Miesięczny wymiar zasiłku chorobowego za okres pobytu w

advertisement
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
ZASIŁEK CHOROBOWY
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 372).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania
zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i
zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 65, poz.
741; 2006 nr 1, poz. 3, 2010, nr 189, poz. 1270, 2012.78)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy
oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz.
743)
 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z
dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r. (M.P. 2016,
poz. 1132)
ZAKRES PODMIOTOWY
Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:
 pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów;
 członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
zwanymi dalej "członkami spółdzielni";
 osoby odbywającymi służbę zastępczą.
DOBROWOLNIE UBEZPIECZENIU
CHOROBOWEMU PODLEGAJĄ:
 osoby wykonujące pracę nakładczą
 osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, oraz osoby z nimi współpracującymi
 osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi
współpracujące
 osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do
pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub
tymczasowego aresztowania;
 duchowni;
NABYCIE PRAWA DO ZASIŁKU
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
 po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia
chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu
ubezpieczeniu;
 po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia
chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
Do okresów nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, wlicza
się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa
między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana
urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem
czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
PRAWO DO ZASIŁKU BEZ OKRESU
WYCZEKIWANIA
Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo
do zasiłku chorobowego przysługuje:
 absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali
objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do
ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia
ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia
studiów wyższych;
 jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została
wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
PRAWO DO ZASIŁKU BEZ OKRESU
WYCZEKIWANIA
 ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co
najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia
chorobowego;
 posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia
chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.
PRAWO DO ZASIŁKU PO USTANIU
UBEZPIECZENIA
Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która
stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do
pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i
powstała:
 nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu
ubezpieczenia chorobowego;
 nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu
ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej,
której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej
choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie
dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
NIEZDOLNOŚĆ A NIEMOŻNOŚĆ
ŚWIADCZENIA PRACY
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się
niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania
ubezpieczenia chorobowego.
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się
niemożność wykonywania pracy:
 w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony
podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 z powodu przebywania w:
 stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w
celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
 stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu
leczenia uzależnienia od środków odurzających lub
substancji psychotropowych;
 wskutek poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów.
WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY
Zgodnie z art. 92 § 1 k.p. za czas niezdolności pracownika do
pracy wskutek:
 choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną –
trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w
przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej
łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik
zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że
obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy
przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
 wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo
choroby przypadającej w czasie ciąży – pracownik
zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
 poddania się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów oraz poddania się
zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów –
– pracownik zachowuje prawo do 100%
wynagrodzenia.
OKRES POBIERANIA ZASIŁKU
CHOROBOWEGO
Maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi
182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została
spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży –
maksymalnie 270 dni.
Do „okresu zasiłkowego”, wlicza się wszystkie okresy
nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy
niemożności wykonywania pracy.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej
niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli
przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem
ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.
Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do
pracy przypadającego w okresie wyczekiwania.
WYSOKOŚĆ ZASIŁKU CHOROBOWEGO
Co do zasady, miesięczny wymiar zasiłku, wynosi
80% podstawy wymiaru zasiłku.
Miesięczny wymiar zasiłku chorobowego za okres
pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru
zasiłku.
MIESIĘCZNY ZASIŁEK CHOROBOWY WYNOSI
100% PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU, JEŻELI
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY LUB NIEMOŻNOŚĆ
WYKONYWANIA PRACY:
 przypada w okresie ciąży;
 powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim
przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i
narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
 powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku
chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do
pracy z powodu choroby wystawione na druku ZUS ZLA.
Zaświadczenie to w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2017 r. nadal może być wystawione na formularzu ZUS ZLA
według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r.
OD 1 STYCZNIA 2018 R. ZAŚWIADCZENIA
LEKARSKIE BĘDĄ WYSTAWIANE WYŁĄCZNIE W FORMIE
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO.
 Od 1 stycznia 2016 r. w związku z wprowadzeniem możliwości wystawiania
zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w formie
dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem
kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z
wzorem ustalonym przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dokumentem stanowiącym
podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest także: zaświadczenie
lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego
(zaświadczenie lekarskie e -ZLA),
 wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu
elektronicznego (wydruk zaświadczenia lekarskiego e -ZLA),
 zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia
lekarskiego
wydrukowanym
z
systemu
teleinformatycznego
udostępnionego bezpłatnie przez ZUS w przypadku, gdy wystawienie
zaświadczenia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe (zaświadczenie
lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).
TERMIN NA DOSTARCZENIE
ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO
Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z
powodu choroby na druku ZUS ZLA ubezpieczony jest
zobowiązany dostarczyć płatnikowi zasiłku lub płatnikowi składek
w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
Termin 7 dni na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego na druku
ZUS ZLA ustala się począwszy od dnia następnego po otrzymaniu
zaświadczenia lekarskiego.
Jeżeli ostatni dzień 7. dniowego terminu przypada w dniu
ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święto) albo w sobotę,
dostarczenie zaświadczenia w najbliższym dniu roboczym spełni
warunek dostarczenia zaświadczenia w terminie.
OBNIŻENIE WYSOKOŚCI ZASIŁKU
CHOROBOWEGO
W przypadku gdy zaświadczenie lekarskie o czasowej
niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA zostało
dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, wysokość
zasiłku chorobowego ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego
dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego
zaświadczenia.
PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKU
CHOROBOWEGO
 Wynagrodzenie za okresy miesięczne
 Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne
miesięczne wynagrodzenie wypłacone: za okres 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała
niezdolności do pracy albo
 za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli
niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy
kalendarzowych ubezpieczenia.
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego
pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub odpowiednio
wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę
składek na ubezpieczenia społeczne.
 Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem
pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia (w
pierwszym miesiącu ubezpieczenia lub w drugim, gdy pierwszy
miesiąc ubezpieczenia jest niepełny), do podstawy wymiaru
zasiłku przyjmuje się:
 wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w
innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie
przysługuje w stałej miesięcznej wysokości (wynagrodzenie
określone w stawce godzinowej traktuje się jak wynagrodzenie
stałe),
 wynagrodzenie,
które
pracownik
osiągnąłby,
gdyby
przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, jeżeli pracownik
otrzymuje wynagrodzenie zmienne.
MINIMALNA PODSTAWA WYMIARU
ZASIŁKU
Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa kwoty minimalnego
wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego
wynagrodzenia.
MAKSYMALNA PODSTAWA
WYMIARU ZASIŁKU
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za
okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być
wyższa od kwoty 100% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. Kwota ta
jest ustalana miesięcznie na okres trzech miesięcy, poczynając od
trzeciego miesiąca kalendarzowego każdego kwartału.
PRZERWY W POBIERANIU ZASIŁKU
A PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKU
Podstawy wymiaru zasiłku przysługującego u tego samego
pracodawcy
nie
oblicza
się
na
nowo,
jeżeli
w pobieraniu wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków nie było
przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy między poszczególnymi okresami
pobierania zasiłków nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy.
PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKU CHOROBOWEGO
PRZYSŁUGUJĄCEGO UBEZPIECZONYM NIEBĘDĄCYM
PRACOWNIKAMI
Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu
niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny
przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie
chorobowe lub wypadkowe, za okres 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Przychodem
ubezpieczonego jest kwota od której opłacana jest składka na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej
13,71% podstawy wymiaru składek.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględniany jest
przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia
chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Za okres
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także
kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego
samego tytułu, np. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym
zleceniodawcą, kolejne okresy prowadzenia działalności
pozarolniczej.
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY PRZED UPŁYWEM PEŁNEGO
KALENDARZOWEGO MIESIĄCA UBEZPIECZENIA
CHOROBOWEGO
 Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, dla którego jest
określona najniższa podstawa wymiaru składek, powstała przed
upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia
chorobowego i ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu
ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu albo przerwa
pomiędzy aktualnym okresem ubezpieczenia a poprzednim
okresem ubezpieczenia chorobowego przekracza 30 dni,
podstawę wymiaru zasiłku stanowi najniższa miesięczna
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za
miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu
kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na to
ubezpieczenie.
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY POWSTAŁA PO UPŁYWIE
PEŁNEGO KALENDARZOWEGO MIESIĄCA
UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO, PRZED UPŁYWEM 12
KALENDARZOWYCH MIESIĘCY UBEZPIECZENIA
W przypadku, gdy niezdolność do pracy ubezpieczonego, dla
którego nie jest określona najniższa podstawa wymiaru składek,
powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca
ubezpieczenia chorobowego, a przed upływem 12 pełnych
kalendarzowych miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia
chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny
miesięczny przychód za okres pełnych kalendarzowych miesięcy
ubezpieczenia.
W przypadku, gdy niezdolność do pracy ubezpieczonego, dla
którego jest określona najniższa podstawa wymiaru składek,
powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca
ubezpieczenia chorobowego, a przed upływem 12 pełnych
kalendarzowych miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia
chorobowego i ubezpieczony posiada wcześniejszy okres
ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu i przerwa pomiędzy
okresami ubezpieczenia nie przekracza 30 dni, podstawę
wymiaru zasiłku stanowi suma:
 przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej
13,71%, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, z
których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru
zasiłku, oraz
 kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej
miesięcznej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej
najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%, za
pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód
podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz liczby
tych miesięcy, powiększonej o liczbę pełnych kalendarzowych
miesięcy ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu.
WYŁĄCZENIE PRAWA DO ZASIŁKU
Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do
pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o
wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te
wlicza się do okresu zasiłkowego.
ZASIŁEK CHOROBOWY NIE PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ ZA
OKRESY NIEZDOLNOŚCI DO PRACY PRZYPADAJĄCEJ W
CZASIE:
 urlopu bezpłatnego;
 urlopu wychowawczego;
 tymczasowego
aresztowania
lub
odbywania
kary
pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których
prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób
wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do
pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub
tymczasowego aresztowania.
Okresów tych nie wlicza się do okresu zasiłkowego.
Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy
powstałej
w
czasie
trwania
ubezpieczenia
chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy
powstałej
po
ustaniu
tytułu
ubezpieczenia
nie
przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:
 ma ustalone prawo do emerytury lub renty z
tytułu niezdolności do pracy;
 kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła
działalność zarobkową stanowiącą tytuł do
objęcia
obowiązkowo
lub
dobrowolnie
ubezpieczeniem
chorobowym
albo
zapewniającą prawo do świadczeń za okres
niezdolności do pracy z powodu choroby;
 nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w
okresie karencji;
 jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.
WYŁĄCZENIA PRAWA DO ZASIŁKU
Ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy, z powodu
podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie
przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy
niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub
którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.
WYŁĄCZENIA PRAWA DO
ZASIŁKU
Zasiłek
chorobowy
nie
przysługuje
ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do
pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana
została w wyniku umyślnego przestępstwa lub
wykroczenia
popełnionego
przez
tego
ubezpieczonego. Okoliczności te, stwierdza się
na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
WYŁĄCZENIA PRAWA DO ZASIŁKU
Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy
spowodowana została nadużyciem alkoholu,
zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres
pierwszych 5 dni tej niezdolności.
WYŁĄCZENIA PRAWA DO
ZASIŁKU
Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej
niezdolności do pracy pracę zarobkową lub
wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób
niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do
zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.
Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy
zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.
 Dziękuję za uwagę.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards