Analiza ankiety dotyczącej cyberprzemocy

advertisement
Raport dotyczący zjawiska cyberprzemocy
z ankiet przeprowadzonych
w Zespole Szkół nr 1 w Humniskach
marzec 2017
Dziecko siedzące w domu przed ekranem komputera to dla wielu osób
synonim rodzinnego szczęścia i spokoju. Nie upomina się o uwagę, nie biega,
nie poobija się, nie złapie przeziębienia, rodzice mają je stale na oku. Tym
bardziej nastolatek - spędzając czas w swoim pokoju przed komputerem, nie
włóczy się, nie wpada w złe towarzystwo, nie pakuje się w narkotyki.
Tylko 10 proc. polskich rodziców dopuszcza do siebie myśl, że ich dziecko
mogło paść ofiarą cyberbullingu- agresji rówieśniczej przeniesionej w świat
mediów elektronicznych.
Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony
komórkowe. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet
pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem,
z którym często nie potrafią sobie poradzić.
Cyberprzemoc jest efektem trwającej od dłuższego czasu niewłaściwej relacji
rówieśniczej, nie rodzi się z dnia na dzień . Może być jednak również oznaką
żartu lub ośmieszenia wymierzonego w drugą osobę.
Nadużywanie internetu, które często nazywane jest uzależnieniem, w wielu
przypadkach jest po prostu symptomem, za którym stoją trudności
wychowawcze, zaburzone relacje rodzinne lub po prostu samotność . Często
słyszymy, że rodzice są za granicą, opieką w głównej mierze zajmuje się babcia,
mama ma swoje sprawy.
W marcu 2017 roku przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VI w szkole
podstawowej i I-III gimnazjum anonimowe ankiety dotyczące zjawiska
cyberprzewmocy. Badaniu poddano 36 dziewcząt i 35 chłopców ze szkoły
podstawowej oraz 39 dziewcząt i 45 chłopców z gimnazjum. W sumie sumie
przebadano 155 osób.
Poniżej przedstawiam analizę badań.
1. W pierwszym pytaniu zapytano uczniów ile czasu dziennie spędzają
korzystając z Internetu?
60%
56%
50%
38%
40%
32%
30%
20%
Szkłoła Podstawowa
25%
25%
Gimnazjum
18%
10%
0%
1-2 godzin
2-3 godzin
3 i więcej
Jak wynika z prezentowanych danych więcej niż 50% uczniów spędza 2- 3
godzin przed komputerem. 25% uczniów szkoły podstawowej oraz 32%
uczniów gimnazjum korzysta przez większość swojego czasu wolnego (3 godz.
i więcej) z komputerów.
2. Drugie pytanie dotyczyło zjawiska cyberprzemocy oraz znajomości tego
pojęcia wśród młodzieży. Jak wynika z prezentowanych danych ponad
80% badanych zna i rozumie czym jest zjawisko cyberprzemocy oraz
z jakimi sytuacjami jest ono związane.
90%
85%
82%
80%
70%
60%
50%
Szkłoła Podstawowa
40%
Gimnazjum
30%
20%
11%
10%
4%
8%
2%
0%
tak wiem
nie
nie mam zdania
3. Pytanie trzecie brzmiało „Czy doświadczyłeś przemocy w Interecie?”.
Z poniższej analizy wynika, że działania naszej szkoły skutecznie
eliminują cyberprzemoc wśród uczniów, choć w dalszym ciągu trzeba,
a wręcz należy je kontynuować. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdzie
poprzez wystawienie komentarza na portalu społecznościowym, bądź
prywatnego zdjęcia lub nagrania, wynikają poważne problemy, które dla
nas dorosłych są błahe, jednak dla tego młodego, dorastającego człowieka
są końcem świata.
90%
80%
80%
70%
63%
60%
50%
Szkłoła Podstawowa
40%
30%
Gimnazjum
29%
20%
20%
10%
0%
tak
nie
4. Jakiego rodzaju była to przemoc? (pytanie otwarte, możliwość udzielenia
swobodnej wypowiedzi lub kilku wypowiedzi).
zastraszanie
4%
poniżanie
9%
9%
7%
wulgaryzmy
2%
5%
włamiania/ kradzież kont
Gimnazjum
Szkłoła Podstawowa
9%
5%
zamieszczanie treści prywatnych
4%
rozsyłanie kompromitujących
materiałólw
4%
1%
0%
10%
56%
20%
30%
40%
50%
60%
Z prezentowanych wyników wynika, że najczęstszym rodzajem
przemocy jest zamieszczanie treści prywatnych w szkole podstawowej,
natomiast w gimnazjum zastraszanie i włamania kont.
5. Jeżeli spotykasz się z cyberprzemocą jak na nią reagujesz?(możliwość
swobodnej wypowiedzi uczniów)
14%
12%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
6%
6%
4%
2%
2%
1%
3%
1%
2%
Szkłoła Podstawowa
Gimnazjum
0%
Najczęściej uczniowie gimnazjum informują osobę dorosłą lub rozmawiają
z kolegami na ten temat. Nie wszyscy uczniowie udzielili odpowiedzi na to
pytanie. Może to wynikać z wstydu lub strachu mówienia o problemie. Jeżeli
młody człowiek nie mówi o swoich emocjach i niepokojących go informacjach,
powoduje to
w nim kumulację napięcia, które może znaleźć ujście,
w negatywnych reakcjach wobec rówieśników lub samego siebie.
6. Kolejne pytanie dotyczyło zwrócenia się o pomoc w razie bycia ofiarą
cyberprzemocy.
nikogo
22%
7%
policja
10%
12%
pedagog szkolny
14%
14%
psycholoog szkolny
5%
7%
Gimnazjum
nauczyciele
Szkłoła Podstawowa
10%
8%
rodzeństwo
10%
4%
rodzice
44%
53%
koledzy
33%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Najwięcej uczniów zarówno gimnazjum ( 44%) jak i szkoły podstawowej
(53%) zwróciło, by się z pomocą do swoich rodziców. To właśnie rodzice są
najważniejszymi osobami w życiu dorastającego człowieka, choć mogłoby się
wydawać, że właśnie wtedy grupa rówieśnicza przejmuje władze. Jeżeli od
początku będą utrzymane prawidłowe relacje z dzieckiem, rodzic będzie
wtajemniczony w świat syna lub córki, tym trudniej będzie grupie rówieśniczej
wywrzeć negatywny wpływ na kolegę i koleżankę.
7. Czy wbrew Twojej woli wykonano Tobie zdjęcie lub film?
45%
40%
42%
38%
34%
35%
30%
30%
25%
22%
19%
20%
Szkłoła Podstawowa
Gimnazjum
15%
10%
5%
0%
tak
nie
nie wiem
U 38% uczniów szkoły podstawowej i 22% gimnazjalistów
wykonano zdjęcie lub film wbrew ich woli. Dlatego też między innymi
w szkole jest zakaz używania telefonów komórkowych. Niechciane zdjęcia,
filmy mogą powodować reakcje obronne u ofiar takie jak izolacja, depresja,
autodestrukcja (samookaleczanie).
8. Spytano uczniów z jakiego rodzaju formami cyberprzemocy spotykają się
w Internecie.
16%
14%
14%
12%
11%
11%
10%
8%
8%
7%
Szkłoła Podstawowa
6%
4%
Gimnazjum
4%
2%
2%
1%
2%
1%
0%
Dane wskazują na to, że młodzież najczęściej spotyka się w Internecie
z takimi formami przemocy jak ośmieszanie, poniżanie i straszenie. Jak widać
na wykresie wymienione formy przemocy są najczęściej stosowane w Szkole
Podstawowej. Jest to niepokojący sygnał dla nas wychowawców jak i dla
rodziców. Utrwalone nawyki z dzieciństwa, mogą zostać przeniesione
w późniejszy okres dorastania, co może skutkować poważniejszymi
problemami.
9. Kolejne pytanie w ankiecie brzmiało: „Czy rodzice kontrolują Twój czas
spędzony w Internecie?”.
60%
50%
50%
42%
40%
30%
28%27%
29%
Szkłoła Podstawowa
20%
20%
Gimnazjum
10%
0%
rodzice mnie
kontrolują
rodzice mnie nie
kontrolują
nie wiem czy
jestem
kontrolowany
Jak widać na wynikach młodzież gimnazjum(50%) najczęściej korzysta
z komputera samemu kontrolując swój czas spędzony w ten sposób. Uczniowie
uważają, że rodzice ich nie kontrolują. U 28% uczniów szkoły podstawowej
i 27% uczniów gimnazjum rodzice sprawdzają, to co ich dzieci robią w czasie
wolnym.
10.Czy rozmawiasz z rodzicami na temat zagrożeń płynących z Internetu:
60%
52%
50%
42%
40%
35%
35%
Szkłoła Podstawowa
30%
Gimnazjum
20%
12%
10%
10%
0%
tak
tak, ale żadko
nie
52% uczniów szkoły podstawowej i 35% uczniów gimnazjum
rzadko rozmawia z rodzicami na temat zagrożeń płynących z Internetu.
Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że 42% gimnazjalistów i 35%
uczniów szkoły podstawowej nie rozmawia z rodzicami na temat
niebezpieczeństw w Internecie.
11.Celowość korzystania z Internetu przez badanych respondentów:
(możliwość udzielenia dwóch odpowiedzi).
oglądanie/ szukanie treści
pornograficznych
12%
11%
udział w grach online
prowadzenie bloga
38%
26%
0%
5%
korzystanie z portali
społecznościowych
32%
14%
korzystanie z poczty
5%
8%
Gimnazjum
rozmawianie przez komunikatory
internetowe
32%
ściaganie programów
komputerowych
12%
słuchanie muzyki
9%
szukanie informacji
10%
39%
25%
11%
0%
Szkłoła Podstawowa
22%
25%
odrabianie prac domowych
40%
20%
23%
30%
40%
50%
38% gimnazjalistów gra w gry online. Komunikatory internetowe także cieszą
się dużą popularnością . Korzysta z nich 40% gimnazjalistów oraz 32% uczniów
szkoły podstawowej. Portale społecznościowe stanowią również duży odsetek
w częstotliwości korzystania z nich 32% gimnazjalistów i 14% uczniów szkoły
podstawowej. Niestety szukanie i oglądanie treści pornograficznych również
wchodzi w zainteresowania naszych podopiecznych 12% gimnazjalistów i 11 %
uczniów szkoły podstawowej szuka i ogląda te treści.
Gry komputerowe
Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży.
60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w
wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task
Force on Violent Media, American PsychologicalAssociation, 2015).
Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny
dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce,
zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają
refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność
współdziałania w grupie.
Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją
uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej,
kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji
z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie
czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.
Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji
u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym
sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.
Wskazówki dla rodziców
Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących
zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:





Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na
gry komputerowe.
Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej
formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się
w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień
będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego
odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta,
sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do
jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje
obowiązków domowych i szkolnych.


Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają
treści nieodpowiednie dla dzieci.
Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi
graczami.
Gdzie można uzyskać pomoc
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu
800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców,
nauczycieli, pedagogów).
W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI
(Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji
gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie
pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych.
Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące
kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry
z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej
www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia
informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich
jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się
z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download