plan rozwoju lokalnego

advertisement
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY LUBICZ
na lata 2006-2015
Lubicz 2006
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Spis treści:
I.
Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
II AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU
2.1. położenie, powierzchnia, ludność
2.2 środowisko przyrodnicze
2.3. turystyka
2.4. zagospodarowanie przestrzenne:
2.4.1. uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
2.4.2. infrastruktura techniczna: (np. stan systemu komunikacji, infrastruktury technicznej, w
tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz
gospodarki odpadami)
2.4.3. stan obiektów dziedzictwa kulturowego
2.5. gospodarka
2.5.1. głównie pracodawcy/struktura i trendy
2.5.2. struktura podstawowych branż na trenie gminy/powiatu - trendy
2.5.3. ilość osób zatrudnionych w danych sektorach – struktura – trendy
2.5.4. identyfikacja problemów
2.6. sfera społeczna
2.6.1. sytuacja demograficzna i społeczna terenu, w tym wielkość populacji, jej wiek,
poziom wykształcenia i jego specyfika, wielkość populacji w wieku produkcyjnym
oraz poziom bezrobocia
2.6.2. warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa
2.6.3. określenie grup społecznych wymagających wsparcia
2.6.4. rynek pracy,
2.6.5. identyfikacja problemów
III ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA OBSZARZE
GMINY LUBICZ
3.1.zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej
3.2.zmiany w sposobie użytkowania terenu
3.3.rozwój systemu komunikacji i infrastruktury
3.4.poprawa stanu środowiska naturalnego
3.5.poprawa stanu środowiska kulturowego
3.6.poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze
zamieszkania,
IV. REALIZACJA ZADAŃ i PROJEKTÓW
4.1. Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006;
2
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
4.2. Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach – projekty
długoterminowe
V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI
NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA
VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
VII. PLAN FINANSOWY
VIII. SYSTEM WDRAŻANIA
IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
9.1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego,
9.2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego,
9.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarządowymi,
9.4. Public Relations planu rozwoju lokalnego.
Załączniki
1. Kwestionariusz ankiety do badań potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy
Lubicz
2. Zmiany liczby ludności poszczególnych sołectw Gminy Lubicz w l. 1995-2005
3. Schemat aglomeracji „Grębocin” (wewnątrz aglomeracji toruńskiej) dla potrzeb
kanalizacyjnych (projekt)
4. Schemat aglomeracji „Lubicz” dla potrzeb kanalizacyjnych (projekt)
3
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
I.
Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz ma ambicje być najważniejszym dokumentem
określającym kierunki rozwoju Gminy odniesione do trendów stymulowanych przez Politykę
Strukturalną Unii Europejskiej.
Plan Rozwoju Lokalnego został utworzony w celu efektywnego korzystania z funduszy
strukturalnych przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz
innych programów operacyjnych odnoszących się do środków wsparcia Unii Europejskiej.
Plan Rozwoju Lokalnego (dalej zwany skrótowo PRL) gminy Lubicz odnosi się
bezpośrednio do następujących dokumentów:

Strategia Rozwoju Gminy Lubicz z 1999 roku uchwalona przez Radę Gminy Lubicz
w dniu 22 grudnia 1999 r. uchwałą nr XVII/274/99.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
z dnia 2 października 2000 roku uchwałą Nr XXVI/405/2000

Program ochrony i środowiska i Plan gospodarki odpadami gminy Lubicz na lata
2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020, uchwalony Przez Radę Gminy Lubicz na
sesji w dniu 30 czerwca 2004 r. uchwałą nr XXII/291/04.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich obszaru „Lokalnej Grupy
Działania Podgrodzie Toruńskie”, przygotowana w okresie stycznia – maja 2006 roku
dla celów realizacji inicjatywy wspólnotowej LEADER+
Obszarem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz będzie gmina wiejska
Lubicz. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje lata 2006-2015. Okres ten podyktowany jest
dostosowaniem perspektywy rozwoju Gminy do oferty dofinansowania projektów z budżetu
Unii Europejskiej na lata 2007-2013, z perspektywą wydatkowania środków do roku 2015
(zgodnie z unijną zasadą „n+2”).
Plan Rozwoju Lokalnego powstawał w procesie uspołecznionym
- jego najbardziej
istotne elementy związane z propozycjami konkretnych działań i priorytetami rozwojowymi
były konsultowane ze społecznościami wchodzącymi w skład Gminy oraz proponowane
przez samych mieszkańców.
4
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Propozycje padały podczas zebrań wiejskich, organizowanych w okresie grudnia 2005 r. –
kwietnia 2006 roku.
Nad Planem pracował zespół ekspertów Urzędu Gminy Lubicz oraz Radni Rady Gminy –
tworzący Komitet d.s. Planu Rozwoju Lokalnego, powołany przez radę Gminy, na wniosek
Wójta, w dniu 14 grudnia 2005 roku.
Najważniejszym jednak elementem uspołecznienia procesu tworzenia Planu Rozwoju
Lokalnego było zorganizowanie, przeprowadzenie i uwzględnienie w pracach wyników badań
ankietowych w Gminie Lubicz.
Badania zostały przeprowadzone w okresie stycznia- marca 2006 roku, we wszystkich
sołectwach Gminy. Poprzez sołtysów wydano mieszkańcom ponad 335 ankiet, z których
ponad 300 wróciło do Urzędu Gminy. Ankiety zostały wprowadzone do stworzonej bazy
danych, a następnie poddane obróbce statystycznej. Wyniki badań zostały zaprezentowane w
części III Planu, zaś kwestionariusz ankiety stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
Zestawienie ankiet:
Miejscowość
Liczba ankiet
1.
Brzezinko
10
2.
Brzeźno
10
3.
Grabowiec
15
4.
Grębocin
40
5.
Gronowo
20
6.
Gronówko
5
7.
Jedwabno
10
8.
Józefowo
5
9.
Kopanino
10
10.
Krobia
20
11.
Lubicz Dolny
40
12.
Lubicz Górny
40
13.
Mierzynek
10
14.
Młyniec I
15
15.
Młyniec II
15
16.
Nowa Wieś
10
17.
Rogowo
10
18.
Rogówko
15
Lp.
5
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
19.
Złotoria
35
Gmina Lubicz
335
Ostatnim
wreszcie,
aczkolwiek
niezwykle
istotnym,
elementem
kształtującym
powstawanie Planu Rozwoju Lokalnego, stało się wejście Gminy Lubicz w skład terytorium
aktywności Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie toruńskie”, finansowanej z środków
unijnej inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich LEADER+ (4 stycznia 2006 roku).
W ramach projektu stworzona została Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich,
obejmująca swym zasięgiem także Gminę Lubicz. Strategia ta jest w pełni uspołecznionym,
oddolnie stworzonym dokumentem, z którym Plan Rozwoju Lokalnego powinien
korespondować.
II.
AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU
2.1. Położenie, powierzchnia, ludność
Położenie Gminy na tle powiatu toruńskiego
6
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
7
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Mapa Gminy Lubicz
8
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Obszar gminy Lubicz znajduje się w północno-wschodniej części powiatu
toruńskiego, bezpośrednio na wschód od miasta Torunia i przy granicy z powiatem golubskodobrzyńskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 10603 ha. W strukturze
użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 7305 ha (67,5%
powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 2070 ha, co stanowi 19,6%.tereny
mieszkalne 767 ha, zaś nieużytki – 205 ha.
Gmina Lubicz sąsiaduje z miastem Toruń oraz gminami: Łysomice, Obrowo i Wielka
Nieszawka (powiat toruński ziemski) oraz Ciechocin i Kowalewo Pomorskie (powiat
golubsko-dobrzyński). Siedzibą gminy jest miejscowość Lubicz Dolny oddalona około 9 km
od Torunia.
Obszar gminy odznacza się nieregularnym kształtem. Jest wydłużony na kierunku
północ-południe. Pod względem fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego
(1988) obszar gminy leży w obrębie trzech jednostek fizycznogeograficznych, tj. Kotliny
Toruńskiej (południowa część gminy), Pojezierza Chełmińskiego (północno-zachodnia część)
oraz Doliny Drwęcy (wschodnia część gminy).
Według podziału na regiony naturalne R. Galona, obszar gminy znajduje się w obrębie
Równiny Chełmżyńskiej, Pagórków Wąbrzeskich, Doliny Środkowej i Dolnej Drwęcy oraz
Wydm Toruńskich.
Pod względem hydrograficznym przeważająca część obszaru gminy znajduje się w
zlewni Drwęcy, tylko zachodnia część znajduje się w zlewni Strugi Toruńskiej, a jedynie
niewielkie fragmenty w południowej części gminy znajdują się w obrębie zlewni Strugi
Jordan i Przyrzecza Wisły.
Najwyżej położony punkt na terenie gminy wznosi się 106,7 m n.p.m. (w rejonie wsi
Gronowo), zaś najniżej położony (ujście Drwęcy do Wisły) 36,2 m n.p.m.
Pod względem administracyjnym obszar gminy dzieli się na 17 sołectw (oraz19 wsi).
W porównaniu z innymi gminami wiejskimi regionu gmina Lubicz wyróżnia się wysokim
stopniem urbanizacji.
2.1.1 Demografia
W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje się stały wzrost liczby ludności gminy
Lubicz. Jest najludniejszą gminą wiejską województwa kujawsko-pomorskiego. O ile na
koniec 1996 r. obszar gminy zamieszkiwały 13882 osoby, to na koniec 1998 r. zwiększyła się
9
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
ona do 14167 osób i na koniec 2002 r. do 14607 osób, zaś obecnie przekracza znacznie 16
tysięcy mieszkańców. . Prognoza demograficzna zakłada stały wzrost liczby ludności gminy..
Można przewidywać, że przyrost będzie osiągał nawet 350-400 osób rocznie. Zwiększanie się
liczby ludności gminy Lubicz jest wynikiem migracji ludności na teren gminy, co jest
skutkiem
intensywnego
rozwoju
jednorodzinnego
i
wielorodzinnego
budownictwa
mieszkaniowego, a nie następuje wskutek przyrostu naturalnego. Migrujący na teren gminy to
głównie mieszkańcy Torunia.
Wzrost populacji gminy przez ludność napływową może w najbliższej przyszłości
zmienić strukturę wieku mieszkańców i zwiększanie się liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym. Może jednak także generować pewne napięcia i
konflikty, związane z faktem znacznego udziału w ogólnej liczbie mieszkańców pewnych
sołectw (Krobia, Złotoria, Lubicz Górny, Grębocin) ludności napływowej i jej utrudniona
asymilacją. Z pewnością będzie generować zupełnie inne potrzeby zgłaszane przez ludność
władzom lokalnym: związane przede wszystkim z podnoszeniem jakości życia, opieka nad
osobami starszymi oraz zaspokojeniem potrzeb związanych ze spędzaniem czasu wolnego.
Rozkład populacji poszczególnych miejscowości wygląda następująco:
Ludność gminy Lubicz
wg. stanu na dzień 31.12.2005 r.
Lp.
Miejscowość
Pobyt stały
Pobyt
Ogółem
ogółem
czasowy
pobyt stały
w tym:
mężczyzn kobiet
+ czasowy
1
Brzezinko
255
136
119
2
257
2
Brzeźno
358
177
181
18
376
3
Grabowiec
581
303
278
14
595
4
Grębocin
2123
1054
1069
61
2184
5
Gronowo
820
399
421
35
855
6
Gronówko
148
73
75
5
153
7
Jedwabno
392
199
193
11
403
8
Józefowo
137
70
67
2
139
9
Kopanino
208
112
96
7
215
10
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
10
Krobia
1041
508
533
23
1064
11
Lubicz Dolny
2386
1154
1232
72
2458
12
Lubicz Górny
3351
1604
1747
105
3456
13
Mierzynek
256
125
131
9
265
14
Młyniec Drugi
468
225
243
4
472
15
Młyniec Pierwszy
547
275
272
8
555
16
Nowa Wieś
279
136
143
15
294
17
Rogowo
326
165
161
7
333
18
Rogówko
608
312
296
9
617
19
Złotoria
1736
850
886
44
1780
Ogółem:
16020
7877
8143
451
16471
W celu lepszego zrozumienia sytuacji demograficznej Gminy, która należy do raczej
nietypowych w regionie i w kraj, proponujemy także zapoznać się z częścią 2.6 Planu oraz
Załącznikiem nr 1, gdzie dokonano graficznych prezentacji zmian liczby ludności
poszczególnych sołectwa w latach 1995 – 2005.
Powierzchnia miejscowości
Powierzchnia miejscowości w ha
Miejscowość
Powierzchnia w ha
Brzezinko
350,8189 ha
Brzeźno
369,3306 ha
Grabowiec
844,4735 ha
Grębocin
1050,9631 ha
Gronowo + Gronówko 1392,2261 ha
Jedwabno
481,8732 ha
Józefowo
198,1169 ha
Kopanino
632,7402 ha
Krobia
412,5472 ha
Lubicz Górny
176,9076 ha
11
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Lubicz Dolny
801,3248 ha
Mierzynek
412,1986 ha
Młyniec Pierwszy
564,4247 ha
Młyniec Drugi
645,1073 ha
Nowa Wieś
580,1951 ha
Rogowo
535,9629 ha
Rogówko
570,7959 ha
Złotoria
524,4312 ha
2.2. Środowisko przyrodnicze
Obszar gminy leży w obrębie trzech jednostek fizyczno-geograficznych:
Kotliny Toruńskiej (południowa część gminy), Pojezierza Chełmińskiego (północnozachodnio część) oraz Doliny Drwęcy (wschodnia część gminy).
Pod względem hydrograficznym przeważająca część obszaru gminy znajduje się w
zlewni rzeki Drwęcy, zachodnia część znajduje się w zlewni Strugi Toruńskiej, a tylko
niewielkie fragmenty w południowej w części gminy znajdują się w obrębie zlewni Strugi
i Jordan i przyrzecza Wisły.
Najwyżej położony punkt na terenie gminy wznosi się 106,7 m n.p.m. (w rejonie wsi
Gronowo), zaś najniżej położony znajduje się przy ujściu Drwęcy do Wisły 36,2 m n.p.m.
Na terenie gminy przeważają dwa podstawowe typy krajobrazu, wysoczyzny
morenowej i krajobrazu dolinnego rzek Wisły i Drwęcy. Wysoczyzna morenowa
przeważnie płaska lub lekko falista wznosi się średnio 85-90 m n.p.m. Zabudowana jest z
gliny i
pisaków
zwałowych.
Wysoczyznę
urozmaicają
niewielkie
zagłębienia
wytopiskowe, których dna są często podmokłe lub wypełnione wodą oraz wąska i płytka
dolina Strugi Toruńskiej. W rejonie Gronowa, Gronówka i Grębocina ponad poziom
wysoczyzny wznoszą się niewysokie (5-10 m wysokości względnej) pagórki morenowe.
Od północnego-wschodu wysoczyzna morenowa graniczy obszarem sandrowym (wzdłuż
Strugi Rychnowskiej). Powierzchnia wysoczyzny oddzielona jest od doliny Wisły i doliny
Drwęcy załomem o zmiennej wysokości (od 15m w rejonie Lubicz Dolnego do 30 m w
rejonie Krobi czy Brzezinka) i zróżnicowanym zachyleniu stoków. Dna doliny, zarówno
Wisły, jaki i Drwęcy łagodnie obniżają się w kierunku koryt rzek. Urozmaicają je
12
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
poziomy terasowe, na których w rejonie Kopanina i Grabowca wykształciły się niewielkie
formy wydmowe.
Obszar wysoczyzny morenowej, jak również niektóre poziomy terasowe są
praktycznie bezleśne. Rosnące tu w przeszłości lasy na siedliskach grądowych zostały
wykarczowane, a grunt przeznaczone pod użytkowanie rolnicze. Pod względem
genetycznym na wysoczyźnie przeważają gleby brunatnoziemne i bielicowe. W części
dolinnej przeważają gleby piaskowe różnych typów genetycznych, genetycznych
miejscami także mady i gleby organiczne. Z punktu widzenia ich wartości dla uprawy
przeważają wśród nich grunty średnich i dobrych klas bonitacyjnych, tj. IV klasy (łącznie
30,9 % powierzchni gruntów ornych) i klasy III b (27%). Stosunkowo duży jest odsetek
gruntów ornych V klasy (17,3 %) i VI klasy (12,0%). Powyższe wskazuje, że obok
terenów o przydatności rolniczej, występują w gminie treny, które można przeznaczać dla
lokalizacja działalności gospodarczych nie związanych z uprawą ziemi. Ogólny wskaźnik
jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oszacowany przez Instytut Uprawy i
Nawożenia Gleb w Puławach obliczony na 65,2 pkt., jest nieco niższy od średniej dla
województwa, zbliżony do średniej dla powiatu.
Lasy na terenie gminy Lubicz zajmują powierzchnię 1904 ha i rozmieszczone są
nierównomiernie. Znajdują się głownie w południowej części gminy w rejonie Grabowca,
Kopanino i Nowej Wsi oraz w północnej części gminy w rejonie Grabowca i Gronówka.
Większość lasów to lasy państwowe będące w zarządzie Nadleśnictw Dobrzejewice i
Golub-Dobrzyń. Przeważają lasy na siedliska boru świeżego orz boru mieszanego
świeżego. Dominują zdecydowanie drzewostany sosnowe młodszych klas wiekowych z
niewielkim udziałem gatunków liściastych: brzozy, lipy, dębu i olchy.
Obszar gminy Lubicz jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Osią
hydrograficzną obszaru gminy jest rzeka Drwęca przyjmująca szereg dopływów: Strugę
Rychnowską, Jordan, Strugę Lubicką i Bywkę. Część obszaru gminy leży w zlewni Strugi
Toruńskiej, część w zlewni Strugi Młyńskiej. Jednak najważniejsza rzeką jest Drwęca, ze
względu na funkcje ekologiczną (rezerwat przyrody) i gospodarczą (źródło wody pitnej
dla miasta Torunia). Przepływ w rzece przy ujściu do Wisły dochodzi do 30m 3/s. Bardzo
ubogie są natomiast zasoby wód stojących. Największym jeziorem na terenie gminy jest
akwen w Józefowie o powierzchni około 4,4 ha. Jezioro jest wykorzystywane na potrzeby
rekreacji i wypoczynku świątecznego (plaża, kąpielisko i pole namiotowe) oraz
wędkarstwa. Ponadto na terenie gminy znajduje się szereg niewielkich śródpolnych
„oczek” wodnych wypełniających dna zagłębień wytopiskowych. W Nowej Wsi znajdują
13
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
się ponadto dwa zbiorniki w wyrobiskach kruszywa, z których jedno o powierzchni około
0,5 ha jest wykorzystywane dla rekreacji. Oprócz tego, na terenie gminy znajduje się kilka
stawów przeznaczonych dla hodowli ryb.
Gmina Lubicz jest zasobna w surowce mineralne, w szczególności kruszywa naturalne
i iły. Udokumentowane złoża kruszywa znajdują się w rejonie wsi Młyniec, Mierzynek i
Józefowo. Kruszywo jest w kilku miejscach eksploatowane na skalę przemysłową. Złoże
surowców ilastych eksploatowane jest w pobliżu Grębocina. Zasoby kruszywa
(udokumentowane i perspektywiczne) ocenia się ponad 5 mln ton, natomiast iłów na
około 1,2 mln ton.
Na terenie gminy Lubicz znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony
krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody.
Część gminy Lubicz o powierzchni 3810 ha (35,9 % jej powierzchni) w otoczeniu
doliny rzeki Drwęcy i w dolinie Strugi Rychnowskiej znajduje się w granicach obszaru
chronionego krajobrazu pn. Obszar doliny Drwęcy.
Formą o najwyższej randze ochrony na terenie gminy jest rezerwat przyrody „Rzeka
Drwęca”. Ochroną objęto koryto rzeki wraz z przybrzeżnym pasem o szerokości 5 m po obu
stronach rzeki. Celem uznania rezerwatu jest ochrona środowiska wodnego i ryb w nim
bytujących, w szczególności pstrąga, łososia, troci i certy. W granicach gminy znajduje się
część rezerwatu o powierzchni 67,84 ha. Ponadto na terenie gminy Lubicz znajduje się 9
pomników przyrody, pojedynczych drzew: 8 dębów, 1 lipa oraz 11 śródleśnych użytków
ekologicznych, za które uznano będące w zaniku zatorfione rynny dawnych jezior i tereny
bagienne.
W gminie Lubicz zachowały się parki podworskie w: Brzezinku 2,00 ha, Grębocinie
1,30 ha, Lubicz Dolny 3,20 ha, Gronowie 2,90 ha, Gronówku 4,50 ha i Jedwabnie 4,40 ha.
Parki W Gronowie, Gronówku i Jedwabnie wpisane są do rejestru zabytków i podlegają
ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury.
Dodatkowo na terenie gminy znajdują się zabytki przyrodnicze:
P. OPIS
OBWÓD (CM) WYSOKOŚĆ POŁOŻENIE ROK UZNANIA
1. dąb szypułkowy
520
25
Lubicz Dolny
1979
2. dąb szypułkowy
495
22
Kopanino
1980
3. dąb szypułkowy
569
24
Młyniec Drugi
1982
4. lipa drobnolistna
530
17
Jedwabno
1986
14
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
5. dąb szypułkowy
378
18
Grębocin
1993
6. dąb szypułkowy
476
19
Kopanino
1998
7. dąb szypułkowy
380
20
Nowa Wieś
1998
8. dąb szypułkowy
363
23
Gronówko
1998
9. dąb szypułkowy
492
22
Kopanino
1998
10. dąb szypułkowy
392
26
Złotoria
2004
2.3. Turystyka
Gmina Lubicz nie posiada charakteru ściśle turystycznego. Mimo to realizacja zadań
związanych z rozwijaniem zaplecza turystycznego jest jednym z ważniejszych elementów
rozwoju obszarów wiejskich.
Funkcje turystyczne realizowane są głownie poprzez aktywność typowo rekreacyjną i
turystykę krótkoterminową i nie-masową. Opiera się ona na dwóch założeniach:

krótki wypoczynek oferowany mieszkańcom pobliskiego Torunia (jednodniowy)

dłuższy wypoczynek, oferowany klientom spoza miasta Torunia (kilkudniowy,
weekendowy, tygodniowy)
Funkcje turystyczno – rekreacyjne są od końca lat 90-tych integrowane, poprzez realizację
zadań o charakterze infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Zrealizowano jak dotąd jedną
ścieżkę rowerową, prowadzącą przez atrakcyjne przyrodniczo miejsca w gminie, zaś w
trakcie realizacji jest kolejna ścieżka rowerowa łącząc dwie największe miejscowości gminy –
Lubicz i Grębocin, która z pewnością uczęszczana będzie przez cyklistów z Torunia i z terenu
gminy. Poprawi ona bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się wzdłuż drogi
powiatowej numer 552.
Główne atrakcje turystyczne, oczywiście poza zabytkami wymienionymi w Cz 2.4.4,
to:

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
15
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz

Grębocin - cmentarz ewangelicki, nieczynny ( najstarsze nagrobki z 1812 i 1818
r.), budynek dawnej pastorówki murowany z ok. XIX w., cmentarz przykościelny
z ok. 1930 r.,

Grębocin - zespół dawnego folwarku składający się z dworu murowanego z cegły
ok.1754 r., parku podworskiego krajobrazowego o pow. 1,3 ha z końca XIX w. z
zachowaną aleją lipowo- kasztanową ,

Grębocin - -dawna szkoła i mieszkania z około 1910 r.

Grębocin -domy mieszkalne z około 1900 r.

Brzezinko - Założenie dworskie:
- dwór murowany z cegły z ok. XIX w.
- park dworski o powierzchni 2 ha

Brzezinko - Zabudowa mieszkaniowa:
- dwa domy z XIX w.
- chata drewniana z ok. 1930 r.

Brzezinko - Zespoły sakralne:
- kaplica rzymsko-katolicka p.w. św. Rocha z ok. 1884 r. oraz mur z cegły.
- cmentarz katolicki (nieczynny) z ok. 1884 r.
- cmentarz ewangelicki (nieczynny) z początku XX w.
16
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz

Brzeźno - Dom murowany z ok. 1920 r. i Spichlerz murowany z ok. 1910

Złotoria - Stary most żelazny - ma długość 54 m i zbudowany został w 1893 roku.
Koszt budowy wyniósł 38 tys. marek. Most został wysadzony podczas kampanii
wrześniowej przez saperów armii "Pomorze" . Jego odbudowanie nastąpiło w
latach 1940-41.
-Budynek dawnej szkoły ewangelickiej ( niemieckiej ) z poł. XIX wieku. Stoi on w
obrębie ulicy Pomorskiej i Szkolnej. Obecnie mieści się w niej biblioteka szkolna i
publiczna.
-Neogotyckie kapliczki.
-Domy i budynki gospodarcze - są określane jako zabudowa o wartościach
kulturowych. Do dziś zachowało się ich niewiele, głównie przy ul. Toruńskiej,
Pomorskiej, Szkolnej i Ciechocińskiej.

Gronowo:
- stanowisko archeologiczne posiadające własną formę krajobrazową ( grodzisko) – n.
niem. Burgmall,
-zespoły sakralne ( cmentarz przykościelny- katolicki z końca XIX w.)
-obiekty sakralne( cmentarz rodowy nieczynny, grobowiec- mauzoleum rodziny von
Wolff, murowany na planie koła z 1860 r.),
-założenie dworskie z folwarkiem ,
-folwark proboszcza,
-aleja lipowa od wsi ku leśniczówce i mauzoleum,
-zabudowa mieszkaniowa tj. dawne czworaki i sześcioraki, zajazd, organistówka i
leśniczówka.

Krobia wieś:
-cmentarz katolicki( nieczynny) , najstarsze nagrobki pochodzą z 1910 r.
-zabudowa mieszkaniowa tj. chaty drewniane XIX w. , domy murowane XIX/XX w.

Krobia nad szosą:
- zabudowa mieszkaniowa tj. tj. chaty drewniane XIX w. , domy murowane XIX/XX
w.

Młyniec Pierwszy
- cmentarz ewangelicki( nieczynny) z XIX w. o pow. 0,09 ha.
- zabudowa mieszkaniowa tj. domy murowane( z ok. 1900 r.) i chaty drewniane kryte
strzechą ( z ok. poł. XIX w.)
17
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz

Rogowo:
- Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko- katolicki parafialny p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego, który został wpisany do rejestru zabytków 30.04.1930 r.( A/118/40).
Kościół wybudowany został z kamienia polnego i częściowo z cegły w połowie XIV
w. Od 1565 r. do 1945 r. był kościołem protestanckim.
- Do obiektów o wartości historyczno-kulturowej zaliczyć można także zespół
sakralny składający się z neogotyckiej dzwonnicy wolnostojącej na terenie
przykościelnym z XIX/XX w. z dzwonem z 1545 r. Także cmentarz parafialny
(czynny) z ok. XIV w.i 1 ćw. XX w.

Grabowiec:
- obiekty sakralne, do których zalicza się dawny kościół ewangelicki, obecnie filialny,
rzymsko-katolicki p.w. Chrystusa Króla, murowany z cegły, na kamiennej
podmurówce z 1926 r.
- zabudowa mieszkaniowa tj. chaty drewniane z ok. XIX w. oraz domy murowane z
ok. XIX w.
- młyn drewniany z około XIX w.

Jedwabno:
-zespół folwarczny składający się z: kuźni-warsztatu, wozowni-stajni murowanych z
cegły z ok. XIX w., spichlerz- pompownia murowane z cegły z k. XIX w., obory,
chlewni, stodoły, szopy i bramy parku.
Budynki folwarczne ulegały po 1945 r. licznym przebudowom.
-cmentarz bezwyznaniowy – Gräberfeld, całkowicie zatarty,
-zabudowa mieszkaniowa, murowana z około 1900 r.

Gronówko:
-założenie dworskie – zespół folwarczny składający się z dworu (XIX w.), dom
ogrodnika (XIX-XX w.), obory ( 1934 r.), bramy wjazdowej do folwarku.

Kopanino:
-cmentarz ewangelicki nieczynny z XIX wieku, najstarsze nagrobki z 1893 r.
-zabudowa mieszkaniowa murowana z około 1900 r.
-chata za częścią gospodarczą drewniana z połowy XIX wieku.

Mierzynek:
-założenie dworskie składające się z dworu murowanego z około 1844 r. i czworaków
murowanych z XIX w.
18
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
-zabudowa mieszkaniowa tj. chata drewniana z XIX w. i domy murowane z około
1900 roku.

Nowa Wieś:
- zabudowa mieszkaniowa składająca się z domów murowanych z około 1900 r., 1908
r.

Rogówko:
- budynek dawnej szkoły - murowany z około 1917 r.
- cmentarz ewangelicki nieczynny z XIX wieku, najstarsze nagrobki pochodzą z 1910
r.
- zabudowa mieszkaniowa składająca się z chaty drewnianej z około 1900 r. i domów
murowanych - najstarszy z 1900 r.

Ferma strusi w Mierzynku

Gospodarstwo jeździeckie AGROFOOD w Grabowcu, oferujące m.in. jazdę konną
w krytej hali i na wolnym powietrzu, noclegi, imprezy itp.

Malownicza Dolina Drwęcy, z obszarem będącym częścią europejskiej sieci
ochrony przyrody Natura 2000.

Ścieżka przyrodnicza EKO-Drwęca
19
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Na terenie Gminy znajdują się następujące elementy bazy noclegowo – turystycznej (stan –
czerwiec 2006):
Baza gastronomiczna:
1. Wojciech Zieliński - Bar ZETKA
Lubicz Górny, ul. Polna 1a
2. Zajazd „Zacisze” w Lubiczu Górnym
3. Dominik Bykowski - mała gastronomia
Grabowiec 12/15
4. Cecylia i Wiesław Wiśniewscy - Zajazd OLIMPIA
Lubicz Górny, ul. Nowa 3
5. Anna Sokołowska - mała gastronomia
Krobia, ul. Poligraficzna 15
6. Spółka Akcyjna „AGROFOOD”
Grabowiec, ul. Słoneczna 2
7. Dariusz Krupa - Restauracja - „Nad Drwęcą”
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 2
8. Bogdan Laskowski - mała gastronomia
Rogówko, ul. Lubicka
9. Wojciech Zieliński - Restauracja „ZAGŁOBA”
Lubicz Górny, ul. Lipnowska 68
10. Roman Witkowiak - Restauracja „POD KASZTANAMI”
Grębocin, ul. Kowalewska 4
11. Jarosław Kiliński - Bar „DISCO”
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 12 b
12. Bożena Zielińska - Zajazd „Stodoła”
Gronowo 43a
13. Franciszek Krzysztofiak - lokal gastronomiczny
Brzeźno
14. Stanisław Jurkiewicz - mała gastronomia
Okres letni - jezioro w Józefowie
oraz
7 gospodarstw agroturystycznych:
20
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Barbara Sobocińska
Józefowo 33
87-162 Lubicz
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Maciej Stark
Mierzynek 18
87-162 Lubicz
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Robert Bugajski
Grębocin
ul. Kowalewska 30
87-122 Grębocin
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Aldona i Jerzy Sójka
Mierzynek 16
87-162 Lubicz
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
AGROFOOD S.A.
+ Stadnina koni
ul. Słoneczna 2
Grabowiec
87-162 Lubicz
www.stadnina.com
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Adam Siałkowski
Grabowiec 59
87-162 Lubicz
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
+ stadnina koni
Kazimierz Jarkiewicz
Brzezinko
87-162 Lubicz
21
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Dodatkowo na terenie gminy znajdują się elementy typowe dla obsługi ruchu
tranzytowego – restauracje, motele oraz zatoczki postojowe z małą infrastrukturą
wypoczynkową dla kierowców. W związku z położeniem na skrzyżowaniu ruchliwych dróg
krajowych i autostrady A1, funkcja obsługi ruchu turystycznego będzie radykalnie rosnąć. W
tym też względzie znaczenie tworzenia infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług
okołoturystycznych będzie rosło.
Najprawdopodobniej jednak dominować będą funkcje:
- turystyki tranzytowej (jednodniowej lub tez kilkugodzinnej, związanej z odpoczynkiem
w drodze)
- turystyki weekendowej (dla mieszkańców Torunia)
-turystyki kwalifikowanej (stadnina koni, realizacja specyficznych hobby)
2.4. Zagospodarowanie przestrzenne
2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Obszar gminy Lubicz pod względem wartości zasobów środowiska naturalnego
przyrodniczego należy do cenniejszych w województwie kujawsko – pomorskim. Na
obszarze gminy znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i
indywidualne formy ochrony przyrody.
Formami ochrony przyrody (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i prawem ochrony
środowiska) są :
-
rezerwaty przyrody
-
parki krajobrazowe
-
obszary chronionego krajobrazu
-
obszary Natura 2000
-
pomniki przyrody
-
użytki ekologiczne
22
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Formą o najwyższej randze ochrony stanowiącą oś struktury ekologicznej gminy jest
rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”. Ochroną prawną objęto koryto rzeki wraz z
przybrzeżnym pasem terenu po obu stronach rzeki o szerokości 5 m. Na terenie gminy
znajduje się część rezerwatu o powierzchni 67,84 ha. Obowiązuje tu zakaz przegradzania
rzeki urządzeniami uniemożliwiającymi rybom swobodny przepływ, niszczenia i usuwania
oraz jakiejkolwiek eksploatacji roślinności wodnej, jak również wycinania drzew i krzewów,
wycinania trzciny, sitowia i innych roślin oraz koszenia trawy.
Część terenu gminy Lubicz obejmująca dolinę Drwęcy z otoczeniem o łącznej
powierzchni 3810 ha, co stanowi 35,9 % powierzchni gminy, znajduje się w granicach
obszaru chronionego krajobrazu „Obszar doliny rzeki Drwęcy”. Obszary chronionego
krajobrazu, wyznaczone Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 12/05, to
wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów.
Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody gospodarowanie na terenach
obszaru chronionego krajobrazu „powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej
systemów przyrodniczych”, dlatego w/wym. Rozporządzenie ustala zestaw zasad
gospodarowania, które należy uwzględniać w bieżącej działalności gospodarczej. Wymienić
tu należy m. in. zakaz :
-
zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor, legowisk i innych
schronień i miejsc rozrodu,
-
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
-
likwidowanie i niszczenie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
-
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
-
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody oraz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy,
-
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzeki.
Ochrona całego systemu powiązań ekologicznych ma decydujący wpływ na stan
środowiska przyrodniczego na obszarze gminy, w szczególności na jakość wód. Natomiast
głównym celem ochrony obszarów chronionego krajobrazu jest zachowanie możliwie
niezmienionej, atrakcyjnej formy, walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych
dla różnej działalności człowieka, w tym dla potrzeb turystyki i rekreacji.
23
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
W celu ochrony i zachowania cennych przyrodniczo gatunków i siedlisk
występujących na kontynencie europejskim utworzono sieć Natura 2000, która składa się z :
-
obszarów specjalnej ochrony ptaków OSO wyznaczonych zgodnie z zaleceniami
Dyrektywy Ptasiej,
-
specjalnych obszarów ochrony siedlisk SOO wyznaczonych zgodnie z zaleceniami
Dyrektywy Siedliskowej (wcześniej zaakceptowane przez Komisje jako Obszary o
znaczeniu dla Wspólnoty - OZW).
Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych
pozostałymi formami ochrony przyrody. Tworzona sieć ekologiczna Natura 2000 obejmuje
najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary naszego regionu, spełniające kryteria
zawarte w stosownej dyrektywie Unii Europejskiej.
Na terenie Gminy Lubicz znalazły się obszary (obejmujące część wsi Grabowiec i
Złotoria ) położone na terenie Obszaru pn. Dolina Dolnej Wisły. Obszar ten jest miejscem
gniazdowania wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem w Polsce i Europie Środkowej
gatunków ptaków związanych z dolinami dużych nieuregulowanych rzek. Obecność wielu
piaszczystych wysp i płycizn w korycie powoduje, że teren ten stanowi ważne miejsce
żerowania i odpoczynku dla ptaków migrujących.
W związku z zachowaniem dużych walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 w
większości przypadków utrzymanie dotychczasowych metod gospodarowania jest dozwolone,
a niekiedy nawet wymagane. Zagrożeniem dla stanu siedlisk i gatunków może być
intensyfikacja zabudowy i realizacja nowych inwestycji.
Na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu :
-
działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu
przeciwpowodziowemu,
-
działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów
ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin
lub zwierząt, ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Decydujący wpływ na stan środowiska naturalnego na obszarze gminy Lubicz, w
szczególności na jakość wód, ma ochrona całego systemu powiązań ekologicznych.
24
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Dla mieszkańców Gminy podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest i będzie istniejące
ujęcie wód powierzchniowych z rzeki Drwęcy i infiltracyjnych wód podziemnych w
Jedwabnie.
Obecnie dla w/wym. ujęć obowiązują strefy ochrony sanitarnej wprowadzone
Rozporządzeniem nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody
„Drwęca-Jedwabno” tj. ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Drwęcy km 11-420 w m.
Lubicz pn. „Drwęca”, ujęcia wód podziemnych i infiltracyjnych w km 15 rzeki Drwęcy w
rejonie wsi Jedwabno, Gmina Lubicz pn. „Jedwabno” ( publikacja : Dz. Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. nr 112 poz. 1938 ).
Na podstawie powyższego rozporządzenia ustanowiono strefę ochronną ujęć wody składającą
się z :
-
terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Drwęca”,
-
terenu ochrony bezpośredniej ujęcia „Jedwabno”’
-
terenu ochrony pośredniej wspólnego dla ujęć „Drwęca” i „Jedwabno”.
Szczegółowy opis przebiegu granicy strefy ochrony pośredniej określono w załączniku nr 1
do rozporządzenia, natomiast przebieg granicy strefy pośredniej wg granic działek,
wynikający z map ewidencyjnych w skali 1:5000 i 1:2000 przedstawiono w załączniku nr 2
do rozporządzenia.
Zakazy i nakazy wynikające z wprowadzenia stref ochrony ujęte są w § 2 i § 3 powyższego
rozporządzenia. Wymienić tu należy m. in. Zakaz :
-
wprowadzania ścieków do ziemi i wód (dotyczy również ścieków oczyszczonych)
-
rolniczego wykorzystywania ścieków,
-
nawożenia gruntów nawozami sztucznymi i naturalnymi w dawkach przekraczających
100 kg NPK/ha/rok,
-
stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w formie
zamglania i opylania za pomocą samolotów,
-
pojenia zwierząt w wodach chronionych i urządzania wszelkich pastwisk (w odl.
poniżej 100 m),
-
lokalizowania nowych cmentarzy, składowisk odpadów i wylewisk komunalnych i
przemysłowych,
-
mycia pojazdów mechanicznych i sprzętu rolniczego,
-
wydobywania żwiru , piasku i innych materiałów z wód oraz wycinania roslin.
25
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
2.4.2. Infrastruktura techniczna
Gospodarka odpadami
Na terenie gm. Lubicz prowadzona jest zorganizowana zbiórka odpadów komunalnych
przez uprawnione podmioty, tj.
1. MPO Toruń
2. ALBA ekoserwis z Radzionkowa.
Odpady komunalne zbierane są w cyklu cotygodniowym na terenie sołectw Lubicz, Złotoria,
Nowa Wieś, Krobia, Grębocin, na terenie pozostałych sołectw gm. Lubicz w cyklu raz na dwa
tygodnie.
Odpady komunalne w ilości ca 4600 t rocznie wywożone są obecnie na składowisko
odpadów w Toruniu.
Gmina Lubicz nie ma własnego składowiska odpadów, gdyż jedyne składowisko,
które znajdowało się na naszym terenie tj, w Nowej Wsi zostało już zamknięte ze względu na
wyeksploatowanie.
Znajduje się tam obecnie tylko przesypownia odpadów (3 pojemniki kontenerowe typu ZW
28)
wykorzystywana
wyłącznie
przez
pracowników
Zarządu
Dróg,
Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu w trakcie prowadzenia prac porządkowych na
terenie gm. Lubicz.
Składowisko odpadów komunalnych w Toruniu, zgodnie z wymogami unijnymi ma
zostać już niedługo bo do 2009 roku zmodernizowane.
Jego
modernizacja
polegać
będzie
głównie
na
wybudowaniu
nowego
zakładu
unieszkodliwiania odpadów z sortownią odpadów surowcowych, kompostownią odpadów
zielonych i organicznych, zakładem przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych
oraz magazynem odpadów niebezpiecznych.
Jest to ogromne i kosztowne przedsięwzięcie, w którym Gmina Lubicz wspólnie z innymi
gminami naszego regionu będzie współuczestniczyć.
Uczestnictwo naszej gminy w tym przedsięwzięciu zagwarantuje nam możliwość
składowania odpadów komunalnych na składowisku w Toruniu przez następne lata.
Na terenie gm. Lubicz od 1 lipca 2005 r. został uruchomiony pilotażowy program
selektywnej zbiórki odpadów.
26
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Selektywną zbiórką odpadów objęte zostało 5 sołectw:
1. Lubicz Dolny
2. Lubicz Górny
3. Grębocin
4. Złotoria
5. Nowa Wieś
Na realizację przedmiotowego programu na okres 1 roku została zawarta umowa
pomiędzy Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu a Spółką
MPO
z Torunia.
Zgodnie z umową MPO dostarczyła do tut. Zarządu listy mieszkańców z
wyszczególnionych sołectw, obsługiwanych przez tą Spółkę oraz worki do selektywnej
zbiórki odpadów, które następnie zostały przez pracowników Zarządu rozdane mieszkańcom
wyszczególnionych sołectw.
Każdy mieszkaniec otrzymał komplet worków - 36 szt. (po 12 szt. w trzech kolorach):
worki białe – do zbiórki szkła i puszek, worki pomarańczowe do zbiórki tworzyw sztucznych
i worki niebieskie do zbiórki makulatury.
Worki zbierane są w cyklach – 1 raz na miesiąc przez MPO, nieodpłatnie.
W tym roku programem selektywnej zbiórki odpadów mają zostać objęte następne
sołectwa z terenu naszej gminy.
System workowy z uwagi na większą dostępność (worek pod ręką) cieszy się znacznie
większym powodzeniem i przynosi znacznie lepsze rezultaty aniżeli system pojemnikowy.
Ustawienie ogólnodostępnych pojemników przynosi gorsze efekty przede wszystkim z tego
powodu, że:
1. Do pojemnika ustawionego nawet ulicę dalej trzeba już wyjść z domu – efekt prościej
wyrzucić odpad do kosza w domu bo bliżej.
2. Do ogólnodostępnego pojemnika (przeznaczonego na selektywną zbiórkę odpadów)
można wyrzucić wszystko.
Natomiast jakie są korzyści z rzetelnej segregacji odpadów ?
Przede wszystkim zmniejsza się ilość wyrzucanych śmieci do pojemnika ogólnego,
przez co zyskujemy w nim większą przestrzeń do wykorzystania, bądź nawet możemy go
zmienić na mniejszy i tym samym tańszy.
Ponadto, zgodnie z niedługo obowiązującym regulaminem utrzymania czystości
27
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
i porządku (obecnie w fazie opracowania), określone zostaną stawki opłat za odpady
komunalne z uwzględnieniem zniżek dla tych, którzy prowadzą systematyczną selektywną
zbiórkę odpadów.
Dodatkową korzyścią z segregacji odpadów jest jeszcze oczywiście działanie na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Gospodarka wodno – ściekowa
Właścicielem infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy jest Gmina Lubicz.
Podmiotem eksploatującym infrastrukturę wodociągową na terenie Gminy jest ELWIK Sp. z
o.o. Z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta obecnie ok. 95% mieszkańców
Gminy. Źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Lubicz są wody powierzchniowe
i ujęcia głębinowe.
Ujęcia:
Ujęcie Wód Powierzchniowych Lubicz-Jedwabno we władaniu Toruńskich Wodociągów sp.
z o.o. ELWIK Sp. z o.o. w imieniu Gminy Lubicz zakupuje wodę w ilości 709 115 m3
rocznie (dane za 2004 rok).
Stacje uzdatniania wody:
Stacja uzdatniania wody w Lubiczu znajduje się we władaniu Toruńskich Wodociągów sp. z
o.o.
Stan sieci wodociągowej:
Na terenie Gminy Lubicz istnieje sieć wodociągowa z rur PCV oraz rur azbestowocementowych. Długość rurociągu azbestowo-cementowego wynosi ok. 2 km w ul.
Lipnowskiej w Lubiczu Górnym oraz w ul. Nowej w Krobii – konieczność przebudowy
wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rurociąg PCV Długość sieci wodociągowej
w Gminie Lubicz - 193,5 km. Długość sieci projektowanej –34,8 km ilość osób do
podłączenia – ok. 1,5 tys,
28
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Gospodarka ściekowa – stan istniejący, określenie potrzeb
Gmina posiada następujące opracowania dotyczące gospodarki wodno – ściekowej:
- Koncepcja programowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
oczyszczalni ścieków Lubicza i sąsiednich wsi – styczeń 1990
- Program ogólny rozbudowy sieci wodociągowej Lubicza – Krobii – Mierzynka – styczeń
1990
- Koncepcja skanalizowania wsi Złotoria, Grabowiec, Kopanino, Nowa Wieś – wrzesień
2000
- Program Ochrony Środowiska
- Koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej Krobii i Lubicza Górnego – grudzień 2004
Właściciel infrastruktury ściekowej na terenie Gminy – Gmina Lubicz. Podmiotem
eksploatującym infrastrukturę ściekową na terenie Gminy Lubicz jest ELWIK sp. z o.o.Ze
zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie 1,9 tys. osób, co stanowi 11,6 %
mieszkańców Gminy Lubicz. Ścieki oczyszczane w oczyszczalniach komunalnych: Na
terenie Gminy Lubicz czynna jest obecnie jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana nad
rzeką Drwęcą w Lubiczu Górnym. Na dzień dzisiejszy Qdśr wynosi 400m3 /d, projektowane
Qdśr. Wynosi 720 m3 /d nazwa miejscowości, Scieki są oczyszczane technologią
mechaniczno-biologiczną (ze wsparciem preparatem PIX). Proces oczyszczania ścieków jest
4 fazowy : 1. odwodnienie ( prasa Mobile), 2. napowietrzenie beztlenowe, 3. sedymentacja,
odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Oczyszczalnia produkuję 25 m3 osadu /1 kwartał.
Osad wykorzystywany jest do zagospodarowywania terenów zielonych na terenie Gminy
Lubicz. Na dzień dzisiejszy oczyszczalnia znajduję się w stanie technicznym dobrym, Wyniki
badań ścieków oczyszczonych przedstawiamy w załączeniu.
Funkcjonujące oczyszczalnie będące własnością zakładów przemysłowych, spółdzielni
mieszkaniowych: wydajność, dociążenie obecnie w m3/d.
- Oczyszczalnia Ścieków w Gronowie przy Zespole Szkół w Gronowie; mechaniczno –
biologiczna ze zbiornikiem Imhoffa. Wydajność: 70 m3 /24h; z czego w chwili obecnej
wykorzystane jest ok. 50 m3/24 h. Przeznaczona do gruntownej modernizacji.
Miejscowości
w
gminie
gdzie
zostały
zainstalowane
komunalne
przyzagrodowe
oczyszczalnie ścieków. Ilość sztuk, obecnie, docelowo. Jest to: Brzeźno, Mierzynek. Ilość:
65. Docelowo: 150.
29
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Oczyszczalnia produkuje 25 m3 osadu /1 kwartał. Osad wykorzystywany jest do
zagospodarowywania
terenów
zielonych
na
terenie
Gminy
Lubicz.
Przydomowe
oczyszczalnie ścieków produkują ok. 72 t. osadów rocznie.
Długość istniejącej sieci sanitarnej – 33,26 km, ogólnospławnej – 0,0 km, deszczowej
– 5,9 km., liczba obsługiwanych mieszkańców przez kanalizację sanitarną – 0k 1900
mieszkańców Gminy Lubicz, ogólnospławną – 0.
Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej – 79,2 km sieć kanalizacji sanitarnej, ilość
osób planowana do włączenia do sieci kanalizacyjnej – ok. 15,2 tys. ludzi, planowane do
włączenia zakłady przemysłowe - długość planowanej kanalizacji deszczowej ok. 11,0 km.
Wskaźnik skanalizowania Gminy z 11,6% ludności objętej systemem wzrośnie do 76% w
2013 r. .
Na terenie Gminy Lubicz znajdują się 2 separatory.
Oczyszczalnie wymagające prac modernizacyjnych, w jakim zakresie:

Oczyszczalnia w Lubiczu Górnym, wymaga prac konserwacyjnych, malowania,
zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Oczyszczalnia w Gronowie – zmiana technologii.
Łącznie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie 1,9 tys. osób, co
stanowi 11,6 % mieszkańców Gminy.
Ludność podłączona do wodociągu
Miejscowość
Ludność podłączona do wodociągu [%] –
wartości szacunkowe
Brzezinko
95
Brzeźno
95
Grabowiec
80
Grębocin
95
Gronowo
80
Gronówko
82
30
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Jedwabno
79
Józefowo
70
Kopanino
90
Krobia
90
Lubicz Dolny
95
Lubicz Górny
99
Mierzynek
90
Młyniec Pierwszy
83
Młyniec Drugi
97
Nowa Wieś
85
Rogowo
85
Rogówko
85
Złotoria
95
Ludność podłączona do systemu kanalizacji sanitarnej
Miejscowość
Ludność
podłączona
do
systemu
kanalizacji sanitarnej [%] – wartości
szacunkowe
Lubicz Dolny
25
Lubicz Górny
70
Złotoria
40
Nowa Wieś
60
GMINA LUBICZ – zestawienie danych dotyczących gospodarki wodno – kanalizacyjnej
31
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Lp.
Wyszczególnienie
2003
2004
2005
1
Sieć wodociągowa w km
189,2
191,8
196,7
2
Sieć kanalizacyjna w km
10,2
33,26
33,76
3
Podłączenia wodociągowe do 3029
3149
3256
434
450
w 744013000
710315000
738515000
w 718813000
681922600
706690670
budynków w szt.
4
Podłączenia kanalizacyjne do 81
budynków w szt.
5
Zużycie
wody
ogółem
gminie w dm3
6
Zużycie
wody
gospodarstwach domowych w
dm3
Lp.
Gmina
Ilość posesji
Ilość posesji (rodzin) Ilość posesji (rodzin)
(ilość rodzin)
zwodociągowanych
objętych kanalizacją
1
Ogółem 2003
4918
3529
581
2
Ogółem 2004
5127
3749
1030
3
Ogółem 2005
5326
3956
1150*
* - różnica między liczbą podłączeń do budynków a liczbą posesji objętych kanalizacją
wynika z faktu podłączenia do kanalizacji bloków mieszkalnych w Lubiczu Dolnym, Lubiczu
Górnym i Gronowie.
32
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
2.4.2.1. Układ komunikacyjny
Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy Lubicz jest bardzo dobrze rozwinięta.
Najważniejszym elementem tej sieci są drogi krajowe nr 10 i nr 15 oraz fragment planowanej
autostrady A-1 z węzłem w Lubiczu. Drogi te umożliwiają skomunikowanie z Toruniem,
Warszawą i Olsztynem, a w przyszłości z Trójmiastem i Śląskiem. Uzupełnienie dróg
krajowych stanowią drogi wojewódzkie oraz gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych. Przez
obszar gminy przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Toruń – Iława oraz
jednotorowa linia drugorzędna Toruń – Sierpc.
Komunikacja zbiorowa.
Przez teren gm. Lubicz przebiegają trasy komunikacyjne PKS i PKP oraz MZK w
Toruniu.
Stacje kolejowe znajdują się na terenie Lubicza Dolnego oraz w Grębocinie – stacja
Papowo Toruńskie.
Do Lubicza dojechać również można autobusami przewoźnika "A-Linia" jeżdżącego
do Czernikowa.
Natomiast w ramach zorganizowanej komunikacji zbiorowej gm. Lubicz jest
obsługiwana przez MZK Toruń i dwóch prywatnych przewoźników.
MZK Toruń ma uruchomionych łącznie 5 linii komunikacyjnych obsługujących: Grębocin,
Rogówko, Gronowo, Lubicz, Złotoria, Kopanino.
MZK dowozi pasażerów na czterech liniach do Torunia na Pl. św. Katarzyny i na jednej linii
do Dworca Wschodniego w Toruniu.
Prywatni przewoźnicy obsługują mieszkańców gminy na dwóch liniach:
1. Grabowiec przez Złotorię do Torunia (Pl. św. Katarzyny).
2. Nowa Wieś (przez Złotorię i Lubicz) do Torunia (Pl. św. Katarzyny).
2.4.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Zabytki w gminie Lubicz:
Grębocin:
33
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
-dom przy ulicy Dworcowej 64 A/507 z dnia 04.11.1986 r.
-kościół ewangelicki wraz z urządzeniem wnętrza A/115/38 z dnia 30.04.1930 r.
Gronowo:
-kościół parafialny rzymsko-katolicki p.w. św. Mikołaja A/185/90 z dnia 13.07.1936 r.
-park dworski A/459 z dnia 14.12.1984 r.
-pałac A/22 z dnia 04.04.2000 r.
-wczesnośredniowieczny zespół osadniczy C/157 z dnia 28.08.2003 r.
Gronówko:
-park dworski A/493 z dnia 09.09.1985 r.
Jedwabno:
-grodzisko wczesnośredniowieczne C/20/11
-dwór A/500 z dnia 30.12.1985 r.
-park dworski A/558 z dnia 07.06.1984 r.
Młyniec Drugi:
-kościół filialny rzymsko-katolicki p.w. św. Ignacego Loyoli wraz z urządzeniem wnętrza
A/291/117 z dnia 04.11.1953 r.
- ołtarz główny B/39/1 z dnia 25.05.2004 r.
- monstrancja barokowa B/39/2 z dnia 25.05.2004 r.
- renesansowa puszka na komunikaty B/39/3 z dnia 25.05.2004 r.
- kielich renesansowy B/39/4 z dnia 25.2004 r.
- relikwiarz rokokowy B/39/5 z dnia 25.05.2003 r.
Rogowo:
-kościół ewangelicki, ob. rzymsko-katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
A/118/40 z dnia 30.04.1930 r.
-wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego B/13/1-14 z
dnia 07.03.2001 r. , składające się z :

Chrzcielnica gotycka z XIV w. z pokrytą barokową z około 1720 r.

Polichromia na stropie nad prezbiterium , barokowa z pocz. XVIII w.

Ołtarz główny , późny renesans 1616 r.
34
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz

Ambona z początku XVII w .

Chór muzyczny, barokowy z około 1700 r.

Rzeźbiarska Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej z XVII/XVIII w., barokowa.

Świecznik z 1752 r. , barokowy – 2 sztuki

Świecznik z połowy XIX w., historyzm – 4 sztuki

Świecznik paschalny z XVIII w., barokowy

Zamek ślusarski przy drzwiach do kruchty z końca XVII w. – barokowy.
Złotoria:
-zamek (ruina) A/152/68 z dnia 03.03.1936 r.
-kościół parafialny rzymsko – katolicki p.w. św. Wojciecha( wraz z kapliczką na terenie
cmentarza przykościelnego i ogrodzenie cmentarza) A/114/1-3
- wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha A/94/1-38, składające się z:

Ołtarza głównego - XVI/XVIIw. pocz. XVIII w. późny renesans, barok,

Obrazu " Matki Boskiej z Dzieciątkiem" z ołtarza głównego - XVII/XVIII w.
barok,

Obrazu zasuwowego z ołtarza głównego "św. Wojciech" - XIX/XX w. historyzm,

Obrazu "św. Barbary" z ołtarza głównego - XVIII/XIX w. klasycyzm,

Rzeźby lewej zakonnika dominikańskiego z ołtarza głównego - pocz. XVIII w.
barok,

Rzeźby prawej zakonnika dominikańskiego z ołtarza głównego - pocz. XVIII w.
barok,

Ołtarza bocznego lewego św. Barbary - 1910 r. neogotyk,

Obrazu "św. Barbary" z ołtarza bocznego lewego - ok. 1910 r. historyzm,

Ołtarza bocznego prawego Przemienienia na Górze Tabor- 1910 r. neogotyk,

Obrazy "Przemienienie na Górze Tabor" z ołtarza bocznego prawego - ok. 1910 r.
neorenesans,

Chrzcielnicy- XVIII w. barok,

Konfesjonału- XVIII w. rokoko,

Feretron ludowy- XIX w.,

Monstrancja promienista - 1738 r. barok,

Pacyfikał - pocz. XVIII w. barok,

Krzyż ołtarzowy - 1906 r. neogotyk,
35
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz

Lichtarze ołtarzowe (18sztuk)- 1906 r. neogotyk,

Lampa - 1906 r. neogotyk,

Dzwon - 1883 r. neostyl,

Dzwon - 1906 r. neostyl,

Dzwon - 1924 r. neostyl.
Ruiny Zamku w Złotorii
Źródło: www.zlotoria.pl
Zabytkowy Kościół p.w. Ignacego Loyoli w Młyńcu II
36
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
2.5. Gospodarka
Spośród gmin powiatu toruńskiego gmina Lubicz wyróżnia się liczbą zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych, których jest ponad 1000. Ponad 90% tych podmiotów to
niewielkie zakłady prywatne i spółki. Przeważają firmy usługowe i handlowe (ponad 45%).
Wciąż ważną dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 1000
indywidualnych gospodarstw rolnych, najwięcej w Grębocinie i Młyńcu. Prawie 60%
gospodarstw produkuje na rynek. Ponad 50% gospodarstw utrzymuje się jednak głównie z
działalności pozarolniczej.
Bardzo ważnym elementem lokalnej gospodarki jest ogrodnictwo oraz działalnośc
handlowa związana z ogrodnictwem.
Część mieszkańców gminy dojeżdża do pracy do pobliskiego Torunia. W najbliższych
latach należy prognozować wzrost zapotrzebowania na usługi oraz na rozwój infrastruktury
technicznej i społecznej. Zwiększa się także zapotrzebowanie na usługi związane z obsługą
ruchu turystycznego, w tym wypoczynku świątecznego.
Rolnictwo
37
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 10.603 ha i należymy do gmin średniej
wielkości.
Przeważają użytki rolne – 7.305 ha tj. 68,8% ogólnej powierzchni gminy w tym:
- grunty orne
- 5.968 ha
- sady
- 134 ha
- łąki trwałe
- 525 ha
- pastwiska trwałe
- 424 ha
- grunty rolne zabudowane
- 194 ha
- grunty pod stawami
-
9 ha
- grunty pod rowami
-
51 ha
Lasy i tereny zakrzaczone i zadrzewione
-2.070 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane
- 767 ha
Grunty pod wodami
- 172 ha
Użytki ekologiczne
- 1,00 ha
Nieużytki
- 205 ha
W strukturze własności ziemi dominują indywidualne gospodarstwa rolne.
Ogólna liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 1331, ich wielkość przedstawia się
następująco (wg danych Urzędu za 2005 r.):
Od 1 do 2 ha
- 389 gospodarstw rolnych
Od 2 do 3 ha
- 153 gospodarstw rolnych
Od 3 do 5 ha
- 174 gospodarstw rolnych
Od 5 do 7 ha
- 106 gospodarstw rolnych
Od 7 do 10 ha
- 123 gospodarstwa rolne
Od 10 do 15 ha - 75 gospodarstw rolnych
Od 15 do 20 ha - 45 gospodarstw rolnych
Od 20 do 50 ha - 38 gospodarstw rolnych
Powyżej 50 ha
-
2 gospodarstwa rolne
225 gospodarstw rolnych, których grunty położone są w innych gminach.
Obserwuje się w gminie rozdrobnienie gospodarstw, co sprzyja bezpośrednie sąsiedztwo
Torunia.
38
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Duża zmienność czynników glebotwórczych spowodowała znaczną zmienność
glebową, zarówno w składzie mechanicznym i typologicznym, co z kolei ma istotny wpływ
na wartość i przydatność rolnicza gleb.
Na terenie gminy największa powierzchnie zajmują gleby średniej i dobrej wartości
wytworzone z glin lekkich i piasków gliniastych lekkich.
Gleby klas II – IVa od 2-go do 5-go kompleksu rolniczej przydatności gleb występują
na terenie wsi: Brzeźno, Brzezinko, Gronowo, Rogówko, Rogowo, Grębocin.
Gleby najsłabsze klas IVa – V, VI, VIz obejmują wsie: Lubicz Dolny i Górny,
Złotorię, Nowa Wieś, Młyniec pierwszy i Drugi, Grabowiec i zaliczane są do 6-go i 7-go
kompleksu rolniczej przydatności gleb.
W gminie Lubicz największy procent zajmują użytki rolne - 68,8% użytków
gruntowych ogółem. W poszczególnych wsiach ich udział jest różny.
Najwięcej użytków rolnych jest w miejscowościach: Mierzynek, Rogówko, Grębocin,
Rogowo, Brzeźno, Brzezinko.
Najmniej użytków rolnych mają wsie, które mają duże zalesienie jak: Kopanino,
Nowa Wieś, Józefowo, Grabowiec.
Zdecydowanie mało użytków rolnych mają wsie: Lubicz Górny i Dolny, Krobia.
Następuje ubytek użytków rolnych na rzecz budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego,
pod drogi, zakłady usługowe niż koniecznie związanych z rolnictwem.
Do rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy należy wyodrębnić obszary wyraźnie
różniące się od siebie:
- obszar północny i częściowo wschodni o dobrych i bardzo dobrych glebach oraz
odpowiednich warunkach środowiska przyrodniczego, predysponowany do prowadzenia
wysokotowarowego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, do którego należą wsie:
Brzeźno, Brzezinko, Rogówko, Grębocin i częściowo Gronowo.
Najgorsze warunki rolniczej przestrzeni produkcyjnej posiadają wsie: Kopanino, Nowa Wieś,
Józefowi, Młyniec Pierwszy i Drugi, Złotoria.
Pod zasiewami powierzchnia gruntów ornych w gminie wynosi (dane 2005 r.) 4.900
ha w tym:
- pod zasiewami
4.459 ha
- odłogi i ugory zajmują pow.
441 ha
Największą powierzchnię pod zasiewami zbóż zajmuje pszenica:
- ozima
- 935 ha
39
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
- jara
- 168 ha
Jęczmień:
- ozimy
- 90 ha
- jary
- 880 ha
Wśród okopowych największą powierzchnie zajmują buraki cukrowe – 220 ha
Na terenie Gminy prowadzona jest rolnicza działalność wielokierunkowa z przewagą
trzody chlewnej.
Lasy oraz tereny zakrzaczone i zadrzewione zajmują 19,5% ogólnej powierzchni
gminy. Większe kompleksy leśne występują w południowej części gminy w rejonie
Grabowca, Kopanina, Nowej Wsi oraz w północnej części gminy w rejonie Gronowa.
Większość lasów to lasy państwowe będące w zarządzie Nadleśnictwa Dobrzejewice i Golub
- Dobrzyń.
2.5.1. Główni pracodawcy/struktura i trendy
W powiecie toruńskim gmina Lubicz wyróżnia się liczbą zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych. W końcu 2005r. na terenie gminy zarejestrowanych było 1179 takich
podmiotów, z czego bardzo znacząca większość (ponad 90%) to zakłady osób fizycznych i
spółki cywilne. W strukturze rodzajowej dominują podmioty z branży handlu (37,6%) i usług
(30,87%). Firmy transportowe stanowią 12,64% wszystkich podmiotów gospodarczych z
obszaru gminy, podmioty z branży rolniczej - 9,07%, a pozostałe 9,82% to firmy prowadzące
działalność produkcyjną i firmy budowlane.
Główni pracodawcy w gminie to firmy zarówno wywodzące swój rodowód, spoza
terenu gminy, jak i działające od początku na tym terenie.
Wśród firm przybyłych na teren gminy Lubicz z zewnątrz należy wspomnieć o:
 - Nestle Pacific w Lubiczu Dolnym (Małgorzatowo)
 - WAS z Lubicza (produkcja karetek)
 - Auto – Toruń Opel w Lubiczu Dolnym (dealer i ASO)
 - Bartorex z Krobii (artykuły papiernicze)
 - Schiedel z Lubicza Dolnego (produkcja kominów)
 - drukarnia Lenz – Załęcki w Grębocinie
Do dużych firm, wywodzących się z terenu gminy należą:
40
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
 - Eurolight w Złotorii
 - Dynamic z Grębocina
 - ELWIK z Lubicza
 - Tagmet w Lubiczu
 - Jurmet w Lubiczu
 - Rolnomięs z Lubicza
 - Eko-Ceramika z Lubicza
 - kopalnie kruszywa w Lubiczu Górnym, Mierzynku oraz Młyńcu
 - tartak w Mierzynku
 - Bank Spółdzielczy w Grębocinie
 - Trans -Wit
 - Meblotor – producent mebli ze Złotorii
 - Novar z Krobii (wyposażenie supermarketów)
 - Darwit z Rogówka
 - El – Łuk z Jedwabna (artykuły szkolne)

- spółka z o.o. ELWIK
2.5.2. Struktura podstawowych branż na trenie gminy/powiatu - trendy
Podmioty gospodarki narodowej według wybranych sekcji i gmin w końcu 2001 r.
W tym:
Obsługa nieruchomości i
Powiat toruński
5958
649
632
598
1936
129
552
123
427
Miasto Chełmża
1112
111
110
117
441
26
52
28
125
Chełmża
573
35
35
43
141
9
56
8
33
Czernikowo
434
63
63
44
157
6
45
4
23
Lubicz
1163
164
159
129
427
27
139
33
90
Łubianka
458
40
39
45
87
4
20
5
18
713
74
71
52
211
14
74
11
37
przemysłowe
przetwórstwo
w tym:
Ogółem
razem
Gminy
firm
Hotele i restauracje
Pośrednictwo finansowe
Handel i naprawy
magazynowa i łączność
Budownictwo
Transport, gospodarka
przemysł
Łysomice
41
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Obrowo
512
40
36
50
156
17
77
11
28
Wielka Nieszawka
329
60
58
36
98
11
33
9
25
Zławieś Wielka
664
62
61
82
224
15
56
14
48
Źródło: Tabl. 3 (82), Podmioty Gospodarki narodowej, w: Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-pomorskiego 2002,
tom II, US Bydgoszcz, Bydgoszcz 2002.
Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Lubicz (2000-2005) o charakterze trwałym
(rejestrowanym co roku).
2000
Liczba
587
2001
2002
728
2003
798
867
2004
1006
2005
1179
podmiotów
gospodarczych
w Gminie
Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Lubicz z podziałem na sektory
Branża
Miejscowość
Budownictwo
Handel
Usługi
Transport
Produkcja
Prod.usług.
Brzezinko
0
4
5
2
2
2
Brzeźno
0
8
4
2
1
1
Grabowiec
9
7
9
1
3
2
Grębocin
10
84
62
27
10
14
Gronowo
3
13
6
2
0
2
Gronówko
0
1
1
0
0
0
Jedwabno
3
9
5
2
3
6
Józefowo
0
3
2
1
0
4
Kopanino
0
7
10
0
0
3
Krobia
5
27
28
18
4
6
Lubicz Dolny
13
81
74
21
18
22
Lubicz Górny
20
122
66
41
13
13
Mierzynek
0
5
1
1
1
2
Młyniec Drugi
1
3
6
2
2
0
Młyniec
4
8
8
1
4
4
0
7
6
5
2
1
Pierwszy
Nowa Wieś
42
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Rogowo
0
4
9
5
0
3
Rogówko
1
10
4
10
2
5
Złotoria
15
40
58
8
16
17
Gmina Lubicz
84
443
364
149
81
107
2.6.
Sfera społeczna
2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu, w tym wielkość populacji,
jej wiek, poziom wykształcenia i jego specyfika, wielkość populacji w
wieku produkcyjnym oraz poziom bezrobocia
2.6.1.1. Liczba ludności i trendy.
Rozkład populacji poszczególnych miejscowości wygląda następująco:
Ludność gminy Lubicz
wg. stanu na dzień 31.12.2005 r.
Lp.
Miejscowość
Pobyt stały
Pobyt
Ogółem
ogółem
czasowy
pobyt stały
w tym:
mężczyzn kobiet
+ czasowy
1
Brzezinko
255
136
119
2
257
2
Brzeźno
358
177
181
18
376
3
Grabowiec
581
303
278
14
595
4
Grębocin
2123
1054
1069
61
2184
5
Gronowo
820
399
421
35
855
6
Gronówko
148
73
75
5
153
7
Jedwabno
392
199
193
11
403
8
Józefowo
137
70
67
2
139
9
Kopanino
208
112
96
7
215
10
Krobia
1041
508
533
23
1064
11
Lubicz Dolny
2386
1154
1232
72
2458
12
Lubicz Górny
3351
1604
1747
105
3456
43
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
13
Mierzynek
256
125
131
9
265
14
Młyniec Drugi
468
225
243
4
472
15
Młyniec Pierwszy
547
275
272
8
555
16
Nowa Wieś
279
136
143
15
294
17
Rogowo
326
165
161
7
333
18
Rogówko
608
312
296
9
617
19
Złotoria
1736
850
886
44
1780
Ogółem:
16020
7877
8143
451
16471
Średnio w Gminie na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet. Są to dane nieco bardziej
korzystne, niż średnia krajowa, która wynosi 100/104.
44
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Zmiany w liczbie ludności Gminy Lubicz i poszczególnych sołectw w latach 1995 – 2005 (XI)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1995-
1995-
2001-
1995-
1995-
2001-
2005
2000
2005
2005
2000
2005
%
%
osoby
osoby
osoby
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 %
Brzezinko
253
255
256
256
255
258
253
253
252
249
256
1
2
-1
3
5
3
Brzeźno
319
316
319
338
330
346
352
359
366
380
377
18
8
9
58
27
25
Grabowiec
511
521
521
529
537
540
551
564
562
581
593
16
6
10
82
29
42
1669 1709 1702 1742 1770 1799 1844 1919 2051 2145 2170
30
8
21
501
130
326
Grębocin
Gronowo
781
781
784
786
795
797
804
770
793
857
850
9
2
7
69
16
46
Gronówko
150
150
153
148
147
153
154
155
157
149
153
2
2
0
3
3
-1
Jedwabno
363
373
377
373
366
371
372
374
384
393
406
12
2
43
8
34
Józefowo
136
138
132
133
132
136
135
134
134
133
138
1
0
9
2
0
3
Kopanino
135
146
138
134
131
136
142
145
163
192
209
55
1
54
74
1
67
Krobia1
984
800
679
695
726
756
777
843
924
988 1067
8
-23
41
83
-228
290
Lubicz Dolny
1880 1930 1942 1961 1983 2042 2033 2060 2139 2175 2380
27
9
17
500
162
347
Lubicz Górny2
2453 2687 2842 2861 2892 3011 3138 3201 3283 3410 3471
42
23
15
1018
558
333
Mierzynek
219
229
219
224
217
219
226
232
245
254
264
21
0
21
45
0
38
Młyniec Drugi
386
396
404
412
418
422
417
425
440
472
473
23
9
12
87
36
56
Uwaga! Gwałtowany spadek liczby ludności Krobii w 1996 roku jest spowodowany zmianami administracyjnymi i przyłączeniem części tejże miejscowości do sołectwa
Lubicz Górny.
2
Jak wyżej
1
45
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Młyniec Pierwszy
489
478
493
508
500
508
510
512
533
543
554
13
4
9
65
19
44
Nowa Wieś
204
204
215
230
234
232
243
247
255
271
289
42
14
25
85
28
46
Rogowo
299
294
293
305
304
304
303
311
327
323
330
10
2
9
31
5
27
Rogówko
531
536
531
534
541
540
546
579
603
610
624
18
2
16
93
9
78
Złotoria
1243 1286 1330 1385 1401 1409 1477 1524 1618 1724 1768
42
13
25
525
166
291
Ogółem
13005 13229 13330 13554 13679 13979 14277 14607 15229 15849 16372
26
7,5
17,1
3367
974
2095
Dane pokazują saldo migracji, więc w zestawieniu dane z kolumn 13-18 nie sumują się w wierszach.
46
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Zmiany liczby ludności Gminy Lubicz (1995-2005)
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Mieszk.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
13005
13229
13330
13554
13679
13979
14277
14607
15229
15849
16372
Liczba mieszkańców Gminy Lubicz - prognoza do 2015
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Mieszk.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
16372
17000
17500
18000
18450
18700
19100
19400
19850
20150
20400
Rozkład graficzny zmian liczby ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy
obrazuje także Załącznik 1 niniejszego Planu.
47
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Przewiduje się dalszy, stały wzrost liczby mieszkańców Gminy - w tempie ok. +300400 osób rocznie. W pewnych okresach możliwe są skokowe, większe wzrosty liczby
ludności, wraz z przewidywanym oddawaniem do użytkowania budynków mieszkalnych,
wielorodzinnych (np. TBS w Lubiczu Dolnym w 2006 roku, osiedle firmy Marud w Lubiczu
Dolnym). Liczba mieszkańców Gminy wzrośnie w 2015 roku nawet do ok. 20,5 tys.
Największymi skupiskami ludności pozostaną największe wsie Gminy: Lubicz Górny, Lubicz
Dolny, Grębocin, Złotoria i Krobia. Prawdopodobny bardzo duży wzrost liczby mieszkańców
nastąpi w miejscowościach: Lubicz Dolny (budowa domów wielorodzinnych) oraz Krobia
(intensywne budownictwo jednorodzinne na obszarach w pełni uzbrojonych), a także
Grębocin (po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości i
wyodrębnieniu bardzo dużych terenów budowlanych w kierunku Łysomic).
Struktura wieku ludności(zameldowani na stałe – 2005)
Lp.
Miejscowość
Ludność w wieku
Ludność w
Ludność w wieku
ludności
przed-
wieku
poprodukcyjnym
ogółem
produkcyjnym
produkcyjnym
Liczba
1.
Brzezinko
255
66
157
32
2.
Brzeźno
358
95
233
30
3.
Grabowiec
581
157
376
48
4.
Grębocin
2123
530
1393
200
5.
Gronowo
820
223
510
87
6.
Gronówko
148
50
82
16
7.
Jedwabno
392
101
239
52
8.
Józefowo
137
42
81
14
9.
Kopanino
208
61
126
21
10.
Krobia
1041
277
668
96
11.
Lubicz Dolny
2386
620
1510
256
12.
Lubicz Górny
3351
940
2227
184
13.
Mierzynek
256
87
146
23
14.
Młyniec Drugi
468
133
289
46
15.
Młyniec Pierwszy
547
145
349
53
16.
Nowa Wieś
279
67
187
25
17.
Rogowo
326
93
193
40
48
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
608
170
366
18.
Rogówko
19.
Złotoria
1736
413
1162
161
Gmina Lubicz
16020
4270
10294
1456
72
Liczba gospodarstw domowych w Gminie Lubicz – 2005 (dane ogólne)
2000
Liczba
4236
2001
2002
4326
4410
2003
4614
2004
4802
2005
4961
gospodarstw
domowych
w Gminie
Liczba gospodarstw domowych w Gminie Lubicz – 2005 (dane z miejscowości)
Lp.
Miejscowość
Liczba gospodarstw domowych (2005)
1.
Brzezinko
77
2.
Brzeźno
102
3.
Grabowiec
179
4.
Grębocin
660
5.
Gronowo
257
6.
Gronówko
46
7.
Jedwabno
123
8.
Józefowo
41
9.
Kopanino
63
10.
Krobia
325
11.
Lubicz Dolny
726
12.
Lubicz Górny
1058
13.
Mierzynek
80
14.
Młyniec Drugi
143
15.
Młyniec Pierwszy
167
16.
Nowa Wieś
87
17.
Rogowo
100
18.
Rogówko
189
19.
Złotoria
538
49
Gmina Lubicz
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
4961
Ruchy migracyjne w gminie
Rok
Napływ
Odpływ
2000
407
182
2001
424
174
2002
529
210
2003
702
226
2004
706
199
2005
802
279
2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa
W 2005 roku tygodnik samorządowy „Wspólnota”3 opublikował wyniki rankingu
dotyczącego poziomu życia mieszkańców w gminach wiejskich w Polsce. Gmina Lubicz
zajęła w tej klasyfikacji 109 miejsce na ponad 1600 gmin. W województwie kujawsko –
pomorskim zajmuje miejsce 5. Głównymi kryteriami były w tym rankingu poziom
bezrobocia, dochody, dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej, warunki
mieszkaniowe ludności, warunki środowiska, migracja i wykształcenie mieszkańców gmin
wiejskich.
Na terenie Gminy kwitnie życie społeczne. Organizowanych jest w tym momencie ok.
10 dużych imprez o charakterze festynów wiejskich i gminnych.
Imprezy masowe organizowane corocznie na terenie gminy:
1. festyn „Jesteśmy w Europie” - Gronowo - kwiecień lub maj, (impreza organizowana przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu i Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie)
2. festyn „Święto pieczonego ziemniaka” - Grębocin - wrzesień (w roku 2005 odbyła się
impreza dożynkowa)
3. festyn „Pożegnanie lata” - impreza Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu Górnym wrzesień
3
Wspólnota, nr z września 2005 roku
50
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
4. festyn „Powitanie jesieni” w Złotorii - koniec września, październik (zorganizowana po
raz pierwszy 01.10.2005 r.)
5. Półmaraton Złoty w Złotorii – wrzesień lub październik (w roku 2005 r. impreza odbyła
się po raz drugi)
6. „Święto Strachów Polnych” – Grębocin (początek lata)
7. „Święto ulicy Lipnowskiej” – Lubicz Górny (czerwiec)
8. „Turniej rycerski w Grębocinie” – Grębocin (początek czerwca)
9. „Święto latawca” w Grębocinie (jesień)
Przygotowywana impreza:
10. „Święto Troci” w Lubicz Dolnym
Edukacja – stan na koniec 2005 roku
Lp. Siedziba szkoły
1.
Liczba uczniów szkół
3.
4.
Górny
Grębocin
Lubicz
Dolny
468
279
201
222
152
112
I
77
53
II
76
III
Gronowo
70 + 1
Młyniec
Złotoria
65
220
36
30
107
28
12
9
37
40
34
9
9
37
86
41
35
10
9
31
IV
78
54
29
9
11
39
V
69
51
34
12
11
32
VI
82
40
41
18
16
44
388
223
W tym chłopców
186
105
I
125
81
II
136
80
III
127
62
41
27
22
11
11
25
podstawowych
W tym chłopców
2.
Lubicz
np.spr.
Liczba uczniów w
klasach
Liczba uczniów
gimnazjum
Liczba nauczycieli
Szkoła Podstawowa
51
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
35
18
Gimnazjum
Zespół Szkół
76
45
26
17,5
8,25
4,5
35
16
15
b. db
b. db
dobry
Pracownicy
5.
administracyjni
Zespołu Szkół w
3,5+(0,5
8,25+(3se
sez.)
zon.)
7
7
13
dst
dst
b. db.
brak
brak
przeliczeniu na etaty
6.
7.
Liczba izb lekcyjnych
Stan techniczny
budynku
8.
Sala gimnastyczna
9.
Boisko
2.6.2.1.
w bud.
6 sal zast.
w rem.
do
do
zagospod.
remontu
nie
peł.wym.
w bud.
+
nie
peł.wym.
do
do
zagospod.
remontu
Społeczeństwo obywatelskie
Poziom obywatelskości mieszkańców Gminy jest dość wysoki, co dobrze rokuje na
przyszłość różnorodnym inicjatyw o charakterze partnerskim, w tym głównie procesom
odnowy wsi.
Na terenie Gminy działają następujące organizacje pozarządowe:
Stowarzyszenia:
Lp Nazwa
1 . Toruńskie Bractwo
Rycerskie w
Lubiczu
Adres
ul. Kołłątaja 3/7
87-162 Lubicz
T. Bałucha tel. 683-41-21
A. Uździńska tel. 683-2167
Działalność
- popularyzacja tradycji historycznych
miasta Torunia,
- popularyzacja tradycji rycerskiego
oręża polskiego,
- dbałość o zachowanie
dotychczasowego charakteru oraz
należyty stan techniczny obiektów
historycznych miasta Torunia.
2 Towarzystwo
Inicjatyw Lokalnych
Ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz
- promocja zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich
52
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
- edukacja i szkolenia na rzecz ludności
w Lubiczu
wiejskiej
- wspieranie procesów odnowy wsi i
ochrony dziedzictwa kulturowego
- promocja przedsiębiorczości wiejskiej
3 Towarzystwo
ul. Rataja 8
Przyjaciół Dzieci w
87-162 Lubicz
Lubiczu
tel. 623-55-12
4 Klub Rotariański w
„Dworek nad Drwęcą”
Młyńcu Drugim
Młyniec Drugi 11
87-162 Lubicz
tel. 678-21-23 w. 25
- pomoc dzieciom w trudnej sytuacji.
- propagowanie i promowanie służby
innym przez godne tej idei prowadzenie
działalności przez członka Klubu lub
uprawianie przez niego innej,
678-24-46
społecznie akceptowanej profesji.
5. Stowarzyszenie
Zespół Szkół Rolniczych
- informowanie o pracach integracji w
Integracji
w Gronowie
Europejskiej
87-162 Lubicz
„Europejski
tel. 678-41-25
Czwartek” w
Europie i świecie,
- propagowanie idei Zjednoczonej
Europy, demokracji oraz przestrzegania
praw człowieka,
- kształtowanie świadomości
Gronowie
europejskiego społeczeństwa.
6. Stowarzyszenie
Producentów
Jedwabno 41
87-162 Lubicz
- tworzenie najbardziej korzystnych
warunków zapotrzebowań
Rolnych „Zagroda”
gospodarstw rolnych prowadzonych
w Jedwabnie
przez członków,
- tworzenie najbardziej korzystnych
warunków zbytu produktów
wyprodukowanych w tych
gospodarstwach,
- upowszechnianie wśród członków
wiedzy z zakresu technologii produkcji
żywca wieprzowego.
7. Stowarzyszenie
adres do korespondencji
- celem Stowarzyszenia jest prowadzenie
53
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Rozwoju Wsi
Złotoria w Złotorii
ul. Piastów 3
87-124 Złotoria
działalności społecznie użytecznej w
sferze zadań publicznych na rzecz
społeczności lokalnej to jest wsi
e-mail:
[email protected]
8. Toruński Ludowy
Złotoria, Grabowiec, Nowa Wieś i
Kopanino.
Grabowiec 59
- celem jest popularyzacja jeździectwa i
Klub Jeździecki z/s
87-124 Złotoria
umożliwienia sportu jeździeckiego w
w Grabowcu
tel. 602-826-576
różnych jego odmianach, umożliwienie
młodzieży szkolnej i akademickiej
korzystania z koni w celach
rekreacyjnych oraz stworzenie
hodowcom bazy ujeżdżania koni i
przygotowywania ich na eksport.
9. Stowarzyszenie
ZS RCKU
- promocja ZS RCKU w Gronowie,
Absolwentów i
Gronowo 130
- popularyzacja współczesnych tradycji i
Sympatyków
87-162 Lubicz
współczesnych osiągnięć ZS RCKU w
Zespołu Szkół
tel. 678-41-18,
Gronowie,
RCKU w Gronowie.
tel. 678-41-25,
tel. 678-41-66
10. Stowarzyszenie
Rozwoju Grębocina
w Grębocinie
ul. Kowalewska 23a
87-122 Grębocin
- popieranie celów edukacyjnych ZS
RCKU w Gronowie.
- propagowanie idei rozwoju
infrastruktury miejscowości Grębocin,
- podejmowanie inicjatyw zmierzających
do pozyskiwania środków na realizację
zadań niezbędnych do zaspokojenia
potrzeb,
- kształtowanie poprawnych stosunków z
Zarządem Gminy Lubicz oraz
przedstawicielami miejscowości
Grębocin w Radzie Gminy,
- rozwijanie życia społecznego i
kulturalnego w miejscowości Grębocin,
- działanie na rzecz poprawy poziomu
54
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
materialnego, edukacyjnego i
zdrowotnego mieszkańców.
11. Stowarzyszenie
ul. Toruńska 21,
„Rota Zbrojna”
87-162 Lubicz
- popularyzacja idei tradycji
średniowiecza, czasów
nowożytnych,
Grodu Lubicz
- popularyzacja obyczajów tamtego
okresu,
- pogłębienie znajomości historii
- popularyzacja walorów historycznych
regionu w kraju i za granicą,
- propagowanie kulturalnej zabawy i
rywalizacji rycerskiej.
12. Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
ul. Rzemieślnicza 6
87-162 Lubicz
Lubicza” w Lubiczu
- działanie na rzecz rozwoju i poprawy
infrastruktury,
- popularyzowanie wiedzy kulturalnej
wśród społeczeństwa,
- promocja i popieranie działań
zmierzających do poprawy warunków
życia, zamieszkania i pracy,
- tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami zainteresowanymi,
- informowanie władz samorządowych o
potrzebach mieszkańców.
13
Akcja Katolicka
Grębocin
- kształtowanie postaw obywatelskich i
chrześcijańskich
Grębocin
- troska o rodzinę i wychowanie
- odnowa moralna społeczeństwa
- działalność na rzecz społeczności
14
Akcja Katolicka
Gronowo
- kształtowanie postaw obywatelskich i
chrześcijańskich
Gronowo
- troska o rodzinę i wychowanie
- odnowa moralna społeczeństwa
- działalność na rzecz społeczności
15
Akcja Katolicka
Lubicz Górny
- kształtowanie postaw obywatelskich i
55
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
chrześcijańskich
Lubicz Górny
- troska o rodzinę i wychowanie
- odnowa moralna społeczeństwa
- działalność na rzecz społeczności
Na terenie Gminy działają również stowarzyszenia sportowe: Klub Jeździecki w
Grabowcu; Klub Sportowy „Flisak” w Złotorii oraz Uczniowskie Kluby Sportowe (Gronowo,
Grębocin).
Aktywne są także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zawiadujące świetlicami
wiejskimi, organizujące konkursy pożarnicze: sprawnościowe, wiedzy o zapobieganiu
pożarom, prowadzące bardzo intensywną działalność wychowawczą wśród młodzieży.
Bardzo aktywne są oddziały Akcji Katolickiej – na terenie gminy działają trzy: w
Grębocinie, Gronowie oraz w Lubiczu Górnym.
2.6.2.2.
Społeczeństwo informacyjne
Na terenie Gminy występują dość powszechne w kraju utrudnienia w dostępie do
usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu. Związane są one z monopolistyczną pozycją TP
S.A.
Kolejne problemy związane są z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
wywołane znów przez brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury, niezabezpieczonej przez
monopolistę na rynku telekomunikacji.
Pojawiły się jednak pierwsze inicjatywy w zakresie radiowego dostępu do Internetu
(Złotoria, Lubicz).
Mimo to na terenie gminy prowadzonych jest kilka interesujących społecznych
serwisów internetowych, związanych ze sprawami lokalnymi.
Przykłady tego typu witryn to m.in.:
www.lubicz.pl – witryna prowadzona przez Urząd Gminy Lubicz,
www.zlotoria.pl – poświęcona tejże wsi witryna prowadzona przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Złotoria
www.uksgrebocin.webpark.pl – strona uczniowskiego klubu sportowego z Grębocina
56
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
2.6.3. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia
Infrastruktura pomocy społecznej a wykluczenie społeczne w Gminie Lubicz
W skład szeroko rozumianej infrastruktury pomocy społecznej (w zakresie powiatu)
wchodzą między innymi:

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Dzienne domy pomocy społecznej

Kluby seniora

Schroniska dla bezdomnych

Noclegownie dla bezdomnych

Jadłodajnie

Ośrodki i działy interwencji kryzysowej

Środowiskowe domy samopomocy

Warsztaty terapii zajęciowej

Zakłady aktywizacji zawodowej

Domy dziecka

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rodzinne domy dziecka

Pogotowie opiekuńcze

Rodziny zastępcze

Świetlice środowiskowe

Ogniska wychowawcze

Świetlice terapeutyczne

Organizacje pozarządowe

Inne
Na terenie gminy Lubicz występują:

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – 40 miejsc

Klub Seniora – 2

Punkty wydawania posiłków – 3
57
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz

Rodziny zastępcze

Organizacje pozarządowe (OSP, Akcje Katolickie, TPD, Drużyna ZHP,
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi)

Świetlice środowiskowe w Grębocinie, Gronowie Lubiczu Górnym.
Niestety na terenie gminy Lubicz nie występują – (największa potrzeba):

Schronisko dla bezdomnych lub noclegownia

Dom dla kobiet w ciąży lub z małym dzieckiem

Mieszkanie chronione dla osób chorych psychicznie

Jadłodajnie

Grupy samopomocowe dla osób wykluczonych społecznie

Dzienne domy pomocy dla osób starszych
Brak schroniska dla bezdomnych lub noclegowni na terenie gminy, a także powiatu
powoduje to, że gminy skazane są na życzliwość i wolne miejsca w schroniskach
znajdujących się w innych powiatach. Pobyt bezdomnego w schronisku jest kosztowny i
gminy najczęściej zabezpieczają potrzebę schronienia w inny sposób (np. wynajęcie lokalu z
zasobów prywatnych). Podobnie brak miejsc dla kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi, a
znajdujących się w kryzysie uniemożliwi prawidłowe realizowanie zadań ustawowych. Co
prawda na terenie powiatu toruńskiego występuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Domu Pomocy Społecznej w Browinie, ale koszt pobytu kobiety np. z jednym dzieckiem
kształtuje się miesięcznie na poziomie: 1.500 – 1.800 zł. Gmina nie może umieszczać w tym
Ośrodku swoich podopiecznych, bo koszty są zbyt wysokie. Często w wyniku licznych
poszukiwań udaje się znaleźć na terenie innego powiatu a często i województwa tańsze
miejsce pobytu, ale wówczas musimy pokrywać koszty dojazdu i co najważniejsze pracownik
socjalny umieszczając osobę poza swoją gminą nie może prowadzić pracy socjalnej, a tym
samym pracować nad wprowadzeniem osoby wykluczonej do środowiska.
Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o osoby starsze. Gmina zobowiązana jest do
zapewnienia usług opiekuńczych osobom wymagającym, a tej formy pozbawionym. W
przypadku, gdy osoba wymaga usług po takim zakresie, których gmina nie może zaspokoić
osoba wyrażająca chęć winna być umieszczona w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu
pomocy społecznej opłacany jest z emerytury lub renty klienta (70%), a różnicę dopłaca
rodzina (taki przypadek nie miał miejsca, bowiem rodziny nie posiadają takich dochodów,
58
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
które pozwalają zobowiązać do pokrywania kosztów pobytu w domu pomocy społecznej) lub
organ kierujący czyli gmina. Koszt pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej kształtuje
się na poziomie 1.600 – 1.800 zł miesięcznie. Dobrym rozwiązaniem dążącym do
pozostawienia ludzi starszych w środowisku jest utworzenie miejsc w dziennym domu
pomocy społecznej.
Konieczne jest również utworzenie świetlic środowiskowych, bowiem ich brak
powoduje, że dzieci i młodzież nie mają zorganizowanego czasu wolnego po zajęciach
lekcyjnych a to przyczynia się do rozwoju zjawisk patologicznych.
2.6.4. Rynek pracy
Poziom i struktura bezrobocia na terenie gminy Lubicz wg stanu na 31.12.2005r
Bezrobotni ogółem
Bezrobotne kobiety
18-24
282
152
25-34
403
229
35-44
250
142
45-54
227
114
55-59
45
9
Powyżej
8
X
Bezrobotni ogółem
Bezrobotne kobiety
Wyższe
48
39
Policealne i średnie
263
160
Średnie ogólnokształcące
85
63
Zasadnicze zawodowe
357
188
Gimnazjalne i poniżej
462
196
Ogółem
1215
646
Wiek
Wykształcenie
zawodowe
Istnieją dwa typy pomiaru bezrobocia: wskaźnik bezrobocia i stopa bezrobocia.
- Wskaźnik bezrobocia oznacza stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku
produkcyjnym
- Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku
produkcyjnym, czynnych zawodowo (zasobów siły roboczej*). W Polsce na poziomie gminy
59
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
możliwe jest jedynie jej oszacowanie, ze względu na brak prowadzonych statystyk w zakresie
zasobów siły roboczej na poziomie gminy.
* - Zasoby siły roboczej: pracujący, poszukujący pracy, zatrudnieni na kontraktach, umowach
o dzieło, umowach-zleceniach, na stażach itp.)
WB będzie zawsze niższy, niż SB
Wskaźnik bezrobocia
liczba ludności w wieku
10 294 osób
produkcyjnym
1 215 osób
liczba bezrobotnych
wskaźnik bezrobocia
11,80299 %
Stopa bezrobocia (szacowana)
zasoby siły roboczej (szacunkowo)
9100 osób
bezrobotni
1215 osób
stopa bezrobocia
13,35165 %
2.6.5. Identyfikacja problemów
Jednym z problemów zaobserwowanych na terenie Gminy, który wymaga szybkiej
interwencji, także przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej, jest kwestia
niskiego poziomu integracji ludności rodzimej z licznie obecną na terenie Gminy ludnością
napływową. Według badań socjologicznych przeprowadzonych przez Instytut Socjologii
UMK w Toruniu w okresie stycznia - kwietnia 2005 roku4 istnieją przejawy różnicy interesów
miejscowej i napływowej ludności oraz tendencje polaryzacyjne tych kategorii społecznych.
Skutkuje to pewną liczbą konfliktów społecznych, negatywną stygmatyzacją społeczną
Praca magisterska – Jolanta Sitkiewicz, Integracja społeczna gminy podmiejskiej. Studium przypadku Gminy
Lubicz, Toruń 2005, praca do wglądu w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu.
4
60
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
(ludność miejscowa często jest uboższa, niż napływowa), wreszcie brakiem wzajemnego
zaufania, wykluczającym efektywną współpracę i realne partnerstwo.
III ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA
OBSZARZE GMINY LUBICZ
Wstęp
Uznajemy, że główne zadania na najbliższe dziesięciolecie będą miały charakter
trójkierunkowy:
-zdecydowanej poprawy infrastruktury technicznej Gminy, głównie poprzez budowę
systemów kanalizacji oraz poprawę stanu dróg gminnych
- poprawę jakości życia poprzez polepszenie stanu infrastruktury społecznej: systemu
świetlic wiejskich, rewitalizacji miejsc wypoczynku i rekreacji, poprawę infrastruktury
sportowej
- wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia poprzez tworzenie infrastruktury przyjaznej
przedsiębiorcom oraz stworzenie warunków przyciągania inwestorów zewnętrznych, m.in.
poprzez właściwą i konsekwentną politykę zagospodarowania przestrzennego
3.1.
Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady
kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
3.1. 1. Rozwój turystyki wiejskiej
Turystyka wiejska ma ogromne szanse realizacji na terenie Gminy Lubicz. Sprzyja jej:
- bardzo dogodne położenie przy ważnych i ruchliwych szlakach komunikacyjnych
- bliskość Torunia
- wysokie walory przyrodnicze Doliny Drwęcy
- ukryte, lecz mające szanse na pełne wykorzystanie, zasoby dziedzictwa kulturowego
- poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu przez rolników
61
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
W związku z tym należy wspierać oraz spodziewać się rozwoju następujących form
turystyki wiejskiej:
- kwalifikowanej agroturystyki, w oparciu o istniejące gospodarstwa rolne, z nastawieniem
na wymagającą klientelę toruńska. Agroturystyka kwalifikowana realizowana byłaby w
postaci organizacji przy gospodarstwach rolnych dodatkowych, specyficznych rozrywek i
zajęć dla turystów: wypoczynek w siodle, rajd rowerowy, połowy ryb, rajdy „quadów” itp.
- turystyki tranzytowej, w oparciu o motele, pensjonaty i małe hotele dla kierowców i
turystów przemierzających Polskę i poszukujących chwilowego lub jednodniowego
wypoczynku (na jedna noc)
- turystyki weekendowej, bez noclegów, lecz w oparciu o szlaki turystyczne (piesze i
rowerowe), lub związanej z konkretnymi miejscami na terenie gminy (np. zabytkami
dziedzictwa kulturowego, czy przyrodniczego)
Wsparciem dla pierwszego i trzeciego typu turystyki wiejskiej mogłoby okazać się
stworzenie wsi tematycznych.
Na terenie Gminy nie ma obecnie wsi tematycznych. Tymczasem bliskość Torunia
sprawia, że mogą one – poprzez specyfikę, niepowtarzalność i oryginalność oferty – stać się
katalizatorem turystyki weekendowej, pamiątkarstwa i zwiększania obrotów lokalnego
handlu.
Jednak z inicjatywy Towarzystwa Inicjatyw Lokalnych oraz UG Lubicz trwają prace
koncepcyjne nad dwoma pomysłami, zgłoszonymi w toku społecznych konsultacji.
Są to:
- Wieś Koni (Mierzynek - nazwa miejscowości - Mierzynek - zniknęła z pamięci zbiorowej,
a oznacza wg Kopalińskiego - (z niem.) konia niewielkiego wzrostu, mały, silny konik
pociągowy ) - promocja agroturystyki kwalifikowanej w oparciu o stadninę koni, głównie
hipoterapię w oparciu o koniki polskie i kuce. Połączenie w ofertę pakietową rozproszonych
działań agroturystycznych.
- Wieś Gwiezdnych Wojen (Grabowiec) - jest tu juz słynna na całą Polskę, pierwsza w
Europie ulica Obiego-Wana-Kenobi. Działa intensywnie fan-club Gwiezdnych Wojen.
Pomysł polega na utematycznieniu wsi i stworzeniu kilku miejsc pracy w b. PGR Grabowiec
związanych z produkcja pamiątek. Wątek ten ma sprowadzić klientów do istniejących tu i
tworzonych gospodarstw agroturystycznych oraz hoteliku. Położenie 5 km od Torunia, z
doskonałym połączeniem drogowym oznacza jednak nastawienie głównie na krótkookresową,
kilkugodzinna turystykę klienteli toruńskiej.
62
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Wsparciem szczególnie ważnym dla rozwoju turystyki wiejskiej byłyby nowe imprezy
masowe na terenie Gminy, oparte o zasoby przyrodnicze i kulturowe, na przykład „Święto
troci” każdorazowo w dniu 1 stycznia, czy nowe zawody sportowe, w oparciu o działalność
Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie toruńskie”.
Szczególnym wsparciem należy otoczyć inicjatywy przyciągające turystów na ten
teren, niezależnie od pory roku: Ruiny Zamku w Złotorii oraz Muzeum Piśmiennictwa i
Drukarstwa w Grębocinie.
Z czasem należy – zgodnie z sugestiami z części dotyczącej produktów lokalnych oraz
lokalnej bazy kulturalnej – rozwinąć działalność innych atrakcji turystycznych i muzeów oraz
izb pamięci.
Ruiny Zamku w Złotorii
Szansą na rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy mogłaby stać się rewitalizacja
terenu ruin Zamku krzyżackiego w Złotorii. W tym celu należy rozwiązać sytuację z
problemami dojazdu do ruin przez teren prywatny. Należałoby rozważyć zarówno
uporządkowanie terenu wokół zamku, jak i ustawienie odpowiednich znaków
informacyjnych.
Promocja Zamku, jako jednego z najciekawszych zabytków gminy mogłaby objąć
również organizację festynu na tym terenie.
W bezpośrednim pobliżu ruin można rozważyć budowę przystani kajakowej.
Rewitalizacja ruin Zamku w Złotorii byłaby łatwiejsza, gdyby ułatwiono dojazd na teren
zamku. Chodzi tu m.in. o wykupienie i urządzenie drogi lub ścieżki rowerowo – pieszej od ul.
Toruńskiej.
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
Należy również wspierać prywatna inicjatywę twórców muzeum Piśmiennictwa i
Drukarstwa w Grębocinie, poprzez jego promocję oraz organizowanie na terenie Muzeum
festynów. Zasadnym jest budowa Parku tematycznego przy Muzeum, które pełniłoby role
atrakcji turystycznej, a przy okazji byłoby zapleczem dla kolejnych festynów.
Muzeum mogłoby również współpracować z Zespołem Szkół w Grębocinie w celu
stworzenia klas tematycznych, związanych z pielęgnowaniem tradycji i historii wsi i regionu.
63
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
3.2.
Zmiany w sposobie użytkowania terenu
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Należy doprowadzić – co aktualnie znajduje się w trakcie realizacji - do uchwalenia
planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich miejscowości gminy.
Należy dążyć do stworzenia mechanizmu przekładania PZP na konkretne działania.
Tereny inwestycyjne o znacznej powierzchni
Szansą na znaczne przyspieszenie rozwoju Gminy byłoby wydzielenie znacznych
terenów inwestycyjnych, atrakcyjnych dla dużych przedsiębiorców, kreujących wzrost
zatrudnienia.
Szczególną szansą będzie tu budowa autostrady A 1, przez co wzrośnie atrakcyjność
Gminy pod kątem zagospodarowania terenu na cele inwestycyjne, w tym głównie pod
działalność transportową oraz logistyczna.
Warte wydzielenia są szczególnie duże tereny w Gronowie, położone w pobliżu
planowanego zjazdu do węzła autostradowego „Turzno”.
Należy dążyć do scalania gruntów i planowego wykupu nieruchomości na rzecz
gminy, które następnie służyłyby jako atrakcyjne tereny inwestycyjne.
3.3.
Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury
3.3.1. Gazyfikacja Gminy
Istnieją przesłanki do pilnej oraz szybkiej gazyfikacji Gminy Lubicz. Przesłanki to:
troska o środowisko naturalne, zapewnienie rosnącej liczbie stosunkowo zamożnych
mieszkańców komfortowego dostępu do energii grzewczej, wreszcie – kompleksowe
rozwiązanie dostarczenia źródeł energii dla przewidywanych inwestycji na terenie Gminy.
64
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Szybka gazyfikacja jest możliwa poprzez dalszą, bardziej owocną i konsekwentną
współpracę Gminy ze spółkami i firmami oferującymi przejęcie na siebie kosztów planowania
i wykonania instalacji gazowych. Na terenie Gminy obecnie prowadzone są działania w
zakresie jej gazyfikacji – dostęp do gazu, oferowany przez spółkę KRI, jest już we wsiach
(stan na marzec 2006):
- Lubicz Górny
- Lubicz Dolny
- Złotoria
- Nowa Wieś
W następnej kolejności istnieje pilna potrzeba gazyfikacji miejscowości:
- Grębocin
- Krobia
- Gronowo (po drodze – także Rogówko)
W tychże miejscowościach należy promować podłączanie się do sieci gazowej
zarówno indywidualnych mieszkańców, jak i firm. Promocja ta oznacza aktywny udział
Urzędu Gminy w zachęcaniu do przyłączania się do sieci gazowej.
Szczególny nacisk należy położyć na podłączenie do sieci gazowej instytucji
zależnych lub należących do Urzędu Gminy
3.3.2. Drogi, ulice i komunikacja
Jednym z priorytetowych zadań Gminy Lubicz będzie w najbliższych latach poprawa
stan dróg gminnych oraz ulic.
Priorytetowo należy potraktować budowę dróg gminnych:
- Brzezinko – Gronowo, ułatwiających mieszkańcom miejscowości Gronowo
skomunikowanie się z południową częścią gminy (2,3 km)
- odcinek ulicy Trakt Leśny na terenie Gminy we wsi Lubicz – Małgorzatowo,
prowadzący do terenów przemysłowych (0,65 km)
oraz ulic, które otrzymały już pełne wyposażenie medialne, mają przy tym kluczowe
znaczenie dla układu komunikacyjnego miejscowości (pełniąc rolę małych obwodnic i
rezerwowych tras w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń i katastrof drogowych wciągu
dróg krajowych i ruchliwych dróg powiatowych)
65
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
- Piaskowa (1,15 km), Rzemieślnicza (0,70km) w Lubiczu Górnym (łącznie – 1,85
km)
- Leśna (odcinek do ul. Bukowej - 0,71 km) , Lipowa (do wiaduktu autostradowego 0,74 km) , Sosnowa (0,33 km) , Piaskowa (0,44 km) w Złotorii (łącznie – 2,2 km)
wreszcie ulic, które w pierwszej kolejności (po wykonaniu kanalizacji) należy
wykonać dla optymalizacji ruchu w obrębie miejscowości :
- Szkolna (0,38 km) , Mostowa (0,75 km) , Toruńska (0,6 km), Nad Strugą (0,45 km),
Wiatraczna (0,32 km), Piękna (0,4 km) i Owocowa (0,45 km) w Grębocinie (łącznie: 3,25
km)
- Kamienna (0,29km) , Sportowa (0,24 km) , Słoneczna (0,26 km) , Widokowa (0,25
km) i Parkowa (0,24 km) w Lubiczu Górnym (łącznie: 1,28 km)
- Sosnowa (0,42 km), Lipowa (0,33 km), Akacjowa (0,18 km) , Brzozowa (0,22 km) ,
Konwaliowa (0,19km) , Liliowa (0,14km) , Różana (0,49 km) i Magnoliowa (0,38 km) w
Lubiczu Dolnym (łącznie: 2,34 km)
- Dluga, Osiedlowa, Wiejska w Krobii (łącznie 2,65 km)
- utworzenie drogi lokalnej łączącej Lubicz Dolny z Lubiczem Górnym po starym
moście przez Drwęcę, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego
(ok. 0,45 km + most przez rzekę Drwęcę)
Łącznie: ok. 3 km dróg gminnych i ok. 14,2 km ulic osiedlowych
Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego niezwykle ważnym i
pilnym zadaniem jest budowa ciągów rowerowo – pieszych (ścieżek rowerowych), w
szczególności wzdłuż:
- drogi wojewódzkiej numer 552, od krańców miejscowości Grębocin (od granicy z
gminą Łysomice) do miejscowości Lubicz Dolny
- drogi krajowej numer 10 na docinku we wsiach Lubicz Dolny i Górny, do granicy
gminy Obrowo i do granicy miasta Toruń
- drogi krajowej numer 50 w miejscowościach: Grębocin (od granicy z miastem
Toruń), Rogówko, Gronowo (do centrum wsi)
- drogi powiatowej numer 654 od granic Torunia przez Złotorię do Grabowca
Inwestycje te będą leżały w gestii instytucji pozagminnych – GDKKiA w Warszawie
(droga krajowa), Województwa Kujawsko -Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w
Toruniu. Rolą Gminy jest ciągłe naciskanie na te instytucje w celu jak najszybszego
66
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
wykonania tych inwestycji. Gmina może wykazać w tym względzie dobrą wolę i ponieść
część kosztów realizacji tych inwestycji – przykładowo poprzez opłacenie części kosztów
dokumentacji technicznej.
Należy stwarzać mechanizmy zachęt dla prywatnych przedsiębiorców, oferujących
usługi komunikacyjne na terenie gminy, konkurencyjnych lecz uzupełniających, nie
alternatywnych wobec MZK Toruń.
W szczególności należy zwrócić uwagę na rozwiązanie trudności z komunikacją
zbiorową dla mieszkańców miejscowości Krobia, obecnie całkowicie wyłączonych spod
usług publicznej komunikacji zbiorowej.
3.3.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Szczególnie ważnym wyróżnikiem negatywnym wsi jest jej marginalizacja względem
dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Brak dostępu do Internetu jest
jedną z barier rozwojowych nie tylko firm, czy instytucji, ale także osób fizycznych. Dostęp
ten tymczasem, co pokazujemy w części diagnostycznej Planu, jest wynikiem monopolu na
rynku.
Należy dążyć zatem do wspierania rozwoju alternatywnych względem TP S.A. sieci
teleinformatycznych na terenie Gminy, z uwzględnieniem następujących działań:
- budowy systemów radiowego dostępu do Internetu
- budowy punktów dostępowych do Internetu (Hot-Spot)
- tworzenia wiejskich centrów teleinformatycznych,
- udostępniania szkolnych pracowni informatycznych ogółowi mieszkańców (z
zabezpieczeniem pracowni)
- tworzenia witryn internetowych służących wymianie poglądów na temat rozwoju lokalnego
3.4.
Poprawa stanu środowiska naturalnego
3.4.1. Gospodarka wodno – ściekowa
67
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Zakłada się, że do 2015 roku liczba mieszkańców Gminy wzrośnie do ok. 20,3 tys.
Zakładamy również, że z ok. 4,2 tys. nowych mieszkańców Gminy Lubicz ok. 85%
zamieszka na terenach skanalizowanych i zwodociągowanych.
Ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie 1,95 tys. osób, co stanowi
11,6 % mieszkańców Gminy Lubicz . W miejscowości Brzeźno zrealizowano pierwszy
kompleksowy program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, obejmujących całą
wieś. Zbudowano tam w latach 2002-2005 65 instalacji tego typu.
Do 2015 roku zakłada się wybudowanie 79,2 km sieć kanalizacji sanitarnej, ilość osób
planowana do włączenia do sieci kanalizacyjnej – ok. 9 600 osób z terenów obecnie
zamieszkanych i ok. 3 700 nowych mieszkańców Gminy. Łącznie więc liczba osób z terenu
Gminy włączona do sieci kanalizacji wzrośnie z 1 950 osób do ok. 15 250 osób.
Docelowo więc do 2015 roku ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzystać
powinno ok. 76% mieszkańców Gminy.
Zakłada się również realizację Gminnego programu Budowy Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków, w miejscowościach, gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest
nieuzasadniona ekonomicznie i / lub technologicznie.
Długość sieci wodociągowej w Gminie Lubicz wynosiła w listopadzie 2005 roku ok.
193,5 km. Długość sieci projektowanej –34,8 km ilość osób do podłączenia – ok. 3,5 tys, Z
systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta obecnie 95% mieszkańców Gminy. Do
2013 roku poziom zwodociągowania nie ulegnie znaczącej zmianie (w związku z
przewidywanym dalszym, znacznym wzrostem liczby mieszkańców Gminy) i wyniesie ok.
96%.
Na terenie Gminy Lubicz istnieje sieć wodociągowa z rur PCV oraz rur azbestowocementowych. Długość rurociągu azbestowo-cementowego wynosi ok. 2 km w ul.
Lipnowskiej w Lubiczu Górnym oraz w ul. Nowej w Krobii – istnieje więc pilna konieczność
przebudowy wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rurociąg PCV.
Na potrzeby finansowania budowy systemów kanalizacji zbiorczej stworzone zostały
projekty dwóch aglomeracji5:
Pojęcie aglomeracji jest tu używane zgodnie z przepisami ministra Środowiska, w których jako aglomerację
definiuje się zwarty, zurbanizowany obszar osadniczy, obejmujący zlewnię jednej oczyszczalni ścieków. Jest to
definicja rozbieżna z definicja stosowana w potocznej nomenklaturze terytorialnej. Rozumienie to nie zakłada
więc włączenia Grębocina, Rogówka i gronowa do miasta Torunia, jedynie połączenie tych miejscowości z
miejskim systemem kanalizacji.
5
68
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
- „Lubickiej”, z oczyszczalnią ścieków w Lubiczu Górnym, obejmującej miejscowości:
Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Jedwabno, Młyniec I, Młyniec II, Krobia, Nowa Wieś, Złotoria,
Kopanino, Grabowiec, Mierzynek (patrz załącznik - mapa oraz schemat)
- „Grębockiej”, przyłączonej do aglomeracji toruńskiej, z oczyszczalnią ścieków w
Toruniu, obejmującą miejscowości: Grębocin, Rogówko, Gronowo (patrz załącznik – mapa
oraz schemat)
Dodatkowo zrealizowany powinien zostać „Gminny Program Budowy Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków” w miejscowościach:
- Rogowo, Brzezinko, Gronówko oraz w innych miejscowościach, gdzie występuje
zabudowa rozproszona.
W takim systemie cała Gmina winna zostać skanalizowana najpóźniej do 2014 roku.
Ważnym uzupełnieniem tej informacji są załączniki w postaci schematów aglomeracji,
znajdujące się na końcu niniejszego opracowania.
3.4.2. Rekultywacja obszarów zdegradowanych przyrodniczo i wysypisk
odpadów komunalnych
Należy pilnie doprowadzić do ostatecznego zamknięcia gminnego wysypiska
odpadów komunalnych w Nowej Wsi oraz przedsięwziąć działania rekultywacyjnego tego
terenu. Proponuje się zagospodarowanie tego terenu na przykład pod
cele sportowo –
rekreacyjne (np. tor dla rowerów górskich, dla quadów).
Osobną uwagę należy poświęcić tworzeniu enklaw leśnych na terenach już
zurbanizowanych, w celu urozmaicenia krajobrazu, poprawy jakości środowiska na tym
obszarze, ale i stworzeniu miejsc wypoczynku dla mieszkańców.
3.5.
Poprawa stanu środowiska kulturowego
3.5.1. Promocja produktów lokalnych
Na terenie Gminy w chwili obecnej można wyróżnić co najmniej dwa produkty
lokalne, szeroko definiowane:
69
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
- ceramika lubicka – ośrodek jej produkcji to Jedwabno. Należałoby wypracować wzór
ceramiki oraz ozdób na ceramice, nawiązujących do tradycji tego obszaru. W tym celu
konieczne są studia etnograficzne w tym kierunku.
- drukarstwo (wyroby, pamiątki, produkty pochodne). Teren gminy słynął z produkcji
drukarskiej. Należałoby kontynuować wysiłki zapoczątkowane przez prywatne Muzeum
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.
Dalsza identyfikacja kolejnych wyrobów lokalnych mogłaby podążać w kierunku:
- poszukiwania lokalnych wyrobów mięsnych, przede wszystkim wieprzowych (np. kiełbasa
lubicka?)
- odszukania lokalnych przepisów na wyrób ciasta domowego
- nawiązania do tradycji rycerskich
3.5.2. Społeczne izby pamięci, muzea
Na terenie Gminy Lubicz widzimy szansę powstania co najmniej kilku placówek o
charakterze muzealnym, bądź pełniących funkcję muzeów prywatnych lub też społecznych
izb pamięci. Instytucje te nawiązywałyby do bardzo bogatej historii gminy – pełnej
zróżnicowań kulturowych, dramatycznych wydarzeń oraz chwały.
Postuluje się stworzenie:
- Muzeum Pożarnictwa
- społecznej izby pamięci dokumentującej ruchy obywatelskie z obszaru gminy, a także
pielęgnującej pamięć o kulturze społeczności lokalnych, tożsamości zbiorowej, miejscach,
które zniknęły z mapy gminy itp.
- społecznej izby pamięci dokumentującej historię największych wsi (Lubicza, Grębocina,
Złotorii) oraz gminy
- Muzeum techniki rolniczej w Gronowie
Celowym działaniem byłoby ogłoszenie konkursu na pracę licencjacka lub
magisterska dotyczącą historii gminy.
3.6.
Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w
strukturze zamieszkania
70
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Pewne trendy związane ze zmianami w strukturze zamieszkania ukazane zostały już w
części 2.6. Pokazano tam przemiany w strukturze osadnictwa Gminy, z zaznaczeniem
ciągłości zjawiska napływu ludności wielkomiejskiej na teren największych i najbardziej
malowniczych miejscowości Gminy. Generalnie jednak praktycznie żadna z wsi gminnych
nie będzie w najbliższym czasie dotknięta gwałtowną depopulacją. Można jedynie
spodziewać się odpływu ludności z miejscowości po PGR-owskich, ale i tu z pewnymi
zastrzeżeniami (np. Grabowiec).
Najbardziej intensywne osadnictwo na terenie gminy postępować więc będzie wokół
obszarów tradycyjnie od kilkunastu lat przyjmujących największą liczbę nowych
mieszkańców. Większość mieszkańców Gminy zamieszkiwać będzie w największych wsiach:
Lubiczu Górnym, Dolnym, Grębocinie, Złotorii.
Należy jednak spodziewać się zmniejszania się osadnictwa na terenach, gdzie istnieją
poważne przyrodnicze ograniczenia tych procesów.
3.6.1. Place zabaw
Gmina Lubicz powinna stworzyć system ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci,
przynajmniej w największych skupiskach ludności. Place zabaw powinny spełniać określone
wymogi prawne związane z BHP oraz być położone na terenie dostępnym dla wszystkich
mieszkańców, możliwie najbliżej centrów wsi.
Postuluje się w pierwszej kolejności budowę placów zabaw we wsiach: Grębocin,
Lubicz Dolny, Krobia, Złotoria, Brzeźno, Młyniec I i II, Mierzynek.
Specyficzną forma placu zabaw są tzw. skate – parki – przeznaczone dla starszych
dzieci i młodzieży. Urządzenia te służą do jazdy i akrobacji na wrotkach, rolkach oraz
deskorolkach i cieszą się one obecnie znaczna popularnością w grupie wiekowej od 10 do 18
lat. Uwzględniając tę potrzebę należałoby pomyśleć o budowie co najmniej jednego skate –
parku w Lubiczu Górnym, na terenie placu przyszkolnego.
3.6.2. Świetlice wiejskie i ośrodek kultury
Gmina Lubicz posiada dobrze rozwinięty system świetlic wiejskich, jednakże wymaga
on uporządkowania zarówno w sensie infrastrukturalnym, jak i prawno – organizacyjnym.
71
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Należałoby wyjaśnić status prawny świetlic należących formalnie do Gminy – ustalić
ich stan legalny, w tym – status budowlany.
Następnie należałoby zastanowić się nad utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury,
jako instytucji, która koordynowałaby działanie świetlic wiejskich należących do gminy,
wspierając także świetlice parafialne i należące do OSP. GOK wypełniałby więc raczej
funkcję zarządcze, nie wymagałby w najbliższym czasie żadnych większych inwestycji.
Nie należy rezygnować z istnienia systemu świetlic wiejskich, jednak trzeb zadbać o
ich rewitalizację. Chodzi przede wszystkim o:
- uatrakcyjnienie formuły ich pracy
- doposażenie w sprzęt, meble, komputery, łącza internetowe, biblioteczki itp.
- przeprowadzenie remontów, w tym – systemów grzewczych
- ustanowienie formalnego zarządu nad świetlicą (odpowiedzialności) – w miarę możliwości
korzystając z wsparcia wolontariuszy.
Należy również utworzyć– zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców –
świetlicę wiejską w Krobii. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem byłoby jej utworzenie
w oparciu o istniejące już - a użyczone budynki.
3.6.3. Infrastruktura sportowa
Należy kontynuować rozwój infrastruktury sportowej w gminie, z zastrzeżeniem
pierwszoplanowego wsparcia dla obiektów, które mogą mieć charakter otwarty -to znaczy –
służyć potrzebom całej społeczności lokalnej i gminnej.
Proponujemy podzielenie zadań związanych z realizacją tej potrzeby na dwie grupy:
- infrastruktura sportowa przyszkolna, o charakterze otwartym dla całej społeczności
W tym punkcie należałoby przede wszystkim budowę nowych obiektów:
- zespołu boisk ogólnodostępnych, przy Zespole Szkół we wsi Grębocin
-zespołu boisk ogólnodostępnych, przy szkole we wsi Złotoria
-budowę sali sportowej w Złotorii
- ogólnodostępnej pływalni krytej przy Zespole Szkół w Lubiczu Górnym
oraz
- rozbudowę infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Lubiczu Górnym, m.in.,. o skate
– park
72
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
- rozbudowę zespołu boisk ogólnodostępnych przy szkole w Lubiczu Dolnym poprzez
nadanie mu nowych funkcji
- wiejska infrastruktura sportowa nie oparta o szkoły:
W tym punkcie postuluje się budowę lub rozbudowę następujących obiektów, które
nie posiadają charakteru przyszkolnego, służyć zaś będą całej społeczności:
- rozbudowę i remont boiska wiejskiego w Złotorii,
- budowę wiejskiego boiska sportowego w Krobii
- budowę toru dla rowerów górskich (miejscowość do ustalenia – raczej należy
budować go w miejscowości o urozmaiconym ternie, z dużymi spadkami terenu)
- budowę toru dla quadów (motocykli czterokołowych) (jak wyżej – z zaznaczaniem
oddalenia toru od istniejących bądź projektowanych zabudować mieszkalnych).
3.6.4. Infrastruktura rekreacyjna i wypoczynkowa
Oprócz infrastruktury sportowej należy również zwrócić baczniejszą uwagę na
poprawę sytuacji miejscowości w zakresie istnienia miejsc wypoczynku i rekreacji
ogólnodostępnych dla całej społeczności danej wsi.
W szczególności chodzi o:
- rewitalizację zaniedbanych parków wiejskich (np. w Lubiczu Dolnym)
- odnowę centrów wsi, z zagospodarowaniem miejsc na wypoczynek i spotkania na świeżym
powietrzu
- budowę miejsc na ogniska
- przedłużenie ścieżek edukacyjnych
- budowę ścieżek rowerowych i ich oznakowanie, także pod kątem turystyczno –
krajoznawczym
- budowę torów dla rowerów górskich oraz quadów
3.6.5. Seniorzy
W związku z nieuchronnym procesem starzenia się populacji Gminy należy
szczególnie zadbać o organizację czasu wolnego oraz wsparcie zrzeszeń seniorów z terenu
gminy.
73
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Działania te powinny objąć:
- wspieranie klubów seniora i innych organizacji osób starszych
- organizację imprez dla seniorów oraz imprez integracyjnych
- zorganizowanie miejsc specjalnie przeznaczonych dla klubów seniora
Niezwykle przydatna instytucją dla starszej społeczności Gminy byłby Dom
Spokojnej Starości lub ośrodek zajmujący się opieka nad osobami chorymi i w podeszłym
wieku.
Należy podjąć starania o objęcie Gminy działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3.6.6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Mimo znacznej liczby organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy,
należy zwrócić uwagę na rozproszony charakter wysiłków ich członków. Skutkiem tego jest
relatywna słabość Trzeciego Sektora względem partnerów administracyjnych oraz biznesu, a
także sektorowe efekty ich działalności. Nie sprzyja to zrównoważonemu rozwojowi Gminy
Lubicz. Dla poprawy efektywności i jakości działania organizacji pozarządowych, należy
stymulować trzy rodzaje procesów:
- integracji horyzontalnej organizacji pozarządowych, w celu skuteczniejszego działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy i miejscowości oraz grup społecznych z jej obszaru.
Proponowanym
rozwiązaniem
byłoby
powstanie
Gminnej
Koalicji
Organizacji
Pozarządowych.
- promocji formalizacji działania zrzeszeń (rejestracja).
- utworzenie gminnego punktu wsparcia organizacji pozarządowych
Cenna inicjatywą w tym zakresie jest pełna aktywność organizacji gminnych w
programie Unii Europejskiej LEADER+.
Istotnym elementem podnoszenia obywatelskości społeczeństwa i jakości relacji
pomiędzy administracją
a
zrzeszeniami
lokalnymi
oraz
petentami
mogłoby być
zmodyfikowanie funkcjonowania Urzędu Gminy poprzez stworzenie Punktu Obsługi Klienta
(Petenta) oraz stworzenie pełnej informatyzacji obiegu dokumentów.
3.6.7. Rozwój pomocy społecznej
74
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
W tym priorytecie należałoby zwrócić uwagę na działania dwojakiego rodzaju:
- inwestycyjne, polegające na adaptacji i modernizacji obiektów na cele działań działań
pomocowych na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej
- nieinwestycyjne – działania na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców związanej z
zagrożeniami i skutkami patologii społecznych, wskazywanie kierunków pokonywania
uzależnień, wychodzenia z kryzysów . Tu również należałoby stworzyć nowe instytucje,
których do tej pory w Gminie Lubicz nie było, a które są niezbędne i powszechnie już
stosowane w nowoczesnych systemach opieki społecznej.
W tym celu należałoby zrealizować pilnie następujące działania:
- poprawa warunków magazynowych
- stworzenie mieszkań chronionych
- stworzenie schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi
- stworzenie miejsc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
- stworzenie noclegowni dla osób bezdomnych z gminy
- stworzenie miejsca dla grup wsparcia i grup terapeutycznych – AA, ofiar przemocy itp.
- stworzenie jadłodajni dla osób ubogich, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
niepełnosprawnych, bezdomnych
3.6.8. Infrastruktura edukacyjna
W zakresie infrastruktury edukacyjnej należy wykonać prace remontowe, w tym termomodernizacyjne w:
- szkole podstawowej w Młyńcu
- szkole podstawowej w Gronowie
Należy również dążyć do poprawy stanu wyposażenia dydaktycznego szkół wiejskich
w szczególności zaś w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. Z drugiej strony należy
zadbać o ciągłe kultywowanie tradycji lokalnych w szkołach.
Należy utworzyć przedszkole wiejskie w Grębocinie, odpowiadając tym samym na
społeczne zapotrzebowanie oraz na trendy demograficzne w społeczności .
IV. REALIZACJA ZADAŃ i PROJEKTÓW
4.1. Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2006-2015
75
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Pri
ory
tet
1.
1
Orientacyjny
Nazwa projektu/
zakres inwestycji
koszt
całkowity
(mln euro)
2.
3.
Przewidywane
źródła
finansowania
przygotowania
przedsięwzięcia
4.
Kompleksowe
Fundusz
rozwiązanie
Spójności –
gospodarki wodno –
pomoc
ściekowej w Strefie
7 070 000
techniczna
Stan
Przewidywa
ny okres
realizacji
projektu
Studium
wykonal
ności
Decyzja o
środowiskowych
uwarunkowa
niach
Pozwole
nie na
budowę
6.
7.
8.
Przewidywana
zaawanso
Dostępnoś
operacyjnego do
data przekazania
Instytucja
wania
ć terenu
którego będzie
wniosku o
odpowiedz
procedury
pod
zgłoszony
dofinansowanie
ialna za
przetargo
inwestycje
projekt o
do Instytucji
realizację
dofinansowanie
Zarządzającej
wej
5.
Nazwa programu
9.
10.
11.
12.
13.
Potwierdzenie
występowania
w Wieloletnim
programie
14.
15.
POZR dla
2008-2015
brak
Nie
brak
rozpoczęte
Ochrony Ujęcia Wody
większości
dostępne
Fundusz
Spójności
sześciu
2008
gmin
Brak
Dolnej
Drwęcy
dla miasta Torunia
(aglomeracja Lubicz)
RPO
Brak
Budowa kanalizacji
2
dla miejscowości
1 750 000
2007-2009
Brak
Brak
rozpoczęte
Grębocin
RPO
Fundusz
Nie
3
Gronowo, Rogówko,
Rogowo i Brzezinko
950 000
Spójności
większości
Urząd
2007
Gminy
dostępne
Lubicz
W
Urząd
Tak
Brak
Budowa kanalizacji
dla miejscowości
W
2008-2010
Brak
Brak
Nie
rozpoczęte
większości
dostępne
ZPORR
2008
Gminy
dodatkowe
inwestycyjnym
brak
W
Informacje
Tak
Lubicz
76
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Gmina Lubicz
Tak
Budowa ulicy
4
Piaskowej,
Rzemieślniczej w
RPO
925 000
2007- 2008
Tak
Nie
Tak
rozpoczęte
Lubiczu Górnym
Gmina Lubicz
Budowa ulicy Leśnej ,
5
Lipowej, Sosnowej i
2007-2008
Tak
SPO „Rolny”
rozpoczęte
wiejskich w gminie
Odnowa wsi
300 000
Środki Urzędu
2010-2015
Brak
Budowa wiejskiego
7
(lokalizacja: przy
Lubicz , odnowa
2008-2009
Tak
Nie
Tak
rozpoczęte
wsi
Zespole Szkół oraz
Tak
Pełna
Urząd
2007
ć
Gminy
Tak
Lubicz
Pełna
Odnowa wsi
dostępnoś
Oraz / lub
ć
Urząd
2010
Gminy
Brak
Lubicz
LEADER+
PROW
Środki Gminy
370 663
Gminy
Lubicz
dostępnoś
Brak
boiska sportowego w
Grębocinie
rozpoczęte
Gminy
Lubicz
2007
PROW
Nie
Brak
ZPORR
ć
Brak
Budowa i
modernizacja świetlic
Urząd
ZPORR
Nie
Tak
Piaskowej w Złotorii
6
dostępnoś
Tak
RPO
1 200 000
Pełna
Pełna
Urząd
Odnowa wsi
dostępnoś
2008-2009
ć
Gminy
Tak
Lubicz
przy ul. Owocowej)
Środki Gminy
8
Rozbudowa
Lubicz , odnowa
infrastruktury przy
wsi
stadionie sportowym
w Złotorii
6 178
Tak
2008-2009
Tak
Tak
Nie
rozpoczęte
Pełna
dostępnoś
ć
Urząd
PROW
2008
Odnowa wsi -
Gminy
Tak
Lubicz
77
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Środki Gminy
Zagospodarowanie
terenów
Nie
Lubicz
przyszkolnym w
9
Lubiczu Górnym w
celu przeznaczenia ich
395 000
2010-2013
Tak
Nie
Nie
rozpoczęte
na ogólnodostępne
Pełna
dostepnoś
ć
Ministerstwo
Sportu
Urząd
2010
Gminy
Tak
Lubicz
tereny rekreacyjnosportowe
Środki Gminy
Budowa krytej
10
pływalni przy Zespole
Szkół nr 1 w Lubiczu
Nie
Lubicz
2 000 000
2008-20011
Brak
Nie
Nie
rozpoczęte
Górnym
Adaptacja budynku
EFS lub
byłego przedszkola w
LEADER+
potrzeby Wiejskiego
250 000
Urząd
?
2009
ć
Gminy
Nie
Lubicz
Nie
Grębocinie na
11
Pełna
dostępnoś
2008 - 2011
Brak
Nie
Brak
rozpoczęte
Centrum
Częściowa
dostępnoś
ć
EFS lub
LEADER+
Urząd
2008
Gminy
Nie
Lubicz
Teleinformatycznego
wraz z wyposażeniem
Budowa ulic:
Środki Gminy
Kamiennej,
Lubicz i RPO
Nie
Sportowej,
12
Słonecznej,
Widokowej i
495 000
2010
Brak
Brak
Nie
rozpoczęte
Urząd
Dostępne
ZPORR
2010
Gminy
Tak
Lubicz
Parkowej w Lubiczu
Górnym
78
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Środki Gminy
Przebudowa ulicy
13
Szkolnej, Mostowej i
Toruńskiej w
Nie
Lubicz i RPO
825 000
2010
Brak
Brak
Nie
Częściowo
rozpoczęte
dostępne
Urząd
ZPORR
2011
Grębocinie
Środki Gminy
Przebudowa i budowa
14
ulic: Nad Strugą,
Wiatracznej i Pięknej
2010 - 2011
Brak
Nie
Brak
rozpoczęte
Urząd
Dostępne
ZPORR
2011
Środki Gminy
Owocowej w
157 500
2010
brak
brak
Grębocinie
Środki Gminy
Przebudowa ulic:
16
Akacjowej i
Nie
Częściowo
rozpoczęte
dostępne
Nie
Częściowo
rozpoczęte
dostępne
Nie
Częściowo
rozpoczęte
dostępne
Urząd
ZPORR
2010
333 750
Gminy
Nie
Lubicz
nie
Lubicz / RPO
Sosnowej, Lipowej,
Tak
NIe
Lubicz / RPO
Przebudowa ulicy
Gminy
Lubicz
w Grębocinie
15
Tak
Nie
Lubicz i RPO
550 000
Gminy
Lubicz
2011
brak
brak
Brzozowej w Lubiczu
Urząd
ZPORR
2011-2012
Gminy
Nie
Lubicz
Dolnym
Środki Gminy
Przebudowa ulic:
Konwaliowej,
17
Liliowej, Różanej i
Magnoliowej w
nie
Lubicz /RPO
275 000
2012-2013
Brak
Brak
Urząd
ZPORR
2013
Gminy
Nie
Lubicz
Lubiczu Dolnym
79
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Budowa drogi Toruń
18
Środki z budżetu
495 000
Gminy i miasta
ciągu ulic Olimpijska
(koszt po
Torunia
i Leśny Trakt –
stronie
– Małgorzatowo w
zlokalizowana na
gminy
terenie gminy Lubicz i
Lubicz)
Tak
Koordynat
Urząd
2007
Tak
Tak
Brak
Dostepne
ZPORR
2007
Miasta
orem
Tak
projektu
Torunia
jest Miasto
Toruń
miasta Toruń
Środki z budżetu
Budowa Sali
19
gimnastycznej dla
Zespołu Szkół nr 2 w
Nie
gminy
900 000
2009-2010
Brak
Brak
Brak
Dostępny
Ministerstwo
Sportu
Urząd
2010-2011
Grębocinie
Likwidacja gminnego
20
wysypiska śmieci w
Środki Gminy
Nie jest
Lubicz
wymaga
250 000
2007-2008
Brak
Brak
ne
Dostępny
ZPORR
2008
Przyzagrodowych
Oczyszczalni Ścieków
Gminy
Nie
Lubicz
Środki Gminy
Nie jest
Urząd
Lubicz
wymaga
Gminy
ne
Lubicz w
Gminny Program
Budowy
Nie
Urząd
Brak
Nowej Wsi - II etap
21
Gminy
Lubicz
400 000
2008-2013
Brak
Nie jest
wymagana
porozumie
Brak
Prywatne
? (WFOŚiGW)
2008-2013
niu z
Nie
inwestora
mi
prywatny
mi
80
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Środki Gminy
Lubicz
22
Budowa placów
zabaw dla dzieci
20 000
Adaptacja i
23
rozbudowa obiektów
na cele pomocy
Urząd
2006-2007
Marszałkowski
Środki Gminy
Nie jest
Lubicz + RPO
wymaga
300 000
2007-2010
Brak
Nie jest
wymagana
ne
Urząd
2006
Gminy
Nie
Lubicz
Urząd
Brak
Urząd
Marszałkowski
społecznej
2007
Gminy
Lubicz,
Nie
GOPS
RPO lub
Odnowa wsi
24
Budowa zespołu boisk
w Krobii
PROW
100 000
2009
Odnowa wsi
RPO
Budowa ulicy
25
Osiedlowej, Długiej i
Wiejskiej o łacznej
800 000
2012-2015
ZPORR
dł. 2,6 km w Krobii
Budowa drogi
RPO
lokalnej łączącej
26
Lubicz Gorny z
Lubiczem Dolnym,
ZPORR
alternatywnej dla DK
80
81
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
SUMA
19098 091
82
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
V. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Wskaźniki
Jednostka miary
Sposób pomiaru
Wskaźniki produktu
1. Długość wybudowanych dróg
gminnych
o utwardzonej powierzchni
2. Długość nowobudowanej
sieci kanalizacyjnej
3. Długość sieci wodociągowej
– nowej i zmodernizowanej
4. Ilość zmodernizowanych
oczyszczalni ścieków
5. Długość zbudowanych
chodników
6. Długość zbudowanych dróg
osiedlowych
3 km
Monitoring w miejscu realizacji
projektów
79 200 mb
j.w.
34 800 mb
j.w.
1 szt.
j.w.
15 km
j.w.
14,2 km
j.w.
Wskaźniki rezultatu
1. Ilość podłączonych
gospodarstw domowych do
wodociągu i kanalizacji
2. Stosunek ilości budynków
podłączonych do kanalizacji
do wszystkich budynków
3. Ilość nowych oczyszczalni
przydomowych
96 %
Statystyka gminna
76 %
Statystyka gminna
75
Wskaźniki oddziaływania
1. Ilość osób korzystających
z sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
2. Polepszenie stanu środowiska
naturalnego (ilość odprowadzanych i oczyszczanych
ścieków, zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego)
16 900 os./ 15 250 os.
Statystyka gminna
15 %
Statystyka gminna
+ 4 000 osób
Statystyka gminna,
US w Bydgoszczy
4. Wzrost poziomu życia
mieszkańców
15 %
Badania ankietowe
5. Wzrost ruchu turystycznego
15 %
Statystyka gminna,
US w Bydgoszczy
6. Zwiększenie aktywności
pozalekcyjnej uczniów
w postaci ilości organizowanych zajęć sportowych
20 %
Statystyka szkolna i gminna
3. Wielkość migracji
83
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
7. Wskaźnik poprawy jakości
Badanie ankietowe (kierowców
dróg w wyniku przeprowazgłaszających się do
35 %
dzonej ich modernizacji
Powiatowego Wydziału
i ulepszenia nawierzchni
Komunikacji)
8. Wzrost atrakcyjności
20 %
Badania ankietowe
turystycznej gminy
VI. PLAN FINANSOWY NA LATA 2006-2015 (kwoty w zł)
Nakłady
2006-2015
Budżet JST,
27 000 000
Budżet
państwa,
1 100 000
Środki
prywatne,
250 000
Środki UE,
51 000 000
Inne.
180 000
Łącznie
79 530 000
VII. SYSTEM WDRAŻANIA
Za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego w głównej mierze odpowiada samorząd
gminy Lubicz oraz administracja gminna:
- Rada Gminy Lubicz
- Wójt Gminy Lubicz
- Urząd Gminy Lubicz
- jednostki organizacyjne: GOPS, Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,
84
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
8.1 System monitorowania planu rozwoju lokalnego
Monitorowaniem realizacji Planu zajmie się, powołany wspólnie przez Wójta Gminy i
Radę Gminy, Komitet Monitorujący Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz.
W skład Komitetu wejdą przedstawiciele Wójta (2 osoby) i Rady Gminy (2 osoby).
Monitorowanie odbywać się będzie poprzez analizę założonych wskaźników oraz ocenę
koniecznych zmian w Planie.
Komitet będzie składał – na żądanie Rady Gminy – wyjaśnienia dotyczące zapisów PRL.
Sprawozdanie z realizacji Planu będzie składane będzie obligatoryjnie raz do roku na ręce
Rady Gminy.
Komitet będzie rekomendował Radzie Gminy i Wójtowi zmiany konieczne do
wprowadzenia w PRL.
W następnym okresie czasowym Rada Gminy dokona oceny prac Komitetu Sterującego i
przeprowadzi kolejne wybory jego składu.
8.2.
Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego
Istotą Planu Rozwoju Lokalnego jest jego wysoka jakość, mierzona przede wszystkim
jego związkiem z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców gminy oraz oddolnością
wyznaczania jego kierunków i modyfikacji tych kierunków. W tym celu PRL w Gminie
Lubicz nie będzie traktowany jako raz stworzony i nie podlegający zmianom. Elastyczność
zmian w strategiach rozwoju lokalnego jest jednym z elementów powodzenia realizacji idei
zrównoważonego rozwoju, opartej m.in. na zapewnieniu warunków do szybkiej adaptacji
względem wzajemnie wpływających na siebie trendów globalnych i lokalnych.
Istotą Planu jest więc: oddolność, elastyczność i realizm.
Plan Rozwoju Lokalnego stworzony został w systemie ścisłej współpracy Urzędu Gminy i
Rady Gminy Lubicz.
85
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Powołana została - głosowaniem Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 roku - Komisja ds.
Planu Rozwoju Gminy Lubicz, której zadaniem było monitorowanie procesu tworzenia Planu,
jego założeń, diagnozy i szczegółowych zadań przewidzianych przezeń. W skład Komisji
weszli:
- Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca rady Gminy Lubicz
- Pani Maria Będlin - Rada Gminy Lubicz
- Pan Stanisław Nowakowski – Rada Gminy Lubicz
- Wojciech Knieć – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Planu Rozwoju Lokalnego
-Donacjusz Anzel – przedstawiciel Urzędu Gminy
-Maria Wardalińska - przedstawiciel Urzędu Gminy
- Anna Sikorska – przedstawiciel Urzędu Gminy
- Marek Pilewski – przedstawiciel Urzędu Gminy
- Mirosław Górski – przedstawiciel Urzędu Gminy
- Krystyna Łęc - przedstawiciel Urzędu Gminy
Plan został wyłożony w miejscu publicznym do wglądu i nanoszenia uwag.
Opublikowany został również w Internecie, by każdy mieszkaniec Gminy miał prawo
zapoznać się z jego treścią i wnieść własne uwagi co do jego zawartości. Tak więc już na
etapie jego tworzenia prowadzony był stały system oceny Planu przez czynniki społeczne.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz także w trakcie realizacji podległa będzie stałej
ocenie. Na ręce Rady Gminy oraz Wójta można będzie w trybie ciągłym składać uwagi i
wnioski dotyczące realizacji PRL oraz zmian w PRL. Po zaopiniowaniu przez Komitet
Monitorujący Rada Gminy może wnosić poprawki do PRL odpowiednią uchwałą.
Inicjatywę zmian w PRL będzie miał także Wójt Gminy, który odpowiednie propozycje –
po zaopiniowaniu przez Komitet Monitorujący – przedstawi Radzie Gminy pod głosowanie.
8.3.
Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi,
Gmina zamierza aktywnie rozwijać partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego,
realizowane w wielu wymiarach życia zbiorowego.
Po pierwsze realizowana będzie współpraca trójsektorowa w ramach Lokalnej Grupy
Działania „LEADER+”. Na terenie Gminy swoje zadania realizować będzie LGD
„Podgrodzie Toruńskie”, akces do której Gmina Lubicz zgłosiła w grudniu 2005 roku.
86
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Jednym z elementów działania LGD jest aktywna współpraca wszystkich trzech sektorów
życia zbiorowego.
Po drugie – na terenie Gminy działa wiele różnych stowarzyszeń i zrzeszeń. Część z
nich ma charakter jedynie zadaniowy lub sektorowy, jednak spora grupa zajmuje się
wprost rozwojem lokalnym lub rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich. Dążyć
się będzie do powstania Koalicji Trzeciego Sektora na Rzecz Rozwoju Gminy Lubicz.
Po trzecie wreszcie – gmina aktywnie wspierać będzie powstanie na jej terenie
Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia, grupującego sektor administracji
publicznej (w tym- szkoły), pracodawców, pracobiorców oraz młodzież, w tym –
bezrobotnych absolwentów szkół. Celem partnerstwa będzie aktywna walka z
bezrobociem wśród absolwentów szkół, m.in. poprzez modyfikację programów nauczania
w szkołach zawodowych, zmianę aspiracji życiowych młodzieży i dostosowanie ich do
potrzeb rynku, wreszcie – współpracę pracodawców i absolwentów.
8.4.
Public Relations planu rozwoju lokalnego.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz stanie się najważniejszym dokumentem
określającym kierunki rozwoju Gminy odniesione do trendów stymulowanych przez politykę
strukturalną Unii Europejskiej. Został on stworzony w procesie aktywnych konsultacji
społecznych, co oznacza m.in. propagację jego założeń już na etapie jego projektowania.
Aktywna promocja PRL jest kluczowym elementem jego realizacji, gdyż zakłada jego
jawność, demokratyczny charakter i elastyczność założeń.
W związku z tym podjęte zostaną następujące kroki z zakresu PR Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Lubicz:
- wydanie broszury informującej o zadaniach przewidzianych do realizacji na terenie
Gminy do 2013 roku w nakładzie 3 000 egz., udostępnienie jej w Urzędzie Gminy oraz
dystrybucja podczas zebrań wiejskich
- zamieszczenie cyklu artykułów informacyjnych oraz felietonów dyskusyjnych w
„Gońcu Gminnym” – dwumiesięczniku wydawanym przez Urząd Gminy Lubicz, o nakładzie
1 000 egz.
87
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
- zamieszczeni pełnego tekstu PRL na stronie internetowej www.lubicz.pl;
administrowanej przez Urząd Gminy Lubicz. Wykreowany zostanie odnośnik do dokumentu
z głównej witryny. Witryna odwiedzana jest rocznie przez ok. 20 000 użytkowników.
- przeprowadzenie konkursu wiedzy o rozwoju gminy wśród młodzieży zamieszkującej
teren gminy, wraz z nagrodami
- umieszczenie informacji o PRL na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy
88
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Załączniki
Załącznik 1
Kwestionariusz ankiety – „Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie kierunków rozwoju
Gminy Lubicz”
Wieś…………………………………………
(drukowanymi literami)
Numer ankiety
Wpisuje
urząd gminy
Urząd Gminy Lubicz
Badanie ankietowe dla potrzeb tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
1. Najpilniejsze kwestie do załatwienia w mojej wsi to (w pyt.1-4 - ułóż w kolejności – od
najbardziej ważnych do mniej ważnych) :
1……………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………..
d. nie wiem
2. Kwestie, które trzeba załatwić w mojej wsi, ale mogą one poczekać jeszcze jakiś czas:
1……………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………..
d . nie wiem
3. Najpilniejsze kwestie do załatwienia w mojej gminie:
89
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
1……………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………..
d. nie wiem
4. Kwestie, które trzeba załatwić w gminie, ale mogą one poczekać jeszcze jakiś czas:
1……………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………..
d. nie wiem
/odwrócić/
5. Wskaż najważniejsze konkretne zadania inwestycyjne do realizacji:
a). w mojej wsi:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
b). w mojej gminie
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
6. W mojej gminie najlepiej żyje się mieszkańcom wsi (wpisz miejscowość):
………………………………….
90
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
gdyż…………………………………………………………………………….
- nie wiem, trudno ocenić
7. W mojej gminie najgorzej żyje się mieszkańcom wsi (wpisz miejscowość):
………………………………..
gdyż………………………………………………………………………………
- nie wiem, trudno ocenić
8. Czy jest Pani/Pan gotów osobiście wesprzeć inicjatywy społeczne w swojej wsi:

TAK (zakreśl wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz)
a. finansowo
b. własną pracą
c. wyłącznie duchem, bo nie mam możliwości osobiście lub finansowo
d. inaczej, w jaki sposób?...................................................................................

NIE, bo:
a. nie ma sensu
b. nie ufam ludziom
c. inne powody:………………………………………………………..

NIE WIEM
9. Kto powinien dbać o rozwój mojej wsi?
…………………………………………………………………………………..
Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi! Państwa opinie są dla nas bardzo cenne!
91
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Załącznik 2. Zmiany liczby ludności poszczególnych sołectw Gminy Lubicz wl. 19952005
Brzezinko
260
258
256
254
252
Brzezinko
250
248
246
05
20
04
20
03
20
02
01
20
20
00
20
99
19
98
19
96
97
19
19
19
95
244
Brzeźno
400
350
300
250
Brzeźno
200
150
100
50
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
0
Grabowiec
600
580
560
540
Grabowiec
520
500
480
05
20
04
20
02
03
20
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
460
92
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Grębocin
2500
2000
1500
Grębocin
1000
500
05
20
04
03
20
20
02
01
20
20
00
99
20
19
98
19
97
19
96
19
19
95
0
Gronowo
880
860
840
820
800
Gronowo
780
760
740
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
720
Gronówko
158
156
154
152
Gronówko
150
148
146
144
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
142
93
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Jedwabno
410
400
390
380
Jedwabno
370
360
350
05
20
04
03
20
20
02
20
01
20
00
20
98
99
19
19
96
97
19
19
19
95
340
Józefowo
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
Józefowo
Kopanino
250
200
150
Kopanino
100
50
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
0
94
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Krobia
1200
1000
800
600
Krobia
400
200
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
0
Lubicz Dolny
2500
2000
1500
Lubicz Dolny
1000
500
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
98
99
19
19
97
19
96
19
19
95
0
Lubicz Górny
4000
3500
3000
2500
Lubicz Górny
2000
1500
1000
500
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
98
99
19
19
97
19
96
19
19
95
0
95
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Mierzynek
300
250
200
150
Mierzynek
100
50
05
20
04
03
20
20
02
20
01
20
00
20
99
98
19
19
97
96
19
19
19
95
0
Młyniec Drugi
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
05
20
04
20
03
02
20
20
01
00
20
99
20
19
98
19
97
19
96
19
19
95
Młyniec Drugi
Młyniec Pierwszy
560
540
520
Młyniec Pierwszy
500
480
460
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
97
19
19
96
19
19
95
440
96
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Nowa Wieś
350
300
250
200
Nowa Wieś
150
100
50
05
20
04
03
20
20
02
01
20
20
00
99
20
19
98
97
19
19
96
19
19
95
0
Rogowo
340
330
320
310
Rogowo
300
290
280
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
270
Rogówko
640
620
600
580
Rogówko
560
540
520
500
480
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
97
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Złotoria
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
98
99
19
19
97
19
96
19
19
95
Złotoria
98
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Załącznik 3
Schemat aglomeracji „Toruń – część położona na terenie Gminy Lubicz przewidzianej do skanalizowania w ramach Funduszu Spójności
(w nawiasie przewidywana liczba mieszk. 2010, sieć we wsi – istn. i proj.)
0,8 km
A 5 Gronowo
735 mk+110 internat
= 845 mk
Sieć we wsi: 2,5 km
Mk/km = 338
A1
Oczyszczaln
ia ścieków
Toruń –
przepompo
wnia Budlex
A 2 Grębocin
2120 mk
Sieć we wsi:
10,5 km
Mk/km = 202
A 3 Rogówko
400 mk
Sieć we wsi: 1,1 km
Mk/km = 363
4,5 km
mk/km
całej sieci
= 120,71
Podsumowanie:
Łączna liczba km sieci –22,9 km
Łączna szacowana liczba mieszkańców podłączonych do
sieci w 2010 roku – 3 365 mieszkańców
MK/km dla aglomeracji = 146,94
99
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz
Załącznik 4
Schemat aglomeracji „Lubicz Górny”
przewidzianej do skanalizowania w ramach Funduszu Spójności
(w nawiasie przewidywana liczba mieszk. 2010)
A11 Mlyniec I
585 mk
A 5 Młyniec II,
490 mk
A10 Jedwabno ,
415mkmk
415
Ujęcie
wody pitnej
A 4 Krobia;
1200 mk, sieć:
A 12
Mierzynek
270 mk
A3 Lubicz
Górny, 3700 mk,
sieć:
A2 Lubicz D
2450 mk., sieć:
A1Oczyszczaln
ia ścieków
Lubicz Górny
A 6 Nowa
Wieś;
295 mk
A7
Złotoria
1825 mk
A9 Kopanino
215 mk
A8
Grabowiec
595 mk
100
Download