DYREKTYWA KOMISJI

advertisement
DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 25 czerwca 1991 r.
zmieniająca dyrektywę 86/109/EWG ograniczającą obrót materiałem siewnym
niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału
siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub
„kwalifikowany materiał siewny”
(91/376/EWG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu
materiałem siewnym roślin pastewnych1, ostatnio zmieniona dyrektywą 90/654/EWG2, w
szczególności jej art. 3 ust. 3,
uwzględniając dyrektywę Komisji 86/109/EWG3, zmienioną dyrektywą 89/424/EWG4, w
szczególności jej art. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa 66/401/EWG zezwala na obrót elitarnym materiałem siewnym, kwalifikowanym
materiałem siewnym oraz handlowym materiałem siewnym niektórych gatunków roślin
pastewnych;
art. 3 ust. 3 dyrektywy 66/401/EWG upoważnia Komisję do zakazu obrotu materiałem
siewnym, o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub
„kwalifikowany materiał siewny”;
odpowiednio, dyrektywa 86/109/EWG3 ogranicza obrót materiałem siewnym poszczególnych
gatunków roślin pastewnych do materiału siewnego, który zostały urzędowo zakwalifikowany
jako elitarny lub kwalifikowany materiał siewny;
dla niektórych gatunków określonych w dyrektywie 86/109/EWG takie ograniczenie obrotu
ma zastosowanie od dnia 1 lipca 1991 r.; okazało się że dla kilku tych gatunków Państwa
Członkowskie nie będą w stanie w tym terminie wyprodukować wystarczającej ilości
elitarnego materiału siewnego oraz kwalifikowanego materiału siewnego, w celu
zaspokojenia popytu na materiał siewny we Wspólnocie;
jednakże, Państwa Członkowskie, które dopuściły urzędowo odmiany określonego gatunku,
powinny popierać produkcję materiału siewnego tych odmian mając na uwadze ich
1
Dz.U. nr 125 z 11.7.1966, str. 2298/66.
Dz.U. nr L 353 z 17.12.1990, str. 48.
3
Dz.U. nr L 93 z 8.4.1986, str. 21.
4
Dz.U. nr L 196 z 12.7.1989, str. 50.
2
kwalifikację jako elitarny materiał siewny i kwalifikowany materiał siewny;
Komisja stosuje odpowiednie środki w celu popierania obrotu wyprodukowanego w ten
sposób materiału siewnego;
dlatego właściwe jest podjęcie określonych środków przejściowych do czasu kiedy będzie
mogła być wyprodukowana wystarczająca ilość elitarnego materiału siewnego i
kwalifikowanego materiału siewnego tych gatunków;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. nasion i
materiału rozmnożeniowego dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
W dyrektywie 86/109/EWG wprowadza się następujące zmiany:
1.
art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 3
Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1991 r. zakazane jest
wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:
-
Alopecurus pratensis L.
-
wyczyniec łąkowy
-
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.
ex J.s. et K.B. Presl
-
rajgras wyniosły
-
Bromus catharicus Vahl
-
stokłosa przeczyszczająca
-
Bromus sitchensis Trin.
-
stokłosa Alaska
-
Lupinus luteus
-
łubin żółty,
gorzkie
-
Lupinus angustifolius L.
-
łubin wąskolistny
-
Poa nemoralis L.
-
wiechlina gajowa
-
Triticum flavescens (L.) Beauv.
-
konietlica łąkowa
-
Phacelia tanacetifolia Benth.
-
facelia błękitna
-
Sinapis alba L
-
gorczyca jasna
odmiany
inne
niż
o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub
„kwalifikowany materiał siewny”.”
2.
Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 3a
1.
Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1991 r. zakazane jest
wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:
-
Agrostis canina L.
-
mietlica psia
-
Festuca ovina L.
-
kostrzewa owcza
-
Lupinus albus L.
-
łubin biały, odmiany gorzkie
-
Lupinus luteus L.
-
łubin żółty, odmiany gorzkie
-
Trifolium alexandrinum L.
-
koniczyna egipska
-
Trifolium incarnatum L.
-
koniczyna inkarnatka
-
Trifolium resupinatum L.
-
koniczyna perska
-
Vicia sativa L.
-
wyka siewna
-
Vicia villosa Roth.
-
wyka kosmata
o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub
„kwalifikowany materiał siewny”.
2.
Państwa Członkowskie powiadomią Komisję przed datą wymienioną w ust. 1 o
ilości materiału siewnego gatunków określonych w ust. 1, potrzebna przeznaczeniem do
siewu na ich terytoriach do dnia 31 grudnia 1991 r., przy czym prawdopodobnie ilości
materiału siewnego nie mogą być pokryte przez istniejące zasoby urzędowo
zakwalifikowane jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny.”
3.
Państwa Członkowskie, które powiadomiły Komisję, zgodnie z ust. 2, o
potencjalnym deficycie materiału siewnego urzędowo zakwalifikowanego jako „elitarny
materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”
-
zgromadzą wszelkie informacje odnośnie dostosowania do ich terytoriów odmian
odpowiednich gatunków, wyszczególnionych we wspólnym katalogu odmian
gatunków roślin uprawnych, i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję,
najpóźniej do dnia 1 października 1991 r.,
-
będą popierały właściwe zachowanie istniejących ekotypów odpowiednich
gatunków, w celu spełnienia warunków wymaganych dla ich urzędowego
zatwierdzenia jako odmian.
4.
Państwa Członkowskie, które urzędowo zatwierdziły odmiany odnośnych
gatunków będą popierały produkcję materiału siewnego tych gatunków mając na
uwadze ich urzędową kwalifikację jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany
materiał siewny.” Komisja zastosuje właściwe środki w celu wspierania obrotu
materiałem siewnym wyprodukowanym w ten sposób.
5.
Państwa Członkowskie określone w ust. 3, są upoważnione do wprowadzenia do
obrotu do dnia 31 grudnia 1991 r. materiału siewnego zbadanego urzędowo i
zakwalifikowanego jako handlowy materiał siewny w ilości wystarczającej do pokrycia
deficytu zgłoszonego zgodnie z ust. 2. Dodatkowo do danych określonych w załączniku
IV do dyrektywy 66/101/EWG, urzędowa etykieta powinna informować:
-
o rodzaju danego materiału, i
-
o tym, że materiał siewny przeznaczony jest wyłącznie dla danego Państwa
Członkowskiego.
6.
W przypadku deficytów występujących po dniu 31 grudnia 1991 r., stosuje się
przepisy art. 17 dyrektywy 66/401/EWG.”
Artykuł 2
Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o
tym Komisję.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy
lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 1991 r.
W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji
Download