Koło naukowe Metod Sztucznej Inteligencji

advertisement
Koło naukowe Metod Sztucznej Inteligencji
Sprawozdanie z działalności
Koła naukowego Metod Sztucznej Inteligencji
w roku akademickim 2006/2007
Opiekun Koła: mgr inŜ. Andrzej Burda
Prace koła naukowego w tym okresie koncentrowały się wokół następujących
zagadnień:
1) poznawanie podstaw teoretycznych metod sztucznej inteligencji i przetwarzania
informacji:
•
systemy ekspertowe
a) cechy systemów ekspertowych
b) reprezentacja wiedzy
c) metody wnioskowania
•
sztuczne sieci neuronowe SSN
a) inspiracje biologiczne
b) model podstawowy
c) podstawowe algorytmy uczenia SSN
d) typy sieci: cechy, zastosowania
e) problemy na etapie gromadzenia danych
f)
pre i postprocessing
g) problematyka klasyfikacji w zastosowaniach SSN
h) problemy regresyjne w zastosowaniach SSN
i)
•
problematyka ekstrakcji wiedzy regułowej z SSN.
internet
a) wykorzystanie języków skryptowych do wspomagania przetwarzania informacji
b) sposoby prezentacji danych przez internet
forma pracy: referaty, wykłady, konsultacje, ćwiczenia
2) zapoznanie się z dostępnymi narzędziami z zakresu metod sztucznej inteligencji i
przetwarzania danych:
•
sztuczne sieci neuronowe SSN
a) prezentacja moŜliwości symulatora sztucznych sieci neuronowych SNNS,
b) prezentacja moŜliwości symulatora sztucznych sieci neuronowych Statistica 7.1,
c) pokaz działania symulatora SSN Sphinx 3.0 na przykładach,
d) sposób tworzenia sieci Kohonena i wykorzystanie jej do rozwiązywania problemów
klasyfikacyjnych,
e) wykorzystanie perceptronów wielowarstwowych do rozwiązywania problemów
regresyjnych i klasyfikacyjnych,
•
internet
a) prezentacja moŜliwości języka skryptowego php w zakresie przetwarzania danych
forma pracy: pokazy, konsultacje, ćwiczenia
3) Realizacja tematyki badań- stworzenie symulatora SSN o następujących funkcjach:
a.) parametryzacja procesu uczenia sieci
b.) uczenie sieci metodą BP
c.) ekstrakcja wiedzy regułowej przy pomocy metod: bineryzowanego wejścia – wyjścia i
analizy obszarów jednorodnych
d.) importowanie modeli neuronowych z symulatora Statistica Neural Network
e.) eksportowanie reguł oraz tablic danych do systemu RuleSeeker (narzędzie
pozyskiwania reguł ze zbiorów danych).
4) Na Dni Otwarte Uczelni zorganizowano stoiska prezentujące dorobek koła. Członkowie
koła uczestniczyli teŜ w indywidualnych rozmowach z kandydatami na studia.
5) przeznaczone przez Kanclerza WSZiA fundusze na działalność koła, uwzględnione
w preliminarzu wydatków, przeznaczone zostały na organizację studenckiej sesji kół
naukowych.
Ze względu na brak naboru studentów na I rok studiów stacjonarnych kontynuacja prac koła
jest zagroŜona.
Plan pracy Koła:
•
przygotowanie studentów do olimpiad i konkursów informatycznych,
•
przygotowanie studentów do udziału w konferencjach naukowych.
•
rozwój wielofunkcyjnego symulatora sztucznych sieci neuronowych
Download