rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi

advertisement
Szczegółowe omówienie działania
„Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania”
w ramach PROW 2007-2013
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I
ROZWOJU WSI
z dnia 23 maja 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
1
Cel działania 4.3 Funkcjonowanie LGD
Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD;
 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących
w realizacji LSR
Działanie przyczyni się także do:
 Budowania kapitału społecznego na wsi,
wynikiem czego będzie zwiększenie
zaangażowania społeczności lokalnej
w rozwój obszaru oraz lepsze wykorzystanie
potencjału obszaru.

2
Beneficjent
LGD
wybrana w drodze konkursu do realizacji
opracowanej przez nią LSR


Pomoc jest przyznawana na operacje
związane z:
funkcjonowaniem LGD,
nabywaniem umiejętności i aktywizacją.
3
Warunki przyznania pomocy



Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja:
jest zgodna z LSR;
nie będzie finansowana z udziałem innych środków
publicznych z wyłączeniem przypadku
współfinansowania:
 ze środków własnych j.s.t.
będzie realizowana w nie więcej niż
4 etapach w każdym roku, jej zakończenie
i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą
refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po
zrealizowaniu całej operacji, nastąpi do 31 grudnia
roku, na który jest przyznana pomoc,
lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
4
Zakres pomocy




Koszty bieżące (administracyjne) LGD,
Realizacja badań dotyczących obszaru
objętego LSR,
Informowanie o obszarze objętym LSR,
realizacji LSR oraz działalności LGD,
Szkolenia pracowników LGD, członków
zarządu oraz członków rady albo innego
organu LGD,
do którego wyłącznej właściwości należy
wybór operacji.
5
Zakres pomocy c.d.

Realizacja wydarzeń promocyjnych
lub kulturalnych związanych z obszarem
objętym LSR, realizacją LSR oraz
działalnością LGD,

Aktywizowanie społeczności lokalnej.
6
Zasady przyznawania pomocy (1/3)
Forma:
refundacja całości racjonalnych i zasadnych
kosztów kwalifikowalnych:



poniesionych w wymienionym zakresie
i określonych w załączniku do rozporządzenia,
w tym również podatek od towarów i usług (VAT)
 (jeśli LGD nie ma możliwości
odzyskania tego podatku)
poniesionych przez wnioskodawcę nie wcześniej niż w
dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie
pomocy.
7
Zasady przyznawania pomocy (2/3)
Wysokość pomocy:
 do wysokości limitu, który w okresie
realizacji PROW 2007-2013 wynosi:
29 zł x liczba mieszkańców
(zameldowanych na pobyt stały na
obszarze objętym LSR w dniu 31.XII.2006
r. zgodnie z wynikowymi informacjami
statystycznymi ogłoszonymi w
wydawnictwach GUS).
8
Zasady przyznawania pomocy (3/3)
Koszty bieżące poniesione przez LGD
w okresie realizacji Programu,
przekraczające 15 % sumy
zrefundowanych kosztów kwalifikowalnych
wszystkich operacji, objętych opracowaną
przez nią LSR i zrealizowanych w tym okresie
w ramach działań, nie są kosztami
kwalifikowalnymi.
9
Koszty kwalifikowalne
10
W zakresie kosztów bieżących (administracyjnych)
LGD, kosztami podlegającymi refundacji są (1/3):
1)
2)
3)
4)
wynagrodzenia członków organu
decyzyjnego
za udział w posiedzeniach organu
decyzyjnego dotyczących wyboru operacji;
podróży i pobytu członków organu LGD
w związku z wykonywanymi obowiązkami
służbowymi;
wynagrodzenia i innych świadczeń
związanych z pracą pracowników LGD oraz
nie więcej niż 3 członków zarządu LGD;
podróży służbowych pracowników LGD;
11
W zakresie kosztów bieżących (2/3):
5)
6)
7)
wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu
zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD
oraz inne koszty ponoszone przez LGD na
podstawie odrębnych przepisów w związku z
zawarciem zlecenia;
wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje
lub doświadczenie w zakresie zarządzania
projektami współfinansowanymi ze środków
pochodzących z budżetu UE za wykonanie prac
związanych z aktualizacją LSR;
najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych
LGD, w szczególności koszty opłat za gaz,
energię elektryczną i wodę;
12
W zakresie kosztów bieżących (3/3):
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
usług telekomunikacyjnych, podłączenia
Internetu, hostingu, wykupienia i utrzymania
domeny oraz opłat pocztowych;
zakupu lub najmu wyposażenia, urządzeń i
sprzętu biurowego, w tym komputerowego, a
także utrzymania, konserwacji i naprawy tego
wyposażenia, urządzeń i sprzętu;
zakupu materiałów biurowych;
obsługi finansowo-księgowej;
doradztwa prawnego;
opłat notarialnych, skarbowych i sądowych;
prowadzenia rachunku bankowego.
13
Koszty bieżące c.d.
Koszty bieżące poniesione przez LGD stanowią
koszt kwalifikowalny jedynie do wysokości 15%
sumy zrefundowanych kosztów
kwalifikowalnych wszystkich operacji
zrealizowanych w tym okresie w ramach LSR
opracowanej przez tą LGD.
Koszty bieżące przekraczające ten poziom nie
są kosztami kwalifikowalnymi i jako takie nie
podlegają refundacji, a jeśliby nawet zostały
zrefundowane, to powinny być zwrócone.
14
W zakresie realizacji badań dotyczących obszaru
objętego LSR, kosztami kwalifikowalnymi są
w szczególności koszty:
Wykonania w zakresie niezbędnym do realizacji
LSR:
a)
badań i analiz dotyczących obszaru
objętego LSR,
b)
studiów i planów wykonalności,
c)
planów rozwoju gospodarczego
i planów rozwoju przedsiębiorczości;
Oraz konsultacji niezbędnych do
przeprowadzenia tych czynności.
15
W zakresie informowania: o obszarze objętym LSR,
realizacji LSR oraz działalności LGD, kosztami
podlegającymi refundacji są koszty (1/3):


prowadzenia i aktualizacji stron
internetowych związanych z
informowaniem o obszarze objętym LSR,
realizacją LSR oraz działalnością LGD;
udostępnienia niezbędnej dokumentacji
dla potencjalnych wnioskodawców na
stronie internetowej LGD i w jej siedzibie;
16
W zakresie informowania o obszarze objętym LSR,
realizacji LSR oraz działalności LGD (2/3):



doradztwa w zakresie przygotowania wniosku
o przyznanie pomocy na realizację operacji
w ramach działania „Wdrażanie LSR”, w tym
wynagrodzenie osób posiadających kwalifikacje
lub doświadczenie w zakresie objętym tym
wnioskiem;
opracowania, przygotowania, druku lub
powielania i dystrybucji materiałów
informacyjnych;
zakupu czasu antenowego w telewizji i radiu;
17
W zakresie informowania o obszarze objętym LSR,
realizacji LSR oraz działalności LGD (3/3):



zamieszczenia materiałów prasowych
w prasie, zwłaszcza lokalnej lub regionalnej;
tworzenia i obsługi baz danych,
w szczególności baz danych informacji
turystycznej, związanych z obszarem realizacji
LSR;
wynagrodzenia, podróży i pobytu zajmujących
się informowaniem o obszarze objętym LSR,
realizacji LSR oraz działalności LGD.
18
W zakresie szkolenia pracowników LGD, członków
zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego
kosztami podlegającymi refundacji są koszty (1/2):




najmu sprzętu, pomieszczeń niezbędnych
do przeprowadzenia szkolenia;
wynagrodzenia, pobytu osób prowadzących
szkolenie;
podróży, wyżywienia osób uczestników
szkolenia;
noclegu uczestników szkolenia w przypadku
szkolenia co najmniej dwudniowego;
19
W zakresie szkolenia pracowników LGD,
członków zarządu LGD oraz członków organu
decyzyjnego (2/2):



tłumaczenia, jeżeli osoba prowadząca szkolenie
nie posługuje się językiem polskim, w tym
koszty tłumaczenia materiałów szkoleniowych;
opracowania, druku lub powielenia materiałów
szkoleniowych;
udziału w szkoleniu – w przypadku szkolenia
realizowanego przez podmiot inny niż LGD.
20
W zakresie realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych
związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz
działalnością LGD, kosztami podlegającymi refundacji są koszty:
1)
2)
3)
4)
5)
najmu sprzętu, nieruchomości niezbędnego
do przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub
kulturalnych;
wynagrodzenia, pobytu osób prowadzących wydarzenie
promocyjne lub kulturalne;
tłumaczenia, jeżeli osoba prowadząca wydarzenie
promocyjne lub kulturalne nie posługuje się językiem
polskim, w tym koszty tłumaczenia materiałów
promocyjnych;
opracowania, druku lub powielania i dystrybucji
materiałów promocyjnych;
zakupu upominków i nagród do łącznej wartości 5%
pozostałych kwalifikowanych kosztów wymienionych
w punktach 1-4;
21
W zakresie aktywizowania społeczności lokalnej,
kosztami podlegającymi refundacji są koszty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
najmu sprzętu, pomieszczeń niezbędnych
do przeprowadzenia spotkania aktywizującego
społeczność lokalną;
wynagrodzenia, pobytu osób przeprowadzających
spotkanie aktywizujące społeczność lokalną;
podróży, wyżywienia uczestników szkolenia;
noclegu uczestników szkolenia w przypadku szkolenia
co najmniej dwudniowego;
tłumaczenia, jeżeli osoba prowadząca szkolenie
nie posługuje się językiem polskim, w tym koszty
tłumaczenia materiałów szkoleniowych;
opracowania, druku lub powielania i dystrybucji
materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności
lokalnej.
22
Materiał opracowany przez konsorcjum:
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków
Download