: wynagrodzenie vs koszty jego pozyskania (np. drogie dojazdy do
pracy), niepewność efektów pracy.

Wysokie koszty tworzenia nowych miejsc pracy – zwyczajnie bardziej opłaca się
pracodawcy zapłacić za nadgodziny, podpisać umowę zlecenie, albo zainwestować w super
wydajne maszyny niż podejmować ryzyko i organizacyjny trud stworzenia nowego miejsca
pracy (że o kosztach nie wspomnę).
Aktywne i pasywne metody ograniczania bezrobocia i ich zastosowanie w Polsce
METODY PASYWNE (kosztowne, rozleniwiające, obecnie ograniczane):

Wydłużanie okresu edukacji młodzieży w formie obowiązkowej lub stwarzanie systemu
zachęt do jej kontynuowania.

Skracanie okresy pracy lub obniżanie wieku uprawniającego do uzyskania emerytury.

Liberalizacja przyznawania rent.

Podwyższanie zasiłków i długości okresu, na który zostały przyznane, manewrowanie
wysokością płacy minimalnej i jej relacją do świadczeń.

Wydłużanie okresu przyznawania ulg i zwolnień z pracy z tytułu urodzenia dziecka, opieki
nad nim czy innymi osobami niesamodzielnymi.
METODY AKTYWNE (dokładna odwrotność pasywnych):
Polityka społeczna. Skrypt.
52

Udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy i pracodawcom poprzez rozwój
pośrednictwa pracy.

Poradnictwo zawodowe, szkolenia bezrobotnych.

Organizacja, dotacja i inicjacja robót publicznych.

Organizacja, dotacja i inicjacja prac interwencyjnych.

Udzielanie pożyczek bezrobotnym na uruchomienie własnej działalności gospodarczej –
samo zatrudnienie.

Preferencyjne kredyty dla tworzących nowe miejsca pracy.
W Polsce dominują działania pomocowe (pasywne) nad aktywnymi, bo metody aktywne są bardzo
drogie i długofalowe, nie działają doraźnie. Powoli jednak sytuacja zmienia się.

W kwestii bezrobocia strukturalnego dotychczas stosowano wcześniejsze emerytury oraz
różnego rodzaju zasiłki. Programy pomocowe mające na celu przekwalifikowanie
bezrobotnych.

Bezrobocie technologiczne nie jest aż tak uporczywe wg Orczyka, ponieważ w Polsce nie
odgrywa jeszcze dużej roli z racji długiego procesu wdrażania nowych rozwiązań. Receptą
ma być poradnictwo zawodowe i programy celowe np. Pierwsza Praca.

Bezrobocia agrarnego nie zwalczy się zwykłymi środkami pasywnymi, bo tylko będą
przedłużać proces wychodzenia z niego. Konieczne jest utworzenie programów podnoszenia
kwalifikacji i podniesienia jakości systemu oświaty. Tak czy inaczej bezrobocie agrarne
poważnie zmniejszy się dopiero z przyczyn biologicznych lub gdy zwiększy się
zapotrzebowanie na pracowników do prac prostych.

Bardzo trudno wykorzenić bezrobocie długoterminowe ze względu na jego regionalny
charakter i konieczność tworzenia nowych miejsc pracy, ponadto przywrócenie do pracy
długotrwale bezrobotnego jest bardzo drogie. „Pozostaje więc tradycyjna pomoc społeczna
(…) lub migracja za pracą – okresowa lub stała.

Problem bezrobocia osób młodych,

Bezrobocie determinują w zbyt dużym stopniu płeć, wiek, wykształcenie, zawód czy inne
cechy zewnętrzne. Stosuje się tutaj metody aktywne – ulgi podatkowe dla przedsiębiorców
tworzących miejsca pracy, dofinansowania dla nich, programy integracyjne.
Polityka społeczna. Skrypt.
53
4.2.
Ubóstwo
Podstawowym kryterium ubóstwa są warunki materialne niezapewniające zaspokojenie minimum
potrzeb człowieka i z tej perspektywy wyróżnia się dwa znaczenia technik ubóstwa. Ubóstwo
absolutne określane jako bezwzględne czyli stan niezaspokojenia potrzeb. Uznany w danym czasie
i danym społeczeństwie za minimum fizycznego przetrwania.
Ubóstwo względne określane przez określenie do konkretnej sytuacji życiowej jednostki i rodziny
w odniesieniu do poziomu dostępnego innym. Istnieje wiele teorii wyjaśniających przyczynę
ubóstwa28.
Teoria skażonych charakterów, w której za główną przyczynę ubóstwa uważa się ułomności
indywidualne tj. brak aspiracji, niedbalstwo, brak umiejętności, zdolności i możliwości. (ludzie
rodzą się z taką predyspozycją i nie robią nic, aby coś zmienić).
Teoria ograniczonych możliwości opiera się ona na stwierdzenie, że ubożenie społeczeństwa może
być rezultatem sił pozostających poza wpływem i kontrolą jednostek (ludzie rodzą się w biednych
rodzinach i mają mniejsze możliwości rozwoju).
Teoria wielkiego brata sugeruje, że winę za ubóstwo ponosi państwo (rząd), ponieważ niszczy
bodźce do umacniania niezależności ekonomicznej rodziny przez wysokie podatki i liczne
programy socjalne, które powodują uzależnienie się od tej pomocy (ludzie uważają, że to państwo
odpowiada za istnienie ubóstwa).
Przyczyny ubóstwa (nurty badawcze) doszukuje się też w aspektach:
 predyspozycji związanych z różnicami kulturowych, ograniczania swobody działania (liberalny),
podziałami w społeczeństwie (strukturą, kastowością),

losowe (niezależne od woli człowieka), subiektywne, (niskie kwalifikacje, niechęć do
pracy, chęć pobierania zasiłków), strukturalne (związane z przyczynami gospodarczymi).
Przyczyny ubóstwa (trudno oddzielić od siebie przyczyny i konsekwencje ubóstwa) są wynikiem
niewłaściwego zachowania samych ubogich jak i systemu społeczno-gospodarczego.
Zagrożenie ubóstwem dotyczyć może: patologii życia (różne uzależnienia, rozpad rodziny),
bezrobocia, rodzin wielodzietnych i niepełnych, ludzi głęboko niepełnosprawnych, określonych
grup mniejszościowych, ludzi starych utrzymujących się z minimalnej emerytury, młodzieży
poszukującej
pierwszej
pracy,
długookresowo
bezrobotnych,
nisko-wykwalifikowanych
robotników, rolników i osoby na ich utrzymaniu, migrantów czy bezdomności.
Miary ubóstwa pomagają uzyskać informację o tym w jakim stopniu i w jakiej skali należy
Polityka społeczna. Skrypt.
54
zapewnić opiekę i pomoc osoba potrzebującym.
Pułapka ubóstwa to sytuacja, w której zainteresowanemu nie opłaca się podejmować oficjalnie
pracy, gdyż otrzymywana pomoc społeczna zapewnia mu podobny standard życia, a jednocześnie
nie wymaga od niego żadnego wysiłku. Pułapka bezrobocia jest szczególnym przypadkiem pułapki
ubóstwa, gdyż świadczenia socjalne są wysokie w porównaniu do oczekiwanego wynagrodzenia.
Minimum socjalne – obliczane w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych – co kwartał publikacja –
pomaga to w określeniu przebiegu granicy niedostatku
Pierwsza grupa teorii – wg niej ubóstwo jest spowodowane głównie czynnikami osobowościowymi
i zachowaniami (bez uwzględnienia przyczyn tych zachowań) – wynika z nich, że cechy
odpowiadające za powstawanie ubóstwa to nieumiejętność, niemożność lub niechęć do starań
mogących poprawić sytuację rodziny obecnie i w przyszłości.
Druga grupa teorii – bieda jest powodowana przez czynniki sytuacyjne (strukturę społeczną, czy
gospodarczą). Szanse na przezwyciężenie biedy widzą w instytucjach (zwłaszcza edukacyjnych).
Pomoc charytatywna, czy świadczenia mają krótkookresowy efekt - liczy się zmiany sytuacji
(zmiana struktury).
Trzecia grupa teorii – przyczyną występowania ubóstwa jest sam system pomocowy – nie tylko zła
realizacja świadczeń, nadmierna instytucjonalizacja, czy wysokie nakłady, ale samo założenie
obowiązku pomocy – bo osłabia własne dążenie do poprawy sytuacji rodziny (zmniejsza poczucie
odpowiedzialności za swój los i rodzi postawy roszczeniowe).
4.3.
Migracje
Migracje (łc. wyprowadzenie się, przeniesienie) to zmiana stałego miejsca zamieszkania lub
miejsca czasowego pobytu w obrębie terytorium państwa lub w ramach przepływu ludności między
państwami.
Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przesunięć prowadzących do stałej
lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób.
Najczęściej za akt migracji uważa się zmianę miejsca zamieszkania osoby trwającą dłużej niż jeden
rok. Migracja to wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu29.
J. Lustig, Ubóstwo i jego pomiar, w: Polityka społeczna. Teksty źródłowe, opr. L. Dziewięcka-Bokun,
Zamorska, Wrocław 2003, s. 184-208.
29
A. Rajkiewicz, Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, w: Polityka społeczna. Podręcznik
akademicki…op.cit. s. 303-312.
28
Polityka społeczna. Skrypt.
K.
55
Podział migracji ze względu na:
zasięg:
 migracje wewnętrzne (międzyregionalne i wewnątrz regionu),
 migracje zewnętrzne (poza terytorium kraju, dwustronnie-emigracja oraz imigracja);
czas trwania:
 czasowe,
 trwałe;
cel:
 turystyka, lecznictwo, przekonania religijne, ekonomia;
stopień dobrowolności:
 dobrowolne i przymusowe;
status prawny:
 legalne i nielegalne.
Migracje stałe (definitywne) polegają na trwałej zmianie miejsca zamieszkania na czas
nieokreślony, a czasowe (sezonowe lub okresowe) wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania na
czas określony z uwagi na sezonowe podejmowanie zajęć np. na czas pobierania nauki
oddelegowania do pracy itp.
Migracje wahadłowe (codzienne) to szczególny rodzaj ruchu wędrówkowego ludności, polegający
na codziennym dojeżdżaniu do pracy, szkoły urzędów itp.
Rozróżnianie typów migracji jest wymagane przez politykę społeczną, która w danym czasie
i
sytuacji gospodarczej potrzebuje określonego typu migracji (np. w sytuacji bezrobocia).
Formy migracji: emigracja z kraju ojczystego, imigracja, reemigracja, uchodźstwo, ewakuacja,
repatriacja , przesiedlenie i deportacja.
Migracja zagraniczna (zewnętrzna) związana jest z przekraczaniem granicy państwowej. Imigracja
to często zachęcenie do przypływu ludności do kraju ludzi spoza niego.
Reemigracja jest migracja etapowa polegająca na wyemigrowaniu do jednego miejsca, ale po to by
emigrować dalej.
Repatriacja to powrót do ojczyzny z wypędzenia lub w poszukiwaniu pracy.
Tabela. Dodatnie i ujemne konsekwencje migracji.
konsekwencje (+)
dla migrantów i ich rodzin
Konsekwencje( —)
dla migrantów i ich rodzin
Polityka społeczna. Skrypt.
56
1. Podniesienie standardu życia
1. Praca poniżej kwalifikacji - deprecjacja kapitału
2. Sfinansowanie bieżących wydatków
ludzkiego
3. Działalność inwestycyjna (w tym inwestycje
2. Schizofrenia życiowa - życie na krawędzi „dwóch
edukacyjne)
światów*
4. Możliwość podjęcia pracy
3 Koszty psychiczne związane z rozstaniem z rodziną,
5.Poznanie obcego języka, kultury itp.
bliskimi
6. Przekazywanie wzorców mobilności
4. Rozpad związków małżeńskich, rodzin
5. Ucieczka młodych ludzi do większych ośrodków
miejskich
Dla społeczności lokalnej (+)
Dla społeczności lokalnej (-)
1. Lepsze wyposażenie gospodarstw domowych
1.Wyludnianie się regionów peryferyjnych
— mniejsza skala biedy, niższe
2. Mniej lub bardziej trwała dezaktywizacja na polskim
wydatki na świadczenia społeczne
rynku pracy
2. Poprawa infrastruktury
3 Utrata zasobów pracy, problemy ze znalezieniem
3 Pobudzenie lokalnego rynku pracy
pracowników
4. Zmniejszenie presji na rynek pracy
4. Ostentacyjna konsumpcja - presja inflacyjna
5. Wykształcanie się mobilnych społeczności
Prawa Ravensteina stanowi, że:
1. znaczna część migrantów przebywa jedynie krótki odległości. Im większa będzie odległość od
miejsca emisji migrantów tym ich liczba będzie mniejsza. Dodatkowo migranci przebywający
dłużej za granicą będą wybierali jako miejsce osiedlenia duże centra przemysłu lub handlu.
2. Cechą właściwą dla każdego społeczeństwa jest przemieszczanie się ludności w kierunku
centrów przemysłu lub handlu. Mieszkańcy wsi sąsiadujących gwałtownie rozwijającymi się
miastami gromadzą się w tych miastach a na ich miejsce przybywają migranci z miejscowości
bardziej odległych od dużych centrów.
3. Każdy główny przypływ migracyjny generuje przepływ powrotny.
4. Mieszkańcy dużych aglomeracji są mniej skłonni do migracji niż mieszkańcy terenów słabiej
zurbanizowanych.
5. Stwierdza się przewagę kobiet wśród migrantów przemieszczających się na krótkie odległości,
ponieważ są z reguły ostrożniejsze od mężczyzn.
6. Rozwój przemysłu, doskonalenie i poprawa dostępności środków komunikacji oraz rozbudowa
infrastruktury społecznej o gospodarczej powodują wzrost migracji,
7. Motywy o charakterze ekonomicznym, skłonność do poprawy warunków życia są najsilniejszymi
Polityka społeczna. Skrypt.
57
determinantami procesów migracyjnych30.
Źródłem informacji o migracji są:
 rejestracje graniczne,
 rejestracje meldunkowe,
 badania ankietowe na reprezentatywnych grupach.
Tabela . Motywy migracji.
Motywy migracji
Ekonomiczne i
„wypychające" czynniki
ubóstwo
,,ciągnące” czynniki
perspektywy wyższych
bezrobocie
zarobków
niskie płace
perspektywy poprawy
wysoki przyrost naturalny standardu życia
brak podstawowej opieki
rozwój osobisty lub
medycznej
zawodowy
braki w systemie edukacji
Polityczne
konflikty.
poczucie bezpieczeństwa
niebezpieczeństwo.
wolność polityczna
przemoc
korupcja
łamanie praw człowieka
Społeczne
i dyskryminacja wynikająca łączenie rodzin
kulturowe
ze
względów etnicznych.
migracja do kraju przodków
religijnych
brak zjawiska dyskryminacji
Źródło: Bank Światowy, Migration and Remittances, Easter Europe and the former SU 2006
demograficzne
Instrumenty polityki migracyjnej (grupy instrumentów) polegają na stosowaniu utrudnień lub
ułatwień w zakresie: stałych wyjazdów (paszporty), przyjazdów (obywatelstwo), w czasowych
przemieszczeniach, powrotów z zagranicy.
Metodami pomiaru migracji są:
 współczynnik odpływu,
 współczynnik odpływu,
 współczynnik wędrówkowy,
 współczynnik efektywności migracji.
Migracje zmieniają rozmieszczenie i gęstość zaludnienia (funkcja redystrybucyjna) oraz proporcje
w strukturze.
30
Zob. P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005.
Polityka społeczna. Skrypt.
58
4.4.
Problemy rodziny
Tradycyjnymi celami polityki rodzinnej były działania zmierzające do tego, aby popierać
zawieranie i utrzymywanie związków małżeńskich, tworzyć warunki do posiadania i wychowania
dzieci we własnych domach. Przez dziesiątki lat taka polityka stanowiła integralną cześć polityki
społecznej państwa. Obecnie ulega to stopniowej ewolucji i zmianom. Funkcjonuje niejako inna
definicja rodziny i stoją przed nią nowe wyzwania.
Zmiany, które dokonały się w polityce rodzinnej w krajach rozwiniętych po II wojnie kiedy to
głównym celem było zapewnienie pracy dla mężczyzn, akcentują silną potrzebę dostosowania
realizacji polityki rodzinnej do zmian warunków. Należą do nich :
 zmiany struktur rodzin,
 wzrost zatrudnienia kobiet i związana z tym konieczność stworzenia nowych instytucji
opieki dla małych dzieci,
 wysokie bezrobocie wśród młodzieży i związane z tym bariery dochodowe w zakresie
możliwości uzyskania mieszkań,
 wzrastająca niestałość związków małżeńskich i wynikające z tego zagrożenie ubóstwem,
 warunki w okresie dzieciństwa coraz silniej determinujące szanse życiowe.
Typy rodzin.

Rodzina nuklearna – najczęściej związek małżeński heteroseksualnej pary, mającej jedno
lub więcej dzieci, żyjących w tym samym gospodarstwie domowym. Rozwinięciem jest
rodzina dwupokoleniowa posiadająca większą liczbę dzieci. Formą rodziny nuklearnej
stanowiącej jedno gospodarstwo domowe, jest również:
* para małżeńska heteroseksualna nieposiadająca dzieci.
* żyjący razem i mający wspólne dzieci, ale niebędący małżeństwem.
*żyjący razem i mający dzieci z przednich związków.
* samotni, mający i wychowujący dzieci.

Rodzina pełna – rodzina wielopokoleniowa. W tego typie rodzinie istnieją silne więzi
uczuciowe i ekonomiczne, duża wzajemna pomoc.

Duża rodzina – stanowią ją osoby spokrewnione, ale niestanowiące gospodarstwa
domowego. Więzi ekonomiczne i kontakty są na znacznie niższym poziomie.
Główne funkcje rodziny to:
Polityka społeczna. Skrypt.
59

Prokreacja :
 T. Malthus – XVIII / XIX w. – wskazał na konieczność synchronizacji wzrostu produkcji
żywności z tempem przyrostu liczby ludności, gdyż w innym przypadku grozi to głodem lub
wojną.

Funkcja edukacyjna rodziny:
- najczęstszą przyczyną ograniczenia powyższej funkcji upatruje się w podejmowani przez
członków rodziny pracy oddalonej od miejsc zamieszkania, zwłaszcza przez kobiety,
-następuje zmniejszenie roli rodziny
w zakresie przygotowania zawodowego czy też
informacyjnego na rzecz zwiększenia roli wychowania w określonej kulturze.

Funkcja opiekuńcza rodziny:
- transformacji uległa w najmniejszym stopniu opieka nad dziećmi, w większym stopniu
opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi lub chorymi, w największym stopniu odnosi się to do
ludzi starych.
- Opiekę nad chorymi przejmują szpitale, wyspecjalizowane placówki. Związane jest to
przede wszystkim z tym, że żyje się coraz.
Polityka społeczna państwa oddziałuje pośrednio poprzez działania związane z funkcjonowaniem
rynku pracy, dostępnością mieszkań, poziomem opieki lekarskiej, polityką edukacyjną czy
emerytalną, systemem opieki społecznej.
Główne formy interwencji bezpośredniej państwa wobec rodziny najczęściej przybierają formę
świadczeń lub usług.
Świadczenia:
- ulgi podatkowe, wspólne rozliczanie podatku na wszystkich członków rodziny;
- stypendia socjalne;
- pomoc materialna dla osób posiadających i wychowujących dzieci, poprzez zapomogi, zasiłki,
płatne urlopy;
- ulga lub dofinansowanie dla rodzin korzystających wspólnie z wczasów;
- system preferencji dla przekazywania majątku w ramach rodziny;
- pomoc dla rodzin niepełnych lub mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne;
Usługi:
- sieci placówek bezpłatnej edukacji i opieki nad dziećmi;
- sieć placówek pomocy dla ludzi starszych i wymajających wsparcia;
- bezpłatna opieka lekarska dla kobiet w ciąży, dzieci i innych członków rodzin;
Polityka społeczna. Skrypt.
60
Uprawnienia:
- preferencje w uzyskiwaniu mieszkań;
- preferencje w zatrudnianiu lub dla zatrudnionych, a opiekujących się dziećmi, czy chorymi
członkami rodziny.
B. Balcerzak- Paradowska, analizując przyszłości polityki rodzinnej doszła do wniosku, że
w odniesieniu do krajów UE można sformułować Ewen wspólne cele:
 wyrównanie tempa zmian populacji poprzez popularyzowanie modelu rodziny, w której obydwoje
rodziców pracuje zawodowo- dążenie w związku z tym do tworzenia możliwości godzenia
posiadania dzieci z realizacją pracy zawodowej, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet;
 staranie o podnoszenie jakości kapitału ludzkiego i społecznego młodego pokolenia poprzez
wspieranie rodziny w jej funkcjach związanych z rozwojem dzieci i edukacją;
 dążenie do ograniczenia ubóstwa i społecznego wykluczenia, zwłaszcza w odniesieniu do
młodego pokolenia.
Obecnie występują trzy odmienne modele polityki rodzinnej:
 tradycyjny - dominuje w Niemczech i we Włoszech, jego istota to utrzymanie wsparcia dla
funkcjonowania rodziny nuklearnej z dziećmi, w której zachował się tradycyjny podział rol.
Celem jest popieranie zawierania małżeństw i zachęta do posiadania dzieci;
 łączenia pracy zawodowej z posiadaniem dzieci- realizowany przez kraje
skandynawskie i Holandię- to przyspieszone dostosowanie do zmian aspiracji
zawodowych kobiet i stylu życia, który wymusza współczesna cywilizacja;

idei liberalnej- USA i Anglia- państwo nie prowadzi całościowej polityki rodzinnej,
koncentrując swoją uwagę tylko na sytuacjach wymagających pomocy, zwłaszcza
jeśli chodzi o dzieci.
Model polityki prorodzinnej to polityka wspierająca płodność, która oparta jest na rozpoznaniu
i zrozumieniu natury niskiej płodności.
Filary polityki płodności to:
1. Bodźce finansowe.
2. Wspieranie rodziców w łączeniu pracy zawodowej i życia rodzinnego.
3. Szerokie zmiany społeczne wspierające dzieci i rodzicielstwo.
Te trzy filary korespondują z trzema teoriami niskiej płodności: racjonalnego wyboru, równości płci
i niechęci do ryzyka.
Typowy zestaw instrumentów:
 Regulacja małżeństwa i rodziny (rozwody, obowiązek alimentacyjny).
Polityka społeczna. Skrypt.
61
 Zwiększanie dostępności środków planowania rodziny.
 Zasiłki rodzinne i dodatki do nich.
 Ochrona zatrudnienia kobiet w ciąży.
 Zasiłki i urlopy macierzyńskie i wychowawcze (rodzicielskie).
 Wliczanie opieki nad niepełnosprawnymi do stażu pracy.
 Wspólne rozliczanie się, ulgi na współmałżonka, na dzieci, z tytułu wydatków na dzieci, dla
rodzin niepełnych.
 Instytucje zapewniające opiekę dzienną lub całodobową (np. żłobki, przedszkola, domy
dziecka, ośrodki wychowawcze).
 Ochrona zdrowia kobiet i dzieci (w tym medycyna szkolna).
 Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży.
Problemy rodzin rozwiązywane są przez trzy typy programów:
 Programy uniwersalne –do wszystkich rodzin, np. programy profilaktyczne w szkole,
kampanie medialne.
 Programy selektywne –tylko do tych rodzin, w których istnieje większe ryzyko wystąpienia
problemów (najczęściej ubogich).
 Programy adresowane –tylko do tych rodzin, w których wystąpiły pierwsze objawy kryzysu
(np. wagarowanie, drobne wykroczenia).
Polityka społeczna. Skrypt.
62
ROZDZIAŁ V
5.1. Zabezpieczenie społeczne
W zakresie zabezpieczenia społecznego stosowane są najczęściej trzy techniki o charakterze
administracyjno – finansowym. Wyróżnia się technikę:
1. Ubezpieczeniową – świadczenia w niej maja charakter obligatoryjno – roszczeniowy. Podstawą
nabywania praw do świadczeń jest tu opłacanie składek, których wysokość zależy od rozmiarów
ryzyka i od wysokości dochodów. Warunki i wysokość świadczeń jest związana z wysokością
opłaconych składek, najczęściej określanych ustawowo. Prawo do tego typu świadczeń jest
nabywane w momencie spełnienia warunków przewidzianych w ustawie i nie decyduje o tym
kryterium potrzeb. Technika ubezpieczeniowa jest jedynym rodzajem świadczeń, w których
występuje dwustronny charakter transakcji.
2. Zaopatrzeniową – ma charakter również roszczeniowy, charakter z tą jedyna różnicą, że prawo do
świadczeń wynika wyłącznie z woli ustawodawcy a nie jest związane z opłaceniem składek.
Finansowanie tego rodzaju świadczeń odbywa się z funduszy publicznych a warunkami ich
przyznawania i wysokości wynikają z przyjętych rozwiązań normatywnych. Ważną cechę tej
techniki jest fakt, iż świadczenia przysługują z reguły wszystkim obywatelom danego kraju
należącym do jednej określonej grupy społecznej np. osoby niepełnosprawne czy służb
mundurowych.
3. Pomocy społecznej – nazywana także techniką opiekuńczą ma charakter uznaniowy. Warunkiem
przyznania świadczeń tu zbadanie potrzeb i sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. Źródłem
finansowania są fundusze centralne i lokalne. System pomocy społecznej pozwala na
indywidualizację sytuacji i świadczeń, co we współczesnej polityce społecznej jest uznanie za jedne
z ważniejszych zasad.
FORMY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO:
Historycznie wyodrębniły się bazowe formy zabezpieczenia emerytalnego:
- model niemiecki – obowiązkowe ubezpieczenia pracowników – kapitałowy/repartycyjny
Fundusz kapitałowy powstaje z kapitalizowanych składek w wypłaty są
uzależnione od jego wielkości i wartości
Fundusz repartycyjny – jego wielkość zależy od wartości składek, aktualnie
płaconych przez pracujących i pracodawców (umowa generacyjna)
Polityka społeczna. Skrypt.
63
- wersja angielska – model Beveridge’a (pierwotnie wprowadzona w Danii) – zaopatrzeniowy
Świadczenia są obowiązkową pomocą państwa dla grupy osób spełniających
przyjęte kryterium; świadczenia są finansowane z podatków powszechny;
Forma ta ze względu na niski poziom świadczeń występuje częściej w
powiązaniu z dobrowolnym ubezpieczeniem prywatnym, czy zakładowym.
PRZYCZYCZYNY KRYZYSU WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW EMERYTALNYCH:
- proces starzenia się społeczeństw,
- wzrost emerytów wśród całej populacji,
- przemiany na rynku pracy,
- globalizacja,
- zmiany w życiu rodzinnym,
Trudności finansowe: przyczyny:
- wydłużenie się życia, zwłaszcza kobiet,
- wzrost udziału w społeczeństwie ludzi starszych – jest to nie tylko rezultat zwiększenia się liczby
ludzi starszych, ale i efekt mniejszego tempa wzrostu czy czasem wręcz spadku liczby ludności
młodszych generacji,
- skracanie się czasu oficjalnej aktywności zawodowej ( chodzi w tym również o zahamowanie
tendencji do przechodzenia na wcześniejsza emeryturę); wzrost zatrudnienia kobiet nie znajduje na
razie takiego przełożenia na wzrost dochodu narodowego, aby rekompensować zwiększenie się
świadczeń emerytalnych;
- trudności w zakresie podniesienia poziomu zatrudnienia, tak aby osiągnąć cele postawione w
deklaracji lizbońskiej;
- przewaga rozwiązań socjalno – politycznych nad ekonomicznymi;
W Polsce od 1999 istnieją dwa obowiązkowe filary :
- I filar – finansowanie na zasadzie repartycyjnej,
- II filar – finansowanie na zasadzie kapitałowej – OFE – Otwarte Fundusze Emerytalne,
gdzie składka jest kapitalizowana, oraz
-III filar- ubezpieczenia dobrowolne – pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta,
ubezpieczenia prywatne
Polityka społeczna. Skrypt.
64
Fundusze celowe
Składka
W tym pracodawca
W tym pracownik
19.52%
9.76%
9.76%
8%
6.5%
1.5%
Wypadkowy
1,67% (ruchomy)
1.67%
-
Chorobowy
2,45%
-
2.45%
Emerytalny
Rentowy
Obowiązek płacenia składek dotyczy wszystkich posiadających stałe źródło dochodu
- podział osób:
- ur. przed 1949 – na starych zasadach (przed reformą)
- ur. między ’49 a ’68 – możliwość wyboru
- ur. po 1968 – nowe zasady
Największe
trudności
spowodowało
nagłe
zmniejszenie
wpływów
na
rzecz
funduszu
repartycyjnego:
- rezultat normalnego przejścia części środków ze składek na rzecz funduszu kapitałowego
- niedoszacowanie liczby chętnych z II grupy, którzy przeszli do nowego systemu ( a nie
było zgromadzonego kapitału)
W wyniku reformy powstał system ubezpieczeń emerytalnych oparty na racjonalnych zasadach
ekonomicznych, uwzględniający pełen związek pomiędzy nakładami pracy a jej odłożonymi
efektami, dostosowany do znormalizowanych warunków pracy i dość elastyczny
Tabela. Części systemu zabezpieczeń społecznych wg idei liberalnej.
pomoc
zaopatrzenie
ubezpieczenie
forma
System repartycyjny System kapitałowy
Zasada
Uznaniowa na
Uprawnienia
Państwo reguluje
Polityka społeczna. Skrypt.
Proporcjonalny do
65
przyznania
podstawie
rozeznania
sytuacji
ustawowe
składki i wysokość
wypłat
wkładu ze składek
Wysokość
minimalna
świadczenia
zmienna
stała
stała
Stała + zmienna z
tytułu wysokości
oprocentowania
budżet
Fundusz ze składek Kapitał składkowy +
obecnie pracujących jego oprocentowanie
Filantropia,
Źródło
finansowania dotacje, subsydia
Liberałowie popierają system kapitałowy i rzadszą interwencję państwa
Polityka społeczna. Skrypt.
Download