PROJEKT DOTYCZĄCY BIORÓŻNORODNOŚCI DLA SZKÓŁ

advertisement
PROJEKT DOTYCZĄCY BIORÓŻNORODNOŚCI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Bioróżnorodność to ogromna rozmaitość i zróżnicowanie życia, które nas otacza i którego jesteśmy częścią,
obejmujące wszystkie gatunki występujące na Ziemi, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Bez bioróżnorodności
niemożliwe byłoby nasze (ludzi) życie na Ziemi, wpływa ona m.in. na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne czy
chroni przed katastrofami naturalnymi. Jej utrata zubożyłaby nas również duchowo i kulturalnie. W dzisiejszym
świecie zachowanie bioróżnorodności jest zagrożone za strony tychże ludzi m.in. przez produkcję ogromnej
ilości odpadów, niszczenie naturalnych habitatów, zmiany klimatu, nadkonsumpcję (nadmierną eksploatację
zasobów Ziemi), „inwazję” gatunków spoza regionu, zbyt intensywne rolnictwo, a tym samym nadmierną
eksploatację ziemi uprawnej.
Projekt dotyczyć będzie bioróżnorodności ze szczególnym naciskiem na rośliny i gatunki zwierząt związane z
tymi roślinami znajdujących się w najbliższym otoczeniu szkół (np. pobliski las).
CELE PROJEKTU:
- poszerzenie wiedzy wśród społeczności szkolnej na temat bioróżnorodność szczególnie regionu, w którym
żyją, uwrażliwienie ich na konieczność ochrony dzikiej przyrody i zmotywowanie do inicjowania własnych
działań w tym kierunku;
- wdrożenie wytycznych zawartych w „Konwencji o różnorodności biologicznej” (Convention on Biodiversity
(CBD), które pomogą nauczycielom w promowaniu edukacji i działań na rzecz bioróżnorodności;
- rozwijanie w młodych ludziach myślenia krytycznego poprzez „uczenie przez doświadczenie”.
Etapy realizacji projektu:
1. rejestracja przez formularz rejestracyjny do 23 października 2015 r.
2. audyt początkowy:
• zbadanie sytuacji wyjściowej za pomocą „Ankiety wiedzy na temat bioróżnorodności”
(narzędzie zostanie udostępnione przez organizatora)
• stworzenie mapy wybranego habitatu (miejsca nieopodal szkoły), uwzględniając jego warunki
geograficzne i biologiczne i opisów gatunków go zasiedlających (dokładne wytyczne, jak
stworzyć mapę i notatki gatunkowe zostaną podane przez organizatora)
3. zaplanowanie w oparciu o wyniki audytu i przeprowadzenie działań zwiększających poziom wiedzy o
bioróżnorodności, a także, jeśli to możliwe, mających wpływ na zwiększenie bioróżnorodności
rodzimych gatunków w lokalnym środowisku;
4. monitorowanie działań i ewaluacja:
• stworzenie narzędzi pozwalających na zbadanie mierzalnych efektów działań;
• efektywność monitorowania wynika ze spisywania postępów i porównywaniu w różnym
czasie zmieniających się zachowań i postaw;
• ewaluacja projektu następuje w oparciu o audyt początkowy, a także stworzenie nowej mapy
habitatu i przeanalizowaniu zmian, które w nim nastąpiły (wzrost bogactwa gatunków?);
5. raportowanie działań.
Etapy
X’15
XI’15
XII’15
I’16
Miesiące
II’16
III’16
IV’16
V’16
VI’16
Rejestracja
Audyt
Działania
Monitorowanie i
ewaluacja
Raport
Planując i przeprowadzając działania należy pamiętać o:
- analizie wyników audytu początkowego;
- ciągłej „inwentaryzacji” gatunków występujących na wybranym habitacie oraz prowadzeniu notatek na temat
odnalezionych gatunków;
- rozwijaniu związku z przyrodą;
- analizowaniu łańcuchów pokarmowych i ekosystemów, które udało nam się odnaleźć;
- studiowaniu literatury z zakresu;
- ujęciu działań projektowych w program nauczania, poprzez włączenie do różnych przedmiotów szkolnych.
Do zwiększenia bioróżnorodności regionu może się przyczynić stworzenie: budek lęgowych (wiosną) lub
karmników (jesienią) dla ptaków, hoteliku dla owadów, barci (kłody bartnej) dla dzikich pszczół,
permakulturowego ogrodu, oczka wodnego, ściółki (mulczy); zasadzenie drzewa; stanie na straży kawałka
dzikiego terenu.
Zapraszamy uczestników do uczestnictwa w projekcie, a tym samym wykonania kolejnych kroków ku
ochronie dzikiej przyrody:
doświadczanie i
obserwacja natury
uczenie się jak
czerpać
przyjemność z
przebywania na
zewnątrz
rozumienie
ekologicznych
powiązań
rozumienie
wzajemnej
zależności między
natura i
człowiekiem
podejmowanie
decyzji dotyczących
zagadnień
związanych ze
środowiskiem
bycie
odpowiedzialnym
za przyszłość
Download