Pobierz

advertisement

CERTYFIKACJA
W MALEZJI
ZGODNOŚCI
Z
ZASADAMI
ISLAMU
HALAL
Generalnie słowo halal określa w islamie wszystko, co jest dozwolone w świetle prawa
islamskiego szariatu, które wynika ze słów zawartych w czterech niepodważalnych
filarach prawa islamskiego: Koranie (al.-Quran), Hadisie (al-Hadith – opowieści,
przytaczającej wypowiedzi proroka Mahometa), Idżmie (Ijma – consensusie, zgodnej
opinii uczonych muzułmańskich w określonej kwestii prawa lub teologii) oraz Kyjasie
(Qiyas – osądzie przez analogię)1.
Nie ma możliwości jakiejkolwiek polemiki z powyższymi tekstami, ponieważ przytoczone
księgi islamu są uważane przez muzułmanów za święte i zawierające słowo Allaha,
a samo prawo opiera się na założeniu, że musi dostarczać wszystkiego, co potrzebne
dla duchowego i fizycznego rozwoju jednostki.
W ogóle jest niedopuszczalne i traktowane w kategoriach największej obrazy, łącznie
z surowymi karami, wygłaszanie jakiekolwiek kontestacji szariatu przez
nie-muzułmanina.
Islam nie uznaje rozdziału życia świeckiego i religijnego, i dlatego reguluje zarówno
zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej, jak i codzienne życie muzułmanina.
Z pojęciem halal najczęściej spotykamy się w odniesieniu do produktów spożywczych i
napojów.
Jedzcie z ziemi tylko to, co jest zgodne z prawem (halal) i zdrowe (tayyib).
Cytat ten oznacza, że żywność musi być:
o dozwolona (zgodna z prawem muzułmańskim) – nie można spożywać np.
wieprzowiny, krwi, padliny, mięsa zwierząt, które mają pazury lub szpony,
zabitych w skutek uduszenia, brutalnego ciosu, które zginęły w wyniku upadku
lub zostały unicestwione przez dzikie zwierzęta;
o jeśli jest to mięso, zwierzę z którego pochodzi musi być zabite zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w prawie muzułmańskim;
o niezależnie od tego, czy jest to mięso, owoc, ziarno czy owoc morza, musi być
tayyib czyli dobrej jakości, zdrowe, niezbrukane podczas procesu przetwarzania,
pakowania, przechowywania, transportu lub sprzedaży
Parametry te definiują zwyczaje jedzeniowe, a także preferencje przy dokonywaniu
zakupów muzułmanów na całym świecie (~2 miliardów ludzi). Zasady te nie podlegają
jakimkolwiek dyskusjom, zmianom, trendom mody; nie są też zależne od wieku
i dochodu ludności czy ich położenia geograficznego. Stanowią zbiór zasad, którymi
kierują się ludzie dobrowolnie, decydujący się na spożywanie pokarmów dozwolonych.
W przypadku standaryzacji przygotowywania produktów spożywczych i napojów przez
i dla Muzułmanów prawo islamskie wyróżnia rzeczy nieczyste (najis), którymi w tym
Na podstawie materiałów z seminarium i warsztatów: Go-Halal – zgodności z zasadami islamu zrozumienie pojęcia i aktualne zagadnienia (Go-Halal Seminar & Workshop 2009 - Understanding of
Halal Product Concept & Recognizing Current Issues), QAFILAH QEY [M] SDN.BHD., Kuala Lumpur,
Malezja, grudzień 2009.
1
© WPHI Ambasady RP w Kuala Lumpur
Aktualizacja 12-06-2012
1
przypadku są wszystkie płyny lub przedmioty, wypływające z otworów ciała ludzkiego
lub zwierzęcia, w tym uryna, ekskrementy, krew, wymiociny, ropa, w tym także nasienie
oraz komórki jajowe psów i świń. Przedmioty te nie mogą mieć jakiegokolwiek, nawet
pośredniego kontaktu, z produktami halal.
Dodatkowo pojęcie nieczystości rozciąga się na zwierzęta, które nie zostały zabite
w rytualny sposób przez wykwalifikowanego muzułmanina-rzezaka.
Zwierzęta padłe lub ze skazą także nie są dozwolone do spożywania.
Po rytualnym zabiciu zwierzęcia wymogi halal obowiązują także w trakcie procesów
porcjowania, przechowywania, transportowania i sprzedaży.
W przypadku innych produktów nie mogą one posiadać jakichkolwiek pochodnych
wieprzowinie (mięso, żelatyna, enzymy), zawierać alkoholu (także konserwantów
z alkoholem), krwi czy skorupiaków.
W Federacji Malezji certyfikacja i standaryzacja według zasad halal rozpoczęła
się w roku 1971 od wprowadzenia instrukcji administracyjnej. Cztery lata później
Minister Handlu Wewnętrznego, zgodnie z delegacją Prawa Handlowego z 1972 roku
(Trade Description Act 1972), wydał dwa zarządzenia odnośnie opisu oraz oznaczania
artykułów spożywczych zgodnie z prawami szariatu i zwyczajami religii muzułmańskiej,
w tym halal. W roku 1982 zostały opublikowane Wytyczne odnośnie artykułów
spożywczych, napojów i produktów używanych przez Muzułmanów (Guidelines on
Foods, Drinks and Goods Utilized by Muslims). Jednocześnie zostało przekazane
oficjalne stanowisko rządu Federacji Malezji, który stwierdził, że wszystkie wyroby
mięsne importowane do tego kraju muszą być halal.
Od roku 1994 odpowiednio sprawdzonym produktom spożywczym jest nadawane
malezyjski certyfikat zgodności z zasadami islamu z logo HALAL-MALAYSIA.
Od 1 lipca 2009 roku proces stwierdzania zgodności z zasadami islamu produktów
spożywczych i konsumpcyjnych leży wyłącznie w kompetencjach Agencji Rozwoju
Islamu w Malezji – JAKIM – JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA.
Ten centralny urząd państwowy jest odpowiedzialny za koordynowanie spraw
bezpośrednio związanych z zasadami islamu, włączając w to ideę halal w zakresie
żywności i innych bezpośrednich produktów dla klientów. Sprawdzanie przez Agencję
JAKIM jakości produktów i zastosowanych procedur odbywa się na podstawie
następujących obowiązujących norm standardowych ustalonych i zatwierdzonych przez
Agencję Rządową STANDARDS MALAYSIA:



MS1500:2009 Halal Food – production, preparation, handling and storage
– General guidelines – 2nd Revision [Produkty spożywcze halal –
produkcja, przygotowanie, transportowanie i przechowywanie – wytyczne
generalne (2 wydanie)];
MS1500:2009 Halal Food – production, preparation, handling and storage
– General guidelines – 2nd Revision [Produkty spożywcze halal –
produkcja, przygotowanie, transportowanie i przechowywanie – wytyczne
generalne (2 wydanie)];
MS1900:2005 Quality Management Systems – Requirements from Islamic
perspectives [System zarządzania jakością – wymagania z punktu
widzenia religii islamskiej];
© WPHI Ambasady RP w Kuala Lumpur
Aktualizacja 12-06-2012
2


MS2200:PART1:2008 Islamic consumer foods – part 1: Cosmetic &
Personal Care – General guidelines [Produkty dla odbiorcy islamskiego –
część 1: kosmetyka i higiena osobista – wytyczne generalne];
MS2300:2009 [Value-Based Management Systems – Requirements from
an Islamic perspective – System zarządzania wartością: wymagania
z punktu widzenia religii islamskiej].
Aktualnie podmioty gospodarcze mogą zgłaszać aplikację na uzyskanie świadectwa
HALAL-MALAYSIA elektronicznie (on line), dołączając wszystkie posiadane certyfikaty
jakości, specyfikację produkcji, wyniki testów laboratoryjnych, zaświadczenia
weterynaryjne i fito-sanitarne oraz listy przewozowe.
Kontrola inspektorów JAKIM obejmuje sprawdzanie w siedzibie i nieruchomościach
przedsiębiorstwa (zarówno administracyjnych jak i produkcyjnych) wszelkiej
dokumentacji, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i profilu produkcji,
w tym używanych urządzeń i linii technologicznych, składowania, przetwarzania,
magazynowania, transportowania i dystrybucji produktów oraz gospodarki odpadami.
Inspekcja dotyczy nie tylko podstawowych produktów, ale również składników,
dodatków i używanych przypraw – w tym również wody – na wszystkich etapach
produkcji. Budynki produkcyjne/usługowe muszą być absolutnie czyste, wyposażone
w węzły sanitarne i bieżącą wodę oraz oddalone od jakichkolwiek zanieczyszczeń,
w tym przede wszystkim ścieków i innych nieczystości.
W odniesieniu do kontroli pracowników zatrudnionych przy produkcji, wymagane są
aktualne badania lekarskie, zaświadczenia o przebytych szkoleniach, ubiór zgodny
z zasadami szariatu oraz stała obecność przy produkcji żywności i kosmetyków 2.
pracowników muzułmanów (najlepiej z obywatelstwem malezyjskim).
W przypadku linii produkcyjnych, które muszą być idealnie czyste, w danym momencie
może tylko przebiegać produkcja wyrobów halal.
Proces pakowania i etykietowania musi odbywać się w czystych pomieszczeniach,
a użyte materiały nie mogą zawierać/być wyprodukowane z produktów nie-halal
(np. klej lub żelowe powłoki zawierające wieprzowinę).
Produkty halal zawsze muszą być magazynowane oddzielnie, w pomieszczeniach
czystych i odpowiednio wietrzonych i chłodzonych. Proces dystrybucji i logistyki może
odbywać się tylko środkami transportowymi i do pomieszczeń sprawdzonych przez
inspektorów JAKIM.
Ostateczne uzyskanie certyfikatu HALAL-MALAYSIA nie zwalnia jego posiadacza
do zmiany lub odstąpienia od warunków przedstawionych w trakcie kontroli.
Naruszenie procedury lub poświadczenie nieprawdy jest zagrożone sankcjami karnymi
i definitywnym zablokowaniem możliwości uzyskania nowego certyfikatu.
© WPHI Ambasady RP w Kuala Lumpur
Aktualizacja 12-06-2012
3
Federacja Malezji honoruje, na zasadzie wzajemności, świadectwa HALAL
wystawiane tylko przez wcześniej skontrolowane oraz autoryzowane przez audytorów
Agencji JAKIM lokalne instytucje/stowarzyszenia islamskie w:
Argentynie (1), Australii (11), Belgii (1), Brazylii (1), Brunei (1), Chinach (2), Danii (1),
Filipinach (2), Francji (2), Indiach (1), Indonezji (1), Japonii (1), Niderlandach (1),
Niemczech (2), Nowej Zelandii (2), Pakistanie (1), Polsce (1)2, RPA (3), Singapurze (1),
Tajlandii (1), Tajwanie (2), Urugwaju (1), USA (2), Wietnamie (1).
Wymagane informacje na stronach internetowych:
http://www.islam.gov.my/english/index.html
http://www.halal.gov.my/index.php
http://www.standardsmalaysia.gov.my
http://www.hdcglobal.com
http://www.ghsc.com.my – Global Halal Support Centre HDC Malaysia –
Centrum Obsługi Halal Agencji HDC.
W lipcu 2011 roku Agencja Rozwoju Islamu w Malezji JAKIM – Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
przekazała oficjalną informację o decyzji, uznającej Muzułmański Związek Religijny w RP, jako organ
władny do certyfikowania ubojni oraz innych artykułów wyprodukowanych w Polsce, w tym towarów rolnospożywczych zgodnie z zasadami islamu HALAL-MALAYSIA.
Decyzja jest ważna od 13 lipca 2011 roku na okres 2 lat.
2
© WPHI Ambasady RP w Kuala Lumpur
Aktualizacja 12-06-2012
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards