Lista biegłych na 2017r

advertisement
Lp.
Imię i nazwisko
Telefon i adres
Kadenc
ja
do
roku
Specjalność
AUDYT WEWNĘTR ZNY
1. mgr Zenon Korościk
Tel. 664 081 085
ul. Oliwkowa 59
55-002 Dobrzykowice
e-mail:
[email protected]
dr Krzysztof
2.
Paliwoda
1.
2.
mgr inż. Jan
Maciejewski
tel. 601 435 070
email: [email protected]
58-500 Jelenia Góra,
UP – 8 skrytka 502
audyt wewnętrzny, audyt
wewnętrzny, audyt
funduszy Unii
Europejskich, audyt
energetyczny,
księgowość, audyt
funduszy Unii
Europejskiej
2021
Audyt wewnętrzny,
kontrola państwowa
(RIO, NIK, UZP, CBA
i in.)
2021
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Tel. 0 882 410 520
ul. Próchnika 2/51
bezpieczeństwo i higiena
42-207 Częstochowa
pracy
e-mail; [email protected]
dr inż. Przemysław
Radosław
Stawiarski
tel. 603 324 300
e-mail: [email protected]
www.opiniesadowe.pl
2020
budownictwo, materiały
budowlane oraz
bezpieczeństwo i higiena
pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych
2017
BUDOWNICTWO
1. mgr inż. Anna Łuczak
2
inż. Radosław Berliński
tel. 507 – 500 – 595
Bolesławiec, ul. Jana Pawła II 4a/3
e-mail: [email protected]
szacowanie
nieruchomości
2017
tel. 663 266 708
e-mail: [email protected]
budownictwo,
kosztorysowanie i
zarządzanie
nieruchomościami
2020
1
Lista biegłych na 2017r
3.
mgr Zbigniew Błażków
4
mgr Elżbieta Brzastowska
5
mgr inż. Janusz Cholawo
6. Irena Ciepła
7. mgr inż. Danuta DuchMackaniec
8.
mgr inż. Tadeusz Drapała
9
mgr inż. Marcin Figiel
Ocena stanu technicznego
i wycena maszyn, urządzeń
i pojazdów w tym maszyn
i sprzętu rolniczego oraz
Ul. Rycerska 18
58-573 Piechowice
Tel. 505 131 636
ocena stanu technicznego
e-mail: [email protected] wyposażenia warsztatów,
biur, hoteli, sklepów i
instytucji
54-622Wrocław
Szacowanie wartości
Ul. Parandowskiego 1
nieruchomości, wyceny
Tel 510 182 602
przedsiębiorstw i
Tel/fax 71/3577170
ekspertyz ekonomicznoe-mail: [email protected]
finansowych
2018
2018
tel. 603 783 628
58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 19
e-mail: [email protected]
wycena nieruchomości i
budownictwo ogólne
2020
tel.602 525 334
tel./fax (75) 75 57 644
email: [email protected]
58-500 Jelenia Góra,
ul. Wróblewskiego 34
wycena nieruchomości,
zniesienie współwłasnosci
2020
inżynieria i mykologia
budowlana
2021
tel. 509 912 092
email: [email protected]
58-560 Jelenia Góra,
Tel. 603 651 196, 75 722 16 34
Platerówka 104
59-816 Platerówka
e-mail: [email protected],
[email protected]
Tel. 607 961 737
e-mail: [email protected]
szacowania
nieruchomości, czynszów,
ograniczonych praw
rzeczowych oraz maszyn i
urządzeń
Budownictwo drogowe
oraz bezpieczeństwo
ruchu drogowego
10. mgr Waldemar Gryczka
58-500 Jelenia Góra
501 339 072
e-mail; [email protected]
wycena nieruchomości
11 Grażyna Grzyb
Kamienna Góra
506 996 549
e-mail [email protected]czta.onet.pl
wycena nieruchomości
2019
2017
2021
2
Lista biegłych na 2017r
2020
12 inż. Bogusława Jasińska
______________________________
13 mgr inż. Lech Jóźwik
mgr inż. Maria Jaworska14 Tarnawska
58-304 Wałbrzych
Tel. 512 525 680
e-mail: [email protected]
tel. (75)76 45 845
kom. 601 892 677
58-500 Jelenia Góra,
ul. Sobieskiego 82a/60
e-mail: [email protected]
budownictwo miejskie
i przemysłowe, mykologia
i wycena nieruchomości
2017
budownictwo lądowe
2018
PRZERWA W
CZYNNOŚCIACH
BIEGŁEGO OD 01 marca
2017 do 30 czerwca
2017r.
wycena nieruchomości,
projekty podziału
nieruchomości
15. inż. Albin Kubów
2019
2017
tel. (75)732-21-16
59-700 Bolesławiec,
ul. Willowa 6
e-mail: [email protected]
szacowanie
nieruchomości
16. mgr. inż. Zdzisław
Królikowski
Ul. Poziomkowa 35 A
58-500 Jelenia Góra
Tel 609 077 331
17. inż. Jerzy Karpiński
tel. 604 21 88 90
e-mail; [email protected]
ocena prawidłowości
wykonania robót
2020
budowlanych, określenia
wartości robót
budowlanych, rozliczania
robót budowlanych
szacowanie, określanie
wartości nieruchomości
oraz czynności
2021
związanych z
projektowanym podziałem
nieruchomości,
wyodrębnianiem lokali,
jako samodzielne lokale
mieszkalne, usługowe
(nieruchomości
gruntowych
zabudowanych i
niezabudowanych)
18. mgr. inż. Bożena Krukowska tel. 506 021 760
74 84 50 160
- Zdanowicz
Ul. XXX – lecia PRL 21A
58-379 Czarny Bór
e-mail: [email protected]
19. Jacek Kurpiel
[email protected]
wycena nieruchomości
2021
Kosztorysowanie robót
2022
3
Lista biegłych na 2017r
budowlanych branży
ogólno-budowlanej
inż. Krzysztof Lubieński
tel. 601 070 459
e-mail: [email protected]
budownictwo lądowe,
szkody górnicze w
zakresie infrastruktury
budowlanej
2017
inż. Józef Łabeński
tel. 510 238 550
58-560 Jelenia Góra,
ul. Malinnik 22/21
e-mail: [email protected]
budownictwo ogólne i
przemysłowe,
kosztorysowanie i
rozliczanie budów oraz
robót budowlanych
2017
tel. (75) 722 35 11
59-800 Lubań,
ul. Żymierskiego 2c/20
e-mail; [email protected]
budownictwo ogólne i
szacowanie
nieruchomości
2017
Ul. Mochnackiego 7,58-560 Jelenia
Góra
Tel. 601570426
budownictwo
20.
21.
22 inż. Bogdan Mejer
23
mgr inż. Monika Moskwa
inż. Stefan Marian Olejnik
24.
ul. Jana Sobieskiego 11
59-700 Bolesławiec
Tel. 609 814 648
e-mail: [email protected]
2018
budownictwo ogólne
2017
25. mgr inż. Andrzej Prostak
kom. 784 582 528
59-700 Bolesławiec,
ul. Góralska 54
e-mail: [email protected]
budownictwo lądowe
2018
26 inż. Witold Puzio
tel. (75) 64 70 420
58-560 Jelenia Góra,
ul. Malinnik 22/22
e-mail: [email protected]
budownictwo i wycena
robót oraz obiektów
budowlanych, szacowanie
nieruchomości,
zarządzanie
nieruchomościami
2017
tel. 663950530
58-570 Jelenia Góra
ul. Bronka Czecha 9
e-mail; [email protected]
rolnictwo (uprawa i
hodowla roślin, sadów,
upraw jagodowych,
ogrodnictwo) oraz
zarządzanie
2017
mgr inż. Ziemowit Pielas
27
4
Lista biegłych na 2017r
nieruchomościami
28. mgr inż. Monika Siofer
29
mgr Jerzy Schönborn
30. dr inż. Przemysław
Radosław Stawiarski
31
32
mgr Dariusz Sas
mgr Tomasz Śmidowicz
33. mgr inż. arch. Tarnawski
Lech
Plac Wyszyńskiego 33/4
58-500 Jelenia Góra
szacowanie
Tel. 75 7524097
nieruchomości
691 221 116
e-mail: [email protected]
2017
tel. 601 170 720
Lubawka
wycena nieruchomości
i ich podział
2018
tel. 603 324 300
e-mail: [email protected]
www.opiniesadowe.pl
budownictwo, materiały
budowlane oraz
bezpieczeństwo i higiena
pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych
2017
Tel. 604208370
ul. Sierpnia 80 nr 14
59-700 Bolesławiec
e-miał: [email protected]
Tel. 510 288 991
Ul. Mickiewicza 1C
59-900 Zgorzelec
e-mail: [email protected]
tel. 601 918 482
Biuro Usług Inwestycyjnych
ATAREX, ul. Sobieskiego 82a/60,
58-500 Jelenia Góra
e-mail: [email protected]
szacowanie
nieruchomości
(wycena nieruchomości,
rzeczoznawstwo
majątkowe, ograniczone
prawa rzeczowe, spory o
wycenę i podział
nieruchomości, wycena
maszyn i urządzeń trwale
związanych z gruntem
szacowanie
nieruchomości (wycena
nieruchomości,
rzeczoznawstwo
2022
majątkowe, ograniczone
prawa rzeczowe, wycena
maszyn i urządzeń trwale
związanych z gruntem)
budownictwo z
uwzględnieniem
zagadnień
architektonicznoprojektowych, wyceny
nieruchomości oraz
wyceny przedsiębiorstw
2019
5
Lista biegłych na 2017r
2019
34. mgr inż.
Zbigniew Tomczak
tel. (75) 7210023
kom. 697 984 051
email email; [email protected]
59-800 Lubań. ul. Kwiatowa 5
szacowanie
nieruchomości
2020
Trojan Mirosław
tel. (75) 782-42-62,
607 447 318
59-600 Lwówek Śląski,
ul. Al.Wojska Polskiego 12/1
e-mail: [email protected]
szacowanie
nieruchomości oraz
maszyn i urządzeń trwale
związanych z gruntem
2020
mgr Daniel Płócienniczak
e-mail [email protected]
szacowanie
nieruchomości
Projektowanie i
wykonawstwo
budownictwa drogowego,
wykonawstwa
budownictwa mostowego,
norm, cen,
kosztorysowania i
rozliczania robót
budowlanych w
warunkach ofertowych i
przetargowych oraz
prawidłowości
przeprowadzenia
przetargów w oparciu o
Ustawę Prawo Zamówień
Publicznych
2019
35.
36
37. inż. Edward Flak
ul. Platanowa 26
20-826 Lublin
Tel. 602 443 316
38
mgr inż. Alicja Wilczewska
58-560 Jelenia Góra
604 064 870
wycena wartości
nieruchomości:
gruntowych, lokalowych,
zabudowanych
mieszkalnych,
przemysłowych,
usługowych, rolnych,
leśnych z wodami
stojącymi i zabytkowych,
zagadnień związanych z
podziałami budynków i
wyodrębnianiem
samodzielnych lokali oraz
budownictwa ogólnego,
przemysłowego wyceny
robót budowlanych i
inwestycyjnych
6
Lista biegłych na 2017r
2019
2019
39
mgr inż. Barbara Zielińska
tel. 603 863 296
wycena nieruchomości
2021
40
mgr inż. Elżbieta
Kościuszek
tel. 698 311 599, (68) 320 35 79
ul. Mechaników 74
65-119 Zielona Góra
e-mail; [email protected]
inżynieria sanitarna
2020
mgr inż. Paweł Nowacki
Tel. 662 86 36 08
e-mail: [email protected]
Instalacji sanitarnych
2018
Kosztorysowanie
instalacji sanitarnych
2020
ciepłownictwo
2020
41
inż. Bartosz Ciesielski
42.
Tel. 512 055 585
ul. Młynarska 23/3
Wałbrzych
e-mail; [email protected]
CIEPŁOWNICTWO
1. mgr inż. Jan Ptak
tel. 696 018 422
59-620 Mirsk, ul. Spacerowa 4
e-mail: [email protected]
MEBLARSTWO - DRZEWNICTWO
1.
Antoni Michalski
504 433 104
Email: [email protected]
przemysł drzewny,
meblarstwo, stolarka
otworowa, meble
współczesne i antyczne
oraz ruchomości związane
z wyposażeniem zakładów
pracy, domów, mieszkań,
wyceny majątki
wspólnego –
dorobkowego
7
Lista biegłych na 2017r
2021
2.
inż. Tomasz Cwityński
tel. 605 268 978
Email: [email protected]
meblarstwo (meble
kuchenne, biurowe,
biblioteczne, gabinetowe,
dziecięce, szafy
wnękowe), wyroby z
drewna (stolarka
meblowa), wyroby z
materiałów
drewnopochodnych
(stolarka meblowa),
ergonomii wnętrz (w
zakresie poprawności
projektowej wystroju
wnętrz- bezpieczeństwa,
ergonomii,
funkcjonalności), analiza
realizacji przetargowych
opartych na Prawie o
Zamówieniach
Publicznych (stolarka
meblowa)
2021
TOKSYKOLOGIA I CHEMIA SĄDOWA
1.
dr n. med. Rafał Celiński
504096137
e-mail: [email protected]
toksykologia i chemia
sądowa
2021
FOTOGRAFIA
mgr Waldemar Zieliński
tel. 607928651
1.
Fotografia i badanie
zapisów wizualnokomputerowych
2021
użytkowanie gazu
przewodowego,
eksploatacja instalacji i
urządzeń gazowniczych
2019
GAZOWNICTWO
1.
mgr inż. Tadeusz
Janowski
tel. (74) 847 80 01
tel. 600 493 608
58-302 Wałbrzych, ul. Pułaskiego 20
[email protected]
8
Lista biegłych na 2017r
oraz energetyka cieplna w
budowie i eksploatacji
obiektów budowlanych
2
inż. Jerzy Robaczewski
Tel. 662 216 915
Ul. Kwiatowa 1c
59-800 Lubań
e-mil: [email protected]
Organika gazowa,
eksploatacja i budowa
sieci, instalacji i urządzeń
gazowniczych oraz
pozostałych instalacji
sanitarnych
2019
GEODEZJA
1.
inż. Janusz Czajkowski
59-900 Zgorzelec
tel. 600 274 069, 75 7761193
Łagów, 59-900 Zgorzelec, ul. Górna 5
e-mail; [email protected]
geodezja
2017
2.
inż. Jerzy Szyszko
Lubin
tel. 603 758 216
e-mail: [email protected]
geodezja i kartografia
2018
3.
mgr inż. Lech Serafin
tel. 603 954 889
e-mail: [email protected]
4.
mgr inż. Aleksander
Ossowski
(75) 64 377 07
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 12B
e-mail: [email protected]
geodezja
2020
5.
Mariusz Olszuk
Tel. 602 223 537
Ul. Chopina 5/3
59-500 Złotoryja
[email protected]
Geodezja i kartografia
2021
6.
mgr Ewa Maj
Ul. Karola Miarki 15 A/1
58-400 Kamienna Góra
Tel. 501 478 425
e-mail : [email protected]
Geodezja i kartografia w
zakresach geodezyjne
pomiary sytuacyjnowysokościowe,
realizacyjne i
inwentaryzacyjne ;
rozgraniczenie i podziały
nieruchomości (gruntów)
oraz sporządzanie
dokumentacji do celów
prawnych
PRZERWA W
CZYNNOŚCIACH
BIEGŁEGO OD
29.03.2016 DO
ODWOŁAWNIA
2017
geodezja i kartografia
9
Lista biegłych na 2017r
2021
7.
8.
mgr inż. Aleksander
Mucharski
inż. Krzysztof Wenda
Tel. 604 59 48 41
Al. Wojska Polskiego 44/1
58-500 Jelenia Góra
Tel. 605 42 36 36
e-mail: [email protected]
geodezja i kartografia
2019
geodezja
2019
szkody górnicze
2017
Geologia inżynierska,
hydrogeologia, geologia
złóż kopalni
2017
GÓRNICTWO
1.
inż. Dylewicz Eugeniusz
509 779 813
e-mail; [email protected]
HYDROGEOLOGIA
1.
inż. Pruchnicki Bogdan
tel. (75) 641 68 17
603 277 749
58-506 Jelenia Góra,
ul. Moniuszki 2/62
e-mail; [email protected]
INFORMATYKA
1.
2
mgr inż. Krzysztof Bogucki
Krzysztof Baszak
tel. 607 294 587
58-521 Jeżów Sudecki,
ul. Szybowcowa 8
e-mail: [email protected]
tel. 500 17 98 14
Żarka nad Nysą 13
59-930 Pieńsk
e-mail: [email protected]
piractwo komputerowe,
informatyka śledcza,
Internet, sieci
komputerowe,
telekomunikacja,
technologie informatyczne
(teleinformatyka) , odczyt
zawartości pamięci
telefonów komórkowych
oraz kart SIM,
odzyskiwanie danych z
nośników danych,
automatów do gier
informatyka w zakresie: analiza
zawartości nośników
komputerowych, wyszukiwanie
i odzyskiwanie danych z
nośników, budowa i
oprogramowanie komputerów,
naruszenie prawa autorskiego w
zakresie oprogramowania,
identyfikacja sprzętu,
bezpieczeństwo danych i
10
Lista biegłych na 2017r
2020
2021
transakcje internetowe.
inż. Wojciech Dienstbier
3
Tel . 78 55 99 818
Tel. 608 626 190
ul. Kościuszki 12/2
59-700 Bolesławiec
inż. Arkadiusz Grzesikowski
[email protected]
4
5
6
Informatyka, systemy
sygnalizacji włamania i
napadu (systemy
alarmowe), monitoringu
telewizji przemysłowej
(systemy kamer
analogowych, cyfrowy,
IP)
2020
informatyka
2021
Wedera sp. z o.o.
Ul. Podbiałowa 5
mgr inż. Janusz Markiewicz 51-180 Wrocław
Tel. 601 860 582, 71 718 11 33
e-mil: [email protected]
Informatyka –
przestępczość
komputerowa
2021
mgr inż. Marcin
Kosiorowski
informatyka stosowana i
techniki cyfrowe
2017
--------------------------------------------
tel. 602 356 774
58-506 Jelenia Góra, Kiepury 4/42
e-mail: [email protected]
informatyka stosowana i
techniki cyfrowe
2020
inż. Jarosław Pawlaczek
8.
mgr inż. Marek Piotrowski
---------------------------------------------
informatyka
2018
9
mgr inż. Michał Spalt
tel. 605 122 334
informatyka
2021
tel. 501 709 911
email: [email protected]
Informatyka, w tym:
technika komputerowa,
najnowsze technologie,
zabezpieczenia systemów
tele-informatycznych,
telekomunikacja, telefonia
cyfrowa i analogowa,
oprogramowanie,
licencjonowanie, prawa
autorskie, fotografia
cyfrowa
i
wideogramy, karty
płatnicze, przestępczość
2021
7
10. mgr Arkadiusz Wyrostek
11
Lista biegłych na 2017r
komputerowa i oparta na
najnowszych
technologiach oraz
automaty do gier
JĘZYK MIGOWY
1.
mgr Agnieszka Nasiłowska
2
Dorota Janicka
tel. 607062044
58-530 Kowary, ul. Klonowa 2a
[email protected]
tel. 509 374 160
ul. Kiepury 10/24
58-506 Jelenia Góra
tłumacz języka migowego
2020
2018
tłumacz języka migowego
INŻYNIERIA WODNA
1. mgr inż. Grzegorz Herman
tel. 669 587 113
[email protected]
budownictwo wodne i
melioracja wodna
2021
B A D A N I E D O K U M E N T Ó W I P I S M A ( K R Y M I N A L I S T Y C Z N E)
1. mgr Piotr Frąszczak
2
mgr Karolina Gorzkowska
tel. 603 201 379
(71) 373 94 39
54-143 Wrocław, ul. Gwarecka 21/19
mail: [email protected]; [email protected]
tel. 505-842-830
e-mail [email protected]
badanie pisma ręcznego,
maszynowego, odcisków
pieczątek i
kryminalistycznej
analizy dokumentów
grafologii i
psychografologii
2018
12
Lista biegłych na 2017r
2020
3. mgr Zdzisław Hanuszek
4
tel. 693 295 608
58-531 Łomnica, ul. Rybna 15a
e-mail: [email protected]
mgr inż. Ewa Haber-Czerska Tel.506 091 572
Ul. Cmentarna 2A
59-800 Lubań
[email protected]
kryminalistyczna
ekspertyza pisma
ręcznego
2019
Kryminalistyczna
ekspertyza dokumentów
2020
(pisma ręcznego,
podpisów, odcisków
pieczęci
tel. 660 715 088
34-300 Żywiec, ul. Komorowskich 3
e-mail; [email protected]
badanie pisma, podpisów,
dokumentów i pieczątek
oraz badania
psychologiczne pisma i
analiza kryminalna
tel. 534 750 007
34-300 Żywiec, ul. Komorowskich 3
e-mail: [email protected]
badania porównawcze
pisma, podpisów,
dokumentów i pieczątek
2018
mgr Katarzyna Łabeńska7. Janoś
------------------------------------------
ekspertyza dokumentów,
pisma ręcznego, podpisów
i odcisków pieczęci
2019
8. mgr Marzena Maj
Ul. Wybickiego 12/137
41-219 Sosnowiec
Tel. 505991785
[email protected]
badania identyfikacyjne
pisma ręcznego, podpisów
i ekspertyzy dokumentów
2018
tel. (071) 788-70-44
50-573 Wrocław, ul. Alpejska 2m 4
e-mail: [email protected]
ekspertyzy
kryminalistyczne pism i
dokumentów
2017
badanie pisma ręcznego,
podpisów i dokumentów
2020
tel. 502 464 556
e-mail: [email protected]
ekspertyzy dokumentówbadanie pisma ręcznego
2018
46-023 Węgry, ul. Pogodna 8
tel. 790578074
email: [email protected]
ekspertyzy dokumentów
(pisma ręcznego)
2021
5. mgr Radosław Iwanek
6
Anita Iwanek
9. mgr Grażyna Skubikowska
10.
mgr Bartłomiej Stemplewski tel. 665-773-806
Email: [email protected]
11. mgr inż. Andrzej Szustak
12. mgr Sabina Trocha
13
Lista biegłych na 2017r
2020
13. mgr Bożenna Zamiara
kom. 603 518 893
58-140 Jaworzyna Śląska,
ul. Tomkowa 43
e-mail:[email protected]
badanie pisma i
dokumentów
2018
KSIĘGOWOŚĆ i RACHUNKOWOŚĆ
1
mgr Teresa Dźwilewska
-------------------------------------------
księgowość
2.
mgr Anna Górecka
tel. 691 880 420
email: [email protected]
rachunkowość i finanse
2019
3
mgr Agnieszka Chmulak
--------------------------------------
księgowość i finanse
2017
mgr Krystyna
Korzeniowska
------------------------------------------
finanse i rachunkowość o
specjalności
rachunkowość podatkowa,
ze szczególnym
uwzględnieniem
zagadnień związanych z
prowadzeniem
działalności gospodarczej
przez osoby fizyczne
5.
mgr Piotr Manczur
tel. 600 044 900
59-700 Bolesławiec,
ul. Rumianków 14
[email protected]
6.
mgr Danuta Pelczarska
Ul. Długa 108
58-521 Jeżów Sudecki
4.
2018
Rachunkowość i finanse
2017
księgowość
2018
14
Lista biegłych na 2017r
2021
Tel. 75 64 37 967
7.
mgr Krystyna Szwarcberg
tel. 503 079 183
58-312 Chwaliszów, ul. Główna 33
e-mail: [email protected]
8
mgr Janusz Turakiewicz
e-mail; [email protected]
9.
mgr Małgorzata Wolska
-------------------------------------------
finanse i rachunkowość
2018
rachunkowość
i turystyka
PRZERWA W
CZYNNOŚCIACH
BIEGŁEGO OD
13.07.2015 DO
31.12.2017
rachunkowość,
finanse
2017
leśnictwo i ochrona
przyrody
2020
2017
LEŚNICTWO
1.
mgr inż. Marek Grzegorz
2.
inż. Mateusz Grębowicz
tel. 500 279 733
58-506 Jelenia Góra,
ul. Sygietyńskiego 5/11
gospodarka leśna,
tel.693 500 699
szkodnictwo leśne,
[email protected] ochrona lasu,
.pl
sortymentacja i wycena
drewna, wycena
drzewostanu, ochrona
przyrody, gospodarka
łowiecka
2021
MEDYCYNA
1.
lek. med. Ryszard
Bronowicz
tel. 608 460 715
58-400 Kamienna Góra, ul. Nowa 15
e-mail: [email protected]
2.
lek. med. Agata Bartkowicz
Tel. 604 515 612
ul. Kościuszki 13m1
57-540 Lądek Zdrój
e-mail: [email protected]
chirurgia ortopedyczna i
traumatologia
kardiologia
3.
lek. med. Ewa Bystrzycka
-------------------------------------
psychiatria
4
Lek. med. Maciej
Tel. 602 188 460
Chirurgia ogólna i
2022
2017
15
Lista biegłych na 2017r
2017
Błaszczyński
Ul. Lubańska 11-12
59-900 Zgorzelec
onkologiczna
2017
5.
lek.med. Małgorzata
Jurdyga
607 502 412
choroby płuc
alergologia
2017
6.
mgr Paweł Juszyński
Tel. 506 999 345
e-mail: [email protected]
kryminalistyczna rekonstrukcja
wypadków drogowych z
udziałem osób poszkodowanych
2021
oraz z zakresu
ratownictwa
medycznego
7.
lek. med. Ireneusz Kowalski ------------------------------------------
psychiatria
2021
8.
lek. med. Zdzisław Krynicki tel. 605 558 778
e-mail: [email protected]
chirurgia ogólna
2018
9
dr n.med. Leszek
Malkiewicz
[email protected]
choroby wewnętrzne,
medycyna rodzinna
2017
-------------------------------------------
choroby wewnętrzne
2017
------------------------------------------
reumatologia
2017
--------------------------------------------
psychiatria
2017
13. lek. med. Postek-Zyg Cecylia ---------------------------------------------
psychiatria
2019
14. lek. med. Jarosław Stanisz
---------------------------------------------
kardiologia
2017
15. lek. med. Ryszard Szozda
Ul. Architektów 65,
44-151 Gliwice
Tel. 601 449 386
e-mail: [email protected]
medycyna pracy, choroby
wewnętrzne, choroby
zawodowe układu
oddechowego,
orzecznictwo lekarskie i
organizacja ochrony
zdrowia
2017
16. lek. med. Krzysztof Tobiasz
17. lek. med. Dorota
--------------------------------------------------------------------------------------
chirurgia ogólna
Otolaryngologia
2019
10. lek. med Andrzej
Markiewicz
11
lek.med. Józef OkuliczKozaryn
12. lek.med. Jacek Olesiński
16
Lista biegłych na 2017r
Wrzaszczyk
i fonIatria
2018
Genetyka sądowa
2018
GENETYKA SĄDOWA
Laboratorium Diagonostyki
Molekularnej GenMed sp. j.
J. Świerczyński
Ul. Św. Marcina 49
61-806 Poznań
Tel. 502684881
e-mail: [email protected]
mg Wojciech Łuczak
1
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1.
mgr. inż. Radwan Marek
696 083 237
59-800 Lubań,
ul. Lwówecka 22/7
e-mail; [email protected]
pożarnictwo
2020
2.
inż. Jerzy Sładczyk
--------------------------------------------
pożarnictwo
2019
3.
mgr Marcin Wylegała
Tel. 502 336 976
[email protected]
badanie przyczyn pożarów
i okoliczności ich
powstawania
2020
58-508 Jelenia Góra
Tel. 507821826
ochrona przeciwpożarowa
oraz bezpieczeństwo i
higiena pracy w
jednostkach ochrony
przeciwpożarowej
2017
3.
Zygmunt Zaleśkiewicz
PSYCHOLOGIA
1.
mgr Gorzelak Małgorzata
/dzieci/
tel. 601 565 844
e-mail: [email protected]
psychologia
2017
2.
mgr Agata ŁukaszewskaSłabiak
/dzieci/
---------------------------------------
psychologia
2020
17
Lista biegłych na 2017r
3.
mgr Eliza Michałowska
/dorośli/
4.
mgr Lucyna Skrzekut
6.
mgr Regina Słabicka
/dzieci/
756454701
Zakład dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych – Oddział Psychiatryczny w
Sieniawce
59-921 Sieniawka
ul. Rolnicza 25
----------------------------------------
tel. 608 44 15 02
59-800 Lubań
ul. Letnia 7
e-mail; [email protected]
psychologia
2021
psychologia - specjalista
terapii uzależnień
2017
psychologia
2018
7
mgr Iwona Siemaszko
tel 508 440 844
Sukiennice 28, 59-800 Lubań
e-mail: [email protected]
psychologia
2021
8.
mgr Karolina Wesołowska
----------------------------------------------- psychologia
2018
9.
mgr Teresa Zielińska
Tel.603 405 446
Rakowice Wielkie 48E/3
59-600 Lwówek Śląski
e-mail [email protected]
psychologia
2021
-----------------------------------------
psychologia
2017
605 736 477
e-mail
[email protected]
opiniowanie
predyspozycji opiekuńczo
– wychowawczych
kandydatów na rodziców
adopcyjnych i zastępczych
oraz umiejętności
tworzenia trwałych więzi
uczuciowych w rodzinach
spokrewnionych i obcych
2019
Tel. 792013314
e-mail [email protected]
Psychologia uzależnień,
uzależnienia od alkoholu,
uzależnienia od substancji
psychoaktywnych,
uzależnienia behawioralne
2021
10. mgr Jolanta Mistal
11.
mgr Maria Ewa Piętka
12. mgr Iga Popowicz
18
Lista biegłych na 2017r
SEKSUOLOGIA
1
mgr Agnieszka
Białogłowska
[email protected]
diagnoza dziecka
wykorzystywanego
seksualnie
2020
ROLNICTWO i HODOWLA
1.
dr inż. Eugeniusz Babicz
Ul. Stawna 14/5
67-200 Głogów
Tel. 691 937 893
Rolnictwo i ochrona
przyrody
2. mgr inż. Andrzej Geringer
de Oedenberg
tel. 604 22 88 95
58-500 Jelenia Góra,
Al. Wojska Polskiego 46/4
e-mail; [email protected]
rolnictwo
2020
3. mgr inż. Ziemowit Pielas
tel. 663975530
58-570 Jelenia Góra
ul. Bronka Czecha 9
e-mail; [email protected]
rolnictwo (uprawa i
hodowla roślin, sadów,
upraw jagodowych,
ogrodnictwo)
zarządzanie
nieruchomościami
2017
mgr inż. Józef Wala
-----------------------------------------
rolnictwo i wycena
składników majątkowych
oraz szacowanie szkód
łowieckich w uprawach
i płodach rolnych
2020
dr inż. Ryszard Gilewski
03-185 Warszawa,
ul. Erazma z Zakroczymia 19/22
tel. 602 228 321
[email protected]
specjalizacja chów i
hodowla drobiu,
drobiarstwo
2017
4.
5.
2021
19
Lista biegłych na 2017r
R U C H D R O G O W Y - T E C H N I K A S A M O C H O D O W A, MECHANOSKOPIA
1.
mgr Leszek Brych
tel. 601 587 717
mechanoskopia i
kryminalistyczna
rekonstrukcja wypadku
drogowego
mg Zbigniew Błażków
----------------------------------------
Ocena stanu technicznego
i wycena maszyn,
2018
urządzeń i pojazdów w
tym maszyn i sprzętu
rolniczego oraz ocena
stanu technicznego
wyposażenia warsztatów,
biur, hoteli, sklepów i
instytucji
3.
mgr inż. Kazimierz Norbert
Biały
tel. 504 282 314
59-700 Bolesławiec
ul. Narcyzów 24
e-mail: [email protected]
technika pojazdów
samochodowych, ruch
drogowy i wypadki
drogowe oraz kalkulacja
warsztatowa
2017
4.
mgr inż. Paweł Burdzy
tel. 663 062 980
tel. (75) 732 34 09
59-700 Bolesławiec
ul. Gdańska 30G
e-mail: [email protected]
kryminalistyczna i
techniczna rekonstrukcja
wypadków drogowych,
technika samochodowa
oraz wycena pojazdów i
kalkulacja napraw
2017
5.
mgr inż. Robert Bryłkowski
e-mail: [email protected]
technika samochodowa,
ruch drogowy,
rekonstrukcja kolizji i
wypadków drogowych,
wycena wartości oraz
kosztów i jakości napraw
pojazdów
samochodowych
2018
6.
mgr inż. Wiesław Cepielik
tel. 606 628 129
technika samochodowa,
ruch drogowy,
rekonstrukcja i przebieg
wypadków drogowych
oraz wycena wartości
2019
2.
2019
20
Lista biegłych na 2017r
pojazdów
7.
dr inż. Kazimierz Dobrucki
ul. Zielony Las 16
65-253 Zielona Góra
tel. 601 571 612
e-mail; [email protected]
technika samochodowa,
bezpieczeństwo ruchu
drogowego, analiza i
odtwarzanie wypadków
drogowych, wycena
wartości pojazdów
samochodowych, jakości i
kosztów napraw pojazdów
oraz maszyn, mechaniki i
budowy maszyn.
2020
8.
mgr inż. Krystian
Dziurzyński
50-540 Wrocław
ul. Orzechowa 101/11
tel. 691 386 313
e-mail: [email protected]
Rekonstrukcja wypadków
drogowych, analizy czasu
pracy kierowców, odczytu
tarcz tachografu i
tachografów cyfrowych,
analizy prędkościomierzy
kontrolnych wideorejestratory
2021
Te. 607 961 737
email: [email protected]
Budownictwo drogowe
oraz bezpieczeństwo
ruchu drogowego
10. inż. Dariusz Gaca
59-900 Zgorzelec
ul. Reymonta 102
tel. (75) 648 10 38
e-mail; [email protected]
technika pojazdów
samochodowych, ruch
drogowy i wypadki
drogowe oraz kalkulacja
warsztatowa
2017
11. mgr Paweł Juszyński
Tel. 506 999 345
e-mail; [email protected]
kryminalistyczna
rekonstrukcja wypadków
drogowych z udziałem
osób poszkodowanych
oraz z zakresu ratownictwa
2021
9
mgr inż. Marcin Figiel
2019
medycznego
12
inż. Andrzej Jaskólski
Ul. J. Brzechwy 2
58-570 Jelenia Góra
Tel. 534 722 600
e-mil [email protected]
przewóz osób i mienia w
transporcie krajowym i
międzynarodowym,
techniki samochodowej,
ruchu drogowego,
rekonstrukcji kolizji i
wypadków drogowych,
wyceny wartości oraz
kosztorysów i jakości
napraw pojazdów
21
Lista biegłych na 2017r
2020
samochodowych
13. mgr inż. Piotr Kałuziński
tel. 609 454 422
e-mail: [email protected]
14. mgr inż. Tadeusz Kowalczyk
-------------------------------------------
15. mgr inż. Włodzimierz Stefan Jelenia Góra
Krausiewicz
16. inż. Marian Kubala
17. mgr inż. Krzysztof Loda
58-500 Jelenia Góra
ul. Rudawska 3
609 951 950
e-mail. [email protected]
59-700 Kruszyn
Ul. Topolowa 6C
tel. 692 000 274
email: [email protected]
technika samochodowa,
ruchu drogowego i
rekonstrukcji zdarzeń i
wypadków drogowych,
wyceny wartości
pojazdów,
kosztorysowania i jakości
napraw pojazdów
samochodowych,
pojazdów zabytkowych
ich wycena i kwalifikacja
technika pojazdów
samochodowych, ruch
drogowy i wypadki
drogowe oraz kalkulacja
warsztatowa
2017
technika pojazdów
samochodowych, ruch
drogowy i odtwarzanie
przebiegu wypadków i
kolizji drogowych,
wycena wartości
pojazdów
samochodowych oraz
jakości i kosztów napraw
powypadkowych
2017
technika samochodowa i
ruch drogowy
2017
technika samochodowa ze
szczególnym
uwzględnieniem budowy
maszyn i pojazdów
samochodowych, wyceny
wartości pojazdu,
kosztorysowania i jakości
napraw pojazdów
samochodowych, wyceny
wartości pojazdów
zabytkowych i ich
2021
22
Lista biegłych na 2017r
2021
kwalifikacji
18. mgr inż. Janusz Markiewicz Wedera sp. z o.o.
Ul. Podbiałowa 5
51-180 Wrocław
Tel. 601 860 582, 71 718 11 33
e-mil: [email protected]
Mechanoskopia klasyczna 2021
58-303 Wałbrzych
ul. Glinicka nr 4/1
tel. 605 397 899
rekonstrukcja wypadków
drogowych
2018
50-302 Wrocław
tel. 501 151 078
email:
[email protected]
technika ruchu i
rekonstrukcja wypadków
drogowych
2017
58-200 Dzierżoniów
Os. Błękitne 20D/9
Tel. 793 432 028
e-mail: [email protected]
Rekonstrukcja wypadków 2021
drogowych
22. mgr inż. Piotr Radwan
ul. Wrocławska 12 B
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
tel. 601 70 34 18
technika samochodowa,
ruch drogowy oraz szkody
komunikacyjne
2021
23. mgr inż. Władysław
Rakowiec
tel, 75 721 46 41, 669 987 265
technika samochodowa,
rekonstrukcja wypadków
drogowych, wycena
pojazdów
samochodowych,
ciągników, maszyn i
urządzeń w tym
rolniczych
2018
24. Dariusz Ryl
58-420 Lubawka
ul. Szymrychowska 1
tel. 602 194 244
e-mail: [email protected]
technika samochodowa,
eksploatacja, ruch
drogowy,
wycena maszyn, urządzeń
i pojazdów
2018
19.
mgr Jarosław Nowaczyk
20. mgr. inż. Stefan
Pietrykiewicz
21
mgr Tomasz Patrzykąt
23
Lista biegłych na 2017r
25 Zbigniew Rodziewicz
26. mgr Tadeusz Skubikowski
27. mgr Krzysztof Skiba
mgr Robert Tarsa
Ul. Uraza 40
56-120 Brzeg Dolny
Tel. 606 937 683
e-mail: [email protected]
Technika ruchu
drogowego i wypadków
drogowych
tel. (71) 788 70 44, 606 830 768
50-573 Wrocław, ul Alpejska 2/4
e-mail; [email protected]
mechanoskopia z
uwzględnieniem
kryminalistycznych badań
autentyczności numerów
identyfikacyjnych
pojazdów
2017
rzeczoznawca techniki
samochodowej i ruchu
drogowego oraz wyceny
maszyn i urządzeń oraz
rekonstrukcji wypadków
2020
ruch drogowy
2018
technika pojazdów
samochodowych, maszyn
i urządzeń, kalkulacji
warsztatowej, analizy
rachunków, kosztorysów,
wycen oraz technologii
napraw i eksploatacji
2021
technika pojazdów
samochodowych, maszyn
i urządzeń, kalkulacji
warsztatowej, analizy
rachunków, kosztorysów,
wycen oraz technologii
napraw i eksploatacji
2021
tel. 75 77 38 308
665 300 959
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30
59-920 Bogatynia
[email protected]
Tel. 664 742 842
e-mail: [email protected]
2017
28
39. Zdzisław Urbański
30
mgr Rafał Urbański
58- 302 Wałbrzych
Tel/fax 74 84 777 93
607 921 767
58-302 Wałbrzych
ul. 11 Listopada 112a
tel. 66 88 15 353
e-mail [email protected]
24
Lista biegłych na 2017r
31 inż. Jerzy Wojtas
32 inż. Stanisław Zubel
technika pojazdów
samochodowych,
ogumienia
samochodowego,
----------------------------------------------- lakierowania pojazdów,
oznakowania i
identyfikacji pojazdów,
ruchu drogowego i
wypadków drogowych,
kalkulacji warsztatowej –
systemy Audatex i
Eurotax
59-900 Zgorzelec
Ul. E. Orzeszkowej 6
Tel. 602 375 489
e-mail:[email protected]
2020
Techniki samochodowej
ruchu drogowego, wyceny
wartości oraz kosztów
jakości napraw pojazdów
samochodowych
2020
rachunkowość
i turystyka
2017
TURYSTYKA
1.
mgr Janusz Turakiewicz
e-mail; [email protected]
UZBROJENIE i AMUNICJA
1.
mgr inż. Janusz Markiewicz Wedera sp. z o.o.
Ul. Podbiałowa 5
51-180 Wrocław
Tel. 601 860 582, 71 718 11 33
e-mil: [email protected]
broń, amunicja do broni,
balistyka
kryminalistyczna,
rusznikarstwo, wypadki i
przestępczość z użyciem
broni
2.
mgr inż. Andrzej Królik
badanie broni i balistyki
Ul. Pod Lasem 31
55-120 Wilczyn
Tel. 605406020
e-mail: [email protected]
25
Lista biegłych na 2017r
2021
2021
3.
Paweł Płusa
-----------------------------------------
broni palnej
2020
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
mgr Barbara Leszczyńska
Tel. 609242657
Email: [email protected]
ustalania i przeliczania
wysokości kapitału
początkowego emerytur i
rent
- analizy dokumentów
płacowych w
postępowaniu o ustalenie
podstawy wymiaru
kapitału początkowego
emerytur i rent wymiaru
emerytur i rent)
2021
RATOWNICTWO GÓRSKIE
1.
Jacek Kieżuń
------------------------------------------
bezpieczeństwo osób
przebywających w górach
oraz na zorganizowanych
terenach narciarskich,
bezpieczeństwo
prowadzenia działań w
ratownictwie górskim,
narciarskim,
bezpieczeństwo
posługiwania się
technikami wysokościowo
alpinistycznymi
2017
E K O N O M I A, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.
mgr Małgorzata
Anisimowicz
Tel. 75 64 82 802, 606 710 708
Kancelaria Syndyka
Ul. Klonowaci 2 lok 5b
58-500 Jelenia Góra
e-mail; [email protected]
Ocena kondycji
podmiotów
gospodarczych. Ustalenie
faktu i przyczyn
zaistnienia
niewypłacalności. Ocena
propozycji układów,
planów naprawczych.
Odpowiedzialność
uczestników obrotu
gospodarczego
26
Lista biegłych na 2017r
2018
2018
inż. Jerzy Świątkowski
Tel. 605 720 398
e-mail: [email protected]
Zamówienia publiczne
2
3.
mgr Barbara Harhala
[email protected]
Zamówienia publiczne
2020
4.
dr Krzysztof Paliwoda
Tel. 664 081 085
ul. Oliwkowa 59
55-002 Dobrzykowice
e-mail:
[email protected]
Zamówienia publicznewszczynanie i prowadzenie
postępowań o udzielenie
zamówienia, dokumentowanie
postępowań, umowy w
sprawach zamówień
publicznych.
Samorząd terytorialny i
finanse publiczne zagospodarowanie przestrzenne,
gospodarowanie mieniem
komunalnym, wodociągi i
kanalizacji, lokalny transport
zbiorowy, pomoc społeczna,
edukacja, oświata i kultura (w
tym dotacje dla jednostek
niepublicznych), ochrona
zdrowia, cmentarze, instytucje
kultury, porządek ;publiczny,
funkcjonowanie jednostek
organizacyjnych (tworzenie,
przekształcenie, likwidacja),
funkcjonowanie rad gmin i
powiatów, odpowiedzialność za
naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, ocena
prawidłowości zarzadzania
podmiotami gospodarczymi z
udziałem Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu
terytorialnego (nadzór
właścicielski),
2021
URBANISTYKA
1.
mgr. inż. Grażyna Grajek
Tel. 605142261
Ul. Tabaki 18/2
58-560 Jelenia Góra
email: [email protected]
Urbanistyka i planowanie
przestrzenne
2018
ZDROWIE PUBLICZNE, HIGIENA, EPIDEMIOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE,
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA, ZAKAŻENIA SZPITALNE , CHOROBY ZAWODOWE
27
Lista biegłych na 2017r
1.
mgr. inż. Marek Szalast
Tel. 75 75 42 978
ul. Jana Kiepury38/18
58-506 Jelenia Góra
Zdrowie publiczne, higiena,
epidemiologia,
bezpieczeństwo sanitarne,
bezpieczeństwo żywności i
żywienia, zakażenia
szpitalne, choroby
zawodowe
2021
SOCJOLOGIA OGÓLNA
1.
mgr Wojciech Dobrychłop
Tel. 504 305 186
ul. Chopina 22/15
59-920 Bogatynia
[email protected]
Patologie w
administracjach
państwowych i ich
oddziaływanie, patologie
organów władz
terytorialnych i ich
odziaływanie
28
Lista biegłych na 2017r
2021
Download