dokumentacja - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

advertisement
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU
Przy wykonywaniu prac porządkowych na wysokości
w szczególności przy myciu okien
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
Wydanie: 1
Obowiązuje od
27.08.2012
Strona: 7/7
I. Przedmiot instrukcji
1. Instrukcja określa wymagania dla stanowiska i wskazuje czynności, które pracownik
zatrudniony powinien wykonać przed rozpoczęciem pracy; określa zasady i sposoby
bezpiecznego wykonania pracy; wskazuje czynności które pracownik powinien
wykonać po jej zakończeniu; określa zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
2. Przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w
środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje
pracę.
3. Instrukcja bhp przeznaczona jest do stałego korzystania przez pracowników:


organizujących i nadzorujących prace porządkowe na wysokości,
zatrudnionych na stanowisku sanitariusz szpitalny i salowy lub innym przy:
 wykonywaniu prac porządkowych na wysokości, w celu utrzymania
czystości w pomieszczeniach WCPiT,
 w szczególności przy myciu okien.
II. Nazwa instrukcji
INSTRUKCJA BHP
Przy wykonywaniu prac porządkowych na wysokości
w szczególności przy myciu okien.
III. Opis postępowania
III.1. UWAGI OGÓLNE
1. Do wykonywania pracy przy pracach porządkowych na wysokości wykorzystuje się
następujące urządzenia, sprzęty, narzędzia:
 drabiny podestowe,
 podesty przystawne,
 schodki przystawne,
 myjka na wysięgniku z regulacją wysokości, sztylami (kijami) teleskopowymi,
 wózki do sprzątania z wyposażeniem i akcesoriami,
 gotowe preparaty myjące i dezynfekcyjne pobrane z dozowników,
 zmywaki,
 ściągaczki,
 skrobaczki,
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU
Przy wykonywaniu prac porządkowych na wysokości
w szczególności przy myciu okien
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
Wydanie: 1
Obowiązuje od
27.08.2012
Strona: 7/7
2. Do wykonywania pracy przy pracach porządkowych na wysokości w szczególności przy
myciu okien może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez uprawnionego lekarza , należy przy tym pamiętać że przy pracy na
wysokości powyżej 3 m osoby posiadające wadę wzroku muszą posiadać szkła
kontaktowe (szkła korekcyjne nie pozwalają na wykonywanie pracy na tej
wysokości)

odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
przeszedł odpowiedni instruktaż stanowiskowy, zapoznał się z instrukcją obsługi
wykorzystywanego przy pracy narzędzi i sprzętu,

zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.P. oraz w
Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet
3. Do pracy należy przystępować w stanie trzeźwości, zachowując schludny i estetyczny
wygląd.
III.2. PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
1. Pomieszczenia w których wykonywana jest praca na wysokości w zależności od ich
przeznaczenia powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu MPiPS
z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca
wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0
m nad poziomem podłogi lub ziemi z wyłączeniem pkt. 4.
3. Nie jest pracą na wysokości praca wykonywana na powierzchni - niezależnie od
wysokości - jeżeli powierzchnia ta jest:

osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi
ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika
przed upadkiem z wysokości, np. bariery, osiatkowania itp.
4. Wszystkie prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych,
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU
Przy wykonywaniu prac porządkowych na wysokości
w szczególności przy myciu okien
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
Wydanie: 1
Obowiązuje od
27.08.2012
Strona: 7/7
5. Wszystkie prace na wysokości wykonywane są wyłącznie na polecenie i pod
nadzorem bezpośredniego przełożonego.
6. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m, przy których wymagane jest
stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, muszą być
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
7. Nadzorujący (bezpośredni przełożony) prace wykonywane na wysokości:
 dokładnie planuje i organizuje pracę wybierając najbezpieczniejsze metody jej
wykonania, nie dopuszcza do stosowania drabin w sytuacjach gdy prace można
wykonać przy użyciu innych urządzeń np. narzędzi o odpowiednio długich
uchwytach, schodków, podestów przystawnych,
 dostarcza pracownikowi odpowiedni do rodzaju wykonywanych czynności sprzęt,
narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej,
 przeprowadza szczegółowy instruktaż wykonywania prac i użytkowania środków
chroniących przed upadkiem, przedstawiając pracownikowi zagrożenia związane z
pracą na wysokości,
 zapewnia aby dostęp do miejsc ich wykonywania miały wyłącznie osoby
upoważnione i odpowiednio poinformowane; wyznacza i jeśli to konieczne
wygradza miejsca niebezpieczne dla osób postronnych,
 aktywnie monitoruje i kontroluje wykonywane prace.
 przy pracach na: drabinach i innych podwyższeniach , na wysokości do 2 m mad
poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza
obręb urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciała grożącej upadkiem z wysokości nadzorujący pracę zapewnia aby:
 drabiny, podesty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywalna zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią
wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
 pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
o powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników,
narzędzi i niezbędnych materiałów,
o podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do
elementów konstrukcyjnych urządzenia służącego do pracy na
wysokości,
 przy pracach wykonywanych na drabinach na wysokości powyżej 2 metrów nad
poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi lub pracach wykonywanych na
podestach i innych podwyższeniach jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika
wychylania się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi albo gdy
rodzaj wykonywanej pracy wymaga przyjęcia innej wymuszonej pozycji ciała
grożącej upadkiem z wysokości nadzorujący w szczególności:
 przed rozpoczęciem prac sprawdza stan techniczny konstrukcji lub
urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność,
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU
Przy wykonywaniu prac porządkowych na wysokości
w szczególności przy myciu okien
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
Wydanie: 1
Obowiązuje od
27.08.2012
Strona: 7/7
wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed
nieprzewidzianą zmiana położenia, a także stan techniczny stałych
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek
bezpieczeństwa,
 zapewnia stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak:
szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowana do stałych
elementów konstrukcji,
 zapewnia stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych,
8. Stosowane do wykonywania prac na wysokości drabiny przenośne powinny posiadać
deklaracje zgodności producenta stwierdzająca, że SA wykonane zgodnie z PN-EN131-2
III.3. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Poddać się szczegółowemu instruktażowi przeprowadzonemu przez bezpośredniego
przełożonego, w tym zapoznać się z kolejnością i sposobem bezpiecznego
wykonywania wyznaczonych czynności; ze sposobem użytkowania środków
chroniących przed upadkiem, zagrożenia związane z pracą na wysokości.
2. Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, przygotować potrzebne
urządzenia, sprzęty, narzędzia.
3. Sprawdzić stan techniczny urządzeń oraz przestrzeń pracy, upewnić się czy podczas prac
na wysokości nie stwarzamy zagrożenia dla otoczenia , w szczególności pacjentów i osób
przebywających na terenie, w razie potrzeby wygrodzić dostęp do stanowiska pracy;
4. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku
pracy (odzież robocza, buty przystosowane do pracy na drabinie, rękawice ochronne,
okulary do ochrony oczu); zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, takie jak biżuteria
itp.,
5. Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy; zapewnić, by
podłoga wokół stanowiska pracy była sucha i czysta,
6. Przygotować sprzęt (drabiny przenośne – sprawne technicznie) i materiały potrzebne
podczas wykonywanej pracy (płyny do mycia szyb, płyny do mycia stolarki okiennej,
szmaty, gąbki, skrobaki do usuwania twardych zanieczyszczeń itp.),
7. Jeżeli nadzorujący prace potwierdzi brak zagrożeń na danym stanowisku roboczym,
można przystąpić do wykonywania zadań.
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU
Przy wykonywaniu prac porządkowych na wysokości
w szczególności przy myciu okien
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
Wydanie: 1
Obowiązuje od
27.08.2012
Strona: 7/7
UWAGA
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, usterek stosowanej aparatury, urządzeń czy
narzędzi nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o takim fakcie
swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej likwidacji zagrożenia.
W razie wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac
szczególnie niebezpiecznych - na wysokości - pracownik ma prawo przerwać ją i zwrócić
się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
Po upewnieniu się, że zagrożenia zostały usunięte, pracownik może przystąpić do
wykonania zadania.
III.4. ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
1. Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności.
2. Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych
zagrożeń wypadkowych; narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca;
3. Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, nie wychylać się poza
obręb nieosłoniętej przestrzeni, okna;
4. Jeżeli podczas pracy musi korzystać z drabiny, podestów lub schodków, musi
pamiętać o tym, by były one sprawne technicznie i że winny być ustawiane zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
5. Prace na wysokości należy wykonywać tak, by nie przeszkadzały pozostałym
pracownikom realizującym swoje zadania;
6. Jeżeli istnieje potrzeba rozkręcania stolarki okiennej, należy zgłosić problem do działu
technicznego, który wykona to za pomocą sprawnych narzędzi, zachowując
ostrożność;
7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany
jest sprawdzić, czy pozostawione narzędzia pracy nie stwarzają zagrożeń np. dla
przechodzących obok innych pracowników;
8. W razie wątpliwości co do sposobu wykonania zadania, pracownik winien zwrócić się
do przełożonego o szczegółowe instrukcje; pracę może podjąć ponownie po ustaniu
wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.
CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Pracownikowi nie wolno:
1. nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU
Przy wykonywaniu prac porządkowych na wysokości
w szczególności przy myciu okien
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
Wydanie: 1
Obowiązuje od
27.08.2012
Strona: 7/7
2. stosować niebezpiecznych metod pracy, tak by stwarzały zagrożenia dla siebie czy
otoczenia,
3. stosować niewłaściwych metod pracy,
4. stosować drabiny na nie stabilnym podłożu,
5. użytkować drabin niezgodnie z przeznaczeniem,
6. stawiać drabin przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zabezpieczone przed
nagłym otwarciem,
7. użytkować drabin rozstawnych jako przystawnych,
8. wchodzić i schodzić z drabiny plecami do niej,
9. wykonywać prac z drabin niestabilnych, niezabezpieczonych przed poślizgiem i
rozsunięciem się,
10. pracować bez nakazanych ochron osobistych,
11. korzystać z niesprawnych technicznie drabin, podestów, schodków,
12. myć okien podczas burzy, silnych wiatrów czy przy innych zagrożeniach,
13. wykonywać pracy na wysokości (na drabinie, podeście itp.), przy złym
samopoczuciu; należy zgłosić niedyspozycję przełożonemu, który zadecyduje o
dalszym przebiegu pracy pracownika,
14. używać niewłaściwych płynów do mycia, w tym szczególnie niebezpiecznych
(rozpuszczalniki, benzyny itp.),
15. czyścić lamp i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (jeżeli pracownik
nie ma do tego odpowiednich uprawnień),
16. oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V,
17. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy innych osób bez wiedzy
nadzorującego pracę,
18. przeszkadzać innym w pracy,
19. tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i
wyłączników prądu elektrycznego,
20. pozostawiać po zakończonej pracy bałaganu, zużytych czyścideł, mokrych podłóg
itp.,
21. palić i używać otwartego ognia podczas wykonywania pracy;
UWAGA!
1. Drabiny muszą być używane w taki sposób aby przez cały czas była zapewniona
możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy.
2. Praca na zewnątrz pomieszczeń przy użyciu drabin może być wykonywana tylko
wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu
pracowników,
3. Drabiny powinny być tak usytuowane, aby zapewnić ich skuteczność w trakcie
użytkowania.
III.5. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze
w miejscach do tego przeznaczonych;
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU
Przy wykonywaniu prac porządkowych na wysokości
w szczególności przy myciu okien
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
Wydanie: 1
Obowiązuje od
27.08.2012
Strona: 7/7
2. Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich
przechowywania;
3. Upewnić się, czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych
zagrożeń dla otoczenia;
4. Przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu
bezpośredniemu przełożonemu;
5. Uporządkować stanowisko robocze. Ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w
wyznaczonych miejscach.
III.6. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia pożarowego należy postępować zgodnie z
instrukcją przeciwpożarową.
2. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy należy postępować zgodnie z
przyjętymi w szpitalu zasadami.
3. W przypadku awarii - uszkodzenia sprzętu odstąp od wykonywanych czynności,
zabezpiecz sprzęt przed przypadkowym użyciem przez inne osoby oraz niezwłocznie
zgłoś zdarzenie nadzorującemu pracę, nie podejmuj działań celem samodzielnego
usunięcia nieprawidłowości; nadzorujący zgłasza naprawę do Działu Techniczno –
Eksploatacyjnego.
III.7. UWAGI KOŃCOWE
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do bezpiecznego przebiegu
procesu pracy należy zwrócić się do przełożonego o wytyczne, co do dalszego
postępowania.
Opracował
Sprawdził
Zatwierdził
Koordynator ds. bhp i ppoż.
Bernadeta Guzikowska
Kierownik działu Organizacji
Izabela Dehmel
Dyrektor WCPiT
Aleksander Barinow Wojewódzki
Data: 27.06.2013r.
Data: 28.06.2013r.
Data: 28.06.2013r.
Download