Slajd 1 - Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

advertisement
KONFERENCJA
Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Warszawa, dnia 22 maja 2014 r.
System Informacji
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
Maria Dąbrowska-Loranc
Instytut Transportu Samochodowego
www.obserwatoriumbrd.pl
HISTORIA DZIAŁAŃ
• 1988 – gwałtowny wzrost liczby ofiar wypadków drogowych
• 1990 – projekt banku danych o brd w ITS
• 1991 – utworzenie bazy danych o WD
od 1990 w porozumieniu z policją
• 1997 – ITS jako przedstawiciel Polski w IRTAD
• 2002 – projekt utworzenia Systemu Informacji o BRD
przy ITS
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
• CEL
„Sukces polityki brd zależy od ludzi, którzy wprowadzają
ją w życie. Jednym ze sposobów ułatwienia im działań
jest zapewnienie dostępu do danych. System szybkiej
informacji zwiększa jakość i efektywność działań”
• SIS – źródło rzetelnych, prawdziwych
i wyczerpujących informacji pozwalających
na bardziej racjonalne działania.
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
ADRESACI:
•Instytucje rządowe na poziomie centralnym
•Instytucje rządowe i samorządowe na poziomie lokalnym
•Instytucje pozarządowe
•społeczeństwo
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
ZADANIA:
Dostarczanie informacji pozwalających na:
– Określenie diagnozy stanu brd na poziomie
centralnym i lokalnym
– Wybór najważniejszych problemów
– Określenie strategii działań
– Wybór działań naprawczych
– Określenie skuteczności działań
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
ZAWARTOŚĆ SYSTEMU:
•Dane o: wypadkach, demograficzne, o drogach i ruchu,
przebiegach pojazdów
•Charakterystyka głównych problemów
•Działania pozwalające na redukcję zagrożenia
•Punkt informacyjny
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
WSKAZOWKI DLA SIS:
•Dane zawarte w bazie muszą być najwyższej jakości
– Systematyczne uwiarygodnianie danych (weryfikacja w ramach
różnych systemów – poziom lokalny, służba zdrowia, towarzystwa
ubezpieczeniowe)
•Interpretacja danych powinna być na poziomie SIS
– unikanie fałszywych interpretacji
•Monitorowanie głównych problemów brd
– Pogłębione analizy trendów wypadkowych,
wdrożenia, opinia społeczna
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
WSKAZOWKI DLA SIS:
•Opis skutecznych działań powinien zawierać aspekty
praktyczne
– Koszty, oczekiwane rezultaty, organizacja wdrożenia,
szanse i zagrożenia, sposób ewaluacji
•Stałe kontakty z użytkownikami,
– Stałe publikacje, punkt informacyjny,
pomoc w korzystaniu z SIS,
badanie stopnia zadowolenia,
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
GŁÓWNE PROBLEMY BRD:
•Nadmierna prędkość
•Młodzi kierowcy
•Niechronieni uczestnicy ruchu
•Nietrzeźwi uczestnicy ruchu
•Ciężkość wypadków
•Przejścia przez małe miejscowości
•Miejsca szczególnie niebezpieczne
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
PROBLEM BRD:
Nadmierna prędkość
Podstawowe informacje:
– Zależność pomiędzy prędkością a wypadkami
– Dane statystyczne i pogłębione analizy wypadków
– Monitoring prędkości
– Sposoby ograniczania prędkości
www.obserwatoriumbrd.pl
SIS – System Informacji o BRD
PROBLEM BRD:
Młodzi kierowcy:
Podstawowe informacje:
– Przyczyny skłonności młodych kierowców do uwikłania w WD
– Dane statystyczne i pogłębione analizy wypadków
– Sposoby rozwiązywania problemów młodych kierowców
www.obserwatoriumbrd.pl
HISTORIA DZIAŁAŃ
DZIAŁANIA EUROPEJSKIE
• 2004-2008 projekt SafetyNet
– utworzenie Europejskiego Obserwatorium BRD
• 2010-2012 – projekt DaCoTA
– system zbierania, transferu i analizy danych
o BRD
www.obserwatoriumbrd.pl
HISTORIA DZIAŁAŃ
DZIAŁANIA KRAJOWE
• 2003 – ITS jako przedstawiciel Polski w CARE
• 2005 – GAMBIT 2005 – zadanie programu
operacyjnego na lata 2005 – 2007 – utworzenie
Polskiego Obserwatorium BRD POBR
• 2006 – opracowanie w ITS koncepcji baz danych
dla POBR na zlecenie Sekretariatu KRBRD
• 2009 – fundusze na utworzenie POBR z POIŚ
• 2010-2013 – realizacja systemu informatycznego
POBR
www.obserwatoriumbrd.pl
ZNACZENIE POBR W SYSTEMIE ZARZĄDZANIE BRD
WOBR – Wojewódzkie Obserwatorium BRD
KRBRD
Sekretariat
WRBRD – Wojewódzka Rada BRD
WRBRD
WOBR
WRBRD
WOBR
.
.
.
.
.
.
WRBRD
WOBR
www.obserwatoriumbrd.pl
ZADANIA OBSERWATORIÓW BRD
KRAJOWE
• Gromadzenie i analizy
danych
• Konsultacje
• Informacja/www
• Współpraca z KRBRD,
WOBRD, lokalnymi
organizacjami i innymi
WOJEWÓDZKIE
• Monitorowanie stanu brd
w oparciu o dane POBR
• Ewaluacja działań
• Informacja
• Współpraca z WRBRD
• Współpraca z POBRD
– Weryfikacja danych
– Informacje o działaniach
www.obserwatoriumbrd.pl
ITS 28 maja 2011 r.
INFORMACJE O BRD (strony www)
 Krajowa Rada BRD
www.krbrd.gov.pl
 KG Policji
www.policja.pl
 Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl
Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD
www.obserwatorium.word.olsztyn.pl
 DG MOVE
ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
 Europejskie Obserwatorium BRD ERSO
erso.swov.nl/
 Holenderski Instytut SWOV
www.swov.nl

www.swov.nl/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?toc=%2FEnglish
 Kuratorium Austriackie KfV
www.kfv.at
 Francuskie Obserwatorium BRD www.securiteroutiere.gouv.fr
 WHO www.who.intl
www.obserwatoriumbrd.pl
ITS 28 maja 2011 r.
BAZY DANYCH
 System Ewidencji Wypadków i Kolizji SEWiK www.policja.pl
 Główny Urząd Statystyczny (GUS) www.stat.gov.pl
www.stat.gov.pl/gus/transport_lacznosc_PLK_HTML.htm
 Eurostat epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database
live.unece.org/trans/main/wp6/transstatpub.html
 Europejska Baza Danych CARE (Community data base on Accidents on
the Roads in Europe)
ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm
 Międzynarodowa Baza Danych IRTAD
www.internationaltransportforum.org/irtad/datasets.html
 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
w3.unece.org/pxweb/database/STAT/40-TRTRANS/01-TRACCIDENTS/?lang=1
 European Injury Database
webgate.ec.europa.eu/idb/
Pierwszy krok w tworzeniu POBR
Prace na przyszłość:
•weryfikacja danych
•poszerzanie zawartości bazy danych
(kierowcy, pojazdy, dane szpitalne, przebiegi, dobre praktyki)
•ewaluacja danych
•określenie zasad współpracy z jednostkami centralnymi i lokalnymi.
www.obserwatoriumbrd.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Maria Dąbrowska-Loranc
[email protected]
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS
www.obserwatoriumbrd.pl
Download