Jama ustna i przewód pokarmowy

advertisement
Jama ustna i przewód pokarmowy
6. Końcowe centralne zamknięcie szczęk
Układ pokarmowy człowieka
Unerwienie narządu żucia
� Żucie jest czynnością dowolną, pozostaje jednak pod kontrolą ośrodków pnia mózgu,
które torują odruchowe zamykanie i otwieranie ust.
� Układ mięśniowy narządu żucia unerwiony jest przez nerwy:
– trójdzielny (n. V)
– twarzowy (n. VII)
– językowo-gardłowy (n. IX)
– błędny (n. X)
– rdzeniowe (C1- C4) oraz przywspółczulne
� Proprioreceptory kontrolujące wielkość i zakres siły mięśni, koordynujące ruchy żuchwy
i pracę całego narządu żucia.
Funkcje przewodu pokarmowego
•Pobieranie pokarmu i jego przesuwanie
•Trawienie mechaniczne i chemiczne
•Wydzielanie
•Wchłanianie
•Gromadzenie pokarmu i wydalanie
Jama ustna
� Pobieranie pokarmu
� Rozdrobnienie pokarmu
� Mieszanie ze śliną
� Wstępnie trawienie
� Formowanie kęsa pokarmowego
Czynność żucia
�Żucie jest czynnością odruchową, nabytą, rozwija się wraz z rozwojem zębów.
� Szybkość żucia jest cechą indywidualną
�Siła żucia zależy od płci, wieku, rozwoju mięśni, stanu ogólnego
Funkcje błony śluzowej jamy ustnej
� Osłaniająca: Osłaniająca: jest nieprzepuszczalna dla bakterii, zapora mechaniczna –
bakterie usuwane razem ze złuszczonym nabłonkiem
� Wydzielnicza: w błonie podśluzowej liczne gruczoły śluzowe, śluzowo-surowicze obok
dużych gruczołów ślinowych.
� Obronna: flora bakteryjna ograniczona poprzez składniki śliny i pH 5,6-7; temp. 37°C
nie sprzyja rozwojowi grzybów
� Zdolność wchłaniania: szczególnie dolna część języka, w niewielkim stopniu dotyczy
substancji rozpuszczalnych w lipidach
Zęby trzonowe – siła nawet 90 kg
Zęby siekacze – maksymalnie 38 kg
� Czas żucia kęsa jest indywidualnym nawykiem
Wydzielanie śliny
Gruczoły ślinowe
Ślinianka przyuszna – największy gruczoł ślinowy, umiejscowiona w kącie żuchwy, ślina
surowicza
Ślinianka podjęzykowa – najmniejszy gruczoł ślinowy, leży na dnie jamy ustnej.
Ślinianka podżuchwowa –leży pod trzonem żuchwy
Małe gruczoły ślinowe: wargowe, policzkowe, podniebienia twardego i miękkiego,
językowe
Funkcje błony śluzowej jamy ustnej
Czuciowa:
� odczuwanie dotyku, ucisku, bólu, lokalizacji. Duża wrażliwość – wargi, koniec języka,
przednia część jamy ustnej. Impulsacja z z receptorów przekazywana przez gałązki
czuciowe nerwu trójdzielnego n. V
� Mniejsza wrażliwość w stosunku do skóry na czucie temperatury
� czucie smaku aby powstało substancje chemiczne muszą rozpuścić się w ślinie
Budowa gruczołów ślinowych
Ślinianka przyuszna ślina surowicza, 21% śliny spoczynkowej
Ślinianka podjęzykowa ślina śluzowa – surowicza, 2% śliny spoczynkowej
Ślinianka podżuchwowa, ślina surowiczo - śluzowa, 71% śliny spoczynkowej
Komórki surowiczo-śluzowe, śluzowe i surowicze
� Saliwon –jednostka czynnościowa utworzona przez pęcherzyki gruczołowe połączone z
układem kanalików
Pobieranie pokarmu
Żucie: mechaniczne rozdrabnianie pokarmu, mieszanie ze śliną i formowanie kęsa
pokarmowego
1. Przygotowawcza
2. Zetknięcie szczęk z kęsem pokarmowym
3. Miażdżenie pokarmu
4. Zetknięcie zębów obu szczęk
5. Rozcieranie pokarmu między zębami
Powstawanie śliny
Dwustopniowe wydzielanie śliny
Komórki pęcherzykowe wytwarzają ślinę pierwotną izotoniczną do osocza
1
Kanaliki ślinowe – tam następuje wymiana elektrolitów z krwią i tworzenie hipotonicznej
śliny
Ochrona tkanek Mucyna
Anty – bakteryjne
Czuciowe
Rozcieńczanie
Rozpuszczanie substancji smakowych Lizozym, laktoferyna
Skład śliny
99% woda
Związki nieorganiczne
• Kationy: Na+, K+, Ca2+, Mg2+
• Aniony: Cl-, F-, J-, HCO3-, H2PO4-, HPO42• Z wiekiem wzrasta ilość Ca2+ fosforanów, co powoduje większą skłonność do kamienia
nazębnego
Wydzielanie śliny
� W ciągu doby wydzielane jest 0,5 -1l śliny.
� Połowa to wydzielanie spoczynkowe na skutek pobudzenia współczulnego. Wydajność
gruczołów to około 0,2 ml/min.
� Druga połowa to odpowiedź na bodźce chemiczne, fizyczne i psychiczne
Zmiana składu elektrolitowego śliny w zależności od jej objętości
Unerwienie ślinianek
Autonomiczny Układ Nerwowy Współczulny Przywspółczulny Most: j. ślinowe górne i
dolne n. IX n. VII ACh Zwój uszny Zwój podszczękowy ACh Rdzeń kręgowy Th1–Th2
ACh Zwój szyjny górny Ślinianki przyuszne NA A Ślinianki podjęzykowe i podżuchwowe
Ślinianki przyuszne, podjęzykowe i podżuchwowe
Skład śliny
Związki organiczne
� Glukoza, witaminy, cholesterol, fosfolipidy
� Białka: albuminy, IgG, IgA i IgM
� Glikoproteiny –nadają gęstość ślinie
� Enzymy: lizozym, , α - amylaza, peroksydaza ślinowa
� Białka wiążące metale: laktoferyna – Fe2+ wykorzystywane w metabolizmie przez
bakterie
� Białka bogate w prolinę –chronią szkliwo zębów
Regulacja wydzielania Regulacja wydzielania
śliny
Odruchy warunkowe Pożywienie Zapach Mdłości U. przywspółczulny Odwodnienie
Niepokój Sen Any-chlinergiczne preparaty ACh Komórki pęcherzykowe i kanalikowe U.
współczulny NA Atropina Receptor M Receptor αβc AMP I P3 Ca2+ Ślina
Znaczenie śliny
� Ochronne
– rozpuszczanie i wypłukiwanie resztek pokarmu
– buforowanie drażniących substancji
– ochrona i regeneracja błony śluzowej
– właściwości bakteriobójcze
– nawilżanie jamy ustnej
Wydzielanie śliny
Pobudzenie przywspółczulne
� Duża objętość śliny wodnistej ubogiej w białka i dużym stężeniem elektrolitów
Pobudzenie współczulne
� mała objętość śliny obfitej w białko
Zmysł smaku
Człowiek rozróżnia smaki:
• słodki – (energia) pożądany
• słony – (jony) niezbędny
• kwaśny (kwasy) – czasem niepożądany
• gorzki (alkaloidy) – niepożądany
• umami – (glutaminian sodu –„magi”) smaczny
Znaczenie śliny
� Trawienne
– formowanie kęsa
– wrażenia smakowe
– obecność enzymów
� Ułatwia czynność mowy
Funkcje śliny
Rola śliny
Trawienie Amylaza lipaza
Nawilżanie Woda, mucyny
Mineralizacja Białka bogate w prolinę
Buforowe Anhydraza węglanowa
Pozwala to unikać potencjalnie szkodliwego pożywienia, a wybierać żywność o dużej
wartości energetycznej oraz wpływa na odpowiedź układu autonomicznego: wydzielanie
śliny, wydzielanie żołądkowe, perystaltyka jelit
Komórki receptorowe
smaku
2
� Są komórkami nabłonkowymi, podlegają wymianie co około 10 dni
� Występują w skupieniach – kubki smakowe
� Kubki smakowe zawierają 50 – 150 komórek receptorowych
� Rozmieszczone na brodawkach języka, napodniebieniu miękkim i twardym, w gardle i
nagłośni
Kora smakowa
� Kora smakowa I – Związana ze ściana grzbietowa bruzdy bocznej. Związana ze
świadomą percepcją smaku
� IV. Kora smakowa II – wyspa, głęboko w bruździe bocznej. Związana z emocjonalnymi
aspektami smaku
Receptory smaku
� Wśród receptorów smaku wyróżniamy przynajmniej 4 – 5 typów
� Receptory dla smaku słodkiego, gorzkiego i umami są to receptory metabotropowe
działające poprzez białko
� Receptory dla smaku słonego i gorzkiego to receptory jonotropowe GPCR
Czucie smaku
% populacji Gęstość kubków smakowych na cm2 super testerzy 25165 normalni 50127
„ludzie bez smaku” 25117 Super testerzy: większość stanowią kobiety - nie przepadają za
warzywami („zielonymi”) i tłuszczami
Smak słony
� Bierze udział w utrzymaniu równowagi jonowej
� Napływ Na+ przez kanały jonowe do wnętrza komórki receptorowej powoduje jej
depolaryzację
� Aldosteron indukuje ekspresję receptorów smaku słonego
Receptory smaku - kubki smakowe (~10 000) zlokalizowane są na brodawkach
smakowych (język, tylne podniebienie, przełyk)
Rozmieszczenie komórek smakowych
Brodawki grzybkowate okolne Kubki smakowe Brodawki liściaste Kubek smakowy
zamknięty
Smak kwaśny (pH < 6,5)
Acid Sensitive Ion Channels
•ASIC1a aktywowany przy pH7,
•ASIC2a aktywowany przy pH5.5–6,
•HeterdimerASIC1a/2a -wartości pośrednie
� H+ blokują kanały dla K+(po zewnętrznej stronie błony)
� H+ otwierają ASIC - napływ Na+ powoduje depolaryzację receptora
Kubek smakowy
Cząsteczki chemiczne rozpuszczone w ślinie oddziałują na mikrokosmki
Kubki smakowe
Kom. Podstawna W obrębie jednego kubka smakowego istnieją różne kombinacje
komórek wrażliwych na różne smaki: słony kwaśny słodki gorzki
Informacja o pobudzeniu receptorów dla poszczególnych „smaków” przenoszona jest do
mózgu odrębnymi neuronami
Smak słodki
•Węglowodany –sacharoza, dextroza, glukoza, fruktoza
•Alkohole –glikol etc.
•Sole –octan ołowiu (przyśpieszył upadek Rzymu...), octan uranu
•„słodziki” –sacharyna (1897)–cyklamat(1937)–aspartam(1965): ester metylowy Asp-Phe
(formy L; formy D –smak gorzki)
•Białka –taumatyna–3000 razy słodsza od sacharozy, monellina–3000x, curculina–550x
Mapa smaków
Najmowe badania zaprzeczają istnieniu mapy smaków na powierzchni języka
Impulsację z komórek smakowych do OUN przesyła
• n. IX językowo-gardłowy: brodawki okolne i liściaste, tylna część języka
• n. VII twarzowy: brodawki grzybkowate, przednia krawędź języka
• n. X błędny: nagłośnia, przełyk
Unerwienie czuciowe poszczególnych części języka Również nerw trójdzielny – n. V dla
czucia dotyku, ucisku, temperatury i bólu
Receptory smaku słodkiego Pierwsza rodzina receptorów smaku T1RT1R1T1R2T1R3
Heterodimer:T1R2/T1R3
Receptory smaku słodkiego
GDP Fosfolipaza Cα β γGustducynaT1R2/T1R3
cukierT1R2/T1R3Ca2+αGTPγIP3DAGwapniozależnekanały dla jonów
jednowartościowych Fosfolipaza C
Droga smakowa
� I. zwoje czaszkowe n. VII, IX i X n. VII, IX i X
� II. jądro pasma samotnego
� III. j. brzuszne tylno--boczne wzgórza
� IV. Kora mózgowa
Receptory smaku umami
Potencjalne receptory umami
� mGluR4
3
• Pobudzane przez glutaminian, nie reagują na nukleotydy
� T1R1/T1R3
• Pobudzane przez glutaminian tylko w obecności puryn
�Pobudzenie i wtórne przekaźniki –jak dla komórek odbierających smak słodki
T1R3 – niezbędne do osiągnięcia aktywnej konformacji przez T1R1 i T1R2 Słodki umami
Inhibitor: laktizolcyklamat Glutaminian Aspartam Neotam
� Opuszka węchowa charakteryzuje się specyficzną topografią.
� Każdy pęcherzyk otrzymuje impulsację wyłącznie z komórek receptorowych, w których
ekspresji ulegają białka poszczególnych receptorów
� Jedna komórka receptorowa (żyje 4-8 tygodni) –jeden typ receptorów
Opuszka węchowa
Nerw węchowy Kłębuszek Warstwa komórek mitralnych Warstwa komórek ziarnistych Do
kory węchowej
Zmysł smaku
� „Bukiet smakowy” – wrażenia zmysłowe związane z pożywieniem w jamie ustnej
powstają na skutek zapachu i smaku ale
również odczuwania konsystencji i struktury pokarmu dzięki proprio i mechanoreceptorom
jamy ustnej i szczęk unerwianym przez nerw trójdzielny
Droga węchowa
1. Neuron receptorowy węchu drogą nerwu węchowego - n. 1
2. Komórki mitralne; ich aksony tworzą pasmo węchowe
3. Kora węchowa
• j. węchowe przednie: koordynacja czynności węchowej przeciwnej półkuli
• kora gruszkowata: różnicowanie i świadoma percepcja zapachów
• ciało migdałowate: emocjonalne odpowiedzi na bodźce węchowe
• kora węchomózgowia: pamięć zapachów
Zmysł węchu
� Odgrywa istotną rolę w procesie pobierania pokarmu i zachowaniach seksualnych
� Człowiek rozróżnia 2000-4000 zapachów
� Najsilniej działają związki lotne.
� Cząsteczki zapachowe muszą rozpuszczać się w wodzie albo w tłuszczach.
Droga węchowa
1. Neuron receptorowy węchu drogą nerwu węchowego ––n. 1
2. Komórki mitralne; ; ich aksony tworzą pasmo węchowe Nerw węchowy Kłębuszek
Warstwa komórek mitralnych Warstwa komórek ziarnistych Do kory węchowej
Czucie węchu
Kora węchowa 2 x 5cm2 Opuszka węchowa Człowiek ~ 2 x 10 000 000 komórek
receptorowych Pies ~ 2 x 1 000 000 000 komórek receptorowych Człowiek ~ 6 rzęsek
węchowych na jeden dendryt Pies ~ 100 rzęsek węchowych na jeden dendryt
Droga węchowa
3. Kora węchowa
• j. węchowe przednie: koordynacja czynności węchowej przeciwnej półkuli
• kora gruszkowata: różnicowanie i świadoma percepcja zapachów
• ciało migdałowate: emocjonalne odpowiedzi na bodźce węchowe
• kora węchomózgowia: pamięć zapachów Pasmo węchowe
Neurony węchowe w jamie nosowej
Receptory dla cząsteczek zapachowych znajdują się na rzęskach.
Czucie węchu
Nałonek węchowy Droga wdychanego powietrza Jama nosowa Komórki mitralne Włókna
nerwu węchowego Akson Węchowe komórki receptorowe Rzęski węchowe Droga
powietrza z cząsteczkami zapachowymi Dendryt Komórki podporowe Nabłonek węchowy
Błona śluzowa Gruczoł śluzowy Kość sitowa Komórki macierzyste Opuszka węchowa
Kłębuszek węchowy Pasmo węchowe Pasmo węchowe
Transdukcja węchowa
Odorant binding protein chemical Na+ Cytoplasm Inactive Active Na+ influx causes
depolarization Adenylate cyclase ATP cAMP Depolarization of olfactory receptor cell
membrane triggers action potentials in axon of receptor
Feromony – substancje lotne, zmieniające fizjologię innych osobników w obrębie danego
gatunku
• Pszczoły – feromony alarmowe (po pszczołę, inne atakują...)
• Psy – atraktanty płciowe wydzielane przez suki w okresie rui („cieczka”)
• Koty – samce i samice; cząsteczka feromonu podobna do waleriany
• Jedwabnik morwowy –bombykol (atraktant płciowy ~ 3 km)
Narząd przylemieszowy
–Vomeronasal Organ
– neurony VNO są bezpośrednio połączone z układem limbicznym
Mężczyźni wydzielają androstenol (pod pachami) –czy to działa?
Pobudzenie węchowych komórek receptorowych
� Węchowe komórki receptorowe mają różną wrażliwość na zapachy
� Aktywacja neuronów węchowych jest bezpośrednim wynikiem stymulacji przez
cząsteczkę zapachową wg. Tych samych zasad co w OUN
Czynność motoryczna
Budowa histologiczna przewodu pokarmowego
Opuszka węchowa
4
�Gardło, górna trzecia część przełyku, zwieracz zewnętrzny odbytu – mięśnie szkieletowe
� Pozostała cześć – mięśnie gładkie trzewne
� Dwie warstwy podłużne, jedna okrężna w obrębie zwieraczy tworzy zgrubienia
� Mięśnie trzewne – sąsiadujące miocyty połączone gap junction
� Część jelitowa układu autonomicznego
Unerwienie przewodu pokarmowego
Układ przywspółczulny
� Nerw błędny unerwia przełyk, żołądek, trzustkę i górną cześć jelita; nerw miedniczny –
dolna część jelita, odbyt
� Zasadniczo ma wpływ pobudzający na funkcje przewodu pokarmowego: zwiększa
motorykę, rozkurcza zwieracze, pobudza wydzielanie
Budowa histologiczna przewodu pokarmowego
*Splot błony mięśniowej Warstwa okrężna Miofilamenty Gap junction Warstwa podłużna
Podstawowy rytm elektryczny
BER –fale wolne
Odruch połykania
Układ współczulny
� Włókna przedzwojowe opuszczają rdzeń kręgowy na wysokości T-8 – L-7
� Zwykle działa hamująco na czynności układu pokarmowego: hamuje motorykę i
sekrecję
Stymulatory inhibitory Dorsal Root Ganglia Ach Ach Ach NA Vagusnerve
Nodoseganglion Solitary nucleus
Czynność motoryczna żołądka
� Gromadzenie pokarmu w części początkowej (trzon), dzięki jej stopniowemu
rozluźnianiu
� Mieszanie (antrum: część odźwiernikowa i odźwiernik ) dzięki skurczom
perystaltycznym i retropulsji
� Opróżnianie zależy od gradientu ciśnienia pomiędzy żołądkiem a dwunastnicą
Jelitowy układ nerwowy
(Enteric Nervous System - ENS)
� Uczestniczy w koordynacji informacji współczulnej i przywspółczulnej
� Działa w oparciu o miejscowe odruchy
�Splot błony mięśniowej kontroluje motorykę mięśni gładkich przewodu pokarmowego
�Splot podśluzowy kontroluje wydzielanie i przepływ krwi Sploty śródścienne tworzą
zespolenia między sobą i zakończeniami współczulnymi i przedzwojowymi włóknami
przywspółczulnymi, synapsy z neuronami czuciowymi (dośrodkowe ramię odruchów
śródścienych)
Kontrola opróżniania żołądka
Sygnały pochodzące z dwunastnicy nasilają hamowanie opróżniania żołądka poprzez
działanie hormonów Chemoreceptory w dwunastnicy Sekretyna Kwasy GIP CCK Tłuszcze
Aminokwasy peptydy Gastryna
Czynność motoryczna jelita
� Motoryka jelita cienkiego jest pod kontrolą jelitowego układu nerwowego (splot błony
mięśniowej)
� W okresie między trawiennym pojawią się okresowe skurcze, rozpoczynające się w
żołądku i przesuwające się wzdłuż jelita (skurcze głodowe co 1--2 godziny)
Hormony żołądkowo- jelitowe cholecystokinin
Uwalniane przez rozproszone komórki serii APUD (amine precursor uptake and
decarboxylation) znajdujące się pomiędzy komórkami błony śluzowej przewodu
pokarmowego i przewodów wyprowadzających trzustki i ślinianek
Główne hormony żołądkowo-jelitowe
Hormon Komórka i miejsce uwalniania Pobudzany przez Działanie
Gastryna Komórki G Trzon żołdka n. X, rozciągnięcie ścian żołądka AA
Pobudza wydzielanie HCl w żołądku Wzrost błony śluzowej żołądka Sekretyna Komórki S
Dwunastnica Kwasy, kwasy tłuszczowe Pobudza wydzielanie soku trzustkowego i żółci
bogatych w HCO3-, wzrost egzokrynnej trzuski
Hamuje wydzielanie HCl w żołądku
Główne hormony Żołądkowo - jelitowe
Hormon Komórka i miejsce uwalniania Pobudzany przez Działanie Cholecystokinina
Komórki I Dwunastnica, jelito czcze
Tłuszcze Kwasy tłuszczowe Pobudza wydzielanie enzymów soku trzustkowego i skurcz
pęcherzyka żółciowego
Motoryka jelita grubego
� Okresowe zmiany napięcia
� Skurcze odcinkowe
� Skurcze perystaltyczne
� Skurcze masowe (2 –3 razy na dobę): rozciągająca jelito treść pokarmowa zostaje
przesunięta do odbytnicy. Występują na skutek odruchu żołądkowo okrężniczego
Unerwienie przewodu pokarmowego
Unerwienie zewnętrzne
� Układ przywspółczulny
� Układ współczulny
Unerwienie wewnętrzna
5
Hamuje opróżnianie żołądka
GIP Komórki K Dwunastnica, jelito czcze Tłuszcze,
Aminokwasy Doustna glukoza Pobudza uwalnianie insuliny
Hamuje motorykę i wydzielanie żołądkowe
Motylina Komórki M Dwunastnica, jelito czcze Pobudza motorykę
� Gromadzona w pęcherzyku żółciowym
� Uwalniana odruchowo za pośrednictwem nerwów błędnych: rozkurcz zwieracza i skurcz
błony mięśniowej pęcherzyka
� Jest niezbędna dla trawienia i wchłaniania tłuszczy
Trawienie tłuszczy
� Żółć emulguje tłuszcz i powstają drobne kropelki
� Ułatwia to działanie enzymów lipazy,
kolipazy, fosfolipazy
Czynność wydzielnicza
Czynność wydzielnicza żołądka
� Sok żołądkowy:
– Śluz
– Komórki okładzinowe: : HCl i czynnik wewnętrzny
– Komórki główne: pepsynogen
– Enterochramaffin - like cells (ECL): histamina I serotonina
– Komórki G: gastryna
– Komórki D: somatostatyna
Trawienie tłuszczy
Trawienie białek
enzymatyczna hydroliza Białka → aminokwasy Enzymy: Endopeptydazy Egzopeptidazy –
Aminopeptydazy – Karboksypeptidazy
aminokwasy Kotransportz H+ Kotransportz Na+ Komórki nabłonkowe trzustka
Znaczenie HCl w żołądku
� Optimum pH wynosi około 2
� Denaturuje białka co ułatwia ich trawienie
� Aktywuje pepsynogen w pepsynę
� Działanie bakteriobójcze
Trawienie węglowodanów
Wchłanianie
� Całą powierzchnię jelita cienkiego pokrywają palczaste wyniosłości kosmki
� 20 - 40/mm2, czyni powierzchnię jelita równą 300 m2
Czynność wydzielnicza żołądka
Trzustka
Sok trzustkowy wydzielany jest do dwunastnicy Egzokrynna –Sok trzustkowy Endokrynna
–insulina i glukagon
Sok trzustkowy Zawiera H20 , HC03- i enzymy trawienne Trawienie białek Enzym
Zymogen Czynnik aktywujący
Trypsyna Trypsynogen Enterokinaza
Chymotrypsyna Chymotrypsynogen Trypsyna
Elastaza Proelastaza Trypsyna
Karboksypeptydaza Prokarboksylaza Trypsyna
Sok trzustkowy Zawiera H20 , HC03- i enzymy trawienne Trawienie węglowodanów i
tłuszczy Enzym Zymogen Czynnik aktywujący
Fosolipaza Profosfolipaza Trypsyna
Lipaza
ά - amylaza
Cholesterolesteraza
Sok trzustkowyZawiera H20 , HC03- i enzymy trawienne Inne enzymy Enzym Działanie
Deoksyrybonukleaza Rozcina DNA na krótsze łańcuchy
Rybonukleaza Rozcina RNA na krótsze łańcuchy
Wchłanianie
Wydzielanie żółci
� Produkowana przez hepatocyty w wątrobie
6
Download