Dąbrowa Biskupia, dnia 26 - BIP Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia

advertisement
Dąbrowa Biskupia, dnia 03.09.2010r.
KOM /JR/ 7624 – 11/IX /2009/2010
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ), art. 71, art. 72, art. 75, ust. 1, pkt. 4, art. 77, art. 80 ust.
1, art. 82, art. 85 ust. 2, pkt. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn zm.) oraz § 3 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.257, z późn.zm.),
po rozpatrzeniu wniosku występującej z upoważnienia strony Wiolety Doniec, ARPRO Pracownia Projektowa
Sp. z.o.o ,ul. Płowce 1, 80–153 Gdańsk, z dnia 21 września 2009r. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
OKREŚLAM
dla POLKOMTEL S.A.,
ul. Postępu 3,
02 – 676 Warszawa
środowiskowe warunki dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej PLUS we wsi Parchanie na terenie działki nr 56/1 - obręb geodezyjny
Parchanie.
1.
Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS na dz. nr 56/1 - obręb
geodezyjny Parchanie.
W skład stacji BT 42571 wchodzą: system antenowy, urządzenia nadawczo – odbiorcze (szafy sterujące)
oraz trakt feederowy łączący uradzenia nadawczo-odbiorcze z antenami.
Stacja bazowa pobudowana na wieży kratowej nr BT 42571 o wysokości h = 40, 5 m.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:
- posadowienie wieży na betonowym fundamencie,
- instalacja sześciu anten sektorowych,
- instalacja sześciu anten radioliniowych,
- położenie kabli antenowych,
- ustawienie kontenera i szaf wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania stacji,
- doprowadzenia zasilania wraz z instalacja elektryczną.
antena
sektor
Typ
anteny
A1
A2
A3
A4
A5
A6
S1
S2
S3
U1
U2
U3
BSA1006
BSA1006
BSA1006
BSA1022
BSA1022
BSA1022
Konfiguracja stacji bazowej (anteny sektorowe)
system Azymut
Wysokość
Max moc
Całkowite
[0]
zawieszenia nadajnika
tłumienie
(środek
[W]
toru
geom.)
[dB]
[m.n.p.m]
GSM
0
38,29
46,6
2,37
GSM
120
38,29
46,6
2,37
GSM
240
38,29
46,6
2,37
UMTS
0
37,99
40
0,7
UMTS
120
37,99
40
0,7
UMTS
240
37,99
40
0,7
Antena
Typ anteny
Średnica
[m]
M1
M2
M3
M3a
M4
M5
M5a
M6
RLA(1) 20-12
RLA(1) 20-12
RLA(1)13-12
RLA(1) 20-12
RLA(1) 20-12
RLA(1)13-12
RLA(1) 20-12
RLA(1) 20-12
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Konfiguracja anten parabolicznych
Pasmo
azymut
Wysokość
pracy
zawieszenia
(środek geom.)
[m.n.p.m.]
18-23
24
35
18-23
148
40,5
13
248
40,5
18-23
248
40,5
18-23
275
35
13
315
35
18-23
315
35
18-23
356
40,5
Moc
wyjściowa
nadajnika
[dBm]
18
18
20
18
18
20
18
18
Pasmo
[MHz]
EIRP
900
900
900
2000
2000
2000
2048
2048
2048
3909
3909
3909
Zysk
energetyczny
48
48
43,5
48
48
43,5
48
48
Zakres inwestycji obejmuje ogrodzenie stacji bazowej oraz wybudowanie drogi dojazdowej o długości ok.
15 m oraz przepust pod drogą do stacji bazowej POLKOMTEL.
Teren realizacji inwestycji - działka nr 56/1 - obręb geodezyjny Parchanie nie jest objęta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego..
2.
Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1) Na czas prowadzenia inwestycji zorganizować zaplecze do składowania materiałów i odpadów
powstających w czasie prac; obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do koniecznych i
zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód
podziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku;
2) Zmagazynowane odpady, zagospodarować zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.
U. z 2007, Nr 39, poz. 251z późn. zm.).
3) Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu o możliwie niskim poziomie
hałasu.
4) Poziom hałasu emitowanego w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie
może przekroczyć wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku.
5) Prace serwisowe i modernizacyjne prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu pamiętając o
zabezpieczeniu przed ewentualnym możliwości wprowadzania zanieczyszczeń, do srodowiska.
6) Eksploatację instalacji prowadzić w sposób zapewniający nieprzekraczanie standardów, jakości
środowiska.
7) Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy uporządkować teren budowy i ewentualnie przeprowadzić
prace rekultywacyjne.
3.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 – 13 w szczególności w
projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 10:
1) Przedsięwzięcie nie może powodować przekroczeń dopuszczalnej wartości gęstości mocy
promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi.
2) Zastosować urządzenia (wytwarzające pole elektromagnetyczne) o parametrach technicznych, dla
których zostały przedstawione obliczenia w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
3) Stosować obudowy ekranizujące, uszczelnione pod względem elektromagnetycznym dla urządzeń
nadawczo – odbiorczych oraz zasilających wchodzące w skład stacji.
4) Usytuowanie nadawczych systemów antenowych stacji powinno uniemożliwić osobom
nieuprawnionym dostęp do miejsc niebezpiecznych.
5) Zapewnić sygnalizację zakłóceń pracy stacji i zastosować procedury alarmowe minimalizujące
okresy funkcjonowania stacji w warunkach odbiegających od normalnych.
6) Bezpośrednio po uruchomieniu stacji przeprowadzić wymagane pomiary rozkładu pola
elektromagnetycznego, a przy ewentualnym nie dotrzymaniu norm, moc doprowadzoną do anten
natychmiast ograniczyć.
7) W trakcie eksploatacji instalacji w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości emisji pól
elektromagnetycznych, czy dopuszczalnego poziomu hałasu należy zastosować skuteczne
zabezpieczenia techniczne w celu obniżenia do poziomu obowiązujących w tym zakresie norm.
4.
Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.
Niniejsza inwestycja nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150).
5.
Wymogi w zakresie ograniczania trans granicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Niniejsza inwestycja nie zalicza się do kategorii inwestycji mogących znacząco transgranicznie
oddziaływać na środowisko.
6.
Przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę skalę, rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie organ stwierdził, że
przedstawione przez Inwestora w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” dane na temat inwestycji nie
pozwalają wystarczająco ocenić jej oddziaływania na środowisko. Z przeprowadzonej analizy
uszczegółowionych informacji wyniknęło, że w przedmiotowym przypadku mogą wystąpić uciążliwości
dla środowiska związane z emisją pola elektromagnetycznego niejonizującego o gęstościach
przekraczających dopuszczalne wartości.
Wobec powyższego organ wymagał szczerszych szczegółowych danych, które pozwoliłyby jednoznacznie
ocenić zakres i faktyczny wpływ przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi.
Przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie analizy prognozowanych pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez anteny nadawcze
stacji bazowej telefonii komórkowej przedstawionych w przez Inwestora w Raporcie OOŚ można ocenić,
że obszary, w których występują przekroczenia dopuszczalnej wartości gęstości mocy
elektromagnetycznego promieniowania znajdują się na dużych wysokościach i w wolnej przestrzeni.
Ocenia się, że projektowana stacja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i ludzi przy spełnieniu
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.1883).
W przedmiotowym przypadku miejsca dostępne dla ludności występują poza osiami głównych wiązek
promieniowania anten sektorowych, w zakresie odległości wyznaczonych na podstawie ww.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
Odstępstwa od ustalonych poziomów emisji pól elektromagnetycznych niejonizujących mogą stanowić
potencjalne zagrożenie dla ludzi lub środowiska.
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania
urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.
7.
W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - stwierdzenie
konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Pola elektromagnetyczne o wartości przekraczającej 0,1 W/m2 występują w wolnej przestrzeni niedostępnej
dla ludzi, zatem nie ma potrzeby wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania.
8.
Analiza porealizacyjna
Zgodnie z art. 122 a, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150z późn. zm.) Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia
monitoringu instalacji oraz urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.
9.
Załącznikami do decyzji są charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
W dniu 25 września 2009r. z upoważnienia Pani Wioletta Doniec, Arpro Pracownia Projektowa Sp. z
o.o. ul. Płowce 1, 80–153 Gdańsk w imieniu Inwestora: POLKOMTEL S.A, ul. Postępu 3, 02 – 676 Warszawa
wystąpiła do Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej PLUS we wsi Parchanie na terenie działki nr 56/1 - obręb geodezyjny Parchanie.
Na powyższy wniosek w dniu 14 października 2010r. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia wszczął
postępowanie administracyjne.
Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko, (Dz. U. Nr 257, poz.257, z późn.zm.) zakwalifikowano do mogący znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, gdyż zachodzi prawdopodobieństwo
negatywnego oddziaływania na środowisko w związku z emisją pola elektromagnetycznego niejonizującego.
Uszczegółowione informacje o uwarunkowaniach, które poddano analizie pod względem oceny wpływu
przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, które Inwestor wykazał w „Karcie informacyjnej
przedsięwzięcia” i na których organ oparł się prowadząc postępowanie administracyjne są następujące:
1) Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę stacji bazowa telefonii komórkowej PLUS na wieży kratowej
nr BT 42571 wyposażonej w sześć anten sektorowych i sześć radioliniowych.
Wieża o wysokości h = 40,5 m – krawężnik wieży oddalony od drogi na 15m.
Na planowanej wieży kratowej przewiduje się instalację sześciu anten sektorowych działających w systemie
GSM/UMCS:
- 3 x BSA 1006
- 3 x BSA 1022
- 4 x RLA(1) 20 – 12
- 1 x RLA(1) 20 – 12 lub RLA(1)13 - 12
- 1 x RLA(1) 20 – 12 lub RLA(1)13 – 12
Wymiary terenu pod inwestycję 11 x 14m.
Miedzy wieżą, a kontenerem poprowadzona zostanie drabinka kablowa.
2) Inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U. Nr 257, poz.257, z
późn.zm.) tj. mogący znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być
wymagane, gdyż zachodzi prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na środowisko w związku z
emisją pola elektromagnetycznego niejonizującego.
3) Działka nr 56/1 - obręb geodezyjny Parchanie, na którym ma być realizowana przedmiotowa inwestycja nie
jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4) Przewidywana ilość wykorzystywanej energii wynosi 25 KW.
5) Urządzenia stacji nie będą wytwarzać gazów i pyłów mogących zanieczyszczać powietrze, nie będą
wykorzystywać wody i odprowadzać ścieków.
Wentylatory oraz klimatyzatory będące elementami stacji bazowej spowodują emisję hałasu do otoczenia o
poziomie dźwięku do 65 dB.
Powstawanie dźwięków na skutek ruchu powietrza w okolicach wieży i anten jest znikome i nienamierzane.
Źródłem zagrożenia dla środowiska jest natomiast emisja pola elektromagnetycznego niejonizującego. Jego
źródłem mogącym stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi lub środowiska są sektorowe anteny nadawcze
oraz anteny paraboliczne.
6) Wytworzone w trakcie realizacji inwestycji odpady będą selektywnie zbierane, a następnie przekazywane
wyspecjalizowanym jednostkom, które uzyskały właściwe zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
7) Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
Jednak występuje w sąsiedztwie obszarów chronionych:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, w odległości ok. 4 km;
- Rezerwat przyrody „Balczewo”, w odległości ok. 4 km;
- Rezerwat przyrody „Rejna” w odległości ok. 2 km.
W najbliższym otoczeniu nie występują obszary o krajobrazie o szczególnym znaczeniu, brak też cieków
wodnych.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, że projektowana inwestycja nic powinna mieć
znaczącego negatywnego wpływu na środowisko w tym na cele i przedmioty ochrony przyrody.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miała charakter miejscowy i wiąże się z emisją pola
elektromagnetycznego niejonizującego (którego źródłem mogącym stanowić potencjalne zagrożenie dla
ludzi lub środowiska są sektorowe anteny nadawcze oraz anteny paraboliczne) oraz emisją hałasu o
poziomie dźwięku do 65 dB.
8) Oddziaływanie transgraniczne w przedmiotowym przypadku nie zachodzi.
Kierując się wymogami art. 64 ust.1 w/w ustawy wystąpiłem o opinię w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.
Pismem znak N.NZ-42-2-163/09 z dnia 19 listopada 2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko wyraził opinię, że w przedmiotowym przypadku istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż w/w przedsięwzięcie można zakwalifikować, jako
tzw. podprogowe i możne zachodzić prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na środowisko i ustalił
zakres raportu.
Postanowieniem znak RDOŚ – 04.OO.6613-290/09/MT z dnia 31 grudnia 2009r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ dla
przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzając, że inwestycja ta nie jest przedsięwzięciem wymienionym w w/w
rozporządzeniu Rady Ministrów, wobec czego brak jest podstawy prawnej do prowadzenia postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 63, 64 w/w ustawy po przeanalizowaniu stanowisk obu organów, uwzględniając
skalę, rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, oraz przeprowadzoną analizę, z której
wyniknęło, że w przedmiotowym przypadku mogą wystąpić uciążliwości dla środowiska związane z emisją pola
elektromagnetycznego niejonizującego, w celu faktycznej oceny zagrożeń zdrowia ludzi, na postawie art. 63 ust.
2 w/w ustawy w dniu 5 stycznia 2010r. wydałem postanowieniem KOM/JR/7624 – 05/IX/2009/2010 o
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaliłem zakres raportu.
Na w/w postanowienie Inwestor złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Bydgoszczy.
W dniu 22 marca 2010r. Postanowieniem znak SKO-4220/12/2010 Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Bydgoszczy utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.
W uzasadnieniu SKO stwierdziło m. in., że „…stanowisko organu opiniującego, jakim jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (odmowa wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziałania na środowisko przedmiotowej inwestycji) jest nieuzasadnione i powierzchowne oparte jedynie na
dokumentach przedstawionych przez Inwestora bez dokonania głębszej analizy ewentualnych zagrożeń
związanych z planowaną inwestycją oraz bez uwzględnienia szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w §
rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004r…”.
Inwestor opracował Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 24 lutego 2010r. obwieszczeniem KOM/JR/7624 – 07/IX/2009/2010 podałem do publicznej
wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej PLUS we wsi Parchanie na terenie działki nr 56/1 - obręb geodezyjny Parchanie.
W postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa we wskazanym terminie 21 dni od daty podania w/w
do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.
W dniu 19 kwietnia 2010r. kierując się wymogami art. 77 w/w ustawy wystąpiłem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Inowrocławiu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji.
W dniu 21 maja 2010r. wpłynęła opinia N.NZ-42-2-61/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Inowrocławiu określająca warunki, które uwzględniono i wpisano w pkt. 3 decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 28 maja 2010 znak RDOŚ04.OO.6613-666-1/10/JM wystąpił do Inwestora o przekazanie wyjaśnień do informacji zawartych w Raporcie
OOŚ dotyczących odniesienia sie autorów Raportu do przyrody obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
PLB320003
Również Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia wystąpił do Inwestora o przekazanie wyjaśnień, uzupełnienia
informacji zawartych w Raporcie.
Postanowieniem z dnia 7 lipca 2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
odmówił wydania uzgodnień środowiskowych utrzymując swoje wcześniejsze stanowisko.
Po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami w tym z Raportem o cenie oddziaływania na
środowisko, po przeanalizowaniu stanowisk obu w/w organów, uzupełnionymi wyjaśnieniami złożonymi przez
Inwestora w dniu 26 sierpnia 2010r. stwierdziłem, że planowane przedsięwzięcie przy właściwej eksploatacji nie
spowoduje istotnych uciążliwości dla środowiska:
Pola elektromagnetyczne o gęstościach przekraczających dopuszczalne wartości będą występowały na dużych
wysokościach i w wolnej przestrzeni. Przedmiotowa stacja bazowa obejmuje sześć anten sektorowych i sześć
radioliniowych, których równoważna moc promieniowania izotopowo wynosi 2048W, 2238W, 3909W, 3981W.
W odległości do 100 m od środka elektrycznego, na azymutach analizowanych anten sektorowych i
radioliniowych znajdują się tereny z nieliczną zabudową zagrodową, a minimalna wysokość osi głównej wiązki
promieniowania nad poziomem terenu dla tiltu maksymalnego 7%wynosić będzie 25, 4m. W przypadku tego
przedsięwzięcia miejsca dostępne dla ludności występują poza osiami głównych wiązek promieniowania anten
sektorowych, w zakresie odległości wyznaczonych na podstawie ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r.
Instalacja mimo bliskiego sąsiedztwa obszarów chronionych nie powinna stanowić istotnej przeszkody dla
migracji ptactwa.
Inwestycja nie znajduje się na obszarze Natura 2000 i nie oddziałuje na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000.
W sąsiedztwie i zasięgu oddziaływania stacji bazowej nie znajdują się zabytki chronione.
Inwestor ustawowo zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu instalacji oraz urządzeń emitujących pola
elektromagnetyczne.
Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, nie będzie
transgranicznie oddziaływać na środowisko, a także nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania.
W trakcie prowadzonego postępowania o każdym etapie informowano strony biorące udział w
postępowaniu oraz ogólnie mieszkańców poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń miejscowości
Parchanie i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowabiskupia.lo.pl.
W trakcie całego postępowania administracyjnego nie wpłynęły skargi, wnioski mieszkańców miejscowości
Parchanie.
Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w
sentencji.
POUCZENIE
1.
2.
3.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa, w
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. Nr 199,
poz. 1227).
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Termin ten, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Otrzymują:
1. Wioletta Doniec
ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z.o.o,
ul. Płowce 1,
80 – 153 Gdańsk
2. POLKOMTEL S.A.,
ul. Postępu 3,
02 – 676 Warszawa
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Ul.Dworcowa 63
85 – 950 Bydgoszcz
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
Plac Klasztorny 1b
88 -100 Inowrocław
5. A/a
Do wiadomości:
1. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym
(Wykaz stron znajduje się w aktach sprawy)
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Parchanie
Marian Dec
Parchanie 28
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia
4.
BIP Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia: www.bip.dabrowabiskupia.lo.pl
Opłatę skarbową w wysokości 205 zł
uiszczono na konto Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia
dnia 21.09.2010r.
w Gdańsku
Załącznik Nr 1 do decyzji:
KOM /JR/ 7624 – 11/IX /2009/2010
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis techniczny
Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS na wieży kratowej nr BT 42571.
Wieża o wysokości h = 40,5 m – krawężnik wieży oddalony od drogi na 15m
Inwestor:
POLKOMTEL S.A.,
ul. Postępu 3,
02 – 676 Warszawa
Lokalizacja:
działka nr 56/1 - obręb geodezyjny Parchanie
Dane ogólne:
W skład stacji bazowej nr BT 425'7l' wchodzą system antenowy, urządzenia nadawczo-odbiorcze (szafy
sterujące) oraz trakt feederowy, łączący urządzenia nadawczo-odbiorcze z antenami.
W myśl rozporządzeniazónia21.08.200'7 (Dz. U. Nr 158' poz. 1105) z analizy wyłączono radiolinie, tak, więc
przedmiotem obliczeń ekwiwalentnej mocy promieniowanej izotropowo są jedynie anteny sektorowe.
Opis inwestycji
Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS na wieży kratowej nr BT 42571
W skład stacji wchodzą: system antenowy, urządzenia nadawczo – odbiorcze (szafy sterujące) oraz
trakt feederowy łączący uradzenia nadawczo-odbiorcze z antenami.
Wieża o wysokości h = 40,5 m – krawężnik wieży oddalony od drogi na 15m.
Wymiary terenu pod inwestycję 11 x 14m.
Na planowanej wieży kratowej przewiduje się instalację sześciu anten sektorowych działających w
systemie GSM/UMCS:
- 3 x BSA 1006
- 3 x BSA 1022
- 4 x RLA(1) 20 – 12
- 1 x RLA(1)20 – 12 lub RLA(1)13 - 12
- 1 x RLA(1)20 – 12 lub RLA(1)13 – 12
Wnioski:
Dla anten sektorowych A1, A2, ,Ą3 stwierdzono brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w
odległości do 70m od środka anteny w kierunku osi głównej wiązki przy zastosowaniu pochylenia
wiązki w zakresie od 0o do 70.
Dla anten sektorowych, A4, A5, A6 stwierdzono brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w
odległości do 150m od środka anteny w kierunku osi głównej wiązki promieniowania przy
zastosowaniu pochylenia wiązki w zakresie od 0" do 10".
Na podstawie analizy prognozowanych pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez anteny
nadawcze stacji bazowej telefonii komórkowej przedstawionych w przez Inwestora w Raporcie OOŚ
można ocenić, że obszary, w których występują przekroczenia dopuszczalnej wartości gęstości mocy
elektromagnetycznego promieniowania znajdują się w miejscach niedostępnych dla ludności.
Zatem ocenia się, że projektowana stacja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i ludzi i
będzie spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.1883).
W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba określania obszaru ograniczonego użytkowania na
terenach otaczających stację.
Ze względu na usytuowanie stacji na terenie rolniczym instalacją nie powinna wpływać negatywnie na
lokalny krajobraz.
Załącznik Nr 2 do decyzji:
KOM /JR/ 7624 – 11/IX /2009/2010
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Planuje się budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S. A. wraz z zasilaniem zlokalizowanej w
Parchaniu 39, działka nr 56/1, obręb Parchanie, woj. kujawsko-pomorskie. Planuje się budowę wieży kratowej o
wysokości 40,50 m, u postawy wieży zostanie posadowiony kontener technologiczny, na wieży zostaną
zawieszone anteny. Wykonane zostanie ogrodzenie stacji bazowej oraz droga dojazdowa o długości ok. 15 m.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.
Planowana stacja bazowa będzie znajdowała się na wydzielonym miejscu o wymiarach 11x14 m na działce nr
56/1 w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia, Parchanie 39, woj. kujawsko-pomorskie. Wieża kratowa o
postawie trójkąta o bokach: 5,26 x 5,26 x 5,26 m i wysokości 40,50 m. Kontener technologiczny o wymiarach:
4,32 x 2,82 m i wysokości 2,95 m.
3.
Rodzaj technologii.
Nie wykorzystujemy technologii do realizacji przedsięwzięć , ponieważ każda stacja bazowa jest indywidualna.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
Innych wariantów przedsięwzięcia nie przewiduje się.
5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii.
Moc zapotrzebowana na energię wynosi 25 KW.
6. Rozwiązania chroniące środowisko.
Z uwagi, że planowane oddziaływanie przedsięwzięcia nie przekroczy standardów, jakości środowiska nie
zastosowano rozwiązań chroniących środowisko.
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Wyniki obliczeń dla mocy EIRP dla poszczególnych anten przedstawione zostały w poniższej tabeli
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Nie dotyczy
9. Obszary podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r.
Download