Pedagogika społeczna - a rodzina

advertisement
Pedagogika społeczna - a rodzina
Rodzina traktowana jest, jako podstawowa forma organizacji społecznej. W
tradycyjnym ujęciu „Rodzina jest bezpośrednim i naturalnym wyrazem najgłębszych
dążeń naturalnych człowieka do życia w grupie.1 O tym, że człowiek nie został
stworzony do życia w samotności świadczą również przekazy biblijne: „ Nie dobrze jest
człowiekowi, gdy jest sam” (Księga Genesis 2,18).
Rodzina jest grupą, złożoną z rodziców połączonych stosunkiem małżeńskim i ich
dzieci. Podstawowymi jej funkcjami są funkcja rozrodcza, której społeczeństwo
zawdzięcza swoją ciągłość biologiczną, funkcja wychowawcza polegająca na
przekazywaniu
młodemu
pokoleniu
dziedzictwa
społecznego,
kulturalnego
i
religijnego. Oraz zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. Małżeństwo z kolei, jest
terminem tak często używanym w życiu codziennym, że nawet prace teoretyczne na ten
temat uważają jego znaczenie za oczywiste i najczęściej go niewyjaśnianą ani nie
analizują. Ogólnie przyjmują jedynie jego rozumienie, jako wspólnotę osób, która służy
wzajemnemu oddaniu się w miłości. W swoim zamierzeniu małżeństwo jest wspólnota
trwałą, a jeśli ma być rozumiana, jako głęboka wspólnota życia i miłości nie można jej
traktować statycznie. W Miłości i odpowiedzialności Karol Wojtyła, obrazując pogląd
na rodzinę, małżeństwo i miłość pisze: „dzisiejszy świat wiele mówi o miłości. W
książkach, brukowych czasopismach czy filmach często traktuje się miłość jak swoistą
chorobę, która pewnego dnia spada na człowieka. Przychodzi jednak czas
wyzdrowienia i wtedy mówi się, że, "już się nie kocha" czy "kocha się inną, innego".
Tymczasem miłość to stałe pragnienie dobra dla drugiego człowieka. Przede wszystkim
dla drugiego człowieka, a dopiero potem dla siebie. Kochając, wstępując w związek
małżeński, nie powinienem pytać, co mi miłość da, ale powinienem być gotowy dać
wszystko ukochanej osobie”2. W podsumowaniu należy stwierdzić, iż dobry związek
małżeński to zjawisko wielowymiarowe. Oznacza to, że tworzący je współmałżonkowie
charakteryzują się wysokim przystosowaniem małżeńskim, to znaczy są oboje z siebie
zadowoleni, czują się zadowoleni i stanowią funkcjonującą diadę, a jego wyniki
określane są przez odpowiedni stopień miłości, więzi interpersonalnej intymności,
1
2
F. Adamski, Rodzina, Wymiar społeczno-kulturowy. Wydawnictwo U.J., Kraków 2002, s.48.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 70 i dalej
1
podobieństwa, pożycia seksualnego i stosunku do dzieci. Charakter emocjonalnego
stosunku do dziecka określa się, jako miłość rodzicielska. W pojęciu tym mieści się
zarazem tendencja do zachowania się wobec niego w pewien specyficzny sposób, a
także samo wyrażanie określonego poglądu na jego temat. Z kolei postawa rodzicielska
to pewna tendencja do reagowania w określony sposób w stosunku do dziecka. Co
więcej, miłość rodzicielska, rozumiana, jako postawa rodzicielska, wywiera taki głęboki
wpływ na dziecko, miedzy innymi, dlatego, że emocjonalny stosunek rodziców do
niego wyraża się w każdym niemal słowie, w każdej czynności związanej z jego
pielęgnacją i opieką nad nim, oraz stanowi komponent każdego zabiegu
wychowawczego.
Obserwatorzy życia społecznego wskazują na niestabilność małżeństwa i rodziny,
będącą skutkiem przeobrażeń tradycyjnych struktur rodzinnych. Wskazują na daleko
posunięty pluralizm form życia rodzinnego, ich wielość i różnorodność, zarówno pod
względem formy jak i treści. Osłabienie tradycji i zobowiązań w życiu społecznym
zbiega się ze wzrostem indywidualnej wolności jednostki, a przede wszystkim
możliwości wybierania między różnymi nie tylko modelami, ale również formami
rodziny, w związku, z czym następuje nie tylko atrofia niektórych funkcji rodziny, ale
również ewolucja tych, które jeszcze funkcjonują, jak choćby funkcja wychowawcza,
której najbardziej zainteresowana jest pedagogika, a szczególnie społeczna.
W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy tradycyjna rodzina ma
jakiekolwiek szanse przetrwania? Czy daleko posunięty pluralizm form życia
rodzinnego sprawi, iż niedługo ta „podstawowa komórka społeczna” przejdzie do
lamusa, tak jak wcześniej tradycyjne rodziny wielopokoleniowe? Jednak wydaje się, iż
w Polsce, ostatniej ostoi tradycjonalizmu i konserwatyzmu rodzinnego w Europie (Unii
Europejskiej) ten scenariusz nie będzie miał miejsca, a jeśli to w łagodniejszej wersji.
Czy tak jest w istocie? Jak współczesną polską rodzinę postrzega pedagogika społeczna,
jako gałąź nauki zajmująca się problemami wychowawczymi w szeroko rozumianym
środowisku społecznym, w tym również rodziny? Właśnie temu problemowi
poświęcona jest niniejsza praca, która składa się z trzech punktów, w których
przedstawiono rodzinę, jako grupę społeczną i instytucję, jej funkcję, zadania, a także
problemy, jakie napotyka w spółczesnej rzeczywistości. Przedstawiono także nowe
obszary nadań rodziny w pedagogice społecznej oraz pole działania pedagoga
społecznego wspierającego rodzinę, jako podstawowe środowisko wychowawcze, w
którym tkwią potencjalne siły społeczne, jako źródło jej rozwoju. Ponieważ w centrum
2
zainteresowań poznawczych i wychowawczych pedagoga społecznego znajduje się wg.
S. Kawuli pomyślność rodziny wraz z najbliższym kręgiem społecznym i instytucji jej
służących. Pedagogika społeczna bada instytucjonalne stwierdzone zaburzenia w
wydolności wychowawczej rodzin w celu korekcji środowiska życia tych rodzin.
Pedagog społeczny trafia do rodzin poprzez instytucje pomocy rodzinom. Zwykle są to
instytucje zwalczające stany patologiczne lub zapobiegające dezorganizacji rodziny.
Takie instytucje są dobrym kryterium selekcji rodzin z zaburzeniami procesu
wychowawczego. Należy jeszcze podkreślić, iż w zakres pedagogiki społecznej, oprócz
pedagogiki opiekuńczej i teorii pracy socjalnej, wchodzi teoria pracy kulturalnooświatowej z problematyką czasu wolnego, oświatą dorosłych, itd.3
Według Kawuli cechy rodziny, jako środowiska wychowawczego można określić
wyraźniej, kiedy analizuje się ją, jako grupę i instytucję wychowawczą, ponieważ
pozwala to na „wniknięcie w wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania rodziny, jako
grupy społeczno wychowawczej oraz w jej związki z innymi instytucjami
wychowawczymi”.4
Można, zatem stwierdzić, że w pedagogice społecznej poszukuje się spojrzenia na
rodzinę wyrażającego tendencję w stronę człowieka i rodziny. Rodzinę zaś traktuje,
jako najbliższe człowiekowi środowisko życia i zarazem środowisko edukacji.5
1. Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna. Teorie dotyczące małżeństwa i
rodziny
Rodzina jest instytucją, której powszechność nie jest przez nikogo kwestionowana.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów definiowania tej podstawowej
komórki społecznej.
Istnieje wiele definicji określających charakter rodziny, jako grupy
pierwotnej. Wspólną cechą tych definicji jest „[...] podkreślanie faktu, że rodzina
zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe
następnym pokoleniom”6. Tak, więc S. Kozak określa rodzinę, jako „małą grupę osób
połączonych więzami małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji, wspólnie zamieszkującą
S. Kawula, Funkcje opiekuńcze współczesnej rodziny polskiej, [w:] Pedagogika rodziny, Red. S.
Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 1997, s. 41.
4
S. Kawula, Rodzina, jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w} Pedagogika rodziny, op.
cit., s. 41.
5
Janke A, Przesłanki i Konsekwencje dla pedagogicznych analiz, [w:] Pedagogika rodziny, op. cit., s. 31.
6
Ibidem, s. 28.
3
3
i współdziałającą, wypełniającą społecznie określane zadania.”7 Podobnie Z. Tyszka
definiuje rodzinę z punktu widzenia grupy i więzi łączących członków rodziny, jako
„zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa,
powinowactwa lub adopcji.”8
Natomiast według Z. Zaborowskiego rodzina to „grupa naturalna, oparta na
związkach krwi, małżeństwa lub adopcji. Jest to grupa o charakterze wspólnoty, której
podstawową funkcją jest utrzymanie ciągłości biologicznej społeczeństwa.”9 Jeszcze
inną definicję rodziny proponuje psycholog społeczny M. Sherif traktując ją, jako
„grupę, która jest formacją społeczną i składa się z pewnej liczby jednostek,
pozostających w określonych pozycjach, rolach w stosunku do siebie i która ma własny
system wartości oraz normy regulujące zachowanie jednostek w sprawach ważnych dla
grupy, a zatem rodzice i dzieci występują w określonych rolach i zajmują określone
pozycje w strukturze wewnętrznej rodziny."10 Ciekawą i rozbudowaną definicję rodziny
podaje również J. Rembowski, który określa rodzinę, jako „małą i jednocześnie
pierwotną grupę o swoistej organizacji i określonym układzie ról między
poszczególnymi
członkami,
związaną
wzajemną
odpowiedzialnością
moralną,
świadomą własnej odrębności, mającą swe tradycje i przyzwyczajenia, zespoloną
miłością i akceptującą się nawzajem.”11
Ten sam autor, podkreślając społeczny
charakter rodziny, określa ją, jako „grupę społeczną, która składa się z mężczyzny i
kobiety złączonych małżeństwem, z ich potomstwa własnego lub adoptowanego oraz w
niektórych wypadkach z osób innych, zwykle najbliższych krewnych.”12
Leon Dyczewski z kolei podaje następującą definicję rodziny: „Rodzina jest
wspólnotą osób i instytucją społeczną opartą na miłości i wolnym wyborze kobiety i
mężczyzny połączonych małżeństwem, którzy odpowiadając wzajemnie za siebie,
rodzą i wychowują następne pokolenie w taki sposób, aby ono także rodziło i
wychowywało nowe pokolenie.”13 R.M. Maclver o rodzinie pisał tak: „rodzina to grupa
określona przez stosunki seksualne odpowiednio unormowane i trwałe, by mogła
S. Kozak, Sieroctwo społeczne, PWN, Warszawa 1986, s. 43.
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa, PWN, 1976, s. 74.
9
Z. Zaborowski, O rodzinie. Rodzina, jako grupa społeczno – wychowawcza, NK, Warszawa, 1980, s.14.
10
M. Ochmański, Istota wychowania w rodzinie a zachowanie dziecka w przedszkolu. „Lubelski
Rocznik Pedagogiczny”, 1993, t. XV, s. 83.
11
J. Rembowski, Więzi uczuciowe w rodzinie., WSiP, Warszawa 1972, s. 83.
12
Ibidem, s. 14.
13
L. Dyczewski, Rodzina – społeczeństwo – państwo, Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, s. 27.
7
8
4
zapewnić rodzenie i wychowywanie dzieci”14. Antony Giddens definiując rodzinę na
gruncie „późnej rzeczywistości” również zwraca uwagę na jej skład i członkostwo, a
także miejsce zamieszkania. Nie rozróżnia jednak podziału na kobietę i mężczyznę
pisząc, ze „rodzina to grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, której dorośli
członkowie przyjmują odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi”.15 Skrajnie odmienną
definicje rodziny odnajdujemy literaturze religijnej. Na przykład jedno z wyznań
ewangelickich rodzinę traktuje w następujący sposób „Przyjmijmy, że rodzina jest
podstawową wspólnotą, w której odbywa się proces wychowywania, oraz kształtują się
postawy poszanowania i wierności Według nas rodzina ma zasięg szerszy niż w
przypadku modelu dwupokoleniowego, składającego się z rodziców i dzieci, gdyż
obejmuje krewnych, rodziny zastępcze, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny z
małżeństw rozwiedzionych oraz małżeństwa bezdzietne.”16
Rodzina definiowana jest również na gruncie prawa. Wprawie polskim definicje
rodziny mają węższy lub szerszy zakres. W tym miejscu można przytoczyć definicję
rodziny, jaką odnajdujemy w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 19 listopada 1990
roku, gdzie czytamy „Art. 4.1. Przez członków rodziny (rodzinę) rozumie się osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym”.17Jednak w naszych refleksjach o
rodzinie wydaje się, iż klasyczna definicja rodziny zaproponowana przez J.
Szczepańskiego najpełniej określa, czym jest ta podstawowa grupa społeczna. „Rodzina
jest grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeństwa lub pokrewieństwa
(bądź adopcji). W ramach społeczeństwa spełnia ona dwie podstawowe funkcje:
utrzymuje ciągłość biologiczną społeczeństwa poprzez rozmnażanie, oraz przekazuje
dziedzictwo kulturalne szerszych zbiorowości w jego zasadniczej postaci. Wzajemne
stosunki między członkami rodziny są określone poprzez tradycję przekazaną
wychowaniem, przez prawo, nakazy natury moralnej bądź religijnej, wzajemne uczucia
i postawy członków rodziny.”18 Szczepański podaje ponadto, że rodzina „jest małą
grupą pierwotną złożoną z osób, które łączy stosunek małżeński i rodzicielski oraz silna
więź międzyosobnicza, przy czym stosunek rodzicielski używany jest w szerokim,
K.Czekaj, Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie.[w:] K.Czekaj, K.Gorlach,
M.Leśniak: Labirynty współczesnego społeczeństwa…op. cit., s. 218.
15
A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2006, s. 194.
16
J. Kamińska, Kościół a rodzina. [w] Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny. Raport Pełnomocnika
Rządu ds. Rodziny i Kobiet oraz IPiSS, Warszawa 1997 zeszyt nr 13.
17
Ustawa z dnia 19 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Tekst jednolity w Dz. U. nr 13, poz. 60 z
1993r.
18
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN Warszawa 1972, s.148-149.
14
5
społeczno-prawnym rozumieniu tego terminu, umacniany z reguły prawem naturalnym,
obyczajami i kontekstem kulturowym.”19
Powiedzieć można, że o wartości rodziny, jako środowiska wychowawczego
decyduje jej, jakość obejmująca wszystko to, co składa się na codzienne życie jej
członków oraz panujący w niej układ stosunków społecznych. Pojęcie środowiska
wychowawczego w literaturze przedmiotu zdefiniowane zostało zarówno w socjologii
jak i w pedagogice. F. Znaniecki ujął je, jako „odrębne środowisko społeczne, które
grupa wytwarza dla osobnika mającego zostać jej członkiem po odpowiednim
przygotowaniu”20 Podkreśla on, Tym samym, że istotną cechą środowiska
wychowawczego jest społeczna kontrola i celowa regulacja bodźców i wpływów
środowiskowych. Z kolei J. Pieter stwierdza, że środowisko wychowawcze to „złożony
układ powtarzających się lub względnie stałych sytuacji, do których człowiek
rozwijający się przystosowuje się czynnie w wychowawczym okresie życia.”21
Natomiast K. Sośnicki poprzez środowisko wychowawcze rozumie ogół sytuacji
wychowawczych, które działając na jednostkę powodują u niej określone przeżycia
psychiczne.22 W świetle powyższych definicji, zarówno orientacji socjologicznej, jak i
psychologiczno - pedagogicznej stwierdzić można, że rodzina, to środowisko
wychowawcze w znaczeniu szeroko rozumianego życia dziecka, w którym mają
miejsce zarówno oddziaływania wychowawcze zamierzone, jak i samorzutne o
charakterze dodatnim i ujemnym. Oddziaływanie wychowawcze zamierzone,
planowane jak też okazjonalne samorzutne, o różnym charakterze, natężeniu i sile
wpływu na dziecko tworzą środowisko wychowawcze rodziny.
Ujmując rodzinę w kategorii środowiska wychowawczego nie sposób nie
zauważyć, że działalność wychowawcza ściśle łączy się ze środowiskiem kulturowym,
które tworzą określone dobra, wartości materialne i duchowe przekazywane dziecku
przez osoby, grupy społeczne bądź instytucje. Środowisko kulturowe oddziaływuje
wychowawczo na dziecko wtedy, kiedy staje się środowiskiem subiektywnym, a więc
gdy docierające ze środowiska bodźce zostaną odebrane i przeżyte przez człowieka.
Zależy to w dużym stopniu od powszechności i dostępności treści kultury, ale także od
umiejętności uczestnictwa w kulturze. Swoistym środowiskiem kulturowym jest
19
Ibidem, s. 300.
F. Znaniecki, Socjologia wychowania Tom I, PWN, Warszawa 1973, s. 87.
21
J. Pieter, Poznawanie środowiska wychowawczego, Ossolineum, Wrocław - Kraków., s. 72.
22
K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, nasza Księgarnia, Warszawa 1967, s.49.
20
6
rodzina, która poprzez styl życia, zwyczaje, nawyki, tradycje kształtuje osobowość
dziecka wprowadzając go w świat kultury przekazując normy, wartości i wzory
postępowania. Często także w literaturze przedmiotu ujmuje się rodzinę, jako złożoną
rzeczywistość społeczno-kulturową i w całościowo pojętym jej środowisku kulturowym
wyróżnia trzy podstawowe jego wymiary: materialny, społeczny i kulturowy. 23
Współczesna rodzina, jako środowisko kulturowe może być ujmowane, jako obszar
występowania tego, co w nim nowe jak i tego, co pochodzi z przeszłości lub do niej
nawiązuje. Za istotny z punktu widzenia wychowawczego element środowiska
kulturowego rodziny przyjmuje się coraz częściej telewizję, Internet, oraz inne
elektroniczne mass media. Prowadzone w Polsce liczne badania nad rodziną wskazują
na nieodwracalne zmiany, jakie wciąż jeszcze zachodzą w rodzinie, jeśli chodzi o jej
rolę kulturotwórczą. Rola owa na szczęście nie zanika, ale nabiera innego kształtu, co
dzieje się głównie za sprawą, telefonii komórkowej, Internetu, telewizji i miejsca, jakie
zajmują te media w domowym uczestnictwie kulturalnym Prowadząc rozważania na
temat rodziny, jako swoistego środowiska wychowawczego i kulturowego nie sposób
pominąć faktu, iż jest ona specyficzną wspólnotą ludzi. Stanowi naturalne zespolenie
niewielkiego grona osób ze względu na wspólnie odczuwany cel, podobne wzajemne
uczucia i naturalne wspólne dążenia i oczekiwania.
Rodzina, jako specyficzne środowisko wychowawczo-kulturalne składa się z kilku
elementów, wśród których wyróżnić można między innymi: strukturę społeczną
rodziny, liczbę dzieci w rodzinie, warunki materialne i lokalowe, współżycie społeczne
rodziców i ich poziom intelektualny, pracę zawodową rodziców i stopień ich
uspołecznienia, planowany wspólny czas i jego spędzanie, życie kulturalne i
towarzyskie. Struktura społeczna rodziny to pewien układ wszystkich elementów oraz
zasad, na który składają się stałe, nie zawsze w pełni sformalizowane ramy, w obrębie,
których toczy się życie małżeńsko-rodzinne.
Rodzina istnieje, jako ukształtowana grupa od początków społeczeństwa
ludzkiego, występuje we wszystkich znanych i poznanych społecznościach, od
najbardziej prymitywnych, do najbardziej złożonych.
Istotną rolę w środowisku rodzinnym odgrywa atmosfera wychowawcza, która
stanowi
tło
dla
wszystkich
wpływów
wychowawczych
rodziny.
Atmosferę
J. Szczepański, Elementarne pojęcia w socjologii, op. cit., s. 302.
23
7
wychowawczą w rodzinie określają przede wszystkim panujące w niej stosunki
emocjonalne między członkami rodziny i dominujący nastrój uczuciowy. Inaczej
mówiąc, wykładnikiem atmosfery wychowania właściwej danemu środowisku
rodzinnemu są stosunki emocjonalne panujące pomiędzy poszczególnymi członkami w
rodzinie, które wywierają bez wątpienia największy wpływ na rozwój osobowości
dziecka, jego postawy wobec różnych przyswajalnych norm panujących w danym
społeczeństwie, system wartości, stosunek do siebie i do całej otaczającej
rzeczywistości społecznej. 24
Dom rodzinny jest swoistym środowiskiem wychowawczym, w którym zachodzi
proces zaspokojenia potrzeb, kształtuje się aprobowane społecznie wzory postępowania,
jak również tworzy się wzory i elementy osobowości społecznej dziecka.
Jako podstawowa komórka społeczna rodzina stanowi pewien wzór stosunków
społecznych posiadając swoją strukturę. Do struktury rodzinny zalicza się Po pierwsze
instytucjonalne formy małżeństwa i rodziny. Do tych form zalicza się wybór partnera,
wiek upoważniający do zawarcia związku małżeńskiego, instytucjonalne formy
zawierania i rozwiązywania małżeństwa oraz liczbę partnerów i pokoleń w rodzinie. Po
drugie wzory, które regulują współżycie wewnątrz rodziny a także wyznaczają
hierarchię władzy i autorytetu. Po trzecie określa układ wzajemnie powiązanych ról,
jakie powinni pełnić członkowie tej grupy. Po czwarte warunkuje prawo dziedziczenia
majątku, władzy i nazwiska. Po piąte określa fazy życia małżeńsko- rodzinnego.25
Rodzina jest grupą, w której istnieją dwa typy stosunków społecznych są to: stosunek
małżeński (mąż i żona) oraz rodzicielski (rodzice i dzieci).
Te dwa typy stosunków społecznych powinny opierać się na stałych wzorach
postępowania oraz normach oddziaływania członków grupy rodzinnej na siebie.
Świadczy to, że role małżonków i członków rodziny są określane nie tylko poprzez
wzajemne zaangażowanie uczuciowe, które pochodzą ze stosunku małżeństwa i
rodzicielstwa, ale także przez szersze zbiorowości, do których członkowie rodziny
należą: państwo, grupy religijne, społeczności lokalne.26
Jak
powszechnie
wiadomo
–
rodzina
stanowi
najważniejsze
środowisko
wychowawcze jednostki. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny zapewnia zdrowie
społeczne, emocjonalne i psychiczne jej członkom. Typ rodziny, w której dane nam
R. Łapińska: Psychologia wieku dorastania, PWN, Warszawa 1966, s. 73-74.
A.Giddens: Socjologia, op. cit., s. 33-34.
26
J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii, op. cit., s.149.
24
25
8
było się wychowywać również wpływa na kształt naszej osobowości. Literatura
przedmiotu podaje różnego rodzaju typologie rodzin.
I tak W. Ambroziak proponuje następujący podział:
a) typ rodzin normalnych, które charakteryzuje pełny skład osobowy i naturalna więź
biologiczna między rodzicami i dziećmi, stosunki wewnątrzrodzinne oparte na silnych
związkach emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny, powstające konflikty są
przelotnego charakteru., wartości i wzory postępowania ukierunkowane są na
wykształcenie dzieci,
b) typ rodzin zdezintegrowanych, które charakteryzują trwałe zaburzenia w strukturze
rodziny i ostre konflikty bądź rozbicie rodziny poprzez rozwód, separację czy dezercję
lub śmierć jednego z rodziców. Stosunki pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny
mają charakter antagonistyczny, a często nawet agresywny, związki emocjonalne oparte
są na oziębłości lub obojętności. Jedynie związki rozbite poprzez śmierć jednego ze
współmałżonków cechują pozytywne emocje, jednak ich niepełność powoduje pewne
niedobory w wychowawczym oddziaływaniu na dzieci. Widoczne jest w tego typu
rodzinach osłabienie roli opiekuńczej i funkcji kontrolnej.
c) typ rodzin zdemoralizowanych – do tej grupy należą rodziny zarówno pierwszego jak
i drugiego typu. Dominującą jest tutaj cecha dostarczania dzieciom przez rodziców
norm i wzorów zachowań sprzecznych z prawem i moralnością. Są to najczęściej
rodziny z problemem alkoholowym, dotknięte prostytucją matki. Układ ról pomiędzy
członkami rodziny jest silnie zdezorganizowany, dominują w nich wzory ubóstwa
kulturalnego i prymitywizmu życiowego. Istotnym jest również to, że praca zawodowa
czy edukacja szkolna traktowane w tego typu rodzinach są, jako zło konieczne. 27
Inna systematyka rodzin dotyczy typologii ze względu na właściwości rodziny,
które ułatwiają jej radzenie sobie z sytuacją kryzysową. Wyróżnia się tutaj następujące
typy rodzin:
a) typ regeneracyjny, który oparty został na wymiarach spójności i wytrzymałości
rodziny w dążeniu do przezwyciężenia kryzysu, wyróżnić można tutaj cztery
typy systemów rodzinnych, a mianowicie:
rodziny podatne, których cechą charakterystyczną jest niski poziom spójności
i wytrzymałości. W sytuacji kryzysu członkowie takich rodzin obwiniają się
W. Ambroziak, Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Wydawnictwo UAM, CZZK,
Poznań, 1997, s. 46-47.
27
9
wzajemnie, ponadto mają mniejsze poczucie własnej wartości i celowości
własnego życia;
rodziny bezpieczne, czyli rodziny charakteryzujące się wysokim stopniem
wytrzymałości oraz niskim współczynnikiem spójności. W sytuacji
kryzysowej z jednej strony członkowie tych rodzin reagują obwinianiem
innych, z drugiej strony mają duże poczucie własnej wartości i celu, są to
rodziny aktywne, ale ich członkowie w zmaganiach z przeciwnościami losu
nie wspierają się wzajemnie;
rodziny trwałe, czyli takie rodziny, które posiadają niski poziom
wytrzymałości oraz wysoki poziom spójności, charakteryzuje je pozytywny
stosunek członków rodziny wobec siebie, ale niskie poczucie celowości życia
i własnej wartości;
rodziny regeneracyjne – rodziny o wysokim poziomie wytrzymałości,
członkowie rodziny mają poczucie celowości życia i wspierają się wzajemnie
w sytuacjach kryzysowych
b) typ sprężysty, który definiuje rodziny poprzez wymiary więzi i elastyczności
rodziny, potrzebnych do przeprowadzania zmian i utrzymania jedności,
wyróżnia się tutaj cztery rodzaje rodzin, a mianowicie:
rodziny kruche, czyli takie, które charakteryzuje niski poziom więzi i niski
poziom elastyczności. Członkowie rodzin kruchych nie polegają na sobie,
unikają się, mają utrwalone wzorce postępowania, nie włączają wszystkich
członków rodziny w pewne zadania i podejmowanie określonych decyzji;
rodziny związane, czyli te o wysokim poziomie więzi oraz niskim poziomie
elastyczności. Członkowie tych rodzin są silnie ze sobą związani, jednak
niechętni kompromisom, mają utrwalone wzorce;
rodziny giętkie – rodziny o niskim wskaźniku więzi oraz wysokim poziomie
elastyczności. Członkowie tych rodzin są zdolni do zmian, wiedzą, czego
chcą, ale mają ograniczone poczucie jedności rodziny;
rodziny sprężyste – ich siła leży w wysokim poziomie więzi rodzinnej oraz
wysokim poziomie elastyczności. Członkowie rodziny odczuwają wzajemną
bliskość, współdziałanie
10
c) typ rytmiczny, który opiera się na wymiarach wspólnie spędzanego czasu oraz
znaczenia, jakie się temu przypisuje. Wyróżnić tutaj można:
rodziny bezwzorcowe, to jest takie, które charakteryzuje niski poziom
wspólnie spędzanego czasu i niski poziom znaczenia, jakie się temu
przypisuje;
rodziny intencjonalne – rodziny o niskim poziomie wspólnie spędzanego
czasu i wysokim poziomie znaczenia, jakie się temu nadaje;
rodziny ustrukturowane, których członkowie kładą silny nacisk na wspólne
spędzanie czasu, ale nisko go cenią;
rodziny rytmiczne, czyli rodziny o wysokim poziomie wspólnie spędzanego
czasu i wysokim poziomie znaczenia, jakie się temu nadaje; 28
Można również podać typologię rodzin ze względu na ich strukturę, którą określa:
1) liczba i rodzaj pokrewieństwa członków rodziny (liczba dzieci i innych
krewnych),
2) układ ich pozycji i ról społecznych, przestrzenne ich usytuowanie,
3) siła więzi instytucjonalnych i psychicznych łączących poszczególnych członków
rodziny, świadcząca o większej lub mniejszej spójności (kohezji) rodziny,
4) podział czynności oraz struktura wewnątrzrodzinnej władzy i autorytetów,
łącząca się dość ściśle z układem pozycji społecznych,
5) wewnątrzrodzinny rozkład miłości i względów. 29
Z uwagi na powyższe wyznaczniki wyróżnia się:
rodziny małe: dwupokoleniowe, a wśród nich rodziny pełne (rodzice i ich
dzieci) oraz rodziny niepełne (małżeństwo przeddzietne, bezdzietne lub
postparentalne, czyli takie, gdzie matka z dzieckiem lub dziećmi; ojciec z
dzieckiem lub dziećmi; same dzieci pozostające pod opieką pełnoletniego
brata lub siostry);
rodziny duże, czyli patriarchalne, tradycyjne, o charakterze instytucjonalnym,
które zrzeszają kilka rodzin małych oraz samotnych członków rodziny dużej,
w tego typu rodzinie wszyscy jej członkowie podporządkowani są głowie
rodziny;
S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, [w:] Pedagogika rodziny, op. cit., 165-168.
Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną. [w]: Encyklopedia Pedagogiczna, Red.
W. Pomykało, Warszawa 1997, s. 696.
28
29
11
zredukowaną rodzinę dużą (poszerzoną rodzinę małą) – na tego typu rodzinę
składają się małżonkowie, ich dzieci, rodzice, czasem również niedorosłe lub
nie usamodzielnione rodzeństwo któregoś ze współmałżonków; władza nie
zawsze spoczywa w rękach najstarszego mężczyzny w rodzinie;
rozproszoną rodzinę dużą, na którą składa się krąg lub grupa rozproszonych
krewnych (małżeństwo oraz rodziny ich bliższych i dalszych krewnych),
którzy mieszkają oddzielnie i prowadzą osobne gospodarstwa domowe,
najczęściej członkowie tego typu rodziny tworzą spójny krąg rodzinny,
oparty na więzi pokrewieństwa i powinowactwa; 30
Prawidłowe funkcjonowanie rodziny uzależnione jest, więc od czynników
wewnętrznych i zewnętrznych Do tych pierwszych należą osobiste potrzeby, dążenia,
popędy, uczucie miłości, przywiązania i szacunku członków rodziny. Jeżeli chodzi o
czynniki zewnętrzne do zalicza się do nich prawo, obyczaj, tradycja oraz nakazy i
normy religijne.31
Z punktu widzenia funkcjonalizmu rodzina spełnia zarówno indywidualne jak i
społeczne funkcje zgodnie z podstawowymi potrzebami i pomaga zachować porządek
społeczny.
Życie społeczne nakłada na swoich członków pewne podstawowe zadania, do
których należą: rola żony – matki, męża – ojca, oraz dziecka Każda z wymienionej roli
posiada swój zakres czynności. Na rolę żony matki składają się następujące zadania
takie jak: gospodyni domowa, opiekunka, wychowawczyni, osoba integrująca życie
rodzinne, partnerka towarzyska oraz stała partnerka seksualna męża. Natomiast do
zadań męża należy: zabezpieczenie bytu materialnego rodzin, wykonywanie prac
szczególnie ciężkich w gospodarstwie domowym, rola partnera zaspakajającego
potrzeby
emocjonalne
rodziny,
rola
niejednokrotnie
miej
zaangażowanego
wychowawcy oraz analogicznie rola partnera towarzyskiego oraz stałego partnera
seksualnego żony. Do roli dziecka (dzieci) należą w zależności od części składkowych
mianowicie rola syna lub córki, brata lub siostry, trzeciorzędnego pomocnika w
gospodarstwie domowym, wychowanka, ucznia, partnera zaspakajającego potrzeby
emocjonalne życia rodzinnego.
Determinantem istnienia rodziny, jako podstawowej komórki społecznej są
funkcje przez nią pełnione W literaturze przedmiotu odnajdujemy dwa nurty
30
31
Ibidem, s. 696.
F. Adamski: Rodzina wymiar społeczno-kulturowy, op. cit., s.28.
12
interpretacji funkcji rodziny. Pierwszy pochodzi z analizy rodziny, jako grupy
społecznej i instytucji społecznej W drugim jest brana pod uwagę trwałość i zmienność
owych funkcji
Jedną z podstawowych funkcji jest prokreacja zwana dalej funkcją biologiczną jej
celem jest podtrzymane ciągłości społeczeństwa Wiadomo, że dziecko może przyjść na
świat po za rodziną jednak zarówno z prawnego jak i religijnego punktu widzenia to
rodzina właśnie jest społecznie uznanym środowiskiem uprawnionym do powoływania
nowych uczestników życia społecznego. Funkcja rozrodcza łączy się bezpośrednio ze
zaspokojeniem funkcji seksualnej Ową funkcje odnajdujemy w literaturze chociażby,
dlatego, że w wielu społeczeństwach i systemach kulturowych pozamałżeńskie stosunki
seksualne są niedopuszczalne. Pogląd ten znajduje uzasadnienie w tym, że zapewnienie
podstawowych potrzeb potomstwa należy do rodziny. Wyznacznikiem przynależności
do określonej kasy gwarantując określony status społeczny jest funkcja stratyfikacyjna
zwana również klasową. Dzięki tej funkcji rodziny w literaturze przedmioty możemy
wyróżnić typologie rodziny, że względu na środowisko zamieszkania oraz źródło i
charakter utrzymania. Zatem mówi się o rodzinie chłopskiej z podziałem na chlopo –
robotniczą i chłopo – urzędniczą. Rodziny te łączy miejsce zamieszania, a różni źródło
utrzymania. W pierwszym przypadku gospodarstwo rolne stanowi źródło wyłącznego
dochodu W dwóch pozostałych przypadkach dochód jest czerpany z pracy fizycznej
(najemnej) lub umysłowej. Wyróżnia się również rodziny robotnicze, inteligenckie,
miejskie oraz wiejski. Kolejną funkcją, jaką spełnia rodzina jest legalizująca, czyli
kontrola zastępcza zwana integracyjną. Pełni funkcję kontroli nad zachowaniem
poszczególnych członków rodziny tj. zachowań małżonków i dorastających. Ma ona
duże znaczenie ze względu na społecznych charakter rodziny. Często podkreślaną przez
teoretyków zajmujących się rodziną jest funkcja ekonomiczna, która przede wszystkim
polega na zaspokajaniu potrzeb materialnych W obrębie tej funkcji wyróżnia się
podfunkcje: produkcyjną, zarobkową, gospodarczą, usługowo – konsumpcyjną.
Rodzina pełni również funkcję rekreacyjno – towarzyską charakteryzującą się
kontaktami między członkami rodziny niezbędnymi dla utrzymania równowagi
psychicznej oraz realizowania potrzeby życia towarzyskiego Role tej funkcji najlepiej
oddaje cytat „ Spokój, wyłączność domu rodzinnego, spełniają w stosunku od jednostki
istotną rolę, którą socjologowie nazwali funkcją Psycho – higieniczną”32 Bez wątpienia
32
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, op. cit., s. 67.
13
najważniejszą i najbardziej rozpowszechniona funkcja rodziny jest socjalizacja. Polega
na wprowadzaniu nowych członków społeczeństwa w życie społeczne poprzez
przekazywanie wartości kulturowych O randze tej funkcji świadczy pogląd Ogburna i
Nimkoffa, iż człowiek rodzi się „zwierzęciem ludzkim” i dopiero w procesie
socjalizacji, w kontakcie z kulturą uczłowiecza się i uspołecznia. Jeśli chodzi o proces
rodzinnej socjalizacji zachodzi on dzięki przykładowi i naśladownictwu, systemowi
nakazów i zakazów, pobudzenia do aktywności wychowanka oraz systemowi kontroli
społecznej, Procesy te są obustronne i dotyczą zarówno wychowanka jak i rodzinę
wychowującą. Od przebiegu socjalizacji zależy umiejętność odnalezienia własnego
miejsca oraz radzenia sobie z trudnościami zarówno w skali mikro jak – i
makrospołecznej. Wyróżnia się również funkcję kulturalną, która zapewnia
indywidualny kontakt jednostek z instytucjami kulturalnymi.
Rodzina
jest
instytucją,
której
powszechność
nie
jest
przez
nikogo
kwestionowana. W literaturze przedmiotu istnieje wiele sposobów definiowania tej
podstawowej komórki społecznej.
Istnieje wiele definicji określających charakter rodziny, jako grupy pierwotnej.
Wspólną cechą tych definicji jest „...podkreślanie faktu, że rodzina zapewnia ciągłość
biologiczną
społeczeństwa
i
przekazuje
dziedzictwo
kulturowe
następnym
pokoleniom”33 R.M. Maclver o rodzinie pisał tak: „rodzina to grupa określona przez
stosunki seksualne odpowiednio unormowane i trwałe, by mogła zapewnić rodzenie i
wychowywanie dzieci”
34
Charakter rodziny, jako grupy pierwotnej widoczny jest w
specyficznej więzi łączącej jej członków, którzy są w częstych, bezpośrednich, bliskich
i intymnych kontaktach. Ogólnie traktując rodzinę, jako grypę społeczną mówimy, że
„rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we
wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w
prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną”.35
Rodzina może być także traktowana, jako instytucja społeczna. W tym przypadku
chodzi o formalne ustanowienie i funkcjonowanie rodziny wedle określonych norm
społecznych w ramach tego społeczeństwa. Dzięki rozróżnieniu F. Tönniesa na
wspólnotę (Gemeinschaft) i zrzeszenie (Gesellschaft). W pierwszym przypadku
naturalne zespolenie ludzi ze względu na wspólne odczuwanie celu, podobne wzajemne
33
F. Adamski, op. cit., s. 28.
K.Czekaj: Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie.[w:] K.Czekaj, K.Gorlach,
M.Leśniak: Labirynty współczesnego społeczeństwa, op. cit., s. 218.
35
F. Adamski, op. cit., s. 29.
34
14
uczucie oraz naturalne wspólne dążenia dotyczące szczupłego grona. W drugim
natomiast sztuczne sformalizowane zorganizowanie się ludzi dla osiągnięcia wspólnych
celów oparte na racjonalnym działaniu. Rodzinę możemy rozpatrywać, jako wspólnotę
oraz zrzeszenie. Gdy mówimy o rodzinie, jako wspólnocie to mamy namyśli przede
wszystkim fakt, że: wypływa z natury ludzkiej, u jej podstaw leży naturalny podział na
dwie płci, zróżnicowanie wiekowe, popędy seksualne, instynkt macierzyński i
ojcowski; od swych członków wymaga integralnego zespolenia celów i dążeń, które
podejmowane są dobrowolnie, ale z wewnętrzną koniecznością: rządzi się miłością:
swym członkom daje wiele radości i przyjemności wspólnych i różniących się od tych,
które gwarantują inne grupy; uspołecznia dążenia i uczucia swych członków.
Jako zrzeszenie rodzina ujawnia swe oblicze rozumu i woli arbitralnej: posiada
określoną strukturę prawną gwarantującą jej trwałość oraz formalny charakter
stosunków z innymi grupami bądź instytucjami: posiada własną organizację
wewnętrzną, która określa prawa i obowiązki nałożone na jej członków: realizuje wiele
celów drugo rzędnych. 36
2. Formy i cechy życia rodzinnego w zmieniającym się świecie.
W zależności od społeczeństwa, w którym rodzina występuje posiada różne formy,
różny zakres i kształt. Kształt i formy rodziny nie zostały obojętne również na
wydarzenia społeczno-gospodarczo-kulturowe.
We współczesnym świecie mówiąc o rodzinie możemy wyróżnić wiele ich form,
do
których
należą;
życie
w
samotności,
małżeństwo,
związki
partnerskie
niezalegalizowane nieformalne, samotne wychowywanie dzieci (przez samotne matki
lub ojców z wyboru, rozwód lub owdowienie), a także związki homoseksualne, które w
Polskiej rzeczywistości pozostają w stałej represji pod względem prawnym, religijnym i
społecznym niemniej jednak istnieją. W tym miejscu wskazana jest krótka
charakterystyka wspomnianych form życia rodzinnego.37
Analizując
małżeństwa
i
rodzinę
w
społeczeństwach
historycznych
i
współczesnych można stwierdzić, że poprzez małżeństwo rozumiane było „prawo” do
dziedziczenia nazwiska przez potomków i społeczne przyzwolenie na uprawianie
stosunków seksualnych przez małżonków. Ważną cechą małżeństwa jest jej formalność
i publiczność niezależnie od danej kultury, relingi czy systemu normatywnego w danym
36
37
Ibidem, s.32.
K.Czekaj, op. cit., s.219.
15
społeczeństwie. Małżeństwo to po prostu pewien zespół środków instytucjonalnych,
które otwierają perspektywę przed społeczeństwem na realizację zadań związanych z
prokreacją i socjalizacją swych członków określonych w stosunku pokrewieństwa w
ramach grupy, czyli dzieci i ich domniemanych rodziców.38 Małżeństwo, czyli związek
kobiety i mężczyzny należy do strefy publicznej i jest swego rodzaju umową pomiędzy
małżonkami. Możemy wyróżnić małżeństwa formalne z podziałem na religijne (ślub
kościelny) i świeckie (ślub cywilny) oraz zwyczajowe (wzajemna deklaracja intencji
poślubienia). W literaturze przedmiotu spotykamy szeroką typologię małżeństw
różniącą się kryteriami. Ze względu na kryterium doboru małżonka wyróżniamy
małżeństwa endogamiczne, w których małżonkowie pochodzą ze wspólnej zbiorowości
oraz małżeństwa egzogamiczne, gdzie małżonkowie należą do różnych grup
terytorialnych. W kolejnym kryterium, które dotyczy liczby partnerów w małżeństwie
wyróżniamy małżeństwa monogamiczne składające się z dwojga partnerów oraz
małżeństwa poligamiczne z większą liczbą partnerów. Następuje tu również podział na
małżeństwa
jednej
kobiety
z
wieloma
mężczyznami
zwane
małżeństwem
poliandrycznym oraz związek jednego mężczyzny z wieloma kobietami zwany
małżeństwem poligamicznym. Z kolei w kryterium dziedziczenia nazwiska małżeństwa
dzielimy na patrylinearne (dziedziczenie nazwiska po ojcu) oraz matrylinearne
(dziedziczenie nazwiska po matce).
Wyróżniamy również małżeństwa ze względu na kryterium zamieszkania po
ślubie otóż martylokalne w przypadku zamieszania u rodzinny matki oraz patrylokalne
w przypadku zamieszkania w domu rodzinnym ojca. Biorąc pod uwagę kryterium
sprawowania władzy i prestiżu wyróżniamy trzy rodzaje małżeństwa. Takie, w którym
władze sprawuje ojciec nazywamy małżeństwem patriarchalnym. Małżeństwo, w
którym władzę sprawuje kobieta nazywamy matriarchalnym Natomiast w przypadku
gdzie władza podzielona jest równo pomiędzy kobietę i mężczyznę mowa o
małżeństwie egalitarnym.
Najbardziej zbliżoną formą życia rodzinnego do małżeństwa jest kohabilitacja
potocznie zwana konkubinatem. Kohabilitacja jest coraz bardziej rozwijającą się formą
alternatywnego wzoru życia małżeńsko – rodzinnego. Jest ona ściśle związana z
występowaniem małżeństwa, lecz różni ją jeden zasadniczy czynnik mianowicie
legalizacją związku. Kohabilitacja odnosi się do „bycia razem”, lecz bez formalnego
38
F. Adamski, op. cit., s. 14.
16
przyzwolenia. Margaret Matlin o kohabilitacji pisze w ten sposób „ kohabilitacja
oznacza, że dwie osoby płci przeciwnej żyją jak razem jak mąż i żona, nie będąc jednak
małżeństwem.”39
Prowadząca badania w Polsce nad zjawiskiem kohabilitacji Anna Kwak wyróżniła jej
cztery formy. Po pierwsze kohabilitacja może być stanem poprzedzającym małżeństwo
i stanowić okres przedłużonego chodzenia ze sobą. Po drugie może poprzedzać
małżeństwo i być swego rodzaju przygotowaniem do niego. Po trzecie może stanowić
alternatywną formę małżeństwa dla osób niezamierzających się pobrać. Po czwarte
może stanowić formę niezamężnego życia, które wyrasta z ideologii niezależności. 40
Ponieważ kohabilitacja jest swego rodzaju odmianą małżeństwa i rodziny przy
bezsprzecznej woli trwania takiego związku musi również spełniać określone funkcje.
W książce Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym
świecie Krystyny Slany odnajdujemy dziesięć zadań, jakie muszą spełniać związki
kohabilitacyjne.
1. utworzenie wspólnego miejsca zamieszkania, które można nazwać domem;
2. utworzenie wspólnego, wzajemnie satysfakcjonującego rodzinnego systemu
ekonomicznego, uwzględniającego zarabianie i wydawanie pieniędzy przy
podkreśleniu pracy kobiet wspierającej materialnie rodzinę: dostosowanie systemu
do istniejących zasobów finansowych;
3. wynegocjowanie podziału ról według opcji tradycyjnej bądź egalitarnej;
(dot. przypadków w który kobiety podejmują się aktywności zawodowej);
4. utworzenie
wzajemnie
satysfakcjonującego
pożycia
seksualnego
przy
wynegocjowaniu sposobów regulacji poczęć;
5. utworzenie intelektualnej i komunikatywnej wspólnoty, co pomoże rozwiązywać
konflikty;
6. utworzenie efektywnych relacji z krewnymi (w system uwikłane są trzy rodziny –
własna i dwie rodziny orientacji: jego i jej);
7. utworzenie efektywnych relacji z kręgami przyjacielskimi, koleżeńskimi,
sąsiedzkimi, organizacjami, instytucjami itd., które wciągają podmioty w życie
społeczne;
8. planowanie rodziny, przyjścia na świat dziecka;
39
40
K.Czekaj, op. cit., s.219-221
A Kwak, Niezamężna kohabilitacja, jako zjawisko społeczne. Studia Socjologiczne nr 3-4 s. 145-146.
17
9. utworzenie wspólnej filozofii życia jako para (wspólne przekonania, wartości)
wyprowadzenie podstaw podejmowania strategicznych decyzji życiowych,
negocjowanie odgrywanych ról, oparte bardziej na wzajemnych pozytywnych
interakcjach niż na normatywnych, przypisach wymogach; adaptowalność do
zmian;
10. uznanie strefy seksualnej nie tylko za siłę reprodukcyjną, ale i wiążącą i spalającą
partnerów;”41
Z uwagi na fakt stale rosnącej liczby osób żyjących samotnie (kobiet i
mężczyzn), a także znajdującej się w tej grupie liczbę matek samotni wychowujących
dzieci przyjrzyjmy się rodzinie monoparentamentalnej oraz samotnemu życiu. Chociaż
bycie „singlem” na mniej z w/w alternatywnych form życia rodzinnego cech wspólnych
z rodzina tradycyjną to niewątpliwie taka forma dla wielu stała się sposobem na życie
(przynajmniej tymczasowe).
Po pierwsze, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci w pojedynkę, czyli tak zwane
samotne rodzicielstwo w literaturze przedmiotu związane jest z pojęciem rodziny
niepełnej.
Kanadyjskie stowarzyszenie samotnych rodziców (Parents without Partners) w
swoim statusie podaje definicję rodziny niepełnej, która brzmi „ jeden rodzic opiekuje
się jego lub jej dziećmi w jego lub jej domu”.42 I w tym przypadku mamy do czynienia
z typologią rodziny Jedną z przesłanek podziału rodziny niepełnej jest struktura, według
której Henryk Stasiak wyróżnił dwa typy tej formy życia rodzinnego. Rodziny
niekompletne to takie, które nigdy niebyły pełne, oraz rodziny zdekompletowane, czyli
takie, które w pewnym okresie były kompletne.43 Z kolei, gdy przyjrzymy się sytuacji
obyczajowo – prawnej rodzica rodziny niepełne możemy zróżnicować następująco:
rodzina rodzica, wdowca, rozwiedzionego, separowanego i niezamężnego. Sytuacja
monoparentalności dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Coraz większy odsetek
mężczyzn wychowuje samotnie dzieci, co doprowadziło do nasilenia się ruchu praw
ojca. W śród przyczyn powstania rodziny rodzica niezamężnego wyróżnia się
najczęściej przypadkową znajomość i związaną z nią lekkomyślność w zawieraniu
znajomości oraz brak poczucia odpowiedzialności prowadzącej do rychłego zbliżenia
seksualnego w następstwie do niepożądanej ciąży. Coraz częściej można również
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład
Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2002, s. 137-138.
42
Ibidem, s. 139
43
H. Stasiak, Kształty i wnętrza rodziny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975 s. 62.
41
18
spotkać zjawisko w kutym dobrze sytuowane kobiety decydują się na samotne
macierzyństwo. Jeżeli chodzi o rodziny żyjące w separacji lub rozwiedzieni, czego
następstwem jest monoparentalność. To powstają one przede wszystkim na skutek
patologicznych zachowań we wnętrz rodziny wraz degradacją jej większości
podstawowych funkcji. Wśród tych zachowań wyróżniamy: nadużywanie alkoholu,
niedotrzymanie wierności żonie, niewłaściwy dobór współmałżonka, niedotrzymanie
wierności mężowi, niechęć męża do pracy, długi męża, wzajemne zdrady, kradzieże
choroba męża.44 Kolejną kategorią jest rodzina zdekompletowana, czyli wdowy lub w
wdowca. W sytuacji, gdy rodzina staje się niepełna na skutek śmierci małżonka
przepełniona jest ona ciężkimi burzliwymi i bolesnymi przeżyciami dla wszystkich
członków rodziny.
Natomiast, jeżeli chodzi o samotność czy też życie samemu przyjrzyjmy się
najpierw samemu pojęciu samotności. Profesor Janusz Gajda samotność określa, jako
złożony stan charakteryzujący się występowaniem przynajmniej jednego aspektu:
samotności fizycznej, psychicznej bądź moralne. Poprzez samotność fizyczną rozumie
się osłabienie lub brak naturalnych więzi z innymi ludźmi, trwałych kontaktów
osobistych, życie w luźnym związku ze społeczeństwem bądź po za nim – izolację od
społeczeństwa. Samotność psychiczna zwana inaczej osamotnieniem ma charakter
indywidualny i zwiąże się z subiektywnym odczuciem jednostki jej poczuciem braku
więzi psychicznej oraz bliskich kontaktów z drugim człowiekiem. W następnej
kolejności wyróżnia samotność moralną charakteryzującą się kryzysem związanym z
utratą sensu życia. Ta samotność związana jest z utratą wcześniej wyznawanych
wartości, wzorów i zachowań.45
Fenomen tzw. singli dotyczy zarówno osób o dobrej sytuacji ekonomicznej jak
również złej sytuacji, jeśli chodzi o ten drugi tym to dotyczy to w szczególności osób
schorowanych, kalekich, bezrobotnych, owdowiałych.
Życie w samotności w ponowoczesnym świecie stało się dobrym sposobem na życie w
przypadku osób pragnących realizować swoje indywidualne potrzeby takie jak
realizowania się w pracy zawodowej, chęć pozostania niezależnym, poczucia wolności
prywatności. Taki styl życia lansowany jest przez współczesne masmedia. W serialach
takich jak Przyjaciele, Seks w wielkim mieście, Ally McBeal czy też naszej polskiej
J. Pielkowa, Rodzina samotnej matki, jako środowisko wychowawcze, Wydawnictwo „Śląsk”,
Katowice 1983, s. 4.
45
Encyklopedia edukacyjna „Wiedza i świat”, nr 127, s. 253.
44
19
produkcji Magda M. przemycany jest pozytywny aspekt życia w pojedynkę mianowicie
wolność, samodzielność, życie na własny rachunek. Jednak bycie singlem wiążę się
również z negatywnymi konsekwencjami mianowicie osamotnieniem wynikającym z
braku więzi z innymi Jednak pojawienie się osamotnienia u ludzi samotnych związane
jest z ich osobowością wcześniejszymi doświadczeniami. Uwzględniając czynniki
preferujące styl życia w pojedynkę Hoorn (1999) wyróżnił cztery kategorie osób
samotnych. Tęskniący to jednostki pragnące mieć partnera i mieszkać z nim, mając
równocześnie negatywny stosunek do samotnego życia. Ambiwalentni to również
jednostki pragnące mieć pantera, lecz jednocześnie deklarujące pozytywny stosunek do
życia w pojedynkę. Ubolewający to m.in. osoby chcące żyć samotnie, lecz posiadający
negatywną opinię na temat samotności. Czwarta grupa to zadowoleni, inaczej mówiąc,
osoby, które pragną żyć samotnie i mające pozytywną opinie na temat samotnego
życia.46 Analizując tryb życia singli należy zwrócić uwagę na jego pozytywna i
negatywna treść. Do korzystnej należą takie cech jak aktywność obywatelska,
charytatywność, altruizm. Z kolei do wyniszczającej należą takie cechy jak
pracoholizm, egoizm, zaniedbanie własnego wewnętrznego rozwoju.47
Podsumowując należy stwierdzić, iż przeobrażenia społeczno-obyczajowe
(głównie emancypacja kobiet i jej wyzwolenie społeczno-ekonomiczne), sprawiły, że
małżeństwo przestało być „przedsiębiorstwem”. Zaniknął, więc w większości
przypadków, jeden z zasadniczych bodźców skłaniających dawniej kobiety do zawarcia
związku „za wszelką cenę”, często wbrew sobie, wbrew uczuciu i zmysłom. Dzisiejszy
dobór małżeński stał się aktem swobodnej, nieskrępowanej decyzji ludzi, a ich miłość
jest najważniejszym kryterium doboru partnerów. Ten uczuciowy wybór warunkują
również cechy osobowościowe partnerów, ich wiek, płeć (powoli zaczyna być istotna),
przynależność zawodowa i środowiskowa, standard ekonomiczny i kulturalny.
Niezależność i swoboda w podejmowaniu decyzji małżeńskich zwiększyły znacznie
ludzkie oczekiwania związane z małżeństwem. Kobieta i mężczyzna spodziewają się,
że małżeństwo będzie stanowić dla nich szansę do rozwoju ich osobowości, stwarzać
możliwości wpływu na osobowość partnera, kształtować rolę obojga na zewnątrz
związku, w szerszych układach społecznych. Oczekują od małżeństwa satysfakcji
uczuciowej i seksualnej, klimatu atrakcyjności i intymności, wyrazu wzajemnego
szacunku i zrozumienia, poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i godności.
46
47
K. Slany, op. cit., s 122.
Ibidem, s. 123.
20
Realizacja tak ambitnego planu życia małżeńskiego napotyka jednak na liczne bariery
obiektywne i subiektywne. Współczesny człowiek, tak często uwikłany w problemy
swojego życia osobistego i zawodowego, coraz częściej odczuwa brak wzorców
postępowania w bliskim, codziennym związku z ukochaną osobą. Nie potrafi też
znaleźć się w określonych rolach, jakie przychodzi mu pełnić w życiu małżeńskim,
rodzinnym i społecznym. Właśnie w życiu społecznym tradycyjna moralność
małżeńsko-rodzinna coraz częściej poddawana jest prądom lewicowym, liberalnym i
feministycznym. Chodzi tu przede wszystkim o napięcia i konflikty między tzw.
tradycyjnym i religijnym modelem rodziny i jej moralnością, a wzorami życia, jakie
proponują „wielcy magowie nowoczesności”. Zdaniem wielu autorów rodzina, a
szczególnie ta z zachodniego kręgu kulturowego (Europa Zachodnia i Ameryka
Północna) znajduje się w poważnym kryzysie. Dzisiejsze rodziny europejskie są słabe i
niestabilne. O ustawach dotyczących rodziny uchwalanych w parlamentach wielu
krajów Europy (także i Parlamencie Europejskim) decydują racje pragmatyczne,
polityczne i ideologiczne a nie szeroko rozumiane dobro rodziny. Ujmuje się w ramy
prawne wiele aspektów życia moralnego (relatywizm moralny), które do tej pory nie
podlegały jakiejkolwiek dyskusji czy regulacji. Prawodawcy coraz częściej przyznają
sobie prawo do ustalania progów i ograniczeń w biologicznym rozwoju embrionu
ludzkiego oraz decydują, że można bezkarnie manipulować życiem ludzkim
(klonowanie), wykorzystywać je i unicestwiać, wyznaczać kryteria człowieczeństwa,
decydować, co jest dobre a co złe, pod warunkiem oczywiście, że nie zostanie
przekroczony żaden z tych arbitralnie wyznaczonych progów. Społeczeństwo
europejskie wyzbywa się powoli odniesień do uniwersalnej moralności prawa
naturalnego, zapominając o
chrześcijańskiej
tożsamości
kultury europejskiej,
wymyślają at-hoc bliżej niesprecyzowane, niejasne wartości europejskie propagowane
przez lewicowe nurty polityczne. Sprowadza się to do wrzucenia do jednego
„ideologiczno-moralnego worka” idei Marksa, Engelsa, Rousseau, idee rewolucji
francuskiej i poglądy współczesnych feministek.
W życiu rodzinnym zaznaczają się wyraźne zmiany. Pedagodzy społeczni i
socjologowie wskazują na niestabilność małżeństwa i rodziny, będącą skutkiem
procesów deinstytucjonalizacji tradycyjnych struktur rodzinnych. Wskazują na daleko
posunięty pluralizm form życia rodzinnego, ich wielość i różnorodność jak np. single,
rodziny niepełne, konkubinaty, małżeństwa homoseksualistów. Dostrzega się wiele
oznak tzw. „rodziny postindustrialnej” jak wzrastająca złożoność i pluralizm form
21
rodzinnych, dopasowanie modelu rodziny do indywidualnych planów życiowych jej
członków, uzależnienie założenia rodziny od kariery zawodowej, redukcja faz rodziny
na krótsze odcinki życia, tzw świadome rodzicielstwo kształtowane według własnych
pomysłów na życie itd. Nowe formy życia rodzinnego są społecznie akceptowane,
szczególnie przez młodzież odczuwającą brak autorytetów w tym względzie. Osłabienie
tradycji i zobowiązań w życiu społecznym zbiega się ze wzrostem indywidualnej
wolności, a przede wszystkim możliwości wybierania między różnymi formami
rodziny, a raczej międzyludzkiego współżycia. Wskazuje na to „prywatyzacja”
małżeństwa i ludzkiej seksualności, zmiany w funkcjach rodziny, konflikty i napięcia
pomiędzy tradycyjną moralnością kształtowaną przez naukę kościoła (katolickiego i
niektórych
odłamów
protestanckich),
a
sytuacją
małżeństwa
i
rodziny we
współczesnym, ponowoczesnym świecie. Coraz częściej można zauważyć liczne
przejawy rozkładu wartości rodziny, a przynajmniej na zmiany w stosunku do tzw.
rodziny tradycyjnej. Wzrasta liczba młodych ludzi, którzy prowadzą życie seksualne
przed zawarciem związku małżeńskiego, wydłuża się czas takiego współżycia bardzo
często do wielu lat. Młodzi ludzie, jeżeli już decydują się na małżeństwo, to pobierają
się w coraz późniejszym wieku. Ukształtowała się swoista mentalność prorozwojowa,
czyli separacja i rozwód realnie brane pod uwagę w chwili zawierania związku
małżeńskiego, jako sposób rozwiązywania problemów małżeńskich.
W Polsce wiele tych zmian w odniesieniu do małżeństwa i rodziny nie jest tak
zaawansowanych jak w „laickiej” Zachodniej Europie. Tak zwana rodzina tradycyjna,
czyli oparta na trwałym związku małżeńskim okazuje się jeszcze w społeczeństwie
polskim dość silna, o wiele mocniejsza niż się zazwyczaj sądzi. Większość młodych
ludzi w świetle wielu publikowanych badań, wciąż jeszcze chce zawrzeć honorowany
prawem związek małżeński, a więzi rodzinne i małżeńskie są wciąż jeszcze dość silne.
Autorytety rodziców wciąż jeszcze oddziaływają na wyobraźnię ich dzieci. Związek
małżeński wciąż jest cenioną instytucją. Wprawdzie wyraźne zmiany dokonują się w
świadomości młodych Polaków (i nie tylko), jeżeli chodzi o obszar problemów
związanych z seksualnością, jednak aż tak bardzo nie odbiegają od tradycyjnych
normatywów społecznych o tradycyjnym zabarwieniu. Model rodziny preferowany
przez Polaków, jako ten, jaki chcieliby w przyszłości założyć, niczym w praktyce nie
różni się od tego, w jakim się wychowali. Wprawdzie tolerują nowe formy życia
rodzinnego takie jak bycie singlem, konkubinat czy nawet w skrajnych przypadkach
„małżeństwo”, a raczej związki partnerskie homoseksualistów, ale jest to w znacznej
22
mierze wyraz i deklaracja tolerancji rozumianej, jako wartość uniwersalną, a nie jak
bezrefleksyjna zideologizowana aprobata „postindustrialnego” życia rodzinnego. Tak,
więc słynna definicja Anthony’ego Giddensa, która mówi, ze „małżeństwo to związek
dwojga dorosłych ludzi, związek seksualny, uznany i społecznie aprobowany” 48, a tym
bardziej kontrowersyjna wypowiedź Julii Hartley Brehmer, która deklaruje, iż rodzina,
jaką znamy przechodzi ewolucję. Nie chodzi o to, żeby był ojciec i matka, ale
kochający się troskliwi rodzice, bez względu na to czy będzie to samotna matka czy
dojrzały związek gejów”49 jeszcze długo nie znajdą akceptacji wśród społeczeństwa
polskiego. Rodzina w swej tradycyjnej postaci, przynajmniej w Polsce i na Śląsku,
istnieje i ma się nie najgorzej.50
3. Pedagogika społeczna wobec polskiej rodziny zagrożonej patologią społeczną
Nie ma wątpliwości, iż rodzina, mimo, że podlega ciągłym przemianom
społecznym i kulturowym, ma jednocześnie cechy trwałości i niezmienności. Jest jedną
z podstawowych grup społecznych, kształtujących osobowość i zachowanie człowieka.
Niezależnie od systemu społecznego, politycznego i kulturowego, istnienie rodziny
związane jest z istnieniem społeczeństwa, a zakłócenia w jej funkcjonowaniu wywierają
niekorzystne skutki społeczne. Jednak należy podkreślić, iż rodziny funkcjonalne nie
przeżywają sytuacji kryzysowych i z reguły nie wymagają interwencji czynników
zewnętrznych. Podstawową cechą takich rodzin, przesądzających o funkcjonalności,
jest zdolność do regeneracji, czyli zdolność do poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją
kryzysową w obrębie swojej grupy rodzinnej, najczęściej bez zewnętrznej interwencji,
czego nie potrafią rodziny z problemem, czyli dysfunkcjonalne. Najczęściej
dysfunkcjonalność rodziny objawia się jednej lub kilku funkcji rodziny, tworząc
swoiste kontinuum, rozpoczynające się od rodziny z jednym problemem lub dysfunkcja
po rodziny z kilkoma problemami lub dysfunkcjami. Na końcu tego specyficznego
„drzewka problemowego” czy raczej dychotomii funkcjonalność vs dysfunkcjonalność,
znajduje się rodzina z wszystkimi dziesięcioma dysfunkcjami wymienionymi przez Z.
Tyszkę (m.in. funkcja materialno-ekonomiczne, produkcyjna, kontrolna, opiekuńczozabezpieczająca, prokreacyjna, itd.,).51 Charakterystyczne jednak dla wszystkich typów
48
A. Giddens, op. cit., s. 194.
Ibidem, s. 202.
50
Strategia Polityki Społecznej Województwa śląskiego na lata 2006-2020, Katowice 2006, s. 37 i in.
51
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, op. cit., s. 61-67.
49
23
tych rodzin będzie wypełnianie lepiej lub gorzej oczekiwań społeczeństwa, co do ich
funkcji. To znaczy rodziny te będą świadome swych funkcji, będą je z większym lub
mniejszym stopniu akceptować i co najważniejsze, realizować w życiu społecznym
zgodnie z istniejącymi w nich normami i wartościami.52 Jednak na drugim biegunie
typologii rodzin problemowych znajdować się będzie rodzina patologiczna. Tego typu
rodzina jest nie tylko dysfunkcjonalna, ale wręcz kontestuje istniejące systemy wartości
i normy społeczne, manifestując skrajnie przeciwstawne i stanowi realne zagrożenie dla
istniejącego układu społecznego z kilku przynajmniej powodów. Po pierwsze, jej
dorośli członkowie wchodzą w konflikt z obowiązującym prawem, po drugie, odrzucają
podstawowe normy i wartości społeczne, po trzecie, proces socjalizacji i wychowania
dzieci w tych rodzinach niewiele ma wspólnego z podobnymi procesami realizowanymi
w rodzinach funkcjonalnych, a nawet problemowych. Dzieciom z tych rodzin
przekazywane sa najczęściej normy i wartości, które są skrajnym przeciwieństwem i
zaprzeczeniem tych przekazywanych w rodzinach społecznie, a zatem i powszechnie
uznanych za „normalne”. A co jest szczególnie niebezpieczne dla normalnie i
prawidłowo rozwijającego się społeczeństwa. Dzieci z tego typu rodzin, niestety nie są
świadome,
iż
przekazywany przez
rodziców
katalog wartości
i
zachowań
normatywnych jest z punktu widzenia społeczeństwa przestępstwem lub dewiacją.
Dzieci ucząc się takich zachowań traktują je jak obowiązujące normy, ponieważ wzory
te docierają do nich za pośrednictwem rodziców lub krewnych. Można, zatem przyjąć,
że rodzina patologiczna to grupa społeczna, której Zycie społeczne jest regulowane
przez
zbiór
wzorów
międzypokoleniowej
w
i
toku
zachowań
procesów
stanowiących
przedmiot
wychowawczych
i
transmisji
socjalizacyjnych,
przyczyniając się tym samym do pogłębienia nieprzystosowania społecznego dzieci
biorących czynny udział w tych procesach, jak również wszystkich rodzajów relacji i
komunikacji grupowej (społecznej).53
Rodzina jest dla człowieka, jak chce tego Jan Szczepański, grupą podstawową,
grupą, z która osobowość jednostki jest ściśle związana, zwłaszcza w aspekcie pełnienia
ważnych ról społecznych. Grupa podstawowa wyznacza obiektywne ramy zachowania
człowieka w określonych, ustabilizowanych warunkach strukturalno funkcjonalnych.
Prawidłowo ukształtowana rodzina jest dla jednostki tzw. grupą odniesienia
(porównawczego i normatywnego), z która świadomie i mocno identyfikuje się, jako jej
52
53
K.Czekaj, op. cit., s. 225 – 226.
Ibidem, s. 226-227.
24
członek, przyjmując i współtworząc kultywowane w niej poglądy, postawy, obyczaje,
zwyczaje, normy, wzory zachowania i postępowania. Tego typu reguły staja się
zinternalizowanymi regułami i nakazami ich członków, to swoisty almanach
bezkolizyjnego poruszania się w świecie społecznym. Rodzina wywiera, więc istotny
wpływ na zachowanie, zarówno zewnętrznorodzinne, jak i wewnętrznorodzinne.54
Dzieci wychowane w rodzinie spełniającej wszystkie swe podstawowe funkcje mają
znacznie większe szanse założenia w przyszłości rodzin funkcjonalnych (nie ma rodzin
bezproblemowych) niż ich rówieśnicy z rodzin dysfunkcjonalnych czy patologicznych.
Tak, więc problem jednego z jej członków, jak już wyżej było zaznaczone tworzy chaos
i dezorganizację jej struktur wewnętrznych i zewnętrznych, a w efekcie finalnym
doprowadzając do kryzysu.55 Kryzys rodziny indywidualnej, jak pisze Jan Szczepański,
może doprowadzić do jej całkowitej dezintegracji. W rodzinie dezorganizowanej
gospodarstwo
domowe
ulega
rozkładowi,
postawy
małżonków
stają
się
antagonistyczne, miejsce przyjaźni, zrozumienia i miłości zajmują uczucia niechęci i
nienawiści. Tego typu postawy mogą występować nie tylko pomiędzy małżonkami, lecz
również pomiędzy rodzicami a dziećmi. Rodzina zdezorganizowana przestaje spełniać
swoje zadania i funkcje w ramach zbiorowości rodzinnej oraz w ramach szerszej
społeczności. Zanikają jej funkcje wychowawcze i socjalizacyjne. Dzieci z rodzin
zdezorganizowanych
o
wiele
łatwiej
ulegają
zdemoralizowaniu,
są
gorzej
przysposobieni do życia w społeczeństwie i częściej popadają w konflikt z prawem. Z
tego wynika, iż występowanie rodzin zdezorganizowanych w skali masowej jest
zagrożeniem egzystencji społeczeństwa, które zostaje pozbawione podstawowych
jednostek ekonomicznych. Zakłóceniu również ulegają procesy socjalizacji. 56
Pedagogika bada proces wychowania w rodzinie, uwzględniając permanentnie
zmieniający się kontekst społeczny, oraz zmiany zachodzące wewnątrz rodziny.
Badania dotyczące tej problematyki mają coraz częściej charakter jakościowy. Nowe
obszary badań w pedagogice społecznej koncentrują się wokół problematyki dziecka i
dzieciństwa w różnego typu środowiskach rodzinnych. Bada się różne wymiary
dzieciństwa (zranione, zagrożone, osamotnione, gorszych szans, i in.) oraz czynniki
różnicujące jego jakość (bezrobocie, , bieda, dysfunkcjonalność, czas pracy rodziców,
choroby, niepełnosprawność, itd.). Uwzględnia się także czynniki, zjawiska, procesy
54
Z. Tyszka, op. cit., s. 71.
M.Jarosz, Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie. Instytut socjologi UW, Warszawa 1987, s. 7374.
56
J.Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii, op. cit., s. 334-335.
55
25
zachodzące w skali globalnej. W literaturze przedmiotu daje się zauważyć nowy,
interdyscyplinarny dyskurs o rodzinie i dziecku.57 Pedagogika społeczna troszczy się
także o rodziną, jako miejsce socjalizacji pierwotnej i jako podstawowe środowisko
wychowawcze.
Helena
Radlińska
budując
podstawy
pedagogiki
społecznej
koncentrowała się na analizie warunków życia jednostek w celu wzmacniania
możliwości ich pełnego rozwoju.58 O potrzebie wypracowania zintegrowanego modelu
środowiskowej pomocy dla rodzin szczególnej troski mówi się w Polsce od lat,
wskazuje na to praca socjalna z rodzinami (doradztwo małżeńskie i rodzinne
świadczenia opiekuńcze dla dzieci, opieka zastępcza, świadczenia na rzecz
niezamężnych matek, usługi ochronne, itd.).59Pewnym rozwiązaniem są także
inicjatywy „oddolne”, jak choćby koncepcja osiedlowych służb społecznych, w których
przewidziana jest funkcja „opiekuna rodziny.60
Dynamika rozwoju i przeobrażeń współczesnej rodziny powoduje, że praca socjalna
staje się stałym elementem współdziałania z tą podstawową grupą społeczna. Z metod
zaproponowanych przez profesjonalną pracę socjalną, a więc, indywidualny przypadek,
pracę z grupą i organizowanie środowiska lokalnego najbardziej dostosowana do
warunków egzystencji rodziny wydaje się zdaniem większości pedagogów społecznych
socjologów, pracowników socjalnych pierwsza metoda –indywidualny przypadek,
rozumiany, jako praca z rodziną (family case work).61
Metoda indywidualnego przypadku jest powszechnie stosowana w działaniach
pomocowych. Polega ona na bezpośrednim oddziaływaniu pracownika socjalnego na
klienta i jego otoczenie w taki sposób, aby zmobilizować jego siły wewnętrzne w celu
lepszego wzajemnego przystosowania klienta i środowiska, w którym on funkcjonuje.
Prowadzenie indywidualnego przypadku jest trudne i złożone, pracownik socjalny
powinien dysponować określonymi predyspozycjami. Wymaga postawy aktywnej obu
stron (zarówno klienta jak i pracownika socjalnego). Aktywność pracownika socjalnego
musi być wsparta na wiedzy teoretycznej, a także na praktycznym doświadczeniu oraz
B. Matyjas, Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta, Wydawnictwo
Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003, s. 13.
58
B. Matyjas, Pedagogika społeczna i rodzina – obszary badań, [w:] Pedagogika społeczna T. 2, Red. E.
Marynowicz-Hetka, PWN, Warszawa 2007, s. 515-517.
59
R. A. Skidmore, M. G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo “Śląsk”,
Katowice 1998, s. 185-186.
60
A. Dziewulak, S. Dzięciołowska, E. Kosel, L. Ślusarski, Wybrane problemy osiedlowej polityki
społecznej i planowania społecznego. Wyniki badań i propozycje rozwiązań systemowych [w:] Polityka
społeczna i praca socjalna w miejscu pracy i środowisku zamieszkania, Red. T. Przeciszewski,
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Zarząd Główny, Warszawa 1985, s. 84.
61
K. Wódz, Paca socjalna w środowisku zamieszkania, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998, s.142.
57
26
na znajomości samego siebie. Prowadzenie indywidualnego przypadku musi się opierać
na dokładnie opracowanej diagnozie sytuacji, która powinna zawierać:
 opis poszczególnych problemów
 ich wzajemne powiązania
 przyczyny występujących problemów
 zasoby i bariery (zarówno instytucjonalne jak i osobowościowe) w rozwiązywaniu
poszczególnych problemów
 stosunek klienta do problemów.
Diagnoza problemów powinna być sporządzana wspólnie z klientem, powinna być
zakończona skonstruowaniem długofalowego planu wyjścia z trudnej sytuacji.
Długofalowy plan jest realizowany i poddawany systematycznej ocenie.
Praca socjalna indywidualnym przypadkiem (case work) to złożony proces
wzajemnie sprzężonych czynności diagnostycznych, formowania planu pomocy i oceny
jego skuteczności.
Postępowanie pracownika socjalnego prowadzącego indywidualny przypadek
powinno się rozpoczynać od właściwie zdefiniowanego problemu, poprzedzonego
starannym rozpoznaniem sytuacji życiowej klienta, przyczyn zwrócenia się o pomoc i
jego oczekiwań. Podstawowymi narzędziami w tej fazie są: rozmowa i wywiad z
klientem oraz wywiad środowiskowy. Następna faza to starannie opracowany plan
postępowania, który powinien się opierać na jasno sprecyzowanych celach takich, jak:
Kto jest adresatem działań? Jakich zmian oczekujemy? W jakim czasie i zakresie
spodziewane są skutki naszej interwencji? Trzecia faza postępowania zależy od
uprzednio określonych celów. Jeżeli celem jest modyfikacja zachowania posługujemy
się terapią behawioralną. Jeżeli celem jest zmiana samego siebie w grę wchodzi terapia
poznawcza. Jeżeli celem jest poprawa społecznego funkcjonowania stosowane może
być podejście ekologiczne lub rozwojowe.62
Metodę pracy z indywidualnym przypadkiem można także wykorzystać, jak już
było zaznaczone do pracy z rodziną. Niestety jak dotąd nie przejęła się u nas
sprawdzona (Francja) odmiana case work – praca z rodzina (family case work), w
obrębie, której można wyróżnić kilka podejść. Najważniejsze z nich to podejście
psychodynamiczne skoncentrowane na osobowość członków rodziny, komunikacyjne
stawiające sobie za cel niwelowania zakłóceń komunikacji interpersonalnej w obrębie
62
Ibidem, s. 136-137.
27
rodziny,
strukturalne
skoncentrowane
na
wewnętrznych,
zewnętrznych
oraz
środowiskowych czynnikach dezorganizacji rodziny, oraz interwencja kryzysowa
oferująca krótkotrwałą pomoc doraźną w nagłych lub szczególnie dramatycznych
wydarzeniach w rodzinie.63
Idea powołania instytucji opiekuna rodzinnego w ramach już istniejących lub
zupełnie
nowych
struktur
organizacyjnych
pomocy
społecznej
wyrosła
z
przeświadczenia, że skuteczność pomocy rodzinie zależna jest od kompleksowego
rozpoznanie jej sytuacji i opracowania spójnego planu działań naprawczowspomagających.64 Właśnie dzięki takim intensywnym kontaktom z rodziną, penetracji
środowiska, w którym żyje, znajomości przepisów opiekun rodziny jest w stanie
spełniać rolę koordynatora rozmaitych usług socjalnych. Praktyczna przydatność tego
rodzaju działań wydaje się oczywista, mimo to próby wykorzystania tej koncepcji pracy
socjalnej z rodziną specjalnej troski wciąż jeszcze należą do rzadkości.65
Zakres tego rodzaju działań zainicjowanych przez przygotowanych do tego
pracowników socjalnych jest w takim układzie bardzo szeroki i pomyślany w ten
sposób, aby od aktywnej interwencji w życie rodziny początkowej fazie pomocy
doprowadzić stopniowo do wycofania się pracownika socjalnego (opiekuna rodziny).66
Pierwsza faza działań wspomagających wymaga, zatem od opiekuna rodziny stałego i
intensywnego kontaktu z rodziną, udziału w rozwiązywaniu problemów dnia
codziennego, dużego zaangażowania emocjonalnego, a także dużego nakładu czasu i
energii.67 W drugiej fazie działanie kontakty pracownika socjalnego z rodziną stają się
rzadsze, mniej opiekuńcze, bardziej doradcze i kontrolne. Podejmowane przez opiekuna
rodzinnego
czynności
interwencyjno-naprawcze,
doradcze,
wspomagające,
mobilizujące, w tej fazie działań mają przede wszystkim charakter działań
systemowych, sprzyjających podtrzymywaniu rodzinnych więzi i wzmacnianiu
opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny. Wymaga to rzecz jasna odpowiedniego
przygotowania grupy pracowników socjalnych do pracy z całą rodziną, jak również, co
bardzo ważne, do umiejętności pracy w zespole.68
B. Du Bois, K. K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice, 1998, s. 219.
A. Dziewulak, S. Dzięciołowska, E. Kosel, L. Ślusarski, Wybrane problemy osiedlowej polityki
społecznej i planowania społecznego. Wyniki badań i propozycje rozwiązań systemowych [w:] Polityka
społeczna i praca socjalna w miejscu pracy i środowisku zamieszkania, op. cit., s. 85-86.
65
Ibidem, s. 86-88.
66
K. Wódz, op. cit., s. 170.
67
Ibidem, s. 170.
68
Ibidem, s. 170-171.
63
64
28
Jedną z dość często spotykanych form takiej terapii rodzinnej opartej na pracy
socjalnej jest mediacja, rozumiana, jako sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale
bezstronnego
mediatora,
pozwalająca
na
osiągnięcie
porozumienia,
które
satysfakcjonuje obie strony. Mediacja zakłada, iż strony uczestniczące w tym procesie
występują na równych pozycjach. Jednak w konfliktach rodzinnych można rozważać
stosowanie mediacji pomagającej rozwiązywać trudności, ale każdorazowo należy
wziąć pod uwagę przede wszystkim interes obu stron, jednak w wyjątkowych
wypadkach brać pod uwagę interes ofiary i jej stan psychiczny.. Chodzi o to by nie
mediować w warunkach zdecydowanej asymetrii stron, w sytuacji, kiedy osoba
pokrzywdzona przystaje na warunki ugody z powodu presji lub lęku przed sprawcą (np.
W wypadkach przemocy w rodzinie, gdzie występuje oczywisty brak równowagi
pomiędzy małżonkami mediacja może doprowadzić do nie tylko niesprawiedliwych
ocen. Ale również narazić ofiarę na niebezpieczeństwo ze strony sprawcy.). 69
W Polsce mediacja jest jeszcze stosunkowo mało znana, i nową forma pracy z
rodzina. Proces mediacji jest procedurą posiadającą swoją strukturę pozwalającą na
prowadzenie terapii według pewnego sprawdzonego schematu postępowania. Wyróżnia
się następujące fazy mediacji:
Nawiązanie kontaktu ze stronami sporu-zmotywowanie stron do podjęcia dyskusji i
zainicjowania kontaktu;
Wybranie strategii przeprowadzenia mediacji-sposób rozwiązanie konfliktu;
Zebranie informacji dotyczące zaistniałego konfliktu;
Budowanie zaufania i podjęcie współpracy;
Stworzenie pozytywnej atmosfery, pozwalającej na ułożenie dalszych działań
terapeutycznych jak; ustalenia czasu i reguł spotkań, zasad zachowania, tematów,
jakie będą poddawane dyskusji, itd.70
Każda faza procesu mediacyjnego ma swoje cele i zadania. Wymaga, więc
określonych umiejętności ze strony mediatora. Postęp w mediacji będzie zależał od
wielu czynników takich jak na przykład emocjonalne gotowości uczestników sporu do
jego rozwiązania, umiejętności komunikacyjnych i możliwości koncentrowania się na
zadaniu rzeczowej rozmowy umożliwiającej dążenie do zawarcia porozumienia. Jednak
należy również brać pod uwagę fakt, że mediacja nie zawsze kończy się porozumieniem
69
70
A. Banaszek, Mediacja po wyroku, Praca socjalna, 2003, nr 1.
J. Cichla, Mediacja w sprawach przemocy domowej, Praca socjalna 2007, nr 6, s. 38.
29
stron, mimo to sam proces niesie ze sobą sporo korzyści. To, że uczestnicy mediacji
powiedzą sobie, co jest dla nich ważne i co ich nurtuje, na pewno spowoduje
zmniejszenie napięcia między nimi i pozwoli zrozumieć przyczyny konfliktu.71
Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego
płynie prawo do pełnego rozwoju. Prawa natury należy jednak odpowiednio
zabezpieczyć i rozpoznać. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione,
stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym
prawie mówimy wtedy, gdy dobrze służy człowiekowi, a więc jest mądrze i
odpowiednio wykorzystane. Dzieci posiadają szczególne prawa. Rozwój ich
człowieczeństwa przebiega, bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo
zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje do tego
rodziców,
opiekunów,
potrzebuje
wielu
innych
ludzi.
Dlatego
naturalnymi
„strażnikami” praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też
specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i
powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka. Wychowanie dziecka, to
dawanie dobra, aby ono mogło następnie dawać dobro innym — również swoim
własnym dzieciom. Dziecko nie jest w stanie wziąć sobie samo dobra. Niemowlę
zostawione samo sobie umrze. Dziecko niekochane będzie się czuło nieszczęśliwe,
zagubione.72 Tymczasem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstaje nowa
ustawa o systemie opieki rodziną i dzieckiem. Choć jest jeszcze w fazie planowania i
tworzenia, można wnioskować, iż szykuje się prawdziwa rewolucja na tym polu.
Autorzy reformy wskazali na cztery operacyjne cele, których osiągnięcie byłoby
wskaźnikiem zajścia rzeczywistych reform instytucjonalnych w systemie pomocy
dziecku i rodzinie. Po pierwsze, zmniejszenie liczby placówek socjalizacyjnych i ich
wielkości,. Po drugie, wyraźny wzrost dzieci powracających do rodzin naturalnych
zarówno z placówek socjalizacyjnych, jak i rodzin zastępczych. Po trzecie, opieka nad
dzieckiem pozbawionego naturalnej opieki rodzicielskiej powinna stanowić element
szerszego systemu wspierania rodzin w środowisku lokalnym. Po czwarte, praca
socjalna z rodziną. Ponieważ podstawową wadą dotychczasowego systemu jest brak
koordynacji na poziomie lokalnym działań prowadzonych działań przez różne służby i
instytucje. A konkretnie, zasadnicze problemy związane z realizowaniem reformy
opieki nad dzieckiem i rodziną wynikają z niedoskonałej sprawności młodego jeszcze
71
Ibidem, s. 39.
R. A. Skidmore, M. G. Thackeray, op.cit. s.186-188.
72
30
samorządu powiatowego - nadal nie do końca uświadamianego faktu, iż
opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, są zadaniami własnymi powiatów (tak organizacyjnymi jak i
finansów). Odpowiednio silne akcentowanie problematyki wspierania dzieci i rodziny
w strategii powiatowej i planowanie konkretnych działań są wyłącznie uzależnione od
organizatorów opieki - czyli władz lokalnych. Również dofinansowanie tych zadań
własnych powiatu z dotacji z budżetu państwa nie pozwala na swobodny przepływ
środków między różnymi zadaniami (np. środków przewidzianych w rozdziale
placówki opiekuńczo-wychowawcze nie można przekazać na realizację innych zadań,
takich jak organizowanie opieki w rodzinach zastępczych czy prowadzenie poradnictwa
dla rodziny).73 Aby podjęte działania naprawcze osiągnęły zamierzony skutek należy
oprócz. m. in. podniesienia liczby specjalistów pracujących w PCPR-ach tworzenia
zespołów interdyscyplinarnych do pracy z rodzinami, jak również przygotowania
standardów pracy PCPR, upowszechnienie szkoleń przeznaczonych dla pracowników
socjalnych, sędziów rodzinnych i służb sądowniczych również usprawnienie procedur
adopcyjnych dla dzieci trwale odrzuconych przez swoich rodziców.74
ZAKOŃCZENIE
O tym, iż rodzina stanowi dla większości ludzi podstawowe siedlisko życia
społecznego, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednak przemiany, jakie dokonały
się współcześnie w jej strukturach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, każe się
zastanowić nad jej przyszłością, a przede wszystkim znaczeniem, jako grupy pierwotnej
i instytucji, w ramach, której przebiegają procesy, przede wszystkim socjalizacyjne i
integracyjne, grupy i/lub instytucji, w której jej członkowie maja możliwość zaspokoić
swoje podstawowe potrzeby zarówno jednostkowe, jak i szersze, społeczne. Poważne
przeobrażenia strukturalne współczesnej rodziny jak zmniejszenie liczby dzieci, rozpad
tradycyjnej wielopokoleniowej tradycyjnej grupy rodzinnej, przekształcenia stosunków
wewnątrzrodzinnych (na linii żona – mąż, rodzice – dzieci, itd.) są kompatybilne na
ogół z procesami industrializacji i urbanizacji, a ostatnio i ich zmodyfikowanej,
uwspółcześnionej formy, globalizacji. Ich tempo i zakres oddziaływania są w
73
74
http://bip.kprm.gov.pl
http://www.isp.org.pl
31
poszczególnych krajach bardzo zróżnicowane. Identycznie przebiega to również na
poziomie wewnętrznym życia rodzinnego, a konkretnie funkcji rodziny, które również
określane są zarówno przez zjawiska procesy globalne, ogólnospołeczne (przeobrażenia
ekonomiczne, polityczne, społeczne, ideologiczne i mentalne na poziomie jednostki),
jak i bardzo specyficzne cechy danego środowiska społecznego i kulturowego. Spośród
wielu funkcji pierwotnie pełnionych przez rodzinę modyfikacji uległy zwłaszcza takie
funkcje, jak; materialno - ekonomiczna, opiekuńczo – zabezpieczająca, socjalizacyjna,
jak również prokreacyjna. Zmienia się ich hierarchia ważności, niektóre tracą na
znaczeniu (funkcja legalizacyjno – kontrolna), inne ponownie nabierają znaczenia
(funkcja emocjonalno – ekspresyjna), jeszcze inne całkowicie ulegają atrofii (funkcja
materialno – ekonomiczna czy gospodarcza).
Prowadzone od wielu lat w Polsce na świecie badania (socjologiczne,
pedagogiczne, antropologiczne, filozoficzne itp.) dowodzą, iż rodzina niezależnie od
kontekstu społeczno – kulturowego, politycznego, ekonomicznego czy nawet
ustrojowego jest nadal fundamentem społecznej struktury, a pełnione przez nią funkcje
nadal, mimo, że, pedagodzy, psycholodzy i socjologowie wskazują na niestabilność
małżeństwa i rodziny, będącą skutkiem rozpadu rodziny tradycyjnej, czy innych
wskazanych przez nich zachodzących zmian są w wielu sferach życia społecznego
nadal nie do zastapienia. Takiego stanu rzeczy nie zmieniła nawet ideologia
postmodernistyczna, czy jak kto woli postmarksistowska, w ogromnym stopniu
negująca znaczenie rodziny w życiu społecznym i zapowiadająca jej rychły koniec,
przynajmniej w dotychczasowej formie. Nie zmieniła tego również epoka, według
Becka, obfitująca w sprzeczne interesy związane z rodziną, pracą, miłością i swobodą w
realizacji indywidualnych celów75. Mimo, iż przynajmniej zewnętrznie wskazuje na to
daleko posunięty pluralizm form życia rodzinnego. To „niezłomne” trwanie rodziny
wynika przede wszystkim, jak twierdza specjaliści z „podwójnego biologiczno –
społecznego charakteru rodziny, podporządkowanemu naturalnemu rytmowi prokreacji,
dojrzewaniu potomstwa i starzenia się jej członków, którym kultura społeczna nadaje
określoną instytucjonalna formę”.76
Współczesne poglądy na małżeństwo i rodzinę ukształtowały się pod wpływem
licznych badań, socjologicznych, filozoficznych, historycznych i pedagogicznych,
antropologicznych studiów porównawczych, współczesnej wiedzy psychologicznej jak i
75
76
A.Giddens, op. cit., s. 199.
K.Wódz, op. cit., s. 163.
32
prawniczej czy medycznej. Po okresie wspomnianych już zainteresowań koncepcjami
głoszącymi zmierzch tradycyjnej rodziny i kryzysu małżeństwa (w tradycyjnej formie)
w nowoczesnym zglobalizowanym społeczeństwie, obserwuje się od pewnego czasu
bardziej wyważonych i subtelnych rozwiązań i wyjaśnień tego zagadnienia. Pojawiły
się próby przeformułowania teorii rodziny nuklearnej na nowy poziom percepcji
społecznej, zgodny z wynikami badań i potoczna obserwacja, zgodny również z
mechanizmami ekonomicznymi i demograficznymi współczesnego świata. Działania te
są swoistym „kołem zamachowym” dla obserwowanych ostatnio podlega rodzina,
przemian, w których ogromna role odgrywają zarówno czynniki dezintegrujące jak i
integrujące w obrębie małej dużej grupy rodzinnej.
W naszym kraju wiele tych zmian w odniesieniu do małżeństwa i rodziny nie jest
tak zaawansowanych jak w Stanach Zjednoczonych i Zachodniej Europie. Rodzina i
więzy pokrewieństwa są częścią życia każdego człowieka, a zatem życie rodzinne
obejmuje pełny zakres doświadczeń emocjonalnych. Można, więc nadal mówić o
„polskiej rodzinie tradycyjnej”, czyli szerokich powiązaniach z szeroką grupą
krewnych, zwłaszcza w układzie międzypokoleniowym, oczywiście dostosowanej do
współczesnych wzorów kulturowych. Jednak owe powiązania nie zawsze jeszcze są
wynikiem wolnej woli czy swobodnej decyzji. Istotna rolę odgrywają tutaj obiektywne
trudności gospodarczo – ekonomiczne (brak mieszkania, pracy itd.), często zmuszające
młode małżeństwa do wspólnego zamieszkania z rodzicami, a wspomniane więzy
pokrewieństwa nierzadko maja charakter utylitarny, sprowadzony do doraźnej pomocy
materialnej. Nie wdając się jednak w głębsza analizę tych bardzo złożonych układów,
należy stwierdzić, że w polskim społeczeństwie więzi pokrewieństwa są istotnym
czynnikiem społecznej integracji, a rodzina stanowi dla wszystkich niemal poważne
źródło oparcia pomocy w bardzo różnych sytuacjach, jest nadal podstawowym
nośnikiem tradycji, społecznie aprobowanych norm zachowania i wartości, w obrębie,
którego dokonuje się podstawowego procesu uspołecznienia jednostki, procesu
wychowania młodych pokoleń.
33
BIBLIOGRAFIA
1. Adamski F.: Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2002;
2. Ambroziak W.: Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Wydawnictwo
UAM, CZZK, Poznań, 1997;
3. Banaszek B.: Mediacja po wyroku, Praca socjalna, 2003, nr 1
4. Cichla J.: Mediacja w sprawach przemocy domowej, Praca socjalna 2007, nr 6;
5. Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M.: Labirynty współczesnego społeczeństwa
Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1998;
6. Du Bois B., Miley K.K.: Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. T. 1 i 2,
Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998;
7. Dyczewski L.: Rodzina – społeczeństwo – państwo, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1994;
8. Encyklopedia edukacyjna „Wiedza i świat”, nr 127;
9. Encyklopedia Pedagogiczna. Red. W. Pomykało, Fundacja „Innowacja”, Warszawa
1997;
10. Giddens A.: Socjologia, PWN Warszawa 2004;
11. Kamińska J.: Kościół a rodzina. [w] Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny.
Raport Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet oraz IPiSS, Warszawa 1997
zeszyt nr 13;
12. Kozak S.: Sieroctwo społeczne, PWN, Warszawa 1986;
13. Kwak A.: Niezamężna kohabilitacja jako zjawisko społeczne. Studia Socjologiczne
nr 3-4;
14. Kwak A.: Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabilitacja. Wydawnictwo
Akademickie „Żak” Warszawa 2005;
15. Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000;
16. Łapińska R.: Psychologia wieku dorastania. PWN, Warszawa 1966;
17. Matyjas B.: Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta,
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003
18. Ochmański M.: Istota wychowania w rodzinie a zachowanie dziecka w
przedszkolu. "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", 1993, t. XV;
34
19. Pedagogika rodziny, Red. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Wydawnictwo
„Adam Marszałek”, Toruń 1997;
20. Pedagogika społeczna T. 2, Red. E. Marynowicz-Hetka, PWN, Warszawa 2007;
21. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Red. T. Pilch, J.
Lepalczyk, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1993;
22. Pielkowa J.: Rodzina samotnej matki, jako środowisko wychowawcze, Uniwersytet
Śląski, Katowice 1983;
23. Pieter J.: Poznawanie środowiska wychowawczego. Ossolineum, Wrocław-Kraków
1960;
24. Polityka społeczna i praca socjalna w miejscu pracy i środowisku zamieszkania,
Red. T. Przeciszewski, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Zarząd Główny,
Warszawa 1985;
25. Rembowski J.: Więzi uczuciowe w rodzinie, WSiP, Warszawa 1972;
26. Rembowski J.: Więzi uczuciowe w rodzinie, PWN, Warszawa, 1979;
27. Skidmore R. A., Thackeray M. G.: Wprowadzenie do pracy socjalnej
Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998;
28. Slany K.: Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym
świecie Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002;
29. Sośnicki K.: Istota i cele wychowania; Nasza Księgarnia, Warszawa 1967;
30. Stasiak H: Kształty i wnętrza rodziny, Wiedza Powszechna Warszawa 1975;
31. Strategia Polityki Społecznej Województwa śląskiego na lata 2006-2020, Katowice
2006;
32. Tyszka Z.: Socjologia rodziny. PWN, Warszawa 1976;
33. Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
2001;
34. Wódz K. Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Wydawnictwo „Śląsk”,
Katowice 1998;
35. Zaborowski Z.: O rodzinie. Rodzina, jako grupa społeczno – wychowawcza, NK,
Warszawa, 1980;
36. Znaniecki F.: Socjologia wychowania Tom I . PWN, Warszawa 1973;
INTERNET
1. http://bip.kprm.gov.pl
35
2. http://www.isp.org.pl.
AKTY PRAWNE
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz.
483;
2. Zgromadzenie
Ogólne
Narodów
Zjednoczonych
Konwencja
o
Prawach
Dzieckaobowiązująca w naszym kraju od 7 lipca 1991 roku, - Dz. U. z 1991 r. Nr
120, poz.527;
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. z
dnia 20 września 2005 r. Nr 180 poz. 1493);
4. Ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. z 1964 r. Nr
9, poz. 59 ze zmianami);
5. Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia
2004 r.);
6. Ustawa o systemie oświaty, z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 ze zmianami);
7. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, z dnia 26 października 1982 r. (Dz.
U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 ze zmianami);
8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ogłoszono dnia 8 czerwca 2006
r. (Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600 0raz z 2007 r. nr 17, poz.
95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238 i nr 191,
poz. 1369), Rozdz. 2, Art. 6.);
9. Rozporządzenie MENiS w Sprawie Zasad Udzielania i Organizacji Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
w
Publicznych
Przedszkolach,
Szkołach
i
Placówkach z z dn. 7 stycznia 2003 roku (D. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 650;
36
Download