Zapytanie ofertowe - Feniks

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA NA
Wykonanie badań dotyczących wyodrębnienia
półproduktów z odpadów środków myjących oraz
opracowanie technologii wytwarzania i stosowania pięciu
typów produktów detergentowych.
dotyczące wyboru podwykonawcy prac projektu przez uczelnię
publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN, Polską
Akademię Umiejętności lub inną jednostkę naukową będącą
organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.
Usługa jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II
osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w roku 2016 w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Feniks Recykling Andrzej Kopeć
NIP 5291142203
[email protected]
Żuków 20
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Osoby do kontaktu:
Magdalena Smoleń-Obuchowicz
nr telefonu+48 606 692 769
e-mail: [email protected]
2. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań dotyczących wyodrębnienia
półproduktów z odpadów środków myjących oraz opracowanie technologii
wytwarzania i stosowania pięciu typów produktów: środka do automatycznych myjni
samochodowych, środka myjącego typu pasty BHP, płynu myjącego do podłóg, płynu
uniwersalnego czyszczącego, a także płynu myjącego do szyb, wszystko na bazie
wyodrębnionych półproduktów. Technologia powinna umożliwiać zachowanie
parametrów jakościowych produktu przy pewnej fluktuacji składu półproduktów.
Przedmiot i cele realizacji projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie racjonalnego ze względów ochrony
środowiska i komercyjnych (rynkowych) sposobu wykorzystania powstających
odpadów środków myjących.
1.
Wydzielenie ze strumienia odpadów środków myjących półproduktów oraz ich
charakterystyka.
 Wykonanie
badań
zawartości
substancji
czynnej,
właściwości
fizykochemicznych oraz badania ocenowe zdolności myjącej w kierunku ich
potencjalnego wykorzystania. Prace badawcze powinny uwzględniać ocenę
zmienności składu strumienia odpadów w czasie. A także wykonie badania
biodegradacji wydzielonych półproduktów.
2.
Opracowanie nowych środków do automatycznych myjni samochodowych na
bazie wydzielonych półproduktów.
 Technologia powinna umożliwiać zachowanie parametrów jakościowych
produktu pomimo pewnej fluktuacji składu.
 Opracowany środek powinien charakteryzować się następującymi
właściwościami:
- zawartość anionowych środków powierzchniowo czynnych < 5%
- zawartość niejonowych środków powierzchniowo czynnych < 5%
- wykazywać skłonność do skutecznego usuwania zanieczyszczeń
- pH obojętne lub lekko zasadowe
- podatność na biodegradację ≥ 80%
3.
Opracowanie nowych środków myjących typu pasta BHP na bazie wydzielonych
półproduktów.
 Technologia powinna umożliwiać zachowanie parametrów jakościowych
produktu pomimo pewnej fluktuacji składu.
 Opracowany środek powinien charakteryzować się następującymi
właściwościami:
- zawartość anionowych środków powierzchniowo czynnych 5-15%
- zawartość niejonowych środków powierzchniowo czynnych < 5%
- zawartość rozpuszczalników do 5%
- wykazywać skłonność do skutecznego usuwania zanieczyszczeń tj. smary,
tłuszcze, oleje i żywice, lakiery, barwniki i farby, rdza
- pH obojętne
- podatność na biodegradację ≥ 80%
4.
Opracowanie nowych środków typu płynu do mycia podłóg na bazie
wydzielonych półproduktów.
 Technologia powinna umożliwiać zachowanie parametrów jakościowych
produktu pomimo pewnej fluktuacji składu.
 Opracowany środek powinien charakteryzować się następującymi
właściwościami:
- zawartość środków powierzchniowo czynnych < 15 %
- wykazywać skłonność do skutecznego czyszczenia powierzchni drewnianych,
PCV, ceramicznych
- pH 7 -9
- podatność na biodegradację ≥ 80%
5.
Opracowanie nowych środków typu płynu uniwersalnego czyszczącego na bazie
wydzielonych półproduktów.
 Technologia powinna umożliwiać zachowanie parametrów jakościowych
produktu pomimo pewnej fluktuacji składu.
 Opracowany środek powinien charakteryzować się następującymi
właściwościami:
- zawartość środków powierzchniowo czynnych < 15 %
- pH <10
- podatność na biodegradację ≥ 80%
6.
Opracowanie nowych środków typu płynu myjącego do szyb na bazie
wydzielonych półproduktów.
 Technologia powinna umożliwiać zachowanie parametrów jakościowych
produktu pomimo pewnej fluktuacji składu.
 Opracowany środek powinien charakteryzować się następującymi
właściwościami:
- zawartość środków powierzchniowo czynnych < 1%
- zawartość alkoholu < 7%
- zawartość rozpuszczalnika organicznego < 0,5%
- wykazywać skłonność do skutecznego czyszczenia powierzchni szklanych
takich jak: szyby, lustra, powierzchnie kafelków bez pozostawiania smug ani
zacieków
- pH 6,0 – 8,5
- podatność na biodegradację ≥ 80%
4. Oczekiwany termin realizacji zamówienia
18 miesięcy od daty podpisania umowy
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
I. Warunki wobec Wykonawców
5.1 Zgodnie z dokumentacją konkursową dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", ogłoszoną w
dniu 05 maja 2016 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-nainnowacje-dla-msp-2016-r) wykonawcą badań może być:
a) uczelnia państwowa,
b) państwowy instytut badawczy
c) międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
d) Polska Akademia Umiejętności
e) instytut PAN lub
f) inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania
i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie
jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o
której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co
najmniej ocenę B.
5.2 Wykonawcą usługi badawczej realizowanej w ramach projektu podlegającej
wsparciu nie może być jednostka naukowa, z którą Wnioskodawca jest powiązany
osobowo lub kapitałowo.
5.3 Wykonawca usługi musi mieć pełną zdolność badawczą do realizacji badań
w zakresie merytorycznym i technicznym oraz dysponować potencjałem badawczym,
umożliwiającym przeprowadzenie badań w ramach projektu przy racjonalnym
stosunku jakości do ceny.
5.4 Wykonawca wyraża zgodę na podpisanie umowy warunkowej. Realizacja umowy
nastąpi wyłącznie w przypadku udzielenia Zamawiającemu dofinansowania.
5.5 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie
na podstawie oświadczenia Oferenta.
II. Warunki udziału
5.6 Terminowe złożenie oferty według wyżej wymienionych warunków wraz
z podaniem ceny netto i brutto dla poszczególnych zadań (o ile takie zadania
planowane są w harmonogramie realizacji), planowanego harmonogramu wykonania
badań oraz innych, niezbędnych informacji dotyczących procesu badawczego i jego
przebiegu.
5.7 Doświadczenie w realizacji badań technologicznych w zakresie środków
powierzchniowo czynnych.
5.8 Doświadczenie we wdrażaniu technologii chemicznych (na podstawie dołączonej
informacji o zgłoszonych/udzielonych patentach i wdrożeniach).
6. Kryteria oceny ofert i wagi procentowe dla każdego kryterium oceny oraz opis
sposobu jej obliczenia
Oceniane będą jedynie oferty odpowiadające specyfikacji zawartej w niniejszym
zaproszeniu według następujących kryteriów i wag:
a) 20 % - doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów badawczych i badawczo
-rozwojowych w zakresie przedstawionej tematyki, w okresie od 2006 r. do 2015r.
b) 55 % - cena,
c) 25 % - kompetencje techniczne i doświadczenie technologiczne.
W każdym z kryteriów oferent może uzyskać od 0 do 3 punktów.
Ocenie w kryterium o którym mowa w punkcie 6 a) podlegać będą tylko prace których
wartość netto wyniosła przynajmniej 50 tys. zł. Ocenie podlegać będą tylko projekty
badawcze, prace badawczo-rozwojowe, prace rozwojowe, oraz wdrożenia dokonane w
okresie od 2006 r. do 2015 r.:
0 pkt – otrzyma oferent, który nie spełnienia kryterium,
1 pkt – otrzyma oferent, który zrealizował przynajmniej 3 prace badawcze i badawczorozwojowe lub rozwojowe w zakresie środków powierzchniowo czynnych i dokonał
przynajmniej 1 wdrożenia w zakładzie przemysłowym w zakresie środków
powierzchniowo czynnych dla różnych gałęzi przemysłu,
2 pkt - otrzyma oferent, który zrealizował przynajmniej 3 prace badawcze i badawczorozwojowe lub rozwojowe w zakresie środków powierzchniowo czynnych dla różnych
gałęzi przemysłu i dokonał przynajmniej 3 wdrożeń w zakładzie (-ach) przemysłowym
(-ych) w opracowania środków powierzchniowo czynnych,
3 pkt - otrzyma oferent, który zrealizował przynajmniej 5 prac badawczych i
badawczo-rozwojowych lub rozwojowych w środków powierzchniowo czynnych dla
różnych gałęzi przemysłu i dokonał przynajmniej 5 wdrożeń w zakładzie (-ach)
przemysłowym (-ych) w środków powierzchniowo czynnych dla różnych gałęzi
przemysłu
Dla kryterium o którym mowa w punkcie 6 b):
3 pkt – otrzyma oferent który zaoferował najniższą ceną,
2 pkt – otrzyma oferent którego oferta cenowa była drugą z najniższych,
1 pkt – otrzyma oferent którego oferta cenowa była trzecią z najniższych,
0 pkt – otrzymają pozostali oferenci.
Dla kryterium o którym mowa w punkcie 6 c):
3 pkt – otrzyma oferent, który wykaże posiadany potencjał, kompetencje techniczne
i doświadczenie technologiczne niezbędne do realizacji wszystkich prac określonych
w Przedmiocie oferty,
0 pkt – otrzymają pozostali oferenci.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
7.1 Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
7.2 Wypełnione Oświadczenie, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
7.3 Wypełnione Oświadczenie, o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
Magdalena Smoleń-Obuchowicz
nr telefonu+48 606 692 769
e-mail: [email protected]
9. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Termin i miejsce złożenia oferty
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres korespondencyjny
Zamawiającego:
Feniks Recycling Andrzej Kopeć
Adres: Kaski ul. Królewska 69, 96-314 Baranów
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 do godz. 12:00 lub pocztą
elektroniczną na adres: [email protected]
O spełnieniu powyższego kryterium decyduje termin wpływu kompletnej oferty do
Zamawiającego.
11. Pozostałe informacje
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapytania.
5) zawarcia z wybranym oferentem umowy warunkowej na realizację przedmiotu
zamówienia, wchodzącej w życie pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje
dla MŚP" w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie ofertowe.
6) zmiany, na etapie podpisywania i realizacji umowy z wykonawcą, warunków
umowy, takich jak w szczególności: termin realizacji prac, terminy płatności itp.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards