Prof - Wydział Chemiczny

advertisement
Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK
Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
bud. Chemia A
pok. 237
tel. 058 3471010
E-mail: [email protected]
Tematyka oferowanych prac doktorskich
Tematyka oferowanych prac doktorskich:
1. Nowe typy materiałów odniesienia jako narzędzia do poprawy jakości wyników
pomiarów analitycznych.
2. Opracowanie nowych sposobów oceny uciążliwości środowiskowej
rozpuszczalników i innych odczynników chemicznych oraz całych metodyk
analitycznych.
3. Nowe rozwiązania metodyczne w zakresie wytwarzania gazowych mieszanin
wzorcowych.
4. Ocena uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego w aglomeracjach
miejskich.
5. Wykorzystanie technologii elektronicznego nosa w diagnostyce medycznej.
6. Nowe rozwiązania elektronicznych nosów i ich wykorzystanie w badaniach
autentyczności różnego typu produktów.
7. Wykorzystanie biotestów w badaniach środowiskowych.
8. Opracowanie nowych typów testów do wykrywania i oznaczania związków
endokrynnych.
9. Nowe rozwiązania metodyczne w zakresie próbników pasywnych do pobierania
próbek określonych grup analitów z różnych mediów.
10. Badania procesów emisji zanieczyszczeń z opakowań żywnościowych
produktów.
11. Nowe typy materiałów sorpcyjnych do wykorzystania w technice mikroekstrakcji
do fazy stacjonarnej (SPME).
12. Poszukiwanie związków wykazujących właściwości przeciwutleniające w
owocach i superowocach z wykorzystaniem zaawansowanych technik
chromatograficznych.
13. Oszacowanie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na aktywność
związków endokrynnie czynnych.
14. Zastosowanie technik wielokryterialnego podejmowania decyzji w naukach o
środowisku.
15. Nowe rozwiązania metodyczne w zakresie przygotowania próbek wybranych
napojów alkoholowych pod katem oznaczania zawartości amin biogennych.
16. Opracowanie i walidacja nowych procedur analitycznych oznaczania polifenoli
w wybranych próbkach alkoholowych.
17. Badanie
możliwych
korelacji
pomiędzy
wybranymi
parametrami
fermentowanych napojów alkoholowych.
18. Ocena jakości olejów jadalnych z wykorzystaniem wybranych technik
chromatograficznych.
19. Opracowanie metodyk analitycznych użytecznych do oceny autentyczności
kawy odmiany Arabica i Robusta.
20. Charakterystyka profili zapachowych wybranych owoców egzotycznych
z wykorzystaniem wybranych technik chromatograficznych.
21. Opracowanie szpitalnego systemu wykrywania amoniaku i związków azotowych
przy łóżku pacjenta.
22. Opracowanie metodyk analitycznych umożliwiających wykrywanie amoniaku i
związków azotowych przy łóżku pacjenta
23. Emisja związków chemicznych z grupy lotnych związków organicznych (LZO) z
produktów codziennego użytku wykonanych z rożnego typu tworzyw
sztucznych.
24. Rodzaj oraz ilość związków chemicznych opóźniających procesy spalania
stosowanych w zabawkach dla dzieci dostępnych na rynku krajowym.
25. Ocena jakości powietrza w kabinach samochodów osobowych oraz w
pomieszczeniach parkingowych i garażowych.
Informacja o projektach naukowych w ostatnich 5 latach (tytuł , kwota):
1. Grant NCN "Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem
elektronicznego nosa", przyznany 05.2016, kwota: 548 400
2. Grant NCBiR” Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia
niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria
zajmujące się analityką przemysłową, od 01.06.2012 do 31.05.2015, kwota:
8 900 000
3. Grant NCN „Przenośny system e-nos do określania pochodzenia
surowcowego destylatów rolniczych” od 05.03.2014-04.03.2016 , kwota: 702
800
4. Grant NCBiR „Monitoring uciążliwości zapachowej pochodzenia rafineryjnobytowego w Aglomeracji Trójmiejskiej przy wykorzystaniu technologii
elektronicznego nosa" od 01.12.2013 do 30.11.2016, kwota: 2 220 000
5. Grant NCN" "Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzędzie pozwalające na
racjonalne projektowanie i ocenę właściwości prozdrowotnych żywności
funkcjonalnej
zawierającej przeciwutleniające związki fitochemiczne" od 27.05.2015 do
26.05.2020, kwota: 2 900 000
6. Grant MNiSW: „Ocena analityczna i chemometryczna zdolności
biowskaźnikowych fok do porównania stopnia zanieczyszczenia w różnych
częściach ekosystemu Morza Bałtyckiego”, od 11.05.2011 do 10.05.2014,
kwota: 245 000
7. Grant NCN promotorski: "Bioakumulacja metali ciężkich w łańcuchu
troficznym organizmów morskich z ekosystemu Bałtyku", od 01.06.2011 do
31.05.2013, kwota: 70 000
8. Grant MNiSW: „Pokrywa śnieżna jako źródło informacji o zanieczyszczeniu
środowiska na terenie Sudetów Zachodnich”, od 27.09.2010 do 26.09.2012,
kwota: 77 000
9. Grant MNiSW: „Opracowanie metodyki analitycznej do monitoringu
zawartości środków intensywnie słodzących w produktach spożywczych
dostępnych na polskim rynku”, od 20.09.2010 do 18.09.2012, kwota: 50 000
10. Grant MNiSW: „Izoprostany - markery stresu tlenowego. Opracowanie nowej
metodyki oznaczania izoprostanów w próbkach materiału biologicznego”, od
23.09.2010 do 22.09.2012, kwota: 80 000
11. Grant KBN promotorski: „Nowe rozwiązanie metodyczne w zakresie
oznaczania lotnych związków chlorowcopochodnych w próbkach wody”, od
08.04.2010 do 31.05.2012, kwota: 65 000
12. Grant KBN promotorski „Opracowanie metodyki badań dotyczących wpływu
warunków na środowisko na przykładzie wraku s/s Stuttgart, od 30.09.2010
do 29.09.2012, kwota: 318 250
Dorobek publikacyjny oraz liczba cytowań:
657 publikacje (z listy filadelfijskiej);
7308 cytowań (bez autocytowań; wg. bazy Web of Science na dzień 17.05.2016 r.)
Index Hirscha 43
Download