Zagraozenie_uzaleznieniami

advertisement
ZAGROŻENIE UZALEŻNIENIAMI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Uwarunkowania narkomanii
„ Dlaczego dzieci i młodzież biorą narkotyki?” – Jednoznaczna odpowiedź na to
pytanie nie istnieje. Nie ma jednej, sprecyzowanej przyczyny, dla której dzieci decydują się
sięgnąć po substancje psychoaktywne. Zdaniem M. Monety Malewskiej: „dorastanie jest
chyba najtrudniejszym okresem w życiu każdego człowieka. Jest to czas, kiedy wychodzi się
z wiary w bajki, niemal codziennie upadają kolejne ideały (…) Jest to okres konfrontacji
wyobrażeń o świecie, przyjaźni i miłości z bolesnym zazwyczaj stanem realnym”. 1 Młody
człowiek doświadcza sytuacji, gdy sam musi rozwiązywać nieustannie narastające konflikty.
Rodzice – niegdyś wzór i największy autorytet – zaczynają objawiać się jako zwykli, pełni
wad ludzie, pośród których przyszło mu żyć. Drastyczny proces przekształcania się w osobę
dorosłą niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Bardzo często zdarza się, że dojrzewanie
biologiczne znacznie wyprzedza to emocjonalne. Dzieci stają się niespokojne, często
agresywne, nie radzą sobie z tzw. huśtawkami nastrojów. Niestety bywa też, że szkoła, która
powinna stymulować harmonijny, wszechstronny rozwój dziecka, stawia przed swoimi
wychowankami zbyt wysokie wymagania, stając się źródłem przemęczenia i znerwicowania.
Ogromna, niezaspokojona potrzeba akceptacji oraz lęk przed odrzuceniem i samotnością
również mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka sięgnięcia po „odskocznię”, którą
stanowi w tym przypadku narkotyk.2 Tak więc wyraźnie zarysowują się przyczyny
narkotyzowania się młodych ludzi. Motywów tego zjawiska upatruje się w środowisku
wychowawczym i osobowości samego człowieka. Duże znaczenie ma również łatwy dostęp
do substancji psychoaktywnych, na co wskazują wyniki badań ESPAD (Europejski Program
Badań Ankietowych w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków). Mimo, iż
ostatni pomiar z 2007 roku wykazuje tendencję malejącego dostępu do poszczególnych
substancji w porównaniu z latami wcześniejszymi, to wciąż jest on na bardzo wysokim
poziomie.3
W pierwszej grupie przyczyn zawiera się niezwykle istotny wpływ grupy rówieśniczej
– mówimy wtedy o tzw. uzależnieniu społecznym. Podstawą tego zjawiska jest silne
M. Moneta Malewska, Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2001, s.
17.
2
Tamże, s. 18.
3
Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych
zrealizowanych w 2007 r., http://www.parpa.pl/download/Raport%20ESPAD%202007%20Polska1.pdf
(17.12.2010).
1
oddziaływanie i uzależnienie od grupy, a co za tym idzie – rygorystyczne przestrzeganie
panujących w niej zasad i obyczajów. Następstwem takiego postępowania jest rezygnacja z
dotychczasowej aktywności, wypadanie z ról społecznych poprzez konflikty z otoczeniem,
utratę pracy itd. Zwykle dochodzi do coraz większej marginalizacji, a więc również
kryminalizacji środowiska uzależnionego. Oddziałuje ona szczególnie intensywnie, ponieważ
dzieci ze strachu przed utratą akceptacji i poczuciem inności nie przeciwstawiają się presji
otoczenia. Towarzystwo daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. „Wejście w grupę
narkomanów pozwala na zaspokojenie potrzeby kontaktów i uzyskania emocjonalnego
wsparcia, czego nie można było uzyskać w innych grupach koleżeńskich. Akceptacja grupy
sprawia, że nie ma już potrzeby ukrywania swoich pragnień, pokazywania swojego
nieprawdziwego oblicza, gdyż środowisko narkomanów składa się z osób podobnych do
siebie, akceptujących jednostkę taką, jaka jest”.4
Wiążąca się z okresem dojrzewania potrzeba buntu i „manifestacji zachowań
nieakceptowanych przez dorosłych”5 również jest czynnikiem, który może skłonić do zażycia
narkotyku. Za prawdziwe uważa się stwierdzenie, że „nastolatek, z założenia, jest stale na
ścieżce wojennej, co utrudnia oczywiście dotarcie do niego z jakąkolwiek argumentacją
przeciwko narkotykom”.6 Zdarza się, że rodzice stawiają zbyt wysokie wymagania lub też nie
stawiają ich w ogóle. Wtedy normalne funkcjonowanie dzieci nie jest możliwe. Brak poczucia
zadowolenia z siebie i świadomości posiadania określonego celu w życiu skutecznie
uniemożliwia osiągnięcie szczęścia, jakże koniecznego do prawidłowego działania.
Nieumiejętność odnalezienia się w rzeczywistości popycha do sięgnięcia po narkotyk w celu
osiągnięcia pożądanego poczucia zadowolenia.
Inną przyczyną bez wątpienia jest chęć ucieczki od problemów zewnętrznych i
wewnętrznych. Coraz więcej dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych, gdzie jeden z
rodziców, chcąc zapewnić dziecku jak najlepsze warunki, w rzeczywistości zaniedbuje swoją
pociechę, oddając się ciągłej pogoni za pieniądzem kosztem wspólnie spędzonego czasu.
Nawet sami rodzice bardzo często padają ofiarą stresu, z którym nie potrafią sobie poradzić.
W sytuacji problematycznej rozwiązanie stanowią dla nich nierzadko alkohol i narkotyki,
których zażywanie kończy się często stosowaniem przemocy wobec własnych dzieci.
Substancje psychoaktywne są wtedy dla młodych niezastąpioną drogą ucieczki, sposobem na
uniknięcie bólu oraz odgrodzeniem się od smutnej rzeczywistości. Dzieci i młodzież mające
Z. Juczyński, Narkomania..., dz. cyt., s. 39.
A. Słowik- Gabryelska, Patologie..., dz. cyt., s. 60.
6
T. Dimoff, S. Carper, Jak rozpoznać..., dz. cyt., s. 70.
4
5
problemy emocjonalne nie umieją sprostać trudnościom, jakie niesie ze sobą życie. Niska
samoocena, poczucie wyobcowania i samotność to dodatkowa przyczyna do zażywania
narkotyków, które przecież rozwiązują problem nieśmiałości, depresji i lęku. Pod ich
wpływem zmienia się wizja samego siebie, otaczającego świata, problemy wydają się być
mało znaczące, człowiek staje się bardziej rozluźniony, zadowolony i odprężony. Są więc
źródłem przyjemności, której nie każdy potrafi sobie odmówić.
Kolejną przyczynę stanowi fakt, iż wiele dzieci sięga po narkotyki z uwagi na to, że
robią to dorośli. Naśladując swoich rodziców, są szczególnie narażone na wpadnięcie w
narkotykową pułapkę. Bliski kontakt z uzależnionymi w obrębie rodziny predysponuje
bowiem do zażywania tych substancji. Dotyczy to przede wszystkim alkoholu i nikotyny.
Oprócz powodów wiążących się z problemami emocjonalnymi i ucieczką od nich,
wiele osób korzysta z oferowanych przez narkotyki przyjemności z zupełnie innych pobudek.
Należą do nich nuda, ciekawość czy też zwykła chęć odurzenia się. Narkotyki są wtedy
kuszącą propozycją zaspokojenia tego typu potrzeb. Realizują również pragnienie
natychmiastowej gratyfikacji – w końcu działają za każdym razem. Cel zostaje osiągnięty
kosztem jak najmniejszego wysiłku, a narkotyk staje się jedyną godną zaufania rzeczą, dzięki
której można kontrolować swój nastrój, zaspokoić potrzebę autonomii i własnej tożsamości.
Stworzony przez nie lepszy obraz rzeczywistości to zakazany owoc przynoszący
niebezpieczne, daleko idące skutki.
Do cech indywidualnych predysponujących dzieci i młodzież do narkotyzowania się
można również zaliczyć brak odporności na wszechobecny dziś stres i cierpienie,
niewystarczającą asertywność oraz napięcia wynikające z gwałtownych zmian życiowych.
Dla wielu osób nie znajdujących się w narkotykowej pułapce może wydać się dziwne, że pod
wpływem nałogu narkomani nierzadko mają inny system wartości. „Dla ilustracji tego
stwierdzenia przywołam początkowy monolog z filmu Trainspotting, który wiernie opisuje to
zjawisko. Po przedstawieniu nam całej listy dóbr i wartości, takich jak udana kariera, rodzina,
zdrowie, a także bardziej banalnych (…) monolog kończą słowa:
Wybierz swoją przyszłość. Wybierz życie.
Ale dlaczego miałbym chcieć je wybrać?
Wybieram nie wybierać życia.
Wybieram coś innego.
A powody? Nie ma żadnych powodów.
Komu potrzebne są powody, skoro jest heroina?”7
Poza społecznymi i psychologicznymi czynnikami wskazuje się również na
biologiczne uwarunkowania skłonności do uzależnień, które zakładają istnienie wrodzonych
bądź nabytych uwarunkowań genetycznych. Badania naukowe dostarczyły dowodów na to, że
środowisko rodzinne odgrywa ogromną rolę w inicjacji narkotycznej, a czynniki genetyczne
są odpowiedzialne za kontynuację ich zażywania. Co szczególnie interesujące: „Człowiek
rodzi się z pewną skazą i jeśli zetknie się z narkotykiem, czy też innym środkiem
uzależniającym, uzależnienie na pewno wystąpi”.8 Wyróżnia się trzy kategorie faktów
biologicznych
związanych
z
uzależnieniem:
czynniki
neuroloiczne,
genetyczne
i
fizjologiczne. Według koncepcji psychoneurologicznych zasadniczym motywem brania
narkotyków jest poszukiwanie przyjemności i doznanie jak największej satysfakcji. Uzyskuje
się ją poprzez manipulowanie środkami farmakologicznymi, podobnie do działalności lekarzy
przepisujących psychotropy celem pozbycia się objawów depresji. Z kolei z czynnikami
genetycznymi, ściśle wiąże się teoria nadużywania alkoholu i narkotyków M. Schuckita.
Zakłada ona, że jednostka rodzi się z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do
nadużywania narkotyków lub alkoholu. Odpowiedzialnych za to jest co najmniej kilka genów
warunkujących predyspozycje jednostki w kierunku narkomanii lub alkoholizmu. Mogą
pojawiać się również czynniki genetyczne ochraniające przed wejściem w nałóg, np. „kac” po
spożyciu niedużych dawek alkoholu. Rola czynników fizjologicznych ma duże znaczenie
zapobiegawcze, ponieważ na podstawie markerów biochemicznych można przewidzieć kto
jest potencjalnym alkoholikiem. Dzięki badaniom Schuckit'a nad wpływem alkoholu na
dzieci alkoholików wiadomo, iż zwiększona tolerancja tej grupy na alkohol związana jest z
odmiennym metabolizmem alkoholu, a enzymem związanym z alkoholizmem jest aldehyd
dehydrogenazy.9
Przeciwdziałanie narkomanii w Polsce
Powszechnym jest przekonanie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Odnosi się to do
ogółu chorób, a w szczególności do uzależnień. Szczególną rolę pełni wychowanie
prewencyjne, którego zadaniem jest zagwarantowanie młodym ludziom warunków
prawidłowego rozwoju. „Profilaktyka uzależnień to działania mające na celu przeciwdziałanie
uzależnieniom za pomocą wzmacniania czynników chroniących przed narkomanią oraz
T. McGill, Przezwyciężyć..., dz. cyt., s. 33.
M. Moneta Malewska, Narkotyki..., dz. cyt., s. 20.
9
J. Rogala- Obłękowska, Przyczyny narkomanii..., dz. cyt., s. 17- 26.
7
8
eliminowanie czynników sprzyjających rozwojowi uzależnienia (…) Polega na działaniach
zabezpieczających przed szkodami, a także na likwidacji przyczyn powstawania
niekorzystnych zjawisk”.10 Działania prewencyjne dotyczące narkomanii powinny skupiać się
przede wszystkim na dzieciach, które stanowią grupę największego ryzyka.
W tej kwestii bardzo ważną rolę pełnią rodzice, którzy powinni zadbać o zapewnienie
pozytywnej atmosfery w rodzinie, tak by była oparciem dla młodego pokolenia. „Od
wczesnego dzieciństwa należy budzić u dziecka zainteresowania i rozwijać zdolność do
wysiłku, do pokonywania trudności w dążeniu do wartości i celów życiowych (…) Powinno
ono odczuwać, że jest chciane i kochane, darzone życzliwością, i nauczyć się odwzajemniać
te uczucia swoim zachowaniem”.11 Rozwijanie negatywnych uczuć przy jednoczesnym braku
tych pozytywnych stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo dla młodzieży. Lekarstwem na
agresję, wulgarność, brak wrażliwości i okrucieństwo jest propagowanie uprzejmości,
bezinteresowności i poczucia odpowiedzialności za zachowania własne i innych. Dziecko
musi czuć, że jest kochane, potrzebne i w pełni akceptowane – z wszystkimi swoimi wadami i
zaletami. Rodzice powinni więc przebywać ze swoim podopiecznym jak najczęściej,
ograniczając tym samym czas spędzony przed telewizorem czy komputerem. Bardzo ważne w
kształtowaniu pozytywnych relacji dziecko-rodzice są szczere rozmowy, nieraz dotyczące
spraw drażliwych i trudnych, poprzez które dziecku okazuje się zainteresowanie jego
problemami. Odpowiedzialny opiekun powinien posiadać wiedzę również na temat życia
towarzyskiego swojego dziecka oraz sprawować gruntowny nadzór nad jego postępowaniem.
Do jego zadań należy zachęcanie młodzieży do udziału w różnego rodzaju zajęciach
sportowych i rekreacyjnych, dzięki którym będą oni w stanie realizować siebie w sposób
akceptowany społecznie.
Ponadto szczególnie istotne w działaniach prewencyjnych jest wyrażenie pejoratywnej
opinii o narkotykach nie tylko werbalnie, ale również poprzez dawanie przykładu.
Odpowiednim miejscem do prowadzenia działań zapobiegających szerzeniu się zjawiska
narkomanii wśród dzieci i młodzieży jest szkoła. Do jej zadań należy uświadomienie
wychowankom skutków zażywania środków psychoaktywnych, nauczenie asertywności oraz
przekazanie wiedzy dotyczącej leczenia narkomanii i udzielania pomocy innym. Młodzież
może otrzymać w szkole indywidualną pomoc w pokonaniu problemów związanych z groźbą
uzależnienia. Zapewnia ona szereg zajęć pozalekcyjnych, aktywizujących uczniów oraz ściśle
współpracuje z rodzicami, placówkami służby zdrowia i organizacjami parającymi się
10
11
I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk (red.), Narkotyki..., dz. cyt., s. 192, 194.
C. Cekiera, Ryzyko …, dz. cyt., s. 18.
przeciwdziałaniem narkomanii. Prowadzi również programy profilaktyczne prowadzone
przez odpowiednio wykwalifikowanego psychologa lub pedagoga. „Program profilaktyczny
musi mieć jasno określone cele i uwzględniać etap rozwoju dziecka oraz stopień zagrożenia
narkomanią. Skuteczne programy charakteryzują się dwoma właściwościami: dostarczają
odpowiedniej wiedzy przy okazji uczenia nowych umiejętności radzenia sobie w życiu z
różnymi problemami; opierają się na podejściu systemowym, wychodząc z założenia, że
nieprawidłowe zachowania są próbą adaptacji jednostki do takich systemów, jak rodzina,
szkoła, grupa rówieśnicza i in.”.12 Do rekomendowanych przez CMPP (Centrum Metodyczne
Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej) programów profilaktycznych realizowanych w
klasach zaliczyć można:
◦
„Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków”- opracowany w Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to program profilaktyki uzależnień, z
elementami treningu umiejętności życiowych, dla uczniów w wieku 12- 17 lat.
◦
„Jak żyć z ludźmi”- australijski program profilaktyczny w polskim opracowaniu Alicji
Kobiałki, to program rozwijania umiejętności społecznych, z elementami profilaktyki
uzależnień, dla gimnazjum.
◦
„Dziękuję- nie”, którego autorami są Stefan Mieszalski i Mirosław S. Szymański
(UW), Ewa i Jacek Morawski (Instytut „Amity” w Warszawie), to program rozwijania
umiejętności życiowych i profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV- VI szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych.
◦
„Zanim spróbujesz”- program profilaktyki uzależnień i rozwijania umiejętności
życiowych autorów z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Barbara Jakubowska, Zofia
Sobolewska) w opracowaniu Alicji Pacewicz, zawierający wersje dla wszystkich etapów
edukacji.
◦
„Tak czy nie”- program profilaktyki uzależnień Witolda Skrzypczyka dla gimnazjum i
szkół ponadgimnazjalnych.
◦
„Spotkania”- program profilaktyki uzależnień, przestępczości i innych zagrożeń
społecznych Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" autorstwa Jolanty
Koczurowskiej.13
Wyżej wymienione programy uczą nowych umiejętności dostarczając odpowiedniej
wiedzy. Warto zaznaczyć, że w przeprowadzaniu działań prewencyjnych ważne jest również
określenie stopnia zagrożenia uzależnieniem. Zwraca się wtedy uwagę na wiek, zaburzenia w
12
13
Z. Juczyński, Narkomania..., dz. cyt., s. 125.
Programy do realizacji w klasach, http://www.cmp3.ore.edu.pl/node/13676 (17.12.2010).
zachowaniu, warunki osobowościowe i zachowania ryzykowne. Do najpoważniejszych z
nich, zgodnie z wynikami ESPAD z 2007 roku, występujących w środowisku młodzieży
gimnazjalnej zalicza się: picie napojów alkoholowych, palenie papierosów i marihuany oraz
zażywanie sterydów anabolicznych.14 Biorąc pod uwagę stopień zagrożenia uzależnieniem,
wyróżnia się trzy grupy osób, które powinno się objąć stosownymi działaniami
profilaktycznymi. Jest to grupa niskiego, podwyższonego i bardzo wysokiego ryzyka. Do tej
pierwszej zaliczane są osoby nie podejmujące zachowań ryzykownych. Zagrożenie
uzależnieniem wiąże się u nich z wszechstronnym dostępem do substancji psychoaktywnych.
W grupie podwyższonego ryzyka mieszczą się ci, u których miała już miejsce inicjacja
narkotyczna. Z kolei grupą bardzo wysokiego ryzyka są jednostki uzależnione.
Ze względu na stopień zagrożenia uzależnieniem działania profilaktyczne mogą być
realizowane na trzech poziomach. Wyróżnia się więc profilaktykę pierwszorzędową,
drugorzędową i trzeciorzędową. Pierwsza z wymienionych metod skierowana jest do grupy
niskiego ryzyka. Ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz wypracowanie
zdolności przeciwstawiania się negatywnym wpływom. Jej zadaniem jest pobudzanie
prawidłowego rozwoju oraz doprowadzenie do opóźnienia wieku inicjacji, z czym wiąże się
obniżenie liczby zachowań ryzykownych. Zbiorowość, do której skierowane są opisane
działania, ma charakter niekliniczny. Ryzyko uzależnienia u tych osób jest minimalne.
Tymczasem charakteryzują się wysoką zdolnością uczenia się nowych zachowań.
Nauczyciele, wolontariusze i działacze społeczni przekazują elementarną wiedzę dotyczącą
narkomanii i innych uzależnień.
Celem profilaktyki drugorzędowej jest minimalizowanie przeżywanych problemów oraz
umożliwienie uniknięcia zachowań ryzykownych. Jej specyfikę uznaje się za adekwatną dla
grupy podwyższonego ryzyka. Polega na obniżeniu poziomu stresu jak i niedopuszczeniu do
pojawienia
się
kryzysu.
Grupa,
którą
obejmuje
ma
charakter
przedkliniczny.
Niebezpieczeństwo uzależnienia jest w tym przypadku zróżnicowane, a zdolność uczenia
nowych zachowań – umiarkowana. Działania profilaktyczne prowadzone są przez
profesjonalistów. Uczą oni przede wszystkim, jak redukować stres i radzić sobie z
narastającymi kłopotami i trudnościami oraz umiejętności przeciwstawiania się negatywnym
wpływom.
Profilaktyka trzeciorzędowa natomiast zapobiega procesowi chorobowemu i degradacji
14
Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych
zrealizowanych w 2007 r., http://www.parpa.pl/download/Raport%20ESPAD%202007%20Polska1.pdf
(17.12.2010).
społecznej osób uzależnionych oraz sprzyja ich powrotowi do normalnego życia w
społeczeństwie. Zbiorowość, której dotyczą owe działania, ma charakter kliniczny. Niska jest
w tym przypadku umiejętność uczenia się nowych zachowań, jak również bardzo mała
okazuje się być skuteczność podjętych działań. Profilaktykę prowadzą specjaliści terapii
uzależnień. Jest to przede wszystkim resocjalizacja, leczenie i rehabilitacja.15
Warto również zwrócić uwagę na organizację systemu leczenia narkomanii w Polsce,
który przebiega w trzech etapach. Pierwszy z nich to detoksykacja polegająca na odtruciu
organizmu i usunięciu przykrych objawów zespołu abstynencyjnego. Ma ona na celu
pozbycie się dokuczliwych następstw zażywania narkotyków. Odtrucie następuje z reguły po
kilku tygodniach abstynencji. Jego pożądanym efektem jest umiejętność prawidłowego
funkcjonowania bez narkotyku. Leczenie to może się odbywać w warunkach szpitalnych lub
ambulatoryjnych. Dla złagodzenia objawów głodu wynikającego z odstawienia substancji
psychoaktywnej podaje się pod nadzorem lekarza odpowiednie środki farmakologiczne.
Leczenie detoksykacyjne stanowi wstęp do dalszej terapii. Zakończenie kuracji w fazie może
skutkować powrotem do zażywania środków odurzających wynikającym z nieumiejętności
przezwyciężenia uzależnienia psychicznego.16
Zdaniem Z. Juczyńskiego drugi etap leczenia przebiega w postaci ambulatoryjnej lub
stacjonarnej. Leczenie ambulatoryjne ma miejsce przede wszystkim w poradniach uzależnień
i punktach konsultacyjnych . Leczenie stacjonarne będące z kolei podstawową formą leczenia
prowadzi się w wielu ośrodkach rehabilitacyjnych w ramach programów długoterminowych
(do dwóch lat) oraz krótkoterminowych (do kilku miesięcy).Terapia, która przebiega przy
całkowitym odstawieniu narkotyku, ma na celu m. in. ustalenie źródła problemu i cech
osobowości osoby uzależnionej. Oprócz zachowania abstynencji, założonym celem tego typu
leczenia jest bardziej poprawne i efektywne funkcjonowanie społeczne i psychiczne jednostki.
Bardzo pomocna w tym przypadku staje się psychoterapia. Jej zadaniem jest zniwelowanie
skutków uzależnienia psychicznego, fizycznego i społecznego. Stymuluje ona rozwój
narkomanów w kierunku uwolnienia się od substancji psychoaktywnych. Leczenie to ma
postać szeregu spotkań o charakterze indywidualnym lub grupowym. Uzależniony przebywa
zwykle przez kilkanaście miesięcy w zamkniętym ośrodku. Tymczasem z inną sytuacją mamy
do czynienia wtedy, gdy terapia podjęta jest w trybie ambulatoryjnym – zamiast stałego
pobytu w ośrodku osoba uczestniczy w zajęciach terapeutycznych. Nieraz zdarza się, że
abstynencja zostaje utrzymana dzięki regularnym kontaktom z grupami o charakterze
15
16
I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk (red.), Narkotyki..., dz. cyt., s. 198- 201.
Z. Juczyński, Narkomania...,dz. cyt., s. 112.
samopomocowym lub terapeutycznym. Grupę samopomocową stanowią uzależnieni, którzy
wspólnie realizują program zdrowienia. Z kolei grupy terapeutyczne znajdują się pod opieką
terapeuty.
Trzecim etapem leczenia jest readaptacja społeczna, której głównym założeniem jest pomoc
w powrocie do normalności. W warunkach otwartych realizuje się je poprzez wychowanie,
organizację czasu wolnego, zapewnienie możliwości kontynuacji nauki czy też fizyczną pracę
w ośrodku. Zatem ma miejsce ponowny proces przystosowania się do życia. Przykładem tego
typu ośrodka jest Monar założony przez Marka Kotańskiego, gdzie terapia rozpoczęta
całkowitą izolacją prowadzi do podjęcia pracy bądź nauki poza murami ośrodka. Leczenie
narkomanii jest procesem niezwykle trudnym. Daje niezadowalające wyniki, których sukcesy
są bardzo często krótkotrwałe. Dlatego też nieocenionym wsparciem dla osób uzależnionych
są inni narkomani, którzy już poradzili sobie z nałogiem. Korzystając z własnego
doświadczenia, stanowią naoczny dowód na to, że pokonanie uzależnienia jest możliwe.17
Bibliografia
1. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz.U.Nr 179, poz. 1485
2. R.C.Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S., Psychologia zaburzeń,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, tom 1
3. Cekiera C., Ryzyko uzależnień, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001
4. Dimoff T., Carper S., Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Elma Books,
Warszawa 2000
5. Frieske K., Sobiech R., Narkomania, interpretacje problemu społecznego,
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987
17
Tamże, s. 113.
6. Jędrzejko M., Narkotyki Vademecum, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2008
7. Jędrzejko M., (red.): Narkomania: spojerzenie wielowymiarowe, Mariusz Jędrzejko &
Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, Warszawa 2009
8. Juczyński Z., Narkomania Podręczmik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
9. Karpowicz P., Narkotyki Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie, Studio
Astropsychologii, Białystok 2009
10. Krzyżaniak W., Sochocki M. J.,Atrakcyjne życie narkomanów, wyd. SUMUS,
Warszawa 2005
11. Kuntz H., Narkotyki i uzależnienia, wydawnictwo edukacyjne Parpamedia,
Warszawa 2009
12. Kusinitz M., Encyklopedia wiedzy o uzależnieniach Używanie narkotyków na świecie,
Oficyna Wydawnicza Profi Warszawa 1994
13. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2010
14. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2007
15. Macander D., Profilaktyka uzależnień w szkole, „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”
nr 1 (36) 2007
16. „Magic” Johnson E., Jak możesz uniknąć AIDS, Wydawnictwo W. A. B., Warszawa 1995
17. Maxwell R.,Dzieci, alkohol, narkotyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 1994
18. McGill T., Przezwyciężyć uzależnienie. Poradnik dla rodziców,
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007
19. Moneta Malewska M., Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie,
Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2001
20. Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, PWN, Warszawa 1973
21. Niewiadomska I., Narkotyki, wyd. KUL, Lublin 2004
22. Pasek M., Narkotyki przy tablicy, Toret, Warszawa 2000
23. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Nar. im. Ossolińskich,
Wrocław 1967
24. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe,
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001
25. Pospiszyl I., Patologie społeczne,, Wydawnoctwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
26. Rogala J., Narkotyki, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983
27. Rogala- Obłękowska J., Przyczyny narkomanii, Uniwersytet Warszawski Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1999
28. Słowik- Gabryelska, A., Patologie społeczen: alkoholizm, narkomania, nikotynizm,
Wyd.Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006
29. Sroka A.,Teologia narkotyku O psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i
powrocie do Edenu, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008
30. Szepietowska M., Elementy wiedzy prawnej w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii, „Biuletyn Informacyjny TZN” nr 4/2009
31. Teesson M., Degenhardt L., Hall W.,Uzależnienia, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2005
32. Urban B., Stanik J. M., (red.): Resocjalizacja tom 2,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
33. Wanat W., Narkotyki i narkomania, wyd. Iskry, Warszawa 2006
34. Wojciechowski M., Psychologia narkomanii, czyli jak do tego dochodzi, że ktoś się
uzależnia, Laboratorium Psychologii Stosowanej, Warszawa 1993
35. http://aids.gov.pl, z dnia 17.12.2010
36. http://www.cmp3.ore.edu.pl/node/13676, z dnia 17.12.2010
37. http://www.narkoslang.pl/uzaleznienie_od_narkotykow.html, z dnia 23.11.2010
38. http://www.narkotyki.pl/aktualnosci/art278,zwalczanie-hiv-aids-oraz-narkomanii.html, z
dnia 17.12.2010
49. http://www.narkotyki.pl/wokol-narkotykow/bielu-dziedzierzawa/, z dnia 11.12.2010
40. http://www.parpa.pl/download/Raport%20ESPAD%202007%20Polska1.pdf, z dnia
17.12.2010
41. http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/180-hiv-aidsprzedawkowanie-zgony.html, z dnia 17.12.2010.
Zebrała i opracowała : Lukawska Jolanta
Download