Pracuję w przedsiębiorstwie objętym IA

advertisement
Pracuję w przedsiębiorstwie
objętym IA
– Co to dla mnie oznacza?
Zasada inkluzyjnego miejsca pracy (IA) ma na celu stworzenie
miejsc pracy dla wszystkich, którzy mogą i chcą pracować. Oznacza
to, że wszyscy są członkami jednej drużyny, więc jako pracownik
firmy stosującej zasady IA masz w niej swój bardzo ważny udział!
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat oczekiwań,
jakie stawiane są firmom wdrażającym zasady IA, a także
odpowiedzialności, praw i możliwości zatrudnionych w nich osób.
Co to jest IA?
IA to skrót od wyrażenia «inkluderende arbeidsliv» (czyli
«inkluzyjne/włączające miejsce pracy»), które pochodzi z
Umowy intencyjnej o zwiększeniu inkluzyjności miejsc pracy.
Punkt wyjścia dla tej umowy stanowiła potrzeba odwrócenia
niekorzystnego rozwoju sytuacji, który doprowadził do tego,
że coraz więcej osób jest wykluczonych z życia zawodowego,
przechodząc na długotrwałe świadczenia z ubezpieczenia
społecznego. Celem jest stworzenie miejsc pracy dla wszystkich,
którzy mogą i chcą pracować.
Umowa intencyjna została po raz pierwszy podpisana jesienią
2001 roku przez rząd oraz przedstawicieli organizacji
pracodawców i pracowników. Umowa ta została później
odnowiona jesienią 2005 roku, wiosną 2010 roku i wiosną
2014 roku. Nowa umowa obowiązuje do roku 2018.
Celem Umowy intencyjnej jest wsparcie następujących działań:
poprawa środowiska pracy oraz zwiększenie frekwencji w pracy
zapobieganie nieobecnościom spowodowanym chorobą i
obniżanie ich liczby
•
•
wykluczeniu i wycofywaniu się z życia
• zapobieganie
zawodowego.
Przedsiębiorstwo IA to taka firma, która podpisała umowę o
współpracy z NAV i w ten sposób zobowiązała się do pracy na
rzecz celów opisanych w Umowie intencyjnej.
Czego oczekujemy od ciebie ?
Jeśli zakład pracy ma jak najlepiej wykorzystywać zasoby
i możliwości swoich pracowników, twoje uczestnictwo jest
bardzo ważne. Najważniejsze jest to, co dzieje się w miejscu
pracy – pomiędzy tobą, twoim przełożonym i kolegami. To wy
jesteście głównymi rozgrywającymi w tej sprawie.
Jako pracownik jesteś odpowiedzialny za:
udział w tworzeniu dobrego środowiska pracy,
nformowanie o sprawach, które można zmienić na lepsze,
poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla nieobecności,
jeśli istnieje takie zagrożenie, że będziesz na zwolnieniu
chorobowym,
informowanie, czy nieobecność ma związek z sytuacją w pracy,
rozmawianie ze swoim przełożonym o tym, co jesteś w
stanie zrobić, tak aby pracodawca mógł przygotować dla
ciebie odpowiednią pracę,
poinformowanie o prawdopodobnym czasie trwania
nieobecności, jak tylko sam uzyskasz taką wiedzę,
nastawienie się na wykonywanie innej stosownej lub
dostosowanej pracy, jeśli może to pomóc w szybszym
powrocie do pracy,
aktywne uczestnictwo w śledzeniu przebiegu własnego
•
•
•
•
•
•
•
•
www.nav.no
zwolnienia lekarskiego, zgodnie z obowiązującym prawem,
na przykład poprzez udział w spotkaniach dialogowych i
opracowaniu oraz realizacji planu kontroli.
Pracodawca w przedsiębiorstwie IA jest odpowiedzialny za:
codzienne przestrzeganie zasad inkluzyjnego miejsca pracy
i wyznaczenie konkretnych celów, jeśli chodzi o pracę na
rzecz IA,
systematyczną pracę nad poprawą środowiska pracy,
podejmowanie inicjatyw mających na celu dobry, otwarty
dialog w miejscu pracy,
opracowanie we współpracy z przedstawicielami
pracowników dobrych procedur, jeśli chodzi o nadzór
nad przebiegiem zwolnień lekarskich,
starania na rzecz dostosowania miejsca pracy i zadań
roboczych na czas choroby pracownika lub kiedy z innych
powodów ma on problemy z wykonywaniem swoich
zwykłych zadań,
stworzenie, we współpracy z pracownikiem, planu kontroli,
wezwania na spotkania i ich przeprowadzanie, a także
przesyłanie dokumentacji do lekarza i NAV zgodnie z
obowiązującymi przepisami
•
•
•
•
•
•
•
Jak najszybsze podjęcie aktywności
w przypadku choroby
Wspólne zobowiązanie pracodawcy i pracownika do współpracy
na rzecz rozwiązań w miejscu pracy zostało również zapisane w
ustawie o środowisku pracy i ustawie o ubezpieczeniach społecznych.
Ty i twój przełożony powinniście wspólnie poszukiwać rozwiązań,
dzięki którym jak najszybciej - pomimo problemów zdrowotnych będziesz mógł całkowicie lub częściowo powrócić do pracy. Należy
w jak największym możliwym stopniu unikać biernego zwolnienia
lekarskiego. Wszystkie strony zobowiązane są do poszukiwania
takich możliwości, dzięki którym jak najszybciej będziesz mógł
powrócić do pracy. Twój lekarz również powinien aktywnie
uczestniczyć w tych działaniach informując na bieżąco, na ile
możesz być aktywny lub nie, oraz jakie sprawy ewentualnie musisz
wziąć pod uwagę.
Przy zwolnieniu chorobowym powyżej czterech tygodni
pracodawca zobowiązany jest przesłać plan kontroli do wystawcy
zwolnienia lekarskiego. Obecnie przeprowadzenie spotkania
dialogowego najpóźniej po siedmiu tygodniach zwolnienia
chorobowego jest wymagane przez prawo. Na takim spotkaniu
stawiasz się ty, twój pracodawca, oraz ewentualnie wystawca
zwolnienia, jeśli sobie tego życzysz i jego obecność zostanie
uznana za celową. W przedsiębiorstwach, które mają zakładową
służbę zdrowia, uczestnictwo w takim spotkaniu lekarza również
może być celowe. Celem jest jak najszybsze poszukiwanie
rozwiązań, które pozwolą na całkowity lub częściowy powrót
do pracy. Jeśli nieobecność z powodu choroby trwa do sześciu
miesięcy, na spotkanie dialogowe wzywa pracownika NAV. W
razie takiej potrzeby możesz również sam poprosić NAV o
zorganizowanie spotkania dialogowego. W celu uzyskania
dalszych informacji przejdź na stronę: www.nav.no.
Wielu innych uczestników prac
Najlepiej jest, jeśli ty i twój przełożony sami dacie radę
wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie, jednak w niektórych
Skontaktuj się z twoim lokalnych centrum życia zawodowego
- Twój lekarz rodzinny lub inna osoba prowadząca leczenie
również odgrywa tutaj ważną rolę. Oprócz świadczenia
leczenia medycznego, lekarz powinien ocenić, czy możesz
w pełni lub częściowo pracować pomimo, że nie jesteś
całkowicie zdrowy.
- NAV stworzył w każdym okręgu (województwie) centrum
życia zawodowego, którego zadaniem jest udzielania
wsparcia i wskazówek wszystkim przedsiębiorstwom
wdrażającym IA w zakresie prowadzenia prac i różnego
rodzaju środków, jakie mogą tu znaleźć zastosowanie.
Biuro NAV oraz Centrala Pomocy (Hjelpemiddelsentral )
również stanowią elementy wkładu NAV w IA.
- Inspekcja pracy stara się zapobiegać zwolnieniom z
powodu choroby, wypadkom i wykluczeniu z życia
zawodowego poprzez udzielanie odpowiednich wskazówek
i prowadzenie nadzoru nad realizacją postanowień ustawy
o środowisku pracy.
W celu uzyskania bliższych informacji skontaktuj się ze
swoim lokalnym centrum życia zawodowego.
Narzędzia NAV w pracy IA
Jako wsparcie dla prac IA prowadzonych w miejscu pracy,
przedsiębiorstwa związane systemem IA mają dostęp do
specjalnych narzędzi w NAV. Wspomnieliśmy już o systemie
stałej osoby kontaktowej, pomagającej przedsiębiorstwom w
celowej, zorientowanej na wyniki pracy nad rozwojem coraz
bardziej inkluzyjnego miejsca pracy.
Ponadto oferujemy:
- rozszerzone korzystanie ze zwolnień własnych, czyli
możliwości skorzystania ze zwolnienia własnego do ośmiu
dni kalendarzowych na jeden przypadek nieobecności
spowodowanej chorobą, przy zachowaniu łącznej górnej
granicy na poziomie 24 dni w okresie 12-miesięcznym.
- pomoc w działaniach zapobiegawczych oraz dostosowawczych, jaka może zostać udzielona pracodawcy tytułem
rekompensaty za dodatkowe wydatki lub dodatkowy wkład
pracy związany z pracami prewencyjnymi w dziedzinie
BHP. Zadaniem tych środków jest zapobieganie, redukcja
lub niedopuszczanie do zwolnień chorobowych i wykluczeniu
z życia zawodowego.
NAV oferuje również szereg innych, bieżących narzędzi w tej
kwestii.
Przeczytaj więcej na stronie www.nav.no lub skontaktuj się z
twoim lokalnych centrum życia zawodowego.
Współpraca z NAV
Każde przedsiębiorstwo może zostać firmą wdrażającą zasady
IA poprzez podpisanie umowy o współpracy z NAV. Umowę
o współpracy podpisuje kierownictwo przedsiębiorstwa
oraz przedstawiciel (-e) pracowników z jednej strony oraz
dyrektor centrum życia zawodowego z drugiej strony.
Zarówno przedsiębiorstwo, jak i NAV wyznaczają stałą osobę
kontaktową, która ponosi szczególną odpowiedzialność za
prace na rzecz IA w danym przedsiębiorstwie. Osoba kontaktowa
w centrum życia zawodowego NAV udziela rad i wskazówek
odnośnie do pracy IA i dba o to, aby środki finansowe
niezbędne w poszczególnych sprawach uruchamiane były
szybko i efektywnie.
4
Wydano w:
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych
Postboks 5
St.Olavs plass
0130 OSLO
www.nav.no
www.nav.no
August 2014 Polsk nettversjon Bilder: Colourbox Layout: Kommunikasjonsstaben / Rådgivningsseksjonen
przypadkach potrzebna będzie rada lub pomoc ze strony
innych osób. W miejscu pracy może to polegać na włączeniu
do sprawy męża zaufania, rzecznika BHP, lub przedstawiciela
zakładowej służby zdrowia (BHT), którzy są ważnymi
uczestnikami prac w zakresie IA.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards