Oc h o a w e z t o n c

advertisement
Ochrona zwierząt łownych…
Polskie zwierzęta łowne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Łoś
Jeleń Europejski
Daniel
Sarna
Dzik
Lis
Zając szarak
Kuna leśna
Borsuk
Jenot
Tchórz
…Łoś…
•
Łoś jest największą żyjącą w Polsce
zwierzyną płową. Byk posiada
poroże zwane rosochami,
odrastające na boki głowy, inaczej
niż u jelenia. Samica łosia zwana
jest klempą. Łoś żyje najchętniej w
terenie podmokłym, bagnistym,
gęsto porośniętym drzewami i
krzewami. Następuje sezonowa
zmienność biotopu, i w zimie łoś
przesuwa się na suchsze tereny,
głównie o charakterze borów, gdzie
wyrządza szkody w młodnikach i
uprawach. Łosie żyją pojedynczo,
lub w małych rodzinnych chmarach.
Taką chmarę tworzy klempa z
łoszakami, natomiast byki tworzą
oddzielne chmary. Ruja zwana
bukowiskiem odbywa się we
wrześniu i na początku
października. Młode przychodzą na
świat w maju lub czerwcu.
Występują dwie formy poroża łosiabadylarz i łopatacz. Pożądaną formą
jest łopatacz.
…Jeleń europejski…
•
Jeleń występuje w Polsce niemal we
wszystkich dużych kompleksach
leśnycyh. Szczególnie silna populacja
jeleni występuje w Bieszczadach,
Karpatach, na Pomorzu, i na Mazurach.
Jelenie bytują w dużych kompleksach
leśnych, o drzewostanie iglastym i
mieszanym. Wymagają spokoju w
ostojach oraz sąsiedztwa wody. Jelenie
żyją w chmarach. W zimie i na wiosnę ,
łanie oraz młode byki tworzą chmarę, nad
której bezpieczeństwem czuwa starsza
doświadczona łania zwana licówką. Byki
od 4 roku życia tworzą osobne chmary,
którym przewodzi młody byk. Na
przełomie lipca i sierpnia chmary byków
rozpadają się. Byki szukają sobie ostoi i
intensywnie żerują nabierając masy. Z
rozpoczęciem rui zwanej rykowiskiem od charakterystycznych odgłosów
wydawanych przez byki, około wrześniapaździernika, byki rozpoczynają
wędrówki.Gromadzą przy sobie chmarę
łań, której przewodzi licówka, toczą
zażarte ale rzadko krwawe boje z innymi
bykami o utrzymanie chamry i
przywództwa nad nią. Młode byki nie są
dopuszczane do rozrodu i
przywództwa w chmarze - są to tzw
chłysty i kibice.
…Daniel…
•
Daniel jest zwierzyną aklimatyzowaną u
nas w XVI wieku. Został sprowadzony z
krajów śródziemnomorskich. Do końca
XIX wieku występował głównie jako
zwierzyna parkowa, obecnie żyje w stanie
dzikim, co więcej jest zwierzęciem bardzo
atrakcyjnym łowiecko i znane są udane
próby introdukcji (czyli zasiedlenia) tym
gatunkiem łowisk, w których poprzednio
nie występował. Ostoją danieli sa głównie
lasy liściaste i mieszane, o znacznym
podszyciu, przeplatane łąkami. Daniel
jest zwierzęciem gromadnym. W lecie
młode byki, łanie i cielęta chodzą razem,
a stare byki tworzą oddzielne chmary.
Bardzo mocne byki żyją samotnie. W
okresie godowym, nazywanym u danieli
bekowiskiem, byki odszukują chmary łań,
odpędzają młode byczki i w tej chmarze
spędzają okres godowy. Bekowisko
rozpoczyna się na ogół w połowie
października. W okresie poprzedzającym,
byki wykopują wgłębienia zwane
kołyskami i oddają do nich
mocz.Następnie pogłębiają kołyski, do
takiej głębokości, aż leżący w nich
byk jest prawie niewidoczny. Byki
zbierają chmarę łań i władają nią przez
cały okres trwania rui, tocząc walki o
przewodnictwo. Krycie łani następuje w
przygotowanych wcześniej kołyskach.
…Sarna…
•
•
Sarna jest najmniejszym żyjacym w
Polsce przedstawicielem zwierzyny
płowej. Jest ona w zasadzie stała w
wybranej ostoi i nawet młode potomstwo,
trzyma się raczej blisko miejsca swojego
urodzenia. Ma to wpływ na powtarzanie
cech dziedzicznych, w tym
nieprawidłowości w budowie poroża.
W jesieni i zimą, sarny żyją w stadach
zwanych rudlami, składających się z kóz,
koźlaków i kozłów. W kwietniu rudle
rozpadają się, ciężarne kozy oddalają się,
by znaleźć spokojne miejsce do okocenia
się, natomiast kozły poszukują stałej
ostoi na okres rui. Kozły znaczą swoją
ostoję zapachem, wydzielanym przez
gruczoły, oraz znakami tzw czemchania,
czyli tarcia porożem o krzewy i niskie
drzewka. Kozły zaciekle bronią przed
rywalami swoich ostoi, natomiast tolerują
przebywające kozy z koźlakami. W czasie
rui na przełomie lipca i sierpnia, kozły
gonią rujne kozy i prowadzą walki z
rywalami broniąc dostępu do swoich
ostoi. Rujne kozy pozostają parę dni przy
koźle, a następnie po zapłodnieniu,
pozostawione przez samca, wracają do
swoich rudli.
•
…Dzik…
Dzik jest zwierzęciem, który w swojej
sylwetce zachował surowość i dzikość
zwierzęcia pierwotnego. Jest to
zwierzyna leśna, choć przebywa czasowo
poza lasem. Niegdyś, dziki potrzebowały
dużych, zwartych kompleksów leśnych, o
drzewostanach liściastych bądź
mieszanych, z dużym udziałem w
składzie gatunkowym dęba i buka. Dziki
przepadają również za błotnymi
kąpielami w tak zwanych babrzyskach,
stąd sąsiedztwo bagien i oczek wodnych,
oraz podmokłych łąk śródleśnych, jest
preferowane. Jednak obecnie, dziki
przystosowały się do życia w nawet
niezbyt dużych kompleksach leśnych, o
przeważającym udziale sosny w
drzewostanie, natomiast kąpielisk i
babrzysk poszukują poza ostoją. Dzik
okazał się być zwierzyną plastyczną
ekologicznie, dzięki czemu nie jest
szczególnie wrażliwy na zmiany
wprowadzane przez człowieka do
krajobrazu. Samica dzika zwana lochą,
przechodzi ruję - huczkę w końcu
listopada i w grudniu. W okresie rui, stare
odyńce i dziki którym wycina się już na
zewnątrz oręż (mowa o zębach w górnej i
dolnej szczęce zwanych fajkami i
szablami) żyjące dotąd
pojedynczo, przyłączają się do stad
zwanych u dzika watahami, starając się
odpędzić młodzież męską.
…Lis…
•
Lis należy do rodziny psowatych. Żyje
zarówno w lesie jak i na polu. W
miejscach swoich ostoi, lisy kopią
rozległe nory, z wieloma wylotami.
Centrum nory stanowi główna komora,
gdzie lisy odbywają cieczkę i gdzie
szczeni się suka. Oprócz tego w norze
znajduje się wiele bocznych korytarzy.
Lisy mają wiele nor przy czym jedne
służą za siedzibę, a inne tylko za doraźne
schronienie. Lis nazywany jest leśnym
sanitariuszem, gdyż zjada wszystkie
zbędne i groźne ze zdrowotnego punktu
widzenia odpady leśne takie jak Np
padlina. Żywi się przede wszystkim
myszami, żabami, ptakami, jajami
ptasimi. Niestety zbyt liczna ostatnimi
czasy populacja lisów wyrządza spore
szkody w zwierzynie drobnej. Dzieje się
tak z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w
trosce o człowieka i jego zdrowie,
szczepi Sie lisy przeciwko wściekliźnie,
podając szczepionkę w sztucznej karmie.
Wyeliminowano w ten sposób
najwiekszego wroga lisiej populacji wściekliznę
…Zając szarak…
•
Zając jest raczej dotąd był,
najpospolitszą w Polsce zwierzyną,
występującą zarówno w polu jak i w lesie
niemal we wszystkich rejonach Polski.
Niestety, szereg niekorzystnych zmian
jakie nastąpiły w krajobrazie polnym,
postępująca chemizacja rolnictwa,
nadmierny stan lisów, wreszcie nie
wszędzie prawidłowa gospodarka
łowiecka populacją zająca i nie do końca
jeszcze poznana jednostka chorobowa
polegająca na spadku odporności
naturalnej u zajęcy, spowodowały
gwałtowny spadek liczebności zająca w
Polsce. Nie poprawia tej sytuacji również
fakt, iż objęto ochroną drapieżniki
skrzydlate (nie zapewniając żadnych
środków na poprawę warunków
bytowania zwierzyny drobnej) oraz co
gorsze, objęto zakazem odstrzał
wałęsających się i kłusujących psów i
kotów. Zubożenie społeczeństwa ze
środowisk wiejskich doprowadziło do
celowego wypuszczania psów
kłusujących, oraz rozwoju innych metod
kłusowniczych, których zając pada
ofiarą. Szczególnie zagrożone są młode
osobniki.
…Kuna leśna…
•
Kuna leśna, zwana także tumakiem
zamieszkuje prawie całą Europę
zachodnią i północną Azję aż po Ob i
Irtysz. W Polsce występuje prawie
wszędzie, ale jest bardzo nieliczna. Żyje
w lasach całego kraju, najchętniej w
gęstych lasach mieszanych. Trzyma się
stale obranej przez siebie części lasu.
Urządza legowisko w dziuplach starych
drzew, najchętniej dębów, w
opuszczonych gniazdach lub
zarośniętych kamionkach - czyli
przepustach pod drogami. Kuna leśna
żywi się głównie złowionymi drobnymi
zwierzętami i ptactwem. Zjada również
jaja ptasie, jagody i owoce leśne
(szczególny jej przysmak to jagody
jarzębiny). Tumak łapie zarówno myszy,
jak i zające, króliki, a nawet małe
sarniątka. Kuny leśne czyli tumaki są
aktywne głównie nocą, tylko głodne
polują jeszcze w godzinach rannych.
Kuny Prowadzą życie koczownicze. Za
kryjówkę służą im dziuple, opuszczone
gniazda ptaków drapieżnych i wiewiórek.
Terytorium zajmowane przez tumaka
znakowane jest wydzieliną gruczołów
zapachowych i odchodami. Kuna leśna
znakomicie wspina się na drzewa i
przeskakuje z jednego na drugie, nie
ustępując w tej sztuce wiewiórce, na
którą zresztą zawzięcie poluje.
•
…Borsuk…
Borsuk jest największym
przedstawicielem rodziny łasicowatych.
Zamieszkuje lasy całej strefy
umiarkowanej Europy. Występuje
zarówno w górach jak i na niżu, nigdzie
nie jest liczny ale wszędzie spotykany.
Borsuk występuje w lasach, przeważnie
na słonecznych stokach pokrytych lasem
pagórków w pobliżu pól, czasem nawet
na niezalesionych skłonach w środku
pól. Należy do zwierząt nieufnych,
prowadzi samotny tryb życia. Chód ma
ociężały. Dzień spędza w norze, jedynie w
bardzo spokojnych lasach opuszcza norę
już po południu. Borsuk jest
wszystkożerny, zjada korzenie, bukiew,
żołędzie, spadłe owoce, grzyby, jagody, a
także ślimaki, owady, myszy, krety, żaby,
węże (w tym i żmiję zygzakowatą), jaja i
pisklęta ptaków gniazdujących na ziemi,
młode króliki i zające, nie gardzi także
padliną. Nora borsuka jest zawsze czysto
utrzymana, leży w ustronnym miejscu,
czasami wykopana jest przez samego
borsuka, czasami zaś borsuki zasiedlają
inne wcześniej wykopane nory, np. lisie.
Norę stanowi system korytarzy rozległy
często na 20-30 metrów, z wejściem
głównym, kilkoma wyjściami
zapasowymi, otworami wentylacyjnymi
oraz leżącą od 2 do nawet 5 metrów pod
ziemią przestronną komorą i z osobną
jamą, w której borsuk zagrzebuje
…Jenot…
•
Jenot jest jedynym przedstawicielem
rodzaju Nyctereutes. Do 1928 r.
występował na wolności tylko we
wschodniej Azji: w Kraju Ussuryjskim i
Amurskim. wschodnich Chinach, Korei i
Japonii. Wyróżniono tam 5 podgatunków.
Obecnie jenot występuje od okolic Bremy
do wyspy Hokkaido i od pogranicza
chińsko-wietnamskiego do górnej Dwiny
i północnej Finlandii. W Europie jenota
spotkać możemy poza wymienionymi
miejscami także w Czechosłowacji,
Rumunii i Bułgarii. Pojedynczo spotyka
się go na Węgrzech, w Austrii, Szwecji i
Norwegii. W Polsce pierwsze
egzemplarze zaobserwowano w 1955
roku, a obecnie spotykany jest w całym
kraju .W północno-wschodniej części
Polski występuje licznie i populacja ma
tu charakter trwały i zwarty. Jenota
spotkać możemy najłatwiej w lasach
liściastych, położonych w pobliżu
zbiorników lub cieków wodnych.
Występuje także w lasach mieszanych i
przybrzeżnych zaroślach. W zasadzie
bytuje do wysokości 300 m n.p.m. choć
spotykano go na wysokości 700 m n.p.m.
Unika suchych borów sosnowych.
Odżywia się głównie pokarmem
pochodzenia zwierzęcego, choć pobiera
także, zwłaszcza jesienią, znaczne ilości
pokarmu roślinnego.
…Tchórz…
•
Tchórz jest największym
przedstawicielem rodzaju Mustela w
Polsce. Występuje w Eurazji. Brak go na
Islandii, w większości krajów
skandynawskich i na greckich wyspach
Morza śródziemnego. W Polsce jest
pospolity w całym kraju. Biotopem
tchórza, są śródpolne laski, tereny
pokryte krzewami, blisko zbiorników
wodnych, także tereny rolnicze. Jako
zwierzę synantropijne zamieszkuje także
stodoły, szopy, sterty zboża, stosy
kompostowe lub nawozu i inne obiekty
osad ludzkich. Podstawowym pokarmem
tchórza są gryzonie myszowate, w tym
także szczury, oraz żaby i ropuchy. Przy
okazji nie gardzi także chomikami,
piżmakami, żmijami, rakami, ptakami i ich
zniesieniami, królikami, owadami i
padliną. Na wolności tchórze żyją średnio
około 4-5 lat. Tchórze dojrzałość płciową
osiągają w dziewiątym miesiącu życia.
Cieczka rozpoczyna się w marcu i trwa
do początku maja. Kopulacja trwa około
godziny. Ciąża trwa 41-42 dni. Po niej
samica rodzi od 3 do 9 sztuk młodych.
Ma to miejsce w maju i czerwcu. Młode
tchórze otwierają oczy dopiero po 23-24
dniach. Laktacja trwa 4 do 5 tygodni.
Samodzielność młode tchórze uzyskują
po około 3 miesiącach życia.
Etyka i Polskie tradycje łowieckie
• Jesteście po lekturze poprzednich działów, zauważyliście na pewno,
iż w łowiectwie posługujemy się specjalnym językiem łowieckim.
Język ten zwany gwarą łowiecką, jest jedynym w swoim rodzaju
sposobem komunikacji i plastycznego opisu zwierząt i sytuacji
związanych z polowaniem, a bogactwo jego określeń, dowodzi
fantazji i wyobraźni jego twórców czyli nas myśliwych. Język ten jest
trwałym i nierozerwalnym składnikiem polskiej kultury łowieckiej,
pełen prasłowiańskich słów jest typowym językiem środowiskowym.
Mnogość określeń i zwrotów sprawiła, iż powstało szereg
opracowań słownikowych z najsłynniejszym "Słownikiem języka
łowieckiego" opracowanym przez Stanisława Hoppego na
czele. Używanie gwary łowieckiej jest więc podstawowym
elementem kultury łowieckiej, należy do obowiązków każdego
myśliwego. Za jej nie przestrzeganie, nakładano kiedyś surowe kary,
a i dziś spotyka się koła, w których nie używanie gwary jest karane
symbolicznymi i często żartobliwymi, działającymi głównie na
ambicję karami.
…Gwara łowiecka…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ambona - czatownia myśliwska na słupach lub drzewie
Badyle- nogi jelenia
Basior- dojrzały rosły samiec wilka
Biała stopa- teren okryty śniegiem, ułatwiający tropienie
Biegi- nogi dzika
Blaski- oczy zająca
Chyb- pas długiej szczeciny na grzbiecie dzika
Cieki- nogi kuraków
Dzwonić strychulcem- o psie myśliwskim, machać ogonem
Farba- krew zwierzyny
Grandle- szczątkowe kły w górnej szczęce jelenia, trofeum myśliwskie
Huczka- okres godowy u dzików
Karawan- na polowaniu zbiorowym, pojazd służący do transportu ubitej zwierzyny
Kęsy- zęby ssaków drapieżnych
Klapak- młoda nielotna kaczka
Kniazienie- odgłos wydawany przez przestraszonego zająca
Komora- klatka piersiowa zwierzyny grubej
Kufa- pysk wyżła
Latarnia- łeb wilka
Locha- samica dzika
…Gwara łowiecka…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lustro lub talerz- biała plama na zadzie zwierzyny płowej
Miękkie- żołądek i wnętrzności zwierzyny grubej
Myłkus- samiec sarny, rogacz, lub jeleń byk o porożu wyraźnie zniekształconym w wyniku
choroby czy uszkodzenia ciała.
Nemrod - żartobliwe określenie myśliwego
Pastorał - podpórka służąca do oparcia broni przy strzale
Pokot - ogół zwierzyny ubitej na polowaniu, którą układa się wedle ustalonych zasad
łowieckich
Ponowa- Świerzy śnieg
Prawka- prawa lufa dubeltówki, lewa to lewka
Przelatek- dzik zrodzony w poprzednim roku
Rapcie- racice dzika
Siuta- samica sarny inaczej koza
Stawka- noga lisa lub borsuka
Strzyże- wąsy zająca
Suknia- sierść zwierzyny
Ścinka- obcięta kulą sierść zwierzęcia
Świece- oczy zwierzyny płowej i dzika
Warchlak- młody dzik w pierwszym roku życia
Wiatr- węch zwierzyny i psa myśliwskiego
…Psy myśliwskie…
…Psy myśliwskie…
Dokarmianie zwierzyny łownej w okresie
zimowym
•
•
•
•
•
•
•
Paśnik to drewniana konstrukcja służąca
w gospodarstwie leśnym do dokarmiania
zwierzyny grubej, szczególnie w okresie
zimowym. Do karmy wykładanej rpzez
człowieka zalicza się:
Zboża
Liściarki (pokarm złożony z suszu)
Kukurydza
Siano
Słoma
Sól ( lizawka)
Łowiectwo na ziemiach Polskich
•
•
Polski Związek Łowiecki to
ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca
polskich myśliwych i koła łowieckie.
Jego geneza sięga XIX wieku i
działalności pierwszych na ziemiach
polskich towarzystw łowieckich.
Utworzony w 1923 roku w Warszawie
Centralny Związek Polskich
Stowarzyszeń Łowieckich, przekształcił
się w Polski Związek Stowarzyszeń
Łowieckich (1929 r.), a następnie przyjął
nazwę Polski Związek Łowiecki (1936 r.).
Początkowo PZŁ działał w oparciu o
rozporządzenie Prezydenta RP z 3
grudnia 1927roku „O prawie łowieckim”.
Po II wojnie światowej i reaktywowaniu
PZŁ podstawę prawną dla działalności
łowieckiej określały: dekret z 1952 roku
„O prawie łowieckim”, a następnie
ustawa z 17 czerwca 1959roku „O
hodowli, ochronie zwierząt łownych i
prawie łowieckim”. W oparciu o ustawę
wypracowany został tzw. „polski model
łowiectwa”, przyjmujący zasadę
nadrzędności ochrony i hodowli zwierząt
łownych nad ich eksploatacją, opierający
działalność łowiecką na społecznym
zaangażowaniu członków PZŁ
zrzeszonych w kołach łowieckich
prowadzących gospodarkę łowiecką w
dzierżawionych obwodach.
Download