Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na

advertisement
Karta informacyjna przedsięwzięcia
polegającego na:
„Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego
wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)
na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz”.
INWESTOR
Autorzy
Livingsdesign
Grażyna Czeszel
Rogówko 114A
87-122 Grębocin
EkoPolska Sp.k.
Gogolinek 22
86-011 Wtelno
Opiekun projektu
mgr inż. Damian Bębnista
Gogolinek, sierpień 2016 r.
Dokument wydrukowano na papierze ekologicznym.
Spis treści
1. CEL OPRACOWANIA. ...................................................................................................................................... 4
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA. ................................................................................................. 6
3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. ............................................................................................. 7
4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA. ................................................................................... 9
4.1. WARIANT „ZEROWY” – POLEGAJĄCY NA NIEPODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA. .................... 9
4.2. WARIANT INWESTORSKI. .................................................................................................................. 9
4.3. WARIANT ALTERNATYWNY. ............................................................................................................. 9
4.4. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA. .................................................................... 10
5. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO. ........................................................................................ 10
6. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI
LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO. ................. 11
7. GOSPODARKA ODPADAMI. ......................................................................................................................... 11
8. ODDZIAŁYWANIE NA STAN POWIETRZA. ............................................................................................. 12
9. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY. .................................................................................... 12
10. ODDZIAŁYWANIE NA WODY. ................................................................................................................... 13
11. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIĘWZIĘCIEM. ....................................................................................................................................... 13
12. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO......................................... 14
13.
OPIS
ELEMENTÓW
PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM
ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY. ........................ 14
PRZEWIDYWANEGO
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ŁAGODZENIEM ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJĄ
PRZEDSIĘWZIĘCIA DO TYCH ZMIAN. ..................................................................................................... 15
14.
15. POWIĄZANIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI................................................................................. 20
16. PRZEDSTAWIENIE USYTUOWANIA ZAMIERZENIA WZGLĘDEM JEDNOLITYCH CZĘŚCI
WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH) ORAZ ZIDENTYFIKOWANIE CELÓW
ŚRODOWISKOWYCH DLA WÓD, NA KTÓRE PRZEDSIĘWZIĘCIE MOGŁOBY ODDZIAŁYWAĆ,
ZGODNIE Z ART. 38D I EW. 38F USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO WODNE,
W KONTEKŚCIE ART. 81 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE
SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO. ................................................................................................................................................ 20
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
1. Cel opracowania.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz art. 63 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się kartę informacyjną dla przedsięwzięcia
polegającego na: przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu
użytkowana na stolarnię ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa) na działkach
o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestorem planowanego zamierzenia jest:
Livingsdesign
Grażyna Czeszel
Rogówko 114A
87-122 Grębocin
Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane
do realizacji zamierzenie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, w tym do:
§ 3 pkt 14 – instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów
z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji
polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń
do odzysku rozpuszczalników,
§ 3 pkt 48 – tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności
produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok,
§ 3 pkt 52 – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinach
4
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,
- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą
przez obiekty budowalne oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w
wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Niniejszym opracowaniem wnosi się o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak możliwości
zakwalifikowania zamierzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Według
ustawy
z
dnia
3
października
2008
r.
o
udostępnieniu
informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko planowane przedsięwzięcie można zaliczyć do mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, tzn. do przedsięwzięć, dla których może być wymagane
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument zawierający
podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

rodzaju technologii,

ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

rozwiązaniach chroniących środowisko,

rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
Niniejsze opracowanie zawiera ww. informacje wymagane prawem, a także analizuje
uciążliwości na poszczególne elementy środowiska wynikające ze stanu przewidywanego zadania,
5
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
w tym oddziaływania na podłoże i wody podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny,
świat roślinny i zwierzęcy oraz siedziby ludzkie znajdujące się w sąsiedztwie planowanego
przedsięwzięcia.
Ponadto zgodnie z prawem wspólnotowym niniejsze opracowanie zawiera:

opis przedsięwzięcia zawierający informacje o miejscu, projekcie i wielkości przedsięwzięcia;

opis środków przewidzianych w celu uniknięcia, zmniejszenia i jeżeli to możliwe,
naprawienia poważnych niekorzystnych skutków;

dane wymagane do rozpoznania i oszacowania głównych skutków, które mogą
być spowodowane w środowisku przez to przedsięwzięcie;

zarys zasadniczych alternatywnych rozwiązań rozważanych przez wnioskodawcę, łącznie
ze wskazaniem powodów dokonanego wyboru, uwzględniającego skutki środowiskowe;

podsumowanie w języku nietechnicznym informacji wymienionych w poprzednich tiret.
2. Podstawa prawna opracowania.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2015 r., poz. 2171 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2278 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2015 r., poz. 122 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 z późn zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
w których wprowadzanie gazów lub pyłów nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r.,
6
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
Nr 130, poz. 881),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych
do
urządzeń
kanalizacyjnych
wymaga
uzyskania
pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku, albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1479 z późn.
zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów
odpadów,
które
przedsiębiorstwami
osoby
mogą
fizyczne
lub
poddawać
jednostki
odzyskowi
organizacyjne
na
potrzeby
niebędące
własne,
oraz dopuszczanych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).
3. Opis planowanego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu
użytkowania istniejącej zabudowy zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 44/6 i 44/7
w miejscowości Rogówko. Lokalizacja przedmiotowej zabudowy przedstawiona jest
na poniższym rysunku. W bezpośrednim sąsiedztwie działek objętych wnioskiem
zlokalizowane są działki, na których umiejscowione są budynki o funkcjach produkcyjnych –
północ, południe i zachód. Od strony wschodniej działki graniczą z terenami rolniczymi.
Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce o nr ewid. 43/11,
oddalonej o około 70 m od granicy działki o nr ewid. 44/7.
7
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
Rysunek 1. Lokalizacja działek objętych wnioskiem (opracowanie własne na podstawie:
www.mapy.mojregion.info/geoportal).
Przedmiotowe działki o nr ewid. 44/6 i 44/7 posiadają połączenie, za pomocą drogi
gruntowej, z drogą krajową nr 15 łączącą Trzebnicę z Ostródą. Na terenie objętym
przedmiotowym wnioskiem są zlokalizowane miejsca postojowe w ilości 8 stanowisk
przeznaczonych na samochody osobowe pracowników. W ciągu doby na teren Zakładu
wjeżdżać będzie:
- około 10 samochodów osobowych,
- około 2 samochodów dostawczych o masie do 3,5 Mg,
- około 2 samochodów dostawczych o masie powyżej 3,5 Mg.
Teren działki o nr ewid. 44/6 i 44/7 wynosi łącznie 4615 m2. Powierzchnia
zabudowana działek wynosi około 1950 m2, powierzchnia utwardzona zajmuje powierzchnię
800 m2. Pozostałą cześć działek stanowi powierzchnia biologicznie czynna – 1865 m2.
Budynki zlokalizowane na terenie działek wskazanych we wniosku wykorzystywane
są jako punkt handlu nowoczesnymi elementami wyposażenia wnętrz w postaci mebli
hotelowych i lokalowych.
Przedmiotowe
przedsięwzięcie
wiąże
się
z
dostosowaniem
pomieszczeń
do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Zarówno w fazie realizacji, eksploatacji, jak
i potencjalnej likwidacji, żadne z prac nie będą prowadzone na zewnątrz obiektu, tym samym
nie będzie naruszona powierzchnia biologicznie czynna. Inwestycja nie wiąże się z zajęciem
8
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
powierzchni biologicznie czynnej oraz usunięciem szaty roślinnej. W granicach
przedmiotowych działek znajduje się niewielki obszar zieleni urządzonej, w której znajdują
się trawniki oraz rośliny ozdobne. Inwestor nie planuje żadnej ingerencji w tereny zieleni.
Inwestor będzie utrzymywał zieleń w należytej kondycji, jako elementu wpływającego
korzystnie na wizerunek Zakładu.
W związku z rozwojem działalności planuje się dostosowanie Zakładu do możliwości
produkowania we własnym zakresie mebli hotelowych i lokalowych. W tym celu budynki
zostaną przebudowane przez co w ich obrębie powstaną pomieszczenia stolarni, szwalni,
tapicerni, magazynów drewna i wyrobów gotowych, płyt, pianek, pomieszczenia biura
i części wystawowej, kotłowni oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Dodatkowo
w ramach zamierzenia zostanie wyodrębnione pomieszczenie produkcyjne ze stanowiskiem
do lakierowania. Główny profil działalności będzie opierał się na produkcji sof, kanap
i siedzisk.
Dostarczone na teren Zakładu płyty meblowe i drewno cięte są do rozmiarów
umożliwiających zmontowanie z nich zamówionych mebli. Docięte na wymiar w stolarni
płyty łączone są ze sobą mechanicznie z zastosowaniem klejów. Następnie pokrywa się je
odpowiednią warstwą pianki i materiału.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
4.1. Wariant „zerowy” – polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.
Polegają na niezrealizowaniu zamierzenia przez co nie zmieni się sposób użytkowania
zabudowy. Wariant nie jest analizowany i brany pod uwagę przez Inwestora.
4.2. Wariant inwestorski.
Wariant został przedstawiony i przeanalizowany w toku niniejszego opracowania.
4.3. Wariant alternatywny.
Polegający na realizacji zamierzenia – Zakładu o charakterze produkcyjnym - w innej
lokalizacji, co związane byłoby z koniecznością znalezienia odpowiednich budynków
lub terenu, na którym można byłoby realizować produkcję mebli.
9
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
4.4. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
Głównie najkorzystniejszym wariantem dla środowiska jest niezrealizowanie przedsięwzięcia
(czyli wariant „zerowy”). Jednak w tym przypadku jako najkorzystniejszy wariant przyjmuje
się wariant inwestorski.
5. Rozwiązania chroniące środowisko.
Główne działania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub ograniczanie
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmują:
1. Na etapie budowy przedsięwzięcia

Ograniczenie czasu prowadzenia prac remontowych związanych z dostosowaniem
terenu do pory dziennej tj. od 6.00 do 22.00.

Wykonanie wszystkich prac z należytą dbałością i ostrożnością, z zastosowaniem
sprzętu budowlanego posiadającego niezbędne atesty i przeglądy techniczne.

Wszelkie odpady powstające w fazie budowy będą segregowane i magazynowane
w przeznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwane z
placu budowy.

Nie będzie konieczności doprowadzenia dodatkowej infrastruktury.
2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Sprzęt pożarowy będzie sprawny technicznie oraz umieszczony w widocznym
i oznakowanym miejscu.

Wszelkie prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, to jest od godziny
6:00 do 22:00.
3. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia
Na
obecnym
etapie
planowania
przedsięwzięcia
Inwestor
nie
przewiduje
jego likwidacji. W przypadku konieczności podjęcia decyzji o ewentualnej likwidacji w jego
kompetencji pozostanie uprzątnięcie terenu inwestycji i przeniesienie/sprzedanie maszyn
i urządzeń tworzących infrastrukturę obsługującą planowany do realizacji Zakład
produkcyjny.
10
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
6. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Do
najistotniejszych
negatywnych
oddziaływań,
związanych
z
realizacją
i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia z punkt widzenia stanu środowiska
i warunków życia ludzi należy zaliczyć:
 wpływ na warunki akustyczne (hałas),
 wytwarzanie odpadów,
 emisja substancji do powietrza.
Każde z powyższych zagadnień zostało szczegółowo omówione w następnych
rozdziałach.
7. Gospodarka odpadami.
Eksploatacja instalacji będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów. Źródłem
odpadów będą prowadzone na terenie Zakładu procesy obróbki mechanicznej drewna
i materiałów tapicerskich oraz opakowania po materiałach pomocniczych, klejach i lakierach.
Odpady będą magazynowane na terenie Zakładu w sposób selektywny, w opisanych
i
zamykanych
pojemnikach,
które
zostaną
zlokalizowane
na
terenie
zabudowy
tak, aby uniemożliwić do nich dostęp przez osoby trzecie. Ilości odpadów możliwych
do wytworzenia na terenie instalacji przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Odpady przewidziane do wytworzenia.
L.p.
Kod
odpadu
1.
03 01 05
2.
15 01 10*
Szacowana do
Rodzaj odpadu
wytworzenia ilość
[Mg/rok]
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir
inne niż wymienione w 03 01 04*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone
10,00
2,00
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte
3.
15 02 02*
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
1,00
(np. PCB)
4.
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*
1,50
11
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
8. Oddziaływanie na stan powietrza.
W Polsce problem ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami
jest uregulowany ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie z art. 85 ww. ustawy (Dział II - Ochrona powietrza), ochrona
powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

utrzymanie poziomów substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej
na tych poziomach,

zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane.
Dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne określają
następujące akty prawne:

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu,

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Emisja substancji do powietrza będzie wynikała z prowadzonych na terenie Zakładu
prac montażowych mebli. Źródłami emisji będą:
a) piec centralnego ogrzewania i wody opalany ekogroszkiem,
b) instalacja odciągowa urządzeń do ciecia drewna,
c) instalacja odciągowa instalacji do nakładania kleju,
d) instalacja odciągowa stanowiska lakierniczego.
Dodatkowo na terenie Zakładu będzie miała miejsce emisja niezorganizowana
substancji do powietrza pochodzących ze spalania medium napędowego w silnikach
pojazdów.
Zasięg oddziaływania emisji substancji do powietrza z instalacji zostanie ograniczony
do terenu działek objętych wnioskiem – działki o nr ewid. 44/6 i 44/7 w m. Rogówko,
gm. Lubicz.
9. Oddziaływanie na klimat akustyczny.
Inwestycja będzie eksploatowana wyłącznie w porze dziennej, czyli od 6.00 do 22.00,
tzn. prace technologiczne oraz transport nie będą realizowane w nocy. Dlatego też należy wykluczyć
w tym przypadku zagrożenie związane z przekroczeniem standardów akustycznych dla pory nocnej,
dla której obowiązują najbardziej restrykcyjne normy. Występuje zatem jedynie teoretycznie
zagrożenie dla pory dziennej, dla której dopuszczalne poziomy hałasu są o 10 dB (A) wyższe
12
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
niż w przypadku pory nocnej (bardziej wrażliwej). Eksploatacja inwestycji będzie generowała
do środowiska hałas w oparciu o dwa rodzaje źródeł: źródło pośrednie kubaturowe oraz źródło
zewnętrzne ruchome.
Emisja hałasu generowana przez zainstalowane urządzenia technologiczne będzie
ograniczała się do istniejącej zabudowy i nie przekroczy granic działek objętych wnioskiem.
Hałas będzie generowany przez zainstalowane centrale odciągowe oraz sprężarki stanowiska
nakładania kleju i stanowiska lakierniczego.
10. Oddziaływanie na wody.
Powstałe ścieki socjalno-bytowe
kierowane będą do szczelnego zbiornika
bezodpływowego zlokalizowanego na terenie przedmiotowych działek, który będzie
opróżniany w sytuacji zapełnienia przez wykwalifikowane podmioty posiadające stosowne
zezwolenia i pozwolenia w zakresie prac asenizacyjnych.
Zapotrzebowanie na wodę, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody wynosić
będzie:
0,45 m3/ miesiąc x 10 osoby = 4,5 m3/miesiąc = 54 m3/rok.
Eksploatacja instalacji nie wiąże się z wytwarzaniem ścieków przemysłowych.
Wody opadowe i roztopowe z terenów zadaszonych i utwardzonych będą kierowane
na tereny zielone (powierzchnię biologicznie czynną) działek objętych przedmiotowym
wnioskiem. W ciągu roku możliwe jest wprowadzenie do gruntu maksymalnie: 1310 m3 wód
rocznie, 3,59 m3 wód dobowo oraz 0,15 m3 wód godzinowo przy założeniu deszczu o czasie
trwania 15 minut i prawdopodobieństwie występowania p = 20% (raz na 5 lat).
11. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, działalność będzie nieinwazyjna. Oddziaływanie
powinno być ograniczone do pomieszczeń, w których prowadzona będzie działalność.
Na obecnym etapie nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych
z prowadzeniem działalności produkcyjnej przez Zakład.
13
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
12. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Postępowanie
dotyczące
transgranicznego
oddziaływania
na
środowisko
przeprowadza się w przypadku przedsięwzięć realizowanych w granicach Polski, które
mogłyby oddziaływać na środowisko na terytorium państw sąsiednich stron Konwencji
Espoo. W razie stwierdzenia możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania
na środowisko planowanego przedsięwzięcia w trakcie przeprowadzania procedury oceny
oddziaływania na środowisko konieczne jest wszczęcie procedur międzypaństwowych
związanych z transgranicznym oddziaływaniem. Zgodnie z Konwencją o ocenach
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym i art. 58 – 70 ustawy – Prawo
ochrony środowiska w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia, nie zachodzą przesłanki
do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym.
Ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego lokalizację,
nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań na środowisko o charakterze transgranicznym.
13. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego
na
środowisko,
oddziaływania
w
tym
elementów
planowanego
środowiska
przedsięwzięcia
objętych
ochroną
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000 oraz poza obszarami poddanymi częściowej prawnej ochronie z tytułu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany
do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego.
Wnioskowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania,
osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących
przepisów o ochronie dóbr kultury.
W otoczeniu przedsięwzięcia brak jest ośrodków, których zadaniem jest ochrona
cennych gatunków roślin i zwierząt. W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości
negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze.
Przedmiotowe
przedsięwzięcie
wiąże
się
z
dostosowaniem
pomieszczeń
do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Zarówno w fazie realizacji, eksploatacji,
jak i potencjalnej likwidacji, żadne z prac nie będą prowadzone na zewnątrz obiektu,
14
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
tym samym nie będzie naruszona powierzchnia biologicznie czynna. Inwestycja nie wiąże się
z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej oraz usunięciem szaty roślinnej. W granicach
przedmiotowych działek znajduje się niewielki obszar zieleni urządzonej, w której znajdują
się trawniki oraz rośliny ozdobne. Inwestor nie planuje żadnej ingerencji w tereny zieleni.
Inwestor będzie utrzymywał zieleń w należytej kondycji, jako elementu wpływającego
korzystnie na wizerunek Zakładu.
Gmina Lubicz jest jedną z dziewięciu jednostek samorządu terytorialnego (1 miasto +
8 gmin), tworzących powiat ziemski toruński, z siedzibą starostwa poza terenem powiatu –
w mieście Toruniu. Powiat położony jest centralnie w obszarze województwa kujawskopomorskiego, na terenie 1230 km2.
Obszar gminy o nieregularnym kształcie rozciągniętym wzdłuż osi północ-południe,
zajmujący 8,6% obszaru powiatu, sąsiaduje z sześcioma następującymi gminami położonymi
w trzech różnych powiatach:
- w obrębie powiatu toruńskiego tylko z gminami Łysomice, Obrowo, Wielka
Nieszawka,
- w obrębie powiatu golubsko-dobrzyńskiego z gminami Kowalewo Pomorskie
i Ciechocin,
- z miastem Toruniem stanowiącym samodzielny powiat grodzki.
Strukturę gminy stanowi 17 sołectw obejmujących 19 miejscowości. Obszar gminy
Lubicz o łącznej powierzchni 106 km2 plasuje się na 85 miejscu w województwie kujawskopomorskim i stanowi przestrzeń o zróżnicowanym użytkowaniu i dużym stopniu urbanizacji.
Liczba ludności gminy, wynosząca ogółem w końcu 1996 r. 13822 osoby, zwiększyła
się na koniec 1998 r. do 14167 osób (wzrost o 345 osób). Pod koniec roku 2002 liczba
ludności zwiększyła się do 14 607, a pod koniec roku 2004 osiągnęła 15 404 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano napływ ludności z zewnątrz na teren gminy. Wzrost
liczby mieszkańców zawdzięcza gmina dodatniemu bilansowi migracji z miast, przede
wszystkim z Torunia.
14. Zagadnienia związane z łagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacją
przedsięwzięcia do tych zmian.
Problem zmian klimatu i jego wpływ na różne gałęzie gospodarski został omówiony
w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
15
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć
w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do 2020 roku m. in.: w gospodarce
wodnej, rolnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu,
energetyce, budownictwie, transporcie i strefie wybrzeża. Wrażliwość tych sektorów została
określona w oparciu o przyjęte dla SPA scenariusze zmian klimatu. W dokumencie
tym zostały uwzględnione i przeanalizowane zarówno obce jak i oczekiwane zmiany klimatu,
w tym również scenariusz zmian dla naszego kraju, do roku 2030. W tym okresie
do największych zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa będą należały ekstremalne
zjawiska pogodowe (nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów,
susze, huragany, osuwiska). Zakłada się, ze zjawiska te będą występowały z coraz większą
częstotliwością i natężeniem oraz będą dotyczyć coraz większych obszarów kraju. Dlatego
tak ważne w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko staje uwzględnienie
zagadnień dotyczących klimatu tj. związanych z łagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacją
przedsięwzięcia do tych zmian.
Tabela 2. Przedstawienie mitygacji na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.
Problem związany
Zakres analizy
Proponowane środki łagodzące
ze zmianami klimatu
Bezpośrednia emisja gazów
- Emisja dwutlenku
- Na terenie omawianego przedsięwzięcia emisja
cieplarnianych
węgla, tlenku diazotu,
bezpośrednia gazów do powietrza będzie wiązała
powodowanych przez
metanu lub innych
się z ogrzewaniem budynku. Medium grzewczym
analizowane przedsięwzięcie
gazów cieplarnianych.
będzie ekogroszek, którego spalanie powoduje
- Zajęcie znacznej
emisję gazów znaczniej mniejszą niż w przypadku
powierzchni gruntów lub
spalania węgla kamiennego lub brunatnego i nie
zmniejszenie bądź
jest źródłem benzen(a)pirenu.
usunięcie powierzchni
- Analizowane przedsięwzięcie nie jest związane
leśnych (wylesianie).
z wycinką drzew i krzewów.
Pośrednia emisja gazów
Przewiduje się znaczny
Racjonalne
cieplarnianych związana
wpływ planowanego
w obiektach planowanej inwestycji będzie wynikało
ze zwiększonym
przedsięwzięcia
z zastosowania energooszczędnych źródeł światła,
zapotrzebowaniem
na zapotrzebowanie
termoizolacji budynków, zastosowaniu sprawnych
na energię.
w energię.
i
na
wykorzystanie energii elektrycznej
bieżąco
elektrycznych.
kontrolowanych
Emisja
pośrednia
urządzeń
substancji
do powietrza będzie wynikiem zużywania energii
elektrycznej
do
oświetlania
budynków
i wykorzystania urządzeń.
16
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
Pośrednia emisja gazów
- Znaczny wzrost lub
- Na teren omawianej instalacji będą kierowane
cieplarnianych związana z
spadek liczby środków
samochody dostawcze. Harmonogramy transportów
działaniami towarzyszącymi,
transportu.
będą opracowane tak, aby w miarę największy
a także z infrastrukturą
- Emisja gazów
sposób ograniczyć emisję substancji do powietrza.
bezpośrednio związaną z
cieplarnianych związana
- Jak przedstawiono wcześniej ogrzewanie budynku
przedsięwzięciem.
z infrastrukturą
i wody odbywać się będzie z zastosowaniem pieca
towarzyszącą
opalanego ekogroszkiem.
przedsięwzięcia np.
instalacja grzewcza.
Pracownicy zakładu
zostaną
przeszkoleni
w
zakresie
działań
dotyczących
oszczędności wody pitnej, przewiduje się zastosowanie perlatorów – zmniejszenie zużycia
wody spowoduje zmniejszenie emisji pośredniej. Inwestycja będzie realizowana na takim
terenie, aby całkowicie wyeliminować wycinkę drzew. Ograniczenie emisji bezpośredniej
będzie wynikało z wyłączania silników pojazdów silnikowych przebywających na terenie
zamierzenia.
Tabela 3. Przedstawienie adaptacji przedsięwzięcia do zmian klimatu.
Problem związany ze zmianami
Środki adaptacyjne
Zakres analizy
klimatu
planowanego przedsięwzięcia
Fale upałów
Pochłanianie lub generowanie
Zamierzenie nie jest związane
wysokich temperatur przez
z
przedsięwzięcie.
temperatur
z
generowaniem
wysokich
w
związku
funkcjonowaniem.
budynek
z
Istniejący
wykonany
materiałów
jest
odpornych
na działanie wysokich temperatur,
nowy
zostanie
wykonany
z materiałów zgodnych z polskimi
i
europejskimi
normami
budowlanymi.
Emisja lotnych związków
Temat
został
organicznych LZO i tlenków azotu
wcześniej i wiąże się z emisją
przez przedsięwzięcie.
pochodząca
z
wyczerpany
ogrzewania
budynku i wody oraz ze spalania
17
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
paliwa
przez
samochody
dostawcze.
Dodatkowo
zauważyć,
że
emisja
należy
przedmiotowa
będzie
wynikała
z zastosowania rozpuszczalników
organicznych.
Zwiększona ilość dni bardzo
Budynki istniejący i planowany
upalnych, potencjalne ryzyko
będą
wystąpienia stresu cieplnego.
materiałów budowalnych, które
wykonane
z
takich
zapewniają odpowiednie warunki
dla pracownika podczas upałów.
Susze (długotrwałe, krótkotrwałe)
Zwiększenia zapotrzebowania
Realizacja
przedsięwzięcia
nie
przedsięwzięcia na wodę.
będzie wpływała na zwiększenie
poboru i zużycia wody pobieranej
z ujęcia gminnego.
Zwiększenie zanieczyszczania
Instalacja nie będzie generowała
wody, przy zmniejszonej
ścieków o zwiększonym ładunku
wydajności rozcieńczania,
zanieczyszczeń
wyższych temperaturach
do
i mętności.
przedsięwzięcia.
Ekstremalne opady, zalewanie
Lokalizacja przedsięwzięcia
-Analizowane
przez rzeki i gwałtowne powodzie.
względem obszarów zalewanych
Karcie… obszary, znajdują się
przez rzeki.
poza
sytuacji
w
stosunku
przed
realizacją
w
niniejszej
obszarami
powodziowego
Hydroportal
zagrożenia
(na
podstawie:
publikujący
mapy
zagrożenia powodziowego i mapy
ryzyka
powodziowego
w
pdf,
http://mapy.isok.gov.pl/imap/ ).
Zagrożenie związane
Analizowany w Karcie… obszar
z ekstremalnymi opadami.
znajduje się, zgodnie z danymi
Instytutu
Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, w strefie
o bardzo niskiej sumie opadów –
500 mm, a także objęty jest strefą
średniego zagrożenia wystąpienia
opadów gradu.
18
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
Burze i wiatry.
Zagrożenie ze strony burz
Konstrukcja
i silnych wiatrów
budynku
dla analizowanego
na
przedsięwzięcia.
z danymi Instytutu Meteorologii
i
planowanego
będzie
działanie
wiatru.
Gospodarki
znajduje
odporna
się
Zgodnie
Wodnej
obszar
w
strefie
III
wystąpienia
wiatru
o maksymalnych prędkościach.
Osuwiska
Lokalizacja przedsięwzięcia
Zgodnie z Programem Ochrony
w odniesieniu do obszarów
Środowiska dla Gminy Lubicz
narażonych na osuwiska,
na lata 2012-2015 z perspektywą
w tym np. powodowanymi
do 2019 na terenie inwestycji
intensywnymi opadami.
objętej przedmiotową Kartą… nie
występuje zagrożenie osuwania
się mas ziemnych.
Podnoszący się poziom mórz,
Lokalizacja przedsięwzięcia
Lokalizacja
erozja wybrzeża oraz intruzja wód
w odniesieniu do obszarów
w znacznej odległości od morza
zasolonych.
zagrożonych oddziaływaniem
decyduje
podnoszącego się poziomu mórz.
jakiegokolwiek wpływu na wody
Lokalizacja przedsięwzięcia
przedsięwzięcia
o
wykluczeniu
morskiej.
względem obszarów podatnych
na erozję wybrzeża.
Możliwość wystąpienia wycieku
substancji, które w konsekwencji
mogą doprowadzić do
zwiększenia intruzji wód
zasolonych.
Fale chłodu i śnieg. Szkody
Wpływ wystąpienia fal chłodu,
Planowany
wywołane zamarzaniem
opadów śniegu na
przedsięwzięcia
i odmarzaniem.
przedsięwzięcie.
wykonany będzie z materiałów
na
posiadających
terenie
budynek
zgodność
z zapisami polskich i europejskich
norm
budowlanych.
Materiał
z jakiego wykonany jest istniejący
budynek gwarantuje zachowanie
odporności na niskie temperatury.
19
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
Zaopatrzenie przedsięwzięcia w
Zamierzenie
nie
będzie
dodatkowe źródła energii.
potrzebowało dodatkowych źródeł
energii.
15. Powiązania z innymi przedsięwzięciami.
Realizowane zamierzenie nie będzie powiązane z innymi przedsięwzięciami,
realizowane jest indywidualnie.
16. Przedstawienie usytuowania zamierzenia względem jednolitych części
wód powierzchniowych i podziemnych) oraz zidentyfikowanie celów
środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać,
zgodnie z art. 38d i ew. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły,
dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 40, poz.
451). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim
kodem PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych, JCWPd osiągnęło dobrą ocenę stanu ilościowego
i dobrą ocenę stanu chemicznego. Jednocześnie wody te posiadają status niezagrożonych
osiągnięciem celów środowiskowych.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód
podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele
środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.
Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych
oznaczonej europejskim kodem PLRW20001928989 – Bacha od Zgniłki do ujścia
zaliczonych do regionu wodnego Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
20
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji potencjału i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych, przedmiotowe JCWP stanowią naturalne części
wód powierzchniowych, o złej ocenie stanu oraz zagrożeniu osiągnięcia założonych celów
środowiskowych.
Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie
przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu ekologicznego JCWP.
W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele
środowiskowe
dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych
wskaźników fizyko – chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan
ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie
chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu,
z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych. Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry
stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno
jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”,
Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla podziemnych następujące główne
cele środowiskowe:
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych,
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego
się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek
działalności człowieka.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzenie prac nie powinno stanowić
zagrożenia dla środowiska wodnego w rejonie inwestycji. Potencjalne zagrożenie może
stanowić ewentualna awaria sprzętu lub środków transportu. Należy zaznaczyć, iż prace
wykonywane będą z należytą dbałością i ostrożnością, dbałością o właściwą konserwację
i eksploatację sprzętu, środków transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki –
wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko wodne.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód
21
Przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowana na stolarnię
ze szwalnią i tapicernią (działalność nieuciążliwa)na działkach o nr ewid. 44/6 i 44/7 zlokalizowanych
w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz.
Inwestor: Livingsdesign Grażyna Czeszel
podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód
podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele
środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Inwestor zapewni
odpowiednią szczelność urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie instalacji
oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe.
…………………………………………..
podpis Wnioskodawcy
Jednocześnie informuje się, iż niniejsza „Karta...” został sporządzony przez pracowników
firmy EkoPolska Mojzesowicz Sp. k.:
- mgr inż. Damian Bębnista – opiekun projektu,
- mgr Piotr Murawski,
- mgr inż. Alicja Kortas-Mrugas,
- mgr inż. Anna Mojzesowicz,
- mgr inż. Adrianna Kochanowska,
- inż. Malwina Piekarska-Krychowiak,
- mgr inż. Krzysztof Jarocki.
22
Download