Technika fotografowania. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

advertisement
Uniwersytet
RolniczywwKrakowie
Krakowie
Uniwersytet
Rolniczy
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i
Fotogrametrii
Temat ćwiczenia:
Technika fotografowania.
Zagadnienia do ćwiczeń
1. Oświetlenie, rodzaje, stopień rozproszenia
2. Warunki fotografowania
● wielkość przysłony
● czas migawki
● ostrość obrazu
● głębia ostrości
● materiał zdjęciowy – negatywowy
● perspektywa zdjęć fotograficznych
3. Wyposażenie aparatów fotograficznych
● migawka
● przysłona
● dalmierz
● celownik
Wyposażenie dodatkowe:
światłomierz, filtry fotograficzne, pierścienie pośrednie – soczewki
nasadkowe, osłony ochraniające obiektyw
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Oświetlenie w fotografii
Oświetlenie ilościowe, jakościowe, oświetlenie naturalne
( słoneczne i światło nieba), sztuczne.
Oświetlenie jakościowe światłem naturalnym, zależy od :
● warunków atmosferycznych (zachmurzenie, zamglenie),
● kierunku oświetlenia ( pora dnia, roku ),
● rodzaju powierzchni,
● tonalności własnej oświetlonego przedmiotu.
Jednym z podstawowych czynników decydujących o charakterze
oświetlenia jest rozproszenie.
Oświetlenie dzielimy na :
●
●
rozproszone - miękkie, łagodne, modelujące, rozwiane,
nie rozproszone - skupione, ostre, punktowe, strumieniowe
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Oświetlenie w fotografii
●
●
Stopień rozproszenia zależy od :
wielkości i charakteru powierzchni emitującej światło,
odległości źródła światła od oświetlonego obiektu.
●
●
Rozproszenie światła odbitego zależy od :
kąta padania ( kąta odbicia ) światła,
rodzaju powierzchni odbijającej.
Zastosowanie określonego rodzaju oświetlenia uzależnione jest od:
●
●
●
●
rodzaju powierzchni fotografowanego obiektu,
przestrzennego kształtu fotografowanego obiektu,
tonalności własnej fotografowanego obiektu,
zamierzonego efektu.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Przysłona i czas naświetlania
Wielkość przysłony - ustalamy biorąc pod uwagę nie tylko
optymalną ekspozycję, ale także pożądaną wielkość głębi
ostrości. W wielu wypadkach determinowana jest czasem
migawki.
Do ustalenia kombinacji, przysłona - czas migawki, wykorzystuje się
światłomierze i tabele naświetleń.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Kombinacje przysłony i czasu
Im większy jest otwór względny, tym krótszy jest czas
potrzebny do prawidłowego naświetlania filmu.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Przysłona i czas migawki
Niezależnie od rodzaju użytego przyrządu musimy uwzględnić:
● intensywność oświetlenia,
● czułość ogólną, a nawet barwo czułość materiału zdjęciowego.
PRZY OŚWIETLENIU SZTUCZNYM CZAS NAŚWIETLENIA MOŻNA
WYZNACZYĆ ZE WZORU :
k l2
T
W
gdzie:
k - współczynnik zależny od czułości ogólnej i otworu względnego
l - odległość źródła światła od przedmiotu
W - moc żarówki w watach
Przy fotografowaniu z lampami błyskowymi , czas migawki – dla
uzyskania synchronizacji z błyskiem - jest stały a przysłonę
dobieramy
liczba  szacunkowa
wielkość  przysł ony 
odleg ł ość
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Ostrość obrazu
W ZALEŻNOŚCI OD ZASADY DZIAŁANIA (wyposażenia
aparatu) NASTAWIENIE NA OSTRO (pokrycie płaszczyzny
obrazu z płaszczyzną negatywu ) ODBYWA SIĘ:
●
●
za pomocą pierścienia podziałki metrycznej na obiektywie
(aparaty ślepe) nastawienie odległości od fotografowanego
przedmiotu.
za pomocą dalmierza sprzężonego z obiektywem (aparaty z
dalmierzem).
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Ostrość obrazu
●
●
matówki (aparaty z matówką, lustrzanki jedno i dwuobiektywowe)
za pomocą matówki z wbudowanym dalmierzem ( np. w postaci
lupy nastawczej Zeissa)
Pozorna nieostrość obrazu może być spowodowana poruszeniem
aparatu lub przedmiotu w czasie zdjęcia dlatego też, ważnym jest
dobór czasu migawki, odległości i kierunku fotografowania.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Głębia ostrości
Głębia
Głębia ostrości
ostrości to
to część
część przestrzeni
przestrzeni przedmiotowej,
przedmiotowej, która
która odfotografuje
odfotografuje
się
się zz żądaną
żądaną lub
lub mniejszą
mniejszą nieostrością.
nieostrością.
amax  0.03mm
ap1 2
qt  2
lf  ap1
ap1 2
qp  2
lf  ap1
q  qt  q p
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Głębia ostrości
Skalę
Skalę głębi
głębi ostrości
ostrości tworzy
tworzy podziałka
podziałka odległości
odległości ze
ze skalą
skalą symetrycznie
symetrycznie
naniesionych
naniesionych przysłon.
przysłon.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Głębia ostrości
Głębia ostrości zależy od:
● ogniskowej aparatu
● odległości fotografowania
● przysłony
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Odległość hiperfokalna
Odległością hiperfokalną (ponad ogniskową) nazywamy odległość
powyżej której wszystkie fotografowane przedmioty odfotografują
się ostro tj. głębia ostrości sięgnie do nieskończoności. Wielkość
jej wyznaczamy ze wzorów :
f 2 l
h
a
lub
f2
h
pa
gdzie:
f- ogniskowa
l – otwór względny
p – przysłona (mianownik)
a – średnica krążka rozproszenia
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Materiał negatywowy
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Skala światłoczułości
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Materiał negatywowy
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Materiał negatywowy
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Materiał negatywowy
Ziarnistość emulsji
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Perspektywa zdjęć fotograficznych
Zdjęcie fotograficzne przedmiotu trójwymiarowego jest jego
perspektywą uzyskaną na zasadzie rzutu środkowego.
Jeżeli płaszczyzna negatywu jest pionowa to :
● linie pionowe i równoległe leżące w płaszczyźnie równoległej do
płaszczyzny negatywu (rzutu) zachowują swój kierunek tj. w
rzucie będą też pionowe i równoległe,
● linie równoległe ( poziome, pionowe lub dowolnie usytuowane )
nie leżące w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny negatywu
( rzutu ) odfotografują się jako zbieżne, przy czym wiązka
równoległa ma jeden punkt zbiegu,
● kąty pomiędzy prostymi leżącymi w płaszczyźnie równoległej do
płaszczyzny negatywu ( rzutu ) nie zniekształcają się, nie ulegają
zmianie.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Perspektywa zdjęć fotograficznych
Jeżeli płaszczyzna negatywu ( rzutu ) nie jest pionowa, to zniekształcenie
obrazu zależy od wielkości i kierunku pochylenia,
a także od przestrzennego położenia obiektu w stosunku do płaszczyzny
negatywu.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Perspektywa
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Migawka
●
●
Rodzaje migawek:
wbudowana w obiektyw (centralna, sektorowa)
umieszczona przed negatywem (szczelinowa)
migawka sektorowa
migawka szczelinowa
Niezależnie od rodzaju i sposobu działania migawki, ciąg czasów naświetlenia przyjmuje
następujące znaczenia :
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 sek.
lub
1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000 sek.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Przysłona
Otwór względny to wartość rozwarcia mechanizmu przysłony w
obiektywie. Im większy otwór względny tym więcej światła dotrze
do powierzchni filmu w danym czasie.
Ciąg przysłon:
1:1, 1:1,4 , 1:2, 1:2,8 , 1:4, 1:5,6 , 1: 8, 1:11, 1: 16, 1: 22
Przestawienie przysłony o jedną działkę w dół - np. z 8 na 5,6 – powoduje
dwukrotny wzrost powierzchni otworu względnego. Umożliwia to podwojenie ilości
światła wpadającego przez obiektyw.
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Dalmierze
Dalmierze fotograficzne są dalmierzami optycznymi dwuobrazowymi
wbudowanymi w aparat fotograficzny, a więc mają stałą bazę.
ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ DZIAŁANIA MOŻNA JE PODZIELIĆ NA:
●
dalmierze z ruchomym zwierciadłem lub pryzmatem,
●
dalmierze z ruchomym klinem,
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Dalmierze
●
dalmierze z obrotowym klinem
●
dalmierz dwupolowy
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Dalmierze
● klin optyczny wbudowany w matówkę np. lupa nastawcza Zeissa
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Celowniki
KONSTRUKCJE CELOWNIKÓW MOGĄ BYĆ :
●
zwierciadlano - matówkowe
●
zwierciadlano - soczewkowe,
●
pryzmatyczne,
●
ramkowo – konturowe
OBECNIE W APARATACH FOTOGRAFICZNYCH STOSOWANE SĄ
CELOWNIKI OPTYCZNE LUNETKOWE
kąt widzenia celownika powinien być taki sam jak obiektywu
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Adres strony www
http://matrix.ur.krakow.pl/~bkwoczynska
KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Download