plan pracy szkoły promującej zdrowie na rok szkolny 2014/2015

advertisement
1. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie (źródło: ore.edu.pl)
Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia.
Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i priorytetów szkół
funkcjonujących w odmiennych kulturach i warunkach trudno ustalić jedną definicję SzPZ.
Obecnie w sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Heath In Europe - SHE) przyjmuje się
eko-holistyczny model szkoły promującej zdrowie[1]. Zakłada on istnienie powiązanych
wzajemnie ze sobą pięciu kluczowych elementów „wewnątrz” szkoły oraz oddziaływanie
czynników zewnętrznych, związanych z legislacją, polityką i inicjatywami w resorcie zdrowia
i edukacji na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wskazuje to,
że działania dla tworzenia SzPZ nie mogą ograniczać się do samej szkoły, lecz muszą być
powiązane i wspierane przez resorty edukacji i zdrowia na różnych poziomach.
Aktualnie w krajach należących do SHE istnieje zróżnicowane podejście i różnorodne modele
SzPZ[2]. Szkoła promująca zdrowie jest raczej procesem dokonującym się w określonym
kontekście, a nie efektem wdrażania ogólnie ustalonych zasad. Każdy kraj wypracowuje swój
model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń.
W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.
Przyjęto, że:
Szkoła

Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp.
Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z
obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.

Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie
oddziałują.

Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu
edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
Promująca

Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz
zdrowia.
Zdrowie

Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w
harmonii.

Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.
Ryc. 1. Nowy model koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie ( źródło: ore.edu.pl)
Standardy szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych
i ponadto:
1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować
koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców)
i społeczności lokalnej,
− skuteczności i długofalowości działań.
3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej
jakości i skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
− satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów i pracowników,
− zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej,
rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu
uczniów i pracowników.
PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
PROBLEM PRIORYTETOWY:
„ WALKA Z HAŁASEM NA PRZERWACH SPĘDZANYCH W SZKOLE, PODCZAS
ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ORAZ SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH W AULI”
1. UZASADNIENIE WYBORU PROBLEMU:
Hałas generowany w szkole przez uczniów pomiędzy zajęciami lekcyjnym negatywnie wpływa
na wydajność nauki w czasie lekcji, powoduje trudności w skupieniu uwagi , rozdrażnienie czy
zmęczenie. U młodszych dzieci hałas budzi niepokój, rozproszenie uwagi, zagubienie,
zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. Długotrwały hałas może przyczynić się do czasowego lub
trwałego uszkodzenia słuchu. Długotrwałe przebywanie w hałasie także wśród pracowników
szkoły powoduje rozdrażnienie, bóle głowy, zmęczenie, utratę głosu oraz choroby gardła które są wynikiem mówienia podniesionym głosem. Podnoszenie świadomości uczniów i
nauczycieli.
Podjęcie działań z
zakresu walki z hałasem w szkole wynika z wniosków i rekomendacji po ewaluacji wewnętrznej
w roku 2013/2014.
2. PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU:
- potrzeba rozładowania energii przez uczniów w czasie przerw
- duża liczba uczniów spędzających przerwy na wąskich korytarzach
- konieczność spędzania przerw na korytarzach szkolnych w czasie niepogody
- niska świadomość uczniów o szkodliwości hałasu
3. DZIAŁANIA PODEJMOWANE DLA ROZWIĄZANIA PROBLEMU:
- powołanie nowego zespołu do spraw Szkoły Promującej zdrowie, składającego się z
nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów, rodziców i pielęgniarki szkolnej
(wrzesień 2014)
- tworzenie „ kącików ciszy”, zagospodarowanie korytarza dla klas I-III niskimi ławeczkami
(wrzesień 2014)
- stworzenie harmonogramu zajęć świetlicowych sprzyjających pracy w małych grupach
i
różnych pomieszczeniach (wrzesień 2014), zajęcia dla dzieci ze świetlicy w bibliotece,
harcówce, zajęcia teatralne w sali lekcyjnej, zajęcia w sali komputerowej, zajęcia przyrodnicze,
wyjścia na basen i zajęcia sportowe
- pogadanki na naradach wychowawczych na temat szkodliwości hałasu ( listopad 2014)
- uświadamianie rodziców podczas zebrań o podjętych działaniach w celu zmniejszenia
problemu hałasu w szkole (grudzień 2014)
- motywowanie uczniów do cichszych zachowań poprzez stworzenie regulaminu dotyczącego
zachowań czasie przerw i egzekwowanie jego przestrzegania
- punktowanie zachowań klas podczas przerw z comiesięcznym podsumowaniem (cały rok
szkolny) i nagrodzenie klasy najlepiej pracującej nad zmniejszeniem poziomu hałasu
zachowującej się podczas przerw (maj 2015)
- gazetka informacyjna o problemie uciążliwości hałasu w szkole ( od listopada 2014)
- „Stop hałasowi” – akcja informacyjno ostrzegawcza z tworzeniem znaków, które
rozmieszczone zostaną w całej szkole ( od listopada 2014)
- przedstawienie szkolne na temat szkodliwości hałasu (luty 2015)
- zagospodarowanie długich przerw spędzanych na boisku zawodami sportowymi
i zorganizowaną aktywnością ruchową (od marca 2014)
4. KRYTERIA SUKCESU:
- odczuwalne obniżenie poziomu hałasu w czasie przerw międzylekcyjnych
- zwiększenie świadomości społeczności szkolnej o szkodliwym wpływie hałasu na zdrowie,
samopoczucie i wyniki w nauce
5. METODY EWALUACJI:
- wywiad wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na temat
poczucia obniżenia poziomu hałasu w szkole
PROBLEM PRIORYTETOWY:
„ AKTYWNA EDUKACJA ŹRÓDŁEM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ZADOWOLENIA UCZNIÓW”
I
1. UZASADNIENIE WYBORU PROBLEMU:
Dzieci i młodzież coraz wcześniej zapoznają się z nowoczesnymi technologiami, posiadają
dostęp do Internetu, powszechnie korzystają z komputerów i urządzeń mobilnych.
Ogromny postęp technologii informacyjno – komunikacyjnych każe zastanowić się, w jaki
sposób można wykorzystać narzędzia TIK w edukacji, tak by przynosiły korzyści dla
procesów nauczania i uczenia się uczniów.
Podjęcie działań w celu aktywnej edukacji dla polepszenia wyników w nauce a tym
samym komfortu psychicznego i zadowolenia uczniów jest odpowiedzią na wnioski z
ewaluacji wewnętrznej w roku 2012/2013 i wymaga intensywnej współpracy z uczniami i
rodzicami
2. PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU:
- niska świadomość uczniów na temat własnych możliwości uczenia się, nieumiejętność
skutecznego uczenia się
- niezadowalające wyniki sprawdzianów w klasach szóstych
- trudności w dostosowaniu metod pracy do możliwości uczniów
- uczniowie z potrzebą nauczania indywidualnego
- trudności w wyposażeniu sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny, by skutecznie wdrażać
nowoczesne technologie informacyjne do procesów nauczania.
3. DZIAŁANIA PODEJMOWANE:
- szkolenie dla nauczycieli połączone z warsztatami na temat efektywnego uczenia się
i metod motywowania (sierpień 2014)
- zajęcia dla uczniów dotyczące typów sensorycznych i metod uczenia się (wrzesień 2014)
- przeprowadzenie podobnego szkolenia przez wychowawców dla rodziców uczniów
( wrzesień 2014)
- szkolenie dla nauczycieli w zakresie aktywnej edukacji ( listopad 2014)
- wdrażanie metod aktywnej edukacji podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych (od listopada
2014)
4. KRYTERIA SUKCESU:
- zwiększenie świadomości uczniów o własnych możliwościach uczenia się, zwiększenie
poczucia satysfakcji z nauki, polepszenie wyników sprawdzianów w klasach szóstych
5. METODY EWALUACJI:
- ankieta wśród uczniów
- wyniki sprawdzianów szóstoklasistów
Promocja zdrowia w naszej szkole ( strona w budowie)
Download