SIWZ - Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach

advertisement
1/2009PN
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Chojnice, 2009-02-03
Schronisko dla Nieletnich
w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )
na
Dostawę artykułów nabiałowych do Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8.
Specyfikację zatwierdzam:
Dyrektor
Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
1
Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego
Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice
tel. 052-3972161 wew.33 fax. 052-3972258
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej w skrócie SIWZ, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów nabiałowych w asortymencie i ilościach
podanych w zał. nr 1 do SIWZ do Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8
na koszt Wykonawcy.
W zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający określił ilości maksymalne i zastrzega sobie
możliwość ich zmniejszenia.
Realizacja zamówienia następowała będzie partiami po wcześniejszym uzgodnieniu
asortymentu i wielkości danej dostawy.
Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.50.00.00- produkty mleczarskie.
Za dostawę odpowiedzialny jest Wykonawca, a jej koszt wliczony jest w cenę
zamawianego towaru.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt.7 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 01.03.2009 r. do 31.08.2009 r.
Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy.
2.
Na podstawie art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). Warunki udziału w postępowaniu wymienione
2
w ppkt. 1 i 4 musi spełnić każdy z Wykonawców, pozostałe warunki Wykonawcy mogą
spełnić łącznie.
3.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie informacji zawartych
w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w dokumentach
potwierdzających spełnianie tych warunków
b) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki,
c) zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 lub,
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25.ust.1, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania( art.26 ust.3)
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu- wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to oświadczenie
i dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 1-3 składa każdy z wykonawców, pozostałe
dokumenty mogą złożyć wspólnie.
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(poświadczone wszystkie strony kopii dokumentu).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokumenty składa zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz.
605 z późn. zm.)
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
3
Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się
drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
3. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:
a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
b) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
terminem składania ofert.
c) Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie lub faksem.
d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie
internetowej
4. Modyfikacja SIWZ: zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ przed terminem
składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy.
5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Dorota Gierszewska
tel. 0-52 3972161 wew. 55; fax 0-52 3972258;
w zakresie procedury postępowania: Pani Wioletta Piesik
tel. 0-52 3972161wew. 33; fax 0-52 3972258;
6. Godziny pracy Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
7. Poniedziałek – Piątek 7.15-15.15
Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy.
Rozdział IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą: 30 dni
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę
w języku polskim, zgodnie z opisem określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca może sporządzić ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach
pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadać treści SIWZ.
Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ
- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - w formie
4
6.
7.
8.
9.
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
- pełnomocnictwo, zgodnie z art. 23 ustawy w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się
wspólnie o udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez
osobę podpisującą ofertę.
Zaleca się, aby ofertę wraz z załącznikami ponumerować i zabezpieczyć tak, by nie
mogła ulec zdekompletowaniu (trwale spięte, zszyte).
W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa –
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zaleca się, aby
informacje te zostały oddzielnie spięte i opisane „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy
oraz zaadresowanej na zamawiającego w następujący sposób:
Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę artykułów nabiałowych do Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”
NIE OTWIERAĆ PRZED 13.02.2009 r. godz.9.00.
10.
11.
12.
13.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian
przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana
oferta (pkt.9) z dopiskiem na opakowaniu „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone
dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną
dołączone do złożonych ofert.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia według takich samych wymagań jak składana oferta
(pkt. 9) z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce i termin składania ofert:
Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice
Sekretariat, 13.02.2009r. godzina 8.30
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice
Sekretariat, 13.02.2009r. godzina 9.00
5
Otwarcie ofert jest jawne.
Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto przedmiotu zamówienia. Cena oferty
powinna być określona w złotych polskich, wyrażona w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku.
2. Cenę należy rozumieć jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę ; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach).
3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ określającego
przedmiot i wielkość ( proszę wykorzystać zał. Nr 1 do formularza ofertowego)
zamówienia.
4. Cena oferty brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
Rozdział XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: cena.
Znaczenie kryterium: cena oferty – 100%
Sposób oceny ofert - ocena punktowa:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punków – 100 pkt.
Pozostałym ofertom przypisane zostaną punkty zgodnie z formułą:
Cena minimalna
Liczba punktów = ----------------------------- x 100 pkt.
Cena ofertowa
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta , która nie podlega odrzuceniu i uzyska
największą ilość punktów.
Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.
Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy
załącznik nr 1 do formularza ofertowego
załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy
7
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards