Regulamin organizacji przez PUP staży oraz przygotowania

advertisement
REGULAMIN
ORGANIZACJI
STAŻY ZAWODOWYCH
(aktualizacja marzec 2009)
Zatwierdzam dnia 01.04.2009r.
Janina Migdalewicz
Dyrektor Urzędu Pracy
Podstawa prawna:
art. 53, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami),
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r, w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu
pracy ( Dz. U. Nr 185 poz. 1912 z późn. zm)
§1
Ilość zawartych umów na organizację staży dla osób bezrobotnych w danym roku
ograniczona jest wielkością środków będących w dyspozycji Urzędu Pracy
§2
1. Na staż mogą być kierowani na okres od 3 do 12 miesięcy:
 bezrobotni do 25 roku życia,
 bezrobotni, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub
innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie
ukończyli 27 roku życia.
2. Na staż mogą być kierowani na okres od 3 do 6 miesięcy:
 bezrobotni długotrwale albo osoby po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego,
 bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 bezrobotni niepełnosprawni.
§3
1. W przypadku , gdy umowa nie została zawarta na okres maksymalny, w szczególnych
przypadkach na wniosek pracodawcy Urząd Pracy może przedłużyć okres jej trwania.
Osoba bezrobotna na dzień złożenia podania o przedłużenie stażu musi spełniać warunki
§ 2 niniejszego regulaminu.
2. Podanie o przedłużenie umowy składa również osoba bezrobotna.
§4
1. Staż zawodowy organizowany jest u pracodawców zatrudniających co najmniej
1 pracownika w ramach umowy o pracę lub u przedsiębiorcy prowadzącego
działalność gospodarczą niezatrudniającego pracowników.
2. Staż zawodowy organizowany będzie w szczególności u pracodawców,
którzy:
 deklarują zatrudnienie osobom, które ukończą staż,
 wykazali się dużą efektywnością zatrudnienia po programach organizowanych przez
Urząd Pracy, w których uczestniczyli,
 nie korzystali dotychczas z wyżej wymienionych form aktywizacji zawodowej.
3. O organizację stażu zawodowego może się ubiegać pracodawca, który
prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
4. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 mogą zostać skierowane na staż do rolniczej
spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej,
pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym
obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
lub dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).
§5
1. Staż zawodowy nie będzie organizowany u pracodawców , którzy znajdują się w stanie
likwidacji lub upadłości, posiadają nieuregulowane zaległości wobec ZUS , Urzędu
Skarbowego oraz Gminy,
2. Staż zawodowy nie będzie organizowany u pracodawców, u których ogólna efektywność
zatrudnieniowa po zorganizowanych dotychczas stażach i przygotowaniu zawodowym
wynosi poniżej 30%.
§6
1. Staż zawodowy u pracodawcy może odbywać jednocześnie nie więcej osób bezrobotnych
niż jest zatrudnionych pracowników u tego pracodawcy w dniu składania wniosku.
2. W przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na zasadach
przewidzianych dla pracodawców, jednocześnie nie więcej niż 1 osoba bezrobotna.
§7
1. Pracodawca ubiegający się o skierowanie osoby bezrobotnej na staż składa wniosek wraz
z programem, zgodnie z obowiązującym wzorem.
2. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
3. O sposobie rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany w terminie 30 dni
od dnia złożenia kompletnego wniosku.
§8
1. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę/Prezydenta Miasta, w
imieniu którego działa Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego / Miejskiego
Urzędu Pracy w Olsztynie / z pracodawcą, według programu określonego we wniosku.
2. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne
i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe
bezrobotnego.
3. Przepis ust. 1 nie stosuje się w przypadku organizowania stażu w Miejskim Urzędzie
Pracy/ Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Urzędzie Miasta Olsztyn lub Starostwie
Powiatowym w Olsztynie .
§9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program powinien określać:
nazwę zawodu zgodnie z klasyfikacja zawodów i specjalności, której program dotyczy,
zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
imię i nazwisko , stanowisko oraz wykształcenie opiekuna osoby objętej programem stażu
nazwę komórki organizacyjnej.
§ 10
1. Do odbycia stażu kierowane będą osoby bezrobotne spełniające wymagania pracodawcy.
2. Urząd Pracy przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu może skierować go na
badania lekarskie, mające na celu stwierdzenie ogólnej zdolności do wykonywania stażu,
przeprowadzone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, których koszty są finansowane z Funduszu Pracy.
3. Jeżeli charakter pracy tego wymaga, Urząd może skierować bezrobotnego na
specjalistyczne badania psychologiczne. Koszt badań finansowany jest ze środków
Funduszu Pracy.
4. Jeżeli proponowane w ramach stażu stanowisko nie wymaga kontaktu z żywnością,
dziećmi lub osobami chorymi i kandydat potwierdza pisemnie, że nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania stażu lub przygotowania zawodowego na
proponowanym stanowisku, Urząd nie kieruje bezrobotnego na badania , a tym samym
nie finansuje ich kosztów.
§ 11
1. Osoby bezrobotne, które odbyły praktyczną naukę zawodu, mogą być skierowane na staż
do tego samego Pracodawcy pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia po
zakończonej umowie na okres co najmniej 6 miesięcy.
2. Pracodawca może przyjąć na staż członka rodziny pod warunkiem zobowiązania do
zatrudnienia po zakończonej umowie na okres co najmniej 6 miesięcy, wyłącznie w
przypadku, gdy osoba bezrobotna nie ma możliwości odbycia takiego stażu u innego
pracodawcy.
§ 12
1. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu w miejscu pracy przysługuje stypendium
wypłacane z Funduszu Pracy w wysokości :
- 773 zł brutto od 01.02.2009r. do 31.05.2009 r.
- 791 zł brutto od 01.06.2009r. do 31.12.2009 r.
- 120% zasiłku dla bezrobotnych od 01.01.2010 r.
2. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium w przypadku niezdolności do pracy na
skutek choroby udokumentowanej na druku zwolnienia lekarskiego ( ZLA).
3. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje
§ 13
1. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż w miejscu pracy, pracodawca jest
zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe
odbywania stażu w miejscu pracy. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni
miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed
upływem terminu zakończenia stażu.
2. Wniosek bezrobotnego potwierdzony przez pracodawcę powinien być dostarczony do
Urzędu Pracy przed planowanym dniem wolnym.
§ 14
1. Bezrobotny skierowany na staż powinien wykonywać czynności lub zadania pod
nadzorem opiekuna w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego
na danym stanowisku lub w zawodzie, jednak czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin
2.
3.
4.
5.
6.
dziennie i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku bezrobotnego będącego osobą
niepełnosprawną 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.
Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie
zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych.
Urząd może wyrazić zgodę na staż w porze nocnej lub w systemie zmianowym,
o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
Opiekę nad osobą bezrobotną odbywającą staż sprawuje pracownik wyznaczony przez
pracodawcę.
Opiekun udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych
zadań.
Pracodawca nie może zlecać bezrobotnemu zadań wykraczających poza zakres programu
jak również zlecać zadań związanych z odpowiedzialnością materialną.
§ 15
1. Osoba bezrobotna w przypadku przerwania stażu z własnej winy, z wyjątkiem podjęcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez
Urząd Pracy kosztów i jest wyłączana z ewidencji osób bezrobotnych na okres:
- 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
- 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
- 270 dni w przypadku trzeciego i kolejnego przerwania stażu.
Kosztem stażu jest koszt badań lekarskich i zrefundowany przez Urząd Pracy koszt
poniesiony na dojazdy do miejsca odbywania stażu.
2. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie trwania stażu poza teren działania Urzędu Pracy
skutkuje przerwaniem stażu.
3. Starosta/Prezydent na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może
rozwiązać z pracodawcą w przypadku nierealizowania programu lub niedotrzymaniu
warunków odbywania stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
4. Starosta/Prezydent na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii
pracodawcy może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu
w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na
stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.
§ 16
1. Po zakończonym stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię.
2. Bezrobotny dostarcza niezwłocznie do urzędu pracy opinię wraz ze sprawozdaniem
z odbytego stażu podpisanym przez opiekuna.
3. Urząd Pracy na podstawie dostarczonych dokumentów wystawia bezrobotnemu
zaświadczenie o odbytym stażu.
§ 17
W trakcie trwania umowy o organizację stażu Urząd Pracy może dokonywać kontroli
prawidłowości realizacji stażu. Kontrola dotyczy przede wszystkim obecności bezrobotnego
na stażu, realizacji programu stażu i należytej opieki wyznaczonego przez pracodawcę
opiekuna.
§ 18
Wykaz Pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o organizację stażu podawane są do
publicznej wiadomości przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Pracy, na okres 30
dni.
§ 19
1 . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniając sytuację bezrobotnego,
Dyrektor Urzędu Pracy może podjąć decyzję o odstąpieniu od postanowień zawartych
w regulaminie, o ile nie będzie to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie każdorazowo decyzję
podejmuje działający z upoważnienia Starosty/ Prezydenta Miasta Olsztyn Dyrektor
Miejskiego Urzędu Pracy/ Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego
§ 20
Warunki określone w nniejszym regulaminie mają również zastosowanie do osób
niepełnosprawnych i niepozostających w zatrudnieniu, na podstawie art.11 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z póź. zm.)
§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
Download