n13 miernik parametrów sieci przykad zastosowania wyjcia

advertisement
N13 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI
• Pomiar parametrów sieci energetycznych w 3- lub 4-przewodowych
układach symetrycznych lub niesymetrycznych.
CECHY
• Czterokwadrantowy pomiar energii.
UŻYTKOWE:
• Pomiar harmonicznych prądu i napięcia do 25-tej (dostępne przez interfejs RS485)
MOD
BUS
RTC
THD
• Wyliczanie i wyświetlanie prądu w przewodzie neutralnym.
Ochrona
hasłem
• Wskazania uwzględniające wartości zaprogramowanych przekładni.
• Cyfrowa transmisja do systemu nadrzędnego interfejsem RS-485 MODBUS.
• Konfigurowalne wyjście alarmowe .
Lp
Config
Program
WizPar
• Retransmisja dowolnej wielkości mierzonej przez wyjście analogowe.
• Podtrzymanie bateryjne danych konfiguracyjnych i stanu liczników
energii przy zaniku zasilania
PKWiU 33.20.70-90.00
PRZYK AD ZASTOSOWANIA
WEJŚCIE:
AC
RS
485
WYJŚCIA:
L1
-20...20
mA
L2
Przek³adnik pr¹dowy ASK
L3
RS
485
KD7
Przek³adnik pr¹dowy ASK
Przek³adnik pr¹dowy ASK
WIELKO CI MIERZONE I OBLICZANE PRZEZ MIERNIK
Wielkość mierzona
IZOLACJA
GALWANICZNA:
Zasilanie
RS
485
Dział Sprzedaży:
Informacja techniczna
Tel: 068 32 95 /180/260
/306/374
e-mail: [email protected]
Przyjmowanie zamówień
Tel: 068 32 95 /207/209
/218/341
Fax: 068 32 55 650
LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
WWW.LUMEL.COM.PL
-20...20
mA
N
Parametry jednofazowe
Parametry trójfazowe
Błąd podstawowy
Napięcia fazowe
U1, U2, U3
Napięcia międzyfazowe
U12, U23, U31
± (0,2% w.m + 0,1% zakr.)
± (0,2% w.m + 0,1% zakr.)
Prąd jednofazowy
Moc czynna
I1, I2, I3
I
P1, P2,P3
P
± (0,2% w.m + 0,1% zakr.)
± (0,2% w.m + 0,1% zakr.)
± (0,5% w.m + 0,2% zakr.)
Moc bierna (indukcyjna, pojemnościowa)
Q1, Q2, Q3
Q (QL, QC)
± (0,5% w.m + 0,2% zakr.)
Moc pozorna
S1, S2, S3
S
± (0,5% w.m + 0,2% zakr.)
Energia czynna (sumaryczna, oddawana,
pobierana)
EnP (EnP_i, EnP_e)
± (0,5% w.m + 0,2% zakr.)
Energia bierna (indukcyjna, pojemnościowa)
EnQ (EnQ_L, EnQ_C)
EnS
± (0,5% w.m + 0,2% zakr.)
± (0,5% w.m + 0,2% zakr.)
Średni prąd fazowy
Energia pozorna
Współczynnik mocy cos M
Współczynnik mocy tg M
PF1, PF2, PF3
PF
± 1% w.m ±2c
tg1, tg2, tg3
tg
± 1% w.m ±2c
Współczynnik zawartości harmonicznych prądu
THDI1, THDI2, THDI3
Współczynnik zawartości harmonicznych napięcia
THDU1, THDU2, THDU3
± 5% w.m ±2c
Częstotliwość
Moc średnia 15 min
F
Pav
Prąd w przewodzie neutralnym
In
gdzie:
± 5% w.m ±2c
± 0,5% w.m
± (0,5% w.m + 0,2% zakr.)
± (0,2% w.m + 0,1% zakr.)
Ku: przekładnia przekładnika napięciowego, Ki: przekładnia przekładnika prądowego,
w.m.: wartość mierzona, zak.: zakres pomiarowy, c: najmniej znacząca cyfra wyświetlacza
WYJ CIA
Rodzaj wyjścia
Wyjście przekaźnikowe
Wyjście analogowe
Właściwości
• styki beznapięciowe zwierne, obciążalność 250 V a.c./0,5 A a.c.
• -20...20 mA, programowalne, dokładność 0,2%
Typ interfejsu
RS-485
Protokół transmisji
MODBUS RTU I ASCII
INTERFEJS CYFROWY
Tryb
Prędkość
8N2, 8E1, 8O1, 8N1,7E1,7O1 4,8; 9,6; 19,2; kbit/s
N13 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI
CECHY ZEWN TRZNE
Pole odczytowe
4 x 4 cyfry LED, regulacja jasności
kolor czerwony lub zielony, 10 mm
Wymiary gabarytowe
otwór montażowy: 91+0,5 ‰ 91+0,5 mm
Masa
Stopień ochrony
96 ‰ 96 ‰ 70,5 mm
0,4 kg
od strony czołowej: IP40
Napięcie zasilania
Pobór mocy
85...253 V a.c. (40...400 Hz) lub d.c.
w obwodzie napięciowym ≤ 0,5 VA
Pobór mocy ≤ 12 VA
w obwodzie prądowym ≤0,1 VA
Sygnał wejściowy
•0...0,01...1,2 In; 0…0,01...1,2 Un
dla prądu, napięcia, mocy,
częstotliwości
•0...0,02...1,2 In; 0...0,07...1,2 Un dla współczynników Pf, tgM
•częstotliwość 15…45...65…500 Hz
•sinusoidalny (THD ≤ 8%)
Temperatura
Wilgotność
Pozycja pracy
pracy: 0…23…+55°C
25…95%
dowolna
magazynowania: -20…+70°C
niedopuszczalne skroplenia
Zewnętrzne pole magnetyczne
0…40…400 A/m
ZOBACZ
TAKŻE:
od strony zacisków: IP10
ZNAMIONOWE WARUNKI U YTKOWANIA
Przeciążalność krótkotrwała (5 s)
wejście napięciowe: 2Un (max. 1000 V)
wejście prądowe: 10 In
Dopuszczalny współczynnik szczytu
natężenia prądu: 2
napięcia: 2
Czas nagrzewania
5 min
Błędy dodatkowe w % błędu
podstawowego
od częstotliwości sygnałów
wejściowych: <50%
od zmian temperatury otoczenia: <50%/10°C
WYMAGANIA BEZPIECZE STWA I KOMPATYBILNO CI
wg PN-EN 61000-6-2
wg PN-EN 61000-6-4
odporność na zakłócenia
emisja zakłóceń
Izolacja zapewniana przez obudowę podwójna
Izolacja między obwodami
podstawowa
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria instalacji
III
Maks. napięcie pracy względem ziemi 600V
Wysokość npm
< 2000 m
Kompatybilność elektromagnetyczna
SCHEMAT PO CZE
X
Prąd wejściowy :
1 A (X/1)
1
5 A (X/5)
2
Napięcie wejściowe (fazowe/ międzyfazowe):
3 x 57,7/100 V
3 x 230/400 V
3 x 400/690 V
1
2
3
Wyjście analogowe prądowe:
bez wyjścia analogowego
z programowalnym wyjściem -20..+20mA
Wyjście cyfrowe:
bez interfejsu
z interfejsem RS- 485
Wyświetlacz:
czerwony
zielony
Rodzaj wykonania:
standardowe
specjalne *
Próby odbiorcze:
bez wymagań dodatkowych
z atestami Kontroli Jakości
X
X
Przekładniki
prądowe od 5 A
do 6 kA.
wg PN-EN 61010-1
ZAMAWIANIE
N13 - X
Bezpłatny program
LPConfig
do programowania
wyrobów LUMELu.
Dostępny na naszej
stronie
internetowej.
X
XX
X
P43 - trójfazowy
przetwornik
parametrów sieci
energetycznej.
NASZA OFERTA
0
1
0
1
wg uzgodnień z odbiorcą *
Przykład zamówienia:
kod: N13 - 2 2 1 1 2 00 1 oznacza:
N13 - miernik N13
2 - prąd wejściowy 5 A
2 - napięcie wejściowe 3 ‰ 230/400 V
1 - programowalne wyjście -20..+20mA
1- z interfejsem RS-485
2 - zielony wyświetlacz
00 - wykonanie standardowe
1 - z atestem Kontroli Jakości
* tylko po uzgodnieniu z producentem
www.lumel.com.pl
1
2
Więcej informacji
o naszych wyrobach
można znaleźć
na naszej stronie
internetowej
www.lumel.com.pl.
00
XX
0
1
X
Pomiar półpośredni w sieci czteroprzewodowej
Dział Sprzedaży:
Informacja techniczna
Tel: 068 32 95 /180/260
/306/374
e-mail: [email protected]
Przyjmowanie zamówień
Tel: 068 32 95 /207/209
/218/341
Fax: 068 32 55 650
LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
WWW.LUMEL.COM.PL
N13-19/C
Download