Wykład 1

advertisement
BIOLOGIA KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ
WYKŁAD 1
DNA – cząsteczka o wyjątkowych właściwościach, gdyż koduje informacje o białkach, RNA, jest odpowiedzialna
za budowę komórki i informacje genetyczną.
Budowa cząsteczkowa DNA
- zasady azotowe : puryny i pirymidyny
- cukry : ryboza i deoksyryboza
- reszty fosforanowe
W 1953r. Crick i Watson rozszyfrowali strukturę DNA za co dostali nagrodę Nobla
Każda komórka zawiera 6*10 do 9 par zasad, a długość jednej zasady wynosi 3,4*10 do-9m.Mnożąc liczbę
zasad przez ich długość otrzymujemy przybliżoną długość nici kwasu nukleinowego ( u człowieka około 2m w
pojedynczej komórce, a w całym organizmie 150*10 do 12 m)
Ułożenie względem siebie warstw zasad w podwójnej helisie
- skręt (T)= 34 stopnie w helisie typu beta ( kąt rozchylenia sąsiadujących warstw zasad względem osi
podłużnej)Jest także typ helisy alfa (u wirusów i hybryd) oraz Z.
- Obrót( R ) ~ o wartości +20 stopni do –10 stopni
- Przesunięcie (S) = +0,2 do –0,1 nm, ograniczone przez łańcuch fosforanowo- cukrowy
Bruzdy
Na powierzchni podwójnego heliksu przebiegają, owijając się spiralnie wokół podłużnej osi, dwie równoległe
bruzdy ( rowki) : rowek mniejszy (1,2nm) i większy (2,2nm). Różnica taka wynika występowania wiązań
glikozydowych nie naprzeciw siebie. Bruzdy są asymetryczne, gdyż pierścienie pentozowe cukrów leżą bliżej
jednego z dwóch dalszych brzegów każdej z komplementarnych par zasad ( forma beta DNA), a ich rozmiar
może być zmienny w zależności od typu helisy. Są to obszary w cząsteczce DNA przez, które inne cząsteczki
mogą łatwiejszy dostęp do wnętrza podwójnego heliksu, ważny element rozpoznaczy dla łączących się z DNA
ligandów.
Organizacja DNA u Procariota
Pojedynczy chromosom prokariotyczny zawiera prawie całą informacje genetyczną. Zdecydowana większość
bakterii ma chromosom kolisty i nie posiada błony oddzielającej go od cytoplazmy co daje możliwość bliskiego
występowania procesu produkcji mRNA na matrycy DNA oraz maszynerii odpowiedzialnej za biosyntezę białek.
Kolisty chromosom bakteryjny jest podzielony na kilkadziesiąt pętli, które mają końce unieruchomione w
białkowym szkielecie. Białka występujące w chromosomach bakteryjnych tzw. białka histonopodobne, poza
organizowaniem DNA w chromosomie pełnią jeszcze dwie dodatkowe funkcje przypominając działaniem czynniki
transkrypcyjne w komórkach eukariotycznych.
Wirus jako element genetyczny nie posiadający organizacji komórkowej. Może on istnieć pozakomórkowo,
jednak wtedy nie zachodzą w nim żadne przemiany metaboliczne. Pozakomórkowa forma wirusa, wirion, jest
cząsteczką zawierającą kwas nukleinowy i niekiedy posiadającą pewne komponenty makrocząsteczkowe.
Organizacja DNA u Eukariota
Rozmiar 10-100 tyś mpz im więcej genów tym więcej sekwencji powtarzających się, długość genu jest
skorelowana z sekwencjami powtarzającymi się.
1. Nukleosom
Pierwsza jednostka upakowania DNA, w skład której wchodzą:
- białkowy rdzeń mający postać dyskowatego oktameru zbudowanego z 4 rodzajów histonów: H2A, H2B, H3 i
H4. Oktamer jak nazwa wskazuje składa się 8 podjednostek – każdy z histonów występuje w liczbie 2
cząsteczek. W obrębie rdzenia między histonami obserwuje się dopasowanie przestrzenne przypominające
uścisk dłoni w geście powitalnym tzw. shake hand. Oddziaływania te występują między dwoma histonami
tworzącymi dimer. Przykładem może być heterodimer H2A-H2B ( hetero – to zbudowany z dwóch różnych
rodzajów histonów)
- nić DNA oplatająca dyskowaty oktamer i wchodząca z nim w inerakcje
- białko spinające część wchodzącą i schodzącą dna – oplatającej rdzeń – od strony zewnętrznej. Jest ono
również histonem, określanym symbolem H1. Dzięki histonowi H1 stabilizującemu strukturę nukleosomu
możliwe jest występowanie całych ciągów nukleosomowych mających postać sznura koralików.
Nić DNA skraca się siedmiokrotnie , a jej średnica z 2 nm wzrasta do 11nm.
2. Solenoid
Łańcuchy nukleosomów organizowane są w struktury wyższego rzędu, a mianowicie w solenoidy: włókna o
średnicy 30nm. Przypominają one sprężynę, w której zwoje to koralikowe łańcuchy nukleosomów skręcone tak,
1
że płaskie powierzchnie dysków histonowych (tj. rdzeń) ułożone są równolegle względem osi solenoidu. Na
jeden zwój w takiej sprężynie przypada 5-6 nukleosomów, a stopień kondensacji w tej strukturze wynosi 40 (
chodzi tu o pozorne skrócenie długości cząsteczki DNA ). Na poziomie solenoidu nić DNA zajmuje 40 razy mniej
miejsca w porównaniu do sytuacji , w której występowałaby w formie rozproszonej cząsteczki.
3. Układ nukleoproteinowy
Efekt silniejszej kondensacji osiągany jest dzięki fałdowaniu solenoidów i dalej spiralizacji powstałych struktur
wyższego rzędu, które stabilizowane są przez różnorodne białka niehistonowe. Statecznie mamy do czynienia z
chromatyną tj. układem nukleoproteinowym ( DNA + białko ), który w różnych fazach cyklu komórkowego
przybiera różną formę. W interfazie – czasie między podziałami : mitotycznymi i mejotycznymi – chromatyna
jest mało skondensowana i w mikroskopie można ją obserwować jako kłebowisko drobnych nitek. Podczas
podziału chromatyna ulega zdecydowanemu zbiciu formując się początkowo w długie i wiotkie chromosomy,
które im bliżej momentu rozdzielenia pomiędzy dwie komórki potomne stają się mniejsze i masywniejsze.
Najsilniejszą kondensacje chromatyny a zatem najefektywniejszą redukcję „długości” DNA obserwuje się w
komórkach będących w metafazie.
4. Chromosom
W somatycznych komórkach człowieka podczas matefazy cały materiał genetyczny zorganizowany jest w 46
chromosomów o łącznej długości 200 m. W skład chromosomu można następujące elementy:
- centromer – przewężenie pierwotne, którego zewnętrzna część ma postać pierścienia białkowego
nazywanego kinetochorem. Jest to miejsce przejściowego wiązania mikrotubul wrzeciona podziałowego.
Centromer dzieli chromosom na cztery, różnej długości ramiona chromosomu.
- Satelity - inaczej trabanty, końcowe fragmenty ramion chromosomów oddzielone przewężeniami wtórnymi
- Telomery – końcowe fragmenty chromatyd, zbudowane z powtarzających się sekwencji niekodujących
(
TTAAGG)n oraz białek TRF. Telomery stabilizują strukturę chromosomu i podczas każdej replikacji ulegają
skróceniu, a następnie odbudowywane przez telomerazę. Skracanie telomerów prowadzi do wiązania się
nukleaz z chromosomami i fragmentami DNA.jest to jedna z prawdopodobnych przyczyn starzenia się
komórek.
REPILKACJA DNA U PROKARIOTA I EUKARIOTA
( enzymy uczestniczące w tym procesie, białka pomocnicze, widełki replikacyjne, replikon, nić prowadząca i nić
opóźniona)
Replikacja jest semikonserwatywna tzn. każda cząsteczka potomna zbudowana jest z jednej nici macierzystego
DNA i jednej nici nowo zsyntetyzowanej, zachodzi w fazie ś cyklu komórkowego i jest procesem umożliwiającym
zachowanie stałej ilości DNA w kolejnych pokoleniach dzielących się komórek.
Replikacja odbywa się od końca 5’ do końca 3’ nici DNA, rozpoczyna się w ściśle określonym miejscu cząsteczki
( miejsce inicjacji )utworzeniem widełek replikacyjnych , a odcinek objęty replikacją to tzw. replikon. Kompleks
replikacyjny złożony jest z wielu białek niezbędnych w ruchach widełek replikacyjnych. Taki kompleks nazywany
jest replisomem.
Rodzaje widełek replikacyjnych u Prokariota:
- powiększające się oczko
- obracające się oczko
- powiększająca się pętla
Prokariota – miejsce replikacji chromosomu bakteryjnego jest ściśle określone twz. Ori ( origin of replication )
dla każdego typu bakterii, ponadto podobna jest aranżacja genów zarówno w ori jak i w miejscu terminacji
syntezy DNA. Wyznaczane przez sekwencje nukleotydowe np. u E.coli jest to obszar zlokalizowany w locus
OriC: 245 pz w jego obszarze 3 powtórzenia 13 pz sekwencji bogatych w A-T oraz bloki swoistych sekwencji 9
pz.
Eukariota – proces podwajania ilości DNA rozpoczyna się w tzw. miejscach inicjacji, których w DNA
eukariotycznym ze względu na jego długość jest bardzo wiele ( 1 na 10 do 5 pz ). I tak dla przykładu w
największym spośród czterech chromosomów Drosophila liczącym 62 mln pz replikacja startuje z ponad 6 tyś
miejsc ( tzw ori ). Ori znajduje się w strefach między genowych i nie są ściśle sprecyzowane jak w przypadku
proakriota. Oznacza to, że replikacja określonego fragmentu może rozpocząć się w jednym z kilku miejsc i
może wyznaczyć je lokalna struktura chromatyny, oddziaływanie białek pomocniczych z sekwencjami leżącymi
w pewnej odległości od rzeczywistego miejsca startu replikacji.
Drożdże – ORE ( miejsce rozpoznania START ) z nim wiąże się ORC ( kompleks 6 białek )
NIĆ WIODĄCA - helikaza wnika pomiędzy nici i rozsuwa je, pomaga w tym primaza. Oba enzymy tworzą tzw.
primer przy którym na obu niciach powstają sekwencje startowe. Następnie zaczyna działać polimeraza III
która, począwszy od sekwencji startowej, dobudowuje nową nić w kierunku przesuwającego się – od końca 5’
do końca 3’ – primera.
2
NIĆ OPÓŻNIONA – równocześnie gdy na nici wiodącej polimeraza III tworzy nową nić, na nici opóźnionej
następuje ten sam proces. Istnieje jednak pewna różnica, gdyż na nici opóźnionej nowa nić jest tworzona w
postaci tzw. fragmentów Okazaki. Dzieje się tak, gdyż na nici opóźnionej nowo syntetyzowana nić powstaje w
kierunku przeciwnym do rozsuwających się widełek replikacyjnych i między sekwencją startową a primerem
powstaje przerwa. Przy primerze tworzy się kolejna sekwencja startowa, od której polimeraza III tworzy
kolejny fragment nowej nici w kierunku przeciwnym do ruchu primera. Tak więc otrzymujemy na nici
opóźnionej dwa nowe fragmenty nici oddzielone od siebie sekwencjami startowymi. Po wytworzeniu pierwszego,
a potem drugiego fragmentu Okazaki, zaczyna działać polimeraza I, która zmienia ORI na sekwencje nowej nici,
a kolejny enzym ligaza scala oba fragmenty.
HELIKAZY – białka rozwijające podwójny heliks DNA wykorzystujące energie z hydrolizy ATP (należą do
ATPaz). Mogą się przesuwać wzdłuż dwuniciowego DNA, rozdzielając nici i poszerzają widełki replikacyjne lub
wzdłuż jednoniciowej matrycy. Wyróżniamy dwa rodzaje helikaz:
- działające w kierunku 5’do3’
- działające w kierunku 3’ do 5’
PRIMAZY – występują u prokariotów i są odpowiedzialne za syntezę starterów na rozplecionej nici ( u
eukariotów są to podjednostki alfa polimerazy)
POLIMERAZA DNA III – dołącza „cegiełki” nowej nici do starej. Synteza przebiega w kierunku 3’ do 5’, gdyż
polimeraza wytwarza wiązania fosfodiesrtowe między resztą fosforanową na „cegiełce” a grupą OH ostatniej
„cegiełki” na nowej nici znajdującej się na końcu 3’.
Prokariota mają wiele typów polimeraz ( polimerazy alfa, beta, delta, gama, elipson), które są kodowane przez
różne geny.
U eukariotów w komórkach spotyka się tezy typy polimeraz:
1. polimeraza I – monomer, 400 cząstek w komórce, najmniejsza z polimeraz
2. polimeraza II – również monomer, do 40 cząsteczek w komórce
3. polimeraza III – heteromultimer, największa ale najmniej liczna polimeraza w komórce ( 10-20 cząstek)
inne enzymy biorące udział w replikacji:
1. białka SBB ( single-strand binding protein ) – stabilizują jednoniciową strukturę cząsteczki DNA, pokrywają
cały obszar szkieletu fosfocukrowego łańcucha. Zbudowane są z 3 podjednostek ( RF –2 eukariontry) lub są
tetramerami (E.coli). Duża specyficzność zdolność do łączenia się z innymi białkami ( niezbędne we
wszystkich procesach metabolizmu DNA)
2. topoizomerazy – relaksują skręcenie podwójnego helisku ( dodają lub odejmują skręty helisy ). Są dwie
klasy topoizomeraz :
I.
topoizomerazy nacinające tylko jedną nić podwójnego heliksu
II.
topoizomerazy nacinające obie nici DNA jednocześnie np. gyraza
3. ligazy polinukleotydowe – katalizują reakcje syntezy wiązania fosfodiestrowego między sąsiadującymi
resztami 3’OH i 5’P nukleotydów połączonych wiązaniami wodorowymi z matrycową DNA. Łączą w replikacji
fragmenty Okazaki w jedną nić. U bakterii źródłem energii do ich działania jest NAD, a u eukariotów i
bakteriofagów ATP
CZYSTOŚĆ I STĘŻENIE KWASÓW NUKLEINOWYCH
Ocena właściwości spektrofotometrycznych cząsteczek DNA i RNA
1. ocena czystości i pomiar stężenia kwasów nukleinowych – pomiar absorbancji roztworu kwasów
nukleinowych przy długościach fal: A260nm ( pochłaniane prze zasady azotowe) , A280nm ( pochłanianie
przez aminokwasy aromatyczne). Stosunek A260nm/A280nm = 1,8-2,0 ( poniżej 1,8 to próbka
zanieczyszczona białkami, powyżej 2,0 to próbka zanieczyszczona RNA)
2. pomiar stężenia kwasów nukleinowych = A260 * rozcieńczenie *b ( b= 50mg/ml w przypadku
dwuniciowego DNA; 40mg/ml w przypadku jednoniciowego DNA, RNA; 20mg/ml w przypadku
jednoniciowych oligonukleotydów )
WYKŁAD 2
ETAPY REGULACJI GENÓW
Eukariotyczne DNA można podzielić na kilka klas:
1. geny kodujące białka – u ssaków stanowią one ok. 2% ( czyli bardzo niewiele ) całego DNA; spośród nich
wyodrębnia się geny:
- występujące w jednej kopii – np. gen kodujący owalbuminę ( główne białko jaja kurzego ). Godne uwagi
jest to ,że jedna kopia genu wystarczy do zsyntetyzowania ogromnej ilości białka kodowanego przez ten gen
- powielone :
3
2.
3.
4.
5.
a) kilkakrotnie – jak w przypadku genu kodującego podjednostkę hemoglobiny
b) wielokrotnie – geny histonów, np. . u jeżowca występują w liczbie od 300 do 1000, a u człowieka od
30 do 40 kopii.
geny nie kodujące białek ( ich końcowym produktem jest RNA) – wielokrotnie powtórzone. Wśród nich
wyróżnia się geny na :
• tRNA – transportujący RNA biorące udział w translacji
• rRNA – rybosomalny RNA różnych rodzajów; niektóre z nich zgromadzone są w tandemy
• snRNA – mały jądrowy RNA pełniący istotną rolę w wycinaniu intronów
pseudogeny – odcinki DNA przypominające normalne geny występujące w genomie danego organizmu; nie
kodują funkcjonalnego produktu
powtarzające się sekwencje – których rola w większości przypadków nie jest znana
obszary służące do przyłączania czynników regulujących procesy związane z DNA – enhancery, silencery i
inne.
Sekwencje kodujące genomów:
GEN- fragment DNA zawierający informacje genetyczną, kodującą cząsteczki RNA i / lub polipeptyd
Gen nieciągły – gen podzielony na eksony i i introny
Ekson – region kodujący genu nieciągłego
Intron – region nie kodujący genu ciągłego
Gen pozachromosomowy – gen w genomie mitochondrialnych lub chloroplastowym
Gen prokariotyczny – gen ciągły, zawiera sekwencje promotorowe i kodujące. Transkrypcji ulegają jedynie
sekwencje kodujące - geny występują w skoordynowanych jednostkach – operonach, gromadzących geny
całego szlaku metabolicznego i znajdujące się pod kontrolą wspólnego promotora
Gen eukariotyczny – jest najczęściej nieciągły, tzn. zawiera sekwencje kodujące ( eksony) i nie kodujące
(introny ) oraz sekwencje promotorowe. Eksony i introny ulegają transkrypcji, introny są następnie wycinane z
pierwotnego transkryptu.
Geny zachodzące na siebie – występują w genomach wirusowych. Sekwencje białek zachodzące na siebie nie
są podobne ponieważ mRNA podlega translacji w różnych ramkach odczytu.
Val
tyr
gly
Sekwencje DNA
GTT TAT GGT TA
GTTT ATG G TTA
met
val
otwarta ramka odczytu ( ORF) = część genu kodującego białko, która ulega translacji
sekwencje mRNA przed ORF = lider lub 5’UTR ( 5’ untranslated region)
sekwencje mRNA położone za ORF = 3’ UTR ( 3’ untranslated region)
Geny w genach – jeden gen znajduję się w intronie drugiego genu. Dość powszechnie w genomach jądrowych
np. gen nerwiako –włóknowatości typu I zawierający w obrębie jednego z intronów trzy krótkie geny ( OGMP,
EVI2A, EVI2B) Każdy z tych wewnętrznych genów jest również podzielony na introny i eksony
DNA ( gen kodujący białko ) transkrypcja , pre-mRNA ( pierwotny transkrypt) – wycinanie intronów- mRNA –
białko
TRANSKRYPCJA
Proces, w którym informacja zawarta w DNA – zapisana w formie sekwencji deoksyrybonukleotydów –
przepisana zostaje na język rybonukleotydów w pre-mRNA podczas reakcji katalizowanej przez enzym zwany
polimerazą II RNA. Trzy następujące po sobie etapy : inicjacja transkrypcji, elongacja łańcucha pre-mRNA,
terminacja
Inicjacja transkrypcji
Inicjacja transkrypcji u procaryota – enzym prowadzący transkrypcje t polimeraza RNA ( tu występuje jeden
typ). Polimeraza działa bez dodatkowych białek ( częśc rdzeniowa, zbudowanej z trzech różnych elementów
białkowych, oraz podjednostki odpowiedzialnej za rozpoznawanie i wiązanie się do sekwencji promotorowych,
czynnik sigma, wykazują specyficzność dla określonych promotorów i wpływają na regulacje ekspresji genów.
Niektóre geny, żeby ulec ekspresji ( ekspresja genu – przepisanie genu na RNA a następnie na białko) muszą
być specjalnie uruchamiane. Pewne fragmenty DNA decydują czy w danym momencie dojdzie do transkrypcji
czy nie. Są to sekwencje regulatorowe. U procaryota występuje jedna sekwencja regulatorowa. Położona
niedaleko promotora.
Inicjacja transkrypcji u Eucaryota – tutaj występują 3 rodzaje polimeraz:
1. polimeraza I prowadzi transkrypcje genów rRNA
4
2. polieraza II prowadzi transkrypcje genów snRNA i genów kodujących białka komórki. Dzięki niej powstaje
mRNA
3. polieraza III prowadzi transkrypcje genów tRNA i niektórych genów snRNA
polimerazy RNA inicjuja transkrypcje przy udziale tzw. czynników transkrypcyjnych ( są to specyficzne białka,
które mogą wiązać się z DNA). Czynniki transkrypcyjne często posiadają tzw. – palce cynkowe. Na każdym
palcu znajduje się pozbawiony dwóch elektronów atom cynku Zn2+. Reszty fosforanowe DNA mają ujemny
znak dlatego Zn chętnie interferuje i wchodzi do nici DNA. Niektóre czynniki transkrypcyjne nie łaczą się
bezpośrednio z DNA ale z innymi czynnikami transkrypcyjnymi.
Geny są regulowane w bardziej złożony sposób występuje tu wiele sekwencji regulatorowych. U Eucaryota
mogą być one położone daleko od promotora.
Etapy inicjacji transkrypcji:
- przyłączenie się czynnika transkrypcyjnego TFIID ( to wielobiałkowy kompleks w skład którego wchodzi
białko TBP wiażace się z kaseta TATA wiele czynników towarzyszących TAF ) to tak zwane kastey TATA (
kaseta box) która znajduje się w obrębie promotora ( około 25 nukleotydów od początku pranskrypcji). „
TATA box” to sekwencja DNA występujących po sobie par nukleotydów TA. Obecność TBP jest niezbędna do
inicjacji transkrypcji przez wszystkie trzy polimerazy RNA. Wiąże się z małym rowkiem DNA w rejonie kasety
TATA rozplatając DNA i zginając o 45 stopni. Wiązanie TFIID z kasetą TATA jest ułatwione przez TFIIA który
zapobiega blokowaniu aktywności TFII2 przez czynniki hamujące
- zmiany przestrzenne w DNA i przyłączenie kolejnego czynnika transkrypcyjnego TFIIB który wiążę się z
TFII2 i działa jako pomost do wiązania polimerazy RNA
- przyłączenie polimerazy RNA ( związanej z TFIIF) do czynników TFII2 i TFIIB oraz kolejnych czynników
transkrypcyjnych TFIIE, TFIIH, TFIIF. Tworzy się tak zwany kompleks inicjujący transkrypcje
- TFIIH z udziałem ATP fosforyluje C-końcową domene RNA polimerazy II. Reakcja ta powoduje utworzenie
aktywnego kompleksu transkrypcyjnego. Polimeraza uwalnia od wiążących ją czynników transkrypcyjnych.
- Uwolniona polimeraza przyłącza do rozplecionej nici DNA nukleotydy ( U, A, G, C) rozpoczyna się
transkrypcja z wytworzeniem nici pre-mRNA
Elongacja transkrypcji
Wydłużenie łańcucha RNA ( komplementarnego do matrycowej nici DNA ). Biorą w niej udział
trifosfonukleotydy RNA ( posiadaja trzy reszty fosforanowe miedzy którymi znajdują się wysoko energetyczne
wiązania – elongacja to duży wydatek energetyczny). Łańcuch RNA rośnie od końca 5’ do 3’ z prędkością 30
nukleotydów na sekundę
Czynniki elongacyjne dla polimerazy RNA II – białka które wiążą się z polimerazą po opuszczeniu przez nią
promotora i przyłączeniu się czynników transkrypcyjnych.
Czynnik elongacyjny S2 – przeciwdziała pauzowaniu polimerazy RNAII, które może wystąpić wówczas kiedy
enzym przeprowadza transkrypcje rejonu gdzie komplementarne zasady mogą łączyć się ze sobą w obrębie
jednej nici ( np. powstawanie struktury spinki do włosów).
ELL ( elongina TFIIF) – zapobiega zatrzymaniu się polimerazy RNA i przedwczesnego uwalniania końca 3’
transkryptu.
Terminacja translacji
Transkrypcja kończy się w ściśle określonym miejscu DNA zwanym terminatorem. Zachodzi oddysocjowanie
polimerazy RNA od DNA.
Mechanizmy terminacji transkrypcji procaryota:
Polimeraza RNA odłączą się od łańcucha DNA po napotkaniu odpowiedniej sekwencji. Sekwencja ta jest bogata
w zasady C i G co umożliwia jej tworzenie struktury – szpilki do włosów na nici RNA. Mechanizm zależy od
pewnego białka zwanego czynnikiem uwalniającym. Białko to wiążę się z określoną sekwencją na DNA
umożliwiając tym samym dalszą elongacje.
Mechanizmy terminacji transprypcji u Eucaryota :
Nie stwierdzono czynników uwalniających, inne są również sekwencje odpowiedzialne za zakończenie
transkrypcji. Jednocześnie brak danych na temat terminacji nie pozwala na dokładną charakterystykę miejsc
końca transkrypcji
DOJRZEWANIE mRNA
W wyniku transkrypcji powstaje pre-mRNA zawierające sekwencje kodujące ( eksony ) i nie kodujące (introny).
Dojrzewanie mRNA polega na wycinaniu intronów w syntezie tz. Kapu ( z ang. Cap) na końcu 5’ i syntezie tak
zwanego ogona poliA na końcu 3’. Kapu i poliA zapewniają transport RNA do cytoplazmy i chronią przed
działaniem nukleazy, która tnie kwasy nukleinowe.
Obróbka pre-mRNA
1. dodanie ekstra guanozyny na końcu 5’
- czapeczka GTP reaguje z końcem 5’ mRNA z wytworzeniem wiązania trifosforanowego.
5
-
Końcowa zasada G podlega metylacji przy azocie numer 7( metylotransferaza guanizowa) czapeczka typ 0
U wyższych eucaryota są jeszcze dwa typy czapeczek Kapu: czapeczka typu I ( metylacja wodoru w grupie
2’-OH drugiego nukleotydy) i czapeczka typu II ( metylacja wodoru w grupie 2’-OH trzeciego nukleotydu )
2. poliadenylacja
w tym procesie mają udział sekwencje sygnałowe 5’ AAUAAA – 3’ ( między 10 a 30 nukleotydem przez
miejscem adenylacji)
- wiązanie czynników stymulacji cięcia CstF oraz czynnika specyficzności cięcia i poliadenylacji ( CPSF)
- łączenie polimerazy poliA z wyżej wymienionymi czynnikami i innymi czynnikami białkowymi.
Między elementami sekwencji sygnałowej ( AAU i AAA ) wywołany jest sygnał rozcięcia, którego dokonuje
specyficzna endnukleaza. Następnie w rozcięte miejsce dodawany jest ogonek poliA ( łączenie adeniny
pochodzącej z ATP)
3. Wycinianie intronów ( splicing)
Introny muszą mieć jakieś wspólne elementy rozpoznawane przez wspomniany aparat splicingowy. Z
porównania sekwencji różnych intronów wynika, że łączą je następujące podobienstwa : na 5’ końcu zawierają
zawsze kolejno resztę guaninową i uracylową ( 5’-GU) a na ich 3’ końcu występuje reszta guaninowa
poprzedzona adeninową ( AG-3’) : wewnątrz zawierają tak zwane miejsce rozgałęzienia w którym kluczową dla
splicingu rolę odgrywa nukleotyd adeninowy ( posiadającą w pozycji 2’ grupę OH)
Spliceosom – to kompleks składający mRNA ( po wycięciu intronów trzeba połączyć ze sobą eksony)
Zbudowany jest z snRNA U1, U2, U4, U5 i U6.
U1 –U6 są to liczące 106-185 nukleotydów cząsteczki które wiążą się z czynnikami białkowymi tworząc małe
jądrowe rybonukleoproteiny ( snRNP ) funkcją snRNP jest prawidłowe rozpoznanie miejsca splicingowego (
granica między intronem a eksonem ) w prekursorach jądrowego mRNA i katalizowanie precyzyjnego usunięcia
intronów.
Przebieg splicingu
Do pre-mRNA zawierającego introny i eksony przyłącza się czynnik U1, czynnik ten przyłącza się na końcu 5’
intronu zawierającego reszty guaninową i uracylową ( GU). Następnie tzw. miejsca rozgałęzienia przy reszcie
adeninowej (A) z udziałem ATP wiążę się czynnik U2. Utworzenie takiego kompleksu powoduje zgięcie intronu i
utworzenie z niego pętli tak że miejsce splicingu 5’ łączy się z 3’ ( GU na końcu 5’ jest blisko na końcu 3’).
Co tak przygotowanego intronu przyłączają się kolejne czynniki U5 i U4 i powiązane z U6 tworzy się
spliceosom a następnie rearanżacja oddziaływań RNA. W wyniku podwójnej transestryfikacji oba końce
splicingowe łączą się ze sobą, a intron zostaje wycięty. Kompleks splisingowy odciąga intron od złączonuch
eksonów które się prostują. spliseosom uwalnia intron w postaci lassa i rozpada się znów na pojedyncze
czynniki. Intron ulega rozłożeniu a czynniki splisingowe są gotowe do ponownego wycinania intronu.
Transesryfikacja
1. rozcięcie cząsteczki pre-mRNA w miejscu splicingowym 5’ ( tj. na 5’ końcu intronu – następuje uwolnienie
końca 5’ fosforanowego egzonu
- cięcia między nukleotydami zachodzą na łączących je resztach grup fosforanowych
- grupa 2’-OH nukleotydu adeninowego ( z miejsca rozgałęzienia ) atakuje grupę fosforanową nokleotudu
guaninowego na końcu 5’ intronu. Między nukleotydami adeninowymi z miejsca roagałęzienia i guaninowymi
z końca 5’ powstaje wiązanie fosfodiesrtowe. Nukleotyd adeninowy ( z miejsca rozgałęzienia ) mając grupę
3’-oh wykorzystaną w „normalnym” wiązaniu fosfodiestrowym do interakcji z resztą fosforanową 5’ intronu
aranżuje grupę 2’-OH. Tworzy się tu wiązanie 2’-5’fosfodiestrowe. Ekson odłącza się od końca 5’ intronu i
posiada na swoim końcu 3’ ( połączonym wcześniej z końcem 5’ intronu ) wolną grupę 3’-OH, która jest
ustawiona do wiązania fosforanowego między intronem a egzonem w miejscu splicingowym końca 3’ (
koniec 3’ intronu jest połączony resztą fosforanową z końcem 5’ eksonu )
- atak uwolnionej grupy 3’-OH egzonu na 5’ grupę fosforanową egoznu. Oba egzony łączą się ze sobą
wiązaniem 3’-5’ fosfodiestrowym. Intron uwalniany jest w postaci lassa, gdzie jego koniec 5’ związany jest z
końcem 2’-5’fosfodiesrtowym z miejscem rozgałęzienia. Od miejsca rozgałęzienia odchodzi koniec 3’ intronu
w wolną grupą 3’-OH na końcu łańcucha.
Splicing autokatalityczny RNA : odbywa się w dwóch etapach, przez dwie kolejne reakcje transestryfikacji.
Mechanizmy splicingu przebiegającego w intronach grupy I i II różnią się, gdyż w intonach grupy I splicing
rozpoczyna się związaniem do sekwencji intronowej guanozyny lub GTP, które są kofaktorami tej reakcji, a w
jej wyniku uwalnia się intron w formie liniowej. Natomiast w splicingu intronów grupy II następuje utworzenie
przejściowego związku kształtu lassa. Introny tej grupy nie potrzebują do splicingu kofaktorów gdyż zawierają
szczególnie reaktywną resztę adenylanową
4. Redagowanie RNA
To szczególny rodzaj dojrzewania mRNA – modyfikacje chemiczne stwarzają możliwość zmiany właściwości
kodujących transkryptu, prowadząc w efekcie do odpowiedniej zmiany sekwencji aminokwasowej
6
zakodowanego białka. Redagowanie RNA występuje u wielu różnych organizmów i obejmuje różnorakie zmiany
nekleotydowe. Przykładem jest redagowanie mRNA ludzkiej apolipoproteiny B, która w komórkach wątroby jest
polipeptydem złożonym z 4563 aminokwasów, z po zredagowaniu już w komórkach jelita z 2153 aminkowasów.
TRANSLACJA – DRUGI ETAP REGULACJI GENÓW
Proces w którym następuje odczyt informacji genetycznej z mRNA i synteza białka. Biorą w nim udział oprócz
martycy mRNA i aminokwasów także : dostarczające aminokwasy cząsteczki tRNA, rybosomy oraz szereg
czynników wspomagających. Przetranspotrowany do cytoplazmy mRNA może ulec translacji, bądź zostać
szybko zdegradowany, jeśli białko które koduje mRNA występuje w komórce w dostatecznej ilości.
RYBOSOMY
Translacja i synteza białka zachodzi w rybosomach. Rybosomy w cytoplazmie mogą występować w formie
wolnej translacja białek cytosolowych lub związanej ( translacja białek eksportowanych do wnętrza retikulum i
na zewnątrz komórki ). Obydwa rodzaje rybosomów zbudowane są z dwóch podjednostek : małej, której stała
sedymentacji wynosi 40S i dużej o współczynniku sedymentacji równym 60S (cały rybosom ma współczynnik
sedymentacji 80S ). Podjednostki składają się z rybosomalnego RNA ( 18S rRNA mała podjednostka ; 5S, 5,8S i
28S rRNA duża podjednostka ) oraz kilkudziesięciu białek, których skład różni się między obydwiema
„częściami” rybosomu ( mała podjednostka zawiera 33 białka, a mała duża 48 białek ). W obrębie rybosomu
wyróżnia się trzy istotne miejsca: E ( exit – tedy wychodzi „zużyty” tRNA ) , A ( aminokwasowe, wiązane tRNA
niosącego aminokwas ) i P ( peptydowe, wiążące tRNA związany z syntetyzowanym peptydem ). Podjednostki
rybosomalne wiążą się ze sobą tylko podczas translacji, kiedy nie syntetyzują białek są w postaci wolnej.
Rybosomy procaryota zbudowane są nieco inaczej.Współczynnik sedymentacji rybosomu wynosi 70S i składa
się z podjednostki małej 30S i dużej 50S. Mała podjednostka zbudowana jest z 16S rRNA i 21 białek, a duża 5S,
23S rRNA i 34 białek.
Translacja mRNA zachodzi w kierunku 5’-3’, zatem pierwszy aminokwas syntetyzowanego polipetydu
zakodowany jest przez kodon leżący bliżej 5’ końca transkryptu. Natomiast najwcześniej wbudowanymi
aminokwasami powstającego białka są te, które stanowią jego N-terminalną część. Wynika to z mechanizmu
tworzenia wiązań peptydowych między sąsiadującymi aminokwasami.
Translację podzielić można na trzy zasadnicze etapy: inicjacje, elongację, terminację
INICJACJA
1. przyłączenie mRNA do mniejszej podjednostki rybosomu (40S) w obecności inicjatorowego tRNAi szeregu
czynników inicjujących ( u eukariotnów pierwszym kodonem ulegającym translacji jest kodon AUG – tzw.
kodon START, kodujący metioninę ). W poszukiwaniu pierwszego tj. inicjacyjnego kodonu metioninowego
biorą udział czynniki zwane elF3 i elF4, z których pierwszy przyłącza do struktury czapeczki kompleks
białkowy tzw. CBP oraz odszukuje AUG, natomiast drugi –elF4 dostarcza energii do poszukiwań
2. zanim jednak rybosom ze związanym białkiem elF3 zacznie kroczyć po mRNA w poszukiwaniu AUG, do
podjednostki 40S związany zostaje inicjatorowy amino-tRNA tj. tRNA niosący cząsteczkę aminokwasu – tu
metioniny. Gdy przesuwająca się po mRNA podjednostka 40S ze związanym Met-tRNA natrafi na kodon
„start” następuje przyłączenie większej podjednostki rybosomu ( 60S ). Związanie aminoacylo-tRNA jest
możliwe dzięki obecności kompleksu elF1-GTP, tez wiąże się z aminoacylo-tRNA i tworzy kompleks, który
rozpada się po związaniu tRNA w miejsce A rybosomu. Połączenie możliwe jest dzięki rozpadowie (
defosforylacji ) GTP związanego w kompleksie ( powstaje elF1-GTP, który szybko się rozpada, a wole ElF1
znów wiąże się z GTP )
Nazwa czynnika
ElF1
ElF3
ElF4
ElF5
Funkcje czynnika
Przyłączenie do podjednostki 40S
inicjacyjnego aminoacylo-tRNA
Udział w przyłączaniu do końca 5’ końca
mRNA białek CBP; odszukanie kodonu
inicjacyjnego; uniemożliwienie asocjacji
podjednostek rybosomowych pod
nieobecność innych czynników
inicjacyjnych
Dostarczanie energii niezbędnej w działaniu
elF3 z hydrolizy ATP
Indukcja uwolnienia elF2 i elF3 kosztem
energii z hydrolizy GTP ( związane z elF2)
7
Po złożeniu rybosomu, tj. przyłączeniu podjednostki 60S do powstałego układu, przez odpowiednie tRNA
dostarczane są kolejne aminokwasy. Rybosom przesuwa się stopniowo ( co trójkę nukleotydów ) wzdłuż nici
mRNA, do której na zasadzie komplementarności dopasowują się cząsteczki aminoacylo-tRNA. Dopasowanie to
dotyczy obszaru antykodonu tj. trójki nukleotydów ( z tRNA) „pasujących” do kodonu mRNA. I tak z kodonem
CAC oddziaływać będzie tRNA zawierający antykodon GUG i niosący histydynę. W mijescu A znajduję się
pierwszy tRNA komplementarny do kodonu startowego i zawierający mietioninę. Rybosom przesuwa się o trójkę
nukleotydów i met-tRNA znajduję się teraz w miejscu P rybosomu, a do miejsca A wiązany jest kolejny
aminoacylo-tRNA niosący jakiś aminkowkas np. histydyna. Do histydyny przyłącza się metionina z aminoacylotRNA znajdującego się w miejscu P ( jest to transpeptydacja ). Aminokwasy wytwarzają między sobą wiązanie
peptydowe. Po wywtoerzniu wiązania wolny od aminokwasów tRNA z miejsca P jest usuwany w procesie
translokacji – kompleks elF2- GTP „wyciąga” tRNA z miejsca P, następuje defosforylacja TP i rozpad kompleksu
elF2-GDP. Ostatecznym produktem translokacji jest wolny tRNA, GDP i P i elF2, które zaczyna tworzyć
kompleks z kolejnym GTP. Rybosom przesuwa się o kolejną tróję nukleotydów, tRNA wiążący dipeptyd met-his
znajduje się teraz w miejscu P,a miejsce A oczekuje na kolejny tRNA niosący aminkowas.
Do kolejnego aminokwasu dostarczonego w miejsce A rybosomu przez aminoacylo-tRNA przyłącza się za
pośrednictwem grupy karboksylowej wcześniej odczytany aminokwas występujący w danym momencie (
jeszcze w postaci związanej z tRNA) w miejscu P rybosomu tnz. Jeśli pierwszym kodonem jest AUG, drugim
CAC, a trzecim UUU będziemy mieli do czynienia z następującymi zmianami na terenie rybosomu :
1. do dostarczonej jako drugiej w kolejności histydyny przyłącza się inicjacyjna metionina. Na tRNA
histydynowym ( w miejscu A ) tworzy się dipeptyd met-his i rybosom przesuwa się o trójkę, tRNA jest teraz
w miejscu P
2. do przyłaczonej jako trzeciej fenyloalaniny grupą karboksylową przyłączy się dipeptyd met-his i powstanie
trójpeptyd met-his-phe, przemieszczany jak poprzednio w miejsce P
ELONGACJA
Dołączanie kolejnych aminokwasów do powstającego polipeptydu w rybosomie. Polipeptyd się wydłuża aż do
wystąpienia na mRNA tzw. kodonów: STOP kończących translację.
TERMINACJA
Translacja kończona jest w miejscu, w którym wystąpi jeden spośród trzech kodonów terminacyjnych tzw.
kodonów „stop” ( UAG, UGA, UAA).Wymienione trójki nokleotydowe rozpoznawane są w odróżnieniu do całej
reszty nie przez aminoacylo-tRNA, a przez tzw. czynnik uwalniający eRF. Czynnik ten aktywuje enzym
rozcinający wiązanie między polipeptydem a cząsteczką tRNA, która dostarczyła ostatniego aminokwasu, czego
skutkiem jest uwolnienie łańcucha polipeptydowego. Zdarzenie to jest uwieńczeniem szeregu procesów, jakie
obejmuje ekspresja informacji genetycznej.
KIEROWANIE BIAŁEK
- mechanizm translokacyjny ( translokon) jest oligometryczną strukturą złożoną z błonowych białek
integralnych i peryferycznych
- bramkowanie kanałów przewodzących białka przez peptydy sygnałowe sprawia, że kanały otwierają się tylko
wtedy, gdy rosnące białka są gotowe do translokacji
- translokacja jest kierowana przez sekwencje sygnałowe i sekwencje zatrzymania translokacji.
- Optymalnymi substratami dla translokacji poprzez błonę ER są rozfałdowane łańcuchy polipeptydowe
modyfikacja
Modyfikacja aminokwasowa Przykładowe białko
Acetylacja
Lizyna
Histony
Metylacja
Lizyna
Histony
Fosforylacja
Seryna
Białka sygnałowe
Hydroksylacja
Prolina, lizyna
Kolagen
N- formalacja
N-końcowa dlicyna
Melityna
Glikozylacja O
Seryna, treonina
Białka wydzielania i błonowe
Glikozylacja N
Asparagina
Białka wydzielania i błonowe
Acylacja
Seryna, treonina, cysteina
Białka błonowe
N- mirystylacja
N-końcowa glicyna
Niektóre kinazy
WYKŁAD 3
BADANIE CZASTECZKI DNA ( poznawanie genów )
Nowe strategie ekperymentalne – ( rekombinacyjna technologia DNA – inżynieria genetyczna ) zawdzięcza się
dostępność enzymów rozcinających DNA ( łączących jego fragmenty, katalizujących jego replikacje i odwrotną
transkrypcje RNA) oraz technologii tworzenia par przez zasady – rozpoznawanie się fragmentów kwasów
8
nukleinowych. Jednakże problemem było wyodrębnienie poszczególnych genów z chromosomu, a jego
rozwiązaniem odkrycie klasy enzymów bakteryjnych – endonukleaz resrtykcyjnych
EZNYMY RESRTYKCYJNE ( RESRTYKTAZY)
W latach 50-tych zaobserwowano, ze niektóre szczepy bakteryjne są odporne na zakażenia bakteriofagami. W
1962r Arber i Dusoix opracowali model resrtykcji i metylacji, który przedstawił zasady działania resrtyktaz.
1. istnienie w komórkach bakteryjnych 2 enzymów : restryktaz i metylaz, które rozpoznają te same sekwencje
2. resrtyktaza przecina DNA w obrębie rozpoznawanej sekwencji, natomiast metylaza modyfikuje te
sekwencje, w taki sposób, że stają się one niedostępne dla restryktaz
3. Obcy DNA ( niezmodyfikowany ) jest atakowany i niszczony przez enzymy restrykcyjne, podczas gdy DNA
gospodarza jest chroniony
Fragmentacja DNA może się odbywać na różny sposób np. stosując ultradźwięki rozbijamy DNA w sposób
chaotyczny na odcinki krótsze. Stosując resrtyktazy można ciąć DNA w określonych miejscach.
CHARAKTERYSTYKA ENDONUKLEAZ RESTRYKCYJNYCH
Restryktazy można podzielić na klasy w zależności od mechanizmu działania, substratów, produktów i
kofaktorów.
KLASA I – restryktazy o aktywności nukleaz, ich kofaktor to ATP, Mg2+ i S- adenozylometionina. Rozpoznają
specyficzne sekwencje DNA, ale przecina DNA nie specyficznie w pewnej odległosci od rozpoznawanej
sekwencji. Przykładowy enzym to EcoAIEcoBIStySBI
KLASA II – rozpoznają sekwencje palindromową w dwuniciowym DNA i przecinają cząsteczkę w jej obrębie lub
określonej odległości od niej. Odległość sekwencji rozpoznawanej od sekwencji przecinanej jest dla danego
enzymu stała i wynosi średnio 25 nukleotydów. Kofaktorem jest Mg2+, S-adeozulometionina nie jest
wymagana, ale zwiększa aktywność enzymów tej klasy. Np. EcoRIHindIIIKpnIMboIIFokl.
KLASA III – kofaktorami są Mg2+ i ATP, rozpoznają sekwencje złożone z 4-6 nukleotydów i charakteryzuje się
dwustronną symetrią ( sekwencje palindromowe ). Przecinają DNA w miejscach znajdujących się naprzeciwko
siebie ( tepe końce )lub w dwóch różnych miejscach ( lepkie końce ). DNA w takich miejscach znajduje się w
odległości kilku do kilkunastu nukleotydów od rozpoznawanej sekwencji. Np. EcoPIHinfIII
1. tępe końce – nici rozcięte naprzeciwko siebie, wszystkie nukleotydy są sparowane z komplementarnymi
nukleotydami na przeciwnym łańcuchu.
2. Lepkie końce - 3’ lub 5’ ssDNA ( jednoniciowe ) ogony na obu końcach utworzone przez niesymetryczne
cięcie, komplementarne do podobnych tworzonych w innych cząsteczkach DNA przez te same enzymy
restrykcyjne niezależnie od źródła DNA, co pozwala na ligowanie DNA nawet bardzo różniących się
gatunków czyli formowanie chimerycznych molekuł. Na jednym końcu ( dłuższym ) jest odcinek ssDNA
komplementarny do odpowiedniego odcinka na długim końcu DNA drugiej nici.
Sekwencje palindromowe – sekwencje w których obie nici odczytywane zgodnie z polarnością cząsteczki w
przeciwnych kierunkach ( od końca 5’ do 3’ ) mają taką samą sekwencje np.: 5’GGCC3’ lub 5’GGATCC3’
3’CCGG3’
3’CCTAGG5’
enzymy resrtykcyjne i sekwencje przez nie rozpoznawane
Organizm
Nazwa enzymu
Haemophilus
agsgytius
Thermus aquaticus
HaeIII
Haemophilus
haemolyticos
Desylfovibrio
desulfuricans
HhaI
Moraxxela bovis
MboII
Escherichia coli
EcoRV
TaqI
DdeI
Sekwencja
rozpoznawana
5’...GG CC...3’
3’...CC GG...5’
5’...T CGA...3’
3’...AGC T...5’
5’... GCG C...3’
3’... C GCG...5’
5’ ... C TNAG...3’
3’ ... GANT C...5’
Uwagi
Powstają tępe końce
5’ jest lepkim
końcem
3’ jest lepkim
końcem
Gdzie N jest dowolną
puryną lub
pirymidyną
5’...GAAGA(N)3 ...3’ Enzym tnie poza
3’...CTTCT (N)7
sekwencją
...5’
rozpoznawaną
5’...GAT ATG...3’
Powstają tępe końce
3’...CGA TAG...5’
9
EcoRI
Providencia stuarti
PsfI
Microcoleus
MsfII
Nocardia otitidiscavarium
NotI
5’...G AATTC...3’
3’...CTTAA G ...5’
5’...CTGCA G...3’
3’...GA CGTC...5’
5’... GC TNAGC...3’
3’... GGANT CC ...5’
5’... GC
GGCCGC...3’
3’... CGCCGG
CG...5’
5’ jest lepkim
końcem
3’ jest lepkim
końcem
Gdzie N jest dowolną
puryną lub
pirymidyną
Rzadko tnący enzym
rozpoznający 8nukleotydową
sekwencje
Resrtyktazy naturalnie występują u bakterii jako system resrtykcji modyfikacji ( coś jak MHC u ssaków ) –
bakteria modyfikuje kilka nukleotydów swojego DNA, tworząc charakterystyczny wzór znakowania. Obce DNA
jest rozpoznawane i niszczone z użyciem resrtyktaz. Po podziale komórkowym bakteria ma zreplikowane DNA
złożone z nici macierzystej (znakowanej ) i nowej ( nie znakowanej ), dzięki czemu nić nie jest cięta przez
restryktazy. Po pewnym czasie i nowa nić jest znakowana
NAZEWNICTWO ENZYMÓW RESTRYKCYJNYCH
Pierwsza litera oznacza rodzaj bakterii z której wyizolowano enzym, dwie następne to określają gatunek.
Następnie jest skrót od nazwy serotypu i numer enzymu otrzymanego z danego gatunku bakterii np. Eco RI –
enzym z escherichia coli o serotypie R
Podział restryktaz według sekwencji rozpoznawanej :
1. czwórkowe – rozpoznają sekwencje DNA złożoną z czterech nukleotydów. Statystycznie w dowolnym DNA
takich miejsc jest dużo – co 256bp. Restryktazy takie mogą strawić DNA na bardzo małe kawałki
2. szóstkowe – rozpoznają sekwencje DNA złożoną z sześciu nukleotydów. Dowolne miejsce resrtykcyjne
złożone z sześciu nukleotydów występuje statystycznie co około 4096 bp w DNA, w którym ilości
poszczególnych nukleotydów są równe. Proporcje te zmieniają się w zależności od organizmu dlatego dobór
enzymu szóstkowego i warunki należy ustalić eksperymentalnie
3. ósemkowe – stosowane niezbyt często. Tną DNA bardzo rzadko
IZOSCHIZOMERY – enzymy rozpoznające tę samą sekwencje, mogą przecinać ją w ten sam sposób lub inny
np. Acc65I, Asp718I i KpnI są izoschizomerami, ale dwa przecinają w ten sam sposób : 5’G/GTACC3’, a trzeci
inaczej. Dwa enzymy mogą rozpoznawać różne sekwencje, ale generować takie same końce np. eco47I
5’G/GTCC3’ i CpoI 5’C/GTCCG3’. Rozpoznawana sekwencja zazwyczaj nie może znajdować się na samym końcu
cząsteczki.
ZASTOSOWANIE ENZYMÓW RESTRYKCYJNYCH
- sporządzanie fizycznych map genomów wirusowych, mitochondrialnych czy bakteryjnych ( fizyczne
mapowanie polega na ustaleniu liczby i wielkości fragmentów DNA uzyskiwanych w wyniku działania
enzymami restrykcyjnymi, a następnie odtworzenie kolejności ich ułożenia w całej cząsteczce DNA) –
powstaje mapa ujawniająca rozmieszczenie poszczególnych miejsc restrykcyjnychi czyli jest to mapa
restrykcyjna
- izolacja i identyfikacja genów
- sekwencjonowanie DNA
- porównywanie DNA z różnych organizmów
- rekombinowanie i klonowanie określonych genów lub fragmentów genomu
- diagnostyka chorób infekcyjnych
- w transplantologii do ustalenia zgodności tkankowej
- w medycynie sądowej do ustalenia pokrewieństwa
- diagnostyka chorób genetycznych i niektórych typów chorób nowotworowych
RFLP ( polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych ) – badanie dziedziczenia wybranych genów czyli
różnorodności genetycznej w populacji ( polimorfizmu ); mutacje zachodzące w obrębie miejsc restrykcyjnych
zmieniają długość fragmentów restrykcyjnych i ich położenie elektroforetyczne – wykrywanie np.
mukowiscydozy, anemii sierpowatej, fenyloketomurii i innych chorób genetycznych. Wykrywanie sprzężeń
genetycznych wybranych obszarów genomu. Zdarza się, że z genomu coś wypadnie a sklonowana sonda wiążąc
się do tego regionu daje różne wzory. Restryktazy przecinają miejsca w DNA które rozpoznają i nie przecinają
miejsc zmutowanych, co pozwala nam szybko określić połozenie zmutowanego genu, gdyż RFLP leży blisko
genomu.
Fragmenty DNA po cięciu restryktazami można rozdzielić metodą elektroforetyczną i wybarwić bromkiem
etydyny lub przeznaczyć do autoradiografii. Pocięte fragmenty mogą posłużyć do identyfikacji określonej
sekwencji we fragmencie resrtykcyjnym DMA metodą hybrydyzacji z sondą ( metoda Southera i inne )
10
CLONNING
Klonowanie – to proces tworzenia wielu identycznych kopii. Polega na izolowaniu szczególnego odcinka DNA (
genu ) i oddzielenie go od reszty komórkowego DNA, a następnie umieszczenia go w bibliotece genomowej i
cDNA.
Dna jest wstawiane do wektora za pomocą enzymów restrykcyjnych które tną DNA plazmidu w odpowiednich
miejscach, a następnie z udziałem ligaz odtwarza się wiązania między DNA, tego wprowadzanego w wektorowy.
Wektor zamieszcza się w komórce bakterii w obecności chlorku wapnia i przeprowadza się hodowlę tych bakterii
na pożywce selekcyjnej np. zawierającej antybiotyki. Komórki które nie pobrały plazmidu nie rosną na tej
pożywce. Rosną stransformowane komórki które się namnażają tworząc kolonie, które zawierają
zrekombinowany plazmid. Wprowadzany gen w wyniku ekspresji może zacząć produkować interesujące nas
białko.
WEKTOR – ( łac. Przenośnik ) – czynniki pozwalające na wprowadzenie DNA do komórki bakteryjnej lub
eukariotycznej, tak aby utrzymały się w komórce i uległy namnożeniu. Wektorem może być cząsteczka DNA,
które posiada zdolność autonomicznej replikacji w danym typie komórek.
1. zapewnia powielanie wprowadzonego fragmentu DNA czyli klonowanie, a czasami także wydajną syntezę
kodowanego przez gen białka ( w tzw. wektorach ekspresyjnych )
2. typy wektorów zależą od tego w jakich komórkach zamierzamy klonować gen
3. najważniejszym elementem warunkującym specyficzność wektora są sekwencje ori odpowiedzialne za
inicjację replikacji
4. najprostsze wektory posiadają wyłącznie jedno, unikalne miejsce restykcyjne, w które można by
wprowadzić obcy DNA; obecnie najczęściej jest to tzw. polilinker – syntetyczny odcinek DNA, w którym
znajduje się zwykle kilkanaście miejsc rozpoznawanych przez różne restryktazy.
5. Wektory zazwyczaj posiadają geny markerowe czyli geny kodujące białka odpowiedzialne za łatwo
wyróżnialne cechy fenotypowe. Wektor musi być tak skonstruowany, aby istniała możliwość selekcji tych
komórek, do których wniknął.
6. Konstrukcja nowych cząsteczek DNA ( kombinacje naturalnie występujących fragmentów DNA)
7. Możliwość badania białek występujących w niewielkich ilościach w komórce
8. Maksymalna wielkość DNA, który może byś sklonowany w wektorach: plazmid do 10 kb, bakteriofag 9-25,
kosmid 35-45 kb i YAC – 500kb.
WEKTORY EKSPRESYJNE:
Zawierają odpowiednio usytuowany silny promotor umożliwiający ekspresje na wysokim poziomie białka,
którego gen znajduje się na tym wektorze
1. plazmidowe wektory ekspresyjne zawierające silne, regulowane promotor. Taki silny, regulowany promotor
powoduje że w specyficznych warunkach transkrypcja jest inicjowana wiele razy na minutę np. promotor
laktozowy. Transkrypcje wzmaga się przez dodanie do pożywki IPTG ( analog laktozy )
2. plazmidowe wektory ekspresyjne zawierające promotor późnych białek faga T7. Promotor genu RNA
polimerazy faga T7 to specyficzne sekwencja 23 bp, składająca się z dwóch elementów. W
zrakombinowanych komórkach E.coli, zawierających gen kodujący T7 RNA polimerazę wstawieny za
promotorem laktozowym zachodzi synteza dużej ilości RNA polimerazy, gdy do pożywki dodane jest IPTG .
komórki te są transformowane wektorem plazmidowym, który niesie kopię promotora T7 i cDNA genu
kodującego wybrane białko. RNA polimerazy wiąże się z promotorem T7 na wektorze plazmidowym co
katalizuje transkrypcje wstawionego cDNA
3. eukariotyczne systemy ekspresyjne. Jest to szczególnie istotne gdy chcemy otrzymać aktywne białko, w
którym prawidłowo zostały przeprowadzone modyfikacje potranslacyjne
Komórki procaryotyczne nie zapewniają takich modyfikacji RNA i białek zapisanych w genach, jak
eucaryotyczne ( mogą powstać białka o niewłaściwej strukturze i niezdolne do pełnienia swoich funkcji ).
Im większe pokrewieństwo między organizmem z którego DNA pochodzi a organizmem dającym wektor tym
większa szansa, że produkt będzie taki sam jak w organizmie wyjściowym.
Białko – oznaczenie sekwencji aminokwasowej - synteza sondy DNA – przeszukiwanie biblioteki genomowej lub
cDNA – gen – insercja do wektora ekspresyjnego – wprowadzenie do komórki E.coli lub komórek innego
gospodarza – białko
BIBILOTEKI DNA
Bank ( inaczej biblioteka ) DNA – to zespół fragmentów DNA danego organizmu połączonych z cząsteczkami
wektorów. Bibliotekę można poddać screeningowi czyli przeszukaniu przy pomocy różnych metod w zależności
od tego czym dysponujemy i czego szukamy. Dobrze skonstruowany bank genów to taki, w którym każda
sekwencja genomowego DNA ma swoją reprezentacje w postaci klonu.
11
Biblioteka genomowa – izolacja cząsteczek DNA z tkanki i łączenie ich z wektorami
Biblioteka cDNA – izolacja RNA z tkanki i oddzielnie z całości uzyskanego materiału mRNA, następnie z
użyciem odpowiedniej transkryptazy syntetyzuję się z cDNA który łączony jest z wektorem.
Cecha
Biblioteka genomowa
Biblioteka cDNA
Materiał wyjściowy
DNA
RNA
Stopień trudności wykonania Niższy
Wyższy
Biblioteka obejmuje
Całość DNA
Odcinki cDNA odpowiadające
mRNA obecnych w tkance w
chwili izolacji
W wektorach znajdują się i
Geny ( z odcinkami nie
Odcinki kodujące
są dostępne do badań
kodującymi) fragmenty
poszczególne geny
genów i inne
Reprezentacja
Równomierna
Nierównomierna
poszczególnych fragmentów
Przydatność do stosowania
Niewielka
Wysoka
w wektorach ekspresyjnych
Biblioteki genomowe – fragmentacji poddawany jest cały DNA danego organizmu, łączy się go z cząstkami
wektora.
1. po transformacji komórek gospodarza banku w każdej z nich znajduje się jeden wektor. Potomstwo komórki
wyjściowej będzię zawierało ten sam fragment czyli zostanie on namnożony.
2. Biblioteka reprezentuje cały DNA organizmu zarówno kodujący ( geny, egzony genów ) jak i nie kodujący (
introny ) a także sekwencje regulatorowe, ruchome i inne o nieznacznym znaczeniu.
Zalety i wady:
Jeżeli dobrze przygotujemy taką biblitekę mamy bardzo duże szanse na znalezienie interesującego nas genu
lecz może on zostać przecięty przez restryktazy. Gdy szukanym przez nas odcinkiem DNA nie jest gen ale np.
promotor enhancer czy inna sekwencja regulacyjna biblioteka genomowa jest niezastąpiona
Biblioteki cDNA – z komórek izoluje się mRNA a następnie przy użycie odwrotnej transkryptazy przepisuję się
mRNA na DNA tworząc cDNA.
Wady:
Biblioteka tych genów, które są w danym momencie i w danej tkance aktywne transkrypcyjnie, dlatego należy
dobrze przemyśleć wybór tkanki i czas izolacji, problemu nie ma gdy poszukiwany gen jest genem
podstawowym i we wszystkich tkankach ulega ekspresji. Reprezentacja w różnych ilościach kopii różnych
odcinków cDNA ponieważ nie we wszystkich komórkach transkrypty danego genu będą występować tak samo
licznie.
Zalety:
Pewność, że każda cząsteczka cDNA zawiera informacje genetyczną odpowiadającą dokładnie jednemu genowi
czyli każdy klon to jeden gen – brak intronów co można wykorzystać kiedy chcemy produkować dane białko w
komórkach bakterii, która normalnie nie przeprowadza splicingu
Gdy zależy nam na wyodrębnieniu pojedynczego, konkretnego genu jakiegoś organizmu to po utworzeniu
banku genów tego organizmu i stransformowaniu nim odpowiednich komórek gospodarza należy zidentyfikować
klon komórek, w którym znajduje się ten gen.
Przeglądanie bibliotek:
To nic innego jak szukanie igły w stogu siana czyli szukanie określonego fragmentu DNA w mieszaninie miliona
podobnych
METODY HYBRYDYZACYJNE
Metody hybrydyzacyjne stosuje się w przypadku dysponowanie sondą molekularną Dnową lub Rnową
homologiczną do poszukiwanej sekwencji w różnym stopniu ( niekoniecznie w 100%). Nie jest w tym przypadku
wymagana ekspresja sklonowanego genu w komórkach gospodarza.
Hybrydyzacja – to powstanie stabilnych struktur dwuniciowych z cząsteczek o komplementarnych
sekwencjach nukleotydów. Specyficzność hybrydyzacji zależy od sekwencji i składu nukleotydów, siły jonowej
stosowanych buforów oraz temperatury. Operując tymi parametrami możemy uzyskać hybrydyzacje
cząsteczek, których homologia nie przekracza 50%
Sondy – fragment DNA, cDNA lub RNA poszukiwanego przez nas genu sklonowanego wcześniej z innego
gatunku dość blisko spokrewnionego. W tym celu wybieramy region ewolucyjnie konserwowany w DNA danego
12
genu ( czasami nawet dość odległych ewolucyjnie gatunków ). Warunki hybrydyzacji muszą być odpowiednio
dobrane. Syntetyczne oligonukleotyd o sekwencji komplementarnej do odcinka DNA kodująceog fragment
białka jeśli znana jest sekwencja aminokwasowa tego białka. W praktyce oznacza to zsyntetyzowanie całej
rodziny takich oligonukleotydów z powodu zdegenerowania kodu genetycznego, z których tylko cześć będzie
idealnie komplementarna do poszukiwanej sekwencji.
Sondy związane z DNA/RNA można wykrywać poprzez znakowanie różnymi metodami:
1. radioaktywnie – do sondy jest nukleotyd znakowany radioaktywnym izotopem. Detekcja opiera się na
autoradigrafii przy zastosowaniu filmów wrażliwych na promieniowanie
2. nieradioatywnie – np. metodami fluorescencyjnymi ( rodamina, kumaryna, czy fluoresceina )
3. immunochemicznie – cytochemicznie – do sondy włączany jest nukleotyd sprzężony z haptenem ( biotyną,
digcksyeniną, fluoresceiną ). Detekcja odbywa się przy pomocy przeciwciał specyficznych dla danego
haptenu. Przeciwciała są sprzężone z umożliwiającymi ich uwidocznienie cząsteczkami : alkaiczną fosfatazą,
peroksydazą, barwnikami fluorescencyjnymi czy koloidalnym złotem.
4. Enzymatycznie – do sondy włączany jest nukleotyd sprzężony z cząsteczką enzymu. Detekcja opiera się na
reakcji barwnej katalizowanej przez enzym markerowy.
A. Hybrydyzacja typu Southerna ( DNA-DNA )- analizowany obiekt: to DNA ( np. genomoey DNA) po
pocięciu enzymem restrykcyjnym, a używana sonda to radioaktywnie wyznakowane DNA o sekwencji
komplementarnej do analizowanego DNA. Fragmenty otrzymane po cięciu restryktazami umieszcza się w
żelu agarozowym i przeprowadza się ich elektroforetyczny rozdział. Otrzymujemy paski różnych długości z
których każdy zawiera pewną ilość kopii cząsteczek DNA o określonej długości. Większe fragmenty lokalizują
się bliżej katody a mniejsze bliżej anody. Po wypłukaniu żelu w roztworze, który równocześnie wywołał
miejscową denaturacje DNA, fragmenty przenosimy Na filtr nitrocelulozowy. Następnie przeprowadzamy
hybrydyzacje zdenaturowanych fragmentów DNA z sondą DNA lub RNA znakowaną radioaktywnie. Sonda
zawiera sekwencje komplementarne z badanym DNA i łączy się z nim. Tak przygotowany filtr nakłada się na
błonę fotograficzną i umieszcza w aparacie Rentgena. Na kliszy wywołane zostają ciemne elementy, które
odpowiadają odcinkom DNA zawierającym sekwencje komplementarne do sekwencji sondy.
B. Hybrydyzacja typu Northern (RNA-DNA) – analizowany obiekt to RNA, a sonda to wyznakowany
radioaktywnie DNA lub RNA o sekwencji komplementarnej do analizowanego RNA. Northern jest
standardową techniką stosowaną do identyfikacji oraz określenia wielkości analizowanych transkryptów
RNA. Najistotniejsze różnice odróżniające Northern od Southern to elektroforeza w warunkach
denaturujących strukturę drugorzędową RNA, brak etapu denaturacji RNA za pomocą NaOH oraz
powszechne stosowanie formamidu w buforach do hybrydyzacji.
Autoradigrafia – jeśli sonda jest radioaktywna to można wykryć promieniowanie radioaktywne ponieważ
naświetla ono kliszę rentgenowską. Taki film naświetlamy przykładając do niego ( w ciemności) filtr po
hybrydyzacji. Najczęściej naświetla się go od kilku minut do kilku tygodni. Po wywołaniu miejsca nie
naświetlone są przeźroczyste a w miejscach w których promieniowanie z radioaktywnych punktów na filtrze
naświetliło film zaobserwujemy ciemne plamy, których intensywność będzie proporcjonalna do ilości wiążącego
sondę RNA
C. hybrydyzacja kolonijna – po transformacji komórek bakteryjnych bankiem plazmidowym. Po wysianiu na
szalki Petriego replikuje się kolonie na filtr. Wykonuje się szereg czynności, które mają na celu
przytwierdzenie bakterii, ich lize i denaturacje in situ a następnie poddaje się hybrydyzacji i autoradiografii.
Dzięki zachowaniu szlaki wzorcowej jesteśmy w stanie określić dokładnie kolonię, w której znajduje się
hybrydyzujący
D. hybrydyzacja łysinkowa – po transformacji komórek bakteryjnych bankiem fagowym i wysianiu ich na
szalki Petriego replikuje się kolonie na filtr. Przytwierdza się przeniesione fagi do filtru i hybrydyzuje z sondą
i poddaje autoradiografii. Także w tym przypadku dzięki szalce wzorcowej jesteśmy w stanie zidentyfikować
łysinki, których pozycje odpowiadają zaczerwienieniom na kliszy.
Proces ten przebiega następująco : na pożywce w szalce Petriego wyhodowano baterie E.coli, które
potraktowano bakteriofagami. W wyniku działalności fagów na powierzchni pożywki zaczęły się formować
łysinki. Umieszcza się filtr celulozowy na szlace w celu przeniesienia fagów z każdej z łysinek..Filtr inkubuję się
w alkaicznym roztworze, aby dokonać lizy fagów i denaturacji uwolnionego w ten sposób DNA. Jednoniciowy
DNA faga przyczepia się do filtru i przeprowadza hybrydyzacje z sondą znakowaną radioaktywnie. Sygnał
pojawia się w tmy miejscu w którym zachodzi komplementacja DNA faga do sondy.
E. hybrydyzacja fluorescencyjna in situ – FISH ( fluorescent in situ hybridization ) – lokalizacja sekwencji
kwasu nukleinowego ( DNA,RNA) w komórce różnych tkanek z sondą ze znacznikiem fluorescencyjnym.
Można lokalizować sekwencje genów w odpowiednim regionie chromosomu.
1. znakowanie sond znacznikiem fluorescencyjnym lub izotopowym
2. hybrydyzacja znakowanych sond z całymi chromosomami uprzednio umieszczonymi w roztworze o wysokim
pH w celu oddzielenia od siebie komplementarnych nici
3. wiązanie sondy z określonym regionem chromosomu
13
4. uwidocznienie hybrydyzacji
hybrydyzacja umożliwia także identyfikacje genów nawet odlegle spokrewnionych. Można opisać przebieg
ewolucji nowych genów poprzez duplikacje genów wcześniej istniejących i kombinacyjne wykorzystanie
fragmentów starych genów.
Rodziny genów – to znana sekwencja jednego genu, gen ten posłuży jako sonda dla innych genów z tej rodziny
np. wykorzystanie genu z jednego gatunku ( np. myszy ) jako sondy do izolacji genów innego gatunku ( np.
człowieka )
F. „CHIP” DNA – przeprowadzanie jednocześnie wielu eksperymentów hybrydyzacyjnych.
a) krzemową płytkę poddaje się działaniu światła ultrafioletowego
b) zastosowanie przesłony UV – promieniowanie UV dociera tylko do wybranych miejsc na chipie i aktywuje
je
c) przyłączenie do płytki nukleotydów
d) wiązanie nukleotydów tylko z miejscami chipa wcześniej pobudzonymi przez światło
e) kilka cykli naświetlania i dołączania nowych nukleotydów prowadzi do powstania na chipie dużej ilości
różnorodnych cząsteczek DNA o pożądanych przez nas sekwencjach
Zastosowanie Chip DNA
- chipy do analizy znanych już sekwencji. Dzięki nim można diagnozować choroby genetyczne wywołane przez
określone mutacje w obrębie znanych już genów. By skonstruować taki chip musimy znać sekwencje
obszaru DNA, który chcemy analizować i dla każdego genu ( grupy genów ) potrzebny jest oddzielny chip
np. chip do analizy sekwencji wirusa HIV lub chip do analizy mutacji w genie p53, odpowiedzialny za ponad
połowę znanych nam nowotworów
- chipy za pomocą których można analizować dowolny fragment DNA o nieznanej wcześniej sekwencji, czyli
po prostu sekwencjonować kwasy nukleinowe. Są to chipy uniwersalne, jeden chip można stosować do
wielu różnych sekwencji. Problemem jest ograniczona długość fragmentu DAN, który może być poddany
analizie za pomocą DNA-chipu
chipy, których zadaniem jest nie tylko analiza sekwencji, ale także śledzenie ich aktywności. Wiadomo
bowiem, że większość genów obecnych w naszych komórkach jest włączana i wyłączana zależnie od
potrzeb. Inne geny są czynne u osoby zdrowej a inne u chorej ( np. Alzheimer). Działanie tego rodzaju
chipów polega na wykrywaniu obecności cząsteczki mRNA, będących swego rodzaju kopiami aktywnego
genetycznie genu.
METODY IMMUNOLOGICZNE
mogą być stosowane do detekcji każdego białka jeśli tylko możemy uzyskać przeciwciała ( przeciwciała wiążą
się jedynie z niewielkimi fragmentami białka – epitopami, które mają charakter przestrzenny ) i wymagana
jest właściwa konformacja białka przy reakcji
warunkiem użycia tego typu metod jest ekspresja poszukiwanych genów w komórkach gospodarza
szczególnie skuteczne w przypadku biblioteki cDNA
umożliwia znalezienie genu w przypadku gdy dysponujemy oczyszczonym białkiem a szukamy genu je
kodującego.
Metody immunologiczne to : western – blotting ( białko – przeciwciało)
METODY SELEKCJI BEZPOŚREDNIEJ
Stosowane w przypadku gdy znany jest bezpośredni efekt fenotypowy klonowanego genu i gdy jego ekspresja
powoduje zmiany morfologiczne lub fizjologiczne transformowanych komórek
Przykłady
- poszukujemy genu kodującego beta – galaktozydazę, po transformacji komórek E.coli bankiem genów i
wysianiu ich na podłoże X-gal ( niebieskie zabarwienie kolonii wytwarzających ten enzym ), do
transformacji używamy komórek nie wytwarzających tego enzymu ( klony komórek ) do których trafi wektor
z poszukiwanym genem staną się niebieskie
- komplementacja mutacji – poszukujemy gen kodujący jeden z enzymów na szlaku biosyntezy argininy i
drożdży, transformujemy szczep drożdży arg i wysiewamy na pożywkę bez argininy. W tym przypadku
wyrosną tylko te komórki, w których będzie eksprymowany gen kodujący odpowiedni enzym z tego szlaku
- poszukujemy genu kodującego hemolizynę, bank genów wysiewamy na podłoże w krwią. Klon zawierający
poszukiwany gen ujawni fenotypowy efekt hemolizy erytrocytów wokół kolonii
SPRZĘŻENIE GENÓW
Spacer po chromosomie ( poszukiwane geny występujące z innymi genami ). Koniec jednego odcinka służy jako
marker o znanej sekwecji ( np. sonda RFLP ) do wychwytywania poszukiwanego odcinka chromosomu. Taki
odcinek zawierający znany gen klonujemy, a jego koniec służy do wychwytywania kolejnego odcinka
14
chromosomu. Taką procedurę powtarzamy aż do momentu gdy w którymś z poszukiwanych odcinków nie
znajdzie się poszukiwany gen.
PCR łańcuchowa reakcja polimeryzacji
To szukanie geny bez tworzenia bez tworzenia biblioteki genomowej. Jeżeli znamy w przybliżeniu sekwencje
nukleotydową szukanego genu możemy zastosować zdegenerowane startery tzn. mieszaninę starterów o
podobnych ale nie identycznych sekwencjach i przeprowadzić PCR w łagodnych warunkach ( temp. Przyłączenia
starterów na tyle niska, aby te które nie są na 100% komplementarne się nie przyłączyły ). Możliwosc
namnożenia określonych odcinków DNA w ogromnych, praktycznie nieograniczonych ilościach. PCR oparte jest
na replikacji DNA in vitro i przebiega w trzech procesach.
1. Denaturacja – rozdzielenie nici DNA w temp. 94 stopnie C i otrzymanie jednoniciowego DNA stanowiącego
martycę do syntezy nici komplementarnych.
2. Renaturacja – hybrydyzacja komplementarnych oligonukleotydów ( primery, startery) do jednoniciowego
DNA w temp 54 stopnie C. Pirmery wiążą się jadnocześnie na obu rozplecionych niciach w miejscach
komplementarnych. Startery są dobierane tak, aby uskrzydlały odcinek DNA który ma ulec replikacji.
3. Elongacja – wydłużenie przyłączonych starterów, jest to replikacja DNA z udziałem taq polimerazy która
przyłącza nukleotydy do starej nici między starterami i buduje nić komplementarną. Proces zachodzi w temp
72 stopnie C
Taki cykl jest powtarzany kilkukrotnie i po n- cyklach otrzymujemy 2 do n nowych nici Dna będących kopiami
sekwencji zawartej między starterami. W każdym cyklu liczba DNA podwaja się, a efektem końcowym jest
aplifikacja niewidocznego materiału genetycznego.
Zasadnicze czynniki wpływające na PCR :
1. fizyczne
- rodzaj termocyklera ( grzanie od góry, dokładne utrzymanie parametrów)
- zmiana temperatur – powtarzalność , łatwość programowania
- próbówki ( cienkościenne do PCR muszą pasować do aparatu, do 25 lub 50 ml)
2. składniki reakcji
polimeraza taq – jej ilość jest najważniejszym z czynników podlegających optymalizacji. Izolowana z thermus
aquaticus. Jest termostabilna i nie traci aktywności po denaturacji. wymaga obecności bufora.
Matryca – wolna od obecnego DNA – RNA nie zdegradowana, łatwo pozyskiwana
MgCl2 – wpływa na aktywność enzymu tworzy kompleksy z dNTP dając substraty dla polimerazy wolny Mg2+
zależy od składników wiążących ( dNTP, PPi, EDTA )
dNTP
równomolowa mieszanka czterech trójfosforanów deoksynukleotydów, nie zrównoważony skład obniża
dokładność polimerazy i jej błędy podczas amplifikacji
Startery – krótkie fragmenty jednoniciowego Dna o sekwencji od 12 do 30 nukleotydowej. Najczęściej to ich
sekwencja i stężenie decyduje o powodzeniu reakcji. Projektując startery musimy uważać aby:
- nie tworzyły wewnętrznych struktur dwurzędowych np. szilki do włosów ( ostatnie sekwencje na końcu 3’ są
sobie komplementarne )
- powinny mieć wyrównane rozmieszczenie domen G /C i A/ T ( po 50%)
- koniec 3’ nie powinien zawierać fragmentów komplementarnych do siebie samych i do innych starterów
- nie mogą zbyt silnie wiązać na 3’ końcu
- do 5’ można dodawać fosforanową z radioaktywnym izotopem ( możliwa detekcja startera )
Temperatura
W denaturacji wpływa na aktywność polimerazy, po kilku cyklach można ją obniżyć, gdyż rozpad krótszych
łańcuchów DNA jest znacznie łatwiejszy. Na temperaturę renaturacji mają wpływ startery – im więcej CG w
sekwencji startera tym temperatura procesu powinna być wyższa. Temperatura elongacji zależy od pochodzenia
i termostabilności polomerazy.
Hot start – unikanie niespecyficznej amplifikacji podczas pierwszego cyklu (94 C )
1. wkładać próbówki do gorącego bloku
2. dodawać polimerazę lub startery do gorącej mieszaniny
3. odseparować startery od reszty reakcji parafiną
4. korzystanie z polimerazy zabezpieczonej przeciwciałem
kłopoty z subklonowaniem produktu PCR:
15
1. po taq polimerazie zostaje od 70% końców tępych, a reszta ma jedną zasadę wystającą na końcu 3’ (
zwykle A ) – można ligować na lepko
2. większość starterów zdefosforylowanych na końcu 5’
specyficzne zastosowanie PCR i innych reakcji cyklicznych
nested – „zagnieżdżony” PCR
multipleks PCR – jednoczesna amplifikacja kilku fragmentów ( dłuższe startery ), równoczesne wykrycie kilku
poszukiwanych genów obecnych w jednej probówce lub wykrycie jednego z wariantów genów
in situ PCR ( genomowy i RT ) – w tkance bez naruszenia jej struktury. Można sprawdzić w których komórkach
określone geny a w powstałym produkcie sprawdzić intensywność barwy
RT-PCR – PCR w użyciu z odwrotną transkryptazą, materiałem wyjściowym jest mRNA lub RNA wirusa. PCR jest
poprzedzone odwrotną transkryptazą, czyli przepisanie informacji z RNA na cDNA i zachodzi in situ w
preparacie na szkiełku mikroskopowym. Możliwe jest wykrycie nawet niewielkiej ilości RNA w komórkach.
Wywołanie odbywa się przez reakcje barwną, a intensywność tej reakcji jest proporcjonalne do ilości cząsteczek
po PCR
RAPD-PCR ( przypadkowy PCR) wykorzystywane są krótkie przypadkowo dobrane startery które wiążą się z
określonymi sekwencjami DNA, otrzymujemy namnożenie pewnego fragmentu DNA. Można ustalić starter który
wytworzy produkt o określonej długości u osoby chorej, a nie zdrowej ( lub odwrotnie ). Po elektroforezie
otrzymuję się obraz prążków charakterystycznych dla danego osobnika. Tą metodą możemy się posłużyć w
kryminalistyce lub ustaleniu ojcostwa.
ZASTOSOWANIE PCR
1. wykrywanie zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych pasożytniczych
2. wczesnego wykrywania chorób dziedzicznych
3. wykrywanie predyspozycji do rozwoju nowotworu ( np. raka jelita grubego, raka piersi)
4. wczesnego wykrywania nowotworów ( np. białaczek)
5. badanie odporności na leki ( bakterii na antybiotyki, komórek nowotworowych na chemioterapeutyki )
6. dopasowanie dawców i biorców przeszczepów np. .szpiku kostnego
7. ustalenia ojcostwa : próba składa się z DNA matki ( dajacej córce 50% swego DNA więc połowę sekwecji
będą miały te same ) córki ( mając po 50% DNA od obu rodziców ) i ojców ( dając pozostałe 50 % DNA)
8. wykrywanie sprawców przestępstw ( genetyczne odciski palców )
Wiele osób utożsamia diagnostykę molekularną z diagnostyką prenatalną, tym czasem jest ono tylko jednym z
możliwych zastosowań technik molekularnych w diagnostyce. Bada się tu materiał genetyczny rozwijającego się
płodu, uzyskany najczęściej z płynu owodniowego. Można w ten sposób wykryć np. zespól Downa.
Genetyczny odcisk palca – bardzo przydatna technika do analizy podobieństwa genomów. Technika oparta na
występowaniu w genomach sekwencji powtarzalnych DNA nazwanych sekwencjami minisatelitarnymi. Ustalono,
że satelitarny DNA podlega gwałtownej ewolucji i jego organizacja w genomie jest wysoce polimorficzna.
Wzór uzyskany po rozdziale elektroforetycznym i autoradigrafii poddanego hybrydyzacji satelitarnego DNA jest
swoisty dla danego osobnika i niepowtarzalny ( jak odcisk palca )
Wizualizacja produktów PCR
1. elektoforeza w żelu agarozowym
Zel zawiera bromek etydyny, który interkaluje do DNA. EtBr po związaniu z cząsteczką DNA fluoryzuje, kiedy
jest eksponowany na światło UV
2. Real-Time PCR
Polimeraza taq znajduje starter- laser wzbudza fluorescent na starterze- fluorescencja jest absorbowana przez
cząsteczkę wygaszacza – detektor nie wykrywa reakcji – od startera dobudowana jest komplementarna nić
przez polimerazę taq – polimeraza napotyka cząsteczkę fluorescencyjną – polimeraza analizuje napotkany
starter – następuje odłączenie cząsteczki fluorescencyjnej wygaszacza – PCR jest kontynuowany przyłączone
startery zdegradowane, a cząsteczki fluorescencyjne uwalniane i akumulowane – detektor rejestruje wzrost
fluorescencji jako pomiar zaawansowania amplifikacji.
Różnice między PCR a replikacją
1. Startery DNA a nie startery RNA
2. Namnażanie fragmentów DNA a nie całości
3. Teromstabilna polimeraza
4. Denaturacja termiczna DNA a nieenzymatyczna
16
PIROSEKWENCJONOWANIE
1. Rejestruje kolejność wbudowywanych nukleotydów
2. Wbudowanie nukleotydu powoduje uwolnienie pirofosforanu, który przkeształacając się za pomocą
sulfurylazy daje błysk chemoluminescencji
3. Nukleotydy dodawane są pojedynczo, nie wbudowany nukleotyd ulega degradacji przez nukleodazę
METODA SANGER’A
Przebiega jak zwykły PCR, po przyłączeniu starterów rozpoczyna się synteza nowej nici. Do roztworu w którym
zachodzi PCR dodaje się dideoksyrybonukleotyd A ( ddNTPA przy węglu 3’ rybozy zamiast grupy OH- jest
H+).Synteza nowej nici kończy się po wyłączeniu ddNTPA i otrzymujemy pule cząstek, które są zakończone A
Metoda chemicznej degradacji Maxhama i Gilberta (1977)
1. znakowanie cząsteczki DNA na końcu 5’
2. przyłączenie grupy metylowej do danej zasady azotowej ( metyolowana jest pirewsza zasada w cząsteczce
), metyluję się siraczanem dimetylu
3. piperydyna – usuwa zmetlowaną zasadę i przecina wiązanie fosfodiestrowe przed miejscem pozbawionym
zasady
4. otrzymujemy dwie pule cząstek wyznakowanych i niewyznakowanych
5. dalej jak w metodzie Sangera ( trudności z metylowaniem AT i często przeprowadza się degradacje w
czterech reakcjach G, A+G, C i C+T) – nie ma na to wpływu wierność odczytywanej sekwencji.
Zastosowanie klonowanego DNA
- sekwencjonowanie DNA i uzyskanie informacji o sekwencji białka
- izolacja i analiza promotorów genów i innych sekwencji regulatorowych
- badanie funkcji białka / enzymu / RNA poprzez produkcje na dużą skalę form normalnych i zmienionych (
mutageneza ukierunkowana ) tych cząsteczek
- identyfikacja mutacji np. uszkodzeń genów, prowadzących do rozwoju chorób
- biotechnologia – produkcja na dużą skalę w celach komercyjnych, białek i innych cząstek ważnych
biologicznie ( insulina, hormon wzrostu)
- inżyniera białek prowadząca do zmiany ich właściwości
- inżyniera zwierząt i roślin – terapia genowa
ORGANIZMY TRANSGENICZNE
Zmodyfikowane genetycznie organizmy, które mają wbudowany fragment obcego genomu w swój własny,
przez co organizm nabiera cech, które posiada, inny organizm. Obcy Dna jest wprowadzany metodami inżynierii
genetycznej poprzez wektory do komórek bakterii, zapłodnionych komórek jajowych zwierząt lub komórek
zarodka w początkowej fazie rozwoju zarodkowego. GMO mają zastosowanie praktyczne (np. wyposażenie
roślin w cechy nadające im wyższą odporność lub umożliwiające im życie w niesprzyjających warunkach
środowiska ) lub poznawcze ( np. badanie nad funkcjonowaniem genu ). Trasgenizacja zwierząt hodowlanych
prowadzona jest w celu
- stymulacji zwiększenia masy ciała ( geny hormonu wzrostu ) i wydajności mlecznej
- modyfikacja genotypu przez wprowadzenie nowych genów
- poprawa żywotności zwierząt dzięki wprowadzeniu genów odporności lub tolerancji na określone patogeny
- organizmy jako bioreaktory produkujące białka, hormony, enzymy np. wydzielane od mleka białek ludzkich
alfa1antytrypsyna ( leczenie degeneracji płuc) czynniki krzepliwości krwi do leczenie hemofili
Modyfikowane cechy – tolerancja na herbicydy, odporność na cechy wirusowe, odporność na owady, jakość
plonu ( odpornosć na zimno, zmiany w składzie aminkowasów i tłuszczów ) wysoko wydajna produkcja białek
heterologicznych ( ziemniaki produkujące ludzką albuminę surowicy krwi ), odporność na zakażenia grzybicze
LEKOODPORNOŚĆ
Leki podane do ustroju ulegają kolejnym procesom. Najpierw uwalniają się ze swojej formy, tzn z tabletki,
drażetki czy czopka. Następnie wchłaniają się z miejsca podania : z przewodu pokarmowego przy podaniu
doustnym czy doodbytniczym, z tkanki podskórnej lub domieśniowej przy podaniu dotkankowym. Leki mogą
również przenikać przez skórę lub inne śluzówki poza błoną śluzową przewodu pokarmowego, np. w pochwie
czy worku spojówkowym. Pary, gazy oraz drobne cząsteczki ciał stałych w postaci areozoli i drobnych zawiesin
mogą się wchłaniać przez płuca
TRANSPORT
Zarówno wchłanianie jak i przenikanie leków do tkanek polega na ich przechodzeniu przez różne błony
biologiczne.
Rozróżniamy następujące rodzaje transportu leków przez błony:
- dyfuzję bierną – przenikanie przez błonę lipidową cząstek niezjonizowanych i rozpuszczalnych w tłuszczach
- dyfuzję prosta przez pory ( transport konwekcyjny )
17
-
transport przenośnikowy ( transport czynny i dyfuzję ułatwioną ) – do jego przeprowadzenia niezbędna jest
energia, a szybkość tego transportu zależy m.in. od liczby cząsteczek przenośnika
- pinocytozę
podstawowe znaczenie ma dyfuzja prosta i transport czynny
MECHANIZMY LEKOODPORNOŚCI
Istnieje wiele mechanizmów powstawania lekoopdorności, mogącym powstać w każdym etapie interakcji leku w
organizmie:
- wzrost inaktywacji / obniżenie aktywacji leku przez zdrowe tkanki
- obniżona akumulacja leków w komórce
1. obniżony napływ leków do komórki
2. zwiekszenie usuwania leku z komórki ( działanie transporterów ABC)
3. zmieniona dystrybucja w komórce
- obniżenie aktywności leku /zwiększenie inaktywacji leku w komórce
- zmiana celu komórkowego ( ilościowa lub jakościowa)
- zmniejszona naprawa uszkodzeń wywoływanych przez lek
- zaburzenie efektów leku ( szlaki sygnałowe i apoptyczne )
TRANSPORTERY ABC
Nadrodzina białek transbłonowych ABC ( ATP –binding casette – kaseta wiążąca ATP) należy do największych
klas protein spotykanych u organizmów żywych. Białka te występują u wszystkich dotychczas zbadanych
organizmów, zachowując wysoki stopień konserwatywność, co przemawia za ich istotnym znaczeniem
biologicznym. Fizjologiczna funkcja transporterów ABC związana jest z błonami biologicznymi. Są to białka
przezbłonowe związane z transportem różnych substratów na zewnątrz lub do wnętrza komórek. Fizjologicznie
pełnią funkcje eksporterów ( u eucaryota ) lub impotrerów ( u procaryota ) różnych substancji wykorzystując
energię z hydrolizy ATP. Rosnąca liczba danych wykazuje na ich rolę w regulacji homeostazy komórek porzez
udział w metabolizmie ksenobiotyków, transporcie białek, lipidów i jonów, przekazywaniu sygnałów
wewnątrzkomórkowych
Ludzka nadrodzina ABC została podzielona na 7 podrodzin zawierających bialka o zbliżonej strukturze :
- podrodzina A ( ABCA , dawna nazwa ABC1 )
- podrodzina B ( ABCB , dawna nazwa MDR/TAP ) np. glikoproteina P
- podrodzina C ( ABCC , dawna nazwa CFTR/MPR)
- podrodzina D ( ABCD, dawna nazwa ALD)
- podrodzina E ( ABCE , dawna nazwa OABP)
- podrodzina F ( ABCF , dawna nazwa GCN20)
- podrodzina G (ABCG , dawna nazwa White )
Sekwencja aminokwasowa transpotrerów ABC zawiera charakterystyczne motywy: Walker A, Walker B „
signature region”. Białka transportowe nadrodziny ABC mają interesujący układ strukturalny zawierający
domeny przez błonowe ( transmembrane domain, TMD) oraz domeny wiażące nukleotydy ( nucleoide binding
domain, NBD). TMD składają się najczęściej z 6 fragmentów przezbłonowych i prawdopobodnie tworzą kanał w
błonie komórkowej. NBD, położone wewnątrzkomórkowo, odpowiadają za wiązanie i hydrolizę ATP.
Poszczególne transportery ABC mogą zawierać różną liczbę domen TMD i NBD. Z dotychczasowych badań
wynika iż funkcjonalnie kompetentny transporter musi być zbudowany z przynajmniej 4 podjednostek : 2 TMD i
2 NBD jest nazywane pełnym transporterem ( full tranporter ). Natomiast białka ABC zawierają jedną TMD i
jedną NBD określa się jako hemitransportery ( half – transporter ). Hemitransportery zyskują aktywność
tworząc hetero lub homodimery
ZNACZENIE TRANSPORTERÓW ABC W OPDORNOŚCI LEKOWEJ
Prawdopodobnie istotną funkcją częsci spośród transporterów ABC jest ochrona różnych tkanek przez
toksycznymi ksenobiotykami. Substratem dla niektórych z nich ( obecnie ponad 10 białek ) mogą być leki, w
tym leki przeciwnowotworowe. Wykazano, że w niektórych odpornych liniach nowotworowych nadekspresja
transporterów ABC jest związana w wystąpieniem feontypu odporności wielolekowej. Wydaje się, że wysoka
ekspresja tych białek może być najczęstszą przyczyną obserwowanej klinicznie lekoodporności, w której
obniżona jest akumulacja cytostatyku w komórkach nowotworu.
- leki cytotoksyczne są substratem dla różnych białek ABC ( P-gp, BCRP)
- nadekspresja transporterów ABC koreluje z obniżoną akumulacją leków w komórkach nowotworowych
- stwierdzono wzrost ekspresji niektórych transporterów ABC w opornych liniach nowotworowych
- niektóre badania wykazały związki ekspresji i czynności transporterów ABC ( np. P-gp) z niższym
odsetkiem odpowiedzi na leczenie i niekorzystnym rokowaniem w wielu chorobach nowotworowych
18
Pierwsze badania były prowadzone z glikoproteiną ( pgp), który transportuje leki z / do komórki. Nadekspresja
tych białek w komórkach nowotworowych wiąże się z mniejszym gromadzeniem leku w komórce. Glutation
wiąże się z lekiem i łatwo jest usuwany z komórki, dodatkowo transferazy sprawiają że jest on mniej toksyczny
ABC działają na kilka sposobów :
- klasyczna pompa błonowa działająca jak kanał przez który wchodzą i wychodzą leki
- odkurzacz molekularny – zasysanie obcych substancji z wnętrza komórki na zewnątrz
- flipaza – transport z wewnątrz na zewnątrz komórki ruchem flip-flop błony komórkowej
- kanał chlorkowy- zmiana pH w komórce prowadzi do zmiany potencjału komórki a tym samym zmienia się
rozkład leku
WYKŁAD 4
Cykl komórkowy
Pojedynczy cykl komórkowy można podzielić na kilka głównych faz, które reguluje tykający zegar biologiczny:
I.
Interfaza – okres pomiędzy podziałami komórki
- faza G1 – wysoka aktywność metaboliczna, wzrost komórki – komórka wykonuje zadania, do których
została powołana i przygotowuje się do skopiowania swojego materiału genetycznego, czyli replikacji DNA
- faza S (synteza ) – replikacja DNA
- faza G2 – końcowe przygotowania do podziału
- faza G0 – komórki znajdujące się w fazie G0 też pełnią funkcje, do których zostały powołane przez
organizm, ale przestają się dzielić ( takimi komórkami są np. dojrzałe neurony ). Niektóre komórki mogą
wracać z fazy Go do cyklu komórkowego i dalej się dzielić, jeśli zostaną odpowiednio pobudzone na przykład
przez hormony albo czynniki wzrostowe
II.
podział mitotyczny - faza M ( mitoza ), podział w którym powstają dwie komórki potomne o tej samej
liczbie chromosomów
REGULACJA AKTYWNOŚCI BIAŁEK POPRZEZ CHEMICZNĄ MODYFIKACJE
( kowalencyjne przyłączenie grup chemicznych do aminokwasów w białkach )
regulacja cyklu komórkowego odbywa się poprzez uruchomienie kaskadowych reakcji fosforylacji i defosforylacji
białek. Fosforylacja jest katalizowana przez różnorodne kinazy białkowe, defosforylacja przez fosfatazy.
Substratami kinaz są różne białka jądrowe i cytoplazmatyczne, a najczęściej fosforylowanymi aminokwasami są
tyrozyna i treonina. Aktywacja kinaz zachodzi w dwóch przedziałach cyklu komórkowego: pod koniec fazy G2 (
przejście do fazy M i zapoczątkowanie mitozy ) i w fazie G1 ( przejście do fazy S z zapoczątkowaniem syntezy
DNA ). Fosforylacja polega na dołączeniu reszty fosforanowej przez kinazę białkową, co jest mechanizmem
regulacji aktywności białek potrzebnych w cyklu komórkowym . jest to proces odwracalny poprzez działanie
fosfataz białkowych. Regulacja cyklu komórkowego może zachodzić także dzięki acetylacji i glikozylacji białek.
Także proteoliza białek ma wpływ na aktywność.
Proteoliza białek:
- degradacja białe do aminokwasów w lizosomach bądź proteosomach ( białka regulatorowe )
- proces katalizowany przez proteazy ( kompleks proteosomu )
- regulacja cyklu komórkowego oberjmująca degradacje regulatorów
REGULACJA CYKLU KOMÓRKOWEGO
I.
punkty restrykcyjne ( start ) – późna faza G1 ( dzielić się czy nie dzielić, oto jest pytanie )
1. komórki drożdży podejmują decyzję na podstawie wielkości komórek, która jest uzależniona od dostępności
składników odżywczych
2. komórki zwierzęce podejmują decyzje na podstawie obecności białkowych czynników wzrostowych zwanych
mitogenami, które symulują wzrost komórki
II.
kompleksy CDK ( cyklinozależne kinazy )
heterodimeryczne kinazy białkowe regulujące cykl komórkowy. Składają się z podjednostki regulatorowej (
cyklina ) i podjednostka katalityczna ( CDK kinaza ). Są różna kompleksy CDK dla różnych faz cyklu
komórkowego :
FAZA G1 – CDK4/cyklina D1, CDK4/cyklina D2,CDK6/cyklinaD3
FAZA S – CDK7/cyklina H, CDK2/cyklinaA
FAZA G2 – CDK1/cyklina A, CDK1/cyklina B
Mitoza – CDK1/cyklina A
19
Kompleks CDK w fazie G1 jest blokowany przez inhibitor CDI, co uniemożliwia komórce wejść w fazę S i
zreplikować swoje DN. Usunięcie inhibitora zaktywuje kompleks CDK, a tym samym rozpocznie się replikacja.
Jest to możliwe dzięki znakowaniu przez enzymy ( tu ubikwityna ) inhibitora. Ubikwityna dołącza się do
inhibitora i rozpoczyna proces poliubikwitacji. Ubikwitowany inhibitor odłączony zostaje od kompleksu i trafia do
proteosomu, gdzie jest rozkładany przez protezy, a ubikwityna powraca do cytoplazmy.
Po zniknięciu inhibitora białko CDK staje się aktywne i pobudza syntezę DNA
1. Cykliny
- cykliny to białka, których poziom w komórce zmienia się w różnych fazach cyklu komórkowego
- cykliny łączą się ze swoimi kinazami cyklinozależnymi ( fosforylacja ) i zmieniają ich aktywność
- degradowane w procesie proteolizy w specyficznych punktach cyklu komórkowego
Rodzaje cyklin i ich funkcje
Typ cykliny
D1, D2, D3
E
Typ kinazy
CDK4, 6
CDK2, 3
A, B
AiB
CDK 2
CDK 1 (p34)
H
CDK 4
Funkcja kompleksu
Fosforylacja w fazie G1
Fosforylacja na granicy faz
G1/S
Fosforylacja w fazie G1 i S
Fosforylacja na granicy faz
G1/S i G2/M
Fosforylacja kinaz CDK,
wszystkie fazy
2. Kinazy
W cyklu komórkowym funkcjonują kinazy zależne od cyklin. Kinazy to enzymy, które przyłączają grupy
fosforanowe do innych cząsteczek, czyli przeprowadzają fosforylacje tych cząsteczek. Słowo „cyklinozależne”
wskazuje na to, że aktywność tych kinaz jest regulowana przez cykliny. Kompleksy CDK są specyficzne dla
danej fazy cyklu komórkowego. Mamy więc kompleksy CDK fazy G1, fazy S, fazy G2 i mitotyczne kompleksy
CDK tzw. MPF
Kompleksy fazy G1
Faza G1 to okres pomiędzy podziałami komórki a replikacją DNA. Jej czas jest najbardziej zmienny i trwa na
ogół 6-12 godzin. Charakteryzuje się intensywnymi procesami anabolicznymi – wzrasta ilość RNA i białek.
Komórka syntetyzuje białka enzymatyczne ( potrzebne do replikacji ) i strukturalne, syntetyzowane jest także
RNA. We wczesnej fazie G1 komórka osiąga punkt restrykcyjny i po jego przekroczeniu aktywowany jest sygnał
do replikacji, komórka przygotowuje się do fazy S- następuje fosforylacja czynników transkrypcyjnych, które
podwyższają transkrypcje genów kodujących enzymy wymagane przy procesie replikacji DNA. Jednakże jeśli
nie przekroczy punktu R to wchodzi w fazę G0
Kompleksy fazy S
W fazie S (syntezy ) następuje początkowa regulacja procesu replikacji DNA, które podwaja ilość DNA w
komórce. Replikacji ulega niemal całe jądrowe DNA. Synteza DNA przebiega w sposób programowany (
zaprogramowany genetycznie ) i nie programowany ( następstwo uszkodzeń i mutacji, nie związana z cyklem
komórkowym ). Trwa 6-8 godzin i w tym czasie masa i objętość komórki znacznie wzrasta. Oprócz ńą
syntetyzowane są także inne składniki chromatyny min. Białka histonowe i niehistonowe, spada natomiast
synteza RNA. Aktywność kompleksów fazy S jest regulowana przez specyficzny inhibitor : kompleksy CDK fazy
G1 powodują degradacje inhibitorów kompleksów fazy S w późnej fazie G1, której wynikiem jest aktywacja tych
kompleksów. Ufosforylowane w fazie G1 białka przyłączają się do miejsc ori replikacji, której wynikiem jest
jedna runda powielania DNA.
Fazę S można przedstawić następująco:
Kompleksy APC – niszczenie cyklin – ładowanie białek na kompleksy ori faz S, G1, i M – przygotowanie miejsc
inicjacji replikacji do uruchomienia w fazie S.
Kompleks fazy G1
Faza G2 nazywana preprofazą to okres poprzedzający podział komórki. Komórka przygotowuje się poprzez
wzmożoną syntezę RNA i białke budujących wrzeciono podziałowe ( tubuliny tworzącej mikrotubule ).
Intensywna synteza składników potrzebnych do odtworzenia błon otoczki jądrowej i wytworzenia przegrody
pierwotnej. Jest to najkrótsza faza interfazy trwająca 3-4 godziny. Pod koniec fazy aktywowany jest kompleks
p34/cyklina ( kinazy fazy M ), co początkuje kaskadę fosforylacji i defosfowylacji białek. Prowadzi to do
rozpoczęcia i przeprowadzenia mitozy.
20
Kompleksy mitotyczne CDK
Mitoza to podział komórki kończący cykl komórkowy. Składa się z dwóch głównych etapów: kario- o cytokinezy.
W kariokinezie można wyznaczyć cztery fazy : profaza, metafaza, anafaza i telofaza. Podział komórki i cykl
komórkowy kończy się wytworzeniem dwóch potomnych komórek, które wchodzą w fazę G0. Aby doszło do
uruchomienia procesu mitozy komórka musi być odpowiednio przygotowana w interfazie, a następnie musi
dojść do aktywacji kinazy fazy M ( aktywacja następuje pod koniec fazy G2). Kinaze tą nazywa się MPF (
mitosis promoting factor – czynnik promujący mitozę ). Wysoki poziom MPF wywołuje kondensację
chromosomów, uszkodzenia otoczki jądrowej, tworzenie wrzeciona i aktywacja kompleksów anafazy. Niski
poziom MPF sprawia, że chromosomy się segregują, dekondensują, odtwarzana jest otoczka jądrowa a DNA jest
replikowane. MPF powstaje w fazie G2 z połączenia cykliny B i białka p34, a rozpadowi ulega pod koniec
anafazy. W takim kompleksie p34 ma właściwości kinazy, a cyklina nadaje kompleksowi powinowactwo do
substratu. MPF odpowiedzialna jest za :
1. laminy jądrowe – we wczesnej profazie MPF fosforyluje specyficzne reszty serynowe i treoninowe w
laminach powodując ich depolimeryzacje, a w konsekwencji dezintegracje jądra.
2. Fosforylacja histonu H1 i innych białek rusztowania chromosomu
3. MPF fosforyluje miejsca w łańcuchu lekkim miozyny, przez co hamuje aktywność ATPazy i wiązanie z
elementami aktywowanymi – blokowanie cytokinezy we wczesnej fazie mitozy
Mitotyczna regulacja kompleksu CDK
W interfazie syntetyzowana jest cyklina B, której poziom rośnie do metafazy. W metafazie kompleks MPF (
złożony z cykliny B i p34) fosforyluje kompleksy APC powodując ich aktywacje ( ulegają defosforylacji w późnej
fazie G1). W trakcie gdy komórka przechodzi kolejne etapy mitozy kompleks MPF ulega puliubikwitynacji i w
późnej anafazie cyklina B związana z ubikwityną odłącza się od kompleksu MPF i jest rozkładana w
proteosomach. W telofazie jest bardzo niski poziom cykliny B w komórce przez co nie tworzą się kompleksy MPF
i komórka może spokojnie wejść w interfazę
KOMPLEKSY APC
To kompleks promujący anafaze ( anaphase – promoting complex ). Aktywowany jest przez mitotyczne
kompleks MPF. Decyduje, które z białek ma ulec degradacji : inhibitor anafazy czy MP. Kompleks ten pozwala
na rozejście się siostrzanych chromatyd.
Regulacja APC – APC jest aktywowane w metafazie poprzez fosforylacje wywołaną przez kompleks MPF.
Aktywowany kompleks APC rozkłada inhibitor anafazy i umożliwia przejście komórki w anafazę natomiast w
późnej telofazie powoduje degradacje cykliny B. APC jest inaktywowane w późnej fazie G1 przez kompleks
CDKC
Inhibitory białkowe kompleksów CDK-cykliny
Dodatkowy poziom regulacji i jeszcze bardziej kompleksowa kontrola cyklu komórkowego
Nazwa rodziny inhibitorów
Rodzina p16
P16/INK4a, p15/INK4b, p18/INK4c,
p19/INK4d
Rodzina p21
P21, p27, p57
Inne
P40, Fae1
Cel inhibitora
Kinazy CDK4 i 6
Wszystkie kompleksy cyklina/CDK
Kinaza cdc28
Punkty kontrolne w regulacji cyklu komórkowego
W cyklu komórkowym jest kilka punktów kontrolnych w których działają czynniki regulujące, odpowiedzialne za
naprawy nieprawidłowości. Mamy więc punkty kontrolne fazy:
- G1 – uszkodzenia DNA ( białko p53)
- S – niezreplikowane DNA
- G2 – uszkodzenia DNA
- M – nieprawidłowe tworzenie wrzeciona podziałowego
- Wysoki poziom MPF prowadzi do profazy i aktywacji APC
- Aktywacja APC to dezaktywacja inhibitorów anafazy i wejście w anafazę
Punkty kontroli cyklu z udziałem białka p53 i Rb
Występują między fazą G1 i S w tzw punkcie kontrolnym G1-S oraz między fazą G2 i M w punkcie kontroli G2m. W obu punktach działają białka regulatorowe p53 i Rb
Białko p53
21
Białko nazywane „strażnikiem genomu” . w zdrowych komórkach nie można znaleźć wielu cząsteczek białka
p53, ale uszkodzenia materiału genetycznego, które mogą nastąpić w fazie G1 iG2 ( dlatego białko p53
występuje w punktach kontroli po tych fazach ), co prowadzi do gwałtownego nagromadzenia się p53 w jądrze
komórkowym. Białko p53 dowiaduje się o uszkodzeniach od specyficznych enzymów, które uaktywniają się po
rozpoznaniu uszkodzonych miejsc w DNA i przyłączają grupy fosforanowe do p53 i innych białek. Aktywacja p53
powoduje ekspresje genu Mdm2, który produkuje białko Mdm2. Białko Mdm2 reguluje aktywność białka p53:
jeżeli jest nieufosforylowane to Mdm2 rozkłada je natomiast jeżeli p53 jest w formie ufosforylowanej nie
dochodzi do tworzenia kompleksów Mdm2, a tym samym p53 jest wciąż aktywne. Doczepienie grup
fosforanowych do p53 i do Mdm2 utrudnia białku Mdm2 niszczenie cząsteczek p53. Okazało się, że fosforylacja
Mdm2 nie zapobiega wiązaniu się tego białka z p53, jednak fosforylowane białko Mdm2 przestaje kierować p53
na drogę zniszczenia o gromadzące się w jądrze komórkowej cząsteczki p53 modą zacząć działać. Białko p53
ma za zadanie zatrzymanie cyklu komórkowego, uaktywnienie enzymów naprawiajacych DNA i skierowanie na
drogę apoptozy ( programowanej śmierci ) komórek, których nie da się zreperować. Więc p53 chroni organizm
przed mutacjami i powstaniem komórek nowotworowych.
DZIAŁANIE BIAŁKA p53
Aktywowany na skutek uszkodzenia DNA czynnik ATM fosforyluje ( lub nie ) białko p53. Nieufosforylowane p53
jest wiązanie przez Mdm2 i rozkładane w proteosomie po poliuikwitiyzacji. Ufosforylowane p53 blokuje podziały
komórki i wymusza naprawy uszkodzonego DNA. Blokowanie podziałów następuje poprzez wytworzenie białka
p21 i GADD45, które hamują fosforylację kompleksów Cdk odpowiedzialnych za aktywacje innych białek
biorących udział w przebiegu cyklu komórkowego. Brak fosforylacji kompleksów Cdk równe jest z
niemożliwością przechodzenia w kolejne fazy cyklu komórkowego. Jeżeli uszkodzenia są na tyle duże, iż nie da
się ich naprawić to białko p53 nie tylko zatrzymuje podziały komórki ale również powoduje wzrost w komórce
białek z rodzin bcl ( bac i bcl-2), a te prowadzą komórkę na szlak apoptozy.
BIAŁKO Rb
Rb to główny hamulec cyklu komórkowego, który mocno podtrzymuje czynniki transkrypcyjne potrzebne
komórce do podziału ( np. czynnik transkrypcyjny c-myc ). Na początku fazy G1wiele czynników
transkrypcyjnych (np. E2F) potrzebnych w kolejnych fazach cyklu wiąże się z białkiem Rb. Uruchomionie kinazy
cyklinozależne fosforylują białko Rb i uwalnia związane czynniki transkrypcyjne, a to pozwala komórce
przygotować się do podziału ( białko Rb jest znanym genem supresorowym nowotworów; jego uszkodzenie
pozwala rozregulować cykl komórkowy). brak Fosforylacji białka Rb po mitozie ( wiąże czynniki transkrypcyjne )
zapewnia wejście komórki w fazę G0, a fosforylacja Rb wyzwala komórke z tej fazy. Fosforylacja białka Rb musi
zajść aby komórka wyszła z fazy G0 oraz umożliwia przejście komórki z fazy G1 do S. Rb jest defosforylowane
pod koniec fazy G2 i wiąże czynniki transkrypcyjne, które nie się potrzebne w mitozie. W fazie S białko Rb jest
w pełni ufosforylowane, dzięki czemu nie ma żadnych problemów w replikacji DNA i syntezie białek.
Leki przeciwnowotworowe – RFT – uszkodzenia DNA – p534 – naprawa i przeżycie komórki lub w stanie
stresuoksydacyjnego: indukcja antyoksydatów w odpowiedzi genowej – modulacja komórkowego REDOX –
przeżycie komórki lub generowanie RFT – sygnały proapotyczne – śmierć komórki
8 października 2001r. Komitet Noblowski przy szwedzkim Instytucie Karolinska ogłosił nazwiska laureatów
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjolofgii – Leland H. Hartwell z USA oraz R.Timothy Hunt i Paul M.
Nurse z Wielkiej Brytanii – za odkrycie podstawowych regulatorów cyklu komórkowego w organizmach
eukariotycznych
WYKŁAD 5
Regulacja cyklu komórkowego
Białkowy kompleks CDK2-CE fosforyluje kompleks białkowy pRb-E2F. Ufosforylowane białko pRb odłącza się od
kompleksu pRb-E2F a uwolnione E2F posłuży jako enzym do syntezy DNA. Wtedy komórka przechodzi z fazy G1
do S. Jeżeli powstanie uszkodzenie DNA, to aktywowane jest białko p53, które aktywuje białko p21. Białko p21
łączy się z kompleksem CDK2-CE i blokuje fosforylacje właściwości tego kompleksu. Białko pRb nie ulega
fosforylacji a tym samym nie dochodzi do uwolnienia enzymów potrzebnych w syntezie DNA. Związanie się
białka p21 z kompleksem CDK2-CE uniemożliwia syntezę DNA, a tym samym komórka nie może wejść w fazę S
cyklu komórkowego.
Szlaki zmian w obrębie komórki
W normalnej komórce, na skutek działania pewnych czynników, może dojść do uszkodzenia DNA. W komórce z
uszkodzonym DNA może być aktywowane białko p53, co wywoła blokadę podziału komórki ( komórka przestaje
się dzielić ) i następuje naprawa uszkodzonej nici. Po naprawieniu DNA białko p53 jest inaktywowane, zostaje
zniesiona blokada podziału komórki oraz następuje aktywacja genu myc. Normalna komórka z naprawionym
22
DNA zaczyna się dzielić. Jednakże nie zawsze uszkodzone DNA jest naprawiane. Uszkodzenia mogą być na tyle
poważne iż nić DNA jest nie do naprawy. Wtedy z komórką zaczynają dziać się różne rzeczy. W komórce
dochodzi do aktywacji genu białka p53, dezaktywacji genu myci blokady podziału komórki. Dodatkowo
następuje wzrost poziomu białek bax i bcl-2, co prowadzi do apoptozy komórki. Jednakże w komórce nie może
dojść do blokady podziały komórkowego, a zaburzenia na poziomie produkcji białek bax i bcl-2 sprawiają iż
komórka staje się nieśmiertelna. Taka komórka dzieli się mimo uszkodzonego DNA, uszkodzenia są gromadzone
oraz dochodzi do mutacji, a w ostateczności komórka staje się nowotworowa.
RODZAJE SMIERCI KOMÓRKI
Nekroza – ( martwica ) – zachodzi pod wpływem działania na komórkę różnych czynników mechanicznych,
fizycznych, chemicznych i biologicznych, dochodzi do obrzęku komórki, naruszenia ciągłości błony
plazmatycznej, uszkodzenia organelli, postępującej dezintegracji strukturalno – funkcjonalnej, będącej
przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia procesów istotnych dla życia komórki. Efekt to stan zapalny. Martwicą
dotknięta jest przeważnie duża część tkanki. Następuje zwiększenie rozmiarów komórki, rozpad organelli
komórkowych, zmiany w chromosomie z niespecyficzną fragmentacją DNA. W wyniku tych procesów komórka
się rozpada, a cytoplazma wraz ze zniszczonymi organellami wylewa się poza komórkę. Fragmenty komórki są
fagocytowane w wywołaniem stanu zapalnego.
Apoptoza – ( z gr. ‘apo’ ‘ptosis’ – opadanie płatków ) to śmierć komórki, która jest procesem aktywnym,
wymagającym olbrzymich nakładów energii związanych z aktywacją określonych genów i inicjacją zdarzeń
biochemicznych i strukturalnych. Dotyczy jednej komórki. Następuje zmniejszenie rozmiarów komórki,
chromatyna kondensuje się do postaci półksieżyca, następuje specyficzna fragmentacja chromatyny z
wytworzeniem ciał apoptycznych. Fagocytoza bez stanu zapalnego.
„APO” – pozorne wyciekanie umierających komórek
„PTOSIS” – usunięcie zniknięcie komórek z tkanki.
Apoptoza to programowana lub aktywowana śmierć komórki, nazywana śmiercią fizjologiczną lub samobójczą,
zależną od indukcji specyficznych genów.
- embriogeneza ( między palcami u płodu jest błona pławna, której komórki ulegają apoptozie )
- morfogeneza
- tkanki proliferujace ( skóra, nabłonki )
- komórki układu odpornościowego ( dojrzewanie limfocytów CD4+)
- dojrzewanie limfocytów: tymocytów, komórek krwiotwórczych, rozwój komórek nerwowych w mózgu
- neurodegradacja, choroba : Alzheimera, Huntingtona, Parkinsona
- zaburzenia neurorozwojowe : autyzm, schizofrenia, limfocyty CD4+ (AIDS)
komórki nowotworowe umierają śmiercią samobójczą wywołaną spontanicznie lub indukowaną przez
promieniowanie jonizujące i cytotoksyny
APOPTOZA= SAMOBÓJCZA ŚMIERĆ
Proces aktywny z wykorzystaniem ATP
Brak stanu zapalnego, cytopolazma
umieszczona w ciałkach apoptycznych
NEKROZA = MARTWICA
Proces bierny, nie wymagający energii
Występuje stan zapalny, komórka pęka,
cytoplazma wylewa się,
wewnątrzkomórkowe antygeny są
rozpoznawane przez układ immunologiczny
jak obce i niszczone
Proces obejmujący jedną komórkę,
Proces obejmujący wiele komórek,
polegający na programowaniu śmierci przez wywołany pojawieniem się czynnika
komórkę lub pobodzony w komórce przez
uszkadzającego komórkę ( wirus, bakteria,
komórki układu immunologicznego
toksyny)
Naturalny element życia komórki, nie
Śmierć przypadkowa wywołana dużą dawką
związany z odpowiedzią immunologiczną
czynników, zawsze związane z odpowiedzią
immunologiczną
Komórka kurczy się ( traci wodę ),
Komórka pęcznieje ( nabiera wody ), ma
nienaruszone organella
naruszone organella
Kondensacja chromatyny w kształt
Chromatyna nie kondensuje się
półksiężyca
Specyficzna fragmentacja DNA tej samej
Niespecyficzna fragmentacja DNA cięte jest
długości – oligomery nukleosomu DNA
w różnych miejscach i fragmenty mają
nawinięty na rdzeń histonowy
różną długość
Błony zachowują ciągłość, rozpadowi ulega Pękają wszystkie błony w komórce łącznie z
tylko błona jądrowa
jądrową
23
Czynniki wywołujące apoptozę:
Przyczyn promujących programowaną śmierć komórki jest wiele są to czynniki:
- fizyczne – promieniowanie jonizujące, UV, szok termiczny
- chemiczne – cytostatyki, wolne rodniki tlenowe
- biologiczne – glukokortykoidy, czynnik martwicy nowotworów (TNF), przeciwciała anty Fas/Apo-1, niedobór
substancji wzrostowych
w zależności od rodzaju czynnika, dawki i długości ekspozycji komórki na niego, a także typu komórki może
dojść do aktywacji programu autodestrukcji, bądź komórka może ulec śmierci przypadkowej
ZMIANY MORFOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE W KOMÓRCE I METODY ICH BADANIA
Błona komórkowa – obkurczanie się komórek, pofałdowanie błony widzialne w mikroskopie świetlnym.
1 wykrywanie zaburzeń w transporcie błonowym
- barwienie jodkiem etydyny, 7-aminoaktynoglicyną, jodkiem propidyny. Komórka zdrowa nie będzie się
barwić, gdyż jodek zostanie wytransportowany na zewnątrz. W komórce we wczesnej fazie apoptozy
również nie będzie zabarwienia, gdyż nadal działa transport błonowy, ale ze zmniejszoną sprawnością. W
komórce apoptycznej/nekrotycznej zabarwienie już występuje
- badanie potencjału : pomiar lub zabarwienie
- rodamina B wnika tylko do żywych komórek
- w żywej komórce istnieje system esteraz, które zmieniają pochodne fluoresceiny (FAD) we fluorescencje,
które świeci w mikroskopie fluorescencyjnym
2 zmiany w układzie fosfolipidów błony komórkowej
- fosfatydyloseryna w żywej komórce jest wew., w komórce we wczesnej apoptozie na zewnątrz komórki, a w
zaawansowanej apoptozie na zew. Ciałkach apoptycznych
- cytometria przepływowa: próbka komórek przepuszczana jest przez cytometr, segregowana i zliczona.
Odbywa się to na zasadzie światła rozproszonego, które im bardziej jest rozproszone tym jest więcej
komórek. Do fosfatydyloseryny można przyłączyć aneksynę lub jodek pirydyny. Komórka żywa będzie
wykazywać nieznaczne ( zerowe lub w przybliżeniu zera ) zabarwienie. W komórce we wczesnej fazie
apoptozy wzrasta tylko pokrycie aneksyną, ponieważ prezentowana jest fosfatydyloseryna, ale pransport
błonowy działa sprawnie. W komórce apoptycznej i nekrotycznej wzrasta pokrycie aneksyną i zabarwienie
jodkiem potasu ( prezentacja fosfatydyloseryny z zaburzonum transportem błonowym). Komórki są liczone
a wynikiem jest wykres z zaznaczonymi komórkami w różnych stanach. Komórki mogą znajdować się
pomiędzy p0oszczególnymi stanami, gdyż mają różny transport błonowy. Występują płynne przejścia
pomiędzy pokrywaniem fosfatydyloseryny i zaburzeniami transportu. Dzięki cytometrii można obliczyć %
stadiów
ORGANELLA KOMÓRKOWE
1. Mitochondria
- zmiany potencjału w komórkach apoptycznych ( spada i rośnie ), u nekrotycznych tylko spada
- barwniki fluorescencyjne ( np. rodaminę 123) – w komórki wczesnej fazy apoptozy intensywnie świecą a
nekrotyczne nie świecą wcale
- otwieranie kanałów VDCA i wypływ cytochromu c i białek diablo
- pęcznienie mitochondriów
- poziom wapnia w mitochondriach komórek apoptycznych wzrasta
2. Lizosomy – wybarwianie oranżem akrydyny, który wnikając do lizosomów komórki normalnej lub wczesnej
fazy apoptozy, w ich kwaśnym srodowisku staje się czerwony
3. Jądra komórkowe – kondensacja chromatyny w postaci półksiężyca, widać w mikroskopie po barwieniu np.
DAPI
- elektroforeza i drabinka apoptyczna, fragmenty jednakowej długości w apoptycznej komórce ( w
nekrotycznej są różnej długości)
- cytometria przepływowa – wykrywanie zaburzeń w cyklu komórkowym, nie dochodzi do rozdzialania
materiału komórkowego
- metody immunohistochemiczne – dołączanie znakowanych nukleotydów do końca 3’-OH nici DNA np. TUNEL
z wykorzystaniem terminalnej transferazy
Aktywność enzymów i białek apoptycznych
- bardzo wiele metod badania, można badać aktywność kaspaz, endonukleaz, wykrywać białka biorące udział
w apoptozie
ENZYMY BIORACE UDZIAŁ W APOPTOZIE
24
Rodzina kaspaz ( caspase – cysteine aspartic acid-specific enzymes) to układ proteaz, który aktywowany przez
rózne czynniki, prowadzi do autodesrtukcji komórki. Zwiększenie aktywności kaspaz prowadzi do cięcia
wybranych białek. Niektóre z tych białek są w ten sposób niszczone i inaktywowane, a inne przeciwnie w
wyniku proteolizy stają się aktywne. Do substratów kaspaz należy wiele ważnych białek komórki. Większość
tych białek uczestniczy w procesach molekularnych związanych z cyklem komórkowym i apoptozą. Kaspazy
trawią między innymi takie białka jak:
1. podjednostka kinazy DNA-PK ( DNA- activated protein kinase ). Kinaza DNA-PK uczestniczy w wykrywaniu
uszkodzeń jądrowego DNA komórki: aktywność enzymatyczna DNA-PK zwiększa się, kiedy materiał
genetyczny ulegnie nagłym zniszczeniom. DNA-PK fosforyluje dużo różnych białek, między innymi słynne
białko p53, które zatrzymuje cykl komórkowy i aktywuje białka uczestniczące w naprawie uszkodzeń DNA
2. białko PARP – które również może brać udział w rozpoznawaniu uszkodzeń i naprawie DNA
3. białko ICAD ( inhibitor of caspase-activated DNAse – inhibitor kaspaz aktywujących DNAze), które w żywych
komórkach wiąże się z białkiem CAD ( caspase-activated DNAse –kaspaza aktywująca DNAze) i hamuje jego
aktywnośc. Proteoliza białka ICAD pozwala na uruchomienie białka CAD, którego zadaniem jesi cięcie DNA
umierającej komórki na fragmenty
4. białko Rb, które kontroluje przechodzenie komórki przez kolejne fazy cyklu komórkowego
5. białko Mdm2 – które wiąże się z białkiem p53 i reguluje jego stabilność: zwiększenie produkcji MDM2
prowadzi do przyśpieszonego niszczenia p53
6. Acinus (apoptic chromatin condensation inducer in the nucleus – induktor apoptycznej kondensacji
chromatyny w jądrze ) – niedawno odkryte białko odpowiedzialne za kondensacje chromatyny jądrowej,
która podczas apoptozy przybiera postać zbitych grudek gromadzących się przy obrzeżach jądra
komórkowego
7. Niektóre białka szkieletu komórki np. laminy ( białka wyściełające wewnętrzną powierzchnię otoczki
jądrowej ) aktyna i fodryna
8. Inne cząsteczki kaspaz
RECEPTORY ŚMIERCI
- receptory śmierci –TNFR, Fas/CD 95/Apo-1, DR3/TRAMP
- swoiste ligandy –TNF, Fas L, TRAIL
- białka uczestniczące w przekazywaniu sygnału apoptozy ( TRADD, FADD)
- domeny śmierci (dd)
- czynnik jądrowy (NK-kb)
receptor Fas znajdujący się na powierzchni komórki musi związać się z ligandem (FasL). Wytworzenie
kompleksu ligand – receptor ( kompleks Fas-L) powoduje aopptoze komórki. Do cytoplazmatycznej strony
receptora wiązane jest białko adaptorowe FADD, które zawiera dd (domenę śmierci). Dołączane są kolejne
elementy do kompleksu np. pro-kaspazy powodujące uwalnianie enzymów z organelli komórkowych. Prokaspaza 8 działa na mitochondria uwalniając cytochrom c i kaspazę – eff, które tworzą kompleks powodujący
degradacja białek i aktywacje DNAz co prowadzi do śmierci komórki.
Receptor TNF-R1 łącząc się z ligandem TNF, tworzy kompleks ligand – receptor aktywujący białko TRADD, które
działa na mitochondria, dalej apoptoza przebiega jak w przypadku receptora Fas.
ENDONUKLEAZY
Podczas apoptozy występuje fragmentacja DNA na odcinki stanowiące wielokrotność nukleosomów ( 180 –200
par zasad )
Fragmentacja DNA nie występuje we wszystkich komórkach ulegających apoptozie
Przebieg fragmentacji możemy podzielić na dwa etapy:
Etap I – początkowo DNA jest cięte na fragmenty o długości 300 –50 tysięcy par zasad. Prawdopodobnie za ten
proces odpowiedzialna jest topoizomeraza II
Etap II – wysokocząsteczkowe fragmenty są degradowane do nukleosomów i ich oligomerów, za fragmentację
DNA odpowiedzialne są endonukleazy katalizujące rozerwanie wiązań międzynukleosomalnych.
Nie zidentyfikowano specyficznej endonukleazy odpowiedzialnej za fragmentacje DNA w komórkach ulegających
apoptozie, choć bierze się pod uwagę trzy enzymy : NUC – 18, DNAzę I, DNAzę II
Aktywacja endonukleaz wymaga obecności jonów wapniowych i magnezowych, natomiast jony cynku silnie
hamują ten proces. W apoptozie obserwujemy wzrost stężenia jonów wapniowych w cytozolu, co mogłoby
powodować aktywacje endonukleaz
DFF40/CAD – czynnik fragmentacji DNA / kaspaza aktywująca DNAze
DFF45/CAD – inhibitor czynnika fragmentującego DNA / inhibitor kaspazy aktywującej DNAze
MITOCHONDRIA W APOPTOZIE
Rola mitochondriów w procesie uruchomienia programowanej śmierci jest szczególnie istotna. W
mitochondriach znajduje się cytochrom c, będący składnikiem łańcucha oddechowego na wewnętrznej błonie
mitochondrialnej. Cytochrom c oprócz przenoszenia elektronów ma jeszcze jedną ważną funkcje – występując w
cytoplazmie wywołuje apoptozę komórki. Cytochrom c łączy się w cytoplazmie z białkiem Apf –1 oraz
25
proenzymem kaspazy 9. Taki kompleks nazywany jest apoptosomem i aktywuje kaspaze 9, uruchamiana jest
kaskada i apoptoza komórki. Mitochondria mają w swojej błonie białka z rodziny bcl
Białka rodziny bcl-2
1. komórkowa grupa białek bcl –2 zawiera ponad 10 białek o przeciwstawnym działaniu np. Białka bcl –2 i bcl
– xl blokują apoptoze natomiast białka bax i bak działają proapoptycznie
2. w grupie tych białek występuje homologia w zakresie określonych fragmentów ( domen ) łańcucha
białkowego. Są to domeny BH1, BH2, BH3, BH4. Komórkowe bcl – 2 działa głownie przez domenę BH3
3. białka tej rodziny łączą się między sobą tworząc homo i heterodimery. Przewaga homodimerów , np. bcl – 2
decyduje o przeżyciu komórki, natomiast przewaga białek działających proapoptycznie ( bax, bak ) prowadzi
do śmierci komórki.
4. Wirusy ( adenowirusy ) kodują białka o właściwościach podobnych do komórkowego bcl – 2. Są to białka
krótkie, nie posiadające homologii w zakresie domen BH3 i BH4, dzięki czemu – naśladując działanie bcl-2
komórkowego – unikają możliwości tworzenia heterodimeru z proapoptycznie działającymi białkami
5. Bcl-x(L) może podtrzymywać przeżycie komórki poprzez regulowanie przepuszczalności
międzykomórkowych błon, do których został wprowadzony
6. Gen supresorowy nowotworu, którego ekspresje zaobserwowano w PCD jest gen p53, rosnąca ilość białka
p53 wpływa na aktywność genu bcl-2, powodując jego zmniejszenie, co jest równoznaczne z osłabieniem
sygnałów przeżyciowych komórki
Działanie białek proapoptycznych
Niegdyś uważano, że białka z rodziny bcl łączą się z błoną mitochondrialną i tworzą w niej pory przez które
wydostaje się cytochrom c. Jednakże dalsze badania wykazały, że białka bak i bax łączą się białkiem
kanałowym błony mitochondrialnej VDCA ( voltage dependent chanel – napięciozależny kanał jonowy ). Kanał
VDCA otwierany / zamykany jest przez napięcie elektryczne lub polianiony. Wg. Teori Shigeomi i Shimizu kanał
ten w normalnych warunkach jest zamknięty i nieprzepuszczalny, dopiero po związaniu się z bak i bax ulega
otwarciu, poszerzeniu tak aby mógł się wydostać do cytoplazmy cytochrom c. Wg innej teorii VDCA, bak i bax
tworzą duży kanał błonowy.
Działanie białek blokujących apoptozę
Białko bcl-2 działa odwrotnie niż białka bak i bax. Przyłączając się do VDCA zamuka go i cytochrom c nie
wydostaje się poza mitochondrium. W innej hipotezie bcl-2 łączy się z bax i hamuje jego działanie
Inne białka mitochondrialne uczestniczące a apoptozie
Bialko BIM – jest podobne w budowie do bcl –2, ale ma krótszą domene BH3. Bim występuje w limfocytach i
biorą udział w przekazywaniu sygnału do apoptozy w limfocytach agresywnych i syntetyzujących duże ilości
przeciwapoptycznego bcl-2. Limfocyty nie produkujące Bim są odporne sa sygnały i nie ulegają apoptozie.
Aktywność białka bim jest potrzebna i do prwaidłowego rozwoju zarodkowego i do eliminowania
nieprawidłowych komórek układu immunologicznego.
Białko AIF – niedawno odkryte białko biorące udział w apoptozie. AIF to białko będące czynnikiem indukującym
apoptozę ( apoptic Inducting Factor ), nie wiadomo co do końca robi, ale gdy zablokowano je przeciwciałami
powstrzymano niszczenie DNA, a tym samym zatrzymano apoptoze.
DIABLO – białko uwalniane z mitochondrium i w cytoplazmie atakuje białko IAP ( inhibitor apoptozy ). IAP jest
zdolne połączyć się z kaspazami, hamując ich apoptyczne działanie . Diablo składa się z dwóch cząsteczek
łączących się ze sobą w formule łuku. Kompleks ten łączy się na jednym koncu a białkiem IAP, a na drugim z
kaspazami. Kaspazy uwolnione spod IAP łączą się z cytochromem c i Apfp-1 dając apoptozę.
Niewiele prac ukazało się na temat mechanizmów usuwania aopoptycznych komórek, jednakże mechanizmy te
związane są ze zmianami w błonie komórek apoptycznych tj.:
1. Utratą terminalnych kwasów sialowych z glikoprotein znajdujacych się na powierzchni błony. Odsłonięte w
wyniku tego procesu łańcuchy N-acetyloglukozaminy i galaktozy mogą reagować z błonowym receptorem
lektynowym makrofaga usuwającym komórkę apoptyczna.
2. Utratą asymetrii fosfolipidowej, w wyniku której następuje ekspozycja fosfatydyloseryny na powierzchni
komórki apoptycznej. Z odsłonięta fosfatydyloseryną łączy się receptor makrofagów, dając sygnał do
apoptozy.
3. Tworzeniem się mostków molekularnych pomiędzy komórką apoptyczną a fagocytującą. Mostki te mogą
powstawać na skutek wiązania receptora trombospondynowego znajdującego się na błonie komórki
apoptycznej z trombospondyną związaną z receptorem witronektynowym vb3 ( białko z rodziny integryn ),
połączonym z cząsteczką CD34 i znajdującej się na komórce fagocytującej.
SZLAK APOPTYCZNY
Limfocyty T mają na swojej błonie receptory Fas które łączą się z receptorami Fas komórek podejrzanych.
Związanie ligandu przez receptor Fas aktywuje FADD. Białko FADD po związaniu z kompleksem FAS-L aktywuje
kaspazę 8, a ta rozpoczyna szlak kaspaz. Kaspaza 8 działa na mitochondria, które uwalniają cytochrom c , który
26
tworzy kompleks apoptyczny z Apaf-1 i kaspazą 9. Taki kompleks oddziałuje na pro-kaspazę 3. Aktywowana
kaspaza 3 wywołuje zmiany morfologiczne w komórce i działa na kaspaze 6. Aktywna kaspaza 6 wnika do jądra
powodując zmiany w chromatynie, która się kondensuje w kształt półksiężyca. Podobny efekt daje białko CAD,
które dzięki kaspazie 3 jest uwalniane z kompleksu ICAD-CAD ( nastepuja aktywacja inhibitora kaspaz
aktywujących DNAze). CAD aktywuję DNAze, która tnie DNA na specyficzne fragmenty ( zabezpieczenie przed
niepożądaną transfekcją genów apoptycznych ). Powinny zacząć działać białka naprawy DNA- jest to
niepożądane gdyż opóźniałoby apoptozę. Dlatego kaspazy niszczą białka naprawy DNA (DNA-PK, PARP, p53).
Kaspaza 3 wywołuje zmiany w połozeniu fosfatydyloseryny w błonie komórkowej. Następuje prezentacja
fosfatydyloseryny na zewnątrz komórki, co jest rozpoznawane przez układ odpornościowy. Równocześnie
zachodzi przebudowa cytoszkieletu ( efekt aktywacji kaspazy3) – błona komórkowa fałduje się, komórka
zmniejsza swoją objętość, zaczynają się tworzyć ciałka apoptyczne. Zmianom ulega także jądro komórkowe,
które na skutek braku lamin aktyn ( cyto i karioszkieletu) rozpada się. Kaspaza 8 aktywuje kaspaze 7 , co
uwalnia transglutaminazę tkankową pofragmentowane DNA. Ciałka prezentują fosfatydyloseryn, która jest
rozpoznawana przez białka PSR na komórkach żernych. Komórki żerne rozpoznają ciałka apoptyczne i je
fagocytują.
Limfocyty mogą zmuszać podejrzane komórki do apoptozy przez wydzielanie perforyny i granzyny. Perforyna
tworzy w błonie komórkowi przeznaczonej do apoptzy pory którymi do wnętrza wnika granzyna, a ta atakuje
szlak kaspaz.
Apoptoza a nowotwory
Komórki nowotworowe omijają parę zabezpieczeń, aby nie ulec apoptozie. Uciekają przed atakiem limfocytów
które mogłyby pobudzić apoptozę poprzez:
- brak białek powierzchniowych Fas, lub blokują FasL na limfocytach i nie dochodzi do rozpoznania
- wytwarzanie białek bcl-2 zamykających mitochondria
- niszczą białko p53, które po wykryciu mutacji powinno uruchomić apoptoze
- brak fosforylacji białka Rb
- nie pokazują fragmentów białek wewnątrzkomórkowych i stają się niewidoczne dla cytotoksycznych
limfocytów T
- mają uszkodzone geny kodujące kaspazy, co zmniejsza wrażliwość na apoptozę
- posiadają telomerazę, która odbudowuje telomery na końcahc chromosomów. W normalnych komórkach po
skróceniu się telomerów na maxa powinna zajść apoptoza, ale komórka nowotworowa pokonała tę barierę
właśnie dzięki telomerazie
APOPTOZA A WIRUSY
Infekcje wirusowe powodują wyłączenie apoptozy na podobnej zasadzie co w komórkach nowotworowych: brak
białek p53, nie pokazywanie antygenów w MHC, nie ma fosforylacji białka Rb. Wirus HIV ma opracowana inną
taktykę na unikanie apopotzy komórek w których się namnaża. Wirus produkuje białko GP120, które łączy się z
cząsteczką CD4+ na zainfekowanym limfocycie T komórka zaczyna prezentować Fas, na którym jest ligand dla
FasL komórki nie narażonej. Związanie się obu receptorów powoduje, że komórka nie zarażona ulega apoptozie.
Nagroda Nobla
Tegoroczna nagroda Nobla (2002) w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznano trzem uczonym – Sydneyowi
Brennerowi, Johnowi E. Sulstonowi H. Robertowi Horvitzowi za odkrycia związane z genetyczną regulacją
rozwoju narządów i śmierci programowanej komórki. Ich dokonania mają wielkie znaczenie dla medycyny i
pozwalają na wyjaśnienie przyczyn i przebiegu wielu chorób, takich jak rak, udar mózgu, reumatoidalne
zapalenie stawów czy AIDS.
WYKŁAD 6
Sygnalizacja miedzykomórkowa
Skuteczna komunikacja miedzy pojedynczymi komórkami jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania
organizmu jako całości. Zdolność do reagowania komórek na sygnały z otaczającego środowiska jest niezbędna
dla ich prawidłowego funkcjonowania i warunkuje ich przeżycie. W organizmie wielokomórkowym komórki
dzięki wymianie informacji mogą koordynować swe działanie reagując różnie w zależności od stale zmieniającej
się sytuacji. Docierająca do komórki informacja jest najczęściej „zakodowana” i występuje pod postacią związku
chemicznego ( aminokwasy, substancje metaboliczne, białka, hormony, kwasy tłuszczowe, peptydy, witaminy )
lub bodźca fizycznego (światło). Związki chemiczne będące nośnikami informacji określane są mianem
substancji sygnałowych.
Mnogość substancji w otoczeniu komórki ( „chaos informacyjny”):
- dana komórka w zależności od spełnianej funkcji musi posiadać sposób na selektywny odbiór jedynie
pewnych sygnałów, przy zupełnym pominięciu innych
27
-
komórka zareaguje na daną substancje jeśli posiada dla danej substancji receptor
RECEPTORY KOMÓRKOWE – wyspecjalizowane struktury białkowe zdolne do odbioru, przekształcenia i
przekazania do różnych elementów efektorowych komórki informacji ze środowiska zewnętrznego. Związki
łączące się z receptorami to ligandy.
Połączenie się liganda z receptorem:
I.
Agoniści – czyli ligandy, które po połączeniu się z receptorem wywoła zmianę jego konformacji, a w
konsekwencji tego uruchomienie pewnej kaskady zdarzeń wewnątrz komórki. Zdolność agonisty do
pobudzania receptora nazywamy jego aktywnością wewnętrzną
II.
Antagonista – czyli ligand, który ma wprawdzie zdolność do łączenia się z receptorem, ale nie jest w
stanie spowodować zmiany jego konformacji, Antagonista nie posiada więc aktywności wewnętrznej
Nadmierne bądź niedostateczne oddziaływania ligandów na receptory – receptory mogą ulegać zmianom
adaptacyjnym tzn. dochodzi do odpowiedniego nasilenia lub osłabienia odpowiedzi fizjologicznej przebiegającej
przy udziale receptorów. Rozpatrując reakcje ligandów z ich receptorem stwierdzamy, że :
1. pomimo ograniczonej liczby rodzajów receptorów na poszczególnych komórkach mogą one reagować na
pobudzenie w bardzo złożony różnorodny sposób ( różne efekty wywołane przez substancje sygnałowe
działające na komórkę jednocześnie, w różnych kombinacjach)
2. jedna cząsteczka sygnałowa wiążąc się z jednym receptorem może wywołać w danej komórce wiele
równoczesnych efektów (np. wpływać na ekspresje genów zmieniając jej metabolizm i kształt , pobudzać ją
do ruchu itp.)
3. ta sama cząsteczka sygnałowa może wywołać różne efekty w różnych komórkach ( łączenie się z różnymi
typami receptorów lub z odmiennymi wewnątrzkomórkowymi systemami przekazywania informacji i
odmiennymi wewnątrzkomórkowymi obiektami docelowymi np. acetylocholina powoduje skurcz mięśni
gładkich oskrzeli, wzrost sekrecji w komórkach gruczołu ślinowego i inne.
Sposoby kontaktowania się między sobą komórek
A. sygnalizacja endokrynowa – sposobem komunikowania się komórek jest wydzielanie substancji sygnałowej
do krwioobiegu. Sygnał po pewnym czasie dociera praktycznie do wszystkich komórek organizmu i pobudza
te z nich które posiadają odpowiednie receptory ( tzw. sygnalizacja hormonalna)
B. sygnalizacja parakrynowa – ( różnica ) wydzielana substancja sygnałowa jest mediatorem lokalnym i działa
wyłącznie na komórki znajdujące się w najbliższym otoczeniu
C. sygnalizacja neuronalna – ( nerwowa) bardzo szybka, wybiórcza forma sygnalizacji międzykomórkowej,
mogąca działać na duże odległości
D. sygnalizacja bezpośrednia – komórki znajdujące się blisko siebie są we wzajemnym ze sobą kontakcie przez
cząsteczki sygnałowe zawarte w ich błonach komórkowych
Stosunkowo nieduża liczba sygnałów działających na różne receptory w różnych kombinacjach, zapewnić może
kompleksową i subtelną kontrolę nad zachowaniem się komórki
Receptor przeprowadza tylko początkowy etap przenoszenia sygnału ( wstępne przekształcenie receptora ) :
- odbiera on sygnał zewnątrzkomórkowy i wytwarza kolejny sygnał wewnątrzkomórkowy ( pierwszy z etapów
przenoszenia sygnału )
- w zależności od typów uaktywnionych szlaków zjawiska te prowadzą ostatecznie do odpowiedzi efektorowej
komórki.
Ostateczna odpowiedź komórki jest wypadkową kolejnego, często wieloetapowego przekazywania informacji z
jednego zestawu cząsteczek sygnalizacyjnych do drugiego, następnie do trzeciego, itp. – tworzą się tzw.
kaskady sygnalizacyjne, prowadzące ostatecznie do bardzo różnorodnej odpowiedzi efektorowej, jak np. do
aktywacji enzymów, wpływu na ekspresje genów, odpowiedzi ruchowej komórki przez oddziaływanie na jej
cytoszkielet ( chemokiny ), itp.
Rola kaskad sygnalizacyjnych :
1. przenoszą sygnał od miejsca odbioru, do elementów efektorowych komórki, często znacznie oddalonych od
receptora;
2. dokonują przekształcenia sygnału w taką jego formę, która wywołuje powstanie ostatecznej odpowiedzi
3. często powodują wzmocnienie sygnału, w stopniu umożliwiającym silna odpowiedź, przy niewielkiej
stymulacji pierwotnej;
4. rozprowadzają sygnał do różnych regionów komórki i umożliwiają jego zróżnicowany, równoczesny wpływ
na różnorodne procesy, co staje się podstawą do kompleksowej odpowiedzi komórki
5. poprzez wzajemny wpływ na siebie różnych kaskad dochodzi do modulowania sygnału w różny sposób
Kaskady sygnalizacyjne funkcjonują jak seria przełączników molekularnych, których działanie polega na
aktywacji lub dezaktywacji różnych substancji
28
Wyróżnić możemy jedynie dwa mechanizmy działania białek będących przełącznikami molekularnymi:
1. grupę pierwszą stanowią białka wiążące GTP. To czy są one aktywne czy nie aktywne zależy od tego czy w
danej chwili związane są z GTP, czy też z GDP
2. druga grupa to białka aktywowane przez fosforylacje ( kinazy białkowe i fosfatazy białkowe ). Ponieważ
same kinazy białkowe są również z reguły aktywowane przez fosforylacje, a następnie mogą fosforylować,
czyli uaktywniać kolejne kinazy, często używa się określenia kaskady fosforylacyjne
KLASYFIKACJA RECEPTORÓW
Cząsteczki sygnalizacyjne można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
1. najliczniejsza grupa cząsteczek o stosunkowo dużych wymiarach i małej lipofilności, które nie są w stanie
przeniknąć swobodnie przez błonę komórkową – dlatego białka będące receptorami dla tych cząsteczek
muszą być wbudowane w błonę komórkową komórki docelowej
2. grupę cząsteczek dostatecznie małych i hydrofobowych, by móc swobodnie dyfundować przez błony
komórkowe – receptory dla tych substancji zlokalizowane być mogą we wnętrzu komórki
W zależności od wspomnianej lokalizacji receptora, jego budowy, szybkości przepływu informacji oraz ze
względu na charakter sygnału wewnątrzkomórkowego, jaki wytwarza receptor po związaniu
zewnątrzkomórkowej substancji sygnalizacyjnej, dokonać można dalszych podziałów cząstek receptorowych
Receptory komórkowe dzieli się w następujący sposób:
1. receptory zewnątrzkomórkowe : jonotropowe ( receptory związane z kanałami jonowymi ); metabotropowe
( receptory związane z białkami G ); katalityczne ( receptory związane z enzymami ).
2. Receptory wewnątrzkomórkowe : cytoplazmatyczne i jądrowe
Klasyfikacja receptorów
Receptory
bezpośrednio
związane z kanałem
jonowym
Receptory sprzężone
z białkiem G
WYSTĘPOWANIE W KOMÓRCE
Błona komórkowa
Błona komórkowa
SYSTEM EFEKTOROWY
Kanał jonowy
Kanał jonowy lub
enzym
POŁĄCZENIE Z UKŁADEM EFEKTOROWYM
bezpośrednie
Poprzez białko G
Receptory związane
z kinazą trypzynową
lub kinazą serynowo
-treoinową
Receptory
wewnątrzkomórkowe
Błona komórkowa
Cytoplazma i jądro
komórkowe
Kinaza tyrozynowa,
kinaza serynotreponinowa
Transkrypcja genów
najczęściej
bezpośrednie
Poprzez DNA
CZAS UZYSKANIA ODPOWIEDZI PO POBUDZENIU RECEPTORA
milisekundy
sekundy
minuty
PRZYKŁADY RECEPTORÓW
Cholinergiczny –
Adrenergiczny,
Insuliny, cytokiny,
nikotynowy, GABA,
dopaminowy,
IgE
NMDA
aerotoninowy,
histaminowy
Godziny
Hormonów
steroidowych,
tyroksyny, RZR alfa,
RZR beta
RECETORY JONOTROPOWE – receptory dla szybkich neuroprzekaźników
Receptory te zwane są również receptorami związanymi z kanałami jonowymi bramkowanymi przekaźnikami
nerwowymi. Właściwości odróżniające ten typ receptorów od zwykłych porów transbłonowych to:
- przede wszystkim wykazują one selektywność jonową, czyli przepuszczalność tylko dla pewnych ściśle
określonych jonów.
- W przeciwieństwie do porów kanały jonowe nie są cały czas otwarte. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż
umożliwia zachowanie odrębności wnętrza komórki od środowiska zewnętrznego
- Mają miejsce wiązania ligandu do aktywacji- inaktywacji kanału
29
W skład receptora jonotropowego wchodzi najczęściej kilka podjednostek i centralny kanał jonowy. Każda z
podjednostek ma specyficzną budowę: składa się mianowicie z kilku odcinków transbłonowych, z których co
najmniej jeden może otwierać lub zamykać kanał jonowy.
Sposób działania receptorów jonotropowych ( najprostszy ze wszystkich wymienionych grup receptorów ):
Związanie cząsteczki sygnałowej, najczęściej przekaźnika nerwowego, receptor zmienia swoją konformacje w
taki sposób, że prowadzi do otwarcia lub zamknięcia kanału jonowego
Otwarcie kanału jonowego prowadzi do bardzo szybkiego wpływania jonów, co w następstwie prowadzi do
zmiany potencjału transbłonowego
......
Przykłady białek G, ich efektorów i przykładowe stymulatory
ektor
Stymulator receptora
yklaza adenylanowa (+), kanał wapniowy,
Adrenalina, glukagon, ACTH, noradrenalina,
anał potasowy, Ca2+, Mg2+, ATPaza
parathormon, kalcytonina
osfolipaza C(-), kanały wapniowe( typu N i L ) Adenozyna, dopamina, enkefaliny,
anały potasowe
somatostatyna, acetylocholina, peptyd Y,
APT
osfodiesteraza cGMP
Światło
yklaza adenylanowa (-), fosfolipaza A2,
Adrenalina, jony Ca2+, angiotensyna II,
anały wapniowe, kanały potasowe, sodowe i
adenozyna, bradykinina
hlorkowe
osfolipaza C fosfatydylo - inzytologlikanów
Insulina
osfolipaza C (+) , kanały potasowe
Substancja P
osfolipaza A2
Noradrenalina
osfolipaza C ( typ beta ) (+) kinaza MAP
Giotensyna, somatostatyna, mitogeny
Białkami docelowymi dla aktywnych składowych białek G mogą być :
I.
kanały jonowe – po związaniu z fragmentami białka G dochodzi do otwarcia lub zamknięcia kanału
jonowego np. mechanizm regulacji częstości akcji serca przez układ przywspółczulny uwolniona –
acetylocholina wiąże się z receptorem M, aktywacji i rozpadowi ulega białko G, podjednostka alfa wiąże
GTP, uwolniony na tej drodze kompleks podjednostki B gamma łączy się z cytoplazmatycznym
fragmentem kanału potasowego komórki mięśnia sercowego, powodując jego otwarcie
II.
enzymy błonowe – najczęstszymi enzymami docelowymi dla białka g są cyklaza adenylowa i fosfolipaza
C ( odpowiedz znacznie wolniejsza i bardziej złożona, gdyż stanowi najczęściej dopiero początek całej
często złożonej kaskady sygnalizacyjnej)
II a - szlak cyklazy adenylowej
Receptor na powierzchni wiąże ligand, aktywuje się białko G, które uruchamia cyklaze adenylanowa.
Oddziaływanie receptora matebotropowego na cyklaze adenylową po ich związaniu, prowadzi do gwałtownego
wzrostu w komórce stężenia cyklicznego AMP ( cAMP ) cAMP jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, może z
miejsca powstania z łatwością dyfundować do różnych rejonów komórki. cAMP powodować może cały szereg
efektów biologicznych , takich jak rozpad glikogeny, rozpad trójgliceroli, przyspieszenie akcji serca, wzrost
wydzielania kortyzolu i inne. Spowodowane jest to oddziaływaniem cAMP na dalsze składowe kaskady
sygnalizacyjnej. Aktywacja kinazy białkowej A przez cAMP ( kinaza białkowa zależna od cyklicznego AMP)
prowadzić może do fosforylacji reszt treoniny i seryny w innych białkach enzymatycznych ( zmiana aktywności
białek ) lub powodować fosforylacje regulatorowych białek genów ( wpływać na transkrypcje )
II b – szlak fisfolipazy C
Aktywne białko G uruchamia fosfolipazę C, która powoduje rozpad obecnego w wewnętrznej warstwie błony
komórkowej fosfolipidu – fosfatydyloinozytolu na trójfosforan inozytolu (IP3) i dwuacyloglicerol ( DAG)
DAG jest cząsteczka lipofilną i jest związany z błoną komórkową – aktywuje przy współudziale jonów wapnia
specyficzną dla siebie kinazę białkowa C, która fosforyluje szereg białek wewnątrzkomórkowych. IP3 jako
cząsteczka hydrofilna dyfunduje do cytozolu i w obrębie retikulum endoplazmatycznego wiąże się z kanałami
wapniowymi otwierając je. Stężenia wapnia ( w formie Ca2+ ) znacznie wzrasta – kalmodulina przyłączając
jony wapnia zmienia swą konformacje, co umożliwia jej wiązanie się i oddziaływanie na funkcje innych licznych
białek enzymatycznych np. kinazy CaM, wpływając na liczne procesy komórkowe przez fosforylowanie
wybranych białek. W tej grupie także znajdują się receptory bardzo szybkie, jak np. fosforeceptory
rodopsynowe w oku
RECEPTORY O AKTYWNOŚĆI ENZYMATYCZNEJ ( receptory katalityczne )
30
Receptory związane z kinazą tyrozynowa ( fosforylacja bocznych łańcuchów tyrozyny w białkach komórkowych )
lub kinaza serynowo-treoninową. Są to receptory różnorodnych cytokin, immunoglobulin, limfocytów T, oraz
niektórych hormonów np. insuliny.
Budowa receptorów katalitycznych: dwa duże łańcuchy polipeptydowe – zewnątrzkomórkowy ( domena wiążąca
receptor ) i wewnątrzkomórkowy ( domena katalityczna receptora ) oba łańcuchy połączone są krótkimi
łańcuchami transbłonowymi o strukturze alfa – helisy
Przykład działania receptorów katalitycznych – nieaktywna receptorowa kinaza tyrozynowa wiąże swoimi
domenami cząsteczkę sygnałową w formie dimeru. Kinazy ulegają aktywacji, co objawia się ufosforylowaniem
ich reszt tyrozynowych z którymi mogą się wiązać wewnątrzkomórkowe białka sygnalizacyjne. Jednym z nich
może być białko adoptorowe wiążące białko aktywujące Ras. Nieaktywne białko Ras znajduję się na
wewnetrznej powierzchni błony komórkowej i jest związane z GDP. Białko aktywujące Ras podstawia w miejsce
GDP GTP, co aktywuje białko Ras i następuje dalsze przekazywanie sygnału.
RECEPTORY WEWNĄTRZKOMÓRKOWE
31
Download