DECYZJA KOMISJI

advertisement
DECYZJA KOMISJI
z 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie warunków wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego
przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne
(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1429)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2004/371/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu
materiałem siewnym roślin pastewnych1, w szczególności jej art. 13 ust. 1 akapit trzeci,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Na mocy dyrektywy 66/401/EWG mieszanki materiału siewnego przeznaczone do użytku
jako rośliny pastewne mogą być wprowadzane do obrotu jeśli, oprócz przepisów w
sprawie plombowania i oznaczania opakowań, różne składniki mieszanki przed
wymieszaniem są zgodne z uregulowaniami wspólnotowymi stosowanymi do nich.
(2) W celu zapewnienia swobodnego przepływu mieszanek materiału siewnego
przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne, należy określić warunki dotyczące
produkcji, kontroli produkcji i etykietowania takich mieszanek.
(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion
i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Niniejsza decyzja, w uzupełnieniu warunków określonych w dyrektywie 66/401/EWG,
przewiduje warunki produkcji, kontroli produkcji i etykietowania mieszanek materiału
siewnego przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne.
Artykuł 2
Państwa Członkowskie wymagają, by podmioty gospodarcze produkujące mieszanki
materiału siewnego:
a) zamontowały sprzęt mieszający, który zapewni, że mieszanka końcowa jest jednolita;
Dz.U. L 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z
3.7.2003, str. 23).
1
b) miały odpowiednie procedury dla wszystkich czynności mieszania;
c) wyznaczyły osobę odpowiedzialną bezpośrednio za czynności mieszania;
d) utrzymywały rejestr mieszanek materiału siewnego przeznaczonych do użytku jako
rośliny pastewne.
Artykuł 3
Podmioty gospodarcze zamierzające prowadzenie produkcji deklarują organowi, o którym
mowa w pkt A ppkt I lit. c) pozycja 2 załącznika IV do dyrektywy 66/401/EWG:
a) skład procentowy różnych składników wykazany gatunkowo i, gdzie właściwe,
rodzajowo;
b) nazwę mieszanki, jeżeli przeznaczona jest do oznakowania opakowań.
Artykuł 4
1. Kontrola produkcji mieszanek materiału siewnego przeprowadzana jest przez organ, o
którym mowa w art. 3.
2. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą:
a) kontrole identyfikacji i wagi całkowitej każdego składnika, przynajmniej przez
wyrywkowe kontrole urzędowych etykiet określających opakowania materiału siewnego;
i
b) wyrywkowe kontrole czynności mieszania, w tym końcowe mieszanki.
Artykuł 5
Szczegółowe informacje użycia jako roślin pastewnych wskazane są na urzędowej etykiecie
i/lub na etykiecie dostawcy.
Artykuł 6
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji
Download