p12pprzetwornik

advertisement
P12P PRZETWORNIK PARAMETRÓW SIECI JEDNOFAZOWEJ
• Pomiar i przetwarzanie parametrów sieci jednofazowej.
• Konfigurowalne wyjścia analogowe i alarmowe.
• Parametry programowalne przy użyciu interfejsu RS-485
lub programatora PD14 przy użyciu programu PD11.
• Wyjścia:
- 2 wyjścia przekaźnikowe,
- 1 wyjście analogowe,
- wyjście cyfrowe RS485 (MODBUS).
• Sygnalizacja alarmów na wyświetlaczu.
• Rejestracja dowolnej wielkości w zaprogramowanych
odcinkach czasu lub rejestracja zdarzeń (750 próbek).
• Pamięć stanów liczników energii przy zaniku zasilania.
• Pamięć wartości maksymalnych i minimalnych.
CECHY
UŻYTKOWE:
MOD
BUS
Wyświetlacz
LCD
Ch-ka
liniowa
RTC
Programator
Program
PD14 PD11
PKWiU 33.20.70-90.00
P������� ������������
Ochrona
hasłem
P12P
KD8
WEJŚCIE:
AC
AC
AC
Linia zasilająca
Przetwarzanie i rejestracja prądu
obciążenia silnika.
Silnik
WYJŚCIA:
W������
Rodzaj wejścia
Wyj. analog.
RS
485
Zakres wskazań**
Błąd podstawowy (% zakresu)
Napięcie skuteczne zakres 400 V
4 V...99 999 MV
0,2 %
Napięcie skuteczne zakres 100 V
1 V...99 999 MV
0,2 %
Prąd skuteczny zakres 1A
0,01 A...99 999 MA
0,2 %
Prąd skuteczny zakres 5A
0,05 A...99 999 MA
0,2 %
20...500 Hz
0,1 %
Moc czynna*
-99 999...99 999 GW
0,5 %
Moc bierna*
-99 999...99 999 Gvar
0,5 %
0...99 999 GVA
0,5 %
Moc czynna trójfazowa symetryczna*
-99 999...99 999 GW
0,5 %
Moc bierna trójfazowa symetryczna*
-99 999...99 999 Gvar
0,5 %
0...99 999 GVA
1%
-1...1
1%
Częstotliwość
Moc pozorna*
IZOLACJA
GALWANICZNA:
Zasilanie
RS
485
Dział Sprzedaży:
Informacja techniczna
Tel: 68 45 75 106/180/260/
/306/353
e-mail: [email protected]
Przyjmowanie zamówień
Tel: 68 45 75 207/209
/218/341
Fax: 68 32 55 650
LUMEL S.A.
ul. Słubicka 1
65-127 Zielona Góra
WWW.LUMEL.COM.PL
Moc pozorna trójfazowa symetryczna*
Współczynnik mocy czynnej*
Współczynnik mocy biernej do czynnej*
-100...100
1%
Kąt przesunięcia fazowego*
0...359,9o
0,5 %
Energia czynna*
-99 999...99 999 GWh
0,5 %
Energia bierna*
-99 999...99 999 Gvarh
0,5 %
Energia pozorna*
0...99 999 GVAh
0,5 %
Energia czynna trójfazowa symetryczna*
-99 999...99 999 GWh
0,5 %
Energia bierna trójfazowa symetryczna*
-99 999...99 999 Gvarh
0,5 %
0...99 999 GVA
0,5 %
Energia pozorna trójfazowa symetryczna*
* przetwornik zachowuje swoją klasę powyżej 10% zakresu prądu i napięcia, ** w zakresach wskazań uwzględniono przekładnie
W������
Typ wyjścia
Właściwości
Analogowe
- 0..20 mA, 4 ..20 mA (Robc= 0..500 )
- 0..5 mA (Robc= 0..2000 )
- 0..10 V (Robc  500 )
Przekaźnikowe
2 przekaźniki, styki beznapięciowe zwierne
Uwagi
- czas ustalania się sygnału wyjściowego (0/90%)  0,3s
- ograniczenie prądu wyjściowego: 28 mA  10%
obciążalność:
- napięciowa 250 V a.c., 150 V d.c.,
- 5 A 250 V a.c., 5 A 30 V d.c.
- obciążenie rezystancyjne 250 VA, 150 W
P12P PRZETWORNIK PARAMETRÓW SIECI JEDNOFAZOWEJ
I�������� �������
Typ interfejsu
RS-232
Właściwości
Tryby ASCII (8N1, 7E1, 7O1) i RTU (8N2,
8E1, 8O1, 8N1)
gniazdo RJ-11 do programatora PD14
Pole odczytowe
wyświetlacz LCD 2 x 8
Wymiary
45  100  120 mm
0,3 kg
dla obudowy: IP40
RS-485 Modbus
Uwagi
prędkość transmisji: 2,4, 4,8, 9,6 kbit/s
maksymalny czas odpowiedzi: 300 ms
prędkość 9,6 kbit/s; RTU 8N1
ZOBACZ
TAKŻE:
C���� ����������
Masa
Stopień ochrony
Programator PD14.
dla zacisków: IP20
Z��������� ������� �����������
Pozycja pracy
85 .. 253 V d.c./a.c. (40 .. 50 .. 400 Hz) lub
20 .. 24 .. 50 V d.c./a.c. (40 .. 50 .. 400 Hz)
pracy: -20...23...55°C
0 .. 95%
od zmian temperatury otoczenia  0,1%
zakresu/ 10 k
dowolna
Czas przetwarzania
min 600 ms
(czas próbkowania min 500 ms + czas odpowiedzi
wyjscia 100 ms)
Czas wstępnego nagrzewania
Przeciążalność krótkotrwała (1s)
Przeciążalność długotrwała
10 min.
wejście napięciowe: 2 Un (< 1000 V)
wejście napięciowe: 1,2 Un
wejście prądowe: 10 In
wejście prądowe: 1,2 In
Napięcie zasilania
Temperatura
Wilgotność
Błąd dodatkowy
pobór mocy  5 VA
magazynowania: -25...85°C
niedopuszczalne skroplenia
k - wskaźnik klasy dokładności
Przekładniki
prądowe.
W�������� �������������� � ���������������
wg PN-EN 61000-6-2
wg PN-EN 61000-6-4
odporność na zakłócenia
emisja zakłóceń
podwójna
podstawowa
2
III
Kompatybilność
elektromagnetyczna
Izolacja zapewniana przez obudowę
Izolacja między obwodami
Stopień zanieczyszczenia
Kategoria instalacji
Maksymalne napięcie pracy między
fazą a ziemią
Przetworniki
parametrów sieci
P43.
wg PN-EN 61010-1
600 V
Z���������
XX
1
2
3
4
1
2
0
00
XX
0
1
X
Przetwornik zachowuje swoją klasę do 4-krotnego zmniejszenia zakresu podstawowego sygnału wejściowego. W przetworniku P12P-1, oprócz zakresu
podstawowego, należy podać w uwagach wymagany podzakres. W przypadku,
gdy podany podzakres jest mniejszy niż zakres podstawowy dzielony przez 4,
należy zaznaczyć sygnał wejściowy: na zamówienie XX.

energia czynna
energia bierna
energia pozorna
energia czynna 3-fazowa
energia bierna 3-fazowa
energia pozorna 3-fazowa
na zamówienie2)
S������ ��������
A1
wyjœcia
analogowe
+
A2
-
9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3
1 A, 5 A
L1
Przykład zamówienia:
kod P12P-2-1-03-3-1-0-00-0 oznacza wykonanie przetwornika P12P
z wyświetlaczem; na zakres wejściowy 1 A, 100 V; zaprogramowany do przetwarzania mocy czynnej na sygnał wyjściowy prądowy 4... 20 mA; napięcie zasilające
85... 253 V a.c./d.c.; zaciski gniazdo - wtyk śrubowe; wykonanie standardowe;
bez dodatkowych wymagań.
wyjœcia
alarmowe
zasilanie
5
6
7
L2 lub N
1
2
3
4
X
T������ 1.
Zaprogramowany przetwarzany parametr:
napięcie
prąd
częstotliwosć
moc czynna
moc bierna
moc pozorna
moc czynna 3-fazowa
moc bierna 3-fazowa
moc pozorna 3-fazowa
cos 
tg 
1 A, 5 A
X XX X
wejścia
100 V, 400 V
X
100 V, 400 V
Rodzaj przetwornika:
bez wyświetlacza
1
z wyświetlaczem
2
Zakres wejściowy:
100 V 1 A
100 V 5 A
400 V 1 A
400 V 5 A
na zamówienie2)
Zaprogramowany przetwarzany parametr1):
wpisać kod z tablicy 1
Sygnał wyjściowy:
napięcie 0...10V
prąd 0...20mA
prąd 4...20mA
prąd 0...5 mA
Zasilanie:
85...253 V d.c./a.c.
20...50 V d.c./a.c.
Rodzaj zacisków:
gniazdo-wtyk śrubowe
Wykonanie:
standardowe
specjalne2)
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań
z atestem Kontroli Jakości
inne wymagania2)
X XX X
lub RS-485. W zamówieniu nale¿y podać kod przetwarzanego parametru jaki ma
być zaprogramowany.
2) - po uzgodnieniu z producentem
X
1) - możliwa zmiana przetwarzanego parametru z klawiatury (P12P-2) poprzez PD14
P12P -
B
A
RS-485
Kod
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
XX
Analizatory
parametrów sieci
ND1.
NASZA OFERTA
www.lumel.com.pl
Więcej informacji
o naszych wyrobach
można znaleźć
na naszej stronie
internetowej:
www.lumel.com.pl
Dział Sprzedaży:
Informacja techniczna
Tel: 68 45 75 106/180/260/
/306/353
e-mail: [email protected]
Przyjmowanie zamówień
Tel: 68 45 75 207/209
/218/341
Fax: 68 32 55 650
LUMEL S.A.
ul. Słubicka 1
65-127 Zielona Góra
WWW.LUMEL.COM.PL
P12P-19B
Download