Klasyfikacja lokalizacji dodatkowego połączenia przedsionkowo

advertisement
Agata Weryszko
„Klasyfikacja lokalizacji dodatkowego połączenia
przedsionkowo-komorowego w obszarze tylno-przegrodowym
serca na podstawie zapisu EKG i miejsca skutecznej ablacji
energią fal radiowych.”
Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
PROMOTOR
Dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk
I Klinika Kardiologii, Katedry Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań 2014
Podziękowania
Serdeczne podziękowania składam
Panu dr hab.n.med. Krzysztofowi Błaszykowi
za wielką życzliwość, poświęcony czas
oraz cenne uwagi, dzięki którym powstała ta praca.
SPIS TREŚCI
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW ...................................................................... 6
1. WSTĘP .....................................................................................................................
8
1.1. Preekscytacja w zapisie EKG...................................................................... .......
11
1.2. Dodatkowe połączenia przedsionkowo-komorowe – lokalizacja anatomiczna...
15
1.3. Epidemiologia zespołu preekscytacji /zespołu WPW ............................. ..........
17
1.3.1. Arytmie związane z obecnością dodatkowego połączenia
przedsionkowo-komorowego ........................................................ ..........
18
1.3.1.1.Nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRT).............
18
1.3.1.2.Migotanie przedsionków (AF)........ ..................................................
19
1.3.1.3.Ustawiczny, nawrotny częstoskurcz z łącza p-k (PJRT)........ ............
20
1.3.2. Arytmie współwystępujące z dodatkowym połączeniem p-k .................
20
1.4. Dodatkowe szlaki p-k tylno-przegrodowe (wg Gallaghera),
przyprzegrodowe dolne (wg Cosio).…………….………………......................
21
2. CEL PRACY ............................................................................................................
23
3. MATERIAŁ i METODYKA ..................................................................................
24
3.1. Grupa badanych .................................................................................................
24
3.2. Wykonywane badania .........................................................................................
24
3.3. Oceniane dane ....................................................................................................
26
3.4. Analiza statystyczna ...................................................................................... ....
33
4. WYNIKI ...................................................................................................................
35
4.1. Grupa z dodatkowym połączeniem p-k – wstępna faza badania.........................
35
4.2. Grupa badana – dodatkowe szlaki p-k tylno-przegrodowe..................................
39
4.2.1. Szlaki p-k prawostronne tylno-przegrodowe.............................................
42
4.2.1.1. Wydzielone podgrupy obszaru prawostronnego tylno-przegrodowego.................................................................................
45
4.2.1.2. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta
w odprowadzeniach EKG obszaru prawostronnego tylno-przegrodowego..................................................................................
48
4.2.2. Szlaki p-k prawostronne tylno-przegrodowe – zbiorcze zestawienie
wyników morfologii zespołu QRS i polaryzacji fali delta ......................
57
4.2.3. Szlaki p-k lewostronne tylno-przegrodowe ...............................................
58
4.2.3.1. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta
w odprowadzeniach EKG obszaru lewostronnego tylnoprzegrodowego........ ...........................................................................
59
4.2.4. Szlaki p-k lewostronne tylno-przegrodowe – zbiorcze zestawienie
wyników morfologii zespołu QRS i polaryzacji fali delta ......................
60
5. OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA ............................................................
62
5.1. Grupa badanych .................................................................................................
62
5.2. Dodatkowy szlak p-k w obszarze tylno-przegrodowym serca ...........................
63
5.3. Analiza morfologii preekscytowanego zespołu QRS oraz polaryzacji fali delta
dodatkowego połączenia p-k w obszarze tylno-przegrodowym .........................
65
5.3.1. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym I, aVL ..............................................................................
65
5.3.2. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym II ......................................................................................
66
5.3.3. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym III.....................................................................................
67
5.3.4. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym aVR .................................................................................
68
5.3.5. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym aVF..................................................................................
68
5.3.6. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
przedsercowym V1 ..................................................................................
69
5.3.7. Polaryzacja fali delta w odprowadzeniu przedsercowym V2 – V6..........
70
5.3.8. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V2 ............
70
5.3.9. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V3 ............
70
5.3.10. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V4 ..........
71
5.3.11. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V5 ..........
71
5.3.12. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V6 ..........
71
5.4. Zatoka wieńcowa - budowa i właściwości...........................................................
75
5.5. Morfologiczna analiza preekscytowanego zapisu EKG generowana przez
dodatkowe połączenia p-k w obszarze tylno-przegrodowym lewym...................
76
5.6. Porównanie morfologii preekscytowanych zespołów QRS w obszarach
sąsiednich do rejonu tylno-przegrodowego .........................................................
77
5.7. Ograniczenia metody...........................................................................................
79
6. WNIOSKI .................................................................................................................
81
7. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM............................................................
82
8. STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM....................................................
84
9. LITERATURA……..................................................................................................
86
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
a
– kierunek przewodzenia – przewodzenie zstępujące
AF
– migotanie przedsionków
AFL
– trzepotanie przedsionków
AP
– dodatkowa droga przedsionkowo-komorowa; dodatkowe połączenie p-k
ARP
– stymulacja prawego przedsionka impulsem ze skracanym sprzężeniem
ASD
– ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
AT
– częstoskurcz przedsionkowy
AV n
– węzeł przedsionkowo-komorowy, zamiennie stosowane ze skrótem węzeł p-k
AVNRT
– nawrotny częstoskurcz węzłowy
AVRT
– nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy
AVRTa
– antydromowy, nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy
AVRTo
– ortodromowy, nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy
BBB
– blok odnogi pęczka Hisa
CL
– długość cyklu (częstoskurczu, rytmu zatokowego) w ms
CS
– zatoka wieńcowa (ang. coronary sinus)
Cs Os
– ujście zatoki wieńcowej (CS Os, zamiennie Os CS)
EKG
– badanie elektrokardiograficzne, zapis elektrokardiograficzny
ERP
– okres efektywnej refrakcji (refrakcja)
HB
– pęczek Hisa
HBE
– obszar pęczka Hisa (ang. His bundle electrogram),
Holter-EKG
– 24 godzinne monitorowanie rytmu serca
HPS
– układ His-Purkinje
HR
– częstotliwość rytmu serca (częstoskurczu, rytmu zatokowego)
HRA
– górna część prawego przedsionka (ang. high right atrium)
IAP
– stymulacja prawego przedsionka impulsem ze stopniowo skracaną długością
cyklu
IVP
– stymulacja prawej komory impulsem ze stopniowo skracaną długością cyklu
LA
– lewy przedsionek
LBB
– lewa odnoga pęczka Hisa
LBBB
– blok lewej odnogi pęczka Hisa
LPS
– (szlak p-k, obszar) tylno-przegrodowy lewy
LV
– lewa komora
6
LVOT
– droga odpływu lewej komory
PAC
– przedwczesne pobudzenie przedsionkowe
PCL
– długość cyklu stymulacji serca w ms
PJRT
– ustawiczny częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego
p. Hisa
– pęczek Hisa
p-k
– przedsionkowo-komorowe, połączenie p-k (ang. connection)
PVC
– przedwczesne pobudzenie komorowe
r
– kierunek przewodzenia - przewodzenie wsteczne
RA
– prawy przedsionek
RV
– prawa komora
RF
– fale radiowe (energia)
RBB
– prawa odnogą pęczka Hisa
RBBB
– blok prawej odnogi pęczka Hisa
RPS
– (szlak p-k, obszar) tylno-przegrodowy prawy
RVa
– prawa komora serca w okolicy wierzchołka (ang. right ventricle apex)
SN
– węzeł zatokowy (ang. sinus node)
SR
– rytm zatokowy (ang. sinus rhythm)
SSS
– zespół chorego węzła zatokowego (ang. sick sinus syndrome)
SVT
– częstoskurcz nadkomorowy
VCM
– żyła serca średnia (łac. vena cordis media, ang. middle cardiac vein)
V1-V1
– długość cyklu (w ms) pomiędzy dwoma kolejnymi potencjałami komór
(w rytmie zatokowym, częstoskurczu, stymulacji serca)
VA
– odległość (w ms) pomiędzy sygnałem przedsionka i komory
VF
– migotanie komór
VRP
– stymulacja prawej komory z dodatkowym impulsem ze skracanym
sprzężeniem
VSD
– ubytek przegrody międzykomorowej
węzeł p-k
– węzeł przedsionkowo-komorowy, zamiennie stosowane ze skrótem AV n
SN
– węzeł zatokowy
zespół LGL
– zespół Lowna, Ganonga i Levine'a
zespół WPW – zespół Wolffa, Parkinsona i White’a
7
1. WSTĘP
Układ
bodźco-przewodzący
serca,
obejmujący
węzeł
zatokowy
(SN),
węzeł
przedsionkowo-komorowy (AV n) oraz układ His-Purkinje (HPS) jest odpowiedzialny
za powstawanie impulsu elektrycznego, jego przemieszczanie oraz właściwą koordynację
elektrycznej aktywacji w celu zapewnienia hemodynamicznie efektywnego skurczu serca.
Przedsionki i komory są oddzielone włóknistym pierścieniem i jedynym miejscem szerzenia
impulsu,
pomiędzy
tymi
jamami
serca,
jest
węzeł przedsionkowo-komorowy
(p-k)
zlokalizowany u podstawy prawego przedsionka.
Fizjologiczna depolaryzacja mięśnia serca aktywuje poszczególne obszary jam serca
w przewidywalny i powtarzalny sposób [1,2], co potwierdzamy oceniając standardowy zapis
elektrokardiograficzny
(EKG).
Zaburzenie
fizjologicznego
toru
aktywacji
powoduje
asynchronię aktywacji komór serca [1]. Możliwe są tutaj dwa mechanizmy: opóźnienie
aktywacji
komór
albo
przedwczesna
ich
aktywacja,
czyli
preekscytacja.
Zjawisko
preekscytacji stwierdzamy gdy:
1 – aktywacja komór wiedzie poprzez dodatkowe połączenie p-k z pominięciem węzła p-k
lub z istotnym opóźnieniem szerzenia impulsu – jest to klasyczne zjawisko preekscytacji [3],
2 – przedwczesny skurcz komorowy powoduje przedwczesne pobudzenie komory prawej
lub lewej,
3 – stymulacja prawej komory serca powoduje asynchronię (czyli preekscytację)
stymulowanej komory serca względem komory lewej; w zapisie EKG morfologia bloku lewej
odnogi p. Hisa (LBBB) zespołu QRS,
4 – podobnie, stymulacja lewej komory serca, powoduje preekscytację lewej komory
serca; w zapisie EKG morfologia bloku prawej odnogi p. Hisa (RBBB) zespołu QRS.
Klasycznie, zjawisko preekscytacji opisano jako przedwczesne pobudzenie (aktywację)
komory poprzez dodatkowe połączenie przedsionkowo-komorowe z pominięciem węzła p-k
[3]. W 1896 roku Stanley Kent [4] opisał „mięśniową tkankę”, łączącą przedsionek z komorą,
uznając ją za fizjologiczną drogę przewodzenia p-k. Praca ta spotkała się z ostrą krytyką
i została odrzucona przez Lewisa, Keitha i Flacka (za Scheinman’em [5]). Za właściwy model
układu bodźco-przewodzącego serca uznano wówczas, ten opisany przez Hisa oraz Tawarę
[4,6]. Teoria Kenta wzbudziła jednak żywe zainteresowanie i skłoniła do poszukiwania
wyjaśnień. Opisany „szlak Kenta” uznano później jako drogę przedsionkowo-pęczkową (ang.
atriofascicularis),
a
sam odkrywca
pozostawał w przekonaniu,
8
iż jest
to
element
fizjologicznego układu bodźco-przewodzącego [4].
W
roku
1937
Mahaim
i
Bennat
[7]
podczas
badania
anatomopatologicznego
zidentyfikowali fragmenty tkanki przewodzącej odchodzącej od pęczka Hisa w głąb komór.
Włókna te nazwano włóknami Mahaima (włókna węzłowo-komorowe). To określenie zostało
następnie rozszerzone na połączenia węzła p-k z miokardium komór (włókna węzłowokomorowe) oraz węzła p-k z prawą odnogą pęczka Hisa
(włókna węzłowo-pęczkowe).
Te atypowe szlaki określane są obecnie jako prawdziwe włókna Mahaima [8,9,10,11].
W 1930 roku Wolff, Parkinson i White [3] opublikowali artykuł opisujący 11 pacjentów
z krótkim odstępem PR, poszerzonym zespołem QRS o morfologii LBBB (to była
preekscytacja) oraz epizodami częstoskurczu w zapisie EKG. Poszerzenie zespołu QRS
u pacjentów z zespołem Wolffa, Parkinsona i White’a (WPW), dwa lata później, próbowali
wytłumaczyć Holtzman i Scherf [12], twierdząc, iż jest to wynik wcześniejszej aktywacji
komór odbywającej się przez dodatkowe połączenia p-k z pominięciem węzła p-k. W roku
1943 Wood [13] opisał drogi pozawęzłowe w obrębie prawego przedsionka, a w 1944 roku
autorem podobnej pracy, lecz prezentującej szlak p-k lewostronny był Ohnell [14]. To właśnie
Ohnell jako pierwszy użył terminu preekscytacji dla określenia wcześniejszej aktywacji
komór
w
zespole
WPW.
Preekscytacja
osiągana
przez pęczek
Kenta
powoduje
charakterystyczne zmiany zespołu QRS w zapisie EKG, opisane przez Wolffa, Parkinsona
i White’a [3]. Termin preekscytacji i zespołu WPW jest używany zamiennie, pomimo iż nie są
to pojęcia tożsame. Termin zespół preekscytacji – to stwierdzenie występowania skróconego
odstępu PR oraz poszerzenia zespołu QRS z typową falą delta w zapisie EKG,
bez współwystępowania objawów klinicznych (tzw. bezobjawowa preekscytacja). Natomiast
zespół WPW,
oprócz preekscytacji widocznej
w
EKG,
obejmuje
kołatania
serca
ze współwystępującym nawrotnym częstoskurczem p-k (AVRT) [15]. Europejska Grupa
Robocza do Spraw Preekscytacji [16] zaleca, by termin „połączenie” (ang. connection)
stosować dla opisu histologicznie wyodrębnionych struktur komórkowych, mających ujście
w mięśniówce komór, zaś „szlak”, „droga” dla struktur, przewodzących impulsy elektryczne,
uchodzących do układu bodźco-przewodzącego. Pomimo powyższych zaleceń nazewnictwo
to w światowej literaturze stosowane jest zamiennie.
Obserwacje
kliniczne,
szczegółowa
analiza
zapisu
EKG
oraz
wyniki
badań
elektrofizjologicznych dokonane na przestrzeni lat [17] dowiodły, że dodatkowe połączenie
p-k może przewodzić, zarówno w kierunku zstępującym (dokomorowo),
wstecznym
(do
przedsionków)
lub
charakteryzować
się
jedynie
jak i w kierunku
przewodzeniem
jednokierunkowym tzn. wstecznym lub zstępującym. Dodatkowo stwierdzono, że te włókna
9
(AP) mogą przewodzić bardzo sprawnie (bez dekrementu) lub cechować się wolnym
przewodzeniem, a niekiedy (5 – 10%) przewodzić także z cechami dekrementu [18].
Szerzenie się fali pobudzenia w szlakach dodatkowych przewodzących bez dekrementu,
odbywa się w oparciu o szybki dośrodkowy prąd sodowy, podobnie jak w mięśniówce
przedsionków oraz komór, na ogół jest stałe w kierunku zstępującym i wstępującym
dla wszystkich
częstotliwości
rytmu
serca.
Szlaki
dodatkowe
przewodzące
impulsy
elektryczne z dekrementem, określane są jako atypowe szlaki dodatkowe (dawniej tzw.
włókna Mahaima). Stanowią one od 3 do 15% wszystkich AP [19,20]. Nieco częściej
występują one u pacjentów, u których w trakcie częstoskurczu typu AVRT, w zapisie EKG,
opisywany był blok lewej odnogi pęczka Hisa (około 6%) [17]. U 10% pacjentów
z atypowymi AP stwierdza się mnogie szlaki. Mogą one przewodzić impulsy elektryczne
z dekrementem zarówno wolno, jak i szybko.
Dodatkowe połączenie p-k przewodzące zstępująco – nazwano jawnymi, natomiast te AP,
które przewodzą jedynie wstecznie do przedsionków nazwano – utajonymi [17]. Inną grupę
stanowią AP z preekscytacją widoczną jedynie okresowo. Ten rodzaj określa się jako
preekscytacja (lub zespół WPW) z przewodzeniem okresowym, a także stosuje się określenie
przewodzenie intermitujące (intermitujący zespół WPW) [17].
Aktualnie obowiązujący i uporządkowany podział połączeń p-k wyróżnia:
1.
klasyczną dodatkową drogę p-k – pęczek Kenta (ang. atrioventricular) [4], łączący
bezpośrednio mięśniówkę przedsionków i komór omijając łącze p-k i pęczek Hisa; są
to szlaki z przewodzeniem dwukierunkowym (jawny zespół WPW), stanowią większość AP
tzn. około 60% [21,22]. Szerzenie się fali pobudzenia w tych szlakach dodatkowych,
zbudowanych w większości z włókiem mięśniowych, odbywa się w oparciu o szybki
dośrodkowy prąd sodowy, podobnie jak w mięśniówce przedsionków i komór. Przewodzenie
odbywa się na zasadzie „wszystko albo nic”, na ogół jest stałe w kierunku zstępującym
i wstępującym dla wszystkich częstotliwości rytmu serca (przewodzenie bez dekrementu)
[19].
2.
szlak p-k z przewodzeniem jednokierunkowym, wstecznym – tzw. utajony zespół
WPW [16,23]
a) o szybkim przewodzeniu bez dekrementu (tzw. utajony zespół WPW, ortodromowy
AVRT)
b) o szybkim przewodzeniu z dekrementem (ortodromowy AVRT z długim RP’) odpowiada on za podtrzymanie krążenia impulsu w trakcie ustawicznego częstoskurczu
przedsionkowo-komorowego (PJRT)
10
włókna
3.
Jamesa
–
szlak
przedsionkowo-węzłowy
(ang.
atrionodal)
łączący
przedsionki z dystalną lub zbitą częścią łącza p-k (zespół LGL albo zespół sprawniejszego
przewodzenia przez AV node) [24,25,26,27],
4.
włókna
Brechenmachera
–
szlak
przedsionkowo-Hisowy
(ang.
atrio-Hisian),
przewodzący impulsy z przedsionków do pęczka Hisa [28],
5.
warianty
szlaków
przedsionkowo-pęczkowych
(ang.
atriofascicular)
oraz przedsionkowo-komorowych (ang. atrioventricular) – tzw. rzekome włókna Mahaima
z przewodzeniem
jednokierunkowym
zstępującym,
przewodzące
z
dekrementem
[8,9,10,11,29]. Najczęstsza lokalizacja tych szlaków to wolna ściana prawego przedsionka, a
także rejon tylno-przegrodowy. Krzyżują się one z pierścieniem trójdzielnym i wnikają w
podstawę prawej komory [17,30,31]. Charakteryzuje je przewodzenie z dekrementem oraz
periodyka Wenckebacha w trakcie szybkich rytmów przedsionkowych. Brak odpowiedzi na
adenozynę sugeruje, że ich struktura nie jest zbudowana z tkanki podobnej do AV n [32].
6.
szlaki
węzłowo-komorowe
(ang. nodofascicular)
jednokierunkowym
–
(ang.
prawdziwe
zstępującym
nodoventricular)
włókna
[7,21].
Szlaki
Mahaima,
i szlaki węzłowo-pęczkowe
z
przewodzeniem
węzłowo-komorowe
impulsów
rozpoczynają
się
w obrębie AV n i wnikają do mięśniówki otaczającej łącze p-k, zaś szlaki węzłowo-pęczkowe
biorą początek w AV n i wnikają do prawej odnogi pęczka Hisa [17,30,31,33]. Zarówno szlaki
węzłowo-komorowe, jaki i węzłowo-pęczkowe wykazują wrażliwość na adenozynę [34].
7.
szlaki pęczkowo-komorowe (ang. fasciculoventricular) Stanowią najrzadszą formę
preekscytacji (1,5%). Łączą prawą odnogę pęczka Hisa z mięśniówką prawej komory
w rejonie przednio-przegrodowym. Włókna te nie są przyczyną nawrotnych częstoskurczów
i wydają się być jedynie ciekawostką elektrofizjologiczną. W zapisie EKG podczas rytmu
zatokowego widoczne są cechy preekscytacji naśladujące cechy zespołu QRS w obecności
jawnych
typowych
szlaków
przedsionkowo-komorowych
przyprzegrodowych
górnych,
jednak bez skrócenia odstępu PR. Klinicznie szlaki te nie mają istotnego znaczenia i nie
powodują częstoskurczu [17].
1.1. Preekscytacja w zapisie EKG
Współwystępowanie AP oraz fizjologicznego układu bodźco-przewodzącego powoduje
różny obraz EKG. Tu wyróżnia się:
a – jawną preekscytację (jawny zespół WPW), najczęściej sprawne przewodzenie
11
zstępujące i wsteczne,
b – tzw. utajony zespół WPW – brak przewodzenia zstępującego przez AP (w EKG – bez
preekscytacji), obecne przewodzenie wsteczne przez AP do przedsionków,
c – okresowy zespół WPW – okresowo obecne przewodzenie zstępujące przez AP (w EKG
– okresowo widoczna preekscytacja) i/lub wsteczne.
Maksymalna preekscytacja czyli największe poszerzenie zespołu QRS w zapisie EKG –
występuje gdy przewodzenie do komór odbywa się wyłącznie przez AP (jawne szlaki p-k).
Natomiast jednoczesne przewodzenie zstępujące przez sprawne AP oraz sprawne łącze p-k
(fizjologiczne przewodzenie),
powoduje w zapisie EKG obraz niepełnej preekscytacji
(to także szlaki p-k jawne).
Brak cech preekscytacji w zapisie EKG, pomimo przewodzenia przez AP, przez niektórych
jest nazywane ukrytą preekscytacją
[19]. Sytuacja taka występuje, gdy pobudzenie
z przedsionków do komór dociera wcześniej przez fizjologiczne składowe układu bodźcoprzewodzącego, a nie poprzez szlak dodatkowy, na skutek:
1 – usprawnienia przewodzenia przez węzeł p-k, przewodzący zstępująco szybciej
niż przez AP,
2 – wydłużenia przewodzenia przez AP,
3 – wydłużonego przewodzenia śródprzedsionkowego od miejsca stymulacji przedsionka
do ujścia przedsionkowego AP (najczęściej szlak lewostronny boczny) [18,19].
Gdy AP przewodzi jedynie wstecznie (szlaki wsteczne, utajone) to impuls elektryczny
przewodzony jest zstępująco z przedsionków do komór jedynie drogą fizjologiczną przez
węzeł p-k. Standardowy zapis EKG w czasie rytmu zatokowego nie ujawnia (utajonego)
zespołu WPW. Natomiast w czasie częstoskurczu typu AVRT w zapisie EKG widoczny jest
częstoskurcz z wąskim zespołem QRS z wstecznie przewodzonym załamkiem P’.
U ponad 50% pacjentów z AP cechy preekscytacji w zapisie EKG obecne są przemijająco
(okresowa preekscytacja, preeksytacja intermitująca). Przejawia się to nagłym ustąpieniem
fali delta, wydłużeniem odstępu PR oraz normalizacją zespołów QRS przy braku znaczących
zmian
częstotliwości
rytmu
serca.
Uważa
się
[19],
iż
preekscytacja
intermitująca
spowodowana jest przez:
a – blok fazy 3 w AP (zależny od bradykardii) lub blok fazy 4 (tzn. zależny
od tachykardii),
b – utajone przewodzenie w kierunku zstępującym po przedwczesnym pobudzeniu
przedsionkowym (PAC) lub wstępującym po przedwczesnym pobudzeniu komorowym
(PVC),
12
c – AP z długim okresem efektywnej refrakcji (ERP) i sprawniejszym przewodzeniem,
d – AP z długim okresem efektywnej refrakcji oraz zjawisko ‘gap’ podczas PAC.
Preekscytacja intermitująca, z klinicznego punktu widzenia, jest oznaką stosunkowo
długiego okresu refrakcji AP i niezdolności do sprawnego przewodzenia do komór pobudzeń
w trakcie szybkich rytmów przedsionkowych np.
w migotaniu przedsionków (AF),
a tym samym mniejszego ryzyka nagłego zgonu sercowego w mechanizmie VF.
W części zapisów EKG można stwierdzić zarówno, wąskie zespoły QRS – efekt
przewodzenia zstępującego wyłącznie fizjologiczną drogą, a także szerokie zespoły QRS –
z pełną preekscytacją [27,30]. Wraz ze zwiększającym się udziałem AP w przewodzeniu
impulsów w kierunku zstępującym, zespół QRS poszerza się, a odstęp PR ulega skróceniu
[35,36].
W
przypadku
dominującego
udziału
węzła
p-k
w
przewodzeniu
impulsu
elektrycznego, odstęp PR ulega wydłużeniu, a czas trwania zespołu QRS ulega skróceniu.
Zależne od stopnia udziału AP w zstępującym przewodzeniu p-k, progresywne skracanie
odstępu PR (P-delta) z poszerzeniem zespołu QRS, bez zmiany czasu trwania odstępu PJ,
nazywane jest objawem akordeonowym Ohnella (ang. accordion effect, concertina effect)
[35,37,38]. Stopień preekscytacji może być zmienny i zależy od takich czynników jak:
szybkość przewodzenia przez fizjologiczne szlaki, czas przewodzenia od węzła zatokowego
do ujścia przedsionkowego AP, okresu refrakcji mięśniówki przedsionka, czasu przewodzenia
przez AP (zależny od grubości, długości i właściwości elektrofizjologicznych szlaku) [19].
Nasilenie cech preekscytacji, bądź ujawnienie obecności AP mogą powodować leki
i manewry fizjologiczne np. masaż zatoki tętnicy szyjnej, próba Valsalvy, dożylne podanie
adenozyny [17,19].
Normalizację zapisu EKG u pacjentów z obecnym dodatkowym szlakiem p-k, Massumi
i Vera [39] tłumaczyli jako wynik:
– utraty zdolności przewodzenia przez AP w trakcie szybkich rytmów przedsionkowych
lub wczesnego dodatkowego pobudzenia przedsionkowego,
– refrakcji AP po długiej pauzie oraz podczas wolnego rytmu na skutek depolaryzacji
4. fazy,
– pobudzenia komorowego pochodzącego z okolicy pęczka Hisa,
– szybszego przewodzenia przez łącze p-k niż przez AP.
Charakterystyczne cechy EKG zespołu QRS z pełną preekscytacją [19,38,40] to:
1.
czas trwania odstępu PR (P-delta) mniejszy niż 120 ms przy prawidłowym załamku P,
2.
poszerzony zespół QRS z czasem trwania 120 ms bądź powyżej (120 ms – obecnie
rzadziej wskazywane jako niezbędne kryterium; dominuje sformułowanie poszerzony QRS),
13
3.
obecność fali delta na ramieniu wstępującym QRS, poszerzającej zespół QRS,
4.
wtórne zmiany odcinka ST i załamka T – zaburzenia repolaryzacji nie zawsze obecne.
Czas trwania odcinka PR jest zależny od stopnia preekscytacji. Przy maksymalnej
preekscytacji czas trwania odcinka PR jest równy czasowi trwania załamka P. W większości
wynosi on 60 – 110 ms. W około 12% odcinek PR może trwać powyżej 120 ms, a nawet
ponad 200 ms. Takie sytuacje opisywane są najczęściej w wariancie preekscytacji związanej
z obecnością włókien Mahaima [41,42]. W jawnym zespole WPW, przy pierwotnie
wydłużonym przewodzeniu p-k (fizjologiczne przewodzenie przez AV node) odstęp PR,
a właściwie P-fala delta, w trakcie przewodzenia przez AP może ulec istotnemu skróceniu,
jednak pozostanie w granicach normy. W tej sytuacji rozpoznanie preekscytacji możliwe jest
po porównaniu kilku zapisów EKG z zapisem podstawowym [43].
Morfologia załamka P bez współistniejącej patologii przedsionka pozostaje prawidłowa.
Preekscytacji nie należy rozpoznawać na podstawie izolowanego skrócenia odstępu PR,
bez potwierdzenia obecności fali delta. Krótki odstęp PR, z ujemnym załamkiem P
w standardowych odprowadzeniach kończynowych (II, III, aVF), jest charakterystyczny
dla ektopowego rytmu przedsionkowego (dolno-przedsionkowego) lub stymulacji węzła p-k
[43]. Gdy komory są depolaryzowane jedynie przez impuls elektryczny przewodzony przez
AP, wzrasta czas trwania QRS, najczęściej wynosi on 120 – 160 ms. Zdarza się, że zespół
QRS trwa mniej niż 120 ms, pomimo jawnej preekscytacji [41,44], głównie w wyniku fuzji
preekscytacji oraz przewodzenia drogą fizjologiczną. Suma czasu trwania odstępu PR
i zespołu QRS pozostaje jednak stała. Przegrodowe załamki q rzadko opisywane są
w zapisach EKG z zespołem WPW. Uważa się [45], iż obecność załamka q w odprowadzeniu
V6 pozwala wykluczyć preekscytację.
Najbardziej charakterystyczną zmianą w zapisie EKG, przy obecności AP, jest fala delta.
Jest ona odzwierciedleniem przewodzenia impulsu przez szlak dodatkowy oraz depolaryzacji
mięśniówki obszaru komór pomiędzy ujściem AP a pozostałą częścią komór depolaryzowaną
przez fizjologiczną drogę przewodzenia. Czas trwania fali delta wynosi na ogół 20 – 70 ms.
Teoretycznie fala delta powinna być obecna we wszystkich odprowadzeniach EKG.
Wykazano, że fala delta może być izoelektryczna i z tego powodu niewidoczna. Ujemna
polaryzacja fali delta w EKG daje obraz patologicznego załamka Q, sugerującego przebyty
zawał serca. Może to być szczególnie widoczne w lokalizacji AP tylno-przegrodowej, gdzie
ujemna fala delta zwykle jest obecna w odprowadzeniach II, III, aVF [43]. Obecność ujemnej
fali delta w przedsercowych odprowadzeniach V1 – V3 (V4) może błędnie nasuwać
podejrzenie przebytego zawału serca ściany przedniej, natomiast zawał ściany bocznej,
14
w obecności ujemnej delty w aVL. Z kolei, dodatnia fala delta może maskować wcześniejszy
zawał serca.
Zmienna sekwencja aktywacji komór u pacjentów z AP skutkuje wtórnymi zmianami
repolaryzacji. Najczęściej polaryzacja odcinka ST oraz załamka T pozostają przeciwne
w stosunku do kierunku fali delta oraz dominującego wychylenia zespołu QRS [46]. Zmiany
te są podobne do tych, opisywanych w przeroście komór oraz blokach odnóg pęczka Hisa.
Wtórne zmiany ST oraz załamka T w części zapisów EKG z preekscytacją nie są obecne.
Należy wspomnieć, iż po skutecznej ablacji AP, wtórne zmiany repolaryzacji (ujemne załamki
T) widoczne są kilka lub kilkanaście godzin po zabiegu ablacji, a obserwowane były nawet do
kilku tygodni po zabiegu (zjawisko pamięci elektrycznej) [46].
1.2. Dodatkowe połączenia przedsionkowo-komorowe – lokalizacja
anatomiczna
Szlaki p-k są na ogół cienkimi pasmami mięśniowymi (zwykle ich grubość nie przekracza
1 – 2 mm) łączącymi przedsionki i komory. Położenie AP w relacji do bruzdy przedsionkowokomorowej
należy
rozpatrywać
w
dwóch
płaszczyznach
–
podłużnej
(czołowej)
oraz poprzecznej [47]. W płaszczyźnie poprzecznej AP krzyżują się z bruzdą p-k w dowolnym
punkcie pierścienia mitralnego
i trójdzielnego, z wyjątkiem regionu zespolenia mitro-
aortalnego, w którym mięśniówka lewego przedsionka nie leży bezpośrednio nad mięśniówką
LK. W stosunku do przekroju poprzecznego bruzdy p-k, AP mogą przebiegać skośnie
lub bardziej
prostopadle
na
całej
głębokości
pomiędzy
obszarem
podnasierdziowym
i podwsierdziowym [47]. W związku z tym ujście przedsionkowe AP może być przesunięte
o kilka centymetrów poprzecznie w stosunku do ujścia komorowego [48,49] – rycina 1.2.1.
Dla uproszczenia omawiania lokalizacji AP bruzdę p-k można podzielić na kwadranty: wolną
ścianę lewej komory, wolną ścianę prawej komory, przestrzeń przednio-przegrodową
oraz tylno-przegrodową [48,50]. W obrębie tych obszarów rozkład AP nie jest jednorodny.
Najczęstszą lokalizacją AP jest wolna ściana lewej komory stwierdzana w zakresie 46% –
60%, obszar tylno-przegrodowy stanowi 25%, około 13% – 21% AP mapowanych jest
na wolnej ścianie prawej komory, a tylko 2% w przestrzeni przyprzegrodowej górnej
(wcześniej nazywanej przednio-przegrodową) [51-55].
W 1978 roku Gallagher [51] zaproponował i przedstawił bardziej precyzyjny podział
anatomicznej lokalizacji AP – rycina 1.2.2. Natomiast Cosio i wsp.[56] ogłosili w 1999 roku,
15
w formie zaleceń, podział anatomicznej lokalizacji AP
opracowany wspólnie przez grupy
robocze amerykańskiego i europejskiego towarzystwa kardiologicznego.
U 3 –13% pacjentów opisywane są mnogie AP [57], które definiowane są jako szlaki
oddalone od siebie o 1 cm. Szlaki mnogie najczęściej zlokalizowane są w rejonie tylnoprzegrodowym (wg Gallaghera), przyprzegrodowym dolnym (wg Cosio). oraz w obrębie
wolnej
ściany
prawej
komory,
z obecnością których związane są częste epizody
antydromowego częstoskurczu AVRT (50 – 70%). Występowanie mnogich AP szczególnie
często opisywane jest w anomalii Ebsteina [19,58].
Rycina 1.2.1. Schematyczne przedstawienie umiejscowienia połączenia przedsionkowokomorowego (drogi dodatkowej) w obszarze między wsierdziem i nasierdziem
w płaszczyźnie czołowej. Modyfikacja wg UpToDate [49].
Rycina 1.2.2. Podział anatomicznej lokalizacji dodatkowej drogi p-k wg Gallaghera [51].
16
1.3. Epidemiologia zespołu preekscytacji/ zespołu WPW
U co najmniej 2. na 1000 pacjentów, u których wykonywany jest zapis EKG można
spodziewać się cech preekscytacji [41,59,60]. Liczba pacjentów z obecnością AP może być
większa po uwzględnieniu AP przewodzących jedynie wstecznie, a także przewodzących
okresowo.
Dodatkowe szlaki p-k częściej rozpoznawane są wśród mężczyzn. U ponad 2/3 pacjentów
z zespołem WPW nie stwierdza się współistniejących organicznych chorób serca [41,59,60].
Częstość występowania AP nie koreluje z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym ani
z chorobą reumatyczną serca. Odsetek preekscytacji wzrasta w grupie kardiomiopatii
rozstrzeniowej
oraz
restrykcyjnej.
Kardiomiopatia
przerostowa
jest
rozpoznaniem
współistniejącym u 4% pacjentów z zespołem WPW [61]. W grupie z nadczynnością tarczycy
odnotowano częstsze występowanie zespołu WPW [46]. W jednym z badań, podwyższony
poziom hormonów tarczycy stwierdzany był u 6% chorych z dodatkowym szlakiem p-k [46].
U 12 spośród 163 pacjentów, Gallagher i wsp. [51] stwierdzili zespół wypadania płatka
zastawki mitralnej. U wszystkich, z wyjątkiem jednego, szlak dodatkowy zlokalizowany był
po stronie lewej. Opisano także, współwystępowanie zespołu WPW u chorych z blokiem p-k,
zespołem chorego węzła zatokowego (SSS), stwardnieniem guzowatym oraz nowotworami
serca (rhabdomyoma) [62]. Ponadto sugerowano, że tkanka nowotworowa posiada podobne
zdolności przewodzenia impulsów elektrycznych jak pęczek Kenta [63].
Najczęstszą wrodzoną wadą serca współwystępującą z AP jest anomalia Ebsteina. U około 5 –
10% pacjentów z anomalią Ebsteina w zapisie EKG obecne są cechy preekscytacji [64],
w tej populacji pacjentów dominują drogi prawostronne [65,66]. Inne wrodzone wady serca
związane z częstszym występowanie AP to: ASD, VSD, atrezja zastawki trójdzielnej,
tetralogia Fallota, koarktacja aorty oraz skorygowane przełożenia wielkich naczyń [67,68].
Zaobserwowano, iż cechy jawnej preekscytacji częściej występują w grupie osób młodszych
niż preekscytacja intermitująca. Natomiast u osób starszych (50 lat vs. 39 lat), notowano
przypadki całkowitej utraty przewodzenia przez AP. Na tej podstawie wysunięto hipotezę
o możliwości zmian degeneracyjnych AP [69,70]. Rodzinne występowanie preekscytacji,
stwierdzono w 3,4%
pacjentów z zespołem WPW. Rodzinną postać zespołu WPW
charakteryzuje dziedziczenie autosomalne dominujące, częste SVT i AF, pojawiające się wraz
z wiekiem zaburzenia przewodzenia oraz przerost serca [71-73].
17
1.3.1. Arytmie związane z obecnością dodatkowego połączenia
przedsionkowo-komorowego
Arytmie współwystępujące z preekscytacją w EKG, najczęściej odczuwane są jako
kołatanie serca [38].
Napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRT) jest
najczęstszą manifestacją kliniczną u pacjentów z zespołem WPW. Epizody częstoskurczu
występują u około 13 – 80% pacjentów z AP [43]. W wielu przypadkach tachyarytmia jest
pierwszą manifestacją obecności AP. Najczęstsze arytmie w zespole WPW to AVRT i AF
[19,43].
Z
dodatkowym
szlakiem
mogą
współwystępować: trzepotanie
przedsionków
(AFL),
częstoskurcz przedsionkowy (AT) oraz nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT). W tych
sytuacjach AP uczestniczy w aktywacji komór lub przedsionków jako tzw. bierny obserwator
(ang. bystander) i nie jest elementem koniecznym do zapoczątkowania i podtrzymania arytmii
[19,43].
1.3.1.1. Nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRT)
Napadowy częstoskurcz p-k stanowi około 90% [17] wszystkich epizodów częstoskurczów
w grupie pacjentów z WPW. Dla częstoskurczu typu AVRT charakterystyczny jest nagły
początek i nagłe jego zakończenie z szybkim i miarowym kołataniem serca, ustępującym
samoistnie lub po manewrach pobudzających nerw błędny. Najczęściej zgłaszane objawy
kliniczne AVRT to: kołatania serca, zawroty głowy, osłabienie, ból zamostkowy, duszność,
rzadziej omdlenia. Zwykle nie dają one podstaw do odróżnienia AVRT od innych typów
częstoskurczu z wąskim zespołem QRS. Krótkotrwałe epizody AVRT są dobrze tolerowane.
AVRT może stwarzać zagrożenie w sytuacji współistniejącej istotnej choroby serca
(pogarszającej warunki hemodynamiczne), a także w sytuacji spontanicznej konwersji do
migotania przedsionków. Jeżeli AP ma krótki okres refrakcji w kierunku zstępującym, AF
może ulec dalszej konwersji do migotania komór (VF) i spowodować nagłą śmierć sercową
(NZK). W czasie 3 – 10 letniej obserwacji ryzyko NZK w zespole WPW szacowane jest
na około 0,15 – 0,39% [19].
Zależnie od kierunku propagacji impulsu elektrycznego wyróżniamy dwa typy AVRT:
ortodromowy i antydromowy.
18
Ortodromowy AVRT
Ortodromowy AVRT (AVRTo) powstaje gdy szerzenie impulsu postępuje z przedsionków
do komór drogą fizjologiczną, poprzez węzeł AV, a powraca do przedsionków drogą
dodatkową. Około 50% AP [19], biorących udział w pętli ortodromowego AVRT, to szlaki
jawne – przewodzące w kierunku zstępującym i wstępującym. Pozostałe 50% to szlaki
utajone, mające zdolność przewodzenia jedynie w kierunku wstecznym. W trakcie AVRTo
fala delta jest nieobecna (brak preekscytacji w EKG), zespół QRS jest wąski, ponieważ
przewodzenie zstępujące szerzy się drogą fizjologiczną. Częstotliwość rytmu serca wynosi
najczęściej około 140 – 250/min [49]. Ortodromowy AVRT stanowi około 95% [19]
nawrotnych częstokurczów p-k i około 35% wszystkich napadowych częstoskurczów
z wąskimi zespołami QRS.
Antydromowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRTa)
U około 5 do 10% [19] pacjentów z zespołem WPW występuje antydromowy częstoskurcz
p-k. W trakcie AVRTa ramieniem zstępującym w pętli częstoskurczu jest szlak dodatkowy.
Komory pobudzane są jedynie przez AP bez udziału fizjologicznych szlaków, dlatego też
zespół QRS ma obraz pełnej preekscytacji. Droga dodatkowa, biorąca udział w krążeniu
pobudzenia w trakcie częstoskurczu antydromowego musi posiadać zdolność przewodzenia
w kierunku zstępującym (preekscytacja jawna), stąd podczas rytmu zatokowego, prawie
zawsze widoczne są cechy preekscytacji.
W klasycznej formie AVRTa pobudzenie
przewodzone jest wstecznie fizjologiczną drogą (HPS i AV n) z komór do przedsionków.
1.3.1.2. Migotanie przedsionków
U
ponad
połowy
pacjentów z zespołem WPW
występuje napadowe migotanie
przedsionków, a dla 20% jest ono pierwszą rozpoznawaną arytmią. Utrwalone AF, w tej
grupie, jest zjawiskiem rzadkim [17]. Z uwagi na brak współistniejących strukturalnych
chorób serca w grupie pacjentów z WPW, uważa się, że sama obecność szlaków dodatkowych
predysponuje do występowania AF. Sądzi się, iż szybki rytm przedsionków może być
przyczyną
zaburzeń
elektrofizjologiczny
w obecności
depolaryzacji
substrat
szlaków
dla
jawnych
i
arytmii.
repolaryzacji
Szczególnie
(przewodzących
19
w
przedsionka
często
kierunku
AF
oraz
tworzyć
rozpoznawane
zstępującym),
a
jest
także
w przypadku mnogich AP oraz szlaków o krótkim okresie refrakcji [17]. Często AF jest
poprzedzone przez AVRT, który następnie ulega konwersji do AF. W trakcie AF rytm komór
jest całkowicie niemiarowy. Czas trwania zespołów QRS może być zmienny, zależny
od okresu refrakcji, zarówno AP jak i dróg fizjologicznych. Kształt i szerokość zespołu QRS
reprezentuje dominujące przewodzenie impulsu przez AP lub fizjologiczny węzeł p-k.
Im krótsza
refrakcja AP
i szybsze
przewodzenie
zstępujące,
tym większe nasilenie
preekscytacji i szerszy zespół QRS.
Zdolność AP do przewodzenia w kierunku zstępującym bez dekrementu może być przyczyną
bardzo szybkiej czynności komór. Największe ryzyko wystąpienia VF (konwersji AF do VF)
istnieje w przypadku dróg dodatkowych o krótkim okresie refrakcji w kierunku zstępującym.
1.3.1.3. Ustawiczny, nawrotny częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego (PJRT)
Szczególnym typem arytmii związanej z obecnością AP jest ustawiczny częstoskurcz typu PJRT
[19,43]. PJRT jest częstoskurczem ortodromowym wykorzystującym, jako ramię wstępujące, utajony
szlak dodatkowy o wolnym przewodzeniu z dekrementem [19,74,75]. Najczęstszą lokalizacją tego AP
to obszar prawostronny tylno-przegrodowy (wg Gallaghera), przyprzegrodowy dolny prawy
(wg Cosio). Szlak ten przewodzi wolniej niż droga fizjologiczna, dlatego też odstęp RP podczas
częstoskurczu jest na ogół dłuższy niż połowa długości cyklu częstoskurczu z długim czasem RP ’
(RP’> P’R) opisany przez Coumela i wsp. [76]. Najczęściej jest to ustawiczny częstoskurcz
(ang. incessant), występujący już w dzieciństwie. Jest oporny na farmakoterapię i często prowadzi
do kardiomiopatii oraz objawów niewydolności serca [19,43].
1.3.2. Arytmie współwystępujące z dodatkowym połączeniem p-k
Trzepotanie przedsionków
Trzepotanie przedsionków powstaje niezależnie od AP i jest spowodowane przez falę
krążenia nawrotnego w obrębie prawego przedsionka. Zależnie od okresów refrakcji AP
i szlaków fizjologicznych, AFL może być przewodzone w kierunku zstępującym przez AP
i tworzyć częstoskurcz z preekscytacją. Potencjalnie AFL może być przewodzone do komór
w stosunku 1:1 z preeksytacją, co daje obraz arytmii podobnej do VF.
20
Nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT) i częstoskurcz przedsionkowy (AT)
W przypadku AVNRT oraz AT droga dodatkowa nie jest konieczna do zawiązania pętli
reentry. Tu AP może być wykorzystywana jako tzw. bierny obserwator
(bystander)
w przewodzeniu aktywacji do komór. Ortodromowy AVRT oraz AVNRT u pacjentów z WPW
jest trudny do odróżnienie bez badania elektrofizjologicznego.
Migotanie komór i nagła śmierć sercowa
Występowanie nagłej śmierci sercowej u pacjentów z WPW jest rzadkie, waha się od 0%
do 0,39% rocznie [19]. Najczęściej powstaje w wyniku konwersji AF do VF. Do czynników
ryzyka wystąpienia VF należą [19]: objawowe SVT, szlaki przegrodowe, mnogie AP, krótki
okres refrakcji AP (ERP AP < 250ms) oraz płeć męska. Do wyzwolenia VF, u pacjentów
z zespołem WPW, przyczynić się może stosowana farmakoterapia. Zwolnienie przewodzenia
w szlakach fizjologicznych oraz skrócenie refrakcji AP w kierunku zstępującym, skutkować
może nasileniem przewodnictwa przez AP, a następnie konwersją AF do VF. Dlatego też
należy unikać w tej grupie podawania digoksyny, werapamilu i adenozyny.
1.4. Dodatkowe szlaki przedsionkowo-komorowe tylno-przegrodowe (wg Gallaghera), przyprzegrodowe dolne (wg Cosio)
Anatomiczny obszar serca tylno-przegrodowy, wydzielony przez Gallaghera [51] w opisie
lokalizacji dodatkowych szlaków p-k, jest nadal powszechnie stosowany w codziennej
praktyce, publikacjach naukowych, z podręcznikami kardiologii włącznie [77]. Ogłoszony
w 1999 r podział anatomiczny wg Cosio i wsp.[56], pomimo formy zaleceń, opracowanych
przez towarzystwa kardiologiczne
–
stosowany jest rzadziej. W pracy zastosowano
nazewnictwo
obszarów serca dla lokalizacji AP wg Gallaghera, jednak wielokrotnie
zastosowano
podwójne
określenia,
zgodne
z podziałem anatomicznej
lokalizacji AP
wg Gallaghera i wg Cosio.
Obszar serca tylno-przegrodowy (wg Gallaghera), przyprzegrodowy dolny (wg Cosio), jest
drugą co do częstości (25% – 30%) lokalizacją AP [63-65]. Ablacja dodatkowych połączeń
p-k w tym obszarze bywa niekiedy trudniejsza, w porównaniu do ablacji AP na wolnej ścianie
21
LK, ze względu na złożoność anatomiczną tego miejsca. Dotyczy to zarówno, obszaru
prawostronnego
tylno-przegrodowego
jak
i
lewostronnego
tylno-przegrodowego
(wg Gallaghera). Trafna interpretacja preekscytacji (w dostępnym zakresie) z zapisu EKG
przed zabiegiem, jest istotną składową wyboru właściwego obszaru serca dla efektywnego
mapowania lokalizacji AP i skutecznej ablacji. Wykorzystuje się w tym celu dostępne
algorytmy sugerujące lokalizację AP na podstawie standardowego zapisu EKG [78-82].
W czasie badania EP ocenia się ponadto maksymalną preekscytację, aby doprecyzować
typowaną lokalizację AP, tak w prawej, jak i lewej komorze serca. Znajomość morfologii
preekscytowanego zespołu QRS jest istotna dla efektywnego mapowania AP. Dotyczy to
szczególnie ablacji AP w obszarze tylno-przegrodowym (wg Gallaghera), przyprzegrodowym
dolnym
(wg Cosio). Rejon ten jest złożoną anatomicznie strukturą, gdzie zlokalizowanych
jest około 30% dodatkowych połączeń p-k. Zabiegi ablacji AP w tej lokalizacji stanowią
dla operatora niejednokrotnie duże wyzwanie oraz związane są z wydłużonym czasem
procedury, zwiększoną ekspozycją promieniowania rentgenowskiego, większą liczbą aplikacji
RF,
a także
większym
ryzykiem ewentualnych
powikłań
(uszkodzenie AVN,
tętnicy
wieńcowej prawej, CS). Zarówno w piśmiennictwie światowym [83-89], jak i polskim [9094], można znaleźć prace opisujące złożoność badania elektrofizjologicznego oraz ablacji RF
w rejonie tylno-przegrodowym serca.
Od ponad dwóch dekad opracowano kilka algorytmów dla sprawnego, nieinwazyjnego
określenia lokalizacji AP. Bazują one na kombinacji wektora fali delta, osi elektrycznej
śr. wektora oraz czasu trwania zespołu QRS, a także oceny amplitudy załamka R/S
w odprowadzeniach przedsercowych. Pomimo to, nadal poszukuje się możliwości lepszego
doprecyzowania
położenia
AP
w
obszarze
tylno-przegrodowym
przyprzegrodowym dolnym (wg Cosio), w oparciu o zapis EKG.
22
(wg
Gallaghera),
2. CEL PRACY
Od ubiegłego stulecia opracowano kilka algorytmów ułatwiających typowanie lokalizacji
dodatkowej drogi p-k na podstawie preekscytacji w zapisie EKG.
Przesłanką jest wektor fali delta, średnia oś elektryczna oraz czas trwania zespołu QRS,
a także stosunek załamka R/S w odprowadzeniach przedsercowych.
Nadal poszukuje się możliwości doprecyzowania położenia AP w obszarze tylnoprzegrodowym.
Celem pracy jest:
1 – ocena maksymalnej preekscytacji w obszarze tylno-przegrodowym serca,
2 – poszukiwanie odmienności morfologii preekscytowanego zespołu QRS w obszarze
tylno-przegrodowym prawym oraz tylno-przegrodowym lewym,
3 – wskazanie cech różnicujących preekscytowany zapis EKG w tym rejonie (obszar tylnoprzegrodowy prawy vs lewa strona), a także odmienności zależnych od bliskiej lokalizacji
zatoki wieńcowej.
23
3. MATERIAŁ I METODYKA
3.1. Grupa badanych
Retrospektywno-prospektywnym badaniem objęto chorych z dodatkowym połączeniem
przedsionkowo-komorowym
(jawna
preekscytacja
lub
inne
formy
zespołu
WPW)
zakwalifikowanych do badania elektrofizjologicznego i zabiegu ablacji RF w Pracowni
Elektrofizjologii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W tej
grupie zawarto również chorych, u których badanie EP i ablację RF wykonano w Pracowni
Zaburzeń
Rytmu
Serca
I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
im.
Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek),
przy aktywnym udziale autora w badaniu elektrofizjologicznym i samodzielnym opracowaniu
wyników badań. U chorych włączonych do oceny wykonano badanie elektrofizjologiczne
serca (EPS), a następnie ablację dodatkowego połączenia p-k przy zastosowaniu energii fal
radiowych (RF).
Do analizy włączono grupę n=244 pacjentów z zespołem WPW, z której ostatecznie
wyselekcjonowano
grupę
badaną
n=64
pacjentów
z
lokalizacją
tylno-przegrodową
w tym prawostronną i lewostronną tylno-przegrodową. Wstępne włączenie szerokiej grupy
n=244, umożliwiło w dalszym postępowaniu porównanie podobieństw, a także wskazanie
odrębności zespołu QRS w czasie maksymalnej preekscytacji w obszarze prawostronnym
i lewostronnym
tylno-przegrodowym,
ale
także
porównanie
z
przyległym
obszarem
prawostronnym tylnym i lewostronnym tylnym.
3.2. Wykonywane badania
U wszystkich chorych włączonych do badania, w 1. dobie hospitalizacji zebrano wywiad,
wykonano
badanie
przedmiotowe,
badania
laboratoryjne,
standardowy
zapis
EKG
oraz badanie echokardiograficzne serca (ECHO). Każdorazowo weryfikowano stosowane
wcześniej leki antyarytmiczne (AA). Preferowano wykonywanie badania EP i ablacji RF –
bez uprzedniego stosowania leków AA lub odstawiono wcześniej AA, na okres obejmujący,
co najmniej 5 półokresów półtrwania leku.
Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EP) oraz ablację serca RF rutynowo wykonywano
w 2. lub 3. dobie hospitalizacji. Każdorazowo uzyskano zgodę pacjenta na wykonanie badania
24
elektrofizjologicznego i ablacji RF. Badanie EP i kontynuację tej procedury w formie zabiegu
ablacji RF wykonano w pracowni wyposażonej w komputerowy zestaw elektrofizjologiczny
(Bard) oraz wielofunkcyjny stymulator serca (Biotronik lub MicroPace II). Ponadto,
kardiowerter – defibrylator z impulsem dwufazowym, każdorazowo był podłączony i gotowy
do użycia.
W czasie zabiegu stymulacja serca prowadzona była impulsem prostokątnym o szerokości
1 ms. Amplituda impulsu mieściła się w zakresie 5 – 10 mA. Stymulacja serca prowadzona
była przy dwukrotnej wartości potencjału progowego, najczęściej w przedziale 3 – 5 mA.
W początkowej fazie badania EP, w pracowni, rutynowo podawano dożylnie antybiotyk
oraz znieczulenie (midazolam i.v.) przed badaniem EP oraz Fentanyl i.v. w dawkach
podzielonych w czasie ablacji RF.
Po znieczuleniu miejscowym prawej (rzadziej lewej) pachwiny, rutynowo wykonywano
żylny dostęp naczyniowy (najczęściej nakłucie żyły udowej po stronie prawej rzadziej lewej)
wg techniki Seldingera. Elektrody diagnostyczne (średnica 6 F) wprowadzano do jam serca
(prawy przedsionek, okolica p. Hisa, wierzchołek pr. komory) pod kontrolą obrazu
fluoroskopowego.
Nakłucie
żyły
podobojczykowej
lub
szyjnej
wewnętrznej
prawej
stosowano przy wprowadzaniu elektrody diagnostycznej do zatoki wieńcowej.
Elektrody diagnostyczne umieszczono:
1 – w prawym przedsionku, w okolicy górnej części lub uszka prawego przedsionka (HRA
– high right atrium)
2 – obszarze pęczka Hisa (HBE – His bundle electrogram),
3 – prawej komorze w okolicy wierzchołka (RVa),
Ponadto, rutynowo stosowano wielopolową (najczęściej dziesięciobiegunową) elektrodę
diagnostyczną
6
F
wprowadzaną
do
zatoki wieńcowej
(CS
–
coronary
sinus)
dla zróżnicowania aktywacji z prawego i lewego przedsionka.
Standardowy
zapis
EKG,
zapisy
sygnałów
wewnątrzsercowych
wykonano
przy zastosowaniu komputerowego zestawu elektrofizjologicznego firmy Bard. Po wykonaniu
badania EP i potwierdzeniu obecności dodatkowego połączenia przedsionkowo-komorowego
(w tym ocenie maksymalnej preekscytacji w czasie stopniowanej stymulacji prawego
przedsionka) kontynuowano zabieg, wykonując ablację RF. W celu kontynuowania zabiegu
korzystano z żylnego dostępu do prawego przedsionka, lub wykonano nakłucie tętnicy
udowej prawej, wprowadzając elektrodę ablacyjną 7F z końcówką 4 mm (firma Webster,
Medtronic lub Biotronik), lub rzadziej elektrodę chłodzoną (8 F firma Webster) typu thermocool do lewej komory serca. Tu korzystano z generatora RF (Atakhar firmy Medtronic lub
25
generator firmy Cordis). Bezpośrednio przed aplikacją RF podawano środek przeciwbólowy
(Fentanyl i.v.), a następnie aplikację RF w obszarze dodatkowego połączenia p-k, najczęściej
na
wysokości
pierścienia
przedsionkowo-komorowego.
Po
skutecznej
aplikacji
RF,
w odstępie 30 min wykonywano kontrolne badanie EP.
3.3. Oceniane dane
Dane kliniczne
Dane
z wywiadu: u
występowania
kołatania
każdego
serca,
zebrano
stanów
wywiad,
ze szczególnym uwzględnieniem
przedomdleniowych/
omdleń.
Przeanalizowano
wszystkie dostępne zapisy EKG wykonane wcześniej, jak i zapisy typu Holter-EKG,
które pacjent przedstawił w czasie wizyty kwalifikującej do zabiegu ablacji RF. Analizowano
w nich maksymalną częstotliwość zespołów QRS udokumentowanych częstoskurczów typu
AVRT.
Dodatkowo,
informacje
czerpano
z kart informacyjnych leczenia szpitalnego
lub doraźnych interwencji medycznych (tzw. ostry dyżur, interwencja w ramach SOR).
Podobnie
przeanalizowano
a także innych
występowanie
współwystępujących
arytmii.
napadowego
Dodatkowo
migotania
analizowano
przedsionków,
i odnotowywano
wcześniej stwierdzane stany przedomdleniowe/ omdlenia, poprzedzone kołataniem serca.
W
badaniu
podmiotowym
oceniono:
czynniki
demograficzne
(wiek,
płeć),
współwystępowanie innych chorób (np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nadczynność lub
niedoczynność tarczycy, przebyty zawał serca i inne).
Przedmiotowo badano lub odnotowano z wcześniej wykonanego badania: wzrost, wagę,
BMI, częstotliwość rytmu serca, wartość ciśnienia tętniczego.
Badanie elektrokardiograficzne
U każdego analizowano standardowy zapis EKG wykonany w dniu poprzedzającym
ablację. Zapis EKG każdorazowo wykonano z przesuwem 25 mm/s, 50 mm/s oraz cechą
10 mm/mV.
Oceniono
występowanie
cech
preekscytacji,
arytmii (np.
AVRT,
AF),
a także inne odchylenia od stanu prawidłowego.
W zapisie EKG oceniano: rytm wiodący, częstotliwość zespołów QRS, czas trwania, średnią
oś elektryczną zespołu QRS oraz jego morfologię. W zapisach EKG oceniano falę delta przy
szerokości zespołu QRS ≥ 120ms (preekscytacja stała lub okresowa), skróceniu odstępu
PQ < 120 ms, wiodącym rytmie zatokowym. Za falę delta przyjęto początkowe 40 ms zespołu
26
QRS
przewiedzionego
z
preekscytacją
w
każdym
odprowadzeniu
kończynowym
oraz początkowe 60 ms w odprowadzeniach przedsercowych.
Stosowano klasyfikację fali delta (wektora fali delta):
a – ujemna – poniżej linii izoelektrycznej,
b – dodatnia – powyżej linii izoelektrycznej,
c – izoelektryczna – pokrywająca się z linią izoelektryczną.
Dodatkowo, w czasie badania EP i ablacji RF, wykonano stymulację prawego przedsionka z
dodatkowym impulsem – typu ARP, celem uzyskania maksymalnej preekscytacji w zapisach
EKG. Następnie zarejestrowano zapis EKG (przesuw papieru 50 mm/s, amplituda 10
mm/mV)
oraz
wykonano
ocenę
fali
delta.
Uzyskane
wyniki
pogrupowano
oraz
przyporządkowano zgodnie z lokalizacją dodatkowego połączenia p-k ustaloną na podstawie
jego mapowania oraz miejsca skutecznej ablacji RF.
Badanie echokardiograficzne
Każdorazowo wykonano badanie echokardiograficzne serca w dniu poprzedzającym
badanie EP i ablację RF oraz badanie kontrolne ECHO po zabiegu. Oceniano podstawowe
parametry echokardiograficzne oraz ewentualną obecność płynu w worku osierdziowym.
Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne i ablacja serca RF
Każdorazowo, we wstępnej fazie badania EP, jeszcze przed uzyskaniem dostępu żylnego,
oceniano zapis EKG wykonany w Pracowni przy zastosowaniu komputerowego zestawu
elektrofizjologicznego firmy Bard. Zapis EKG 12-odprowadzeniowy, jak i zapisy sygnałów
wewnątrzsercowych dokonywane w dalszym etapie badania EP, wykonywano w sposób
umożliwiający analizowanie krzywej EKG (w dowolnym momencie) w zakresie przesuwu
co najmniej 25 – 200 mm/s. Wszystkie zapisy EKG, a także sygnały wewnątrzsercowe
zapisywano w pamięci komputera. W początkowej fazie badania EP dokonywano pomiaru
podstawowych wartości elektrofizjologicznych w czasie rytmu zatokowego: częstotliwość
rytmu serca (HR), odstęp R-R (zatokowy CL), odstęp PQ lub P-delta, szerokość zespołu QRS,
odstęp QT, w tym skorygowany odstęp QT (QTc) obliczony wg. wzoru Bazetta. Później,
z zapisu wewnątrzsercowego,
dodatkowo oceniano czas trwania odstępu AH i HV.
Równocześnie analizowano krzywą EKG w celu oceny obecności preekscytacji.
Jawną preekscytację rozpoznawano, gdy stwierdzono: skrócenie odstępu PQ < 120 ms,
obecność fali delta na początku zespołu QRS, poszerzenie zespołu QRS > 105 ms
(w przeważającej większości > 120 ms). Niezależnie od nasilenia cech preekscytacji w zapisie
27
EKG kryterium rozstrzygającym zawsze był zapis wewnątrzsercowy,w którym potwierdzano
preekscytację wcześniejszą aktywacją komory impulsem przedsionkowym, w porównaniu
do fizjologicznego toru przewodzenia poprzez pęczek Hisa. Utajoną formę prekscytacji
rozpoznawano przy braku jawnej preekscytacji w zapisie EKG oraz przy występowaniu
wstecznego
przewodzenia
przez
AP,
potwierdzonego
typową
sekwencją
sygnałów
wewnątrzsercowych. Nagłe pojawianie się preekscytacji lub jej ustępowanie w EKG, a także
w zapisach wewnątrzsercowych, stanowiło o rozpoznaniu okresowej preekscytacji.
W kolejnym etapie badania EP wykonywano:
1. Stymulację prawej komory z dodatkowym impulsem ze skracanym sprzężeniem – VRP
(np. PCL 600+S2; PCL 500+S2)
Cel: oznaczenie refrakcji węzła p-k w kierunku wstecznym (AVn r)
2. Stopniowaną stymulację komór – IVP (incremental –HR; decremental – CL ventricular
pacing) Cel: wyznaczenie punktu Wenckebacha przewodzenia wstecznego, ocena refrakcji
AVn r, potwierdzenie przewodzenia przez AVn i/lub dodatkowe połączenie p-k (AP)
3. Stymulację prawego przedsionka z dodatkowym impulsem ze skracanym sprzężeniem –
ARP (PCL 600+S2; PCL 500+S2)
Cel: oznaczenie refrakcji przewodzenia zstępującego do komór (refrakcja AVn a)
lub ocena preekscytacji z oceną refrakcji AP a; dodatkowo ocena maksymalnej preekscytacji.
4. Stopniowana stymulacja przedsionków – IAP (incremental –HR decremental – CL atrial
pacing) Cel: wyznaczenie punktu Wenckebacha przewodzenia zstępującego, refrakcja AVn a,
potwierdzenie przewodzenia przez AVn i/lub AP.
Rozpoznanie
preekscytacji z zapisu
wewnątrzsercowego
bazowało
na:
–
analizie
wstecznego przewodzonego sygnału A w czasie stymulacji RV gdy przewodzenie wsteczne
przez AVn jest zablokowane. W stymulacji RV z dodatkowym impulsem ze skracanym
sprzężeniem (VRP), początkowo przy długim V1-V1, przewodzenie wsteczne wiedzie zwykle
drogą szybką AVn (najwcześniejsze wsteczne A widoczne w HBE); gdy nastąpi odpowiednie
skrócenie V1-V1 (blok w obszarze AVn) to przewodzenie wsteczne wiedzie przez AP
z bardzo krótkim czasem VA. Obszar gdzie sygnały VA są najbliżej (jakby sklejone)
wyznacza najczęściej anatomiczną lokalizację AP (tu skuteczna aplikacja RF). Dalsze
skracanie V1-V1 utrzymuje przewodzenie 1:1 do chwili bloku 2:1 (refrakcja AP w kierunku
wstecznym).
Nie
występuje
tu
periodyka
Wenckebacha,
którą
obserwujemy
przy przewodzeniu z dekrementem w AVn.
U każdego pacjenta z potwierdzoną preekscytacją określono lokalizację AP. W tym celu
stosowano zmodyfikowany podział wg Gallaghera [51] (tabela 3.3.1) oraz zalecany podział
28
wg Cosio [56] zawarty w tabeli 3.3.1. oraz na rycinie 3.3.1. Określenie lokalizacji AP
przeprowadzano z zapisu EKG równolegle do mapowania w czasie badania EP. Wstępnie
typowano przewidywaną lokalizację dodatkowego połączenia p-k w oparciu o maksymalną
preekscytację (protokół stymulacji prawego przedsionka – ARP) z 12 odprowadzeniowego
zapisu EKG (przesuw 50
mm/s),
a następnie w badaniu EP mapując potencjały
wewnątrzsercowe dodatkowego połączenia p-k. Obszar najlepszych lokalnych potencjałów
AP (największe lokalne wyprzedzenie sygnału na elektrodzie ablacyjnej) było miejscem
aplikacji
energii
RF.
Miejsca
skutecznej
aplikacji
RF
(potwierdzone
ustąpieniem
przewodzenia przez AP) były dowodem anatomicznej lokalizacji AP.
Tabela 3.3.1. Lokalizacja dodatkowych połączeń p-k (szlaków p-k) wg Gallaghera [51] i wg Cosio
[56].
Lokalizacja dodatkowych połączeń (szlaków) p-k
[wg Gallaghera -1978]
Nazewnictwo powszechnie stosowane
(niepoprawne)
[wg Cosio -1999]
Anatomiczna przesłanka
(poprawna)
Prawostronne (right)
przednie (anterior)
przednio-boczne (antero-lateral)
boczne (lateral)
tylno-boczne (postero-lateral)
tylne (posterior)
Prawostronne (right)
górne (superior)
przednio-górne (supero-anterior)
przednie (anterior)
przednio-dolne (infero-anterior)
dolne (inferior)
Lewostronne (left)
przednie (anterior)
przednio-boczne (antero-lateral)
boczne (lateral)
tylno-boczne (postero-lateral)
tylne (posterior)
Lewostronne (left)
górne (superior)
przednio-tylny (supero-posterior)
tylne (posterior)
dolno-tylne (infero-posterior)
dolne (inferior)
Przegrodowe (septal/ paraseptal)
Przyprzegrodowe (septal/ paraseptal)
przednio-przegrodowe (antero-septal)
górno-przyprzegrodowe (supero-paraseptal)
tylno-przegrodowe (postero-septal)
dolno-przyprzegrodowe (infero-paraseptal)
śródprzegrodowe (midseptal)
przegrodowe (septal)
29
Każdorazowo dokumentowano na nośniku pamięci miejsce skutecznej aplikacji RF w postaci
obrazu RTG w 3. projekcjach tzn. skośnej lewej (LAO), skośnej prawej (RAO) oraz w
projekcji przednio-tylnej (AP).
Zgromadzone w ten sposób zapisy EKG z maksymalną preekscytacją poddano wtórnej
analizie, obejmującej porównanie morfologii zespołu QRS każdego odprowadzenia EKG,
dla anatomicznej lokalizacji AP
potwierdzonej skuteczną ablacją RF. W ten sposób
postępowano
z
dla
wszystkich
lokalizacją
prawostronną
lub
lewostronną
tylną
(wg Gallaghera) prawostronną lub lewostronną dolną (wg Cosio), a także dla szlaków p-k
tylno-przegrodowych.
W
obszarze
prawostronnym tylnym (prawostronnym dolnym
–
wg Cosio) dodatkowo poszukiwano odrębności morfologii QRS maksymalnej preekscytacji.
Na
rycinie
3.3.2.
przedstawiono
zapis
EKG
z maksymalną
preekscytacją (obszar
prawostronny tylny wg Gallaghera, prawostronny dolny wg Cosio), a na rycinie 3.3.3.
przedstawiono przykładowe porównanie 12 odprowadzeń EKG z maksymalną preekscytacją
dla 2. pacjentów lokalizacją AP w tym obszarze.
Rycina 3.3.1. Lokalizacja dodatkowych połączeń p-k (szlaków p-k) wg Cosio [56] – zmodyfikowane.
Patrz także tabela 3.3.1
30
Rycina 3.3.2. Zapis 12 odprowadzeniowy EKG (przesuw 50 mm/s) z maksymalną preekscytacją
w czasie stymulacji prawego przedsionka (protokół ARP). Dodatkowa droga p-k zlokalizowana
w obszarze prawostronnym tylnym (wg Gallaghera), prawostronnym dolnym (wg Cosio).
31
Rycina 3.3.3. Przykładowe porównanie 12 odprowadzeń EKG (przesuw 50 mm/s) z maksymalną
preekscytacją dla kolejnych 2. pacjentów z lokalizacją dodatkowej drogi p-k zlokalizowanej
w obszarze prawostronnym tylnym (wg Gallaghera), prawostronnym dolnym (wg Cosio).
W obrębie szlaków prawostronnych tylno-przegrodowych dokonano arbitralnie dalszego,
szczegółowego podziału (rycina 3.3.4.) uwzględniając położenie AP w stosunku do zatoki
wieńcowej (CS):
1 – „nad/przy CS”,
2 – „do tyłu za CS”,
3 – „pod CS”, oraz
4 – obszar żyły średniej serca (VCM).
32
Rycina 3.3.4. Obraz prawego i lewego przedsionka w projekcji przedniej skośnej lewej (LAO) = 30 o
na poziomie pierścienia zastawki trójdzielnej i dwudzielnej. W panelu A – schematycznie
przedstawiono podział lokalizacji AP (1,2,3,4) w obszarze prawostronnym tylno-przegrodowym
z wyodrębnieniem: 1 – AP nad/przy ujściu zatoki wieńcowej (CS), 2 – AP do tyłu za ujściem zatoki
wieńcowej, 3 – AP pod zatoką wieńcową, 4 –AP w obszarze średniej żyły serca (VCM – vena cordis
media), która reprezentuje obszar podnasierdziowy/ nasierdziowy.
W częstoskurczach wyindukowanych w czasie badania EP oceniono: częstotliwość rytmu
(HR częstoskurczu), szerokość zespołu QRS oraz jego morfologię. Podobnie postępowano
w innych arytmiach obserwowanych/ wyindukowanych w czasie badania EP i ablacji RF.
3.4. Analiza statystyczna
Analizowane dane pochodziły z dwóch skal pomiarowych: interwałowej i nominalnej.
Zgodność danych ze skali interwałowej sprawdzano za pomocą testu Shapiro-Wilka.
W przypadku gdy dane interwałowe wykazały brak zgodności z rozkładem normalnym,
obliczenia wykonano przy pomocy testów nieparametrycznych. Do porównania dwóch grup
stosowano test t-Studenta lub alternatywnie test Manna-Whitney’a. Porównując więcej
niż dwie grupy jednocześnie, zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA),
a w przypadku braku spełnionych założeń (zgodność danych z rozkładem normalnym
oraz jednorodność wariancji – test Levene’a) test Kruska-Wallisa. W przypadku gdy analiza
wariancji (ANOVA) wykazywała istotne różnice, zastosowano testy post-hoc Tukey’a w celu
wyznaczenia
grup
jednorodnych,
natomiast
33
gdy
test
Kruskala-Wallisa
wskazywał
na występowanie istotnych różnic między badanymi grupami zastosowano test post-hoc
Dunn’a.
Dane ze skali nominalnej analizowano testem niezależności chi-kwadrat, a w przypadku
występowania liczności zerowych w tabelach zastosowano dokładny test Fishera dla tabel 2x2
lub alternatywnie test Fishera-Freemana-Haltona dla tabel większych niż 2x2.
Do
oceny
prognostycznej
poszczególnych
czynników
przynależność
do
grupy RPS
zastosowano krzywe ROC (Receiver Operating Characteristics curves). Oceny istotności
danego parametru dokonano przy pomocy pola pod krzywą (AUC). Ponadto wyznaczono
optymalny punkt odcięcia kierując się najwyższą wartością czułości i swoistości.
Wszystkie testy były analizowane na poziomie istotności p=0,05. Obliczenia wykonano
przy pomocy pakietu statystycznego Statistica 10 firmy StatSoft, pakietu StatXact-8 (Cytel)
oraz MedCalc version 10.3.2 (MedCalc Software, Mariakerke, Belgium).
34
4. WYNIKI
4.1. Grupa z dodatkowym połączeniem p-k – wstępna faza badania
Badaniem we wstępnej fazie objęto grupę 244 pacjentów z dodatkowym połączeniem
przedsionkowo-komorowym (jawny zespół WPW, tzw. utajony zespół WPW oraz okresowy
zespół WPW), zakwalifikowanych do zabiegu ablacji RF. W tej grupie kobiety stanowiły 44%
(n=106), a mężczyźni 56% (n=138). Średni wiek badanych wynosił 37,7 lat i nie różnił się
statystycznie w grupie kobiet i mężczyzn – tabela 4.1.1.
Tabela 4.1.1. Wiek pacjentów w ogólnej grupie (n=244) zakwalifikowanych do ablacji RF.
średnia wieku
Płeć
mediana
min.
maks.
Odch.std.
[lata]
[lata]
[lata]
[lata]
[lata]
n
Kobiety
106
37,61
36
16
79
14,89
Mężczyźni
138
37,72
36
15
79
14,33
Razem
244
37,67
36
15
79
14,55
Tabela 4.1.2. Wybrane dane kliniczne w ogólnej grupie pacjentów z dodatkowym szlakiem p-k
(n=244).
%
Mężcz.
%
106
43,4%
138
56,6%
100,0%
106
43,4%
138
56,6%
164
67,2%
69
28,3%
95
38,9%
Okresowy szlak p-k
21
8,6%
12
4,9%
9
3,7%
Utajony szlak p-k
59
24,2%
25
10,2%
34
13,9%
Pojedynczy szlak p-k
241
98,8%
104
42,6%
137
56,1%
3
1,2%
2
0,8%
1
0,4%
244
100,0%
106
43,4%
138
56,6%
2
0,8%
0
0,0%
2
0,8%
22
9,0%
2,9%
15
6,1%
n
%
Liczba pacjentów (pts)
244
100,0%
Pts z dodatkowym szlakiem p-k
244
Jawny szlak p-k
Mnogie szlaki p-k
Zespół WPW
Zespół Mahaima
Cechy dwutorowości (Jump) w bad. EP
Kob.
7
Dane kliniczne i laboratoryjne wszystkich pacjentów z zespołem WPW (n=244) zawarto
w tabeli 4.1.2 oraz w tabeli 4.1.3. W badanej grupie jawny szlak stanowił 67,2% (n=164),
utajony szlak p-k 24,2% (n=59), natomiast okresowy szlak p-k stwierdzono u 8,6% (n=21).
W badanej grupie dominował pojedynczy szlak p-k stwierdzony u 98,8% badanych (n=241),
a tylko u 1,2% (n=3) badanej grupy stwierdzono mnogie szlaki p-k.
35
Wskaźnik masy ciała (BMI) w grupie n=244 różnił się istotnie w grupie kobiet i mężczyzn
(23.95 ± 4.89 vs. 25.99 ± 4.03; p= 0,0002), natomiast wartości średnie hormonów tarczycy
nie różniły się w grupie kobiet i mężczyzn.
Tabela 4.1.3. Wybrane dane kliniczne i laboratoryjne w ogólnej grupie pacjentów z dodatkowym
szlakiem p-k (n=244).
cała grupa
Kobiety
Mężczyźni
Zmienna
Średnia ± odch. std.
Średnia ± odch. std.
Średnia ± odch. std.
p-wartość
Wiek [lata]
37.67 ± 14.55
37.61 ± 14.89
37.72 ± 14.33
0,9053
Płeć
244
106 (43.4%)
138 (56.6%)
-
waga [kg]
74.58 ± 16.07
65.72 ± 14.73
81.36 ± 13.61
<0.0001
wzrost [cm]
172.04 ± 8.98
165.51 ± 6.9
177.04 ± 6.96
<0.0001
BMI [kg/m2]
25.11 ± 4.53
23.95 ± 4.89
25.99 ± 4.03
0,0002
TSH [µIU/ml]
1.56 ± 0.84
1.37 ± 0.67
1.73 ± 0.95
0,1498
FT4 [pmol/l]
4.62 ± 6.02
5.59 ± 6.86
3.43 ± 4.8
0,9650
FT3 [ng/L]
2.87 ± 0.98
2.71 ± 0.75
3.12 ± 1.29
0,5559
Wybrane dane dotyczące współwystępujących chorób w ogólnej grupie n=244 zawarto
w tabeli 4.1.4. W omawianej grupie u 178 pacjentów (73%) nie stwierdzono jawnych cech
choroby, natomiast u pozostałych n=66 pacjentów (27%) stwierdzono: nadciśnienie tętnicze
(n=55), przebyty zawał serca (n=7), wcześniej rozpoznaną nadczynność tarczycy w stanie
eutyreozy (n=6), oraz niedoczynność tarczycy (n=3), a ponadto cukrzycę typ-2 u 3 pacjentów.
36
Tabela 4.1.4. Współwystępujące choroby w ogólnej grupie pacjentów z dodatkowym szlakiem p-k
(n=244), a także średni wiek z podziałem na grupy kobiet (K) oraz mężczyzn (M).
%
Choroba/ objaw
n
śr wieku
grupy
(lata)
K (n)
M (n)
śr. wieku
śr. wieku
K (lata)
M (lata)
Brak jawnej choroby
178
73
34
83
95
34
43
Nadciśnienie tętnicze
55
22,5
48
20
35
52
46
Przebyty zawał serca
7
2,9
62
3
4
68
59
Nadczynność tarczycy (eutyreoza)
6
2,4
55
2
4
56
55
Niedoczynność tarczycy (eutyreoza)
3
1,2
49
2
1
49
50
Cukrzyca - typ 2
3
1,2
50
1
2
42
54
Napadowe AF
57
23,4
42
14
43
42
41
124
50,8
39
58
66
39
39
29
11,9
43
6
23
49
42
2
0,8
31
1
1
41
20
Częstoskurcz (udokumentowany)
w tym AF i AVRT
VF (NZK)
U wszystkich pacjentów w czasie ablacji RF potwierdzono obecność dodatkowego
połączenia p-k.
Lokalizację AP, w czasie skutecznej aplikacji RF, dokonano wg podziału Gallaghera [51]
oraz Cosio [56]. W badanej grupie (n=244) dodatkowy szlak p-k najczęściej położony był
na bocznej ścianie lewej komory, co stwierdzono u 45,5% pacjentów (n=111). U 27%
pacjentów (n=66) potwierdzono obecność dodatkowego połączenia p-k w obszarze tylnoprzegrodowym prawym, u 13,07% (n=32) w rejonie lewostronnym tylnym, zaś w okolicy
lewostronnej tylno-przegrodowej u 7,8% badanych (n=19). Dokładny rozkład liczbowy
oraz procentowy lokalizacji AP przedstawiono w tabeli 4.1.5.
Najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym w ogólnej grupie n=244 z dodatkowym
szlakiem p-k było kołatanie serca potwierdzone u 241 pacjentów (98,8 %). W tej grupie
kołatania
serca
pojawiły
się najczęściej w czasie wysiłku fizycznego
oraz emocji,
a najrzadziej przy nagłej zmianie ułożenia ciała. Szczegóły zawarto w tabeli 4.1.6.
37
Tabela 4.1.5.Lokalizacja dodatkowego połączenia p-k wg podziału Gallaghera [51] w ogólnej grupie
pacjentów n=244 z dodatkowym szlakiem p-k.
Lokalizacja AP
n pacjentów
% grupy
Wiek [lata]
Średnia ± SD
RPS
66
27,1
38.6 ± 14.03
LP
32
13,1
34.3 ± 15.62
LL
93
38,1
39 ± 15.19
LPS
19
7,8
38.5 ± 12.19
MS
9
3,7
29,4 ± 4.28
PS
7
2,9
40.2 ± 21.4
RL
4
1,6
25.8 ±1.71
RP
8
3,3
39.7 ± 13.97
RAS
2
0,8
55 ± 4.25
LA
1
0,4
25*
RA
2
0,8
23 ± 4.24
RAL
1
0,4
18*
razem
244
100
* – mała liczba chorych; SD – odchylenie standardowe
Objaśnienia lokalizacji AP (wg podziału Gallaghera):
RAS – przednio-przegrodowy prawy,
PS – przegrodowy tylny,
RA – prawostronny przedni,
MS – śródprzegrodowy,
RAL – przednio-boczny prawostronny,
LA – przedni lewy,
RL – prawostronny boczny,
LL – boczny lewy,
RP – tylny prawy,
LP – tylny lewy,
RPS – tylno-przegrodowy prawy,
LPS – tylno-przegrodowy lewy.
Tabela 4.1.6. Czynniki usposabiające oraz częstość występowania kołatań serca w grupie pacjentów
n=244 z dodatkowym szlakiem p-k.
Kołatanie serca
n chorych
%
Wysiłek fizyczny
140
57,4
Emocje
125
51,2
Bez przyczyny
62
25,4
Spoczynek (w ciągu dnia)
58
23,8
Nagła zmiana ułożenia ciała
51
20,9
38
4.2. Grupa badana – dodatkowe szlaki p-k tylno-przegrodowe
Badaną grupę stanowiło n=64 pacjentów z dodatkowym połączeniem przedsionkowokomorowym w obszarze serca tylno-przegrodowym prawym (RPS) oraz lewym (LPS),
wyodrębnionych z ogólnej grupy (n=244) pacjentów z AP. Należy zaznaczyć, że lokalizację
AP w obszarze tylno-przegrodowym prawym oraz lewym stwierdzono łącznie u 85 pacjentów
(z początkowej grupy n=244), z czego w 21 przypadkach były to szlaki utajone. W badanej
grupie (n=64) kobiety stanowiły 47% (n=30), mężczyźni 53% (n=34) – tabela 4.2.1. Podobnie
jak w grupie włączonej do wstępnej fazy badania (n=244), średni wiek kobiet i mężczyzn nie
różnił się istotnie statystycznie i wynosił 37,1 lat.
Tabela 4.2.1. Wiek pacjentów (n=64) w grupie z preekscytacją jawną i okresową, z lokalizacją
dodatkowego szlaku p-k w obszarze tylno-przegrodowym prawym (RPS) oraz lewym (LPS)
wg podziału Gallaghera [51].
średnia wieku
mediana
min.
maks.
odch.std.
[lata]
[lata]
[lata]
[lata]
[lata]
30
37,17
35,5
16
79
15,15
Mężczyźni
34
37,01
36
15
79
13,69
Razem
64
37,08
36
15
79
14,32
Płeć
n
Kobiety
W badanej grupie n=64,
u wszystkich potwierdzono anatomiczną lokalizację AP
w obszarze tylno-przegrodowym obejmującą szlaki prawostronne tylno-przegrodowe (n=55)
oraz lewostronne tylno-przegrodowe n=9. Ponadto każdorazowo potwierdzono przewodzenie
w kierunku zstępującym (szlaki p-k jawne i okresowe).
Wybrane dane dotyczące współwystępujących chorób w badanej grupie n=64 zawarto
w tabeli 4.2.2. W omawianej grupie u 37 pacjentów (57,8%) nie stwierdzono jawnych cech
choroby, natomiast u pozostałych n=27 pacjentów (42,2%) stwierdzono: nadciśnienie tętnicze
(n=14),
przebyty
zawał
serca
(n=1),
wcześniejsze
zaburzenia
hormonalne
tarczycy
pod postacią nadczynności tarczycy w stanie eutyreozy (n=1), oraz niedoczynności tarczycy
(n=2), a ponadto u n=1 pacjenta cukrzycę typ-2. Najczęstszą arytmią stwierdzaną
w wywiadzie (EKG, EKG – Holter, karta informacyjna hospitalizacji) był ortodromowy
częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (n=24; 37,5%),
przedsionków
potwierdzono
jedynie
u
11
chorych
natomiast napadowe migotanie
(17,2%).
Współwystępowanie
w omawianej grupie szlaków p-k jawnych z preekscytacją okresową (n=5), tylko częściowo
tłumaczą rzadsze występowanie arytmii typu AVRT oraz migotania przedsionków (AF)
w omawianej grupie chorych. Współwystępowanie AVRT z AF stwierdzono u 6 pacjentów
39
(9,3%). W 2 osób (1M;lat-20, AP-LPS, oraz 1 K, lat-40, AP-RPS) stwierdzono nagłe
zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór (VF), prawdopodobnie w wyniku
konwersji AF do VF – skutecznie opanowane defibrylacją elektryczną.
Tabela 4.2.2. Współwystępujące choroby w badanej grupie n=64 z AP obszarze tylno-przegrodowym
prawym (RPS) oraz lewym (LPS) wg Gallaghera.
Choroba/objaw
n
% grupy
Brak jawnej choroby
37
57,8
Nadciśnienie tętnicze
14
21,9
Przebyty zawał serca
1
1,6
Nadczynność tarczycy (eutyreoza)
1
1,6
Niedoczynność tarczycy (eutyreoza)
2
3,1
Cukrzyca - typ 2
1
1,6
Napadowe AF
11
17,2
Częstoskurcz (udokumentowany)
24
37,5
w tym AF+ AVRT
6
9,3
VF (NZK)
2
3,2
AF – migotanie przedsionków, VF – migotanie komór, NZK – nagle zatrzymanie krążenia .
40
Tabela 4.2.3. Dane kliniczne i elektrofizjologiczne szlaków p-k jawnych i okresowych w lokalizacji
AP tylno-przegrodowej z podziałem na szlaki p-k wg Gallaghera [51], prawostronne tylnoprzegrodowe (RPS, n=55) oraz lewostronne tylno-przegrodowe (LPS, n=9), w porównaniu
do wszystkich pacjentów z dodatkowym szlakiem p-k (n = 244).
Lokalizacja AP
[n]
RPS
LPS
Cała grupa
n=55
n=9
n=244
p<
[RPS]
vs.[n=244]
Zmienna
Średnia ± SD
Średnia ± SD
Średnia ± SD
Wiek [lata]
36,6 ± 12,95
38,5 ± 12,18
37,7 ± 14,55
Kołatania serca - pierwszy objaw [lata]
25,4 ± 55,4
29,6 ± 12
25,7 ± 13,31
Częstoskurcz - śr. HR [imp/min]
190,4 ± 28,8
187,1 ± 15,97
192,1 ± 28,16
Rytm zatokowy- HR [imp/min]
76,6 ± 10,38
79,6 ± 10,45
78,7 ± 14,01
PQ(delta) [ms]
105,3 ± 15,1
119,1 ± 28,2
109,4 ± 22,1
QRS(delta) [ms]
134,9 ± 22,02
137,9 ± 21,07
132,8 ± 24,36
ERP AP-a [ms]
287,9 ± 83,7
278,9 ± 69,72
295,9 ± 95,03
ERP AP-r [ms]
267,4 ± 70,9
292,7 ± 76,48
263,4 ± 70,05
Stym stopniow-AP-a-1-1 [imp/min]
182,5 ± 35,4
203,4 ± 36,7
189,2 ± 42,48
Stym stopniow-AP-r-1-1 [imp/min]
199,9 ± 36,2
193,8 ± 38,58
203,6 ± 32,38
ERP-A [ms]
206,2 ± 18,6
197,7 ± 13
203,1 ± 18,52
ERP-V [ma]
216,7 ± 17,8
213,3 ± 18,44
208,6 ± 17,66
AVRT- śr. HR max [imp/min]
190,7 ± 21,77
184,7 ± 26,20
177,7 ± 27,79
AVRT-ON HR [imp/min]
188,3 ± 22,2
184,6 ± 25,65
178 ± 27,11
AVRT-LBBB HR [imp/min]
201,7 ± 9,7
158 ± 17,52
165,8 ± 24,24
AVRT-RBBB HR [imp/min]
172 ± 38,5
204,3 ± 39,71
185,4 ± 32,46
A-AVRT HR [imp/min]
162 ± 36,89
N/ob.
189,6 ± 41,89
AF-HR [imp/min]
200 ± 43,68
220,5 ± 20,68
169,2 ± 41,45
min odstęp RR AF [ms]
217,8 ± 27,82
208,5 ± 41,09
274,6 ± 79,46
PQ [ms]
154,6 ± 20,32
159,8 ± 23,28
155,7 ± 24,89
QRS [ms]
88,6 ± 13,14
92,4 ± 9,92
92,7 ± 15,16
QTc [ms]
428,6 ± 28,29
431 ± 33.01
425,3 ± 31,96
AH [ms]
75,2 ± 16,85
78,5 ± 23,97
74,2 ± 22,29
HV [ms]
40,8 ± 5,5
42,8 ± 11,79
43,5 ± 7,83
ERP-AV node-a [ms]
280,8 ± 77,8
272,9 ± 66,38
261 ± 69,1
ERP-AV node-r [ms]
292,1 ± 80,36
341,3 ± 45,8
305,8 ± 109,1
Wenckebach p. ante HR [imp/min]
174,3 ± 32,96
177 ± 30,76
181,1 ± 31,02
Wenckebach p. retro HR [imp/min]
161,9 ± 30,7
137,9 ± 26,11
162,3 ± 39,35
Wywiad
Badanie EP
0,0001
Bad. EP po ablacji RF
N/ob. – nie obserwowano
41
0,049
4.2.1. Szlaki prawostronne tylno-przegrodowe
W badanej grupie n=64, z lokalizacją AP w obszarze tylno-przegrodowym, u 55 pacjentów
(śr. wieku 36,6 lat; 21-K/31-M), stwierdzono szlaki prawostronne tylno-przegrodowe.
W grupie RPS jawne szlaki p-k stwierdzono u 92,7% (n=51) pacjentów, a preekscytacja
okresowa występowała u 7,3% (n=4) – tabela 4.2.1.1.
Tabela 4.2.1.1. Szlaki p-k jawne i okresowe w obszarze tylno-przegrodowym prawym (RPS)
oraz lewym (LPS) wg podziału Gallaghera [51].
Lokalizacja AP
RPS [n/%]
LPS [n/%]
Razem
n=55
n=9
n=64
jawny szklak p-k
51 (92,7)
8 (88,9)
59 (92,2)
okresowy szlak p-k
4 (7,3)
1 (11,1)
5 (7,8)
Tabela 4.2.1.2. Szlaki p-k jawne i okresowe w obszarze tylno-przegrodowym prawym (RPS)
oraz lewym (LPS) wg Gallaghera z podziałem na płeć.
Lokalizacja AP
RPS [n/%]
LPS [n/%]
Razem
n=55
n=9
n=64
Kobiety
24 (43,6)
6 (66,7)
30
Mężczyźni
31 (56,4)
3 (33,3)
34
Dane kliniczne i elektrofizjologiczne dodatkowego połączenia p-k w obszarze tylno-przegrodowym
prawym (wg Gallaghera) podano w tabeli 4.2.3.
W grupie szlaków prawostronnych tylno-przegrodowych (n=55) w badaniu EP stwierdzono,
istotnie szybszą częstotliwość rytmu serca częstoskurczu typu AVRT-LBBB, w porównaniu
do reszty z grupy n=189 (AVRT-LBBB=201/min vs. 159/min; test t-Studenta; p<0,0002) –
tabela 4.2.3., rycina 4.2.1.1 oraz rycina 4.2.1.2.
42
Rycina 4.2.1.1.Porównanie częstotliwości rytmu serca w czasie wyzwolonego częstoskurczu
ortodromowego typu AVRT-LBBB w badaniu EP między badaną grupą RPS (n=55) a pozostałą,
wstępnie ocenianą grupą z dodatkowym szlakiem p-k (n=189); test t-Studenta, p<0,0002
Rycina 4.2.1.2. Krzywa ROC (Receiver Operating Characteristics). Porównanie częstotliwości rytmu
serca w czasie wyzwolonego częstoskurczu ortodromowego typu AVRT-LBBB w badaniu EP
między badaną grupą RPS (n=55) a pozostałą, wstępnie ocenianą grupą z dodatkowym szlakiem p-k
(n=189).
43
Optymalny
punkt
odcięcia
częstotliwości
częstoskurczu
AVRT-LBBB
wyznaczono
przy pomocy krzywej ROC (Receiver Operating Characteristics). Wyznaczono wartość
graniczną HR AVRT-LBBB >189/min różnicującą istotnie grupę RPS (n=55) z resztą
pacjentów z grupy n=189,
rycina 4.2.1.2. Moc diagnostyczną testu oceniono wyznaczając
pole pod wykresem krzywej ROC, oznaczanego jako AUC (area under curve); wielkość
AUC = 1.
Ponadto w grupie szlaków prawostronnych tylno-przegrodowych (RPS, n=55) stwierdzono
istotną różnicę szerokości zespołu QRS – w badaniu EP po ablacji RF w porównaniu
do reszty badanych (n=189) z dodatkowym szlakiem p-k z grupy n=244 (88,6 ms vs. 92,7
ms; p<0,049) – rycina 4.2.1.3. Powodem poszerzenia zespołu QRS po zabiegu ablacji RF
w innych obszarach serca był śladowy/niepełny blok prawej odnogi p. Hisa (RBBB).
Rycina 4.2.1.3.Porównanie szerokości zespołu QRS – po ablacji RF między badaną grupą RPS (n=55)
a pozostałą, wstępnie ocenianą grupą z dodatkowym szlakiem p-k (n=189); test t-Studenta, p<0,049.
44
4.2.1.1. Wydzielone podgrupy obszaru prawostronnego tylnoprzegrodowego
W obrębie szlaków prawostronnych tylno-przegrodowych (n=55) pogrupowano obszary
z AP, w stosunku do zatoki wieńcowej (CS), według arbitralnie zastosowanego podziału tego
rejonu
(rycina
3.3.4):
Poniżej
przedstawiono
stwierdzoną
liczbę
pacjentów
z AP
w wydzielonych obszarach rejonu RPS:
1 – „nad/przy CS”, n=17,
2 – „do tyłu za CS”, n=15,
3 – „poniżej CS”, n=21, oraz
4 – obszar żyły średniej serca (VCM) n=2.
Tabela 4.2.1.1.1. Lokalizacja AP w obszarze prawostronnym tylno-przegrodowym
(RPS; wg Gallaghera) z podziałem na grupy w zależności od położenia względem CS.
Lokalizacja AP
RPS [n/%]
n=55
nad/przy CS
17 (31)
do tyłu za CS
15 (27)
poniżej CS
21 (38)
VCM
2 (4)
VCM – vena cordis media, CS – coronary sinus
Inne objaśnienia patrz rycina 3.4.
Należy podkreślić, że lokalizacja AP w obszarze żyły średniej serca (VCM), reprezentuje
odmienny od pozostałych grup obszar nasierdziowy/ podnasierdziowy serca – rycina 3.3.4.,
tabela 4.2.1.1.1.
Na rycinie 4.2.1.1.1 przedstawiono zbiorcze zestawienie zespołów QRS z maksymalną
preekscytacją w zapisie EKG u 15 kolejnych pacjentów z lokalizacją AP w obszarze tylnoprzegrodowym prawym (RPS, wg Gallaghera). Na przedstawionej rycinie widoczne jest duże
rozproszenie
wybranych
elementów
zespołu
QRS.
Na
kolejnej
rycinie
4.2.1.1.2
przedstawiono przykładowe grupowanie zespołów QRS, u 3 kolejnych pacjentów z AP
w obszarze RPS, z zastosowanym arbitralnie podziałem w stosunku do zatoki wieńcowej –
tu lokalizacja AP w obszarze podwsierdziowym. Po zgrupowaniu wg zastosowanego podziału
– widoczna większa zgodność kształtu zespołu QRS. Na kolejnej rycinie 4.2.1.1.3
45
przedstawiono zespoły QRS w czasie maksymalnej preekscytacji z AP w obszarze żyły
średniej serca. W panelu B ryciny 4.2.1.1.3
przedstawiono zapis EKG z preekscytacją,
w którym widoczne są charakterystyczne odrębności zespołu QRS, w porównaniu do innych
lokalizacji obszaru RPS, szczególnie w odprowadzeniu II, III oraz aVF.
Rycina 4.2.1.1.1. Zbiorcze zestawienie zespołów QRS z maksymalną preekscytacją w zapisie EKG
u 15 kolejnych pacjentów z lokalizacją AP w obszarze tylno-przegrodowym prawym
(RPS; wg Gallaghera). W dalszym etapie z tej grupy wydzielono kolejne obszary: 1– „nad/przy CS”,
2 – „do tyłu za CS” oraz 3 – „poniżej CS”. Zapis EKG – 50 mm/s.
46
Rycina 4.2.1.1.2.Zestawienie zespołów QRS w czasie maksymalnej preekscytacji w zapisie EKG
u 3 kolejnych pacjentów z AP w obszarze tylno-przegrodowym prawym (RPS; wg Gallaghera)
z dalszym podziałem na grupy: „nad/przy CS”, „do tyłu za CS” oraz „poniżej CS”.
Zapis EKG 50 mm/s.
47
Rycina 4.2.1.1.3.Zestawienie zespołów QRS w czasie maksymalnej preekscytacji w zapisie EKG
u 2 kolejnych pacjentów (Panel A) z AP w obszarze tylno-przegrodowym prawym
(RPS; wg Gallaghera) z miejscem skutecznej ablacji w obszarze średniej żyły serca (VCM – vena
cordis media). Zapis EKG – 50 mm/s. Panel B. Zespół WPW. Zapis EKG z preekscytacją u pacjenta
z AP w obszarze średniej żyły serca (VCM). Zapis EKG – 25 mm/s.
4.2.1.2. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta
w odprowadzeniach EKG
W badanej grupie z AP w obszarze RPS (n=55) wykonano dalsze obliczenia statystyczne, oceniono
szczegółowo odrębności maksymalnie preekscytowanego zespołu QRS w czasie stymulacji prawego
przedsionka w poszczególnych odprowadzeniach zapisu EKG. Podobnie analizowano polaryzację fali
delta. Zamieszczone poniżej tabele 4.2.1.2.1. – 4.2.1.2.15. zawierają ocenę częstości występowania
poszczególnych morfologii preekscytowanych zespołów QRS w zapisie EKG (50 mm/s)
oraz polaryzację fali delta, poprzedzającą zespół QRS, z podziałem na rejony: „nad/przy CS”, „do tyłu
za CS” oraz „poniżej CS”.
W odprowadzeniach kończynowych I, aVL obserwowano jedną morfologię zespołu QRS typu R
oraz dodatnią polaryzację fali delta, w tych odprowadzeniach, u wszystkich badanych n=55
(tzn. stwierdzono 100% zgodność QRS i dodatniej fali delta). Podobnie stwierdzono dodatnią
48
polaryzację fali delta w odprowadzeniach przedsercowych V2 – V6 w 100% analizowanych zapisów.
Obecność
jednej zmiennej wskazuje
na jednorodność badanej cechy oraz nie wymaga
przeprowadzenia testów statystycznych (powyższych wyników nie przestawiono w formie tabel).
W analizie statystycznej pominięto obszar żyły średniej serca (VCM) n=2 z powodu małej liczby
pacjentów. Dla obszaru VCM wykonano obserwacje opisowe, umieszczając w tabelach liczbę,
dominującą cechę lub wartość odsetkową
Tabela. 4.2.1.2.1. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu QS vs. rS w odprowadzeniu
II (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylnoprzegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
II odpr.
II odpr.
zespół QRS
QS
rS
przy/ nad CS
6
11
%kolumny
25.00%
37.93%
%wiersza
35.29%
64.71%
za CS (do tyłu)
11
4
%kolumny
45.83%
13.79%
%wiersza
73.33%
26.67%
poniżej CS
7
14
%kolumny
29.17%
48.28%
%wiersza
33.33%
66.67%
Ogółem
24
29
Razem
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (QS vs. rS) w odprowadzeniu II zapisu EKG jest istotnie różny, co potwierdzono
testem Chi2 Pearsona (p=0.03583).
49
Tabela. 4.2.1.2.2. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu QS vs. rS w odprowadzeniu
III (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylnoprzegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
III odpr.
III odpr.
zespół QRS
QS
rS
przy/ nad CS
16
1
%kolumny
30.77%
100.00%
%wiersza
94.12%
5.88%
za CS (do tyłu)
15
0
%kolumny
28.85%
0.00%
%wiersza
100.00%
0.00%
poniżej CS
21
0
%kolumny
40.38%
0.00%
%wiersza
100.00%
0.00%
Ogółem
52
1
Razem
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (QS vs. rS) w odprowadzeniu III nie jest różny w teście Chi2 Pearsona (ns).
Tabela. 4.2.1.2.3. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu QS vs. Qr w odprowadzeniu
aVR (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylnoprzegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
aVR odpr.
aVR odpr.
zespół QRS
QS
Qr
przy/ nad CS
5
12
%kolumny
21.74%
40.00%
%wiersza
29.41%
70.59%
za CS (do tyłu)
15
0
%kolumny
65.22%
0.00%
%wiersza
100.00%
0.00%
poniżej CS
3
18
%kolumny
13.04%
60.00%
%wiersza
14.29%
85.71%
Ogółem
23
30
Razem
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (QS vs. Qr) w odprowadzeniu aVR jest istotnie różny, co potwierdzono
testem Fishera-Freemana-Haltona (p<0.0001). Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00000)
50
Tabela. 4.2.1.2.4. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu QS vs. rS w odprowadzeniu
aVF (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylnoprzegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
aVF odpr.
aVF odpr.
zespół QRS
QS
rS
przy/ nad CS
15
2
%kolumny
30.61%
50.00%
%wiersza
88.24%
11.76%
za CS (do tyłu)
14
1
%kolumny
28.57%
25.00%
%wiersza
93.33%
6.67%
poniżej CS
20
1
%kolumny
40.82%
25.00%
%wiersza
95.24%
4.76%
Ogółem
23
30
Razem
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (QS vs. rS) w odprowadzeniu aVF nie jest różny, w teście Chi2 Pearsona (ns).
Tabela. 4.2.1.2.5. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu QS vs. rS vs. rSr’ vs. rsr’ vs.
Qr vs. r w odprowadzeniu V1 (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP
prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
V1 odpr.
V1 odpr.
V1 odpr.
V1 odpr.
V1 odpr.
V1 odpr.
zespół QRS
QS
rS
rSr'
rsr’
Qr
r
przy/nad CS
12
3
1
0
0
1
%kolumny
33.33%
50.00%
33.33%
0.00%
0.00%
50.00%
%wiersza
70.59%
17,64%
5.88%
0.00%
0.00%
5.88%
za CS /do tyłu
15
0
0
0
0
0
%kolumny
41.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%wiersza
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
poniżej CS
9
3
2
4
2
1
%kolumny
25.00%
50.00%
66.67%
100.00%
100.00%
50.00%
%wiersza
42.86%
14.29%
9.52%
19.05%
9.52%
4.76%
Ogółem
36
6
3
4
2
2
Nie można tu zastosować testu Fishera-Freemana-Haltona (zbyt dużo wartości =0).
Ocena testem Chi2 Pearsona – jest istotnie różny kształt zespołu QRS (p=.02218).
51
Razem
17
15
21
53
Tabela. 4.2.1.2.6. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu RS<1 vs. RS=1 vs. R vs.
RS>1 w odprowadzeniu V2 (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP
prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
zespół QRS
V2 odpr.
RS<1
V2 odpr.
V2 odpr.
V2 odpr.
RS=1
R
RS>1
przy/ nad CS
0
0
14
3
%kolumny
0.00%
0.00%
40.00%
75.00%
%wiersza
0.00%
0.00%
82.35%
17.65%
za CS (do tyłu)
9
5
1
0
%kolumny
100.00%
100.00%
2.86%
0.00%
%wiersza
60.00%
33.33%
6.67%
0.00%
poniżej CS
0
0
20
1
%kolumny
0.00%
0.00%
57.14%
25.00%
%wiersza
0.00%
0.00%
95.24%
4.76%
5
35
4
Ogółem
9
Razem
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (RS<1 vs. RS=1 vs. R vs. RS>1) w odprowadzeniu V2 jest istotnie różny, co
potwierdzono testem Fishera-Freemana-Haltona (p<0.0001). Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00000).
Tabela. 4.2.1.2.7. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu RS<1 vs. RS=1 vs. R vs.
RS>1 w odprowadzeniu V3 (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP
prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
V3 odpr.
V3 odpr.
V3 odpr.
V3 odpr.
zespół QRS
RS<1
RS=1
R
RS>1
przy/ nad CS
0
1
6
10
%kolumny
0.00%
14.29%
22.22%
90.91%
%wiersza
0.00%
5.88%
35.29%
58.82%
za CS (do tyłu)
8
6
1
0
%kolumny
100.00%
85.71%
3.70%
0.00%
%wiersza
53.33%
40.00%
6.67%
0.00%
poniżej CS
0
0
20
1
%kolumny
0.00%
0.00%
57.14%
25.00%
%wiersza
0.00%
0.00%
95.24%
4.76%
Ogółem
8
7
27
11
Razem
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (RS<1 vs RS=1 vs R vs RS>1) w odprowadzeniu V3 jest istotnie różny, co
potwierdzono testem Fishera-Freemana-Haltona (p<0.0001). Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00000)
52
Tabela. 4.2.1.2.8. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu RS<1 vs. RS=1 vs. R vs.
RS>1 w odprowadzeniu V4 (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP
prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
V4 odpr.
V4 odpr.
V4 odpr.
V4 odpr.
zespół QRS
RS<1
RS=1
R
RS>1
przy/ nad CS
0
0
4
13
%kolumny
0.00%
0.00%
15.38%
65.00%
%wiersza
0.00%
0.00%
23.53%
76.47%
za CS (do tyłu)
2
5
2
6
%kolumny
100.00%
100.00%
7.69%
30.00%
%wiersza
13.33%
33.33%
13.33%
40.00%
poniżej CS
0
0
20
1
%kolumny
0.00%
0.00%
76.92%
5.00%
%wiersza
0.00%
0.00%
95.24%
4.76%
Ogółem
2
5
26
20
Razem
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (RS<1 vs RS=1 vs R vs RS>1) w odprowadzeniu V4 jest istotnie różny,
co potwierdzono testem Fishera-Freemana-Haltona (p<0.0001).
Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00000).
Tabela. 4.2.1.2.9. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu RS=1 vs. RS>1 vs.
R w odprowadzeniu V5 (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji
AP prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
V5 odpr.
V5 odpr.
V5 odpr.
zespół QRS
RS=1
RS>1
R
przy/ nad CS
0
13
4
%kolumny
0.00%
56.52%
13.79%
%wiersza
0.00%
76.47%
23.53%
za CS (do tyłu)
1
8
6
%kolumny
100.00%
34.78%
20.69%
%wiersza
6.67%
53.33%
40.00%
poniżej CS
0
2
19
%kolumny
0.00%
8.70%
65.52%
%wiersza
0.00%
9.52%
90.48%
Ogółem
1
23
29
Razem
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (RS=1 vs RS>1 vs R) w odprowadzeniu V5 jest istotnie różny, co potwierdzono
testem Fishera-Freemana-Haltona (p<0.0001).Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00000).
53
Tabela. 4.2.1.2.10. Porównanie częstości występowania zespołu QRS typu RS=1 vs. RS>1 vs. R
w odprowadzeniu V6 (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP
prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
V6 odpr.
V6 odpr.
V6 odpr.
Razem
zespół QRS
RS=1
RS>1
R
przy/ nad CS
0
13
4
%kolumny
0.00%
61.90%
12.90%
%wiersza
0.00%
76.47%
23.53%
za CS (do tyłu)
1
6
8
%kolumny
100.00%
28.57%
25.81%
%wiersza
6.67%
40.00%
53.33%
poniżej CS
0
2
19
%kolumny
0.00%
9.52%
61.29%
%wiersza
0.00%
9.52%
90.48%
Ogółem
1
21
31
17
15
21
53
Kształt zespołu QRS (RS=1 vs. RS>1 vs. R) w odprowadzeniu V6 jest istotnie różny, co potwierdzono
testem Fishera-Freemana-Haltona (p=0.0001). Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00041).
Tabela. 4.2.1.2.11. Porównanie częstości występowania fali delta (początek zespołu QRS) typu
ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej w odprowadzeniu II (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG
(50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
II odpr.
II odpr.
II odpr.
zesp. QRS-fala delta
ujemna
izofazowa
dodatnia
przy/ nad CS
3
4
10
%kolumny
30.00%
19.05%
45.45%
%wiersza
17.65%
23.53%
58.82%
za CS (do tyłu)
6
9
0
%kolumny
60.00%
42.86%
0.00%
%wiersza
40.00%
60.00%
0.00%
poniżej CS
1
8
12
%kolumny
10.00%
38.10%
54.55%
%wiersza
4.76%
38.10%
57.14%
Ogółem
10
21
22
Razem
17
15
21
53
Kształt fali delta (początek zespołu QRS) typu ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej
w odprowadzeniu II jest istotnie różny, co potwierdzono
testem Fishera-Freemana-Haltona
(p=0.0003). Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00180).
54
Tabela. 4.2.1.2.12. Porównanie częstości występowania fali delta (początek zespołu QRS) typu
ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej w odprowadzeniu III (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG
(50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
III odpr.
III odpr.
III odpr.
Razem
zesp. QRS-fala delta
ujemna
izofazowa
dodatnia
przy/ nad CS
3
4
10
%kolumny
13.04%
20.00%
100.00%
%wiersza
17.65%
23.53%
58.82%
za CS (do tyłu)
8
7
0
%kolumny
34.78%
35.00%
0.00%
%wiersza
53.33%
46.67%
0.00%
poniżej CS
12
9
0
%kolumny
52.17%
45.00%
0.00%
%wiersza
57.14%
42.86%
0.00%
Ogółem
23
20
10
17
15
21
53
Kształt fali delta (początek zespołu QRS) typu ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej
w odprowadzeniu III jest istotnie różny, co potwierdzono testem Fishera-Freemana-Haltona
(p<0.0001). Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00003).
Tabela. 4.2.1.2.13. Porównanie częstości występowania fali delta (początek zespołu QRS) typu
ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej w odprowadzeniu aVR (maksymalna preekscytacja) zapisu
EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
aVR odpr.
aVR odpr.
aVR odpr.
ujemna
izofazowa
dodatnia
przy/ nad CS
4
13
0
%kolumny
50.00%
37.14%
0.00%
%wiersza
23.53%
76.47%
0.00%
za CS (do tyłu)
3
7
5
%kolumny
37.50%
20.00%
50.00%
%wiersza
20.00%
46.67%
33.33%
poniżej CS
1
15
5
%kolumny
12.50%
42.86%
50.00%
%wiersza
4.76%
71.43%
23.81%
Ogółem
8
35
10
zesp. QRS-fala
delta
Razem
17
15
21
53
Kształt fali delta (początek zespołu QRS) typu ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej
w odprowadzeniu aVR nie jest istotnie różny (test Fishera-Freemana-Haltona).
Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.06382).
55
Tabela. 4.2.1.2.14. Porównanie częstości występowania fali delta (początek zespołu QRS) typu
ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej w odprowadzeniu aVF (maksymalna preekscytacja) zapisu
EKG (50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
aVF odpr.
aVF odpr.
aVF odpr.
zesp. QRS-fala delta
ujemna
izofazowa
dodatnia
przy/ nad CS
3
7
7
%kolumny
13.04%
31.82%
87.50%
%wiersza
17.65%
41.18%
41.18%
za CS (do tyłu)
6
9
0
%kolumny
26.09%
40.91%
0.00%
%wiersza
40.00%
60.00%
0.00%
poniżej CS
14
6
1
%kolumny
60.87%
27.27%
12.50%
%wiersza
66.67%
28.57%
4.76%
Ogółem
23
22
8
Razem
17
15
21
53
Kształt fali delta (początek zespołu QRS) typu ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej
w odprowadzeniu aVF jest istotnie różny, co potwierdzono testem Fishera-Freemana-Haltona
(p=0.0013). Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.00088).
Tabela. 4.2.1.2.15. Porównanie częstości występowania fali delta (początek zespołu QRS) typu
ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej w odprowadzeniu V1 (maksymalna preekscytacja) zapisu EKG
(50 mm/s), dla lokalizacji AP prawostronnej tylno-przegrodowej (RPS; wg Gallaghera).
Lokalizacja AP
V1 odpr.
V1 odpr.
V1 odpr.
zesp. QRS-fala delta
ujemna
izofazowa
dodatnia
przy/ nad CS
8
4
5
%kolumny
29.63%
20.00%
83.33%
%wiersza
47.06%
23.53%
29.41%
za CS (do tyłu)
11
4
0
%kolumny
40.74%
20.00%
0.00%
%wiersza
73.33%
26.67%
0.00%
poniżej CS
8
12
1
%kolumny
29.63%
60.00%
16.67%
%wiersza
38.10%
57.14%
4.76%
Ogółem
27
20
6
Razem
17
15
21
53
Kształt fali delta (początek zespołu QRS) typu ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej
w odprowadzeniu V1 jest istotnie różny, co potwierdzono testem Fishera-Freemana-Haltona
(p=0.0180). Ocena testem Chi2 Pearsona (p=.01075).
56
4.2.2. Szlaki prawostronne tylno-przegrodowe – zbiorcze zestawienie
wyników morfologii zespołu QRS i polaryzacji fali delta
Całościowe zestawienie wyników morfologii zespołu QRS w zapisie EKG (50 mm/s),
w czasie maksymalnej preekscytacji, w badanej grupie (n=55) z dodatkowym szlakiem p-k
w obszarze prawostronnym tylno-przegrodowym (RPS) (wg Gallaghera), przyprzegrodowym
dolnym prawym (wg Cosio) przedstawiono w tabeli 4.2.2.1. Prezentowane wyniki w obszarze
„nad/przy CS”, „do tyłu za CS”, oraz „poniżej CS” to wynik analiz statystycznych, natomiast
w obszarze VCM prezentowane wyniki – to podsumowanie analizy opisowej.
Tabela. 4.2.2.1. Morfologia zespołu QRS w zapisie EKG (50 mm/s), w czasie maksymalnej
preekscytacji, w badanej grupie (n=55) z AP w obszarze prawostronnym tylnoprzegrodowym (RPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowym dolnym prawym (wg Cosio).
Lokalizacja szlaku p-k
RPS
RPS
RPS
RPS
zespół QRS
nad/przy CS
(do tyłu) za CS
poniżej CS
VCM
n grupy
n= 17
n= 15
n= 21
n= 2
metoda analizy
statystyczna
statystyczna
statystyczna
opisowa
I
R
R
R
R
II
rS
QS
rS
rS
III
QS
QS
QS
QS
aVR
Qr
QS
QS
rsR'
aVL
R
R
R
R
aVF
QS
QS
QS
QS (rS)
V1
QS
QS
QS (rS rsr')
rS
V2
R
RS <1 (RS=1)
R
Rs
V3
RS>1 ( R)
RS <1 (RS=1)
R
Rs
V4
RS>1 ( R)
RS>1 (RS=1)
R
Rs
V5
RS>1 ( R)
RS>1
R
Rs
V6
RS>1 ( R)
R
( R)
(RS>1)
I-V6 – kolejne oprowadzenia zapisu EKG
57
R
(RS>1)
RS
Tabela. 4.2.2.2.Polaryzacja fali delta w zapisie EKG (50 mm/s), w badanej grupie (n=55),
w czasie maksymalnej preekscytacji, z AP w obszarze prawostronnym tylno-przegrodowym
(RPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowym dolnym prawym (wg Cosio).
Lokalizacja szlaku p-k
RPS
RPS
RPS
RPS
fala delta
nad/przy CS
(do tyłu) za CS
poniżej CS
VCM
n grupy
n= 17
n= 15
n= 21
n= 2
metoda analizy
statystyczna
statystyczna
statystyczna
opisowa
I
(+)
(+)
(+)
(+)
II
(+) (+/-)
(+/-) (-)
(+) (+/-)
(-)
III
(+) (+/-)
(-) (+/-)
(-) (+/-)
(-)
aVR
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+)
aVL
(+)
(+)
(+)
(+)
aVF
(+) (+/-)
(+/-) (-)
(-) (+/-)
(-)
V1
(-)
(-)
(+/-) (-)
(+)
V2
(+)
(+)
(+)
(+)
V3
(+)
(+)
(+)
(+)
V4
(+)
(+)
(+)
(+)
V5
(+)
(+)
(+)
(+)
V6
(+)
(+)
(+)
(+) (+/-)
(+) – dodatnia fala delta, (+/-) – izofazowa fala delta, (-) – ujemna fala delta
I-V6 – kolejne oprowadzenia zapisu EKG
4.2.3. Szlaki lewostronne tylno-przegrodowe
W
badanej
grupie
lokalizację
AP
w
rejonie
tylno-przegrodowym
lewym
(LPS; wg Gallaghera [51]), przyprzegrodowym dolnym lewym (wg Cosio [56]) potwierdzono
u n=19 pacjentów, co stanowiło 7,8% wszystkich chorych (n=244) poddanych badaniu
elektrofizjologicznemu i ablacji.
Dane kliniczne i elektrofizjologiczne dodatkowego połączenia p-k w obszarze tylnoprzegrodowym lewym (wg Gallaghera) podano w tabeli 4.2.3. U 9 pacjentów (47,4%)
stwierdzono szlaki przewodzące w kierunku zstępującym, w tym u 8 jawną preekscytację,
a u jednego – okresową. U pozostałych 10 (52,6%) w badaniu EP potwierdzono AP
przewodzący wsteczne (szlak utajony). Udział szlaków p-k jawnych i okresowych w obszarze
LPS przedstawiono w tabeli 4.2.1.1., natomiast odsetkową wartość stwierdzonych AP
z podziałem na płeć – w tabeli 4.2.1.2.
W czasie maksymalnej preekscytacji, w zapisie EKG (n=9) stwierdzono następującą
morfologię zespołu QRS; typu R/S>1, R/S=1, R/S<1, QS oraz Qr. Odsetkową wartość
58
oraz stwierdzoną liczbę, dla określonego typu zespołu QRS w obszarze LPS, w EKG podano
w tabeli 4.2.3.1.1.Prezentowane wyniki w obszarze LPS to wynik analizy opisowej. W tej
grupie jedynie u 9 pacjentów stwierdzono maksymalną preekscytację. Mała liczba obserwacji
wykluczyła zastosowanie analiz statystycznych.
4.2.3.1. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta
w odprowadzeniach EKG w lokalizacji lewostronnej
tylno- przegrodowej
Częstość
występowania
stwierdzonej
morfologii
zespołu
QRS
w
poszczególnych
odprowadzeniach EKG (50 mm/s), w czasie maksymalnej preekscytacji, w grupie (n=9) z AP
w obszarze lewostronnym tylno-przegrodowym (LPS) (wg Gallaghera), przyprzegrodowym
dolnym lewym (wg Cosio) przedstawiono w tabeli 4.2.3.1.1.
W tabeli 4.2.3.1.2 – przedstawiono ocenę polaryzacji fali delta w grupie n=9, z AP
w lokalizacji LPS (wg Gallaghera), przyprzegrodowym dolnym lewym (wg Cosio).
Przedstawione wyniki w grupie LPS mają charakter opisowy.
Tabela 4.2.3.1.1. Częstość występowania zespołu QRS typu R/S>1, R/S=1, R/S<1, QS oraz Qr
w odprowadzeniach EKG (50 mm/s), w czasie maksymalnej preekscytacji, w grupie (n=9) z AP
w obszarze lewostronnym tylno-przegrodowym (LPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowym dolnym
lewym (wg Cosio).
Lokalizacja szlaku p-k
LPS
n pacjentów / % grupy
typ zespołu QRS
R/S>1
R/S=1
R/S<1
QS
Qr
metoda analizy
opisowa
opisowa
opisowa
opisowa
opisowa
I
9 / 100%
0
0
0
0
II
0
0
6 / 66,6%
3 / 33,3%
0
III
0
0
3 / 33,3%
6 / 66,6%
0
aVR
0
0
0
4 / 44,4%
5 / 55,5%
aVL
9 / 100%
0
0
0
0
aVF
0
0
2 / 22,2%
7 / 77,7%
0
V1
4 / 44,4%
2 / 22,2%
3 / 33,3%
0
0
V2 - V6
9 / 100%
9 / 100%
9 / 100%
9 / 100%
9 / 100%
I-V6 – kolejne odprowadzenia zapisu EKG
59
Tabela 4.2.3.1.2. Częstość występowania fali delta, typu ujemnej fali, izofazowej lub dodatniej
w odprowadzeniach EKG (50 mm/s), w czasie maksymalnej preekscytacji, w grupie (n=9) z AP
w obszarze lewostronnym tylno-przegrodowym (LPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowym dolnym
lewym (wg Cosio).
Lokalizacja szlaku p-k
LPS
n pacjentów / % grupy
fala delta
ujemna
izofazowa
dodatnia
metoda analizy
opisowa
opisowa
opisowa
I
0
0
9 / 100%
II
3 / 33,3%
2 / 22,2%
4 / 44,4%
III
7 / 77,7%
2 / 22,2%
0
aVR
5 / 55,5%
4 / 44,4%
0
aVL
0
0
0
aVF
6 / 66,6%
3 / 33,3%
0
V1
2 / 22,2%
2 / 22,2%
5 / 55,5%
V2 - V6
0
0
9 / 100%
I-V6 – kolejne odprowadzenia zapisu EKG
4.2.4. Szlaki lewostronne tylno-przegrodowe – zbiorcze zestawienie
wyników morfologii zespołu QRS i polaryzacji fali delta
Całościowe zestawienie wyników morfologii zespołu QRS w zapisie EKG (50 mm/s),
w czasie maksymalnej preekscytacji, w badanej grupie (n=9) z dodatkowym szlakiem p-k
w obszarze lewostronnym tylno-przegrodowym (LPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowym
dolnym lewym (wg Cosio) przedstawiono w tabeli 4.2.4.1 oraz dla fali delta w tabeli 4.2.4.2.
Prezentowane wyniki to podsumowanie analizy opisowej.
60
Tabela 4.2.4.1. Polaryzacja fali delta w zapisie EKG (50 mm/s), w badanej grupie (n=9), w czasie
maksymalnej preekscytacji, z AP w obszarze tylno-przegrodowym lewym (LPS; wg Gallaghera),
przyprzegrodowym dolnym lewym (wg Cosio).
Lokalizacja szlaku p-k
LPS
fala delta
n grupy
n=9
metoda analizy
opisowa
I
(+)
II
(+) (+/-) (-)
III
(+/-) (-)
aVR
(+/-) (-)
aVL
(+)
aVF
(+/-) (-)
V1
(+) (+/-) (-)
V2
(+)
V3
(+)
V4
(+)
V5
(+)
V6
(+)
(+) - dodatnia fala delta, (+/-) - izofazowa fala delta, (-) - ujemna fala delta
I-V6 – kolejne oprowadzenia zapisu EKG
Tabela 4.2.4.2. Morfologia zespołu QRS w zapisie EKG (50 mm/s), w czasie maksymalnej
preekscytacji, w badanej grupie (n=9) z AP w obszarze lewostronnym tylno-przegrodowym (LPS;
wg Gallaghera), przyprzegrodowym dolnym lewym (wg Cosio).
Lokalizacja szlaku p-k
LPS
zespół QRS
I-V6
n grupy
n=9
metoda analizy
opisowa
I
R
II
rS (QS)
III
rS (QS)
aVR
Qr (QS)
aVL
R
aVF
rS (QS)
V1
RS>1 (RS=1 rS)
V2
RS>1
( R)
V3
RS>1
( R)
V4
RS>1
( R)
V5
RS>1
( R)
V6
RS>1
( R)
– kolejne oprowadzenia zapisu EKG
61
5. OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA
5.1. Grupa badanych
Badaną grupę stanowili pacjenci z dodatkowym połączeniem przedsionkowo-komorowym
zakwalifikowani do badania elektrofizjologicznego oraz ablacji RF, na podstawie wywiadu
kołatań
serca,
udokumentowanej arytmii oraz cech preekscytacji w zapisach EKG
i/lub Holter-EKG. Z ogólnej grupy n=244 badanych, ostatecznie wyselekcjonowano n=64
pacjentów z cechami jawnej bądź okresowej preekscytacji, u których wykonano skuteczną
ablację AP w rejonie tylno-przegrodowym prawym oraz tylno-przegrodowym lewym.
Całkowita liczba lokalizacji AP w obszarze tylno-przegrodowym prawym oraz lewym,
potwierdzona ablacją RF to n=85, w tym u 21 pacjentów stwierdzono szlaki utajone,
a u pozostałych (n=64) jawną lub okresową preekscytację. Ostatecznie wyselekcjonowana
grupa (n=64) stanowiła 26,2% wszystkich chorych z AP włączonych (n=244) do wstępnej
fazy badania. Średni wiek badanych wynosił 37 lat (n=64). Z przeglądu piśmiennictwa
wynika, iż średni wiek pacjentów z AP zakwalifikowanych do ablacji RF obejmuje 33,6– 37
lat [94-98], tabela 5.1.1., a częstość występowania dodatkowego połączenia p-k w rejonie
tylno-przegrodowym serca szacowana jest w zakresie 25% – 30% [64-66,95,99]. Można
zatem przyjąć, iż ocenę morfologii preekscytowanego zespołu QRS w rejonie tylnoprzegrodowym prawym oraz lewym przeprowadzono na reprezentatywnej grupie chorych.
Tabela 5.1.1. Porównanie średniego wieku pacjentów w badanej grupie (n=64) z wynikami
innych autorów.
autor
n grupy
śr. wieku
[lata]
Błaszyk
[95]
200
Fitzsimmons
[96]
228
Tada
[97]
910
Walczak
[94]
129
Haghjoo
[98]
94
35
34,3
37
33,6
35
Weryszko
64
37
U 55 (86%) pacjentów z grupy n=64 zlokalizowano dodatkowe połączenia p-k w rejonie
tylno-przegrodowym prawym, zaś u 9 chorych (14%) w rejonie tylno-przegrodowym lewym.
W
obrębie
szlaków
prawostronnych
tylno-przegrodowych
(n=55)
dokonano
szczegółowego podziału uwzględniając położenie AP w stosunku do CS: „nad/przy CS”,
„do tyłu za CS”, „poniżej CS” oraz uwzględniono obszar żyły średniej serca – VCM
(tylko 2 pacjentów).
62
5.2. Dodatkowy szlak p-k w obszarze tylno-przegrodowym serca
Zespół Wolffa-Parkinsona i White’a (WPW), który obejmuje zjawisko preekscytacji
w zapisie EKG, współwystępujące kołatania serca oraz zaburzenia rytmu serca, stanowi
istotny
problem
kliniczny.
współwystępującej
albo wyeliminowanie
stosując
leczenie
Istotą
antyarytmiczne.
leczenia
arytmii,
zespołu
co
Wprowadzenie
nie
ablacji
WPW
zawsze
RF
jest
ograniczenie
osiągnięto
i
jej
wcześniej,
upowszechnienie
jako metody leczenia, w sposób nieporównywalny do leczenia AA, zwiększyło efektywność
terapii,
umożliwiając
całkowite
wyleczenie
arytmii
poprzez
zniszczenie
dodatkowego
połączenia p-k. Technika ablacji stosowana w leczeniu AP i towarzyszącej arytmii wydaje się
optymalna. Pomimo to zawsze rodzi się pytanie, czy końcowy efekt zabiegu ablacji można
osiągnąć jeszcze szybciej, z jeszcze lepszym wynikiem, czy można dodatkowo skrócić czas
rzeczywistego
promieniowania RTG niezbędnego
dla wizualizacji cewnika ablacyjnego,
co z kolei zwiększa bezpieczeństwo dla pacjenta, jak i zespołu wykonującego zabieg ablacji
RF.
Analizując elementy składowe zabiegu ablacji RF, należy wymienić:
A – wstępną diagnozę (poprawne wytypowanie) lokalizacji AP z zapisu EKG,
B – inwazyjne badanie elektrofizjologiczne, w którym oceniamy/ potwierdzamy obecność
preekscytacji oraz właściwości EP dodatkowego szlaku p-k,
C – mapowanie elektrofizjologiczne, w celu precyzyjnego określenia lokalizacji AP, oraz
D – skuteczność aplikacji energii RF, w wytypowanym w czasie mapowania miejscu
serca.
Niższy odsetek skutecznych zabiegów ablacji AP w obszarze tylno-przegrodowym serca,
szacowany w zakresie 89 – 94% [86-89,100,101], w porównaniu do wyższej skuteczności
ablacji szlaków lewostronnych tylnych i bocznych (98– 100%), jest imperatywem klinicznym
do podejmowania każdego działania, które spowoduje szybsze wykonania zabiegu w obszarze
tylno-przegrodowym,
wpłynie istotnie na ograniczenie promieniowania RTG w czasie
procedury oraz zwiększy końcową skuteczność zabiegu.
Jednym z elementów tego działania może być poszerzenie kryteriów w celu typowania
lokalizacji AP
w
obszarze
tylno-przegrodowym prawym i lewym z zapisu EKG.
Preekscytacja widoczna, bądź w spoczynkowym zapisie EKG lub wymuszona stymulacją
przedsionka, jako maksymalna preekscytacja, informuje o kierunku lokalnej aktywacji
63
(fala delta), a także o kierunku aktywacji komór (średni wektor elektryczny zespołu QRS) –
co zawarte jest w kształcie zespołu QRS.
Należy tu wspomnieć o złożoności budowy anatomicznej obszaru tylno-przegrodowego
serca. Różni się on w istotny sposób od pozostałych lokalizacji AP, zlokalizowanych tak
w obrębie wolnej ściany prawej, jak i lewej komory serca. Obszar tylno-przegrodowy zawiera
tzw. piramidalną przestrzeń Sealy'ego [85,102,103] miejsce, w którym łączą się cztery jamy
serca. Obszar ten, kształtu piramidy (rycina 5.2.1.), znajduje się w rzeczywistości ku tyłowi
od przegrody.
Rycina 5.2.1. Schemat serca z piramidalną przestrzenią Sealy’ego[102] w obszarze tylnoprzegrodowym; (schemat w modyfikacji własnej za: El-Maasarany S. i wsp. [103]).PWT –
prawa tętnica wieńcowa, TWP- trójkąt włóknisty prawy, TWL – trójkąt włóknisty lewy.
Tylna część przegrody błoniastej (trójkąt włóknisty prawy) stanowi wierzchołek tej
przestrzeni, podstawę zaś nasierdzie ściany tylnej. Ze względu na przesunięcie bruzdy
międzyprzedsionkowej
w
stronę
lewą
w
stosunku
do
bruzdy
międzykomorowej,
a także bliższy o kilka milimetrów ku koniuszkowi przyczep przegrodowego płatka zastawki
trójdzielnej w porównaniu do przyczepu przegrodowego płatka zastawki mitralnej, faktyczna
część przegrodowego łącza p-k oddziela jamę prawego przedsionka (RA) od drogi odpływu
lewej komory (LVOT). Około 1cm nad pierścieniem mitralnym położona jest dolna część
zatoki wieńcowej, a jej ujście (Os Cs) przylega do górnego brzegu bruzdy RA-LV [19].
Naczyniowe struktury w tym obszarze, oprócz CS, to także żyła średnia serca, tętnica
okalająca oraz gałąź tylna zstępująca prawej lub lewej tętnicy wieńcowej [104-106].
Tak bogate unaczynienie tego rejonu stwarza realne ryzyko powikłań w trakcie ablacji RF.
64
przedstawioną
Uwzględniając
powyżej
anatomię
należałoby
określać
szlaki położone
w przestrzeni piramidalnej Saely'go jako przyprzegrodowe dolne lub tylne, a nie jak przyjęto
w piśmiennictwie przegrodowe tylne.
Uważa się,
iż większość szlaków p-k tylno-
przegrodowych ma przebieg skośny. Łączą one bowiem jamę prawego przedsionka z jamą
lewej komory (ujście komorowe wnikające w tylno-górną część LV). Stwarza to dodatkowe
trudności w lokalizacji AP i jest przyczyną mniejszej skuteczności ablacji oraz częstszych
nawrotów przewodzenia przez AP niż przez szlaki w obrębie wolnej lewej ściany [83,84].
Uznaje się również, że część dodatkowych połączeń p-k łączy LA i LV (AP przyprzegrodowe
lewe) oraz RA i RV (przyprzegrodowe prawe).
5.3. Analiza morfologii preekscytowanego zespołu QRS oraz polaryzacji fali
delta generowana przez dodatkowe połączenia p-k w obszarze tylnoprzegrodowym prawym
Analiza średniego wektora elektrycznego fali delta przedstawiona w publikowanych
pracach [51,78,79,82], pokazała, że dodatkowe szlaki przegrodowe tylne, charakteryzują się
najczęściej
ujemnym
bądź
izofazowym
wektorem
fali
delta
w
odprowadzeniach
kończynowych II, III, aVF oraz średnim wektorem elektrycznym zespołu QRS, zawartym
w przedziale
0
‘-90o ’
[51,78,79,82,98,107-109].
Natomiast
polaryzacja
fali
delta
w odprowadzeniach I, aVL, a także V6 jest najczęściej dodatnia [51,98,107].
5.3.1. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta
w odprowadzeniach kończynowych I, aVL
W analizowanym materiale (n=55) z dodatkowym szlakiem p-k w obszarze RPS,
w arbitralnie wyznaczonych grupach; „nad/przy CS”, „do tyłu za CS” oraz „poniżej CS”
w odprowadzeniach lewokomorowych I, aVL fala delta wykazywała polaryzację dodatnią,
a zespół QRS przybierał morfologię monomorficznego załamka R (tabela 4.2.2.1., tabela
4.2.2.2.).Odprowadzenia te nie pozwalają na dodatkowe różnicowanie położenia AP w rejonie
tylno-przegrodowym prawym z podziałem na wyznaczone grupy: „nad/przy CS”, „do tyłu
za CS”, „poniżej CS”. Obserwacja dodatniej fali delta w odprowadzeniach I, aVL jako cechy
charakterystycznej w omawianej grupie jest zgodna z wynikami badań Gallaghera i wsp.[51]
oraz Haghjoo i wsp. [98,107].
65
5.3.2. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym II
W lokalizacji „nad/przy CS” (n=17) stwierdzono ujemna falę delta u 3 badanych (17,7%),
izoelektryczną w 4 przypadkach (23,5%), zaś dodatnią w 10 (58,8%). W obszarze „do tyłu
za CS” ujemna fala delta występowała u 6 badanych (40%), zaś izoelektryczną u 9 (60%) –
tabela 4.2.1.2.11. Nie obserwowano w tej lokalizacji dodatniej fali delta – co jest zgodne
z piśmiennictwem. Spośród 21 analizowanych zapisów w obszarze „poniżej CS” najczęściej
(57,1%) stwierdzano dodatnią polaryzację fali delta, w 38,1% – izoelektryczną, a jedynie
u n=1 badanego (4,8%) ujemną. Zestawienie polaryzacji fali delta i zespołu QRS zawarto
w tabeli 4.2.2.1 oraz tabeli 4.2.2.2. W ogólnej grupie badanej z lokalizacją AP w rejonie
tylno-przegrodowym prawym ujemną falę delta potwierdzono zaledwie w n=10 przypadków
(18,9%). Haghjoo i wsp. wykazali obecność ujemnej fali delta w 56% przypadków AP
w lokalizacji prawostronnej tylno-przegrodowej [98,107]. W badanej grupie wykazano
zgodność,
z
prezentowaną
w
piśmiennictwie,
zmienną
polaryzację
fali
delta
w II odprowadzeniu kończynowym [51,82,108,109], a ponadto stwierdzono, iż w tej grupie
dodatnia fala delta pozwalała wykluczyć lokalizację AP w obszarze „do tyłu za CS”.
W odprowadzeniu kończynowym II obserwowano dwie morfologie zespołu QRS: typu QS
lub rS (tabela 4.2.1.2.1). Morfologia typu QS w obszarze „nad/przy CS” była obecna w 35,3%
analizowanych zapisów, „do tyłu za CS” w 73,3%, a „poniżej CS” w 33,3%. Rozkład
procentowy morfologii typu rS wynosił: 64,7% „nad/przy CS”,
66,7%
„poniżej
CS”.
Analiza
statystyczna
26,7 % „do tyłu za CS”,
potwierdziła istotną różnicę w częstości
występowania morfologii typu QS vs. rS w odprowadzeniu kończynowym II. Algorytm
d'Avila i Brugady [79] oparty na ocenie polaryzacji preekscytowanego zespołu QRS w trakcie
rytmu zatokowego w spoczynkowym zapisie EKG, pomijający ocenę fali delta, wskazuje
na lokalizację AP
prawostronną tylno-przegrodową w przypadku dodatniej polaryzacji
zespołu QRS. Stosunek załamka R/S >1 w oprowadzeniu II obserwował Haghjoo u 34%
badanych [98]. W analizowanych zapisach nie stwierdzono morfologii R/S>1. Obserwowana
rozbieżność prawdopodobnie wynika z faktu, iż w analizowanym materiale (n=55) oceniano
maksymalną preekscytację, uzyskaną w większości przypadków poprzez stymulację prawego
przedsionka impulsem ze skracanym stopniowo cyklem, zaś w cytowanych badaniach
analizowano preekscytację w spoczynkowym zapisie EKG. Maksymalna preekscytacja –
to sytuacja elektrofizjologiczna, gdzie udział dodatkowego szlaku p-k w przewodzeniu
impulsu do komory jest największy. Możliwy jest także udział fizjologicznego węzła p-k
66
w przewodzeniu
zstępującego
impulsu do
komór,
ale to
przewodzenia fizjologicznego.
dotyczy jedynie wyjątkowo
sprawnego,
Natomiast w spoczynkowym zapisie EKG
z obecną preekscytacją, przewodzenie przez AP także jest obecne, ale udział przewodzenia
przez węzeł p-k, najczęściej jest znacznie większy.
5.3.3. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym III
W obszarze prawostronnym tylno-przegrodowym „nad/przy CS” stwierdzono częstsze
występowanie dodatniej polaryzacji fali delta (58,8%) – tabela 4.2.1.2.12 i 4.2.2.2. Rzadziej
obserwowano polaryzację izofazową (23,5%) oraz ujemną (17,6 %). W lokalizacji AP –
„do tyłu za CS” ujemna fala delta występowała częściej (53,3%), a izofazowa w 46,67%. Nie
obserwowano natomiast dodatniej polaryzacji fali delta w tym odprowadzeniu, podobnie jak
w grupie „poniżej CS”. W obszarze „poniżej CS” najczęściej obserwowano ujemną falę delta
(obecna w 57,1%), a fala delta izofazowa występowała w 42,9%. W omawianej grupie
dodatnia fala delta w odprowadzeniu III (obecna tylko w 18,7% całej grupy AP w rejonie
RPS) pozwalała zatem wykluczyć lokalizację AP
– „do tyłu za CS” oraz „poniżej CS”,
sugerując położenie AP „nad/przy CS”. Według Haghjoo i wsp. [98,107] ujemna fala delta
w odprowadzeniu III występuje w 97% AP w lokalizacji prawostronnej tylno-przegrodowej.
Pozostaje to także zgodne z algorytmami Chianga [78], Gallaghera [51], Foxa i wsp.[108].
W odprowadzeniu kończynowym III jedynie w jednym analizowanym zapisie EKG zespół
QRS przybierał morfologię typu rS (lokalizacja „nad/przy CS”) tabela – 4.2.1.2.2., 4.2.2.1.
We wszystkich pozostałych zapisach była to morfologia typu QS. Morfologia zespołu QRS
w odprowadzeniu
III
nie
przegrodowym prawym.
pozwala
Haghjoo
zatem na
różnicowanie
AP
w obszarze tylno-
i wsp. [98] w badanej grupie n=68 potwierdzili
we wszystkich przypadkach stosunek załamka R/S<1. Pozostaje to zgodne z algorytmem
d'Avila i Brugady [79], w którym przyjmuje się jako charakterystyczną cechę rejonu tylnoprzegrodowego
prawego
ujemną
polaryzację
kończynowym.
67
zespołu
QRS
w
III
oprowadzeniu
5.3.4. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym aVR
Ujemne wychylenie fali delta w odprowadzeniu aVR w lokalizacji „przy/nad CS”
obserwowano rzadziej – bo w 23,5%, natomiast dominowało tu izofazowe ułożenie fali delta
(76,5%) – tabela 4.2.1.2.13, 4.2.2.2. Nie zaobserwowano w tym rejonie dodatniej fali delta.
Procentowy rozkład polaryzacji fali delta w rejonie „do tyłu za CS” wynosił: ujemna – 20%,
izofazowa – 46,7%, a dodatnia – 33,3%. W grupie „poniżej CS” najczęściej (71,4%)
stwierdzano izofazową deltę, w 23,8% dodatnią, a ujemną w 4,76%. Nie wykazano tutaj
istotnej różnicy statystycznej. Można jednak uznać, iż obecność dodatniej fali delta w aVR
pozwala wykluczyć w badanej grupie lokalizację AP w obszarze „nad/przy CS”. Podobnie jak
w odprowadzeniu III dodatnią falę delta w lokalizacji prawostronnej tylno-przegrodowej
potwierdzono w 18,7%. Polaryzacja fali delta w odprowadzeniu aVR nie była uwzględniana
w najbardziej znanych algorytmach. Niemniej jednak Gallagher [51] wskazuje na możliwość
dodatniej lub ujemnej fali delta w tym odprowadzeniu w przypadku lokalizacji AP
prawostronnej tylno-przegrodowej, a Haghjoo i wsp. [98] potwierdza ujemną polaryzację fali
delta w 97% szlaków w tej lokalizacji.
Pośród analizowanych zapisów EKG w odprowadzeniu aVR rejestrowano morfologię
zespołów QRS: typu QS lub Qr – tabela 4.2.1.2.3, 4.2.2.2. U wszystkich pacjentów, u których
wykonano skuteczną ablację AP w rejonie „do tyłu za CS” (n=15) stwierdzono morfologię
typu QS. W rejonie „nad/przy CS” oraz „poniżej CS” znacznie częściej, odpowiednio
w 70,9% i 85,7%, zespół QRS przybierał morfologię typu Qr. W badanej grupie morfologia
Qr wykluczała lokalizację AP w obszarze „do tyłu za CS”. Powszechnie znane algorytmy nie
uwzględniają analizy zespołu QRS w odprowadzeniu aVR. Niemniej jednak polaryzacja
zespołu QRS była ujemna w całej badanej grupie, co pozostaje zgodne z wynikami badania
Haghjoo i wsp. [98].
5.3.5. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
kończynowym aVF
W 85% przypadków w lokalizacji prawostronnej tylno-przegrodowej potwierdzono
ujemną lub izofazową falę delta. Dodatnią falę delta opisano u 8 pacjentów, co stanowiło 15%
grupy RPS – tabela 4.2.1.2.14, 4.2.2.2. Dodatnia fala delta występowała u n=7 badanych
68
w obecności AP „nad/przy CS”, co stanowiło 41,2 % AP w tej lokalizacji, oraz u n=1
pacjenta
z potwierdzoną
lokalizacją
dodatkowego
połączenia
p-k
„poniżej
CS”.
Nie stwierdzono dodatniej polaryzacji fali delta w rejonie „do tyłu za CS”. Gallagher [51],
Fox [109], Haghjoo [98,107] podają ujemną falę delta jako charakterystyczną cechę
lokalizacji prawostronnej tylno-przegrodowej, zaś Arruda [82,108] wskazuje, iż dodatnia fala
delta w odprowadzenie aVF z 70% czułością oraz 100% swoistością (przy spełnieniu
warunku dodatniej lub izofazowej delty w V1) sugeruje położenie AP w rejonie tylnoprzegrodowym prawym.
Na podstawie porównania morfologii zespołu QRS w odprowadzeniu aVF w badanej
grupie, nie wykazano odmienności w obrębie obszaru tylno-przegrodowego – tabela 4.2.1.2.4,
4.2.2.1. W 92,5% stwierdzono morfologię typu QS, a jedynie w 7,5% zespół rS. Należy
nadmienić, iż morfologia typu rS występowała z podobną częstością w poszczególnych
obszarach
RPS.
Podobnie
jak
w
odprowadzeniu
aVR,
morfologia
zespołu
QRS
w odprowadzeniu aVF, nie jest uwzględniona w algorytmach z jednoczesnym wskazaniem na
możliwą lokalizację AP w obszarze tylno-przegrodowym prawym. Natomiast Milstein
prezentuje algorytm [81], w którym obecność załamka Q w grupie odprowadzeń II, III, aVF
potwierdza
położenie
dodatkowego
połączenia
p-k
w
rejonie
tylno-przegrodowym,
co pozostaje zgodne z uzyskanymi wynikami w przeprowadzonym obecnie badaniu.
5.3.6. Morfologia zespołu QRS oraz polaryzacja fali delta w odprowadzeniu
przedsercowym V1
Ujemna lub izofazowa fala delta w odprowadzeniu V1 stanowi wyróżnik lokalizacji AP
w rejonie tylno-przegrodowym prawym [51,78,82].
W wykonanym badaniu, w większości (88,7%) zapisów EKG stwierdzono ujemną
lub izofazową falę delta w odprowadzeniu V1 (tabela 4.2.1.2.15, 4.2.2.2.). Dodatnia fala delta
obecna była w 5 przypadkach lokalizacji AP „nad/przy CS”, co stanowiło 27,9% tej grupy
oraz 9,4% całej grupy badanej, a także w 1 przypadku lokalizacji AP „poniżej CS”.
Nie wykazano, by dodatnią polaryzację fali delta generowały szlaki w obszarze „do tyłu
za CS”. Ujemna lub izofazowa fala delta w odprowadzeniu V1 przedstawiana jest jako
wyznacznik lokalizacji AP w rejonie tylno-przegrodowym prawym [51,78,82]. Na częstsze
występowanie (36%) dodatniej fali delta w tym odprowadzeniu w lokalizacji tylnoprzegrodowej prawej wskazuje Haghjoo i wsp. [98,107]. W lokalizacji „do tyłu za CS”
w 100% zapisów rejestrowano morfologię typu QS. Podobnie w pozostałych obszarach
69
rejonu tylno-przegrodowego prawego dominował kształt zespołu QRS typu QS („przy/nad
CS”– 70,6%, „poniżej CS”– 42,9%). Początkowe dodatnie wychylenie zespołu QRS – mały
załamek r – w konstelacji QRS typu rS, rsr', rSr' oraz r, znacząco częściej w porównaniu
do sąsiednich obszarów, stwierdzono w grupie „poniżej CS” (47%), a w grupie „przy/nad CS”
w 29,4%. Z powyższej analizy wynika, iż w badanej grupie obecność początkowego
dodatniego wychylenia zespołu QRS (mały załamek r) w odprowadzeniu V1 pozwala
wykluczyć
lokalizację
AP
„do
tyłu
za
CS”.
Ujemna
polaryzacja
zespołu
QRS
w odprowadzeniu V1 potwierdzona w 96% zapisów EKG jest spójna z algorytmem d'Avila
[79], obserwacjami Haghjoo i wsp. [98,107] oraz Taguchi i wsp.[110]
5.3.7. Polaryzacja fali delta w odprowadzeniach przedsercowych V2-V6
W odprowadzeniach przedsercowych V2– V6, w całej badanej grupie z lokalizacją AP
w rejonie tylno-przegrodowym prawym, obserwowano dodatnią falę delta (tabela 4.2.2.2.).
Podobne wyniki przedstawił Gallagher i wsp. [51] oraz Haghjoo i wsp. [98,107].
5.3.8. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V2
Wyróżniono cztery morfologie zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V2: typu
RS<1, RS=1, R lub Rs – tabela 4.2.1.2.6., 4.2.2.1. W obszarze „poniżej CS” nie stwierdzono
obecności głębokiego
załamka
S
w
tym odprowadzeniu.
Dominował tu
natomiast
monofazowy zespół QRS typu R – 82,4% , a w 17,7% obecny był mały załamek s. Podobne
wyniki uzyskano dla obszaru „poniżej CS” (95,2% – monofazowy R, 4,8% – zespół typu Rs).
Odmienną morfologię prezentował zespół QRS w rejonie „do tyłu za CS”, gdzie w 93,3%
obecny był głęboki załamek S, a tylko w jednym zapisie EKG obserwowano monofazowy
QRS
typu R.
Ujemna polaryzacja zespołu QRS
(dominujący głęboki załamek
S)
w odprowadzeniu V2 sugerował w badanej grupie położenie AP w obszarze „do tyłu za CS”.
5.3.9. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V3
W obszarze „do tyłu za CS”, podobnie jak w odprowadzeniu przedsercowym V2,
dominowała ujemna polaryzacja zespołu QRS – tabela 4.2.1.2.7., 4.2.2.1. Obserwowano
jednak progresję załamka R. U ponad połowy badanych (53,4%) stwierdzono zespół QRS
typu RS<1, a w 40% zespół typu RS=1. W grupie „nad/przy CS” oraz „poniżej CS”
morfologia zespołu była podobna do sąsiedniego odprowadzenia V2.
70
5.3.10. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V4
W odprowadzeniu V4 morfologia zespołu QRS w porównaniu do odprowadzeń V2– V3
pozostawała bez zmian w grupie „poniżej CS”, dominował tu monofazowy zespól QRS typu
R w 95,2 % – tabela 4.2.1.2.7. W grupie „do tyłu za CS” obserwowano dalszą regresję
załamka R oraz głębszy i obecny w większej liczbie analizowanych zapisów załamek S.
Natomiast w grupie „nad/przy CS” częściej pojawiał się załamek s, dominował zespół typu
Rs (76,5%), rzadziej obserwowano zespół typu R (23,5%) – tabela 4.2.2.1.
5.3.11. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V5
W odprowadzeniu V5 stwierdzano dodatnią lub izofazową polaryzację zespołu QRS –
tabela 4.2.2.1. Zespół typu RS=1, typu RS>1 oraz R, stwierdzono we wszystkich podgrupach
obszaru tylno-przegrodowego prawego – tabela 4.2.1.2.9. W grupie „nad/przy CS”, w 76,5%
zapisów występowała morfologia typu R/S>1, a w 23,5% monomorficzny załamek R.
W obszarze „do tyłu za CS” w jednym analizowanym zapisie EKG obserwowano zespół typu
RS=1, w pozostałych stwierdzono morfologię typu R/S>1 lub typu R (54% vs. 40%).
Natomiast w przeważającej liczbie zapisów EKG, w grupie „poniżej CS”, obecny był
monomorficzny załamek R (90,5%). W pozostałych, zespół QRS miał morfologię typu
R/S>1.
5.3.12. Morfologia zespołu QRS w odprowadzeniu przedsercowym V6
Morfologia zespołów QRS w tym odprowadzeniu była porównywalna z zespołami
sąsiedniego odprowadzenia V5 – tabela 4.2.1.2.10, 4.2.2.1. Procentowy rozkład morfologii
w poszczególnych obszarach wynosił: „nad/przy CS” – typu RS>1 (76,5%) lub typu R
(23,5%), „do tyłu za CS”–typu RS>1 (40%) lub typu R (53,4%), „poniżej CS”typu RS>1
(9,5%) lub typu R (90, 5%).
71
Rycina 5.3.12.1. Morfologia zespołów QRS (maksymalna preekscytacja) w obszarze „poniżej CS”;
rejon tylno-przegrodowy prawy (RPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowy dolny prawy (wg Cosio).
Rycina 5.3.12.2. Morfologia zespołów QRS (maksymalna preekscytacja) w obszarze „do tyłu
za CS”; rejon tylno-przegrodowy prawy (RPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowy dolny prawy
(wg Cosio).
72
Rycina 5.3.12.3. Morfologia zespołów QRS (maksymalna preekscytacja) w obszarze AP „nad/przy
CS”; rejon tylno-przegrodowy prawy (RPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowy dolny prawy
(wg Cosio).
5.4. Zatoka wieńcowa – budowa i właściwości
Zatoka wieńcowa leży na powierzchni przeponowej serca w bruździe wieńcowej
w przedłużeniu
żyły wielkiej serca pomiędzy lewą komorą a lewym przedsionkiem.
Za jej pośrednictwem uchodzi do prawego przedsionka około 60% krwi serca. Średnia
długość zatoki wieńcowej wynosi od 3 do 5 cm, a jej średnica około 1cm [111]. Najczęściej
jest ona powleczona mięśniówką lewego przedsionka, co stwarza możliwość przebiegu w tej
tkance
dodatkowych
połączeń
przedsionkowo-komorowych.
Główne
dopływy
zatoki
wieńcowej to: żyła serca wielka, żyła serca średnia, żyła serca mała, żyła tylna komory lewej
oraz żyła skośna przedsionka lewego [111]. Rejon tylno-przegrodowy to najczęstsza
lokalizacja
szlaków
tzw.
nasierdziowych
(epikardialnych).
Położenie
podnasierdziowe
stwierdza się w około 20% szlaków tylno-przegrodowych oraz w około 40% nieskutecznych
ablacji [19]. Ponad 20% dodatkowych połączeń p-k w obszarze tylno-przegrodowym
związanych jest z anomaliami zatoki wieńcowej, głównie jej zwężeniem lub obecnością
uchyłka [106,112,113]. Uchyłki zatoki wieńcowej mogą stać się jednocześnie miejscami
73
skutecznej ablacji [106,112,113], w tym także wiązek położonych subepicardialnie [114].
Ze względu na cienkościenną budowę CS ablacje w obrębie tych struktur początkowo
przyjmowano z obawą, uzasadnioną obserwowanymi powikłaniami, jak pęknięcie ściany
zatoki z następową tamponadą oraz późne zwężenia w miejscu aplikacji RF [115,116].
Aktualnie aplikacje RF w obrębie zatoki wieńcowej uznawane są za stosunkowo bezpieczne
przy uwzględnieniu odpowiedniej mocy i temperatury zastosowanej energii, a także nowej
technologii elektrod ablacyjnych (tzw. thermo-cool) [112]. Słuszne wydaje się stanowisko
Wena i wsp., dopuszczających wykonanie aplikacji RF w rejonie CS jedynie w sytuacji braku
skuteczności ablacji w typowym obszarze [117]. Uwzględnienie epikardialnego położenia
dodatkowego połączenia przedsionkowo-komorowego przed zabiegiem elektrofizjologicznym
pozwala
na
odpowiednie
zaplanowanie
oraz
bezpieczne
przeprowadzenie
badania
z ograniczeniem lub uniknięciem możliwych powikłań.
Fox i wsp. [109] wskazują, iż obecność ujemnej fali delta w odprowadzeniach znad ściany
dolnej (II, III, aVF) z wyraźnie zaznaczoną falą delta w odprowadzeniu III wskazuje
na położenie AP w okolicy ujścia zatoki wieńcowe z możliwością skutecznej ablacji
z dostępu
prawostronnego.
Także
Arruda
i
wsp.
[108]
sugerowali
subepikardialne
lub związane z uchyłkami zatoki wieńcowej położenie AP w przypadku widocznej ujemnej
fali delta w odprowadzeniu II. Taka morfologia przypisywana jest również szlakom
dodatkowym zlokalizowanym w okolicy żyły średniej serca (VCM). Analizę zapisów EKG
pod
kątem
różnicowania
dodatkowych
połączeń
przedsionkowo-komorowych
tylno-
przegrodowych położonych endokardialnie oraz epidardialnie przeprowadzili Haghjoo i wsp.
[98] Z ich badań wynika, iż ujemna fala delta w odprowadzeniu II wykazuje 100% czułość,
lecz jedynie 20% specyficzność dla różnicowania AP endokardialnych od epidardialnych.
Dodatkowo zaobserwowano, iż stosunek załamka R/S w odprowadzeniu II zawsze był
mniejszy od jedności (R/S<1, czyli typ rS) w wariancie epidardialnym, jednak nie wykazano
istotności
statystycznej.
Na
analogiczne
różnicowanie
pozwala
dodatnia
fala
delta
w odprowadzeniu aVR z akceptowalną czułością (71%) oraz specyficznością (99%).
Ponadto w badanej przez nich grupie w odprowadzeniu V1 dodatnia fala delta obecna była
w 57% analizowanych zapisów, a izofazowa lub ujemna odpowiednio w 14% i 29%.
Wykazano także, iż stosunek R/S w tym odprowadzeniu, dla położenia nasierdziowego
prawostronnych szlaków tylno-przegrodowych zawsze wynosi ≥ 1(zespół QRS typu RS, Rs).
Takahashi i wsp. [118] przeprowadzili badanie na grupie 117 pacjentów, u których wykonali
zabieg
ablacji w rejonie tylno-przegrodowym prawym lub
lub w obrębie CS.
74
lewym,
w okolicy VCM
Rycina 5.4.1. Morfologia zespołu QRS (maksymalna preekscytacja) generowana przez szlak p-k
położony w rejonie żyły serca średniej (VCM); rejon tylno-przegrodowy prawy (RPS; wg Gallaghera),
przyprzegrodowy dolny prawy (wg Cosio).
Wykazali oni, iż ujemna fala delta w odprowadzeniu II ma 87% czułości, 79% swoistości
oraz dodatnią wartość predykcyjną 50% dla szlaków położonych w okolicy VCM. Dodatnia
fala delta w aVR, w trakcie maksymalnej preekscytacji, charakteryzuje się swoistością 98%,
dodatnią wartością predykcyjną 88%, czułością 61%, która wzrasta do 99% oraz 91% przy
jednoczesnej obecności głębokiego załamka S w V6.
W przedstawionej pracy, w badanej grupie u n=2 pacjentów potwierdzono obecność AP
oraz wykonano skuteczną ablację w rejonie VCM. Morfologia zespołów QRS (rycina 5.4.1,
tabela 4.2.2.1, tabela 4.2.2.2.) wykazywała ujemną polaryzację w II, III, aVF z wyraźnie
widoczną głęboką ujemną falą delta w tych odprowadzeniach, dodatnią falą delta w aVR i V1
oraz zespół QRS typu rS w oprowadzeniu V1, co pozostaje zgodne z obserwacjami
w przytoczonych
powyżej
badaniach
[98,118].
Należy zauważyć,
iż w maksymalnie
preeksyctowanym zespole QRS (patrz rycina 4.2.6.), w stymulacji prawego przedsionka typu
ARP, potwierdzono obecność głębokiego załamka S w odprowadzeniu V6, co podkreślił
w wynikach swej pracy Takahashi [118].
75
5.5. Morfologiczna analiza preekscytowanego zapisu EKG generowana
przez dodatkowe połączenia p-k w obszarze tylno-przegrodowym lewym
W
badanej
grupie,
lokalizację
AP
w
obszarze
tylno-przegrodowym
lewym
(LPS, wg Gallaghera [51]), przyprzegrodowym dolnym lewym (wg Cosio [56]) potwierdzono
u n=19 pacjentów, co stanowiło 7,8% wszystkich chorych (n=244). U 9 pacjentów (47,4%)
stwierdzono szlaki przewodzące w kierunku zstępującym, w tym u 8 jawną preekscytację,
a u jednego – okresową.
W odprowadzeniach I, aVL oraz V2 – V6, w grupie n=9 z przewodzeniem zstępującym,
u wszystkich stwierdzono preekscytowany zespół QRS typu R/S>1 (typu R lub typu Rs),
zaś w odprowadzeniach II, III, aVF stwierdzono ujemną polaryzację QRS, typu rS lub QS
(tabela
4.2.4.2.,
rycina
5.5.1).
Dodatnią
falę
delta
stwierdzono
każdorazowo
w odprowadzeniach I, aVL, V2 – V6, zaś w odprowadzeniach III, aVF oraz aVR dominowała
ujemna fala delta. Zmienną polaryzację fali delta (ujemna, dodatnia lub izoelektryczna)
obserwowano w odprowadzeniu kończynowym II i przedsercowym V1 – tabela 4.2.4.1.
Wyniki prezentowanej pracy nie potwierdzają, stosowanej w codziennej praktyce reguły,
wykazanej
przez Haghajoo
i wsp.
[98,107],
zgodnie
z którą,
w odprowadzeniu
V1 preekscytowany zespół QRS jest typu R/S >1 dla szlaku p-k w lokalizacji LPS
(wg Gallaghera
[51]),
w
odróżnieniu
od
lokalizacji prawostronnej
tylno-przegrodowej
(wg Gallaghera). W badanej grupie w odprowadzeniu V1 stwierdzono QRS typu: R/S >1,
R/S=1, R/S< 1 – tabela 4.2.3.1.1. oraz tabela 4.2.4.2. Również polaryzacja fali delta nie jest
jednoznaczna, gdyż w lokalizacji lewostronnej tylno-przegrodowej, jak i prawostronnej tylnoprzegrodowej (wg Gallaghera) stwierdzono w prezentowanej pracy, polaryzację dodatnią,
izofazową lub ujemną – tabela 4.2.4.1. W piśmiennictwie, także można znaleźć prace
przeczące opinii Haghajoo i wsp. [98,107], a potwierdzające obserwacje prezentowanego
obecnie badania. D'Avila i wsp. [79] uwzględniają izofazowy, preekscytowany zespół QRS
w odprowadzeniu V1, dla lokalizacji lewostronnej tylno-przegrodowej, zaś Chiang i wsp.[78]
potwierdzają występowanie zespołu QRS typu R/S<1. Podsumowując wyniki własne oraz
przegląd piśmiennictwa, należy podkreślić, że preekscytowany zespół QRS w V1 najczęściej
jest typu R/S >1 (tabela 4.2.3.1.1. oraz tabela 4.2.4.2.) ale możliwe są odmienne konfiguracje
QRS. Z tego wynika, że QRS typu R/S>1 w V1 najczęściej potwierdza lokalizację AP
w obszarze
tylno-przegrodowym
lewym
(wg
Gallaghera),
ale
inna
preekscytowanego QRS w V1 (izofazowa lub R/S <1) nie wyklucza tej lokalizacji.
76
konfiguracja
Rycina 5.5.1. Morfologia zespołu QRS (maksymalna preekscytacja) w obszarze lewostronnym tylnoprzegrodowym (LPS; wg Gallaghera), przyprzegrodowym dolnym lewym (wg Cosio).
5.6. Porównanie morfologii preekscytowanych zespołów QRS w obszarach
sąsiednich do rejonu tylno-przegrodowego
W grupie włączonej do wstępnej fazy (n=244) potwierdzono lokalizację AP w obszarze
prawostronnym tylnym serca (wg Gallaghera) u 8 pacjentów (3,3%), lewostronnym tylnym
u 32 (13,1%), prawostronnym tylno-przegrodowym u 66 (27%) oraz lewostronnym tylnoprzegrodowym u 19 pacjentów (7,8%) – tabela 4.1.5. Przeprowadzono morfologiczną analizę
preekscytowanego
zapisu
EKG
w
tych
rejonach,
porównując
je
z
dostępnymi
w piśmiennictwie algorytmami. Zaobserwowano, wspólne dla wszystkich grup, dominujące
ujemne wychylenie zespołu QRS w odprowadzeniach znad ściany dolnej (morfologia zespołu
QRS typu QS, rS lub Qr) oraz dodatnie w odprowadzeniach I, aVL. W obszarze
lewostronnym tylnym w odprowadzeniu V1 stwierdzono QRS typu R/S >1, w odróżnieniu
od lokalizacji lewostronnej tylno-przegrodowej, gdzie także dominował QRS typu R/S>1,
77
ale stwierdzono
także odmienną konfigurację typu R/S=1 bądź R/S<1. W obszarze
lewostronnym tylnym w odprowadzeniu V1, preekscytowany załamek R wykazywał wyższą
amplitudę, w porównaniu do zapisów EKG rejestrowanych z obszaru LPS. W lokalizacji
tylnej
prawostronnej
obserwowano
dominujące
ujemne
wychylenie
zespołu
QRS
w odprowadzeniach V1 – V3, gdzie stwierdzono zespół typu QS lub obecny był zespół typu
rS z głębokim załamkiem S. Preekscytowane zapisy EKG w obszarze prawostronnym tylnym
były najbardziej zbliżone do tych, rejestrowanych w rejonie za CS („do tyłu za CS”), gdzie
w odprowadzeniach V1 – V3, także obecny był zespół typu QS lub rS z głębokim
załamkiem S, jednak załamek r charakteryzował się wyższą amplitudą. Według Chianga [78],
dla lokalizacji lewostronnej tylnej dodatkowego szlaku p-k charakterystyczna jest dodatnia
fala delta w odprowadzeniu V1, a ujemna delta w odprowadzeniach III i aVF. Arruda
wskazuje na izofazową lub ujemną falę delta w odprowadzeniu kończynowym I, ujemną bądź
izofazową
w
odprowadzeniu
aVF
oraz QRS
typu
R/S>1
w odprowadzeniu V1
jako predyktory położenia AP w tej lokalizacji [82,108]. Podobne obserwacje przedstawił
Gallagher i wsp. [51], według których, AP w obszarze lewostronnym tylnym charakteryzuje
się w zapisie EKG ujemną falą delta w II, III, aVF, dodatnią falą delta w I, aVL
oraz izofazową
lub
dodatnią
w
V1.
Na
podstawie
algorytmu
opracowanego
przez Taguchi i wsp. [110] przewidywać można położenie AP w obszarze tylnym lewym
w sytuacji, gdy w odprowadzeniu V1 stosunek amplitudy załamka R/S wynosi >0,5
oraz w odprowadzeniu aVF jest >1. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, iż dla lokalizacji
prawostronnej
tylnej
dodatkowego
połączenia
p-k
charakterystyczna
jest
izofazowa
lub ujemna fala delta w odprowadzeniach III, aVF [78,82], a także według Gallaghera ujemna
w aVR [51], oraz izofazowa bądź ujemna w V1 [51,78,82]. Ponadto na podstawie oceny
amplitudy załamka R/S w odprowadzeniach V1, V2 oraz aVF można typować lokalizację AP
w
obszarze
prawostronnym
tylnym
przy
spełnieniu
warunków:
w odprowadzeniu V1, R/S <0,5, w V2 R/S=0,5, w aVF R/S <1 [110]. Obserwacje własne
w prezentowanym badaniu pozostają zgodne z powszechnie uznanymi algorytmami.
78
Rycina 5.6.1. Porównanie morfologii zapisów EKG w obszarach przyległych do rejonu tylnoprzegrodowego (wg Gallaghera), przyprzegrodowego dolnego (wg Cosio).
5.7. Ograniczenia metody
Wykonane badanie polegało na ocenie morfologii zespołów QRS oraz polaryzacji fali
delta w czasie maksymalnej preekscytacji. Powszechnie wiadomo, iż zapis EKG jest zależny
od techniki wykonania badania (dokładność i poprawność rozmieszczenia elektrod), budowy
ciała pacjenta (otyłość), kształtu klatki piersiowej, położenia serca oraz jego rotacji wokół osi
długiej, a ponadto współwystępujących chorób płuc. Dodatkowo na wielkość uzyskanej
maksymalnej preekscytacji zespołu QRS, w trakcie stymulacji prawego przedsionka (HRA),
wpływa miejsce położenia elektrody stymulującej w stosunku do ujścia przedsionkowego
dodatkowego szlaku, przewodzenie wewnątrzprzedsionkowe, a także fuzja przewodzenia
79
drogą fizjologiczną oraz przez dodatkowy szlak p-k. Ze względu na nieliczną grupę
pacjentów z lokalizacją AP w obszarze tylno-przegrodowym lewym (LPS), nie dokonano
statystycznej analizy poszczególnych cech zespołów QRS, a jedynie ocenę morfologiczną
uzyskanych zapisów. Podobnie w grupie pacjentów ze szlakiem p-k w obszarze żyły średniej
serca (VCM). Nie dokonano prospektywnej oceny uzyskanych algorytmów.
80
6. WNIOSKI
1. Maksymalna preekscytacja ujawnia odmienną polaryzację fali delta oraz zespołu QRS
w odprowadzeniach EKG II, III, aVF oraz V1 dodatkowego szlaku p-k, w obszarze
tylno-przegrodowym prawym.
2. Wyznaczone 4 podgrupy („nad/przy CS”, „do tyłu za CS”, „poniżej CS” oraz „obszar
żyły średniej serca – VCM”) w rejonie tylno-przegrodowym prawym, częściowo
różnicuje: dodatnia polaryzacja fali delta w odprowadzeniu EKG aVR, wykluczając
lokalizację dodatkowego szlaku p-k „nad/przy CS”, oraz ujemna polaryzacja fali delta
w aVF, potwierdzając lokalizację AP poniżej poziomu CS, obejmując tu także obszar
żyły serca średniej.
3. Maksymalna preekscytacja, w odprowadzeniu EKG II, III i aVF, znacznie rzadziej
stwierdzanego dodatkowego szlaku p-k, w obszarze żyły serca średniej (VCM),
charakteryzuje się ujemną polaryzacją fali delta, całkowicie odmienną od polaryzacji
fali delta w pozostałych obszarach wydzielonych w rejonie tylno-przegrodowym
prawym.
4. Maksymalnie preekscytowany zespół QRS, w odprowadzeniu V1 zapisu EKG,
dodatkowego szlaku p-k, w obszarze tylno-przegrodowym prawym, najczęściej jest
typu QS, a w obszarze poniżej poziomu CS, dodatkowo typu rS oraz typu rsr’.
5. Polaryzacja
fali
delta,
maksymalnie
preekscytowanego
zespołu
QRS
w odprowadzeniu EKG V1, nie różnicuje szlaku p-k zlokalizowanego w obszarze
przegrodowym-tylnym prawym i przegrodowym tylnym lewym.
81
7. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM
Fizjologicznie propagacja impulsu elektrycznego z przedsionków do komór serca odbywa
się przez łącze przedsionkowo-komorowe (p-k). U około 0,1 – 0,3% populacji występują
dodatkowe włókna przewodzące z przedsionków do komór, umożliwiające przewodzenie
z pominięciem łącza p-k (AV node), co powoduje przedwczesne pobudzenie komór,
określane w zapisie EKG preekscytacją. Dodatkowe połączenie p-k (AP) stwarza warunki
do
powstawania
arytmii,
w
mechanizmie
reentry,
ograniczających
komfort
życia,
bądź zagrażających nagłym zgonem sercowym. Ablacja RF jest uznaną i skuteczną metodą
przyczynowego leczenia zaburzeń rytmu serca w grupie objawowych pacjentów
z dodatkowym połączeniem p-k. Precyzyjna lokalizacja AP jest kluczowa dla skuteczności
zabiegu. Prawidłowe, wstępne typowanie lokalizacji dodatkowego szlaku p-k, z zapisu EKG,
a także umiejętna interpretacja preekscytowanego zespołu QRS w czasie badania EP i ablacji
RF, przyczynia się istotnie do wykonania skutecznego zabiegu ablacji RF.
Celem pracy była ocena maksymalnej preekscytacji AP w obszarze serca tylnoprzegrodowym,
poszukiwanie
odmienności morfologii preekscytowanego
zespołu
QRS
oraz cech preekscytacji różnicujących obszar przegrodowy tylnym prawy i przegrodowy tylny
lewy,
a
dodatkowo
wskazanie
odmienności zależnych od
bliskiej lokalizacji zatoki
wieńcowej.
Wstępnie, badaniem objęto 244 chorych z AP (preekscytacja jawna, okresowa, ukryta),
u których wykonano badanie elektrofizjologiczne oraz ablację RF dodatkowego połączenia
p-k. Docelowo wyselekcjonowano 64 pacjentów z jawną preekscytacją oraz lokalizacją AP
w rejonie serca tylno-przegrodowym prawym lub lewym W obrębie szlaków prawostronnych
tylno-przegrodowych dokonano dalszego szczegółowego podziału uwzględniając położenia
AP w stosunku do zatoki wieńcowej (CS) i arbitralnie wydzielono obszary: 1 – „nad/przy
CS”,2 – „do tyłu za CS”, 3 – „ poniżej CS”, 4 – obszar żyły średniej serca (VCM). Analizie
statystycznej poddano dane: A – kliniczne: wiek, płeć, masa ciała, objawy towarzyszące
arytmii, choroby współistniejące, B – elektrokardiograficzne: ocena odstępu PQ, fali delta,
morfologii zespołu QRS (w zapisie podstawowym oraz w trakcie maksymalnej preekscytacji),
C – elektrofizjologiczne: odstęp AH, HV, ERP AP, ERP AVN, częstotliwość rytmu serca
oraz morfologii QRS w częstoskurczu. W grupie AP prawostronnych tylno-przegrodowych
oraz lewostronnych tylno-przegrodowych dokonano szczegółowej oceny polaryzacji fali
delta oraz morfologii
przedsionka.
Dla
maksymalnie preekscytowanego zespołu QRS w czasie stymulacji
zapisów
EKG
z
obszaru
82
lewostronnego
tylno-przegrodowego
przeprowadzono analizę opisową, zaś dla rejonu prawostronnego tylno-przegrodowego
analizę statystyczną, formułując poniższe wnioski:
1. Maksymalna preekscytacja ujawnia odmienną polaryzację fali delta oraz zespołu QRS
w odprowadzeniach EKG II, III, aVF oraz V1 dodatkowego szlaku p-k, w obszarze tylnoprzegrodowym prawym.
2. Wyznaczone 4 podgrupy („nad/przy CS”, „do tyłu za CS”, „poniżej CS” oraz „obszar
żyły średniej serca – VCM”) w rejonie tylno-przegrodowym prawym, częściowo różnicuje,
dodatnia polaryzacja fali delta w odprowadzeniu EKG aVR, wykluczając lokalizację
dodatkowego szlaku p-k „nad/przy CS”, oraz ujemna polaryzacja fali delta w aVF,
potwierdzając lokalizację AP poniżej poziomu CS, obejmując tu także obszar żyły serca
średniej.
3. Maksymalna preekscytacja, w odprowadzeniu EKG II, III i aVF, znacznie rzadziej
stwierdzanego
dodatkowego
szlaku
p-k,
w
obszarze
żyły
serca
średniej
(VCM),
charakteryzuje się ujemną polaryzacją fali delta, całkowicie odmienną, od polaryzacji fali
delta w pozostałych obszarach wydzielonych w rejonie tylno-przegrodowym prawym.
4. Maksymalnie preekscytowany zespół QRS, w odprowadzeniu V1 zapisu EKG,
dodatkowego szlaku p-k, w obszarze tylno-przegrodowym prawym, najczęściej jest typu QS,
a w obszarze poniżej poziomu CS, dodatkowo typu rS oraz typu rsr’
5. Polaryzacja fali delta, maksymalnie preekscytowanego zespołu QRS w odprowadzeniu
EKG V1, nie różnicuje szlaku p-k zlokalizowanego w obszarze przegrodowym-tylnym
prawym i przegrodowym tylnym lewym.
83
8. STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (ABSTRACT)
The electrical impulse propagation from the atria to the heart ventricles happens
physiologically through the atrioventricular node (AVn). Approximately 0,1 to 0,3% of the
population has got an accessory conductive fibers from the atria to the ventricles. They make
possible conducting without the AV node, which results in earlier activation of the ventricles.
It is defined in ECG as a preexcitation. The accessory pathway (AP) creates the facilities
for arrhythmia, in reentry mechanism, which limits the life comfort or threatens the sudden
cardiac death. The RF ablation is an acknowledged and effective method of the causal
treatment of the arrhythmia in the group of symptomatic patients with the accessory pathway.
The precise localization of AP is crucial for the treatment efficacy. A correct initial selection
of the accessory pathway localization, from the ECG, as well as a proper interpretation of the
preexcited QRS complex during the EP examination and RF ablation contribute significantly
to carrying out effectively RF ablation treatment.
The aim of the present study was to evaluate an AP maximal preexcitation in posteroseptal
heart area, to search for differences in morphology of the preexcited QRS complex and for
preexcitation features differentiating the right and the left posteroseptal areas and in addition,
to point out the diversities depending on the near localization of the coronary sinus.
At the beginning, this study was performed on 244 patients with AP (overt, intermittent,
concealed preexcitation). An EP study and RF ablation of the accessory pathway were
performed on these patients. 64 patients were ultimately selected with the overt preexcitation
and AP localization in the right and the left posteroseptal heart area. A further detailed
distinction was made in the right-sided posteroseptal pathways taking account of the AP
position in relation to coronary sinus (CS) and the following areas were arbitrarily selected: 1
– „over/next to CS”, 2 – „behind CS”, 3 „– below CS”, 4 – middle cardiac vein area/ vena
cordis media (VCM). Statistical analysis involved data: A – clinical: age, sex, weight,
symptoms
accompanying
arrhythmia,
coexisting
diseases,
B
–
electrocardiographic:
evaluation of a PQ interval, delta wave, QRS complex morphology (in the basic ECG and
during the fully preexcitation), C – electrophysiological: AH, HV, ERP AP, ERP AVN
interval, frequency of heart rate and QRS morphology of tachycardia. Delta wave polarization
and QRS complex fully preexcited were evaluated in detail during an atrial stimulation in the
AP right-sided and left-sided posteroseptal group. A descriptive analysis of the ECG was
performed for the left-sided posteroseptal area and a statistic analysis - for the right-sided
posteroseptal. The following conclusions were formulated:
84
1. The maximal preexcitaiton reveals different delta wave polarization as well as QRS
complex in II, III, aVF and V1 leads ECG of the accessory pathway in the rigth
posteroseptal area.
2. Four subgroups selected („over/next to CS”, „behind CS”, „below CS”, middle cardiac
vein area (VCM)) in the the rigth posteroseptal area are differentiated by the positive
delta wave polarization in aVR lead excluding the localization of the accessory
pathway „over/next to CS” and the negative delta wave polarization in aVF
confirming AP localization „below CS” level including also the middle cardiac vein
area.
3. The maximal preexcitaiton in II, III and aVF leads ECG, much less identified, of the
accessory pathway in the middle cardiac vein area (VCM) manifests the negative delta
wave polarization totally different from the delta wave polarization in the other areas
divided in the right posteroseptal area.
4. QRS complex maximally preexcited in V1 lead ECG of the accessory pathway, in the
right posteroseptal area occurs frequently as QS type and additionally rS type and rsr
type „below CS” level area.
5. Polarization of the delta wave of the QRS complex maximally preexcited in V1 lead
does not differentiate the accessory pathway located in the right posteroseptal area
and in the left posteroseptal area.
85
Literatura
1.
Durrer D, van Dam RT, Freud GE, Janse MJ, Meijler FL, Arzbaecher RC.
Total Excitation of the Isolated Human Heart. Circulation 1970;41:899-912.
2.
Auricchio A, Fantoni C, Regoli F, Carbucicchio C, Goette A, Geller C, Kloss M,
Klein H. Characterization of left ventricular activation in patients with heart failure
and left bundle-branch block. Circulation 2004;109:1133-1139.
3.
Wolff L, Parkinson J, White PD. Bundle-branch block with short P-R interval
in healthy young people prone to paroxysmal tachycardia. Am Heart J 1930; 5:685704.
4.
Kent AFS. Researches on the structure and function of the mammalian heart.
J Physiol 1893;14:233-254.
5.
Scheinman
M.
History
of
Wollf-Parkinson-White
Syndrom.
Pacing
Clin
Electrophysiol (PACE) 2005; 28: 152-156.
6.
Tawara S. The conduction system of the mammalian heart: an anatomico-histological
study of the atrioventricular bundle and the Purkinje fibers. Transl. by Suma
K. Shimada
M.
London: Imperial College
Press
2000
(oryg.
Tawara
S.
Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens; eine anatomisch-histologische Studie
über das Atrioventrikularbündel und die Purkinjeschen Fäden. Jena: Gustav Fisher
Verlag,1906,200).
7.
Mahaim I,
Benatt A.
Nouvelles recherches sur les connections superieures
de la branche du faisceau de His- Tawara avec cloison interventriculaire. Cardiologia
1937;1:61-73.
8.
Gillette PC, Garson A Jr, Cooley DA, McNamara DG. Prolonged and decremental
antegrade conduction properties in right anterior accessory connections: Wide QRS
antidromic tachycardia of left bundle block pattern without Wolff-Parkinson-White
configuration in sinus rhythm. Am Heart J 1982;103:66-74.
9.
Klein GJ, Guiraudon GM, Kerr CR, Sharma AD, Yee R, Szabo T, Yeung Lai Wah JA.
”Nodoventricular”
atrioventricular
accessory
pathway
with
pathways:
Evidence
for
a
distinct
atrioventricular node-like properties.
accessory
J Am Coll
Cardiol 1988;11:1035-1040.
10. Murdock C, Klein GJ, Guiraudon GM, Yee R, Leitch J, Teo WS. Epicardial mapping
in
patients
with
nodoventricular
electrophysiologic pattern.
86
Am J Cardiol
1991;68:208-214.
11. Tchou P,
Lehmann MH,
Jazayeri M, Akhtar M. Atriofascicular connection
or a nodoventricular Mahaim fibre? Electrophysiologic elucidation of the pathway
and associated reentrant circuit. Circulation 1988;77:837-848.
12. Holtzmann
M,
Scherf
D.
Uber
elektrokardiogramme
mit
verkurzter
vorhofkammerdistanz und positiven P-zacken. Z Klein Med 1932;121:404-423.
13. Wood FC,
Wolferth CC, Geckeler GD. Histologic demonstration of accessory
muscular connections between auricle and ventricle in a case of short P-R interval
and prolonged QRS complex. Am Heart J 1943;25:454-462.
14. Ohnell RF.
Preexcitation,
a
cardiac
abnormality.
Acta Med
Scand
1944;
9 (Suppl.):152-167.
15. Robles de Medina EO, Bernard R, Coumel P, Damato AN, Fisch C, Krikler D,
Mazur NA, Meijler FL, Mogensen L, Moret P, Pisa Z, Wellens HJ. Definition
of terms related to cardiac rhythm. WHO/ISFC Task Force. Eur J Cardiol
1978;8:127-44.
16. Anderson RH, Becker AE, Brechenmacher C, Davies MJ, Rossi L. Ventricular preexcitation. A proposed nomenclature for its substrates. Eur. J. Cardiol 1975;3:27-36.
17. Josephson ME. Supraventricular tachycardias. W: Josephson
ME: Clinical Cardiac
Electrophysiology. Techniques and interpretations. 3 rd edition, Lippincott Williams
& Wilkins, Philadelphia, 2002,168.
18. Murdock CJ, Leitch JW, Teo WS, Sharma AD, Yee R, Klein GJ. Characteristics
of accessory
pathways
exhibiting
decremental
conduction.
Am
J
Cardiol
1991;67:506-510.
19. Issa ZF,
Miller JM,
Zipes DP,
Clinical Arrhythmology.
A Companion
to Braunwald's Heart Disease. Wrocław, 2011; wyd.1 tom 2, 338.
20. Colavita PG, Packer DL, Pressley JC, Ellenbogen KA, O’Callaghan WG, Gilbert
MR, German LD. Frequency, diagnosis and clinical characteristics of patients
with multiple accessory atrioventricular pathways. Am J Cardiol 1987;59:601-606.
21. Mahaim I. Kent's fibers and the A-V paraspecific conduction through the upper
connections of the bundle of His-Tawara. Am Heart J 1947;33:651-653.
22. Chen SA, Tai CT, Chiang CE, Lee SH, Wen ZC, Chiou CW, Ueng KC, Chen YJ,
Yu WC,
Huang
electropharmacologic
JL,
Chang
responses
MS.
and
Electrophysiologic
radiofrequency
ablation
characteristics,
in
with decremental accessory pathway. J Am Coll Cardiol 1996;28:732-737.
87
patients
23. Ross DL, Uther JB. Diagnosis of concealed accessory pathways in supraventricular
tachycardia. Pacing Clin Electrophysiol (PACE) 1984;7:1069-1085.
24. James TN. Morphology of the human atrioventricular node with remarks pertinent
to its electrophysiology. Am Heart J 1961;62:756-771.
25. Castellanos A Jr, Castillo CA, Agha AS, Tessler M. His bundle electrograms
in patients with short P-R intervals, narrow QRS complexes and paroxysmal
tachycardias. Circulation 1971;43:667-678.
26. Benditt
DG,
Klein
GJ,
Kriett JM,
Dunnigan A,
Benson DW.
Enhanced
atrioventricular nodal conduction in man: electrophysiologic effect of pharmacologic
autonomic blockade. Circulation 1984;69:1088-1095.
27. Castellanos A, Zaman L, Moleiro F, Aranda JM, Myerburg RJ. The Long-GanongLevine syndrome. Pacing Clin Electrophysiol (PACE) 1982;5:715-740.
28. Brechenmacher C. Atrio-His bundle tracts. Br Heart J 1975;37:853-855.
29. Kottkamp H, Hindricks G, Shenasa H, Chen X, Wichter T, Borggrefe M, Breithardt
G.
Variants of preexcitation-specialized
atriofascicular pathways, nodofascicular
pathways and fasciculoventricular pathways: electrophysiologic findings and target
sites for radiofrequency catheter ablation. J Cardiovasc Electrophysiol 1996;7:916930.
30. Haissaguerre M, Cauchemez B, Marcus F, Le Metayer F, Lauribe P, Poquet P, Gencel
L, Clementy J. Characteristics of ventricular insertion sites of accessory pathways
with antegrade decremental properties. Circulation 1995;91:1077-1088.
31. Anderson RH, Ho SY, Gillette PC, Becker AE. Mahaim, Kent and abnormal
atriofascicular conduction. Cardiovasc Res 1996;31:480-490.
32. Sternick FB, Fagundes FM, Cruz FE, Timmermans C, Sosa EA, Rogriguez LM,
Gerken LM, Scanavacca MI, Wellens HJ. Short atrioventricular Mahaim fibers:
Observations on their clinical, electrocardiographic and electrophysiological profile.
J Cardiovasc Electrophysiol 2005;16:127-134.
33. Klein LS, Hackett FK, Zipes DP, Miles W M. Radiofrequency catheter ablation
of Mahaim fibres at the tricuspid annulus. Circulation 1993;87:738-747.
34. Miller J, Olgin JE. Catheter ablation of free-wall accessory pathways and Mahaim
fibers. In: Zipes DP, Haissaguerre M (eds):Catheter Ablation of Arrhythmias,
Armonk, NY, Futura, 2002, 277.
35. Berkman NL, Lamb LE. The Wolff-Parkinson-White electrocardiogram. A follow-up
study of five to twenty-eight years. N Engl J Med. 1968;278:492-494.
88
36. Klein GJ,
Bashore TM,
Sellers TD,
Pritchett EL,
Smith WM, Gallagher
JJ. Ventricular fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med
1979;301:1080-1085.
37. Rydlewska-Sadowska W, Sadowski Z: Zaburzenia rytmu serca. PZWL, Warszawa,
1985;220.
38. Dąbrowska B, Dąbrowski A: Podręcznik elektrokardiografii. PZWL (wydanie
V uaktualnione), Warszawa, 2007; 200.
39. Massumi RA, Vera Z: Patterns and mechanisms of QRS normalization in patients
with Wolff-Parkinson-White syndrome. Am J Cardiol 1971;28:541-554.
40. Baranowski
R,
Wojciechowski D,
Zalecenia dotyczące
stosowania
Maciejewska
rozpoznań
M.
(Komitet
elektrokardiograficznych.
Redakcyjny).
Dokument
opracowany przez Grupę Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiografii
Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Kardiologia Pololska 2010;68 (supl. IV):335389.
41. Chung KY, Walsh TJ, Massie E: Wolff-Parkinson-White syndrome. Am Heart
J 1965; 69:116-133.
42. Wolff L. Anomalous atrioventricular excitation (Wolff-Parkinson-White syndrome).
Circulation 1959;19:14-27.
43. Surawicz B, Knilans T. Chou's Electrocardiography in clinical practice. Elsevier,
6th ed., Philadelphia, 2008; 481.
44. Grant RP, Tomlinson FB, Van Buren JK: Ventricular Activation in the Pre-Excitation
Syndrome (Wolff-Parkinson-White). Circulation 1958;18:355-366.
45. Bogun F, Kalusche D, Li Y-G, Auth-Eisernitz S, Grőnefeld G, Hohnloser SH. Septal
Q waves in surface electrocardiographic lead V6 exclude minimal ventricular
preexcitation. Am J Cardiol 1999; 84:101-104.
46. Chung EK. Tachyarrhythmias in Wolff-Parkinson-White syndrome. Antiarrhythmic
drug therapy. JAMA 1977;237:376-379.
47. Ferguson TB, Cox JL. Surgical treatment for the Wolff-Parkinson-White syndrome:
the endocardial approach. In: Cardiac Electrophysiology, Zipes DP, Jalife J (Eds),
WB Saunders, Philadelphia, 1990;897.
48. Otomo K., Gonzales MD, Beckman KJ, Nakagawa H, Becker AE, Shah N,
Matsudaira K, Wang Z, Lazzara R, Jackman WM. Reversing the direction of paced
ventricular and atrial wavefronts revels an oblique course in accessory AV pathways
and improves localization for catheter ablation. Circulation 2001;104:550-556.
89
49. Knight BP, Zimetbaum PJ, Downey BC: Anatomy, pathophysiology and localization
of accessory pathways in the preexcitation syndrome. UpToDate, wersja 7
2012<http://www.uptodate.com/contents/anatomy-pathophysiology-and-localizationof-accessory-pathways-in-the-preexcitation-syndrome
50. Gollob MH, Seger JJ, Gollob TN, Tapscott T, Gonzales O, Bachinski L, Roberts R.
Novel PRKAG2 mutation responsible for the genetic syndrome of ventricular
preexcitation and conduction system disease with childhood onset and absence
of cardiac hypertrophy. Circulation 2001;104:3030-3033.
51. Gallagher JJ, Pritchett ELC, Sealy WC, Kasell J, Wallace AG. The preexitation
syndromes. Prog Cardiovasc Dis 1978;20:285-327.
52. Cox. JL, Gallagher JJ, Cain ME. Experience with 118 consecutive patients
undergoing operation for the Wolff-Parkinson-White syndrome. J Thorac Cardiovasc
Surg 1985;90:490-501.
53. Cain ME, Luke RA, Lindsay BD: Diagnosis and localization of accessory pathways.
Pacing Clin Electrophysiol 1992;15:801-824.
54. Cain
ME,
Cox
JL.
Surgical
treatment
of
supraventricular
arrhythmias.
In: Management of cardiac arrhythmias: the nonpharmacologic approach, Platia E
(Ed), JB Lippincott, Philadelphia, 1987;304.
55. Gallagher JJ, Sealy WC,Kasell J. Intraoperative mapping studies in the WolffParkinson-White syndrome. Pacing Clin Electrophysiol 1979; 2:523-537.
56. Cosio FG, Anderson RH, Becker A, Borggrefe M, Campbell RW , Gaita F,
Guiraudon GM, Haissaguerre M, Kuck KJ, Rufilanchas JJ, Thiene G, Wellens HJ,
Langberg J, Benditt DG, Bharati S, Klein G, Marchlinski F, Saksena S: Living
anatomy of the atrioventricular junctions. A guide to electrophysiological mapping. A
Consensus Statement from the Cardiac Nomenclature Study Group, Working Group
of Arrhythmias, European Society of Cardiology, and the Task Force on Cardiac
Nomenclature
from
NASPE.
North
American
Society
of
Pacing
and Electrophysiology. Eur Heart J 1999;20:1068-1075.
57. Zachariah JP, Walsh EP, Triedman JK,Berul CI, Cecchin F, Alexander ME, at al.
Multiple accessory pathways in the young the impact of structural heart disease.
Am Heart J 2013; 165:87-92.
58. Teo WS, Klei GJ, Guiraudon GM, Yee R, Leitch JW, Mc Lellan D, Leather RA, Kim
YH: Multiple accessory pathways in the Wolff-Parkinson-White syndrome as a risk
factor for ventricular fibrillation. Am J Crdiol 1991;67:889-891.
90
59. Hejtmancik MR, Herrmann GR: The electrocardiographic syndrome of short P-R
interval and broad QRS complexes; a clinical study of 80 cases. Am Heart J
1957;54:708-721.
60. Willus
FA,
Carryer
HM: Electrocardiograms
displaying
short P-R intervals
withprolonged QRS complexes: an analysis of sixty-five cases. Proc Staff Meet
Mayo Clin1946;21:438-844.
61. Frank S, Braunwald E: Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis. Clinical analysis
of 126 patients with emphasis on the natural history. Circulation 1968;37:759-788.
62. Bharati S, Bauernfeind R, Josephson M: Intermittent preexcitation and mesothelioma
of
the
atrioventricular
node:
a
hitherto
undescribed
entity.
J
Cardiovasc
Electrophysiol 1995;6:823-831.
63. Van Hare GF, Phoon CK, Munkenbeck F, Patel CR, Fink DL, Silverman NH:
Electrophysiologic study and radiofrequency ablation in patients with intracardiac
tumors and
accessory pathways: is the tumor the pathway? J Cadiovasc
Electrophysiol 1996;7:1204-1210.
64. Lev M, Gibson S, Miller RA. Ebstein's disease with Wolff-Parkinson-White
syndrome; report of a case with a histopathologic study of possible conduction
pathways. Am Heart J 1955;49:724-741.
65. Gallagher JJ, Gilbert M, Svenson RH, Sealy WC, Kasell J, Wallace AG. WolffParkinson-White syndrome.
The problem,
evaluation,
and surgical correction.
Circulation 1975;51:767-785.
66. Schiebler GL, Adams P, Anderson RC, Amplatz K. Lester RG. Clinical study
of twenty-three cases of Ebstein's anomaly of the tricuspid valve. Circulation
1959;19:165-187.
67. Giardina AC, Ehlers KH, Engle ME. Wolff-Parkinson-White syndrome in infants
and children. A long-term follow- up study. Br Heart J 1972;34:839-846.
68. Swiderski J, Less MH, Nadas AS. The Wolff-Parkinson-White syndrome in infancy
and childhood. Br Heart J 1962;24:561-580.
69. Chen SA, Chiang CE, Tai CT, Lee SH, Chiou CW, Ueng KC, Wen ZC, Cheng CC,
Chang MS. Longitudinal clinical and electrophysiological assessment of patients
with
symptomatic
Wolff-Parkinson-White
syndrome
and
atrioventricular
node
reentrant tachycardia. Circulation 1996;93:2023-2032.
70. Klein GJ, Gulamhusein SS. Intermittent preexcitation in the Wolff-Parkinson-White
syndrome. Am J Cardiol 1983;52:292-296.
91
71. Vidaillet HJ, Pressley JC, Henke E, Harrell FE, German LD: Familial occurrence
of accessory atrioventricular pathway (preexcitation syndrome). N Engl J Med
1987;317:65-69.
72. Massumi R.A.
Familial Wolff-Parkinson-White syndrome with cardiomyopathy.
Am J Med 1967;43:951-955.
73. Gollob MH, Green MS, Tang AS, Gollob T, Karibe A, Ali Hassan AS, Ahmed F,
Lozado R, Shah G, Fananapazir L, Bachinski LL, Roberts R. Identification of a gene
responsible for familial Wolff-Parkinson-White syndrome. N Engl J Med 2001;
344:1823-1831.
74. Dorostkar PC, Silka MJ, Morady F, Dick M 2nd. Clinical course of persistent
junctional reciprocating tachycardia. J Am Coll Cardiol. 1999;33:366.
75. Critelli G, Gallagher JJ, Monda V, Coltorti F, Scherillo M, Rossi L. Anatomic
and electrophysiologic substrate of the permanent form of junctional reciprocating
tachycardia. J Am Coll Cardiol 1984;4:601-610.
76. Coumel P, Cabrolo C, Fabiato A, Gourgon R, Slama R. Tachycardie permanent par
rhythm
reciproque.
1.Preuves
du
diagnostic
par
stimulation
auriculaire
et ventriculaire. Arch mal Coeur 1967;60:1830-1864.
77. Trusz-Gluza M, Wnuk-Wojnar A, Filipecki A, Wita K. Zaburzenia rytmu serca
i przewodzenia. W: Szczeklik A, Tendera M. Kardiologia. Medycyna Praktyczna
Kraków 2009; wyd.1. tom 1, 416.
78. Chiang CE, Chen SA, Teo WS, Tsai DS, Wu TJ, Cheng CC, Chiou CW, Tai CT, Lee
SH, Chen CY, Wang SP, Chiang BN, Tan A, Chang MS. An Accurate Stepwise
Electrocardiographic Algorithm for Localization of Accessory Pathways in
Patients
With Wolff-Parkinson-White Syndrome from a Comprehensive Analysis of Delta
Waves and R/S Ratio During Sinus Rhythm. Am J Cardiol 1995;76:40-46.
79. D'Avila A, Brugada J, Skeberis V, Andries E, Sosa E, Brugada P. A Fast and Reliable
Algorithm to Localize Accessory Pathways Based on the Polarity of QRS Complex
on the Surface ECG During Sinus Rhythm.
Pacing Clin Electrophysiol PACE
1995;18:1615-1627.
80. Fitzpatrick AP, Gonzales RP, Lesh MD, Modin GW, Lee RJ, Scheinmann MM. New
Algorithm for the Localization of Accessory Atrioventricular Connections Using
a Baseline Elektrocardiogram. JACC 1994;23:107-116.
81. Milstein
S,
Sharma
AD,
Guiraudon
GM,
Klein
GJ.
An
algorithm
for
the elektrocardiografiac localization of accessorry pathways in the Wolff-Parkinson92
White syndrome. Pacing Clin Electrophysiol (PACE) 1987;10:555-563.
82. Arruda MS, Wang X, McClennand JH. ECG algorithm for predicting sites
of successful radiofrequency ablation of accessory pathways (abstract). Pacing Clin
Electrophisiol (PACE) 1993;16:865.
83. Morady F, Strickberger A, Man KC, Daoud E, Niebauer M, Goyal R, Harvey M,
Bogun F. Reasons for prolonged or failed attempts at radiofrequency catheter
ablation of accessory pathways. JACC 1996;27:683-689.
84. Langberg JJ, Calkins H, Kim YN, Sousa J, el-Atassi R, Leon A, Borganelli M,
Kalbfleisch SJ, Morady F. Recurrence of conduction in accessory atrioventricular
connections
after
initially
successful radiofrequency
catheter
ablation.
JACC
1992;19:1588-1592.
85. Huang SKS,
Wood MA. Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias,
1st edition,
Saunders ELSEVIER, Philadelphia, 2006; 87.
86. Scheinman MM, Huang S. The 1998 NASPE prospective catheter ablation registry.
Pacing Clin Electrophysiol 2000; 23(6):1020-1028.
87. Jackman WM, Wang XZ, Friday KJ, Roman CA, Moulton KP, et al. Catheter
ablation of accessory atrioventricular pathways (Wolff-Parkinson-White syndrome)
by radiofrequency current. N Engl J Med. 1991;324(23):1605-1611.
88. Calkins H, Langberg J, Sousa J, el-Atassi R, Leon A, et al. Radiofrequency catheter
ablation of accessory atrioventricular connections in 250 patients. Abbreviated
therapeutic
approach
to
Wolff-Parkinson-White
syndrome.
Circulation
1992;85(4):1337-1346.
89. Dagres N, Clague JR, Kottkamp H, Hindricks G, Breithardt G, et al. Radiofrequency
catheter ablation of accessory pathways. Outcome and use of antiarrhythmic drugs
during follow-up. Eur Heart J 1999;20(24):1826-1832.
90. Koźluk
E.
Przegroda
nie
jedno
ma
imię
–
anatomia
i jej
implikacje
elektrofizjologiczne. Polski Przegląd Kardiologiczny 2003;5(1):13-18.
91. Derejko P, Walczak F, Szumowski Ł, Szufladowicz E, Bodalski R, i wsp. Migotanie
komór u chorego z trzema dodatkowymi szlakami przewodzenia, poronną anomalią
Ebsteina
i
okresowo
długim
odstępem
QT.
Ablacja
RF
i
refleksje
elektrofizjologiczne. Kardiol Pol 2006; 64: 339-343.
92. Kowalski O. Kalarus Z, Lenarczyk R, Prokopczuk J, Pasyk S. Ablacja prądem
o wysokiej
częstotliwości u chorych ze szlakami dodatkowymi o
przegrodowej. Folia Cardiol 2002; 9 (3): 235–240.
93
lokalizacji
93. Karkowski G, Jędrzejowski D, Senderek T, Majewski T, Lelakowski J. Ocena
skuteczności wczesnej oraz późnych nawrotów arytmii subiektywnie odczuwanych
przez pacjentapo ablacji RF drogi dodatkowej w zespole Wolfa-Parkinsona-White’a
w zależności od lokalizacji oraz parametrów elektrycznych ablacji – obserwacje
własne. Pol Merk Lek 2012; 32(192): 363-367.
94. Walczak F. Badanie elektrofizjologiczne w ocenie zagrożeń u chorych z zespołem
Wolffa-Parkinsona
i
White'a.
Rozprawa
habilitacyjna.
Instytut
Kardiologii
w Warszawie, 1993;53.
95. Błaszyk K. Zachowanie się nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego
w
zależności
od
podłoża
elektrofizjologicznego
jego
pętli.
Rozprawa
habilitacyjna.Poznań: Wydawnictwo Naukowe AM im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, 2005;88.
96. Fitzsimmons PJ, McWhiter PD, Peterson DW, Kruyer WB. The natural history
of Wolff-Parkinson-White syndrome in 228 military aviators: a long-term follow
up of 22 years . Am Heart J 2001;142:530-536.
97. Tada H, Oral H, Greenstein R, Pelosi FJ, Knight BP, Strickberger SA, Morady F.
Analysis of age of onset of accessory pathay-mediated tachycardia in men
and women. Am J Cardiol. 2002;89:470-471.
98. Haghjoo M, Mahmoodi E, Fazelifar AF, Alizahed A, Hashemi MJ, Emkanjoo Z,
Sadr-Ameli MA. Electrocardiografic and electrophysiologic predictors of successful
ablation site in patients with manifest posteroseptal accessory pathway. Pacing Clin
Electrophisiol (PACE) 2008;31:103-111.
99. Pytkowski
M.
Opracowanie
metod
diagnostyki
nieinwazyjnej
u
chorych
poddawanych ablacji przeznaczyniowej celem optymalizacji postępowania przed
zabiegiem
i
oceny
skuteczności
leczenia.
Rozprawa
habilitacyjna.
Instytut
Kardiologii im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
2007;93.
100. Kay GN, Epstein AE, Dailey SM, Plumb VJ. Role of radiofrequency ablation in the
management of supraventricular arrhythmias: experience in 760 consecutive patients.
J Cardiovasc Electrophysiol 1993;4(4):371-389.
101. Kuck KH, Schlüter M, Geiger M, Siebels J, Duckeck W. Radiofrequency current
catheter
ablation
of
accessory
atrioventricular
pathways.
Lancet
1991;337(8757):1557-1561.
102. Sealy WC, Gallagher JJ. The surgical approach to the septal area of the heart based
94
on experiences with 45 patients with Kent bundles. J Thorac
Cardiovasc
Surg
1980;79:542-551.
103. El-Maasarany S, Ferrett CG, Firth A, Sheppard M, Henein MY. The coronary sinus
conduit function: anatomical study (relationship to adjacent structures). Europace
2005;7:475-81.
104. Sanchez-Quintana D, Ho SY, Cabrera JA, Farre J, Anderson RH. Topographic
anatomy of the inferior pyramidal space: relevance to radiofrequency catheter
ablation. J Cardiovasc Electrophysiol 2001;12:210-217.
105. Anderson
RH,
Ho
SY.
"Posteroseptal" accessory pathways.
J Cardiovasc
Electrophysiol 1999;10:422.
106. Schumacher B, Tebbenjohanns J, Pfeiffer D, Omran H, Jung W, Luderitz B.
Prospective study of retrograde coronary venography in patients with posteroseptal
and left-sided accessory atrioventricular pathways. Am Heart J 1995;130:1031-1039.
107. Haghjoo M, Kharazi a, Fazelifar AF, Alizadeh A, Emkanjoo Z, Sadr-Ameli MA.
Elektrocardiographic
and
electrophysiologic
characteristics
of
anteroseptal,
midseptal and posteroseptal accessory pathways. Heart Rhythm 2007;11:1411-1419.
108. Arruda MS, McClelland JH, Wang X, Beckman KJ, Widman LE, Gonzales MD,
Nakagawa H, Lazzara R, Jackman WM. Development and validation of an ECG
algorithm for identifying accessory pathway ablation site in Wolff-Parkinson-White
syndrome. J Cardiovasc Electrophysiol 1998;9:2-12.
109. Fox DJ, Klein GJ, Skanes AC, Gula LJ, Yee R, Krahn AD. How to identify the
location of an accessory pathway by the 12-lead ECG. Heart Rhythm 2008;5:17631766.
110. Taguchi N, Yoshida N, Yamamoto T, Miyata S, Fujita M, Yokoi K, Kyo S, Shimano
M, Suzuki T, Tsuji Y, Hirai M, Inden Y, Murohara T. A simple and accurate
algorithm for localizing accessory pathways in patients with Wolff-Parkinson-White
syndrom. Circulation 2011; 124: A9410.
111. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. PZWL Warszawa, 1993; wyd.6
tom 3, 99.
112. Tebbenjohanns J, Pfeiffer D, Schumacher B, Jung W, Manz M, Luderitz B. Direct
angiography of the coronary sinus: impact on left posteroseptal accessory pathway
ablation. Pacing Clin Electrophysiol (PACE) 1996;19:1075-1081.
113. Tebbenjohanns J, Pfeiffer D, Jung W, Manz M, Luderitz B. Radiofrequency catheter
ablation of a posteroseptal accessory pathway within a coronary sinus diverticulum.
95
Am Heart J 1993;126:1216-1219.
114. Oconnor BK, Case CL, Gillette PC. Radiofrequency ablation of posteroseptal
accessory pathway via the middle cardiac vein in a six-year-old child. Pacing Clin
Electrophysiol (PACE) 1997;20:2504-2507.
115. Wang SY, Yeh SJ, Lin FC, Wu D. Coronary sinus stenosis as a late complication
of catheter ablation in Wolff-Parkinson-White syndrome. Cathet Cardiovasc Diagn
1997;42:70-72.
116. Liu J, Dole LR. Late complete atrioventricular block complicating radiofrequency
catheter
ablation
of
a
left
posteroseptal accessory
pathway.
Pacing
Clin
Electrophysiol (PACE) 1998;21:2136-2138.
117. Wen MS, Yeh SJ, Wang CC, Lin FC, Wu D. Radiofrequency ablation therapy of the
posteroseptal accessory pathway. Am Heart J 1996;132:612-620.
118. Takahashi A, Shah DC, Jais P, Hocini M, Clementyn J, Haissaguerre M. Specific
electrocardiographic features of manifest coronary vein posteroseptal accessory
pathways. J Cardiovascular Electrophysiol 1998; 9:1015-1024.
96
Download