Mieszkańcy województwa warmińsko

advertisement
PROJEKT WOJEWÓDZKIEGO
PROGRAMU PROMOCJI I OCHRONY
ZDROWIA NA LATA 2007-2013
OLSZTYN 2006 r.
WOJEWÓDZKI PROGRAM PROMOCJI I OCZRONY ZDROWIA NA
LATA 2007-2013
OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE:
L.p.
Imię i Nazwisko
Funkcja
przewodniczący
1.
Ryszard Wasiński
2.
Sylwia Cieśluk
członek
3.
Stanisław Ramotowski
członek
4.
Otolia Siemieniec
członek
5.
Bohdan Michniewicz
członek
6.
Jerzy Romaszko
członek
7.
Danuta Kozłowska - Trusewicz
członek
8.
Iwona Kacprzak
członek
9.
Walenty Seliga
członek
10.
Zdzisław Piesiak
członek
11.
Ireneusz Markiewicz
członek
12.
Marian Nadziejko
członek
13.
Andrzej Szóstek
członek
Przedstawiciel
przedstawiciel Samorządu
Województwa WarmińskoMazurskiego
przedstawiciel Samorządu
Województwa WarmińskoMazurskiego
przedstawiciel Konwentu
Starostów,
przedstawiciel Związku Gmin
Warmińsko – Mazurskich,
przedstawiciel Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego,
przedstawiciel Komisji ds.
Ochrony Zdrowia, Rodziny,
Polityki Społecznej i Sportu,
przedstawiciel dwóch Izb
Lekarskich działających na
terenie Województwa
Warmińsko – Mazurskiego,
przedstawiciel dwóch Izb
Pielęgniarek i Położnych
działających na terenie
Województwa Warmińsko Mazurskiego,
przedstawiciel Narodowego
Funduszu Zdrowia
Warmińsko -Mazurskiego
Oddziału Wojewódzkiego
w Olsztynie,
przedstawiciel Wojewódzkiej
Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Olsztynie,
przedstawiciel Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział
w Olsztynie,
przedstawiciel Rady Organizacji
Pozarządowych,
przedstawiciel Samorządu
Województwa Warmińsko
- Mazurskiego
2
SPIS TREŚCI
WSTĘP………………………………………………………….......………….4
CEL OPERACYJNY I………………………………………………………...6
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI EDUKACJI ZDROWOTNEJ
SPOŁECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
CEL OPERACYJNY II……………………………………………………...11
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
CEL OPERACYJNY III……………………………………………………..21
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA CHOROBOM
ZAKAŹNYM
CEL OPERACYJNY IV………………………………………………..……35
PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
CEL OPERACYJNY V……………………………………………………...38
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM NOWOTWOROWYM
CEL OPERACYJNY VI……………………………………………………..42
TWORZENIE WARUNKÓW DLA AKTYWNEGO ŻYCIA OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
CEL OPERACYJNY VII……………………………………………………47
ZAPOBIEGANIE PRZYCZYNOM I NASTĘPSTWOM WYPADKÓW
KOMUNIKACYJNYCH
CEL OPERACYJNY VIII…………………………………………………...53
PROFILAKTYKA PRÓCHNICY ZĘBÓW
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2007-2013….. 57
(W POSZCZEGÓLNYCH CELACH OPERACYJNYCH)
3
WSTĘP
Najbardziej powszechna i akceptowana definicja zdrowia znajduje się w Konstytucji
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uchwalonej na konferencji WHO w dniu 19-22 czerwca
1946 r. W preambule tego aktu podkreśla się, że zdrowie nie może być rozpatrywane jedynie
w kategoriach choroby lub inwalidztwa, ale jako całościowy stan fizycznego, psychicznego
i społecznego dobrego samopoczucia (Constytution of the World Health Organization
Conference, New York 19-22 June 1946).
Z powołanej wyżej powszechnie akceptowanej definicji zdrowia jasno wynika,
że ochrona zdrowia ludzkiego jest obszarem działań interdyscyplinarnych z zakresu medycyny,
psychologii oraz nauk społecznych i nauk przyrodniczych.
Promocja zdrowia to proces, który ma umożliwić ludziom coraz lepszą kontrolę
nad czynnikami kształtującymi ich zdrowie, a tym samym tworzyć podstawy do poprawy ich
stanu (Karta Ottawska, WHO 1986)
Jednocześnie promocja zdrowia rozumiana w szerszym aspekcie obejmuje trzy
podstawowe strefy oddziaływań: profilaktykę, edukację zdrowotną i ochronę zdrowia, które
mogą wzajemnie się przenikać, wyznaczając tym samym nowe obszary działań. Dlatego też,
ze
swojej
natury
promocja
zdrowia
ma
orientację
ponadsektorową.
W obszarze jej zainteresowań leżą: polityka zdrowotna, sprawy środowiskowe, poprawa
indywidualnej i społecznej kultury zdrowotnej, a także reorientacja w kierunku promocji
i profilaktyki działań służby zdrowia.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – działając w oparciu o ustawę
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, która nakłada obowiązek realizacji zadań
w zakresie promocji i ochrony zdrowia - podejmuje liczne, aktywne działania sprzyjające
poprawie zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności regionu.
Mając to na uwadze Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą
Nr XXXI/469/01 w dniu 4 grudnia 2001 roku zatwierdził Wojewódzki Program Promocji
i Ochrony zdrowia na lata 2001-2006.
W związku z upływającym okresem ważności programu zachodziła konieczność
opracowania kolejnej edycji, dlatego też 28 marca br. Sejmik Województwa WarmińskoMazurskiego podjął Uchwałę Nr XLII/565/06 w sprawie określenia zasad, trybu oraz
harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata
2007-2013.
W celu przygotowania Programu powołano Zespół Programowy, w skład którego weszli
przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym:
4
Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
samorządów
gmin
i
powiatów,
samorządów lekarskich, pielęgniarek i położnych, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacji pozarządowych
oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
PFRON.
Podstawowym zadaniem Zespołu Programowego było określenie głównych obszarów
i kierunków promocji i ochrony zdrowia w województwie.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził do realizacji osiem obszarów
- celów operacyjnych:
1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa województwa warmińskomazurskiego
2. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
3. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym
4. Profilaktyka chorób układu krążenia
5. Zapobieganie chorobom nowotworowym
6. Tworzenie warunków dla aktywnego życia osobom niepełnosprawnym
7. Zapobieganie przyczynom i następstwom wypadków komunikacyjnych
8. Profilaktyka próchnicy zębów
Program Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013
wskazuje obszary, które
wpływają bezpośrednio i pośrednio na nasze zdrowie i jednocześnie wskazuje działania, których
podjęcie przez nas samych, środowiska lokalne oraz podmioty życia publicznego pozwoli
wpłynąć na poprawę, a następnie utrzymanie pożądanego (dobrego) stanu zdrowia mieszkańców
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W związku z powyższym Celem Strategicznym Wojewódzkiego Programu Promocji
i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 jest:
POPRAWA ZDROWIA I ZWIĄZANEJ Z NIM JAKOŚCI ŻYCIA LUDNOŚCI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
5
CEL OPERACYJNY I
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI
EDUKACJI ZDROWOTNEJ SPOŁECZEŃSTWA
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Opracowanie:
Iwona Kacprzak
Otolia Siemieniec
Ewa Kamieniecka
Ewa Górko
Małgorzata Łowcewicz
Maria Leokajtis
Aleksandra Wasilewska
6
Wstęp
Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne
i społeczności w której żyją. W opracowanym programie edukacja prozdrowotna obejmuje
w szczególności obszary promocji zdrowia związane z problemami zdrowotnymi mieszkańców
naszego Regionu. Edukacja ta obejmuje:
 Wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży
 Zmiany postaw osób dorosłych
Mimo wielokrotnie potwierdzonej i powszechnie uznanej opłacalności inwestycji w promocję
zdrowia, dotychczasowe działania w tym zakresie z całą pewnością są niewystarczające.
Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych oferowanych poszczególnym grupom
mieszkańców, spotyka się często z bardzo małym zainteresowaniem, jednym z powodów może
być niski poziom świadomości zdrowotnej.
Analiza epidemiologiczna Regionu wyznacza konkretne obszary ,które wymagają pilnej
zmian w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności na poszczególne choroby
w województwie. Jednym z podstawowych narzędzi, możliwych do wykorzystania jest edukacja
zdrowotna całego społeczeństwa. Kształtowanie pożądanych wzorców zachowań zdrowotnych
winno być nieodłącznym elementem działań zawodowych, nie tylko przedstawicieli ochrony
zdrowia ale również pracowników innych sektorów. Wymaga to jednak dobrego przygotowania
kadry , która będzie pełniła rolę nie tylko edukatora, ale przede wszystkim będzie autorytetem
i liderem zachowań zdrowotnych.
Diagnoza problemu
Województwo warmińsko - mazurskie jest dwunastym pod względem liczby ludności
w Polsce (3,8% mieszkańców kraju). Zgodnie z wynikami ostatniego Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r. (publikacje w 2003 r.) liczba ludności
w województwie wynosi ok. 1,5 mln mieszkańców. Z czego ok. 60% mieszka w miastach,
natomiast pozostałe ok. 40% – na terenach wiejskich.
Analiza struktury ludności wskazuje na następujące fakty: 26 % ludności województwa to
dzieci i młodzież do 19 r.ż., mężczyźni i kobiety w wieku 20-59 lat stanowią 56% ogółu
ludności, najmniejsza grupę 15% stanowią osoby w wieku powyżej 60 roku życia, wśród
mieszkańców województwa liczniejszą grupę stanowią kobiety (51%), 60% ludności mieszka
w miastach, a 40% na wsi, wśród mieszkańców miast większość stanowią kobiety, natomiast
na wsi mieszka nieco więcej mężczyzn.
Przeciętne trwanie życia jest jednym ze wskaźników stanu zdrowia ludności. Mężczyźni
województwa warmińsko – mazurskiego żyją średnio 68,17 lat (w Polsce 68,87) co stawia
region na 14 pozycji w kraju. Średnia długość trwania życia kobiet wynosi 77,6 lat ( w Polsce
77,34) stawia to region w środku stawki województw. Wydłużenie przeciętnego trwania życia
przekłada się na wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. W województwie
warmińsko-mazurskim obserwuje się systematyczny wzrost tej grupy ludności.
7
Tabela 1. Ludność wg miejsca zamieszkania, płci i wieku na dzień 31.12. 2004r
Miasta
Wieś
Wyszczeg
Mężczy
ogółem
Kobiety Mężczy
Mężczy
ólnienie
%
źni
Kobiety ogółem
Kobiety ogółem
źni
źni
Wojewód 1 428
100 697 620 731 094 409 709 449 111 858 820 287 911 281 983 569 894
ztwo
714
Poniżej 15
261 290 17 133 726 127 564 72 192 6 839 140 931 61 534 58 825 120 359
lat
1.
15-19
123 141
9
62 888 60 253 36 512 35 656 72 163 26 376 24 597
50 973
20-24
130 618 10
66 756 63 862 39 260 39 096 78 356 27 496 24 766
52 262
25-39
296 171 21 151 220 144 951 90 036 90 420 180 456 61 184 54 531 115 715
40-54
328 761 23 163 153 165 608 98 279 109 265 207 544 64 874 56 343 121 217
55-59
76 437
5
36 792 39 645 23 767 26 629 50 396 13 025 13 016
26 041
60-64
49 211
3
22 215 26 996 13 640 17 261 30 901
18 310
8 575
9 735
65 lat i
163 085 12 60 870 102 15 36 023 62 045 98 068 24 847 40 170
więcej
Źródło: Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie.
65 017
Opieka zdrowotna w placówkach nauczania i wychowania w województwie w roku szkolnym
2004/2005 - ogółem objęto opieką zdrowotną 260 126 osób w tym w realizacji szkolnego
programu edukacji zdrowotnej uczestniczyło 204 471 osób z 665 szkół - 78,6 % ( Sprawozdanie
Mz-06)
Przygotowania kadry do realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej –
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeszkolił w 2005r. 462 nauczycieli, natomiast we
współpracy z WSSE w Olsztynie 784 nauczycieli. W pionie promocji zdrowia i oświaty
zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko – mazurskiego w 2005r.
Przeprowadzono 219 szkoleń dla 4573 odbiorców ( pedagodzy szkolni, pielęgniarki medycyny
szkolnej, nauczyciele, funkcjonariusze aresztu śledczego)
Zgodnie ze sprawozdaniem Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa za 2005r.
- 54 osoby ukończyło studia wyższe magisterskie na kierunku Promocji Zdrowia, w trakcie
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
jest 7 osób – na 5 403 pielęgniarki i położne zatrudnione w stacjonarnych zakładach opieki
zdrowotnej ( 1,2 %)
W 2005r. WSSE Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i podległych jej Stacjach
Powiatowych realizował 9 programów ogólnopolskich, 3 programy wojewódzkie i 2 programy
lokalne.
Samorządy terytorialne zorganizowały w 2005r. 194 masowe imprezy prozdrowotne
w województwie, w których uczestniczyło 16 808 osób. W 2005 roku 19 organizacji
pozarządowych w regionie realizowało zadania z obszaru zwiększenia skuteczności edukacji
zdrowotnej społeczeństwa, w tym 7 organizacji podjęło działania edukacyjno – informacyjne na
temat zdrowego stylu życia w których uczestniczyło 6 215 osób.
Brak pełnych danych dotyczących infrastruktury w zakresie promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej w województwie oraz udziału mediów lokalnych w realizacji w/w zadań. Istnieje
potrzeba systematycznej oceny stopnia rozwoju infrastruktury i zaplecza kadrowego dla potrzeb
8
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w celu zwiększenia jej efektywności, jak też wdrożenie
wskaźników monitorowania skuteczności podejmowanych zadań w ramach programu
wojewódzkiego.
Cel programu
Podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności edukacji
zdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa warmińsko
– mazurskiego
Zadania





Przygotowanie kadry dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Rozwijanie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
Opracowywanie i uruchamianie projektów prozdrowotnych.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Metody działań
1. Metody kształcenia : kształcenie podyplomowe, kursy, seminaria, konferencje.
2. Metody edukacji :
- Metody słowne : wykład, opis, pokaz, dyskusja, pogadanka
- Metody problemowe, waloryzacyjne, aktywizujące
3. Metody przekazywania informacji : audycje radiowe, telewizyjne, programy reporterskie,
artykuły prasowe, publikacje, ulotki, broszury, portale internetowe.
4. Metody budowania zdrowego stylu życia : plebiscyty, rankingi, konkursy, pokazy,
wystawy, festyny prozdrowotne.
Czas realizacji programu
Realizację programu planuje się na lata 2007 – 2013 z możliwością kontynuacji w latach
następnych.
Adresat programu
Mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego.
Realizatorzy programu
Działy administracji rządowej i funkcjonujące w ich ramach instytucje,
Organy administracji samorządowej,
Samorządy zawodowe,
Organizacje pozarządowe,
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Ośrodki doskonalenia nauczycieli,
Zakłady Opieki Zdrowotnej,
Społeczność lokalna,
Masmedia lokalne.
9
Źródła finansowania
Narodowy Fundusz Zdrowia
Środki własne samorządów lokalnych
Środki własne realizatorów programów
Środki Unii Europejskiej
Środki pozyskane z innych źródeł
Oczekiwane efekty
1. Wzrost wiedzy i świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa warmińsko –
mazurskiego .
2. Poprawa sytuacji zdrowotnej społeczeństwa regionu.
Wskaźniki monitorowania programu
1. Liczba zrealizowanych programów prozdrowotnych w województwie warmińsko –
mazurskim w ramach programu wojewódzkiego.
2. Liczba Szkół z Regionu należąca do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
3. Liczba nauczycieli i pracowników medycznych przygotowanych jako kadra do realizacji
zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
4. Liczba osób objętych programami edukacyjnymi.
5. Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej.
6. Liczba Szpitali należących do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.
7. Liczba imprez prozdrowotnych zrealizowanych z udziałem samorządów terytorialnych.
Ocena realizacji programu należy do zadań Urzędu Marszałkowskiego i winna być dokonywana
jeden raz w roku. W roku 2013 należy dokonać analizy wskaźników monitorowania programu.
10
CEL OPERACYJNY II
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Opracowanie:
Ryszard Wasiński
Sylwia Cieśluk
Wioletta Gadecka
Grażyna Nowosielska
Sławomir Ogórek
Maciej Plichtowski
Walenty Seliga
Michał Tatarek
11
Wstęp
Substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, tytoń) mają jedną wspólną cechę,
którą jest zdolność do zmiany zachowania i samopoczucia. Przyjmowanie substancji
psychoaktywnych prowadzi lub znacząco przyczynia się do wystąpienia określonych szkód
zdrowotnych (psychicznych lub somatycznych), społecznych i ekonomicznych.
Leczenie osób uzależnionych jest procesem długotrwałym, często wykraczającym
poza samo leczenie uzależnień. Oferta lecznicza powinna być dostępna, zróżnicowana,
dostosowana do potrzeb i możliwości pacjentów. Programy profilaktyczne, aby były
skuteczne wymagają zintegrowanych działań na wielu poziomach oraz współpracy
przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i grup ze społeczności lokalnej: szkół,
kościołów, organizacji społecznych, środków masowego przekazu, samorządu, rodzin.
Niezbędnym elementem oddziaływań rehabilitacyjnych i leczniczych w przypadku pacjentów
uzależnionych od alkoholu i narkotyków winny być działania ukierunkowane na reintegrację
społeczną osób uzależnionych, zwiększanie ich kompetencji i umiejętności życiowych
niezbędnych do samorealizacji i samorozwoju, radzenia sobie ze stresem i wymaganiami
środowiska oraz zwiększania kontroli nad własnym zdrowiem.
Niepokojącym zjawiskiem jest coraz bardziej powszechne spożywanie alkoholu przez
młodych ludzi. Prawie pięciokrotnie wzrosła liczba uczniów, którzy sięgnęli po narkotyki,
z 5 do 24 %. Natomiast liczba młodzieży regularnie palącej papierosy nie uległa zmianie
(30%). Według CBOS działania profilaktyczne adresowane do młodzieży są mało skuteczne,
ponieważ oprócz informacji o szkodliwości środków psychoaktywnych młodzież
równocześnie otrzymuje komunikaty, że są to towary tak samo atrakcyjne, jak każde inne.
Istnieje wiele czynników, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na
pojawianie się problemów związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.
Niektórzy autorzy programów profilaktycznych uważają, że brak dbałości o zdrowie
uwarunkowany jest m.in.: brakiem perspektyw, niską samooceną, brakiem poczucia kontroli
nad własnym życiem, słabą tożsamością. Istotnym elementem utrzymania zdrowia jest
udzielanie wczesnej pomocy specjalistycznej ludziom zagrożonym utratą zdrowia. Dotyczy
to przede wszystkim: dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z różnymi deficytami ograniczającymi czy utrudniającymi zaspokajanie ich
potrzeb i realizację zadań rozwojowych, ludzi przeżywających różne kryzysy.
Cele programu
1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej w zakresie problematyki uzależnień od
środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń)
2. Zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych
Diagnoza problemu
1.Uzależnienie od alkoholu
Alkohol jest trzecim najważniejszym czynnikiem ryzyka dla zdrowia populacji (zaraz
po tytoniu, nadciśnieniu tętniczym krwi), odpowiedzialnym za ponad 10,8% całkowitego
obciążenia chorobami i urazami w Regionie Europejskim. Każdego roku alkohol jest
przyczyną śmierci 115 tysięcy Europejczyków, a koszty związane z jego spożyciem
(bezpieczeństwo publiczne, przestępczość, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie,
choroby, wypadki, straty w sektorze pracy i zatrudnienia) sięgają 125 miliardów euro.
Spożywanie alkoholu prowadzi do powstawania 60 rodzajów chorób i urazów (m.in.:
12
zaburzeń psychicznych, uszkodzeń ciała, samobójstw, nowotworów, chorób serca, udarów,
chorób wątroby, trzustki). Picie alkoholu przez osoby niepełnoletnie zaburza proces
rozwojowy, może powodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia hormonalne, sprzyja
podejmowaniu zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia. Dzieci wychowujące
się w rodzinach z problemem alkoholowym często wymagają specjalistycznej terapii
z powodu zaburzeń zachowania i emocji, także w życiu dorosłym, tzw. Syndrom Dorosłego
Dziecka Alkoholika (DDA ).
Europa jest regionem największego spożycia alkoholu a styl i poziom spożycia
napojów alkoholowych w krajach europejskich jest bardzo podobny (raport Petera
Andersona 2006).
WHO podaje, że ok. 10% pacjentów podstawowej i rodzinnej opieki zdrowotnej trafia do
lekarza w związku z nadużywaniem alkoholu. Również w opiece specjalistycznej istotny
statystycznie odsetek pacjentów korzysta ze świadczeń w związku z chorobami powstałymi
na tle nadużywania alkoholu.
W Polsce ok. 20% pacjentów ostrych dyżurów to osoby nadużywające alkoholu (IPiN
2005r.) W rodzinach z problemem alkoholowym, w których co najmniej jedna osoba pije
w sposób szkodliwy dla niej i dla członków tej rodziny żyje 3–4 mln osób, w tym 1,5–2 mln
dzieci, 2,5 mln osób nadużywających alkoholu oraz 600–700 tys. osób uzależnionych.
Polska znajduje się w grupie krajów o wysokim poziomie konsumpcji alkoholu. Średnie
spożycie szacowane jest na poziomie 9-11 litrów czystego 100% alkoholu ( na świecie 12,1
litra w przeliczeniu na jednego dorosłego mieszkańca). Według oficjalnych danych GUS
średni poziom konsumpcji alkoholu w 2004r . wyniósł per capita 8,28 litra alkoholu.
Konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje się na średnim poziomie
w porównaniu z resztą Europy.
Badania przeprowadzone przez PARPA w latach 2002, 2003 i 2005 wykazały wzrost
spożycia wszystkich napojów alkoholowych o prawie 30%, natomiast wzrost konsumpcji
wyrobów spirytusowych o ponad 40%. Zmiany w poziomie konsumpcji napojów
alkoholowych mają wpływ na zwiększenie rozmiaru szkód spowodowanych alkoholem.
O ponad 30% zwiększył się w ciągu ostatnich trzech lat (2002-2005) odsetek osób
ryzykownie pijących (tj. powyżej 10 litrów 100% alkoholu rocznie wśród mężczyzn,
a w przypadku kobiet ponad 7,5 litra czystego 100% alkoholu). Znacznie wzrosła liczba osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. Szacowany wzrost ilości osób zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu wynosi 36%. Polacy postrzegają alkoholizm jako jedną z barier
utrudniających wydostanie się z biedy (CBOS’2004). W 2005 r. z pomocy społecznej ze
względu na trudną sytuację życiową spowodowaną uzależnieniem od alkoholu lub innymi
problemami spowodowanymi alkoholem skorzystało ponad 166 tys. rodzin (Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej).
Badania przeprowadzone w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie
2005r. pokazują, że jego mieszkańcy niewiele różnią się od ogółu Polaków w poziomie
i strukturze spożycia alkoholu oraz równie często wymieniają alkoholizm jako najważniejszy
problem w skali lokalnej, szczególnie zaś picie alkoholu przez młodzież. W 2005 roku na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonowało 21 poradni leczenia osób
uzależnionych od alkoholu, a z porad lekarskich skorzystało 38263 osób. W stacjonarnych
zakładach opieki zdrowotnej leczyło się 4084 pacjentów z zaburzeniami alkoholowymi,
ambulatoryjnie 5793 pacjentów. Odnotowano 930 nietrzeźwych nieletnich, o 246 więcej niż
w roku ubiegłym. Z raportu KWP w Olsztynie wynika, że 30,4% wszystkich podejrzanych
dorosłych w wybranych kategoriach przestępstw to osoby pod wpływem alkoholu.
13
Zadania/efekty
1. Poprawa jakości, zróżnicowania
i dostępności opieki odwykowej.
2. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.
3. Poprawa sytuacji psychospołecznej rodzin z problemem alkoholowym.
4. Zmniejszanie globalnych rozmiarów konsumpcji alkoholu w społeczeństwie, odsetka osób
o wysokim i ryzykownym poziomie konsumpcji alkoholu oraz zmiana struktury spożycia
alkoholu na rzecz napojów niskoprocentowych poprzez podniesienie poziomu wiedzy
społeczeństwa.
Metody działania
1.1. Poprawa jakości, zróżnicowania i dostępności opieki odwykowej.
1. Promocja usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe (ambulatoryjnych
i stacjonarnych), wspieranie bazy lokalowej i wyposażenia placówek.
2. Szkolenie personelu placówek odwykowych, w zakresie nowoczesnych metod
rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Podnoszenie kwalifikacji (certyfikowania) pracowników lecznictwa odwykowego.
4. Wprowadzenie programu akredytacji zakładów lecznictwa odwykowego.
5. Tworzenie i wdrażanie standardów świadczonych usług oraz tworzenie systemów
konsultacyjno – superwizyjnych dla osób zajmujących się problematyką uzależnień.
6. Finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych.
7. Upowszechnianie informacji o placówkach zajmujących się problematyką uzależnienia od
alkoholu.
1.2. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych
od alkoholu.
1. Szkolenie pracowników ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, wymiaru
sprawiedliwości oraz liderów społeczności lokalnych i środowisk samopomocowych
w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Wprowadzenie do standardów diagnostycznych obowiązku przeprowadzania badań
przesiewowych w kierunku wykrywania problemów alkoholowych i prowadzenia interwencji
wobec osób pijących szkodliwie.
3. Skrócenie okresu od wystąpienia uzależnienia do podjęcia interwencji specjalistycznej.
4. Zwiększenie odsetka osób zobowiązanych do leczenia odwykowego kończących program
terapii.
5. Zwiększenie wiedzy dotyczącej konsekwencji używania alkoholu dla zdrowia, w tym
zagrożeń dla rozwijającego się płodu.
6. Wprowadzenie do karty ciąży oraz protokołów wywiadów ginekologicznych pytań
dotyczących konsumpcji napojów alkoholowych przez kobiety w ciąży oraz zaleceń
zachowania w tym okresie całkowitej abstynencji.
1.3. Poprawa sytuacji psychospołecznej rodzin z problemem alkoholowym.
1. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin.
14
2. Tworzenie miejsc wsparcia środowiskowego, świetlic socjoterapeutycznych i klubów
prowadzących programy socjoterapii i udzielających innych rodzajów wsparcia.
3. Tworzenie na szczeblu lokalnym zespołów interdyscyplinarnych do spraw pomocy
dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym analizujących sytuację dziecka
i podejmujących interwencję w sytuacjach zagrożenia w oparciu o istniejący system wsparcia
społecznego.
4. Uruchamianie programów edukacyjnych zaadresowanych do rodziców mających na celu
zaangażowanie ich w oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci oraz
rozwijanie
umiejętności wychowawczych rodziców.
5. Tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych i terapeutycznych dla ofiar i sprawców
przemocy w rodzinie.
6. Wdrażanie procedur interwencji prawno – administracyjnych wobec przemocy i innych
zaburzeń
funkcjonowania
rodziny,
powodowanych
przez
picie
alkoholu.
7. Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych opartych na skutecznych
strategiach oddziaływań profilaktycznych oraz wspieranie i inicjowanie różnych form
profilaktyki rówieśniczej (programów opartych na aktywności liderów młodzieżowych).
8. Uruchamianie i upowszechnianie zajęć pozalekcyjnych oraz zapewnienie opieki
instruktorów posiadających kompetencje w zakresie działań profilaktycznych a także
w zakresie skutecznych metod interwencji w sytuacjach problemowych.
1.4. Zmniejszanie globalnych rozmiarów konsumpcji alkoholu w społeczeństwie,
odsetka osób o wysokim i ryzykownym poziomie konsumpcji alkoholu, zmiana
struktury spożycia alkoholu na rzecz napojów niskoprocentowych poprzez
podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa.
1. Prowadzenie kampanii edukacyjnych wykorzystujących medialne środki przekazu.
Promowanie trzeźwości, abstynencji oraz umiaru w konsumpcji alkoholu. Promowanie
działań
służących
rekreacji
i
zabawie
młodzieży
bez
alkoholu.
2. Opracowywanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych,
edukacyjnych związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu, picia szkodliwego, picia
ryzykownego.
3. Budowanie społecznego klimatu sprzyjającego racjonalnej kontroli nad obecnością
alkoholu w życiu codziennym.
4. Tworzenie i wspieranie programów terapeutycznych dla specyficznych populacji,
uzależnionych krzyżowo, młodzieży, osób niepełnosprawnych.
5. Wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych zaadresowanych do młodych
ludzi eksperymentujących z alkoholem oraz do grup ryzyka.
6. Tworzenie i wdrażanie programów terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej od
alkoholu
7. Wprowadzenie i promowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu
prawnych regulacji dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim a także umiejętności
odmawiania sprzedaży napojów alkoholowych.
Wskaźniki monitoringu


Liczba osób leczących się w zakładach lecznictwa odwykowego, w tym pacjentów
pierwszorazowych, w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.
Liczba placówek prowadzących terapię dla młodzieży uzależnionej od alkoholu oraz
liczba młodzieży, która uczestniczyła w programach terapii uzależnień w bieżącym
okresie/w poprzednim okresie
15


Liczba gmin, które realizują pozalekcyjne zajęcia sportowe, szkolne i środowiskowe
programy profilaktyczne, programy interwencyjno–profilaktyczne dla dzieci z grup
ryzyka oraz młodych ludzi eksperymentujących z alkoholem w bieżącym okresie/
w poprzednim okresie.
Liczba osób uczestniczących w różonorodnych programach profilaktycznych,
interwencyjnych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych w bieżącym okresie/
w poprzednim okresie.
2. Uzależnienie od narkotyków
W ostatnich latach na polskim rynku gwałtownie wzrosła podaż nielegalnych
substancji psychoaktywnych w tym: amfetaminy, kokainy, preparatów halucynogennych.
Natomiast na podobnym poziomie utrzymuje się używanie lotnych rozpuszczalników i leków
o właściwościach uzależniających. Liczba osób w Polsce uzależnionych od substancji
psychoaktywnych jest trudna do oszacowania. Tylko liczbę osób uzależnionych od opiatów
szacuje się na 25 – 30 tysięcy. Wzrost spożycia substancji psychoaktywnych dotyczy
głównie ludzi młodych do 25r.ż., które nie są jeszcze uzależnione, ale narażają się na ryzyko
związane z przyjmowaniem substancji drogą dożylną.
Efektywność leczenia osób uzależnionych jest niska na całym świecie, a ryzyko
wystąpienia różnego rodzaju szkód zdrowotnych, w tym zaburzeń psychicznych i chorób
somatycznych znacząco wzrasta, stąd konieczność opracowywania i wdrażania programów
redukcji szkód oraz programów rehabilitacyjnych.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2005r. funkcjonowało
5 stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej oferujących pomoc osobom uzależnionym od
narkotyków. W placówkach tych leczyło się 949 osób. W 2 poradniach pomoc terapeutyczną
uzyskało 389 pacjentów, natomiast z porad skorzystało 2 947 osób. Niepokojącym
zjawiskiem jest fakt sięgania po narkotyki coraz młodszych dzieci, w roku 2005r. w oddziale
psychiatrii dziecięco-młodzieżowej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w
Olsztynie hospitalizowano trzynastolatka z uzależnieniem od kilku substancji
psychoaktywnych i trzynastolatkę uzależnioną od amfetaminy. W wielu przypadkach
miejscem rozprowadzania narkotyków były placówki oświatowe. Dominującą grupę
dostawców stanowili rówieśnicy.
Nadal największym problemem w naszym regionie jest zbyt mała baza ośrodków leczenia
i rehabilitacji, a przede wszystkim brak stacjonarnego ośrodka rehabilitacji dla młodzieży
uzależnionej od narkotyków, jak również brak podstawowych warunków do leczenia
stomatologicznego narkomanów nosicieli wirusa HIV.
Zadania/efekty
1. Poprawa jakości, zróżnicowania
i dostępności świadczeń w zakresie leczenia
i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków poprzez rozwój specjalistycznych
placówek i programów terapeutycznych.
2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.Metody
działania
2.1.Poprawa jakości, zróżnicowania i dostępności świadczeń w zakresie leczenia i
rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków poprzez rozwój specjalistycznych
placówek i programów terapeutycznych
16
1. Opracowanie modelu zalecanej sieci minimalnego zabezpieczenia potrzeb w zakresie
leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i używających ich w sposób
szkodliwy.
2. Rozwój ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnienia
od narkotyków lub szkodliwego ich używania.
3. Zwiększenie liczby i różnorodności specjalistycznych programów leczniczych, w tym
leczenia substytucyjnego, rehabilitacyjnych i redukcji szkód dla osób uzależnionych od
narkotyków, w tym zapobiegania chorobom zakaźnym i działań ukierunkowanych na
reintegrację społeczną osób uzależnionych.
4. Opracowanie i wdrażanie, we współpracy z jednostką odpowiedzialną za akredytację
placówek służby zdrowia, systemu akredytacji placówek uprawnionych do prowadzenia
leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz szkodliwie
ich używających.
5. Wdrażanie programów ewaluacji usług leczniczych, rehabilitacyjnych i programów
ograniczania szkód zdrowotnych.
6. Zwiększenie liczby programów leczenia substytucyjnego oraz liczby świadczonych usług
w sposób zapewniający dostępność do nich co najmniej 20% uzależnionych od opiatów.
7. Podniesienie jakości wojewódzkich i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii
i programów ograniczania szkód zdrowotnych.
8. Podwyższenie kwalifikacji personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i programy
ograniczania szkód.
9. Prowadzenie i wspieranie szkoleń w zakresie problemów spowodowanych narkotykami,
w szczególności dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów medycyny
rodzinnej, lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, pediatrii, położnictwa i pielęgniarek.
10. Prowadzenie i wspieranie szkoleń w zakresie ograniczania szkód zdrowotnych dla
realizatorów programów.
11. Prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki ograniczania popytu na narkotyki oraz
zasad konstruowania strategii profilaktycznych, w szczególności dla przedstawicieli
samorządów, instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych oraz
pracowników szkół i innych placówek systemu oświaty itp.
12. Upowszechnianie informacji o placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych,
prowadzących programy ograniczania szkód zdrowotnych oraz programy reintegracji
społecznej.
2.2.Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku
1. Opracowywanie, wydawanie i upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.
2. Prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych.
3. Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat narkomanii
i związanych z nią problemów.
4. Wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie pierwszorzędowej
i drugorzędowej profilaktyki narkomanii oraz działań interwencyjnych adresowanych
w szczególności do dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.
17
5. Uruchamianie programów edukacyjnych zaadresowanych do rodziców mających na celu
zaangażowanie ich w oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci oraz
rozwijanie
umiejętności wychowawczych rodziców.
6. Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych opartych na skutecznych
strategiach oddziaływań profilaktycznych oraz wspieranie i inicjowanie różnych form
profilaktyki rówieśniczej (programów opartych na aktywności liderów młodzieżowych).
7. Uruchamianie i upowszechnianie zajęć pozalekcyjnych oraz zapewnienie opieki
instruktorów posiadających kompetencje w zakresie działań profilaktycznych a także
w zakresie skutecznych metod interwencji w sytuacjach problemowych.
8. Tworzenie miejsc wsparcia środowiskowego, świetlic socjoterapeutycznych i klubów
prowadzących programy socjoterapii i udzielających innych rodzajów wsparcia.
Wskaźniki monitoringu




Liczba osób używających narkotyki testowanych w kierunku zakażenia HIV w bieżącym
okresie/w poprzednim okresie.
Liczba wdrożonych gminnych programów przeciwdziałania narkomanii w bieżącym
okresie/w poprzednim okresie.
Liczba organizacji pozarządowych realizujących programy profilaktyki w bieżącym
okresie/w poprzednim okresie.
Liczba osób objętych oddziaływaniami profilaktyki w systemie oświaty, organizacjach
pozarządowych w bieżącym okresie/w poprzednim okresie.
3. Uzależnienie od tytoniu
Palenie tytoniu stanowi największe śmiertelne zagrożenie dla zdrowia. Rocznie
z powodu chorób odtytoniowych umiera na całym świecie ok. 4 milionów palaczy,
w Polsce około 100 tysięcy, a ponad połowa z nich dotyczy osób w wieku 35-69 lat. Według
danych szacunkowych około 10 mln Polaków pali regularnie 15-20 sztuk papierosów
dziennie. Wieloletnie palenie papierosów prowadzi m.in. do przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc (POCHP) u co dziesiątego Polaka z czego około 15 tysięcy osób umiera. Palenie
tytoniu jest najważniejszą przyczyną nowotworów, a 14 z chorób nowotworowych jest
przyczynowo związanych z ekspozycją na dym nikotynowy, m.in. rak płuca, nowotwory
jamy ustnej, tchawicy, gardła, krtani, przełyku, pęcherza moczowego. Istnieją także dowody
na związek palenia tytoniu z marskością wątroby.
Wyniki badań naukowych wskazują, że samo przebywanie wśród osób palących
zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca także u niepalących. Palenie tytoniu
przez rodziców w istotny sposób zwiększa ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej u dziecka, a
także przewlekłego zapalenia ucha środkowego, które może być przyczyną głuchoty w wieku
dziecięcym.
Według CBOS liczba młodzieży palącej papierosy oscyluje w granicach 30%.
Codziennie zaczyna palić około 500 nieletnich, a rocznie próbuje palenia około 180 dzieci.
Dzieci wypalają rocznie od 3 do 4 mld sztuk papierosów.
Zadania/efekty
1. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.
2. Kształtowanie zachowań i stylów życia zapobiegających paleniu tytoniu.
18
Metody działania
3.1. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.
1. Wspieranie i promowanie instytucji oraz organizacji społecznych zajmujących się
profilaktyką uzależnienia od tytoniu.
2. Upowszechnianie informacji o poradnictwie i instytucjach prowadzących programy
profilaktyczne oraz świadczących pomoc w zakresie psychoterapii uzależnień.
3. Prowadzenie i wspieranie szkoleń w zakresie szkodliwych skutków zdrowotnych
wynikających z palenia tytoniu, z uwzględnieniem tzw. palenia biernego, w szczególności
dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej,
pediatrii, położnictwa i pielęgniarek
4. Prowadzenie i wspieranie szkoleń dla realizatorów programów profilaktycznych..
5. Edukacja kobiet w ciąży o skutkach zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu.
6. Egzekwowanie przez lokalne społeczności wolnych od dymu tytoniowego miejsc
publicznych.
3.2. Kształtowanie zachowań i stylów życia zapobiegających paleniu tytoniu.
1. Opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, w szczególności
zwiększających poziom kompetencji jednostki w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych
bez konieczności sięgania po papierosa.
2. Opracowywanie, wydawanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki nikotynizmu
3. Prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych promujących życie bez papierosa.
4. Lansowanie niepalących bohaterów, upowszechnianie i tworzenie mody na niepalenie.
5. Promowanie imprez bez tytoniu.
6.Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat chorób
odtytoniowych.
Wskaźniki monitoringu


Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w bieżącym okresie/w poprzednim
okresie.
Liczba uczestników poszczególnych programów profilaktycznych w bieżącym okresie/
w poprzednim okresie.
Metody/formy pracy
Wykłady, pogadanki, prelekcje, warsztaty, festyny, happeningi, konkursy (literackie,
plastyczne, wiedzy), konsultacje (indywidualne, grupowe), konferencje, opracowywanie
i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych (lokalna prasa, radio,
telewizja, tablice informacyjne, internet), debaty w lokalnych mediach, organizowanie badań,
sondaży, lokalnych diagnoz i ekspertyz oraz upublicznianie wyników tych badań.
Adresat programu
Ogół mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.
Termin realizacji
19
Realizację programu planuje się na lata 2007 - 2013, z możliwością kontynuacji w latach
następnych.
Realizatorzy programu
1. Kuratorium Oświaty
2. Nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy
3. Psychoterapeuci
4. Poradnie leczenia uzależnień
5. MONAR
6. Komenda Wojewódzka Policji
7. Urząd Marszałkowski – Departament Polityki Społecznej
8. Urząd Marszałkowski – Departament Zdrowia
9. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
10. Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką uzależnień
11. Poradnie zdrowia psychicznego
12. Szpitale psychiatryczne, oddziały odwykowe
13. Lekarze, pielęgniarki
Źródła finansowania programu
1. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
2. Środki własne samorządów lokalnych (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich)
3. Dodatkowe środki pozyskane przez gminy z pobieranych opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
CEL OPERACYJNY III
20
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA
CHOROBOM ZAKAŹNYM
Opracowanie:
Anna Zdanowska Ruskań
Barbara Malisz Rottke
Maria Leokajtis
Feliks Jarocki
Marek Behan
Zdzisław Piesiak
Wstęp
XX wiek w wielu krajach, również w Polsce zaznaczył się ogromnym postępem
w zapobieganiu i zwalczaniu chorób infekcyjnych. Postęp ten był imponujący dzięki
udoskonaleniu metod zapobiegania, także leczenia tych chorób. Zasadnicze znaczenie
21
odegrały w tym procesie takie czynniki jak: poprawa warunków życia ludności, poprawa
odżywienia i stanu sanitarnego oraz osiągnięcia nauki i praktyki medycznej, w tym
imponujący rozwój szczepień ochronnych. Obok tych elementów, poziom uświadomienia
ludności i – ogólnie biorąc- podniesienie kultury zdrowotnej doprowadziły do radykalnej
zmiany w obrazie zdrowotnym i epidemiologicznym chorób zakaźnych i pasożytniczych,
zwłaszcza w krajach uprzemysłowionych.
W połowie XX wieku pojawiły się nieodosobnione sądy, że nastąpił zmierzch chorób
infekcyjnych, a zagrożenia i skutki tych schorzeń zostaną opanowane (eradykacja ospy
prawdziwej). Niestety już w połowie XX wieku wystąpiły zjawiska ogromnie niepokojące
i wręcz zatrważające.
Były one związane z:
1. Pojawieniem się nowych patogenów i chorób takich jak AIDS/HIV, borelioza, gorączki
krwotoczne, sars, a ostatnio ptasia grypa (H5 N1).
2. Ponownym nasileniem zapadalności na takie choroby jak np. gruźlica.
3. Rozwojem oporności bakterii, wirusów i pasożytów w tempie szybszym niż pojawienie
się nowych leków i terapeutyków. W tym kontekście niepokoją występujące często
zakażenia szpitalne (możliwe do ograniczenia).
4. Udowodniony wysoce skorelowany związek etiologiczny i patogenetyczny niektórych
chorób infekcyjnych z chorobami rozrostowymi i nowotworowymi (np. rak szyjki macicy
z wirusami Papilona), rak wątrobowo-komórkowy z wirusami hepatitis B i C, rak żołądka
z Helicobacter pylori).
Choroby zakaźne są ciągle bezpośrednią przyczyną przedwczesnych zgonów ( utraty lat
zdrowego życia i powodem potencjalnego wyniszczenia organizmu oraz trwałego lub
przejściowego kalectwa ze wszystkimi konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi.
Wszystkie te zjawiska w różnym nasileniu dotyczą naszego kraju i regionu.
W strategiach zapobiegania chorobom zakaźnym, a ten kierunek okazał się najskuteczniejszy,
szczególne i ważne miejsce zajmuje powszechna edukacja i promocja zdrowia.
Analiza sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Polsce i w naszym regionie
wykazuje, że problemy, które odgrywają istotną rolę i mają wpływ na stan zdrowia
publicznego to między innymi: zakażenia HIV i AIDS, gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby
typu B, a zwłaszcza C, ostre choroby zakaźne przewodu pokarmowego i układu
oddechowego, a w naszym regionie mające charakter endemiczny choroby odkleszczowe:
borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.
Wskaźniki epidemiologiczne zakażeń HIV i choroby AIDS oraz gruźlicy są na ogół
gorsze niż średnio w kraju, dotyczy to zwłaszcza zgonów z powodu gruźlicy. Ponad połowa
wszystkich zgonów z powodu chorób zakaźnych ma swoje źródło w gruźlicy. Stąd też
wymagają one systematycznego i czujnego monitoringu.
Natomiast borelioza (krętkowica kleszczowa) i kleszczowe zapalenie mózgu są schorzeniami
ciągle niedocenianymi, co do ich bardzo negatywnych skutków zdrowotnych u sporej części
populacji naszego regionu i osób odwiedzających.
Wdrożenie sensownego programu zapobiegania im mogą przynieść rezultaty i efekty
stosowne do stopnia realizacji tego programu.
W strategii zapobiegania tak zwanym chorobom odkleszczowym sytuację bardzo znacznie
komplikuje występowanie groźnego wroga, jakim są tzw. wektory, przenosiciele w postaci
krwiożerczych kleszczy.
W profilaktyce wirusowego kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) sprzymierzeńcem
człowieka jest skuteczna szczepionka – istotny element profilaktyki swoistej.
22
CHOROBY ODKLESZCZOWE.
BORELIOZA I KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU.
Największe znaczenie epidemiologiczne w Polsce wśród najgroźniejszych
pasożytniczych stawonogów mają kleszcze pospolite najczęściej i najliczniej występujące
w biotopach leśnych ( parkach, ogrodach). Ich znaczenie medyczne wynika
z możliwości przenoszenia chorobotwórczych drobnoustrojów ( wirusów, riketsji, krętków).
Wśród przenoszonych przez kleszcze chorób infekcyjnych największe znaczenie odgrywają
w Polsce borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Częstość zakażeń kleszczy Krętkami
Borellia i wirusem zapalenia mózgu jest bardzo zróżnicowana od kilku do kilkudziesięciu
procent.
Najbardziej narażonymi na kontakt z kleszczami są pracownicy leśni, rolnicy,
myśliwi, wędkarze, ludzie trudniący się zbieraniem runa leśnego oraz turyści. Borelioza
z Lyme występuje z różnym natężeniem na terenie całego kraju, natomiast kleszczowe
zapalenie mózgu ograniczone jest raczej do endemicznych regionów północno – wschodniej
i południowej Polski .
Z trzech składowych zapobiegania chorobom infekcyjnych ( zaproponowanych przez WHO)
przedstawiamy jedną pierwszą strategię tzw. „powstrzymywania” zdefiniowaną jako
zmniejszenie zapadalności chorób np. boreliozy do akceptowanego i realnie możliwego do
osiągnięcia poziomu przy endemicznym występowaniu. Jest to także strategia dotycząca
działań o niskich kosztach. Pozostałe strategie to jest eliminacja i eradykacja są nieosiągalne
przy tego typu schorzeniu. Pozbycie się kleszczy ze środowiska jest niemożliwe do
zrealizowania, to samo dotyczy niemożliwości wyeliminowania ukłuć ludzi przez zakażone
kleszcze. Natomiast jest możliwa i konieczna realizacja przedsięwzięć mieszczących się
w działaniach i niskich kosztach zaproponowanych w zadaniach programu. Nieswoiste
metody profilaktyczne i swoiste tj. szczepienia ochronne dają realną szansę zrealizowania
przedstawianego programu operacyjnego. Szczepienia ochronne i nabyta odporność są jedyną
metodą, która zapobiega występowaniu kleszczowego zapalenia mózgu, nie dotyczy to
boreliozy (brak szczepionki).
1. Borelioza z Lyme (krętkowica kleszczowa) jest odzwierzęcym przewlekłym
i
wieloukładowym
schorzeniem
przenoszonym
przez
kleszcze
(pospolite).
Stanowi
najbardziej
rozpowszechnioną
chorobę
odkleszczową
w
Polsce.
Została wyodrębniona w 1975 r w USA ( Lyme) a wywołuje ją krętek Borellia Burgdorferi.
Charakteryzuje się występowaniem objawów skórnych, stawowych, kardiologicznych
i neurologicznych. Rezerwuarem krętków są drobne ssaki i gryzonie.
Zasięg terytorialny boreliozy obejmuje całą Polskę. Wzrost zachorowań nastąpił od 1993
roku. Pięciokrotne pomnożenie zachorowań miało miejsce w latach 1999 - 2005.
W naszym regionie z uwagi na endemiczne występowanie znacznego odsetka zakażonych
kleszczy wskaźniki zapadalności na boreliozę w ostatnich latach ( 2001 - 2005) są ponad trzy
– lub dwukrotnie wyższe niż średnia w kraju.
Wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców na boreliozę w latach 2001-2005
w województwie warmińsko- mazurskim i w Polsce.
2001
2002
2003
2004
2005
23
Jednostka Kraj
chorobowa zap.
Borelioza
6,4
Woj.
Wsk
Kraj
zap.
Woj.
Wsk
Kraj
zap.
Woj.
Wsk
Kraj
zap.
Woj.
Wsk
Kraj
zap.
Woj.
Wsk
18,5
5,3
16,0
9,3
24,6
10,0
22,5
11,5
21,8
Pod względem liczby zachorowań plasujemy się na 2 miejscu w kraju wśród wszystkich
województw. Jednocześnie część rodzimych powiatów legitymuje się wskaźnikami
zapadalności wielokrotnie przewyższającymi średnią i dla kraju i dla województwa.
W 2004 roku były to powiaty: Ostróda 60,7; Pisz 53,7; Olecko 43,7 i Gołdap 40,7
zachorowań na 100 tys. mieszkańców.
Badania przesiewowe w latach 1993-1995 mieszkańców województwa warmińskomazurskiego ( obok podlaskiego) wykazały swoiste przeciwciała krętków u prawie ¼
( 23,7%) badanych. Jest to wyraz bardzo dużo potencjalnego zagrożenia ludności naszego
regionu i wymaga nasilenia przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie tego zagrożenia
i jego tragicznych skutków.
2.
KZM – kleszczowe zapalenie mózgu
Wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowo rdzeniowych zwane kleszczowym lub
arbowirusowym zapaleniem mózgu przenoszone przez tzw. wektory w postaci zakażonych
kleszczy jest schorzeniem sezonowym w naszym kraju (kwiecień- październik). Schorzenia
mają charakter zakażeń sporadycznych i występują endemicznie w niektórych regionach
( województwo podlaskie, olsztyńskie, opolskie) stanowiąc tam istotny problem zdrowia
publicznego, ze względu na liczne przypadki zakażeń ( nawet do kilkuset zakażeń w roku).
Przebiegają one pod postacią choroby gorączkowej z objawami neurologicznymi
o charakterze ogólnym i ogniskowym o różnym natężeniu i powikłaniach, a nawet zgonach.
Z analizy epidemiologicznej chorób infekcyjnych naszego regionu wynika, że kleszczowe
zapalenie mózgu stanowi w naszym województwie istotny problem zdrowotny
i społeczny. „Nasz” udział w występowaniu tego zakażenia stanowi aż 21% wśród wszystkich
przypadków wirusowego zaplenia mózgu (WZM) w kraju w 2005r. Pod względem liczby
zachorowań zajmujemy drugie miejsce w Polsce po woj. podlaskim (27%). Razem stanowi to
prawie połowę (48%) wszystkich zarejestrowanych przypadków w Polsce.
Współczynniki zapadalności w przeliczeniu na liczbę ludności są w naszym regionie od 7 do
10 razy wyższe ( zależnie od roku) niż średnie w kraju. Endemiczne ogniska zakażonych
kleszczy w gęsto zalesionych regionach województwa i wzrastająca penetracja tych terenów
przez mieszkańców i turystów powoduje masowe występowanie ukłuć przez kleszcze i
zwiększone zakażenie wśród ludzi. Sytuacja ta ma miejsce szczególnie w powiatach
położonych na wschodzie województwa. Sytuację przedstawiają wybrane parametry
epidemiologiczne na załączonych tabelach.
Wskaźnik zapadalności na 100 tys. mieszkańców i liczba zachorowań na wirusowe
zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze w latach 2001-2005
w województwie warmińsko- mazurskim i w Polsce
Jednostka
chor.
2001
Kraj
Woj.
2002
Kraj
Woj.
2003
Kraj
Woj.
2004
Kraj
Woj.
2005
Kraj
Woj.
24
Wir.
wsk wsk
l.
Zapalenie
zap. zap. zach
mózgu
przenoszone
0,53 5,0
73
przez
kleszcze
wsk
zap.
wsk
l.
zap. zach
wsk
zap
0,3
2,2
0,89
32
wsk.
l.
wsk. wsk
l.
zap zach zap. zap. zach
8,8
125
0,7
7,4
105
wsk
.zap
wsk
l.
zap. zach
0,5
3,3
Powiaty o najwyższych wskaźnikach zapadalności na 100 tys. mieszkańców.
Powiaty
Pisz
Węgorzewo
Gołdap
Giżycko
2001
2002
2003
2004
2005
40,1
35,9
10,7
7,8
8,3
8,0
3,6
9,4
71,1
20,9
18,4
31,1
60,7
20,9
18,4
28,1
24,3
12,6
11,1
10,5
Cele programu
Zmniejszenie liczby zakażeń, zachorowań i przedwczesnych zgonów z powodu Boreliozy
i Kleszczowego zapalenia mózgu (KZM).
Zadania
1. Systematyczna edukacja ludności o zagrożeniach i skutecznych oraz praktycznych
działaniach profilaktycznych oraz racjonalnego zachowania się ludności wobec
boreliozy i KZM, zwłaszcza na terenach szczególnie zagrożonych.
2. Przypomnienie wiedzy pracownikom opieki zdrowotnej o chorobach przenoszonych
przez kleszcze: boreliozie i KZM, w tym prawidłowej interpretacji badań
laboratoryjnych i właściwej terapii wczesnej terapii.
3. Poprawa i rozszerzenie diagnostyki laboratoryjnej w zakresie Boreliozy i KZM.
4. Objęcie badaniami laboratoryjnymi możliwie wszystkich podejrzeń i zachorowań na
boreliozę, zwłaszcza na terenach wybitnie endemicznych powiatów: ełckim,
gołdapskim, oleckim, ostródzkim, piskim oraz przypadków KZM na terenie
województwa a zwłaszcza w powiatach: piskim, węgorzewskim, gołdapskim
i giżyckim.
5. Poprawa wykrywalności i zgłaszalności przypadków Boreliozy i KZM przez placówki
i zakłady opieki zdrowotnej, w tym przypadków KZM tzw. nieokreślonych po
wyjaśnieniu etiologii.
6. Zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciwko KZM.
Termin realizacji
25
47
Realizacje programu planuje się na lata 2007-2013 z możliwością kontynuacji w latach
następnych w zależności od oceny sytuacji epidemiologicznej.
Metody działania






Wykłady, pogadanki, audycje, projekcje filmowe dla ludności miejscowej
i wypoczywającej zwłaszcza dzieci i młodzieży na terenie województwa;
Nasilenie dystrybucji materiałów edukacyjnych i oświatowo- zdrowotnych
( plakaty, ulotki, artykuły, wywiady) zwłaszcza w okresie wzmożonej aktywności
kleszczy ( kwiecień – październik).
Szkolenia doskonalące dla personelu medycznego;
Rozpowszechnienie stosownych diagnostycznych badań laboratoryjnych
(informacja, dostępność, aparatura, odczynniki, personel, finanse).
Systematyczne analizy epidemiologiczne skutków realizacji programu.
Okresowe oceny sprawności realizacji programu.
Adresaci programu
 Ludność województwa zwłaszcza w tych rejonach i powiatach gdzie wskaźniki
epidemiologiczne boreliozę będą szczególnie niekorzystne
 Pracownicy służb leśnych, zatrudnieni w rolnictwie, zbieracze runa leśnego,
myśliwi i wędkarze, turyści, a zwłaszcza młodzież wypoczywająca na terenie
Warmii i Mazur.
 Pracownicy opieki zdrowotnej.
Realizatorzy programu








Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna ( Oddziały Oświaty Zdrowia
i Promocji Zdrowia oraz Epidemiologii)
Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne
Placówki i zakładu opieki zdrowotnej
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych i epidemiologii
Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast i Gmin;
Administracja samorządowa
Organizacje pozarządowe
Podmioty wspierające








Urząd Marszałkowski właściwe departamenty
Wojewoda Warmińsko- Mazurski – właściwe wydziały
Warmińsko- mazurski oddział NFZ.
Samorządy lokalne wszystkich szczebli
Właściwe związki zawodowe leśników i rolników
Administracja lasów państwowych, przedsiębiorstw skupujących runo leśne
Organizacje skupiające myśliwych i wędkarzy
Lokalne media (prasa, radio, TV)
Źródło finansowania
26






Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rolnictwa
Samorządy województwa warmińsko- mazurskiego
Wojewoda Warmińsko- Mazurski
Dyrekcja lasów państwowych
Związki zawodowe pracowników leśnictwa i rolnictwa
Inne podmioty
Oczekiwane efekty






Poprawa wiedzy i świadomości ludności na temat zagrożeń ukłuć kleszczy
i możliwości zakażeń krętkami Boreliozy Lyme i wirusami KZM.
Kształtowanie właściwych postaw i praktycznych zachowań profilaktycznych
zmniejszających liczbę ukłuć przez kleszcze i zakażeń Borelliami i wirusami
KZM.
Zaktualizowanie wiedzy personelu oraz poprawa diagnostyki i prawidłowości
rozpoznań chorób odkleszczowych a także leczenia wczesnego Boreliozy i KZM.
Uzyskanie znacznie obszerniejszej wiedzy o uwarunkowaniach inwazji kleszczy
i zakażeniach oraz faktycznej sytuacji epidemiologicznej boreliozę.
Sukcesywny spadek liczby przypadków Boreliozy i KZM przy poprawnej
zgłaszalności przypadków zachorowań.
Zwiększenie
udziałów
wszystkich
zainteresowanych
podmiotów
w realizacji programu.
ZMNIEJSZENIE ZAPADALNOŚCI ORAZ PRZEDWCZESNEJ
UMIERALNOŚCI Z POWODU GRUŹLICY
Wstęp
Spośród wielu analizowanych zagrożeń zdrowotnych poważny problem stanowią
choroby zakaźne, a wśród nich utrzymująca się na znacznie wyższym niż w innych krajach
europejskich poziomie, zachorowalność na gruźlicę. Mimo zwiększającej się w ostatnich
latach liczby nowych zachorowań w wielu krajach zachodnich, nie zmniejsza się dystans, jaki
dzieli nas od państw Unii Europejskiej. Gruźlica jest nadal główną przyczyną zgonów
spowodowanych chorobami zakaźnymi w Polsce.
Polska należy do krajów europejskich o wysokiej zapadalności na gruźlicę.
W 2003r. w Polsce współczynnik zachorowalności na gruźlicę wynosił 26,5/100.000
Ryzyko zachorowania na gruźlicę wzrasta z wiekiem. Jest ono nieznaczne u dzieci i wynosi
1,5/100 000i wysokie po 65 roku życia, wśród których zanotowano 67,6/100 000 zachorowań.
Mężczyźni chorują na gruźlicę dwa razy częściej niż kobiety, a ludność wiejska nieco częściej
niż miejska.
Gruźlica w dalszym ciągu stanowi zagrożenie dla zdrowia ludności na całym świecie i jest
przyczyną największej liczby zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi:
Zapadalność na gruźlicę jest w Polsce znacznie wyższa niż w Niemczech (13),
Czechach (17), a mniejsza niż w Rosji (82), na Litwie (81) i Białorusi (60). Dystans, jaki
dzieli nas od krajów o najlepszej sytuacji w zakresie gruźlicy, takich jak:: Szwecja (5), USA
(8) wynosi 25 lat.
Gruźlica jest nadal klasyczną choroba społeczną. Wg dr Arata Kochi , kierującego
w Światowej Organizacji Zdrowia Departamentem Zapobiegania i Zwalczania Chorób
Zakaźnych i współpracy Światowego Programu Zwalczania Gruźlicy, chorobie tej można
27
i należy zapobiegać, a także można ją skutecznie leczyć. Jeśli nie podejmie się
zorganizowanych i skutecznych programów walki z gruźlicą, może się ona tak
rozprzestrzeniać, że opanowanie jej będzie coraz bardziej kosztowne i trudne.
Diagnoza problemu
Sytuacja epidemiologiczna w województwie warmińsko-mazurskim w zakresie gruźlicy
w latach 1999 - 2005
Lata zachorowań
Liczba
zachorowań
Wskaźnik
zachorowań
1999
405
27,6
w tym gruźlica
prątkująca
189
12
2000
361
24,6
w tym gruźlica
prątkująca
123
8,3
2005
325
22,7
w tym gruźlica
prątkująca
10,7
Z powodu likwidacji wielu poradni w województwie warmińsko-mazurskim, w ostatnich
latach nastąpiło znaczne utrudnienie dostępności do lekarzy specjalistów. Wielu pacjentów
nie może dostać się do lekarza specjalisty lub dociera tam zbyt późno.
Na taki stan rzeczy wpływa dodatkowo zła sytuacja materialna mieszkańców wiosek
popegerowskich, przede wszystkim z powiatów na ścianie wschodniej naszego województwa
oraz niski poziom wiedzy medycznej.
Sytuacja ta zaowocowała późniejszym wykrywaniem nowych zachorowań na gruźlicę,
problemami z systematycznym i kompleksowym jej leczeniem oraz zwiększoną liczbą
pacjentów prątkujących,
Wśród nowych zachorowań największą liczbę pacjentów prątkujących stwierdzono
w następujących ośrodkach:
Rok 1999
Rok 2000
Kętrzyn - 80%
Mrągowo – 63,6%
Giżycko – 73%
Olecko
Olecko – 66%
Biskupiec – 60%
– 62,5%
Rok 2005
Dobre Miasto – 75%
Braniewo
Kętrzyn
- 70%
- 66%
28
Lidz. Warmiński – 66%
Giżycko
– 53,5%
Olecko
- 66%
Bardzo niekorzystnym zjawiskiem diagnostycznym jest spadek ilości wykonywanych
w poradniach badań plwociny, który w ostatnich latach uległ zmniejszeniu z 10.645 do 5798.
Niepokojące jest również zrównanie się wskaźników zachorowań na gruźlicę w środowisku
wiejskim i miejskim (25,3 i 24,2). W większości regionów w Polsce wskaźnik ten jest
znacznie większy, na niekorzyść wsi.
Duży niepokój budzi fakt 11 zgonów wśród nowo wykrytych zachorowań gruźlicy
prątkującej. W większości przypadków, zgony nastąpiły w pierwszych dniach hospitalizacji,
jeszcze przed rozpoczęciem leczenia swoistego. Odsetek zgonów z powodu gruźlicy jest
w naszym województwie jednym z najwyższych w kraju. Wymownym i negatywnym faktem
jest stwierdzony zgon z powodu gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jak
również udokumentowane prątkowanie u 5-letniego dziecka. Aktualnie aż w 80-86% gruźlica
rozpoznawana jest na podstawie objawów klinicznych co spowodowane jest omawianym już
utrudnionym dostępem do poradni pulmonologicznych, zaniechaniem wykonywania badań
okresowych i badań plwociny w kierunku gruźlicy także lekarzy POZ.
Zapadalność na gruźlicę w województwie warmińsko-mazurskim do roku 2005
przekroczyła znacznie krajowy wskaźnik zachorowań. Przekroczył on wartość 30 przy
wskaźnikach krajowych oscylujących w granicach 24-26. Województwo warmińskomazurskie znajdowało się przez wiele lat w grupie województw o największej zapadalności
obok województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, i opolskiego.
W roku 2005 nastąpił „zbyt” gwałtowny spadek zachorowań z ilości 442 w roku 2004
do 325. Tak znaczny, jednorazowy spadek zachorowań może świadczyć o braku stabilnego
systemu wykrywania i rejestracji nowych zachorowań.
Główne przyczyny to:
1. Zmniejszenie liczby wykonywanych badań rtg klatki piersiowej przez lekarzy POZ.
2. Drastyczny spadek ilości wykonywanych badań bakteriologicznych w poradniach
pulmonologicznych, w diagnostyce gruźlicy określonych „ złotym standardem”
diagnostycznym.
3. Małe wykorzystanie specjalistycznej aparatury diagnostycznej (system szybkiej hodowli
MGIT, sonda genetyczna) w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc
przez placówki szpitalne z terenu województwa.
Baza łóżkowa – wydzielony oddział gruźlicy z 55 łóżkami i dobrze wyposażone w sprzęt
diagnostyczny laboratorium bakteriologiczne zapewniają wszystkie potrzeby
diagnostyczno – terapeutyczne pacjentom z podejrzeniem lub leczonych z powodu
gruźlicy z terenu województwa
Cele programu
 Zmniejszenie liczby zachorowań i przedwczesnych zgonów z powodu gruźlicy.
 Przeciwdziałanie zakażeniom oraz zwiększenie skuteczności wykrywania
i leczenia gruźlicy.
Zadania
29
1. Promocja wiedzy i edukacja ludności oraz nasilenia uświadamiania grup mieszkańców
szczególnie narażonych, o zagrożeniach i skutecznej profilaktyce przeciw gruźlicy.
2. Integracja podmiotów uczestniczących w profilaktyce przeciw gruźlicy i terapii
gruźlicy.
3. Przeprowadzenie zaplanowanych, masowych badań radiologicznych.
4. Zwiększenie liczby wykonywanych badań diagnostycznych plwociny w kierunku
gruźlicy.
5. Podnoszenie kwalifikacji pielęgniarek wykonujących szczepienia przeciwgruźlicze
i nadzór specjalistyczny nad szczepieniami.
6. Szkolenie w kierunku gruźlicy lekarzy POZ oraz pediatrów.
7. Objęcie nadzorem specjalistycznym grup ryzyka.
Metody działań
 dystrybucja materiałów edukacyjnych, nasilenie działalności oświatowozdrowotnej ( plakaty, ulotki, artykuły prasowe, audycje radiowe i TV lokalne,
zwłaszcza na terenach szczególnie narażonych,
 badania laboratoryjne plwociny,
 wykłady i ćwiczenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników socjalnych,
 kontrole i ocena realizacji wykonywanych badań,
 analiza statystyczno- epidemiologiczna zebranych danych,
 opracowanie wyników zrealizowanego programu.
Adresat programu
Ogół mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
ludności na terenach i w grupach wiekowych najbardziej narażonych.
Termin realizacji
Realizację programu planuje się na lata 2007 – 2013 z możliwością kontynuacji w latach
następnych.
Realizatorzy programu







Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
Konsultant Wojewódzki ds. Gruźlicy
Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne
Poradnie pulmonologiczne
Organy samorządowe wszystkich szczebli
Urząd Marszałkowski- Departament Zdrowia
Lekarze Pulmonolodzy i POZ oraz właściwi pracownicy ochrony zdrowia i pomocy
społecznej
 Organizacje pozarządowe.
Źródła finansowania programu
 Ministerstwo Zdrowia
 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
30





Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Samorządy lokalne
Wojewoda Warmińsko- Mazurski
Warmińsko- Mazurski Oddział NFZ
Inne podmioty.
Oczekiwane efekty
1. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i sposobach przeciwdziałaniu
im, oraz zmiany dotychczasowych ryzykownych postaw i zachowań.
2. Szersze uczestnictwo ludności terenów szczególnie zagrożonych w działaniach
profilaktycznych i wykrywaniu gruźlicy.
3. Wzrost umiejętności i poprawa kwalifikacji personelu opieki zdrowotnej i społecznej
oraz innych uczestników zwalczania gruźlicy a także integracja tych środowisk.
4. Zwiększenie liczby wykonywanych badań plwociny w kierunku gruźlicy.
5. Zmniejszenie wszystkich wskaźników epidemiologicznych gruźlicy ( zapadalności,
chorobowości umieralności, śmiertelności i kosztów leczenia) w stosunku do obecnych
parametrów.
6. Zwiększenie skuteczności wykrywania i leczenia gruźlicy
7. Zmniejszenie absencji chorobowej i liczby osób przedwcześnie przechodzących na
renty inwalidzkie z powodu gruźlicy
8. Wdrożenie monitorowania wszystkich mierzalnych parametrów i kontroli nad
skutecznością realizacji programu.
ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HIV I OPIEKA NAD ŻYJĄCYCMI
Z HIV I CHORYMI NA AIDS
Wstęp
W Polsce pierwsze zakażenie HIV odnotowano w 1985 roku, a pierwsze
zachorowanie w 1986 roku. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w ciągu ostatnich lat
zwiększyły swój rozmiar zarówno w naszym województwie jak i w Polsce. Do końca lipca
2006 w Polsce odnotowano 10.243 zakażonych ogółem, co najmniej 5.349 zakażonych
w związku z używaniem narkotyków 1.796 zachorowań na AIDS, 825 zgonów (dane wg KC
ds. AIDS)
Nowo wykryte zakażenia HIV obywateli polskich zgłoszone
w okresie od 1985 r. do 31.XII. 2003 r.
Rok
Zakażeni
Odsetek
Liczba
ogółu
Rok
Zakażeni
Odsetek
Liczba
ogółu
31
1985
11
0,1
1995
539
7,0
1986
9
0,1
1996
551
7,1
1987
32
0,4
1997
579
7,5
1988
59
0,8
1998
637
8,2
1989
517
6,7
1999
527
6,8
1990
809
10,5
2000
630
8,2
1991
559
7,2
2001
559
7,2
1992
481
6,2
2002
574
7,3
1993
384
5,0
2003
611
7,1
Nowo wykryte zakażenia HIV obywateli
polskich w 2003r. wg płci i wieku
425
14
4
18
63
120
187
razem
brak danych
>60
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
19
< 20
0%
1994
175
5
1
5
13
51
79
20%
423
M
K
21
40%
5,5
60%
Razem
80%
8491
100%
100,0
DYNAMIKA ZAKAŻEŃ HIV W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM
 2001 r. zgłoszono 36 nowych zakażeń HIV i 3 zachorowania na AIDS
 2002 r. zgłoszono 36 nowych zakażeń HIV i 3 zachorowania na AIDS
 2003 r. zgłoszono 45 nowych zakażeń HIV i 2 zachorowania na AIDS
32
 2004 zgłoszono 38 nowych zakażeń HIV i 1 zachorowanie na AIDS
 2005 zgłoszono 32 nowe zakażenia HIV i 6 zachorowań na AIDS oraz 2 zgony.
Wg danych epidemiologii WSSE na koniec czerwca 2006 roku odnotowano 292 zakażenia
HIV jest to w przeciągu 6 lat wzrost ponad 100 % w stosunku do liczby zakażonych
w 2000 roku. Na koniec czerwca 2006 zarejestrowano także AIDS u 27 osób i 10 zgonów
z powodu AIDS.
Niezbędna jest zatem kontynuacja działań profilaktycznych podjętych w woj. warmińskomazurskim od stwierdzenie pierwszego przypadku zakażenia HIV czyli od 1989 roku
( ówczesne województwo olsztyńskie).
 Zwiększenie dostępności do bezpłatnych badań w kierunku HIV
 Szerokie zaangażowanie w działania profilaktyczne wszystkich resortów , jednostek
samorządowych.
Cel programu
Zmniejszenie rozprzestrzeniania się HIV na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Zadania
 Edukacja i działania profilaktyczne w grupie osób prowadzących ryzykowny tryb życia
 Edukacja młodzieży szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych
 Edukacja grup zawodowych jak: pracownicy służby zdrowia, nauczycie, policjanci, służby
penitencjarne
 Edukacja poprzez kampanie społeczne realizowane w Polsce i w naszym województwie od
2003 roku.
Zadania programu są zbieżne z zadaniami ujętymi w Krajowym Programie Zapobiegania
Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006
wydanym przez Ministerstwo Zdrowia i Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie.
Metody działań











Zajęcia warsztatowe
Dyskusje
Wykłady
Poradnictwo
Projekcje filmów edukacyjnych
Programy w TV i radiu
Artykuły w prasie
Ekspozycje
Imprezy okolicznościowe
Dystrybucja materiałów edukacyjnych
Prowadzenie Punktu Bezpłatnego i Anonimowego Testowania w kierunku HIV
Adresat programu
33
Młodzież, osoby o ryzykownych zachowaniach, różne grupy społeczne, osoby objęte
poradnictwem okołotestowym w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Kierunku HIV.
Termin realizacji
Realizacje programu planuje się na lata 2007- 2013 z możliwością kontynuacji w latach
następnych.
Realizatorzy programu
Działy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Działy Epidemiologii Stacji SanitarnoEpidemiologicznych województwa warmińsko-mazurskiego
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie
Organizacje pozarządowe
Podmioty wspierające realizację programu
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Lokalne media
Kuratorium Oświaty
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Źródła finansowanie programu
Ministerstwo Zdrowia i Krajowe Centrum ds. AIDS
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Samorządy lokalne
Organizacje, stowarzyszenia
Inne podmioty.
Oczekiwane efekty
1.
2.
3.
4.
Wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa przez kształtowanie postaw
Zmniejszenie nowych zakażeń HIV
Wzrost bezpieczeństwa zawodowego pracowników służb ratowniczych.
Zwiększenie liczby osób badających się w punkcie konsultacyjno diagnostycznym
CEL OPERACYJNY IV
34
PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
Opracowanie:
Jerzy Romaszko
Ryszard Targoński
Leszek Cichowski
Iwona Kacprzyk
Wstęp
Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów
w Europie. Są one epidemiologicznie powiązane z różnego rodzaju czynnikami ryzyka. Część
z nich ma uwarunkowania socjoekonomiczne, część kulturowe. Określony tryb życia,
35
preferowany rodzaj żywności, pewne przyzwyczajenia i nałogi, powodują przynależność do
określonych grup ryzyka.
Wydaje się, że eliminacja czynników ryzyka stanowi najskuteczniejszą metodę konstrukcji
programów profilaktyki pierwotnej.
Do najlepiej opisanych i poznanych czynników ryzyka należą palenie tytoniu i otyłość. Walka
z tymi dwoma czynnikami może stanowić stanowić ekonomicznie uzasadnioną podstawę
konstrukcji programu profilaktyki pierwotnej chorób układu krążenia w latach 2007-2012.
Diagnoza problemu
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.
Umieralność z tego powodu w Polsce należy do najwyższych w regionie europejskim.
W 2001 roku choroby te były przyczyną zgonu ponad 173 tysięcy osób w naszym kraju, dając
współczynnik zgonów na 10 tys. mieszkańców równy 44,9. Warto zauważyć, że był on
wyższy dla kobiet (45,9) niż dla mężczyzn (44,1). Województwo warmińsko-mazurskie nie
stanowi wyjątku w statystyce krajowej. Z danych z „Programu profilaktyki chorób układu
krążenia” finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2004 roku wiadomo, że
nadwaga lub otyłość stwierdzana w 48% badanej populacji mieszkańców Warmii i Mazur nie
jest przez nią oceniana jako zaburzenie metabolizmu i utożsamiana ze stanem zdrowia.
Według danych szacunkowych na świecie jest obecnie około 1 miliarda osób palących
papierosy. Brak jest aktualnych, wiarygodnych danych na temat ilości osób palących
w województwie warmińsko-mazurskim.
Cel programu
Eliminacja odwracalnych czynników ryzyka chorób układu krążenia ze szczególnym
uwzględnieniem nadwagi oraz nałogu palenia tytoniu. Cel ten powinien być realizowany
w grupie osób w wieku produkcyjnym z wymienionymi wyżej modyfikowalnymi
czynnikami ryzyka.
Zadania



Identyfikacja populacji z wymienionymi czynnikami ryzyka.
Objęcie wskazanej populacji czynnym poradnictwem profilaktycznym w wybranych
ośrodkach specjalistycznych.
Kampania medialna promująca zdrowy tryb życia, ze szczególnym uwzględnieniem
wspomnianych czynników ryzyka.
Metody działań
Badania przesiewowe identyfikujące osoby z czynnikami ryzyka będą prowadzone
w populacjach, którymi opiekują sie lekarze POZ oraz lekarze medycyny przemysłowej.
Edukacja osób wyodrębnionych w trakcie preselekcji odbywać się będzie w ośrodkach
poradnictwa czynnego utworzonych w 3 głównych miastach województwa (Olsztyn, Elbląg,
Ełk). Obejmować będzie program zwalczania nałogu palenia tytoniu oraz walki z nadwagą
(z wykluczeniem leczenia otyłości olbrzymiej jako zadania nie mieszczącego się w zakresie
profilaktyki pierwotnej). Do poradnictwa specjalistycznego należy skierować osoby z BMI
30-40 w wieku od 25 do 60 roku życia, bez objawów choroby wieńcowej, palące papierosy.
Poradnictwo specjalistyczne we wspomnianych ośrodkach powinno obejmować:
 Program zwalczania nałogu palenia oparty na potwierdzonych w piśmiennictwie
36



sposobach rzucenia palenia .
Skuteczne metody walki z nadwagą.
Element oceny skuteczności wykonania programu (badanie kontrolne będzie
wykonane po dwóch latach i powinno obejmować ocenę następujących punktów
końcowych : rzucenie palenia, redukcję BMI i obwodu pasa).
Coroczne sprawozdanie ośrodków realizujących.
Odpowiedzialnym za realizację programu powinien być Departament Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego.
Adresat programu
Wyodrębniona populacja ze wspomnianymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej.
Termin realizacji
Realizację programu planuje się na lata 2007-2013, z możliwością kontynuacji w latach
następnych.
Realizatorzy programu
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,
Lekarze przemysłowi.
Urząd Marszałkowski – Departament Zdrowia.
Źródła finansowania programu
Narodowy Fundusz Zdrowia
Samorząd Województwa,
Inne podmioty.
Oczekiwane efekty
Kryterium osiągnięcia spodziewanego wyniku będzie ograniczenie liczebności populacji
osób z nadwagą lub otyłością, palących papierosy.
CEL OPERACYJNY V
37
ZAPOBIEGANIE CHOROBOM NOWOTWOROWYM
Opracowanie:
Dr Danuta Kozłowska –Trusewicz
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło – Grunszfeld
Dr Marek Żabiński
Wstęp
Nowotwory złośliwe obok chorób układu krążenia są w Polsce najczęstszą przyczyną
zgonów. Około 80 tyś. Polaków rocznie umiera z powodu chorób nowotworowych.
Zachorowalność na nowotwory w Polsce to około 130 tysięcy rocznie. Prognozuje się, że za
20 lat podwoi się liczba nowych przypadków chorób nowotworowych na świecie. Również
38
w Polsce bezwzględna liczba nowotworów stale rośnie. Powodem wzrostu liczby chorób
nowotworowych jest oddziaływanie licznych karcynogenów, zmiany w strukturze wiekowej,
a także wąski zakres i jakość badań przesiewowych.
Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym to przede wszystkim działania profilaktyczne,
rozpowszechnianie wiedzy o nowotworach w społeczeństwie. Wczesne wykrywanie raka
i prawidłowe leczenie we wczesnym stadium choroby, daje ogromną szansę na wyleczenie.
Na podstawie danych z wiodącego w naszym regionie ośrodka Warmińsko – Mazurskiego
Centrum Onkologii, leczonych jest tam miesięcznie w oddziale chemioterapii około 450
pacjentów, w oddziale radioterapii około 140 pacjentów, a w oddziale chirurgii onkologicznej
280 - 290 chorych .
W Polsce, również w regionie warmińsko – mazurskim, najczęstsze nowotwory złośliwe
u kobiet to rak piersi i jelita grubego, u mężczyzn – rak płuca, rak jelita grubego i gruczołu
krokowego.
Najskuteczniejszym przeciwdziałaniem jest profilaktyka, przeprowadzanie badań
przesiewowych i wczesne wykrywanie wszystkich rodzajów nowotworów. Istnieje stale
potrzeba realizowania działań profilaktycznych dotyczących zarówno raka piersi, raka płuc,
a także nowotworów innych narządów. Aktualnie świadomość i wiedza społeczeństwa
dotycząca dwóch najczęściej występujących nowotworów (raka piersi i płuc), dzięki wielu
programom regionalnym i centralnym, jest coraz większa. Również Narodowy Program
Zwalczania Chorób Nowotworowych realizowany w latach 2006 - 2015 zakłada rozwój
profilaktyki pierwotnej, wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania
najczęstszych nowotworów .
W opinii pani dr n. med. Agnieszki Jagiełło – Grunszfeld – Konsultanta Wojewódzkiego
z dziedziny onkologii klinicznej dla regionu warmińsko – mazurskiego, jednym
z ważniejszych działań jest profilaktyka dotycząca raka jelita grubego i raka gruczołu
krokowego. Jak istotna jest profilaktyka i zastosowanie badań przesiewowych , w przypadku
raka jelita grubego – wykrywanie hemoglobiny w kale, niech świadczą opublikowane
badania, które szacują, że zastosowanie powyższych badań zapobiega około 9 zgonom
z powodu raka jelita grubego na 10000 osób badanej populacji .
Diagnoza problemu
1. Rak jelita grubego jest obecnie jednym z najczęstszych nowotworów dorosłej populacji
w Polsce
Zachorowalność (2002 r.)
- nowotwory jelita grubego mężczyźni – 6360
kobiety – 5607
Umieralność (2003 r.)
- nowotwory jelita grubego mężczyźni – 4286
kobiety – 3922
W województwie warmińsko – mazurskim rocznie zachorowuje na raka jelita grubego około
400 osób, ponad 280 umiera z tego powodu.
Większość chorych zgłasza się w zaawansowanym stadium choroby (III lub IV stopień
zaawansowania). Najczęściej chorują na raka jelita grubego osoby w wieku 50 – 75 lat
zarówno mężczyźni i kobiety. Rak jelita grubego jest chorobą o powolnym rozwoju, wykryty
i poddany leczeniu we wczesnym stadium może być całkowicie wyleczony.
2. Rak gruczołu krokowego najczęściej dotyczy mężczyzn w 50 - 70 roku życia, co
w województwie warmińsko – mazurskim stanowi około 17,3 % wszystkich mężczyzn .
W województwie warmińsko – mazurskim wzrasta liczba nowych zachorowań na raka
prostaty .
39
rok
Liczba nowych zachorowań
2002
145
2003
166
2004
218
Liczba hospitalizowanych w 2004 roku to 322 mężczyzn natomiast liczba zgonów z powodu
raka prostaty w 2004 roku wynosiła 114.
Ponieważ szansa wyleczenia zależy w głównej mierze od stopnia zaawansowania nowotworu,
dlatego też wczesne ustalenie rozpoznania jest niezmiernie ważne .
Szczerzenie się nowotworu miejscowo, naciekając okoliczne tkanki i tworząc przerzuty do
węzłów chłonnych (szczególnie miednicy mniejszej) i kości zdecydowanie pogarsza
rokowania.
Cel programu
Zmniejszenie umieralności z powodu raka jelita grubego i raka prostaty oraz zwiększenie
wykrywalności choroby we wczesnym stadium zaawansowania w grupie wiekowej: 50 – 75
lat wśród kobiet i mężczyzn – dotyczy raka jelita grubego oraz 50 – 70 lat wśród mężczyzn –
dotyczy raka prostaty, mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego .
Zadania
1. Upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego
rozpoznawania i leczenia nowotworów w szczególności nowotworów jelita grubego
i prostaty.
2. Objęcie programem odpowiednich grup wiekowych (rak jelita grubego – mężczyźni
i kobiety w wieku 50 –75 lat, rak prostaty – mężczyźni w wieku 50 – 70 lat), którzy
dotychczas nie byli leczeni, co pozwoli na zwiększenie wykrywalności we wczesnym
stadium choroby.
Metody działań
1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób nowotworowych – profilaktyki, wczesnego
wykrywania i leczenia poprzez informacje w lokalnych mediach, druk i kolportaż broszur
informacyjnych, plakatów, itp.
2. Przekazywanie informacji o programach profilaktycznych – lokalne samorządy, media,
pracownicy medyczni, NFZ .
3. Dobór uczestników programów – określenie grup wiekowych .
4. Badania przesiewowe
A – rak prostaty – badania lekarskie „per rectum” – oznaczenie we krwi PSA
B – rak jelita grubego – przeprowadzenie testu na krew utajoną w kale
5. Skierowanie w przypadku dodatnich wyników badań przesiewowych do pogłębionej
diagnostyki .
Adresaci programu
40
Mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego
1. Kobiety i mężczyźni w wieku 50 – 75 lat – dotyczy raka jelita grubego
2. Mężczyźni w wieku 50 – 70 lat – dotyczy taka gruczołu krokowego
Termin realizacji
Realizację programu planuje się na lata 2007 - 2013 z możliwością kontynuacji .
Realizatorzy programu
-
lokalne media
lokalne samorządy
NFZ
szpitale, poradnie i gabinety onkologiczne, urologiczne i gastrologiczne
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, onkolodzy, urolodzy , gastrolodzy, chirurdzy
pielęgniarki
inne podmioty
Źródła finansowania
-
NFZ
Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Wojewoda Warmińsko – Mazurski
Samorządy lokalne
Inne podmioty
Oczekiwane efekty
1. Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat chorób nowotworowych,
szczególnie raka jelita grubego i raka gruczołu krokowego.
2. Zwiększenie wykrywalności we wczesnym stadium zaawansowania raka prostaty i jelita
grubego .
3. Zwiększenie efektywności leczenia .
4. Zmniejszenie umieralności z powodu chorób nowotworowych – szczególnie jelita
grubego i gruczołu krokowego .
5. Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa warmińsko –
mazurskiego poprzez zmniejszenie różnic w dostępności do specjalistycznych usług
medycznych .
CEL OPERACYJNY VI
41
TWORZENIE WARUNKÓW DLA AKTYWNEGO ŻYCIA
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Opracowanie:
Ireneusz Markiewicz
Maria Maciejska
Elżbieta Szałkiewicz
Hanna Chwesiuk
Wiesława Przybysz
Lech Śmiglewski
Tadeusz Milewski
Andrzej Jurkian
Leonard Januszko
Marian Nadziejko
Wstęp
Zapewnienie zdrowych warunków życia i rozwoju to zasada zobowiązująca do
kształtowania środowiska odpowiadającego potrzebom wszystkich członków danej
społeczności. Dlatego też osoby niepełnosprawne nie powinny być dyskryminowane
i pozbawiane należnych im praw do uczestnictwa społecznego oraz rozwoju, a także
zaspokajania potrzeb zwłaszcza w obszarze opieki zdrowotnej.
42
Piętnastoletni okres funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w niewątpliwy sposób zmienił postrzeganie sytuacji
osób niepełnosprawnych. Wiele zrobiono w zakresie wyrównywania szans ale działania w
tym zakresie muszą być kontynuowane.
Oczywistym jest, że wszelkie działania podejmowane w ramach Wojewódzkiego Programu
Promocji i Ochrony Zdrowia muszą odnosić się także do osób niepełnosprawnych ale
szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie dostępność obiektów służby zdrowia,
problematyce przeciwdziałania skutkom niepełnosprawności, zaopatrzenia w sprzęt
ortopedyczny i rehabilitacyjny, edukacji kadry medycznej i rehabilitacyjnej oraz zapewnieniu
właściwych warunków dla opieki długoterminowej niepełnosprawnym mieszkańcom naszego
województwa.
Diagnoza problemu
Według danych GUS liczba osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko –
mazurskim wynosi ok. 220 000 w tym dzieci i młodzieży ok. 40 000. W wieku aktywności
zawodowej znajduje się ok. 160 000 osób, a z tej liczby w zatrudnieniu pozostaje ok. 15 000.
Zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące
pracy jest 5600 osób niepełnosprawnych.
Te statystyki wskazują, że znaczna część osób niepełnosprawnych ok. 140 000 jest bierna
zawodowo i społecznie. Stąd też niezbędne są działania zmierzające do wyrównywania szans
tej grupy osób we wszystkich dziedzinach życia a profilaktyka i opieka zdrowotna ma tu
kluczowe znaczenie.
Cel programu
Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności poprzez wyrównywanie
niepełnosprawnych w dostępie do opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych.
szans
osób
Zadania
1. Poprawić dostępność do obiektów użyteczności publicznej i środków transportu
publicznego ze szczególnym uwzględnieniem placówek służby zdrowia.
2. Przeciwdziałać skutkom niepełnosprawności.
3. Usprawnić system rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
4. Poszerzyć zakres kształcenia personelu placówek medycznych i rehabilitacyjnych
w kierunku modelu integracyjnego.
5. Poprawić dostępność świadczeń w zakresie opieki długoterminowej
6. Wspierać przynależność osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych do swego
środowiska.
Niezbędnym zadaniem w ramach celu operacyjnego VII jest też zaplanowanie i prowadzenie
stałego monitoringu i ewaluacji oraz zapewnienie źródeł ich finansowania, na każdym etapie
realizacji programu oraz po zakończeniu. Należy dokonywać oceny efektywności,
skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności działań w kontekście założonych celów.
Ta kompleksowa ocena powinna być wykonywana według kilku kryteriów: (1)
Adekwatności, czyli stopnia, w jakim przedsięwzięcie może zostać uznane za zgodne z
polityką państwa, regionu oraz rzeczywistymi potrzebami beneficjentów ostatecznych Ta
ocena powinna się odbywać przed rozpoczęciem poszczególnych zadań i w połowie okresu
realizacji; (2) Skuteczności, stopnia, w jakim przedsięwzięcie osiągnęło cele szczegółowe. Po
43
zakończeniu realizacji. (3) Efektywności (wydajności) dotyczy relacji pomiędzy kosztami i
produktami przedsięwzięcia i pokazuje, czy były one właściwe w kontekście zastosowanych
środków (zasobów); w połowie okresu realizacji i po zakończeniu (4) Oddziaływania, to
wszystkie konsekwencje wdrożenia przedsięwzięcia, krótko- i długo terminowe, bezpośrednie
i pośrednie, pozytywne i negatywne, przewidziane i nieprzewidziane. Jest to kryterium
osiągnięcia celów ogólnych; badanie powinno odbyć się tuż po zakończeniu realizacji oraz 12 lata od zakończenia działań (5) Trwałość, to stopień, w jakim efekty przedsięwzięcia są
podtrzymane (lub będą prawdopodobnie podtrzymane w przyszłości) po jego zakończeniu,
badanie 1-2 lata po zakończeniu realizacji.
Metody działań
Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych we wszystkich publicznych
zakładach opieki zdrowotnej. Obowiązujące standardy w tym zakresie należy osiągnąć do
2010 roku z wykorzystaniem m.in. możliwości wynikających z „Programu wyrównywania
różnic między regionami” – program PFRON.
Stworzenie sieci wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego wraz z kompleksem usług
rehabilitacyjnych dla osób zagrożonych niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnych
w ramach programu PFRON – Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności”
Kompensowanie skutków utraconej sprawności w zakładach opieki długoterminowej
i oddziałach rehabilitacji – edukacja osób niepełnosprawnych.
Doskonalenie aktualnego systemu rehabilitacji poprzez wprowadzenie do praktyki postulatów
koordynowanej kompleksowości, ciągłości, wczesnego wdrażania i powszechności
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Przybliżanie usług rehabilitacyjnych do miejsca zamieszkania pacjenta przez tworzenie
małych, lokalnych ośrodków oraz rozwijanie różnych form rehabilitacji środowiskowej.
Tworzenie ośrodków rehabilitacji kompleksowej o zasięgu regionalnym.
Połączenie działań pracowników zajmujących się rehabilitacją i pracowników socjalnych
w celu kontynuacji rehabilitacji społecznej w miejscu zamieszkania.
Organizowanie cyklicznych szkoleń aktualizujących wiedzę lekarzy decydujących o doborze
sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.
Stworzenie ośrodka szkoleniowo – rehabilitacyjnego.
Organizowanie szkoleń i kursów doskonalących.
Stworzenie w każdym powiecie modułu kompleksowej koordynowanej opieki
długoterminowej poprzez współdziałanie zakładów opieki długoterminowej z placówkami
opieki społecznej, lekarzami rodzinnymi, lekarzami specjalistami, pielęgniarkami
środowiskowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Rozwój opieki domowej
44
Adresaci programu
Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, chorzy z ograniczoną zdolnością do samoopieki
i samopielęgnacji.
Termin realizacji
Realizację programu planuje się na lata 2007 – 2013 z możliwością kontynuacji w latach
następnych.
Realizatorzy programu
Urząd Marszałkowski – Departament Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
Samorządy lokalne,
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Zakłady opieki zdrowotnej i długoterminowej,
Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego,
Kuratorium Oświaty,
Placówki oświatowe,
Organizacje pozarządowe.
Źródła finansowanie programu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Urząd Marszałkowski.
Urząd Wojewódzki
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Samorządy lokalne.
Fundusze celowe w tym środki z Unii Europejskiej.
Inne podmioty.
Oczekiwane efekty
1. Stworzenie systemu placówek służby zdrowia dostępnych dla osób
niepełnosprawnych i zdolnych do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
skutkom niepełnosprawności.
2. Osiągnięcie większej samodzielności i pewności rodzin w sprawowaniu opieki nad
niepełnosprawnymi członkami rodzin.
3. Poprawienie opieki nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi mieszkańcami wsi.
4. Zwiększenie tolerancji i społecznej akceptacji wobec problemów środowiska osób
niepełnosprawnych
45
CEL OPERACYJNY VII
46
ZAPOBIEGANIE PRZYCZYNOM I NASTĘPSTWOM
WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH
Opracowanie:
Andrzej Szóstek
Janusz Jędrasik
Grzegorz Matczyński
Adam Kołodziejski
Bernadeta Ćwiklińska – Rydel
Stanisław Ramotowski
Mariusz Sztern
Wstęp
W województwie warmińsko – mazurskim, tak jak w całej Polsce tendencje rozwoju
motoryzacji są ciągle rosnące, czego efektem jest ciągły wzrost zagrożenia uczestniczenia
w kolizji a nawet w wypadku drogowym, którego skutkiem może być kalectwo lub śmierć.
W ciągu siedmiu lat istnienia województwa warmińsko – mazurskiego (1999 - 2005),
w wypadkach drogowych zginęło blisko 2000 osób. Oprócz wielu tragedii osobistych
wypadki drogowe powodują ogromne straty materialne, które ponosi całe społeczeństwo
województwa. Mimo wielu działań podjętych w tym czasie stan bezpieczeństwa ruchu
47
w województwie warmińsko-mazurskim nie zmienił się istotnie. Jedynie metodyczne
podejście do problemu przynosi efekty, a zatem wszelkie projekty ukierunkowane na poprawę
brd należy realizować systemowo, rozszerzając na cały obszar województwa i wybrane
w diagnozie główne problemy brd. Długoterminowa prognoza liczby śmiertelnych ofiar
wypadków drogowych wykazała, że przy założeniu umiarkowanego wzrostu liczby
samochodów osobowych i podjęciu niezbędnych, wskazanych w Programie działań, możliwe
jest uzyskanie spadkowej tendencji liczby śmiertelnych ofiar. Dlatego w 2004 r. Wojewódzka
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przyjęła Program Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Warmińsko – Mazurski, którego założenia oraz
cel strategiczny jest tożsamy z celami Obszaru VII – Wojewódzkiego Programu Promocji
i Ochrony Zdrowia.
Diagnoza problemu
Województwo warmińsko-mazurskie obejmuje obszar 24,2 tys. km2, na którym mieszka
1,47 mln ludzi. W skład województwa wchodzi 21 powiatów, w tym 2 grodzkie. Według
danych z 2000 roku na terenie województwa zarejestrowanych jest ok. 321 tys. samochodów
osobowych, co daje wskaźnik motoryzacji 219 samochodów osobowych na 1000
mieszkańców. W roku 2005 w województwie warmińsko-mazurskim było 1929 wypadków,
w których 2588 osób było rannych, a 279 osoby zginęły. Wynika z tego, że w roku 2005
blisko co 760 mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego był ofiarą wypadku
drogowego.
Szczegółowe analizy danych o wypadkach drogowych, gromadzonych przez Komendę
Wojewódzką Policji w Olsztynie wykazały, że GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA TO:
 PIESI; biorą udział w 31% ogółu wypadków w województwie i stanowią 23%
wszystkich ofiar zabitych. Jest to więc bezwzględnie grupa najwyższego ryzyka,
 DZIECI; wymagają szczególnej opieki w ruchu drogowym. W latach 1999-2001 r.
było 979 ofiar wśród dzieci, w tym ponad połowa poszkodowanych to piesi,
 MŁODZI KIEROWCY; spowodowali w 2005 r. ok. 500 wypadków, w których
zginęło 76 osób, wypadki związane z tą grupą wiekową dotyczą głównych problemów
brd – nadmiernej prędkości i alkoholu.
Dalsze analizy wykazały, że główne problemy brd w województwie można uszeregować
następująco:
 NADMIERNA PRĘDKOŚĆ POJAZDÓW, niemalże 1/3 wszystkich wypadków drogowych,
 ALKOHOL, często połączona z nadmierną prędkością i młodymi kierowcami,
 INFRASTRUKTURA DROGOWA; ma bezpośredni lub pośredni udział w wypadkach
drogowych.
W Programie zapobiegania przyczynom i skutkom wypadków komunikacyjnych
uwzględniono między innymi zalecenia ujęte w następujących dokumentach:
 III Program Działania Unii Europejskiej "Partnerstwo dla BRD" (3rd Road Safety
Action Plan 2002 - 2010 " - A Partnership for Safety),
 "Polityka Transportowa Państwa" przyjętą przez Radę Ministrów w październiku
2001,
 Sektorowy Program Operacyjny Transport – Gospodarka Morska (SPO - TGM),
 Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
48


Krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 2000
przyjętego przez Radę Ministrów w maju 2001r. oraz następnego GAMBIT 2005,
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT Warmińsko –
Mazurski.
Cel programu
Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50%, tj. do 120 osób
w roku 2013.
Zadania i metody działań
Biorąc pod uwagę główne problemy brd i grupy podwyższonego ryzyka bycia ofiarą
wypadku drogowego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego planuje się:
• w zakresie działań systemowych:
- usprawnienie działania struktur organizacyjnych poprzez szkolenia kadr wojewódzkich
i powiatowych,
- rozwój baz danych o wypadkach drogowych dla identyfikacji miejsc niebezpiecznych
na drogach,
- wprowadzenie audytu brd poprzez sporządzenie zaleceń dla projektowanej
infrastruktury,
- prowadzenie monitoringu brd poprzez okresowe sprawozdania,
- rozwój systemu informacji o brd poprzez szerokie wykorzystanie internetu i mediów,
• w zakresie edukacji
- rozwój edukacji szkolnej na różnych poziomach przez prowadzenie szkoleń nauczycieli,
- rozwój szkolenia kadry zajmującej się brd
• w zakresie kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym
- usprawnienie służb kontroli ruchu drogowego poprzez doposażenie służb ruchu
drogowego,
- redukcja niebezpiecznych zachowań kierowców poprzez kontrole oraz akcje
propagandowe,
- poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg poprzez kontrole, akcje
propagandowe oraz współpracę z zarządami dróg.
- kontrola techniczna pojazdów poprzez poprawę jakości tego badania,
• w zakresie infrastruktury drogowej
- stosowanie bezpiecznych typów skrzyżowań poprzez szkolenia oraz współpracę
z zarządami dróg,
- poprawa widoczności poprzez wycinkę drzew i krzewów w obrębie drogi,
- zabezpieczenie ruchu pieszego poprzez budowę chodników, przystanków
autobusowych, azyli i innych środków bezpieczeństwa pieszych,
- zabezpieczenie drogi dzieci do szkoły poprzez prawidłowe oznakowanie poziome
i pionowe oraz współpracę z policją.
• w zakresie ratownictwa
- koordynacja i integracja działań poprzez m. in. zintegrowane ćwiczenia ratownicze,
- zwiększenie skuteczności prowadzonej akcji ratowniczej poprzez przyjęcie
odpowiednich standardów ratowniczych na miejscu wypadku,
- podnoszenie kwalifikacji w zakresie pomocy przedlekarskiej poprzez szkolenia,
- skrócenie czasu wykrycia i powiadamiania o wypadku poprzez tworzenie Centrów
Powiadamiania Ratunkowego,
49
- pomocy dla ofiar wypadków poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego.
Redukcja ubocznych skutków ruchu drogowego jakimi są wypadki drogowe jest
zadaniem złożonym i wymagającym zaangażowania różnych instytucji działających
w różnych sektorach aktywności społecznej i gospodarczej. Formalnie zaangażowanie takie
wynikać powinno z realizacji przez daną instytucję statutowych zadań w zakresie brd.
Dotyczy to w różnym stopniu: Wojewódzkiej Rady BRD, Samorządu Województwa,
Wojewody, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, Zarządów dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych, Kuratorium Oświaty i szkół różnych szczebli,
samorządów lokalnych (powiatowych, gminnych), organizacji technicznych, społecznych.
Każda z tych instytucji realizując regionalną strategię brd powinna tak formułować swoje
programy i plany, aby nawiązywały one do wspólnie ustalonych priorytetów. Wówczas
działania te będą uzupełniały się i wzajemnie wzmacniały.
Adresaci programu
Ogół społeczeństwa województwa warmińsko – mazurskiego, szkoły, starostwa, zarządy
dróg, policja, państwowa straż pożarna.
Termin realizacji programu
Realizację programu planuje się na lata 2007 – 2013, z możliwością kontynuacji w latach
następnych.
Realizatorzy programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski,
Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki,
WORD – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie,
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie,
GDDKiA w Olsztynie,
Inspekcja Transportu Drogowego w Olsztynie,
WORD Elbląg,
MZDMiZ w Olsztynie,
Urząd Miasta w Elblągu,
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski,
Automobilklub Olsztyn,
Warmińsko – Mazurska Izba Lekarska,
Ekspertmot Oddział w Olsztynie,
Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
Komenda Miejska i Wojewódzka Straży Pożarnej w Olsztynie,
Warmińsko - Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego,
Ośrodek Badawczy BRD w Gdańsku,
PCK w Olsztynie,
Urząd Miasta Szczytno,
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim,
CZMUDA S.A.
Straż Miejska w Gołdapi,
LOK w Olsztynie,
Zarządy Dróg Powiatowych,
50
26. Wydziały Zarządzania Kryzysowego starostw,
27. Organizacje pozarządowe.
Źródła finansowania programu
Szacunkowy koszt realizacji Programu zapobiegania przyczynom i następstwom
wypadków komunikacyjnych będzie tożsamy z kosztem realizacji Programu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT Warmińsko-Mazurski, który szacuje się na
kwotę 2,0 mld zł. W wyniku wdrożenia wszystkich zadań objętych programem w okresie do
roku 2013 łączna liczba śmiertelnych ofiar wypadków powinna zmniejszyć się o 300, a liczba
ofiar rannych o 6,8 tys. Zmniejszenie społecznych i ekonomicznych kosztów wypadków
drogowych wyniesie ponad 2 mld zł. Z powyższego wynika, że nakłady poniesione na
poprawę bezpieczeństwa ruchu zwrócą się bardzo szybko, co świadczyć będzie o wysokiej
skuteczności i efektywności proponowanych działań.
Nie mniej pamiętać trzeba o tym, że ww. działania nie są oparte o ściśle określony
„własny” budżet. Nakłady potrzebne na ich realizację planowane są w budżetach jednostek
partycypujących w ich realizacji. Stąd też sprawą niezwykle istotną jest efektywne działanie
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Zestawienie szacunkowych kosztów realizacji strategii brd do roku 2013 r.
Szacunkowy koszt
Zadanie
(mln zł)
1. System brd
20
2. Edukacja brd
80
3. Nadzór i kontrola ruchu
250
drogowego
1250
4. Infrastruktura drogowa
400
5. Ratownictwo drogowe
Oczekiwane efekty
Po drodze do osiągnięcia celu strategicznego wyznaczono okresy monitorowania
programu zwane kamieniami milowymi. Aby myśleć o rzeczywistej realizacji celu
strategicznego w tych latach na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego należy
osiągnąć:
 Rok 2007 – nie więcej niż 165 zabitych w wypadkach drogowych,
 Rok 2009 – nie więcej niż 135 zabitych w wypadkach drogowych,
 Rok 2011 – nie więcej niż 127 zabitych w wypadkach drogowych,
 Rok 2013 – Osiągnięcie celu strategicznego – nie więcej niż 120 zabitych
w wypadkach drogowych
Miarą skuteczności i systematycznej realizacji programu zapobiegania przyczynom
i następstwom wypadków komunikacyjnych będą również najważniejsze wskaźniki
obrazujące stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim.
Wskaźniki te w 2005 r. Kształtowały się następująco:
 Liczba wypadków drogowych ogółem – 1929
 Liczba zabitych w wypadkach drogowych – 279
 Liczba rannych w wypadkach drogowych – 2588
51
CEL OPERACYJNY VIII
52
PROFILAKTYKA PRÓCHNICY ZĘBÓW
Opracowanie:
1. Bohdan Michniewicz
2. Maria Miłosz
3. Anna Lella
4. Krystyna Przybyłek
Wstęp
Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą narządu żucia.
Dzięki ustaleniom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykonywane są w wielu krajach
okresowe badania epidemiologiczne uzębienia, które pozwalają monitorować występowanie
próchnicy. W Polsce badania te są prowadzone na ograniczonej populacji dzieci i młodzieży
wybieranej losowo - tak też robi się na terenie naszego województwa.
53
Etiologia próchnicy to przede wszystkim:
- dieta próchnicotwórcza, tj. dieta zawierająca węglowodany,
- obecność drobnoustrojów przerabiających węglowodany na kwasy,
- wrażliwości powierzchni szkliwa na odwapnienie ze względu na jego skład.
Działanie czynników próchnicotwórczych powoduje w następstwie utratę zębów,
skutki bólowe, zakażenia narządów odległych, takich jak stawy, serce i inne, tzw. „teoria
ogniska pierwotnego”. Skutki odległe stanów zapalnych okołozębowych i ich następstwa
mają wpływ indywidualny, taki jak bóle, ograniczona zdolność pracy, wydolność osobnicza
w życiu społecznym i prywatnym. Brak zębów to dyskomfort żucia i kosmetyczny. Jak widać
skutki próchnicy to skutki ekonomiczne dla społeczeństwa i systemu opieki zdrowotnej.
Diagnoza problemu
Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje:
1 428 601 mieszkańców, w tym:
- 731 283 to kobiety
- 697 318 to mężczyźni,
w tej liczbie 346 048 to dzieci w grupach wiekowych:
- 0-4 lat – 72 474 dzieci
- 5-9 lat – 80 336 dzieci,
- 10-14 lat – 93 306 osób.
Szczególnie istotna jest próchnica w grupie wiekowej 2-18 lat, gdzie często jest brak
nawyku podstawowej higieny jamy ustnej, nawyku badań kontrolnych w gabinetach
stomatologicznych oraz leczenia zębów już na poziomie uzębienia mlecznego, gdzie często
występuje próchnica bardzo intensywnego typu. Podatność na próchnicę zębów w tej grupie
wiekowej to:
- predyspozycje genetyczne,
- nawyki żywieniowe,
- brak systematycznej higieny jamy ustnej,
- brak stosowania środków czyszczących jamę ustną i zęby zawierających fluor,
- brak systematycznego uczęszczania do gabinetów stomatologicznych,
- brak uczestniczenia w systemie zorganizowanej profilaktyki próchnicy zębów.
Podstawą profilaktyki jest udział dzieci i młodzieży w systemie leczenia, który
finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakontraktowana liczba gabinetów
profilaktyki w szkołach i kontraktów z gabinetami lekarzy stomatologów nie zabezpiecza
wszystkich potrzeb. Jednocześnie brak zaangażowania rodziców w proces leczenia
i profilaktyki próchnicy zębów pogłębia ten stan.
Cele programu
1. Uświadomienie społeczności województwa warmińsko-mazurskiego potrzeby prowadzenia
działań w zakresie profilaktyki próchnicy zębów jako pilnej konieczności uniknięcia skutków
tej ogólno-społecznej choroby,
2. Ograniczenie oddziaływania próchnicy zębów jako czynnika powodującego obniżenie
zdrowotności populacji mieszkańców w różnych grupach wiekowych.
54
Zadania
- Ocena zachorowalności i występowania próchnicy w poszczególnych grupach wiekowych
na terenie województwa.
- Rozpoczęcie kampanii wyjaśniającej potrzeby zmiany nawyków żywieniowych i higieny
w przedszkolach, szkołach, zakładach opiekuńczych i środowisku domowym.
- Ocena skuteczności prowadzonej profilaktyki opartej na kontraktach z NFZ.
- Spowodowanie zwiększenia ilości zawartych kontraktów w celu objęcia całej populacji
dzieci i młodzieży opieką stomatologiczną.
- Zwiększenie odsetka dzieci i młodzieży ze zdrowym uzębieniem.
Metody działania
- Dokonanie oceny potrzeb leczenia stomatologicznego w poszczególnych grupach
wiekowych poprzez badanie reprezentatywne na ograniczonej ilości mieszkańców.
- Przeprowadzanie akcji uświadamiających w szkołach i przedszkolach na tematy żywienia,
higieny i potrzeb leczenia zębów i zagrożenia dla uzębienia wynikających ze złych
nawyków.
- Nauka szczotkowania zębów w grupach wiekowych od 2-7 lat jako podstawa profilaktyki
p/próchnicy.
- Wyjaśnianie roli preparatów fluorkowych w profilaktyce próchnicy zębów w szkołach
i środowisku zamieszkania.
- Współpraca z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rzecz profilaktyki próchnicy.
- Reaktywacja szkolnych kół „Wiewiórka”.
Adresat programu
Główny nacisk winien być skierowany na środowisko opieki nauczania jak też zamieszkania
ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej 2 – 18 lat dzieci i młodzieży.
Termin realizacji programu
Czas trwania realizacji programu to lata 2007-2013.
Realizatorzy programu
Pielęgniarki szkolne,
Lekarze stomatolodzy,
Kadra wychowawców przedszkolnych i szkolnych,
Urząd Marszałkowski,
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Organizacje pozarządowe.
Oczekiwane efekty
-
Podniesienie świadomości mieszkańców Warmii i Mazur w dziedzinie zapobiegania
próchnicy zębów i jej rola jako czynnika wpływającego na zdrowotność,
Wprowadzenie profilaktyki fluorkowej we wszystkich zakładach nauczania i opieki
na terenie województwa,
Zwiększenie grupy młodzieży w wieku 18 lat z pełnym uzębieniem ok. 90%,
Pełne objęcie grup ryzyka profilaktyką fluorkową, w tym lakowanie zębów.
55
- Poprawa zdrowotności ogólnej mieszkańców Warmii i Mazur jako skutek
wyeliminowania chorób spowodowanych stanami chorobowymi j. ustnej.
56
Download