zapytanie ofertowe - opracowanie aplikacji multimedialnych

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr: 5/TARR/AP/2013
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZAPRASZA
do złożenia oferty na:
„opracowanie aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem TIK, tablicy interaktywnej
i technik e-learningowych dla matematyki i techniki na II etapie edukacyjnym oraz dla
matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym„
w związku z realizacją projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty.
Dnia, 15 maja 2013 r.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 1 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
I.
ZAMAWIAJĄCY:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą przy ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072889,
tel./fax: +48 15 822 61 87 / 823 19 52.
www.tarr.pl
e-mail: [email protected]
II.
INFORMACJE OGÓLNE:
1.
Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności
w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania
ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod CPV: 30000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu pt.: „Apetyt na
przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość
systemu oświaty.
Przedmiotem zamówienia jest:
opracowanie aplikacji multimedialnych dla matematyki i techniki na II etapie edukacyjnym oraz
dla matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym. Opracowane
aplikacje multimedialne mają służyć jako pomoce dydaktyczne, wykorzystywane przez nauczycieli
i uczniów podczas nauki w klasie oraz podczas pracy własnej uczniów poza klasą, zaś ich dobór do
nauczania w konkretnej klasie dokonywany będzie przez nauczyciela.
W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować 3 rodzaje aplikacji multimedialnych:
 z wykorzystaniem TIK oznaczane jako aplikacje TIK,
 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oznaczane jako Tab,
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
4.
 z wykorzystaniem technik e-learningowych oznaczane jako e-learn.
Wszystkie opracowane aplikacje multimedialne powinny:
 być zróżnicowane między sobą tak, aby wspomagać pracę nauczyciela z uczniem o różnych
potrzebach dydaktycznych, uwzględniając różnice w stopniu przyswajania przez nich wiedzy
i być skierowane do:
 ucznia zdolnego,
 ucznia przeciętnego,
 ucznia z zaległościami,
 uwzględniać obowiązujące przepisy prawa oświatowego w tym w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. Poz. 977), zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie podstawy
programowej” lub „podstawą programową” w zakresie przedmiotów wymienionych w tabeli
numer 1,
 uwzględniać najnowsze trendy w edukacji,
 być dopasowane do treści wymagań szczegółowych podstawy programowej, być
merytorycznie bezbłędne, poglądowe, atrakcyjne dla ucznia i pomagające uczniowi osiągnąć
opisane w rozporządzeniu szczegółowe wymagania oraz powinny wspomagać rozwój,
wychowanie i kształcenie uczniów w obszarach wymienionych w podstawie programowej
w zakresie edukacji z przedmiotów i etapów edukacyjnych wymienionych w tabeli numer 1.
Tabela numer 1
5.
IV.
L.p. Przedmiot
Etap edukacyjny
1
Matematyka
II (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
2
Matematyka
III (klasy 1-3 gimnazjum)
3
Technika
II (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
4
Edukacja dla bezpieczeństwa
III (klasy 1-3 gimnazjum)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:
aplikacje z techniki (ogółem 120 szt.), edukacji dla bezpieczeństwa (ogółem 120 szt.) oraz dla klas
IV Szkoły Podstawowej (II etap edukacyjny – ogółem 390 szt.)) i I klasy Gimnazjum (III etap
edukacyjny – ogółem 390 szt.) z matematyki do 20.08.2013 r. Pozostałe aplikacje z matematyki
zarówno dla II (klasy V i VI – ogółem 765 szt.) jak i III (klasy II i III – ogółem 765 szt.) etapu
edukacyjnego nie później niż do dnia 31.05.2014 r.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 3 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
V.
ZADANIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1.
Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do podpisania
umowy, której wzór stanowi załącznik numer 8 zapytania ofertowego. W przypadku odmowy
podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę
z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.
2.
VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO OFERTY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykluczone są podmioty powiązane
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia –
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
a. Oświadczenie o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
a. Oświadczenie o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 4 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy wykażą, że
dysponują osobami z odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami tj.:
a. minimum 2 osobami posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie w zakresie grafiki
komputerowej,
b. minimum 1 osobą posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia aplikacji
multimedialnych (umiejętności w obróbce dźwięku, animacji i filmów),
c. minimum 2 osobami posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie w programowaniu w tym
m.in. w języku HTLM.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
a. Oświadczenie o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – sporządzony np. wg
wzoru stanowiącego załącznik numer 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
4) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
a. Oświadczenie o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
5) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
3.
c. Oświadczenie o spełnianiu wymagań – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
Inne wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany druk „Oferta” – załącznik nr 3 wraz z formularzem cenowym załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
4.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
b. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii) do pełnienia takiej
funkcji, podpisane przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia winno być dołączone do oferty – np. według załącznika numer 7 niniejszego
zapytania ofertowego.
c. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć Oświadczenie w zakresie
spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 5 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
zamówienia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Pozostałe dokumenty będą
traktowane jako wspólne i winny być podpisane przez Wykonawców wspólnie biorących
udział w postępowaniu lub przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania.
d. Wszelka korespondencja Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będzie prowadzona
wyłącznie z pełnomocnikiem.
e. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
f. W formularzu OFERTA w miejscu „dane dotyczące Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie
pełnomocnika.
g. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu:
a. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie z formułą
„spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
których żąda Zamawiający w niniejszym zapytaniu ofertowym. Z treści załączonych
dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.
b. Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.
Forma dokumentów:
a. Wymagane dokumenty o których mowa w dziale VI należy przedstawić w formie oryginałów
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
b. Dokumenty złożone w formie kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa) powinny być opatrzone
klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez Wykonawcę.
c. Dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
d. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę.
VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
a. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
b. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania
ofertowego. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie
z innymi Wykonawcami.
c. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
d. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 6 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________


musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). W przypadku gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność
z oryginałem przez notariusza;
 wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane
przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.
e. Oferta musi zawierać:
 druk OFERTA wraz z formularzem cenowym,
 wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI zapytania ofertowego,
 ewentualne pełnomocnictwa.
f. Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią.
Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
Oferta cenowa na:
„opracowanie aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem TIK, tablicy
interaktywnej i technik e-learningowych dla matematyki i techniki na II etapie
edukacyjnym oraz dla matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie
edukacyjnym„
Nie otwierać przed 03 czerwca 2013 r. przed godziną 12:00
W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią
oferty przed terminem jej otwarcia.
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy,
aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.
VIII.
MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OSOBA DO KONTAKTU:
1. Miejsce i termin składania ofert:
a. Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Tarnobrzeska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 206
(Sekretariat) II piętro w terminie do dnia 03 czerwca 2013 r. do godz. 12:00.
b. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, opisania lub zamknięcia koperty,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej
przedterminowe otwarcie.
c. Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
d. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 7 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
e. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
2. Termin związania ofertą:
a. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
c. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu.
3. Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami:
a. Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:
Dominika Janik
e-mail: [email protected]
tel.: 533-399-368
b. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
kierując swoje pytanie pisemnie na adres: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 206 (Sekretariat) II piętro lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
c. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie
będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie
ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą
być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
IX.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
a. Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą na formularzu cenowym
(załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
b. Cenę oferty dla zamówienia stanowić będzie łączna cena brutto wynikająca z zsumowania
cen brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego.
c. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
e. Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
f. Brak wypełnienia wymaganych pól formularza cenowego lub podanie kwoty „0” dla
którejkolwiek pozycji w obrębie formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 8 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
X.
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
Cena całkowita podana w ofercie (brutto) = 100 %
Ocena oferty za kryterium „Cena” - C
Maksymalną liczbę punktów tj. 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio
mniejsza ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium.
Liczba punktów dla pozostałych ofert liczona będzie według poniższego wzoru:
cena najniższa spośród badanych ofert
C=
x 100 pkt.
cena badanej oferty
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie tych Oferentów
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać
ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.
XI.
FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
1.
2.
Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.
Zamawiający niezwłocznie wyśle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy,
który złożył ofertę.
XII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez
podania przyczyny.
 Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 Zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu.
 Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.
 Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
 Żądania od Wykonawcy przedstawienia kwot netto wynikających z jego oferty.
XIII.
1.
2.
3.
4.
ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Druk „Oferta”
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie
zamówienia
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 9 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5.
6.
7.
8.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań
Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 7 – Przykładowe „Pełnomocnictwo”
Załącznik nr 8 – Ogólne warunki umowy
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 10 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5/TARR/AP/2013
Załącznik numer 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aplikacji multimedialnych dla matematyki i techniki
na II etapie edukacyjnym oraz dla matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie
edukacyjnym. Opracowane aplikacje multimedialne mają służyć jako pomoce dydaktyczne,
wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów podczas nauki w klasie oraz podczas pracy własnej
uczniów poza klasą, zaś ich dobór do nauczania w konkretnej klasie dokonywany będzie przez
nauczyciela.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować 3 rodzaje aplikacji multimedialnych:
 z wykorzystaniem TIK oznaczane jako aplikacje TIK,
 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oznaczane jako Tab,
 z wykorzystaniem technik e-learningowych oznaczane jako e-learn.
AplikacjaTIK to aplikacja z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Aplikacja Tab to informatyczne materiały dydaktyczne opracowane do wykonania ćwiczenia za
pomocą tablicy interaktywnej na załączonym do tablicy interaktywnej standardowym
oprogramowaniu komputerowym.
Aplikacja e-learn to pojedynczy kurs/materiał dydaktyczny (np. praca domowa) w formacie
SCORM 2004 lub 1.2 docelowo udostępniany nauczycielom i uczniom w sieci Internet np. za
pomocą darmowej platformy e-learningowej Moodle.
Opis określający dopuszczalne postacie aplikacji multimedialnych typu TIK, Tab i e-learn zawiera
załącznik nr 1.1.
Opis wymagań funkcjonalnych, technicznych i organizacyjnych aplikacji multimedialnych zawiera
załącznik nr 1.2.
3. Wszystkie opracowane aplikacje multimedialne powinny:
 być zróżnicowane między sobą tak, aby wspomagać pracę nauczyciela z uczniem o różnych
potrzebach dydaktycznych, uwzględniając różnice w stopniu przyswajania przez nich wiedzy
i być skierowane do:
 ucznia zdolnego,
 ucznia przeciętnego,
 ucznia z zaległościami,
 uwzględniać obowiązujące przepisy prawa oświatowego w tym w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. Poz. 977), zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie podstawy
programowej” lub „podstawą programową” w zakresie przedmiotów wymienionych w tabeli
numer 1,
 uwzględniać najnowsze trendy w edukacji,
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 11 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________

być dopasowane do treści wymagań szczegółowych podstawy programowej, być
merytorycznie bezbłędne, poglądowe, atrakcyjne dla ucznia i pomagające uczniowi osiągnąć
opisane w rozporządzeniu szczegółowe wymagania oraz powinny wspomagać rozwój,
wychowanie i kształcenie uczniów w obszarach wymienionych w podstawie programowej
w zakresie edukacji z przedmiotów i etapów edukacyjnych wymienionych w tabeli numer 1.
Tabela numer 1
L.p. Przedmiot
Etap edukacyjny
1
Matematyka
II (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
2
Matematyka
III (klasy 1-3 gimnazjum)
3
Technika
II (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
4
Edukacja dla bezpieczeństwa
III (klasy 1-3 gimnazjum)
4. Liczba aplikacji multimedialnych jakie Wykonawca ma opracować w ramach przedmiotu
zamówienia wynosi 2550 sztuk w tym:
 aplikacje multimedialne z wykorzystaniem TIK: 2010 sztuk
 aplikacje multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej: 240 sztuk
 aplikacje multimedialne z wykorzystaniem technik e-learningowych: 300 sztuk
Szczegółowe zestawienie ilościowe aplikacji multimedialnych zawiera tabela numer 2 oraz tabela
numer 3.
Tabela numer 2
Etap
edukacyjny
Etap II
(Szkoła
Podstawowa
klasy 4-6)
Etap III
(Gimnazjum
klasy I-III)
Przedmiot
nauczania
Matematyka
Matematyka
Uczeń
Aplikacje
typu TIK
dla IV/V/VI
klasy
Aplikacje typu
Tab
dla IV/V/VI klasy
Aplikacje typu
e-learn
dla IV/V/VI
klasy
Uczeń zdolny
105/105/105
10/10/10
15/10/15
Uczeń przeciętny
105/105/105
10/10/10
15/10/15
Uczeń z
zaległościami
105/105/105
10/10/10
15/10/15
OGÓŁEM:
945
90
120
Uczeń zdolny
105/105/105
10/10/10
15/10/15
Uczeń przeciętny
105/105/105
10/10/10
15/10/15
Uczeń z
zaległościami
105/105/105
10/10/10
15/10/15
OGÓŁEM:
945
90
120
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 12 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
Tabela numer 3
Etap
edukacyjny
Etap II
(Szkoła
Podstawowa
klasy 4-6)
Etap III
(Gimnazjum
klasy I-III)
Przedmiot
nauczania
Uczeń
Aplikacje
typu TIK
Aplikacje
typu Tab
Aplikacje
typu
e-learn
Uczeń zdolny
20
10
10
Uczeń przeciętny
20
10
10
Uczeń z zaległościami
20
10
10
OGÓŁEM:
60
30
30
Uczeń zdolny
20
10
10
Uczeń przeciętny
20
10
10
Uczeń z zaległościami
20
10
10
OGÓŁEM:
60
30
30
Technika
Edukacja dla
bezpieczeństwa
5. Zamawiający wymaga aby do 20.08.2013 r. zostały opracowane aplikacje z techniki (ogółem 120
szt.), edukacji dla bezpieczeństwa (ogółem 120 szt.), oraz dla klas IV Szkoły Podstawowej (II etap
edukacyjny – ogółem 390 szt.) i I klasy Gimnazjum (III etap edukacyjny – ogółem 390 szt.)
z matematyki. Pozostałe aplikacje z matematyki zarówno dla II (klasy V i VI – ogółem 765 szt.) jak
i III (klasy II i III – ogółem 765 szt.) etapu edukacyjnego należy opracować nie później niż do dnia
31.05.2014 r.
6. Aplikacje multimedialne muszą być dostosowane do nauczania realizowanego wg opracowanych
innowacyjnych programów nauczania, przykładowych schematów przebiegu zajęć i nakładek
indywidualizujących nauczanie w związku z czym przedmiot zamówienia obejmuje również
współpracę Wykonawcy w zakresie udoskonalania aplikacji multimedialnych na podstawie uwag,
zaleceń lub wniosków od Wykonawców opracowujących innowacyjne programy nauczania
i nauczycieli testujących1. Zakłada się, że aplikacje multimedialne zostaną opracowane do
wszystkich godzin zajęć w ramach programów z matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa. Do
zajęć z techniki aplikacje multimedialne powinny zostać opracowane do 52% zajęć, gdyż specyfika
przedmiotu wymaga także bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem naturalnym i otaczającym
światem.
7. Innowacyjność programów nauczania polega na przystosowaniu ich do wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do realizacji zajęć. W szczególności, opracowane programy
nauczania, nakładki indywidualizujące i przykładowe schematy przebiegu zajęć będą
ukierunkowane na zastosowanie podczas nauki w szkole (na lekcji) oraz w domu (nauka własna
1
Przedmiot zamówienia w okresie jego tworzenia będzie pilotażowo testowany przez określonych nauczycieli,
także na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 13 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
ucznia) systematycznego i metodycznego wykorzystywania aplikacji multimedialnych typu TIK,
Tab i e-learn jako pomocy dydaktycznych.
8. Wszystkie aplikacje multimedialne muszą mieć charakter autorski. Przedmiot zamówienia
w odniesieniu do każdej aplikacji multimedialnej obejmuje:
a. Pomysł na scenariusz aplikacji skorelowany z treściami wymagań szczegółowych podstawy
programowej oraz poszczególnych programów nauczania.
b. Wykonanie techniczne i sprawdzenie „działania” aplikacji.
c. Skatalogowanie aplikacji w wersji elektronicznej z podziałem na: etapy edukacyjne,
przedmioty, klasy, rodzaje uczniów, podstawa programowa( treści), nazwy plików tożsame
z zawartością merytoryczną danej aplikacji (TIK, Tab, e-learn).
Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia muszą być ze sobą
komplementarne.
9. Zamawiający zastrzega, że aplikacje multimedialne mogą zostać poddane ocenie przez osoby
merytoryczne z zakresu danego przedmiotu jak i ocenie jakościowej przez osoby wskazane przez
Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń co do jakości aplikacji lub ich merytoryki obowiązkiem
Wykonawcy będzie usunąć wszystkie stwierdzone wady przedmiotu zamówienia.
ZAŁĄCZNIK NR 1.1. OPIS OKREŚLAJĄCY DOPUSZCZALNE POSTACIE APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH
TYPU TIK, TAB I E-LEARN.
Aplikacje multimedialne będą mogły mieć następującą postać:
Rodzaj aplikacji
L.p.
Dopuszczalna postać aplikacji
multimedialnej
1.
2.
TIK
1. Prezentacja multimedialna (typu Power Point).
2. Dokument (typu Word)
3. Arkusz kalkulacyjny (typu Excel).
4. Fotografie i ilustracje (w tym mapy, schematy itd.).
5. Muzyka lub nagrania dźwiękowe.
6. Nagranie dźwiękowe lektorskie.
7. Film.
8. Animacja wektorowa lub 3D (np. z oprawą dźwiękową).
9. Interaktywne widgety2, specjalistyczne obiekty multimedialne lub
oprogramowanie komputerowe.
Tab
Aplikacja dydaktyczna opracowana do wykonania ćwiczenia za pomocą
tablicy interaktywnej na załączonym do tablicy interaktywnej
standardowym oprogramowaniu komputerowym
Widget to element graficzny programu komputerowego lub aplikacji systemu operacyjnego komputera będący
elementem służącym do interaktywnej komunikacji pomiędzy komputerem a użytkownikiem komputera.
2
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 14 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
3.
e-learn
Kurs e-learningowy (jednostka nauczania) w formacie: SCORM 2004 lub
SCORM 1.2
Uwaga 1.
1. Generalnie dopuszczalne postacie aplikacji typu TIK wymienione w punktach od 1 do 9 obejmują
elementy informatyczne (komputerowe), które mają postać plików (pojedynczych plików lub
powiązanych ze sobą treściowo i funkcjonalnie grup plików).
2. Zamawiający wymaga, aby ilościowy udział dla każdej postaci aplikacji typu TIK dla każdego pkt.
od 1 do 9 w tabeli nie stanowił mniej niż 1% wszystkich wymaganych aplikacji typu TIK.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę ilościowego udziału
poszczególnych aplikacji typu TIK, jednakże wymaga to pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę
i akceptacji Zamawiającego.
3. Wszystkie aplikacje multimedialne typu TIK, Tab, e-learn mają zostać opracowane
i zaprogramowane tak aby mogły być używane na standardowym sprzęcie w szkołach (muszą
mieć minimalne wymagania sprzętowe, tzn. muszą być dostosowane do starszych
komputerów i systemów operacyjnych).
ZAŁĄCZNIK NR 1.2. OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH3.
Poniżej opisane zostały wymagania funkcjonalne i techniczne dla opracowania i wykonania aplikacji
multimedialnych (materiałów elektronicznych) przeznaczonych do:
 publikacji online np. na platformie e-learningowej Moodle.
 uruchomienia/odtworzenia na komputerze,
Aplikacje multimedialne rozumiane są szeroko i obejmują zarówno kursy/lekcje/materiały elearningowe, jak i wszelkiego rodzaju materiały interaktywne, samouczki, filmy edukacyjne, pliki
graficzne, pliki dźwiękowe, dokumenty itd.
Dla uproszczenia, przy określaniu poniższych warunków przyjęto następującą charakterystykę
aplikacji multimedialnych:
 aplikacje multimedialne to wszelkie przydatne w procesie edukacyjnym materiały zapisane
w postaci cyfrowej (w formatach zgodnych z wymaganiami zawartymi w dalszej części opisu
przedmiotu zamówienia), które można udostępniać nauczycielom i uczniom, do pobrania za
pośrednictwem Internetu (platformy e-learningowej Moodle) i uruchomienia na komputerze za
pomocą oprogramowania powszechnie dostępnego w szkołach i wymienionego w pkt 2. części
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH W POSTACI PLIKÓW
DO POBRANIA (OFFLINE) ,
 aplikacje multimedialne mogą mieć postać pojedynczego pliku lub zestawu plików (skala stopnia
agregacji zaczyna się od pojedynczego pliku, a kończy na kursie e-learning),
3
Treść wzorowana na materiałach opublikowanych w Internecie przez ORE.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 15 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH PRZEZNACZONYCH DO
URUCHAMIANIA W TRYBIE ONLINE
1. Aplikacje multimedialne przeznaczone do uruchamiania na komputerze/platformie Moodle
muszą być prawidłowo odtwarzane i obsługiwane w pełnym zakresie funkcjonalnym za pomocą
standardowych przeglądarek internetowych, zarówno na komputerach osobistych (Windows,
Mac, Linux), jak i tabletach z systemem Android i iOS, bez konieczności instalowania na nich
dodatkowego oprogramowania.
2. Wykonawca aplikacji multimedialnych musi zapewnić ich kompatybilność z każdym środowiskiem
(urządzeniem, systemem operacyjnym, przeglądarką), które zostały wymienione w „Tabela
zgodności aplikacji multimedialnych”.
3. Sformułowanie „kompatybilność” dla aplikacji multimedialnych przeznaczonych do uruchamiania
obejmuje dostosowanie ich do charakterystycznych właściwości każdego ze środowisk
(urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki), które zostały wymienione w „Tabela zgodności
aplikacji multimedialnych”.
4. Aplikacje multimedialne wymagające interakcji z użytkownikiem muszą zostać dostosowane do
obsługi za pomocą interfejsu dostępnego na danym urządzeniu i dostosowanego do percepcji i
sprawności oraz wiedzy i umiejętności informatycznych typowego ucznia danego poziomu
edukacyjnego dla którego zostały opracowane.
5. Wszystkie aplikacje multimedialne przygotowane do uruchomienia w wersji online, muszą mieć
swój odpowiednik także w wersji offline, do pobrania i wyświetlenia na komputerach bez
dostępu do Internetu.
6. Wykonawca aplikacji interaktywnych musi przeprowadzić testy zgodności opracowanych aplikacji
dla każdego ze środowisk zawartych w „Tabela zgodności aplikacji multimedialnych” oraz złożyć
pisemne oświadczenie, że opracowane aplikacje multimedialne zostały przetestowane dla
każdego ze środowisk zawartych w „Tabela zgodności aplikacji multimedialnych” i działają
prawidłowo. Wzór oświadczenia znajduje się w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH W POSTACI PLIKÓW
DO POBRANIA (OFFLINE).
1. Aplikacje audio-wizualne przeznaczone do pobrania i wykorzystania muszą być prawidłowo
odtwarzane i obsługiwane w pełnym zakresie funkcjonalnym za pomocą standardowych narzędzi
dostępnych w systemie operacyjnym (odtwarzaczy multimediów), zarówno na komputerach
osobistych (Windows, Mac, Linux), jak i tabletach z systemem Android i iOS.
2. Aplikacje w postaci dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych muszą być
prawidłowo obsługiwane przez aplikacje z poniższej listy:
 Microsoft Office od wersji 2003,
 LibreOffice (zalecana ostatnia wersja) dla Windows i Linux,
 Najnowsza wersja pakietu iWorks, odpowiednio dla typu pliku: Pages (dokumenty), Numbers
(arkusze kalkulacyjne) lub Keynote (prezentacje) dla Mac,
 usługi Google Docs.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 16 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
3. Wykonawca aplikacji interaktywnych musi przeprowadzić testy zgodności opracowanych aplikacji
dla każdego ze środowisk zawartych w „Tabela zgodności aplikacji multimedialnych” oraz złożyć
pisemne oświadczenie, że opracowane aplikacje multimedialne zostały przetestowane dla
każdego ze środowisk zawartych w „Tabela zgodności aplikacji multimedialnych” i działają
prawidłowo. Wzór oświadczenia znajduje się w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.
TABELA ZALECANYCH FORMATÓW PLIKÓW
Typ zasobu
Zalecane
Dopuszczalne
Niezalecane
Dokument
(do pobrania)
*.doc i *.odt
Dostawcy muszą
przygotować
dokumenty w obu
formatach
*.rtf
*.pdf (bez
zabezpieczenia
przed
drukowaniem
i kopiowaniem)
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo obsługiwane
przez popularne edytory tekstu (z pakietów MS Office 2003
i późniejszych, LibreOffice, Google Docs, iWork), a więc nie
umożliwiają przeglądania, swobodnej edycji i formatowania
wszystkich zawartych treści (tekstu, tabel, zdjęć, list itd.)
oraz drukowania.
*.pdf
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo obsługiwane
przez programy pakietu MS Office 2003 i późniejszych,
LibreOffice, program Keynote, usługi Google Docs (patrz:
Tabela zgodności aplikacji multimedialnych)
Prezentacja
(do pobrania)
*.ppt i *.odp
Arkusz
kalkulacyjny
(do pobrania)
*.xls i *.ods
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo obsługiwane
przez programy pakietu MS Office 2003, LibreOffice program
Numbers i usługi Google Docs (patrz: Tabela zgodności
aplikacji multimedialnych)
Plik wideo
(do pobrania)
Specyfikacja
wymagań znajduje
się pod tabelą
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo odtwarzane
przez
standardowe
odtwarzacze
multimediów,
zainstalowane domyślnie wraz z systemem operacyjnym
(patrz: Tabela zgodności aplikacji multimedialnych)
Plik wideo
(w trybie online)
Specyfikacja
wymagań znajduje
się pod tabelą
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo odtwarzane
przez przeglądarki internetowe (patrz: Tabela zgodności
aplikacji multimedialnych)
Plik dźwiękowy
(do pobrania)
*.mp3
*.wav (PCM)
stereo
*.mp3
mono
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo odtwarzane
przez
standardowe
odtwarzacze
multimediów,
zainstalowane domyślnie wraz z systemem operacyjnym.
Wymóg obejmuje wszystkie wymienione w niniejszym
dokumencie systemy operacyjne i typy urządzeń (patrz:
Tabela zgodności aplikacji multimedialnych)
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 17 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
Typ zasobu
Zalecane
Dopuszczalne
Niezalecane
Plik dźwiękowy
(w trybie online
np.:
w lekcji,
prezentacji,
stronie www itp.)
Formaty
i technologie
gwarantujące
kompatybilność
z przeglądarkami
internetowymi dla
komputerów
Windows, Linux,
Mac, tabletów
Android i iOS np.:
MPC i Vorbis
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo odtwarzane
przez przeglądarki internetowe wymienione w tabeli
zgodności aplikacji multimedialnych
Obrazy
(do pobrania i
wykorzystania w
prezentacji
ekranowej - nie
do
profesjonalnego
druku)
JPEG lub PNG
Minimalne
wymagania opisane
pod tabelą
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo wyświetlane
przez standardowe przeglądarki plików graficznych,
zainstalowane domyślnie wraz z systemem operacyjnym.
Wymóg obejmuje wszystkie wymienione w niniejszym
dokumencie systemy operacyjne i typy urządzeń (patrz:
Tabela zgodności aplikacji multimedialnych)
Obrazy
(w trybie online)
JPEG lub PNG
Minimalne
wymagania opisane
pod tabelą
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo wyświetlane
przez wszystkie przeglądarki internetowe wymienione
w tabeli zgodności aplikacji multimedialnych
Obraz wektorowy
(online i do
pobrania)
SVG
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo wyświetlane
przez wszystkie przeglądarki internetowe wymienione
w tabeli zgodności aplikacji multimedialnych
Animacja
(online i do
pobrania)
HMTL 5.0
animacje zapisane
jako elementy html
canvas animowane
z
wykorzystaniem
skryptów JavaScript
*.swf
*.gif
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo odtwarzane
przez wszystkie przeglądarki internetowe wymienione
w tabeli zgodności aplikacji multimedialnych
Prezentacja
internetowa
(online)
SMIL 3.0
HTML 5.0
Wszystkie formaty, które nie są prawidłowo odtwarzane
przez wszystkie przeglądarki internetowe wymienione
w tabeli zgodności aplikacji multimedialnych
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 18 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
Typ zasobu
Zalecane
Dopuszczalne
Niezalecane
SCORM 2004 (1.2.)
z użyciem
technologii
kompatybilnych
z przeglądarkami
internetowymi dla
komputerów
Windows, Linux,
Mac, tabletów
Lekcja e-learning
Android i iOS (bez
(test)
technologii Adobe
Flash lub z jej
zamiennikiem w
wersji dla mobilnych
urządzeń Apple),
zgodnie
z wymaganiami
zapisanymi w
niniejszym
dokumencie.
Kurs e-learning
j.w.
WYMAGANIA TECHNICZNE WOBEC RASTROWYCH PLIKÓW GRAFICZNYCH (BITMAP) DO
POBRANIA I WYKORZYSTANIA W PREZENTACJI EKRANOWEJ (NIE DO PROFESJONALNEGO DRUKU)
Minimalne wymagania wobec plików przeznaczonych do prezentacji ekranowej (nie dotyczy grafik
stanowiących elementy funkcjonalne stron i kursów tj.: przyciski, nawigacja, elementy dekoracyjne,
logotypy itd.) to:
 rozdzielczość minimalna XGA (1024 x 768) dla plików do wyświetlania online, które stanowią
powiększenie istotnej dla treści aplikacji grafiki, również dla grafiki stanowiącej część składową
innej aplikacji (np. prezentacji Power Point); dopuszczalne jest stosowanie miniatur
umożliwiających wyświetlenie właściwej grafiki w osobnym oknie/osobnej warstwie prezentacji,
 głębia minimum 24bit,
 rozmiar maks. 6mb dla plików do pobrania i 2mb dla plików do wyświetlania online (np. w lekcji
e-learning, kursie, ćwiczeniu interaktywnym),
 dopuszczalna jest tylko taka kompresja pliku, która nie wpływa w widoczny sposób na jakość
fotografii podczas prezentacji na ekranach,
 niedopuszczalne są zauważalne nieostrości głównego obiektu na zdjęciu, nie będące wynikiem
zamierzonego zabiegu artystycznego (zaplanowana głębia ostrości, efekt poruszenia itd.),
wynikające z błędów w wykonaniu, obróbce fotografii lub wynikające z faktu, że obraz był
reprodukowany (skanowany) ze źródła o niskiej jakości,
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 19 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________

niedopuszczalne są widoczne efekty „przepalenia” - białe powierzchnie w najjaśniejszych partiach
obrazu pozbawione informacji o kolorze (RGB = 255,255,255),
UWAGA:
 Zdjęcia, ilustracje, filmy i pliki dźwiękowe przeznaczone do prezentacji na komputerze lub do
pobrania, nie mogą być dostarczane w innych formatach niż podane w tabeli „tabela zalecanych
formatów plików”(w kolumnach zalecane lub dopuszczalne).
 Niedopuszczalne jest dostarczanie zdjęć stanowiących główną treść danej aplikacji w formie
obrazów zaczytanych do plików innych formatów (np.: w plikach *.doc, *.pdf, *.ppt).
WYMAGANIA WOBEC APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH W FORMIE PLIKÓW WIDEO
1. Wszystkie aplikacje w postaci plików wideo, przeznaczone do pobrania i niezależnego
wykorzystania muszą zostać dostarczone w wersji pozwalającej na wysokiej jakości prezentację
pełnoekranową (rozdzielczość minimalna XGA (1024 x 768)
2. Wszystkie pliki wideo użyte jako element innych aplikacji, przeznaczone na potrzeby
wyświetlania online (np. w kursach, lekcjach e-learning, ćwiczeniach) muszą zostać dostarczone
w formatach kompatybilnych z przeglądarkami internetowymi komputerów Windows, Linux, Mac
i tabletów Android, iOS. (patrz: Tabela zgodności aplikacji multimedialnych
3. Podobnie jak w przypadku zdjęć, filmy nie mogą być sztucznie powiększane za pomocą
programów edycyjnych. Minimalna jakość oznacza wielkość filmu (1:1, 100%), dla której
odtwarzanie obrazu i dźwięku odbywa się bez widocznych zakłóceń, wad nadmiernej kompresji,
interpolacji, widocznych szumów itd.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 20 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
TABELA ZGODNOŚCI APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH
Aplikacje multimedialne przeznaczone do uruchamiania w trybie online
System operacyjny
Windows 7
Windows Vista
PC
Windows XP
Linux
Mac
Mac OS X (10.5+)
Przeglądarka
internetowa
Obsługa za pomocą
przeglądarki internetowej
bez potrzeby instalacji
dodatkowego
oprogramowania
IE 9
TAK
Chrome 10
TAK
Firefox 4
TAK
Opera 10
TAK
IE 9
TAK
Chrome 10
TAK
Firefox 4
TAK
Opera 10
TAK
Chrome 10
TAK
Firefox 4
TAK
Opera 10
TAK
Chrome 10
TAK
Firefox 4
TAK
Chrome 10
TAK
Firefox 4
TAK
Safari 4
TAK
iPad 3
iOS 5+
TAK
iPad 2
iOS 5+
TAK
iPhone 3G
iOS 4+
iPhone 4S
iOS 5+
Tablet Android
Android 2.3+
TAK
smartfon Android
Android 3
TAK
przeglądarka natywna
TAK
TAK
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 21 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
Aplikacje multimedialne przeznaczone do pobierania i wykorzystywania poza platformą
internetową
System operacyjny
Obsługa za pomocą
standardowych narzędzi
dostępnych w systemie
operacyjnym lub pakietu
biurowego*
Windows 7
TAK
Windows Vista
TAK
Windows XP
TAK
Linux
TAK
Mac
Mac OS X (10.5+)
TAK
iPad 3
iOS 5+
TAK
iPad 2
iOS 5+
TAK
iPhone 3G
iOS 4+
TAK
iPhone 4S
iOS 5+
TAK
Tablet Android
Android 2.3+
TAK
Smartfon Android
Android 3
TAK
PC
*Lista pakietów biurowych, z którymi należy testować zgodność aplikacji:
 Microsoft Office 2003 i późniejsze dla Windows
 LibreOffice (zalecana ostatnia wersja) dla Windows i Linux
 Najnowsza wersja pakietu, odpowiednio dla typu pliku: Pages, Numbers, Keynote dla Mac
 Google Docs.
Oświadczenie Wykonawcy aplikacji multimedialnych
(wzór)
Oświadczam (y), że przeprowadzone zostały kompletne testy zgodności w oparciu o wymagania
stawiane przez Zamawiającego w tym w oparciu o „Tabele zgodności aplikacji multimedialnych”
dla wszystkich wymienionych poniżej aplikacji multimedialnych:
i że wszystkie aplikacje multimedialne działają prawidłowo.
.....................................................................................................
Data i podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 22 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5/TARR/AP/2013
Załącznik numer 2
.........................................................
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy(ów)
FORMULARZ CENOWY
na
„opracowanie aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem TIK, tablicy interaktywnej
i technik e-learningowych dla matematyki i techniki na II etapie edukacyjnym oraz dla
matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym„
L.p.
Przedmiot zamówienia
Ilość
(szt.)
Cena
jednostkowa
brutto w zł
RAZEM
brutto w zł
(CxD)
A
B
C
D
E
1
Opracowanie aplikacji multimedialnych
z wykorzystaniem TIK
2010
2
Opracowanie aplikacji multimedialnych
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
240
3
Opracowanie aplikacji multimedialnych
z wykorzystaniem technik e-learningowych
300
RAZEM:
(suma wszystkich wartości w danej kolumnie)
……………………………..............................
miejscowość, data
.................................................................................................
pieczęć oraz podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do
reprezentowania Wykonawcy(ów)
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 23 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5/TARR/AP/2013
Załącznik numer 3
.........................................................
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy(ów)
OFERTA
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:
…………..............................................................................…………………………………………
…………..............................................................................…………………………………………
Adres Wykonawcy:
…………..............................................................................…………………………………………
…………..............................................................................…………………………………………
Województwo: …………………………………………………………………………………..………………….
Telefon: ……………………………….………… Faks: …………………..……………….…….…………………
E-mail: …………….………………………………………………………………………..…................…….…..
Regon: …………….………………………………………………………………………..…................…….……
NIP: ……………………………………………………………………………………..………….….….……….…..…
odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„opracowanie aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem TIK, tablicy interaktywnej
i technik e-learningowych dla matematyki i techniki na II etapie edukacyjnym oraz dla
matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym„
w związku z realizacją projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III.
Wysoka jakość systemu oświaty.
Oferuję (emy) zgodnie z załączonym formularzem cenowym sporządzonym według załącznika numer
2 do zapytania ofertowego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
łączna cena ofertowa brutto wynosi: ................................. zł
(słownie.................................................................................................................)
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 24 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
1. Oświadczam (y), że zapoznałem (liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego oraz załącznikami
do niego i nie wnoszę (imy) żadnych zastrzeżeń, zdobyłem (liśmy) konieczne informacje
i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,
a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy (bez względu na
okoliczności i źródła ich powstania).
2. Akceptuję (emy) wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam (y), że nie uczestniczę (ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej danej części
zamówienia.
4. Oświadczam(y), że uważam (y) się za związanego (ych) niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu ofertowym tj. 14 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert.
5. Do oferty dołączam(y ) określone w zapytaniu ofertowym oświadczenia i dokumenty.
6. Oświadczam (y), że strony mojej (naszej) oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są podpisane
i ponumerowane, a cała oferta składa się z ............... stron.
7. Oświadczam (y), że załączone do zapytania ofertowego istotne postanowienia umowy zostały
przeze mnie (przez nas) zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuje (my) się w przypadku
wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Pouczony (eni) o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) oświadczam(y), że oferta oraz załączone do niej
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.
.......................................................
miejscowość, data
...............................................................................................
pieczęć oraz podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy (ów)
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 2.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia (sporządzone wg
załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).
3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań (sporządzone wg załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (sporządzone wg załącznika nr 6 do
zapytania ofertowego).
5. „Pełnomocnictwo” – jeżeli dotyczy*
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*
* niepotrzebne skreślić
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 25 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5/TARR/AP/2013
Załącznik nr 4
.........................................................
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie
zamówienia
na
„opracowanie aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem TIK, tablicy interaktywnej
i technik e-learningowych dla matematyki i techniki na II etapie edukacyjnym oraz dla
matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym„
w związku z realizacją projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III.
Wysoka jakość systemu oświaty.
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):
Nazwa Wykonawcy:
________________________________________________________
Adres Wykonawcy:
________________________________________________________
Oświadczam (y), że:
Wykonawca nie jest powiązany(a) z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przyjmując, iż przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (tj. z panem Hubertem
Czubem i panem Witoldem Pyciorem) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (tj. z panią
Elżbietą Wilusz i panią Dominiką Janik) a Wykonawcą, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
.......................................................
miejscowość, data
...............................................................................................
pieczęć oraz podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 26 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5/TARR/AP/2013
Załącznik nr 5
.........................................................
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu wymagań
na
„opracowanie aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem TIK, tablicy interaktywnej
i technik e-learningowych dla matematyki i techniki na II etapie edukacyjnym oraz dla
matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym„
w związku z realizacją projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III.
Wysoka jakość systemu oświaty.
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:
________________________________________________________
Adres Wykonawcy:
________________________________________________________
oświadczam(y), że:
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia,
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.
.......................................................
miejscowość, data
...............................................................................................
pieczęć oraz podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 27 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5/TARR/AP/2013
Załącznik nr 6
.........................................................
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy(ów)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................
Adres Wykonawcy:......................................................................................................
Numer telefonu ..........................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „opracowanie aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem
TIK, tablicy interaktywnej i technik e-learningowych dla matematyki i techniki na II etapie
edukacyjnym oraz dla matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym„
w ramach projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty.
oświadczam/(y), że dysponuje/my bądź będziemy dysponować niżej wymienionymi osobami, które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
L.p.
Imię
i nazwisko
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
i umiejętności
Podstawa
dysponowania
1.
2.
3.
4.
5.
.......................................................
miejscowość, data
........................................................................................
pieczęć i podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 28 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5/TARR/AP/2013
Załącznik nr 7
.........................................................
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy
PEŁNOMOCNICTWO
Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………….....................
NIP:.......................................... REGON: …………………………….Telefon: ........................................
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: .....................................................................................
Upoważnionym przedstawicielem do4:
 uczestnictwa w postępowaniu,
 zaciągania wszelkich zobowiązań związanych z postępowaniem i składania oświadczeń
wiedzy i woli,
 złożenia i podpisania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów,
 prowadzenia korespondencji, składania wyjaśnień, udzielania odpowiedzi,
 podpisania umowy,
 składania i wnoszenia środków ochrony prawnej,
 podejmowania decyzji,
 ………………………………………………………………………………
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na „opracowanie aplikacji multimedialnych
z wykorzystaniem TIK, tablicy interaktywnej i technik e-learningowych dla matematyki i techniki na II
etapie edukacyjnym oraz dla matematyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa na III etapie
edukacyjnym„ w związku z realizacją projektu pt.: „Apetyt na przyszłość” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty w imieniu Wykonawcy jest:
Pan/Pani:…………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………........................
PESEL: …………………………………………….
..................................................................
miejscowość, data
.................................................................................
pieczęć i podpis osoby (osób)udzielającej (cych) upoważnienia
4
Niepotrzebne skreślić
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 29 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5/TARR/AP/2013
Załącznik nr 8
Ogólne warunki umowy
UMOWA O DZIEŁO
z przeniesieniem praw autorskich
nr …………………………………………..
zawarta w dniu ………………………………………….. 2013 roku, pomiędzy:
Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400
Tarnobrzeg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072889
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Hubert Czub
Prokurenta - Witold Pycior
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……….
zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej: „Stronami”
o następującej treści:
§1
1. Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu - ”Apetyt na przyszłość”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III.
Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Podziałanie 3.3.4
Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na opracowaniu
aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem TIK, tablicy interaktywnej i technik e-learningowych
dla matematyki i techniki na II etapie edukacyjnym oraz dla matematyki oraz edukacji dla
bezpieczeństwa na III etapie edukacyjnym„
3. Zamawiający wymaga aby do 20.08.2013 r. zostały opracowane aplikacje z techniki (ogółem 120
szt.), edukacji dla bezpieczeństwa (ogółem 120 szt.), oraz dla klas IV Szkoły Podstawowej (II etap
edukacyjny – ogółem 390 szt.) i I klasy Gimnazjum (III etap edukacyjny – ogółem 390 szt.)
z matematyki. Pozostałe aplikacje z matematyki zarówno dla II (klasy V i VI – ogółem 765 szt.) jak
i III (klasy II i III – ogółem 765 szt.) etapu edukacyjnego należy opracować nie później niż do dnia
31.05.2014 r.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 30 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
4. Szczegółowy opis dzieła w tym wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne znajduje się
w załączniku nr 1 do umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada szczegółową wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne
do wykonania dzieła wskazanego w § 1 oraz zobowiązuje się do jego wykonania z należytą
starannością.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania dzieła osobom trzecim w całości lub
w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób, jak za własne działania
i zaniechania.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dzieło zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, a także uwzględniać zalecenia, wytyczne,
interpretacje lub inne uszczegółowienia ze strony Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich
informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę dzieła i umożliwienia mu dokonywania
kontroli prawidłowości tego wykonania.
2. Korespondencja w sprawach bieżących dotyczących realizacji umowy odbywać się będzie drogą
elektroniczną i telefoniczną pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu przez Strony
3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie informować Zamawiającego o wszelkich
istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację postanowień umowy
takich jak:
a. niemożności rozpoczęcia wykonania, kontynuacji lub zakończenia dzieła,
b. informacji o opóźnieniach i ich przyczynach,
z zastrzeżeniem, że mogą one równocześnie z przesłaniem na piśmie zostać przekazane drogą
elektroniczną.
4. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo według
własnego uznania:
a. odstąpić od umowy,
b. powierzyć częściowe wykonanie dzieła innym osobom, informując o tym Wykonawcę,
c. zmienić termin wykonania dzieła.
oraz może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 8 ust. 1.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o współfinansowaniu umowy przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zapisami zawartymi
w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki”, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl. Wytworzone dzieło zostanie
oznaczone przez Wykonawcę informacjami o których mowa w zdaniu poprzedzającym według
wskazówek Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 31 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentów w tym finansowych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio realizacji umowy do
dnia 31 grudnia 2020 r. dla instytucji krajowych i Unii Europejskiej, upoważnionych do kontroli
Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz udostępniania wglądu do
tej dokumentacji ww. instytucjom i Zamawiającemu.
2. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w miejscu realizacji przedmiotu umowy,
w dowolnym terminie, w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz po zakończeniu jego realizacji.
3. W przypadku konieczności zmiany terminu o którym mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi
o tym pisemnie Wykonawcę.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej umowy w przypadku
zmian Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane przez Zleceniodawcę w drodze
pisemnego powiadomienia drugiej strony niniejszej Umowy.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło i przedłożyć je Zamawiającemu do odbioru
w nieprzekraczalnych terminach zwanych dalej „dniem przedłożenia” określonych w §1 ust. 3.
2. Z odbioru dzieła lub każdej z części dzieła zostanie sporządzony protokół odbioru.
3. Strony zgodnie ustalają, że każda z części dzieła będzie mogła podlegać kontroli prawidłowości jej
wykonania, która zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego w terminie do 15 dni roboczych
od dnia przedłożenia.
4. Jeżeli według oceny Zamawiającego wyrażonej w treści protokołu odbioru dzieło lub dana część
dzieła będzie posiadać wady w tym wady uniemożliwiające korzystanie z opracowanych
w ramach przedmiotu umowy aplikacji multimedialnych, jak również istotne niezgodności
z wymaganiami określonymi w załączniku numer 1 do niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich
usunięcia.
5. Usunięcie wad następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
6. Jeśli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, dzieło nadal
posiada wady i nie spełnia wymagań, Zamawiający może podjąć działania, o których mowa w § 3
ust. 4.
7. Dzieło lub jego część uznaje się za wykonane zgodnie z umową dopiero z chwilą stwierdzenia
przez Zamawiającego prawidłowości wykonania dzieła lub jego części zgodnie z umową –
podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń.
8. W przypadku gdy po dokonaniu odbioru wszystkich części dzieła w okresie 1 roku od dnia
odbioru ujawnione zostaną wady dzieła Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia
w ustalonym przez Strony terminie i w sposób uzgodniony przez Strony. W przypadku braku
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 32 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
porozumienia Zamawiający ma prawo samodzielnie wyznaczyć termin, nie krótszy niż 20 dni oraz
określić sposób usunięcia wad. Usunięcie wad następuję w ramach wynagrodzenia o którym
mowa w § 8 ust. 1. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo
naliczyć kary umowne w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.
§8
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za prawidłowe i kompletne
wykonanie dzieła o którym mowa w § 1 wynagrodzenie w kwocie ………….. zł brutto (słownie:
………………… złotych). Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie stanowi pełne
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie umowy w tym za przeniesienie przez
Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich praw dotyczących dzieła w tym majątkowych praw
autorskich o których mowa w § 9.
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy dzieło wykonywane będzie w częściach dopuszczają
płatności częściowe zgodnie z terminami określonymi w §1 ust. 3. niniejszej umowy.
Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, będzie prawidłowo i zgodnie z umową
wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu faktura VAT.
Wykonawca ma prawo wystawić fakturę lub w przypadku wykonania dzieła w częściach każdej
z faktur nie wcześniej niż po podpisaniu przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołu
odbioru bez zastrzeżeń .
Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w każdym przypadku w terminie 30 dni od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku Zamawiającemu.
Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy numer………….
W przypadku doręczenia przez Wykonawcę faktury przed sporządzeniem protokołu odbioru
o którym mowa w § 7 ust. 2. oraz stwierdzenia w nim prawidłowości wykonania dzieła (protokół
odbioru bez zastrzeżeń) termin płatności określony fakturą ulega wydłużeniu, a Wykonawcy nie
przysługują odsetki ustawowe tytułem opóźnienia płatności.
Termin o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu może ulec wydłużeniu w przypadku nie
przekazania Zamawiającemu środków pieniężnych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji jako
Instytucję Pośredniczącą II stopnia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził wobec
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.
Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, iż niniejsze dzieło jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§9
Wykonawca oświadcza, że:
 wykonanie dzieła nie narusza i nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich,
 przysługują lub będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do dzieł powstałych
w toku realizacji umowy, a będącymi utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 33 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________

2.
3.
4.
5.
6.
7.
utwory nie zawierają i nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób
trzecich oraz nie będą obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich.
 utwory są i będą wolne od wad, w tym od wad prawnych.
Wykonawca z momentem odbioru dzieła lub jego części przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do dzieła lub jego części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
zawierania umowy, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi technikami, w szczególności: techniką
drukarską, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, audiowizualną, technikami
multimedialnymi, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową bez ograniczeń co do ilości
egzemplarzy,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub nieodpłatne udostępnienie oryginału lub
kserokopii jego egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w ust.2, pkt b
niniejszego paragrafu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności poprzez dostęp do sieci Internet i Intranet i umożliwienie wywoływania na
życzenie oraz wprowadzanie do pamięci komputerów i umożliwienie pobrania bez
ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych bez względu na przeznaczenie,
d. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie,
e. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworach,
f. wszelkie wykorzystanie całości lub w części utworów przez osoby, które utwór pobrały.
Udzielenie zezwolenia na zwielokrotnienie określoną techniką obejmuje wszystkie formy
zwielokrotnienia, które poprzedzają zwielokrotnienie w technice ostatecznie udostępnionej
odbiorcom.
Wykonawca udziela Zamawiającemu uprawnień do dokonywania w dziele (utworze) koniecznych
zmian i modyfikacji wynikających ze sposobu jego wykorzystania (np.: wykonanie składu lub
opracowania redakcyjnego, zmiana formatu).
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne
prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego.
Zamawiający nabywa na własność wszystkie nośniki (egzemplarze), na których zapisane zostało
dzieło.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do
oprogramowania wchodzącego w skład aplikacji multimedialnych jeżeli aplikacje multimedialne
będą zawierać części składowe zawierające taki kod.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 34 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
§ 10
1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do
przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia
Zamawiającego z udziału w sprawie.
3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z niniejszą umową
wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom
na własny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie
potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
4. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń związanych ze
zgodnym z niniejszą umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca
zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji.
5. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do
przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia
Zamawiającego z udziału w sprawie. jak również do pokrycia lub zwrotu Zamawiającemu całości
kosztów pokrytych przez Zamawiającego oraz wszelkich wydatków i opłat, włącznie z kosztami
postępowania sądowego i koszty obsługi prawnej, poniesionych przez Zamawiającego w celu
odparcia roszczeń w niniejszym zakresie.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu,
zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi
ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich
i obowiązującego prawa.
§ 12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
a. Niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w § 11 pomimo
pisemnego upomnienia – w terminie do 7 dni od daty doręczenia pisma Wykonawcy,
w którym Zamawiający wskazuje naruszenie obowiązków, o których mowa w § 11.
b. Gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwał jej wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił
realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3
dni.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 35 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
2.
3.
4.
1.
c. Gdy wystąpi istotna okoliczność powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 7 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
d. Rozwiązania umowy o dofinansowanie na podstawie której jest finansowana niniejsza
umowa.
W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt. a-b, Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia z tytułu wykonanej części dzieła do dnia odstąpienia od umowy oraz może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 1.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru oraz do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za zakres
przedmiotu umowy, który został wykonany do dnia odstąpienia oraz przyjęcia od Wykonawcy
pod swój dozór dokumentacji.
§ 13
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:
1) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień
uchybienia któremukolwiek z terminów, o których mowa w § 1 ust. 3. Kara jest naliczana
także w przypadku uchybienia terminu usunięcia wad wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego o którym mowa w § 7 ust. 4,
2) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy inny niż
wymieniony w ust.1 pkt. 1) przypadek uchybienia obowiązkom określonym umową.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, w terminie 7 dni od upływu któregokolwiek z terminów
określonych w § 1 ust. 3 oraz terminu o którym mowa § 7 ust. 4 nie wykona bądź nie przedstawi
dzieła do odbioru, Zamawiający ma prawo, w terminie do 7 dni, odstąpić od umowy bez
konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń woli i bez obowiązku zwrotu
jakichkolwiek kosztów Wykonawcy, oraz ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1.
3. W przypadku gdy Wykonawca umowy odstąpi od jej wykonania z własnej winy, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 8 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 36 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
5. Strony zgodnie ustalają, że kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania
do ich zapłaty.
6. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z należnego Wykonawcy,
zgodnie z § 8 umowy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wartość kary umownej.
8. W sytuacji gdy w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający utraci
część dofinansowania projektu, Wykonawca, oprócz kary o której mowa w ust. 1 pkt. 2),
zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód wynikających z utraty dofinansowania.
9. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące
następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. W przypadku zaistnienia
w/w sytuacji Strony są zobowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych
od zaistnienia takiej sytuacji, na piśmie, powiadomić się o tym fakcie.
§ 14
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach realizacji umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
a) Dominika Janik,
b) telefon: 533-399-368,
c) email: [email protected]
2) ze strony Wykonawcy:
a) ____________________,
b) telefon: _____________,
c) email: ______________,
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przekazywania i przyjmowania wszelkich uwag
i zaleceń w sprawach związanych z realizacją umowy oraz do dokonywania czynności faktycznych
związanych z realizacją umowy.
3. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie osób
do kontaktów lub ich numeru telefonu lub adresu e-mail. Zmiana osób uprawnionych do
kontaktów w sprawach realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zmiany umowy.
§ 15
1. Wszelkie powiadomienia i informacje wymagające formy pisemnej, które Strony są zobowiązane
sobie przekazywać w związku z zawarciem umowy Strony zobowiązują się do ich doręczania za
potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:
a. w przypadku korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla doręczeń
Zamawiającemu jest adres:
TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEG S.A.
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 37 z 38
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
______________________________________________________________________________________
b. w przypadku korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla
doręczeń Wykonawcy jest adres:
_______________________
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, o którym mowa
w ust. 1.
§ 16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana niniejszej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do
umowy.
§ 17
Sądem właściwym do rozpatrywania spraw wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 19
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załączniki:
Załącznik 1 – Szczegółowy opis dzieła
BENEFICJENT: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax +48 15 822 61 87, 823 19 52,
www.tarr.pl e-mail: [email protected]
Tel. Kom.: 533-399-367, 533-399-368
www.apetytnaprzyszlosc.pl, e-mail: [email protected]
Strona 38 z 38
Download