mr 26 01 2016 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

advertisement
MINISTERSTWO ROZWOJU
Warszawa, 26 stycznia 2016 r.
DEPARTAMENT SYSTEMU
WDRAŻANIA PROGRAMÓW
INFRASTRUKTURALNYCH
DWI.V.8620.2.2016.DK. 1
NK: 17403/16
Pani Aleksandra Piotrowicz – Przyłuska
Dyrektor
Departamentu Funduszy Ekologicznych
Ministerstwo Środowiska
Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2016 r. nr DFE-IV.795.3.3.2016.JWP w sprawie problemów
w korzystaniu z Bazy Konkurencyjności przez potencjalnych beneficjentów POliŚ 2014-2020, informuję, że
w podrozdziale 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POliŚ na lata 2014-2020
w przypisie 43 do pkt 7 lit. a ppkt ii) wprost wskazano, że Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich
umożliwia umieszczanie ogłoszeń beneficjentom.
Natomiast, zgodnie z ww. postanowieniem Wytycznych, jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać
zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech
potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na
swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę.
Jednocześnie informuję, że Instytucja Zarządzająca POliŚ nie ma uprawnień do wprowadzania zmian
w funkcjonalności formularza rejestracyjnego do Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Za
koordynację działania ww. Bazy i ewentualne zmiany w jej funkcjonowaniu odpowiada Instytucja
Koordynująca Umowę Partnerstwa, która nie planuje zmian zmierzających do rozszerzenia dostępu do Bazy
dla wnioskodawców. Tym bardziej, że warunki spełnienia zasady przejrzystości przez wnioskodawców
zostały wprost określone w wytycznych do kwalifikowalności wydatków, zarówno horyzontalnych,
jak i programowych.
Niniejsze pismo zostało skierowane do wiadomości wszystkich Instytucji Pośredniczących w celu
zachowania jednolitości w zakresie interpretacji warunków kwalifikowalności wydatków. Jednocześnie
uprzejmie proszę wszystkie Instytucje Pośredniczące o przekazanie informacji na temat
warunków
spełnienia zasady przejrzystości przez wnioskodawców do Instytucji Wdrażających i Beneficjentów.
Z poważaniem,
Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.
5.
Pani Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia;
Pani Agnieszka Michalska, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii;
Pani Karolina Tylus-Sowa, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego;
Pan Krystian Szczepański, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej;
Pan Paweł Szaciłło, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
2
Download