Załącznik 2 (wzór pisma przewodniego do Zastępcy Dyrektora

advertisement
Załącznik 2 (wzór pisma przewodniego do Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów
Rozwoju Instytucjonalnego UKIE)
FIRMA
Pan
Adam Sadownik
Dyrektor Departamentu Programów
Rozwoju Instytucjonalnego
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Aleje Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
Stowarzyszenie (nazwa) z siedzibą............... zwraca się z prośba o wydanie zaświadczenia
o pochodzeniu środków będących w naszej dyspozycji na mocy Umowy Nr........., zawartej
przez nasze Stowarzyszenie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.
Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. – w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr
97, poz.970)
Zaświadczenie powyższe jest nam niezbędne do prawidłowego rozliczania zobowiązań
podatkowych Stowarzyszenia.
PIECZĘĆ I PODPIS
Załączniki:
 Kserokopia Umowy dotacji
 Kserokopia zaświadczenia banku o wpływie środków
Download