file-uchwala-nr-16-2017-19010

advertisement
NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: [email protected] www.adwokatura.pl
UCHWAŁA NR 16/2017
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 25 marca 2017 r.
w sprawie określenia wysokości
zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego
Na podstawie art. 58 pkt. 5b i art. 95l ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1999 z późn. zm.), mając na względzie przeciętne koszty
postępowania dyscyplinarnego, Naczelna Rada Adwokacka określa wysokość
zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego w sposób następujący:
§1
1. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego wynosi:
a. w dochodzeniu dyscyplinarnym – od 1 000 do 20 000 złotych,
b. w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym lub Wyższym Sądem
Dyscyplinarnym Adwokatury w pierwszej instancji – od 1 000 do 25 000 złotych,
c. w postępowaniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym Adwokatury w drugiej
instancji – od 1 000 do 10 000 zł.
2. Przy ustalaniu wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego bierze
się pod uwagę ilość terminów rozpraw lub posiedzeń sądowych oraz czas ich trwania,
ilość i czasochłonność czynności procesowych, a także rzeczywiste koszty czynności
procesowych, w tym koszty przeprowadzonych w sprawie dowodów i ogłoszeń, a nadto
rzeczywiście poniesione wydatki, w tym koszty podróży, noclegu, utraconego zarobku lub
dochodu świadków, wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych,
tłumaczy, specjalistów, wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot
poniesionych przez nie kosztów, jak też koszty mediacji przeprowadzonej na skutek
skierowania przez sąd oraz rodzaj i stopień zawiłości sprawy.
3. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może obciążyć stronę lub izbę adwokacką
zryczałtowanymi kosztami postępowania dyscyplinarnego tylko w części albo nie
obciążać jej w ogóle kosztami. Rozstrzygnięcie w tym zakresie sąd dyscyplinarny wydaje
w oparciu o zasady słuszności.
§2
1. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa się
w orzeczeniu, o którym mowa w art. 88a ust. 1 Prawa o adwokaturze lub w orzeczeniu,
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały; rozstrzygnięcie to obejmuje także
wskazanie strony lub izby adwokackiej, albo Naczelnej Rady Adwokackiej, która ponosi
zryczałtowane koszty postępowania dyscyplinarnego oraz wyodrębnienie kosztów
poniesionych w dochodzeniu dyscyplinarnym i w postępowaniu przed sądem danej
instancji.
2. Przy wydawaniu orzeczenia łącznego sumuje się wysokość zryczałtowanych kosztów
postępowania dyscyplinarnego.
§3
Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub więcej obwinionych, wysokość
zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa się w orzeczeniu wobec
każdego z nich osobno.
§4
1.
2.
3.
4.
Jeżeli orzeczenie nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie wysokość zryczałtowanych
kosztów postępowania dyscyplinarnego, określenie tych kosztów następuje
postanowieniem sądu dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Adwokatury.
Od rozstrzygnięcia w przedmiocie wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania
dyscyplinarnego przysługuje odwołanie.
Od rozstrzygnięcia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury przysługuje odwołanie
do innego składu tego sądu, z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania
odwołania na postanowienie sądu pierwszej instancji.
Od rozstrzygnięcia w przedmiocie wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania
dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji przysługuje kasacja do Sądu
Najwyższego.
§5
1. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego z tytułu dochodzenia
dyscyplinarnego pobiera się na rzecz izby adwokackiej, której rzecznik dyscyplinarny
prowadził dochodzenie.
2. Jeżeli dochodzenie dyscyplinarne było prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych
dwóch lub większej liczby izb adwokackich, wysokość kosztów dochodzenia
dyscyplinarnego podlega stosunkowemu rozdzieleniu pomiędzy właściwe izby
adwokackie przy uwzględnieniu czynności procesowych przeprowadzonych przez
poszczególnych rzeczników.
2
3. W postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym, opłatę zryczałtowaną pobiera się na rzecz
izby adwokackiej, której sąd dyscyplinarny wydał w pierwszej instancji orzeczenie
podlegające wykonaniu.
4. W sprawach, w których dochodzenie dyscyplinarne prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny
Adwokatury oraz w postępowaniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym wysokość
zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego pobiera się na rzecz Naczelnej
Rady Adwokackiej.
§6
1. Wykonanie orzeczenia w zakresie wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania
dyscyplinarnego należy do dziekana okręgowej rady adwokackiej, wskazanego w art. 95ł
ust. 1a i 1c ustawy Prawo o adwokaturze.
2. Okręgowa rada adwokacka lub jej dziekan przekazuje pobraną wysokość zryczałtowanych
kosztów postępowania dyscyplinarnego odpowiednio na rzecz właściwej izby
adwokackiej lub Naczelnej Rady Adwokackiej.
§7
1. Wysokość zryczałtowanych kosztów czynności sprawdzających przeprowadzonych przed
wszczęciem dochodzenia dyscyplinarnego zakończonego odmową wszczęcia dochodzenia
dyscyplinarnego oraz wysokość zryczałtowanych kosztów dochodzenia dyscyplinarnego
zakończonego umorzeniem dochodzenia dyscyplinarnego obciąża izbę adwokacką, której
członkiem w chwili wydania postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia
dyscyplinarnego lub o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego, jest adwokat lub aplikant
adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania. Wysokość
zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa, po uprawomocnieniu
się postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowieniem rzecznik
dyscyplinarny, a w przypadku zakończenia postępowania w trybie, o którym mowa
w art. 91 ust. 2 in fine Prawa o adwokaturze – właściwy sąd dyscyplinarny. W treści
wydanego postanowienia wskazuje się izbę adwokacką, która ponosi zryczałtowane
koszty postępowania dyscyplinarnego.
2. Jeżeli czynności sprawdzające lub dochodzenie dyscyplinarne było prowadzone przez
rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej innej niż izba, której członkiem jest adwokat
lub aplikant adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania,
rzecznik dyscyplinarny, który wydał postanowienie, o którym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej uchwały, doręcza jego odpis wraz ze spisem rzeczywiście poniesionych
kosztów dziekanowi izby adwokackiej, której członkiem jest adwokat lub aplikant
adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania.
3. W wypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały, od rozstrzygnięcia
w przedmiocie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego
przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia, odwołanie
dziekanowi izby adwokackiej, której członkiem jest adwokat lub aplikant adwokacki,
którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania. Odwołanie wnosi się do sądu
3
dyscyplinarnego izby adwokackiej, której rzecznik dyscyplinarny wydał postanowienie,
o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Odpis prawomocnego postanowienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały
doręcza się dziekanowi okręgowej rady adwokackiej celem wykonania.
5. Jeżeli czynności sprawdzające lub dochodzenie dyscyplinarne było prowadzone przez
rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej innej niż izba, której członkiem jest adwokat
lub aplikant adwokacki, którego działanie było przedmiotem tego postępowania, dziekan
izby adwokackiej, której rzecznik prowadził postępowanie, przesyła odpis prawomocnego
postanowienia o ustaleniu kosztów tego postępowania wraz z notą księgową obejmującą
koszty wskazane w postanowieniu do izby adwokackiej, której członkiem jest adwokat
lub aplikant adwokacki, którego zachowanie było przedmiotem tego postępowania.
6. Izba adwokacka, o której mowa w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały, w terminie 21 dni
liczonych od dnia otrzymania postanowienia wraz z notą księgową dokonuje rozliczenia
wskazanych w tych dokumentach kosztów postępowania poprzez ich zapłatę na rzecz izby
adwokackiej, której rzecznik dyscyplinarny prowadził postępowania, o których mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.
§8
Traci moc Uchwała nr 44/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 września 2015 r. w
sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.
§9
Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały i do tego
czasu niezakończonych, w zakresie dotyczącym kosztów postępowania, stosuje się do ich
zakończenia w danej instancji przepisy dotychczasowe.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela
4
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards