Pismo XI

advertisement
Warszawa, 04.04.2014
Sąd Rejonowy
Wydział IV Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
W.S.P.
119.000 zł
Powód: Jan Kowalski
zam. 00-001 Warszawa, ul. Hoża 15 m.1
reprezentowany przez pełnomocnika procesowego,
przedstawiciela Związku Zawodowego Pracowników
Poczty Tomasza Nowaka
adres do doręczeń sądowych:
00-005 Warszawa, ul. Mała 15
Pozwany: Kopalnia Kogucik,
00-001 Warszawa, ul. Cicha 15
Pozew
o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu mobbingu
1. Powód wnosi o zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek mobbingu w
kwocie 100.000 zł.
2. Powód wnosi o zasądzenie odszkodowania od pozwanego w kwocie 19.000 zł z tytułu
rozwiązania umowy o pracę, spowodowanej mobbingiem.
3. Powód wnosi o zasądzenie odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
4. Powód wnosi o obciążenie pozwanego kosztami postępowania.
5. Powód wnosi o zwolnienie z kosztów sądowych.
6. Powód wnosi o nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności co do kwoty 19.000
zł.
Ponadto powód wnosi o:
- wezwanie na rozprawę następujących świadków:
Jana Nowaka, byłego kierownika powoda, zam………………………….
współpracowników z kopalni w liczbie 14 osób:
• Tadeusza Nowaka, zam……………………
• Tomasza Kwiatkowskiego, zam……………
• Janusza Malinowskiego, zam……………..
• Floriana Jabłkowskiego, zam…………….
• Mariana Gruszkowskiego, zam…………..
• Marcina Wiśniewskiego, zam……………
• Daniela Iksińskiego, zam………………….
• Dariusza Wróbla, zam…………………….
• Rafała Trzmiela, zam……………………..
• Radosława Twardowskiego, zam…………
• Tomasza Mickiewicza, zam……………….
• Jana Soleckiego, zam……………………..
• Marcina Kwiatkowskiego, zam…………….
• Halinę Kowalską- matkę powoda, zam…………….
• Janusza Soplicę- lekarza ortopedę, zam……………
• Tomasza Kota-psychologa, zam…………………….
• Janusza Kowalskiego-ojca powoda, zam…………..
• Artura Kostka-wartownika z kopalni Kogucik, zam……………..
• Annę Kaczorek i Monikę Śmiałą-bufetowe z kopalni Kogucik
- zobowiązanie pozwanego o doręczenie na rozprawę nagrań z monitoringu z okresu 1-31
styczeń 2014 r.
Uzasadnienie
Powód zatrudniony był od 01.01.2008 roku w kopalni Kogucik na podstawie umowy o pracę na
czas
nieokreślony
na
stanowisku
inspektora
ds.
utrzymania
ruchu
turystycznego
z
wynagrodzeniem 2.500 zł. brutto plus premia regulaminowa. Był dyspozycyjnym, sumiennym i
oddanym pracy pracownikiem, chętnie wykonywał dodatkowe prace związane z obsługą
dokumentów
księgowych,
faktur.
Jego
postawa
była
pozytywnie
oceniana
przez
współpracowników.
Dowód: zeznania świadków Marcina Wiśniewskiego, Tomasza Kwiatkowskiego
Powód pracował w kopalni Kogucik 6 lat i praca do września 2013 roku przebiegała bez zakłóceń.
Poprzedni kierownik respektował orzeczenie lekarskie stwierdzające dysfunkcję kolana powoda
(przydzielał mu zadania nie wymagające dźwigania ciężarów po schodach).
Dowód: zeznania świadka byłego kierownika powoda Jana Nowaka.
Nowy kierownik, który został przyjęty do pracy we wrześniu 2013 roku rozpoczął działania nękania
pracownika, które miały charakter ciągły i w miarę upływu czasu nasilały się.
2
Począwszy od września 2013 roku rozpoczęły się w stosunku do powoda działania noszące
znamiona mobbingu przez bezpośredniego przełożonego, kierownika Wincentego Ludojada.
Działania te polegały na:
- używaniu słów powszechnie uznawanych za obelżywe np. „Twój ojciec był kawał s….”, „Nadajesz
się tylko na rentę inwalidzką”, „Idź i poskarż się twojemu ojcu”.
- wytykaniu uchybień w pracy, które nie miały miejsca,
- wygłaszaniu krytycznych uwag o charakterze osobistym
- nie respektowaniu zapisów orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do pracy z
ograniczeniem funkcji kolana (dźwiganie ciężarów po schodach i pochylniach).
Wyżej opisane zachowania kierownika miały najczęściej miejsce w obecności innych
współpracowników.
Dowody: zeznania świadków Jana Soleckiego i Dariusza Wróbla
Początkowo były to uwagi słowne dotyczące pracy powoda, z czasem uwagi te przeniosły się w
sferę osobistą powoda i dotyczyły członków jego rodziny. Uwagi te były wynikiem konfliktu między
ojcem powoda a kierownikiem Ludojadem, których relacje zawodowe w przeszłości nie były
poprawne.
Dowód: zeznania świadka - ojca powoda Janusza Kowalskiego
Kierownik Ludojad nie ograniczał się jedynie do uwag słownych, ale rozpoczął wydawanie poleceń
służbowych, które rujnowały zdrowie psychiczne i fizyczne powoda.
W dniu 10.01.2014 roku kierownik Ludojad wydał powodowi polecenie służbowe pracy w
nadgodzinach. Jako jedynemu z zespołu polecił pozostanie w kopalni pod ziemia, mając
świadomość, że powód nie zdąży na ostatni kurs windą i będzie zmuszony wyjść na powierzchnię
schodami (co nadwyręży jego chore kolano). Powód wyszedł po schodach, była bardzo
wyczerpany i zmęczony. Świadkiem tego faktu był wartownik, z którym powód rozmawiał przed
opuszczeniem terenu kopalni.
Dowód: zeznania świadka wartownika Artura Kostki.
Następnego dnia udał się do lekarza ortopedy i otrzymał zwolnienie lekarskie na 2 tygodnie.
Dowód: zeznania świadka lekarza ortopedy Janusza Soplicy
W dniu 12.01.2014 roku powód podjął próbę samobójczą. Po interwencji matki został uratowany i
po reanimacji trafił do szpitala na oddział psychiatryczny.
3
Dowód: zeznania świadka – matki powoda Haliny Kowalskiej.
Po zakończeniu leczenia szpitalnego podjął próbę powrotu do pracy, jednak ze względu na
obezwładniający go strach i stres oraz psychosomatyczne reakcje organizmu, nie był w stanie
wrócić do pracy. Kolejnego dnia złożył wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na mobbing.
Dowód: pismo o rozwiązaniu umowy o pracę.
Opisany wyżej stan faktyczny nosi znamiona mobbingu, zdefiniowane w Art.94³§2 Kodeksu Pracy,
ponieważ działania kierownika Wincentego Ludojada na przestrzeni od września 2013 do marca
2014 roku były długotrwałe i uporczywe oraz doprowadziły do wyniszczenia zdrowia psychicznego
i psychicznego pozwanego, którego punktem kulminacyjnym była próba samobójcza, udaremniona
dzięki szczęśliwemu splotowi okoliczności (wcześniejszemu powrotowi matki powoda do domu).
Kierownik doprowadził do zaniżonej samooceny powoda i wyniszczenia jego zdrowia, powodując
stan poniżenia i ośmieszenia pracownika oraz jego izolacji w środowisku pracy.
Podnieść należy, iż kierownik Ludojad naruszył swoimi działaniami elementarne zasady
współżycia społecznego i godność pracownika.
Powód wylicza wysokość dochodowego zadośćuczynienia w kwocie 100.000 zł mając na uwadze,
że doznał rozstroju zdrowia na skutek mobbingu. Jego cierpienia były długotrwałe i doprowadziły
do załamania nerwowego. Tym samym powód podnosi fakt utraty szans życiowych i zawodowych.
Powód wylicza wysokość odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę na kwotę 19.000
zł, biorąc pod uwagę utratę stałego źródła dochodów z tytułu umowy o pracę i nie posiada innych
źródeł dochodu, a wymaga środków finansowych na kontynuację leczenia.
Powód uzasadnia wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych faktem rozwiązania umowy o pracę,
brakiem bieżących oszczędności, wysokimi kosztami leczenia oraz terapii psychologicznej i
brakiem innych źródeł dochodu.
Mając na uwadze powyższy wywód, wnoszę o uwzględnienie powództwa.
Załączniki:
1. odpis pozwu z załącznikami,
2. Pełnomocnictwo procesowe,
3. Uchwała Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Poczty,
4. Orzeczenie o zdolności do pracy z ograniczeniami,
5. Umowa o pracę powoda
6. Zaświadczenie od psychologa
4
7. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
8. Dokumentacja specjalistyczna od ortopedy
9. Wypis z SOR
10. Zakres obowiązków pracownika
11. Wykaz godzin nadliczbowych
12. Kserokopia zwolnienia lekarskiego
13. Pismo rozwiązujące umowę o pracę
Za powoda
Tomasz Nowak
Pełnomocnik procesowy
Sporządziły:
Dorota Dębicka
Anna Dulska
Ewa Marzec
5
Download