Regulamin OTWP 2017.

advertisement
REGULAMIN
XVIII eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP)
pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
I. Cel Turnieju
Siedemnaste eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej,
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
II. Organizatorzy
1.
2.
3.
4.
Organizatorami XVIII eliminacji powiatowych OTWP są:
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łasku,
Starostwo Powiatowe w Łasku,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku,
Gmina Buczek.
III. Uczestnicy
I
II
III
W OTWP uczestniczy młodzież z powiatu łaskiego w trzech grupach:
- grupa - uczniowie szkół podstawowych,
- grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,
- grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
IV. Etapy eliminacji powiatowych
Turniej będzie przebiegał dwuetapowo:
I etap – eliminacje pisemne – 31 marca 2017 r. godz. 900 w budynku Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku,
II etap – finał (odpowiedzi ustne) – 31 marca 2017 r. godz. 1130 w budynku Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku.
V. Komitet organizacyjny OTWP
Eliminacjami szczebla powiatowego kieruje Komitet Organizacyjny złożony
z przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku, Starostwa
Powiatowego w Łasku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku i Gminy
Buczek.
VI. Jury
Jury jest powoływane przez Komitet Organizacyjny eliminacji powiatowych spośród
organizatorów Turnieju. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
Zadania Jury:
• ocena odpowiedzi (jawna), ustalenie wyników eliminacji i podanie prawidłowych odpowiedzi
na pytania turniejowe,
• sporządzenie protokółu zawierającego imienne wyniki eliminacji według kolejności miejsc
w danej grupie wiekowej.
Orzeczenia Jury są ostateczne.
Skład Jury konkursu:
- 3 funkcjonariuszy z KP PSP w Łasku,
- 3 druhów ze Związku OSP RP z terenu powiatu łaskiego.
VII. Zasady punktacji










Eliminacje pisemne – test pisemny składający się z 30 pytań z trzema odpowiedziami,
z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu 45 minut.
Punktacja eliminacji pisemnych (testowych): 0 lub 1 punkt za każde pytanie testowe.
W przypadku tej samej liczby punktów nastąpi dogrywka w sposób ustalony przez
komisję.
Stopień trudności jest zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję rozwiązywania testu przez uczestnika
niesamodzielnie – nastąpi jego dyskwalifikacja.
Eliminacje ustne – ustna forma odpowiedzi, w której będzie brało udział po pięciu
najlepszych zawodników z każdej ww. grupy, którzy będą odpowiadać na pytania
z wylosowanego zestawu (5 pytań dla każdego uczestnika). Pytania są zróżnicowane
pod względem trudności dla grup wiekowych. Zawodnicy będą odpowiadać kolejno po
jednym pytaniu, począwszy od zawodnika zajmującego 5 miejsce po części pisemnej.
Finał ustny rozpocznie I grupa (uczniowie szkół podstawowych). Przebieg finału ustnego
jest następujący – losowanie zestawów przez finalistów, czytanie pytania i udzielenie
odpowiedzi przed składem Jury. Czas odpowiedzi na jedno pytanie - 1 minuta.
Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów za każdą odpowiedź.
Za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie wiekowej uważa się tego
zawodnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne.
W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową
liczbę punktów – o kolejności miejsc decydować będzie liczba punktów zdobytych
w eliminacjach pisemnych (testowych).
Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia – Jury ogłosi dogrywkę, zadając dodatkowe
pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy (zasada dotyczy także dalszych miejsc w finale).
VIII. Zakres wiedzy obowiązujący uczestników OTWP
















Tradycja i historia straży pożarnych.
Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
budynków,
lasów,
zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,
substancji niebezpiecznych.
Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
Bezpieczeństwo pożarowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
IX. Wykaz obowiązującej literatury z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykorzystanej
podczas eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
A. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. poz. 672 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn.
zm.).
Ustawy i rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej http://www.sejm.gov.pl/
B. STATUTY
1. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (przyjęty z dn. 30
września 2007 r. przez XII zjazd Krajowy związku OSP RP).
2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).
Statuty dostępne są na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych http://www.zosprp.pl/
C. LITERATURA SPECJALISTYCZNA
1. „ABC Strażaka Ochotnika”.
Wydawcą „ABC Strażaka Ochotnika” jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP w Gdańsku tel./fax (58)3416345, 3419080.
D. AKTUALNOŚCI I ROZMAITOŚCI POŻARNICZE
Dystynkcje OSP i struktur Związku OSP RP.
Dystynkcje stopni PSP.
Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP.
Imię i nazwisko osób zajmujących obecnie stanowisko Komendanta PSP i jego zastępców
oraz Prezesa Zarządu OSP w powiecie łaskim, województwie łódzkim i kraju.
5. Znaki ochrony przeciwpożarowej.
1.
2.
3.
4.
Download