Pp 372.00 mnpm Pp 370.00 mnpm Pp 368.00 mnpm W = 3.9 m2 Pw

advertisement
KM 0+094
KM 0+042
372.30
0.00
3.50
5.00
ODLEGŁOŚCI
371.00
0.00
7.50
KM 0+060
Oś drogi
W = 1.5 m2
Pw = 3.5 m
N = 2.1 m2
Pn = 4.0 m
368.50
372.50
ODLEGŁOŚCI
RZĘDNE PROJEKTOWANE
5.50
373.50 373.70
RZĘDNE TERENU
RZĘDNE PROJEKTOWANE
370.00 369.88
RZĘDNE TERENU
375.00
P.p. 368.00 m.n.p.m
6.50
P.p. 372.00 m.n.p.m
Oś drogi
W = 4.6 m2
Pw = 6.0 m
N = 0.9 m2
Pn = 2.5 m
Oś drogi
W = 3.9 m2
Pw = 5.5 m
N = 1.2 m2
Pn = 3.5 m
RZĘDNE TERENU
374.00
372.00 372.70
370.80
ODLEGŁOŚCI
7.50
0.00
5.50
P.p. 370.00 m.n.p.m
RZĘDNE PROJEKTOWANE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Data opracowania: styczeń 2006r.
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Przekroje poprzeczne drogi
ul. Wypoczynkowej w km 0+000 do
km 0+115
Skala
1 : 100/100
Nr rys
4.5
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Treść rysunku :
Profil podłuŜny ul. Kotelnica
Skala
1 : 100/1000
Nr rys
4.3
Data opracowania: styczeń 2006r.
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1 : 50
583
Poszerzenie jezdni
150
100
50
350
75
Oś drogi
Ściek z kostki
Jezdnia
+ 7.0
2.0 %
0.0
+ 3.0
8
+ 6.0
2.0 %
ObrzeŜe betonowe 8 x 30 cm na podsypce piaskowej
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm
8 cm
5 cm
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką
mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2
Istniejąca podbudowa i nawierzchnia z kostki beton
20 cm
20 cm
53 cm
Nawierzchnia warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
Razem
Szczegół odwodniena
SKALA 1 : 50
+ 7.0
2.0 %
+ 3.0
+ 6.0
2.0 %
SZCZEGÓŁ OBRZEśA
SKALA 1 : 10
6
8
Studzienka wodościekowa
6
30
OBRZEśE BETONOWE 8 x 30
43
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
10
3
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
BETON KLASY B -15
20
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Przekroj poprzeczny ul. Kotelnica
w km 0+140 do km 0+323
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 50
1 : 10
Nr rys
4.6
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1 : 50
583
Płyta ,,JOMB,, 60 x 80 x 10 cm
Korytka betonowe 20 x 25 cm
+ 6.0
Poszerzenie jezdni
150
100
50
350
+ 3.0
75
Jezdnia
Oś drogi
Ściek z kostki
8
+ 7.0
0.0
2.0 %
2.0 %
ObrzeŜe betonowe 8 x 30 cm na podsypce piaskowej
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
Razem
8 cm
Nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm
5 cm
20 cm
20 cm
53 cm
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką
mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2
Istniejąca podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
Szczegół odwodniena
SKALA 1 : 50
+ 7.0
2.0 %
+ 3.0
+ 6.0
2.0 %
SZCZEGÓŁ OBRZEśA
SKALA 1 : 10
6
8
Studzienka wodościekowa
6
43
30
OBRZEśE BETONOWE 8 x 30
10
3
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
BETON KLASY B -15
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
20
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Przekroj poprzeczny ul. Kotelnica
w km 0+345 do km 0+633
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 50
1 : 10
Nr rys
4.7
PRZEKRÓJ A - A
PRZEKRÓJ B - B
23.5
65
Wpust uliczny Ŝeliwny przejazdowy typu cięŜkiego
25
15
Pierścień Ŝelbetowy O 65 cm z betonu
wibrowanego klasy B - 20
C
o 46
15
C
45
Płyta Ŝelbetowa O 62 /15 cm z betonu
wibrowanego klasy B - 20
H zmienne wg profilu
25
o 50
20
Kręgi betonowe średnicy 50 cm z betonu Ŝwirowego klasy B - 25
Płyta fundamentowa grubości 15 cm z betonu B - 15
73
Podsypka Ŝwirowa grubości 7 cm
PRZEKRÓJ C - C
B
113
93
45
A
A
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
65
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
B
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Studzienka wodościekowa
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 20
Nr rys
4.13
SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA
SKALA 1 : 20
Izolacja
Grunt rodzimy
Fundament betonowy B -10 grubości 10 cm
Fundament z pospółki grubości 10 cm
20
Rura betonowe średnicy 30 cm
30
40
H wg. profilu
SKALA 1 : 50
Umocnienie aŜurowe palami szalunkowymi ( wypraskami )
Zasypka gruntem rodzimym
bez kamieni do wysokości 30 cm nad rurą
Rura z betonu Ŝwirowego średnicy 30 cm
Ława betonowa z beton B - 15 grubości 10 cm
Podsypka z pospółki grubości 10 cm
Dren PCKL O 113
Obsypka z pospółki grubości 20 cm
20
40
40
40
120
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Posadowienie kolektora
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 20
Nr rys
4.11
SZCZEGÓŁ KORYTKA Z KRATĄ STALOWA
SKALA
1 : 10
Pręty stalowe O 16 mm
Rura kwadratowa 40 x 40 x 4 mm
20
Kątownik 50 x 50 x 5 mm
Korytka Ŝelbetowe 20 x 25 cm
25
Widok z góry
SKALA
50
1 : 10
50
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
50
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Korytka Ŝelbetowe z kratą stalową
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 10
Nr rys
4.14
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1 : 50
583
Poszerzenie jezdni
150
100
50
350
75
Oś drogi
Ściek z kostki
Jezdnia
+ 7.0
2.0 %
0.0
+ 3.0
8
Płyta ,,JOMB,, 60 x 80 x 10 cm
Korytka betonowe 20 x 25 cm
+ 6.0
2.0 %
ObrzeŜe betonowe 8 x 30 cm na podsypce piaskowej
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką
mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2
Istniejąca podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
8 cm
5 cm
20 cm
20 cm
53 cm
Nawierzchnia warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
Razem
SZCZEGÓŁ OBRZEśA
SKALA 1 : 10
6
8
6
30
OBRZEśE BETONOWE 8 x 30
43
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
10
3
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
BETON KLASY B -15
20
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Przekroj poprzeczny ul. Kotelnica
w km 0+000 do km 0+140
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 50
1 : 10
Nr rys
4.5
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1 : 50
583
Poszerzenie jezdni
150
100
50
350
75
Oś drogi
Ściek z kostki
Jezdnia
+ 7.0
2.0 %
0.0
+ 3.0
8
+ 6.0
2.0 %
ObrzeŜe betonowe 8 x 30 cm na podsypce piaskowej
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką
mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2
Istniejąca podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej
Płyta ,,JOMB,, 60 x 80 x 10 cm
Korytka betonowe 20 x 25 cm
8 cm
5 cm
20 cm
20 cm
53 cm
Nawierzchnia warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
Razem
SZCZEGÓŁ OBRZEśA
SKALA 1 : 10
6
8
6
OBRZEśE BETONOWE 8 x 30
43
30
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
10
3
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
BETON KLASY B -15
20
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Przekroj poprzeczny ul. Kotelnica
w km 0+770 do km 0+840
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 50
1 : 10
Nr rys
4.8
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1 : 50
500
75
350
Oś drogi
75
+ 7.0
0.0
2.0 %
1
60
:1
60
7.0 %
40
1:
1 .5
7.0 %
1:
1.5
90
Pobocze utwardzone tłuczniem kamiennym 8 cm
4 cm
4 cm
20 cm
20 cm
48 cm
Nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Nawierzchnia warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
Razem
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Przekroj poprzeczny ul. Wypoczynkowej
w km 0+000 do km 0+102
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 50
Nr rys
4.9
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1 : 50
583
+ 6.0
+ 3.0
2.0 %
75
Jezdnia
Oś drogi
50
Ściek z kostki
100
Płyta ,,JOMB,, 60 x 80 x 10 cm
Korytka betonowe 20 x 25 cm
350
150
8
+ 7.0
0.0
2.0 %
ObrzeŜe betonowe 8 x 30 cm na podsypce piaskowej
Nawierzchnia warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
Razem
8 cm
5 cm
4 cm
4 cm
20 cm
20 cm
53 cm
20 cm
20 cm
48 cm
Nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Nawierzchnia warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
Razem
Szczegół odwodniena
SKALA 1 : 50
+ 6.0
+ 7.0
+ 3.0
2.0 %
2.0 %
SZCZEGÓŁ OBRZEśA
SKALA 1 : 10
6
8
6
Studzienka wodościekowa
43
30
OBRZEśE BETONOWE 8 x 30
10
3
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
BETON KLASY B -15
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
20
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Przekroj poprzeczny ul. Wypoczynkowej
w km 0+102 do km 0+228
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 50
1 : 10
Nr rys
4.10
PRZEKRÓJ A - A
PRZEKRÓJ B - B
17
Właz Ŝeliwny uliczny przejazdowy typu lekkiego
Płyta Ŝelbetowa 170 / 60 grubości 12 cm
Lepik asfaltowy + 2 x papa
mineralizowana
25
60
25
12
Izolacja pozioma
100
Wieniec Ŝelbetowa 170 / 120 grubości 25 cm
25
Izolacja pionowa roztwór
asfaltowy Abizol R x 2
Komora z kręgów Ŝelbetowych średnicy 100 cm
C
H wg profilu
C
Uszczelnienie sznurem smołowym , kitem fugowym
i zaprawą cementową
Stopnie złazowe
30
30
30
Dolna część komory wykonana jako monolityczna ( na mokro )
z betonu hydrotechnicznego klasy B - 25 grubości 20 cm
Płyta denna z betonu hydrotechnicznego klasy B - 25 grubości 25 cm
Uszczelnienie sznurem smołowym , kitem fugowym
i zaprawą cementową
Chudy beton B - 7.5 grubości 10 cm
100
100
140
140
PRZEKRÓJ C - C
B
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jerzy Koziołek
34-300 śywiec ul. Łączki 6
tel. 033 861 22 72
A
30
30
A
Opracował:
mgr inŜ. Jerzy Koziołek
Nr ewid.uprawnień 70/M/84
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Sprawdził:
mgr inŜ. Andrzej Wydra
Nr ewid.uprawnień 128/KW/72
Konstrukcyjno-inŜynieryjne
Obiekt :
Remont drogi gminnej ul. Kotelnica oraz
ul. Wypoczynkowa w Międzybrodziu Bialskim
Remont nawierzchni, poszerzenie jezdni,
poprawa odwodnienia, kanalizacja deszczowa
Temat opracowania:
Projekt budowlany
Treść rysunku :
Studzienka kanalizacyjna
B
Data opracowania: styczeń 2006r.
Skala
1 : 20
Nr rys
4.12
Download