2.3 Stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i

advertisement
Znak sprawy: BPN-T-271.4.2014
Projekt pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Laboratorium Badania Kompatybilności
Elektromagnetycznej - adaptacja pomieszczenia,
zakup, dostawa, i instalacja wyposażenia”
Zamawiający:
Miasto Białystok
ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok
(Miejscowość, data)
Zatwierdzam
1
SPIS TREŚCI
1
WSTĘP
4
2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU
5
2.1
Stanowisko do badania odporności na udary napięcia (IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich
elektrycznych stanów przejściowych (IEC/EN 61000-4-4), zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania
w jednofazowych obwodach AC (zgodnie z IEC/EN 61000-4-11) i obwodach DC (zgodnie z IEC/EN 61000-4-29),
pole magnetyczne o częstotliwości sieci 50Hz/60Hz (zgodnie z IEC/EN 61000-4-8), impulsowe pole
magnetyczne (zgodnie z IEC/EN 61000-4-9).
5
2.1.1
Kompaktowy symulator sygnałów probierczych
5
2.1.2
Akcesoria do stanowiska do badań odporności na udary napięcia, serie szybkich elektrycznych
stanów przejściowych, zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania w jednofazowych obwodach AC i
obwodach DC, pole magnetyczne o częstotliwości sieci 50Hz/60Hz, impulsowe pole magnetyczne.
9
2.1.3
Oprogramowanie dokumentująco-sterujące do obsługi symulatora
13
2.2
System zabudowany w 19” ruchomym stojaku typu Rack składający się z niezależnego symulatora do
badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych podłączonych do 1- i 3-fazowych sieci
elektrycznych na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania oraz trójfazowego autotransformatora z
elektryczną regulacją położenia suwaków (zgodnie z IEC/EN 61000-4-11 i IEC/EN 61000-4-34)
14
2.2.1
Wymagania szczegółowe
14
2.3
Stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na wyładowania
elektrostatyczne ESD o poziomie narażenia do 30kV zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, ISO 10605
2.3.1
Wymagania szczegółowe dla generatora ESD
2.3.2
Akcesoria do stanowiska do badania odporności na wyładowania ESD
16
17
17
2.4
Stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na asymetryczne
zaburzenia przewodzone sinusoidalne (zgodnie z IEC/EN 61000-4-16) oraz indukowane przez pola o
częstotliwości radiowej (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6 Ed.4 )
20
2.4.1
Kompaktowy symulator wąskopasmowych sygnałów probierczych o częstotliwościach w zakresie od
0Hz – 150kHz umożliwiający generację zaburzeń ciągłych i krótkotrwałych
20
2.4.2
Wyposażenie umożliwiające wykonanie badań odporności metodą iniekcji bezpośredniej (sieci
sprzęgające) zgodnie z IEC/EN 61000-4-16 oraz IEC/EN 61000-4-19 Annex C (draft 2012)
22
2.4.3
Kompaktowy symulator wąskopasmowych sygnałów probierczych o częstotliwościach radiowych w
zakresie od 150kHz – 230MHz
22
2.4.4
Wyposażenie umożliwiające wykonanie badań odporności metodą iniekcji bezpośredniej (sieci
CDN) zgodnie z IEC/EN 61000-4-6
24
2.4.5
Wyposażenie umożliwiające wykonanie badań odporności metodą iniekcji pośredniej za pomocą
klamry elektromagnetycznej zgodnie z IEC/EN 61000-4-6
25
2.5
Stanowisko do badania odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń sinusoidalnych tłumionych
(ringwave – zgodnie z IEC/EN 61000-4-12) i oscylacyjnych tłumionych (damped oscillatory waves – zgodnie z
IEC/EN 61000-4-18) i pole magnetyczne oscylacyjnie tłumione zgodnie z IEC/EN 61000-4-10.
26
2.5.1
Kompaktowy symulator sygnałów probierczych do badania odporności na znormalizowane rodzaje
zaburzeń sinusoidalnych tłumionych i oscylacyjnych tłumionych
27
2.5.2
Akcesoria do stanowiska do badań odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń sinusoidalnych
tłumionych i oscylacyjnych tłumionych
29
2.5.3
Oprogramowanie dokumentująco-sterujące do obsługi symulatora
30
2.6
Stanowisko do pomiarów emisji harmonicznych prądów oraz wahania i migotania światła (flickerów)
1 i 3- fazowych urządzeń elektronicznych i elektrycznych o maksymalnym prądzie znamionowym 32A zgodnie
z IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12 oraz do badania odporności na
2
znormalizowane anomalie sieci zasilających AC 1- i 3-fazowych a także DC zgodnie z (IEC/EN 61000-4-13, -14,
-17, -18, -28, -29)
30
2.7
Stanowisko przeznaczone do pomiarów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych z
odległości 5 m i 3 m od obiektu mierzonego oraz badań odporności na pole elektromagnetyczne.
36
2.7.1
Zestaw aparatury do pomiaru przewodzonych i promieniowanych emisji elektromagnetycznych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie częstotliwości do 18GHz.
36
2.7.2
Zestaw aparatury do pomiaru odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne o
częstotliwościach, w przedziale od 80 MHz do 1GHz w polu o natężeniu do 20V/m
58
2.7.3
Zestaw aparatury do pomiaru odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne o
częstotliwościach, w przedziale od 1GHz do 6GHz w polu o natężeniu do 20V/m
63
2.8
Zestaw urządzeń pomocniczych do badań EMC
2.8.1
Stacjonarny analizator widma z opcją RealTime (w czasie rzeczywistym) do analizy sygnałów
nieokresowych oraz nakładką do analizy EMC
2.8.2
Generator wektorowy z wbudowanym generatorem przebiegów dowolnych
68
68
69
3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI
72
4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI
72
5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAKIETU KALIBRACYJNEGO
73
6
URUCHOMIENIE STANOWISK POMIAROWYCH I SZKOLENIE DLA
PRACOWNIKÓW LABORATORIUM
73
WARUNKI DOSTAWY
74
7
3
1 WSTĘP
W Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej przewidywane
jest prowadzenie następujących badań odporności i emisyjności urządzeń:

Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne.

Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o
częstotliwości radiowej.

Badanie odporności na elektryczne szybkie stany przejściowe typu Burst.

Badanie odporności na udary.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne.

Badanie odpornośći na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o
częstotliwości radiowej.

Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci
elektroenergetycznej.

Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne.

Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione.

Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.

Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego.

Badania odporności na znormalizowane anomalie energetycznej sieci
zasilającej.

Pomiary emisji zaburzeń emitowanych przez urządzenie do środowiska przez
przewodzenie (zaburzenia przewodzone) oraz emisji harmonicznych prądów i
migotania i wahań światła – flicker’ów.

Pomiary emisji zaburzeń promieniowanych przez urządzenia do środowiska.
Dodatkowo przewidywane jest wykorzystanie aparatury do badań:

właściwości ochronnych urządzeń do ograniczania przepięć stosowanych w
systemach zasilania oraz sygnałowych.

poprawnego współdziałania urządzeń do ograniczania przepięć z przyłączem
zasilania lub sygnałowym urządzenia elektrycznego lub elektronicznego.
Cały sprzęt wraz z wyposażeniem powinien być zgodny z niniejszym opisie,
w tym cechować się parametrami technicznymi nie gorszymi niż określone w
niniejszym opisie oraz cechować się zgodnością z wymaganiami wynikającymi
z:
a) Dyrektyw Unii Europejskiej: 2004/108/WE (dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej), 98/97/WE (dotyczącej bezpieczeństwa maszyn),
73/23/EWG (dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego), 2000/14/WE
(dotyczącej emisji hałasu) oraz wprowadzonych do stosowania
najnowszych standardów technicznych serii PN-EN, przenoszących
europejskie normy zharmonizowane;
b) przepisów ustawy o systemie oceny zgodności, w tym dotyczących
oznakowania wyrobów znakami „CE".
4
2 SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA
NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU
TECHNICZNA
Wszystkie urządzenia w ramach niniejszej specyfikacji winne być zestawione w
odrębne stanowiska pomiarowe i w całości muszą stanowić Laboratorium Badania
Kompatybilności Elektromagnetycznej zdolne do uzyskania akredytacji w czasie nie
dłuższym niż 2 lata stosownie do wymagań jednostek je udzielających.
2.1 Stanowisko do badania odporności na udary napięcia (IEC/EN
61000-4-5), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
(IEC/EN 61000-4-4), zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia
zasilania w jednofazowych obwodach AC (zgodnie z IEC/EN
61000-4-11) i obwodach DC (zgodnie z IEC/EN 61000-4-29), pole
magnetyczne o częstotliwości sieci 50Hz/60Hz (zgodnie z
IEC/EN 61000-4-8), impulsowe pole magnetyczne (zgodnie z
IEC/EN 61000-4-9).
Cały sprzęt pomiary przewidziany do tego stanowiska winien być umieszczony
w mobilnym 19-calowym rack’u, tak aby umożliwić bezproblemowe przemieszczenie
aparatury pomiarowej stosownie do wymagań badanego sprzętu.
2.1.1 Kompaktowy symulator sygnałów probierczych
Zintegrowany w jednej standardowej obudowie o szerokości 19” symulator
sygnałów probierczych musi zawierać:
1) wbudowany moduł generatora udarów napięcia (surge),
2) wbudowany moduł generatora serii szybkich elektrycznych stanów
przejściowych (EFT, burst),
3) wbudowany moduł jednofazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej CDN
(o minimalnych parametrach dla AC: 0 – 300V/16A, 50/60Hz, dla DC: 0
– 300 V/10A),
4) wbudowany moduł umożliwiający wykonanie badań odporności na
zapady i zaniki napięcia zasilania:
 w jednofazowych obwodach AC (zgodnie z IEC/EN 61000-4-11),
przy czym w dostawie wymagany jest sterowany elektrycznie z
kompaktowego
symulatora
sygnałów
probierczych
autotransformator zabudowany w 19” obudowie umożliwiający
integrację w szafie typu Rack.
5) wbudowany moduł umożliwiający realizację testów odporności na pole
magnetyczne o częstotliwościach sieciowych (zgodnie z IEC/EN 610004-8) i impulsowe pole magnetyczne (zgodnie z IEC/EN 61000-4-9), przy
czym w dostawie wymagane są akcesoria niezbędnych do
przeprowadzenia takich badań (tzn. antena ramowa, transformatory
prądowe, przewody połączeniowe).
Wymieniony symulator musi być wyposażony minimum:
5
 w wyświetlacz informujący o wybranym rodzaju testu i wszystkich
istotnych jego parametrach,
 w zdolność obsługi bezpośrednio z panelu czołowego z
wykorzystaniem własnych klawiszy funkcyjnych i elementów
regulacyjnych;
 w wbudowaną zdolność natychmiastowego uruchomienia testów, z
możliwością płynnej zmiany parametrów sygnału probierczego w trakcie
testu;
 wbudowane, zapisane w pamięci własnej symulatora, normatywne
nastawy testów zgodnych z wymaganiami norm ogólnych IEC/EN
61000-6-1, 2 i norm podstawowych IEC/EN 61000-4, 5, 8, 9, 11, 29;
 w możliwość zmiany zapisanych w pamięci parametrów normatywnych
na parametry indywidualnie zdefiniowane przez użytkownika i
zachowania ich w pamięci jako procedur użytkownika;
 w dwa wejścia do monitorowania zachowania obiektu badanego,
realizujące możliwość chwilowego przerwania testu (Pauza) lub jego
zatrzymania (Stop);
 w wyjście analogowe 0 - 10V do sterowania zewnętrznym
transformatorem przestrajanym elektrycznie;
 w obwód bezpieczeństwa, którego stan zadziałania powinien
uniemożliwić pojawienie się wysokiego napięcia na wyjściu oraz
spowodować odłączenie zasilania DUT (a nie symulatora);
 w możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej/sygnalizacyjnej;
 wyjście do sterowania zewnętrzną 3-fazową automatyczną siecią
sprzęgająco-odsprzęgającą CDN do badań zgodnie z IEC/EN 61000-44 i IEC/EN 61000-4-5;
 wbudowany licznik roboczogodzin, wskazujący całkowity czas pracy
oraz całkowity czas badań;
 wbudowany tryb nadzorowania terminów kalibracji jak również odczytu
czasu pracy na koniec roku;
 wyjścia L, N, PE w postaci wysokonapięciowych, bezpiecznych gniazd
laboratoryjnych, zewnętrzny adapter z typowym gniazdem zasilania
DUT, jednofazowym w standardzie euro i schucko;
 wbudowane interfejsy USB oraz GPIB. Nie dopuszcza się stosowania
konwerterów.
 wbudowane wyjście do wyzwalania oscyloskopu (CRO – Trigger).
1) wbudowany moduł generatora udarów 1.2/50µs (zgodnie z IEC/EN
61000-4-5)


minimalny zakres nastaw poziomu impulsów napięcia na
nieobciążonym wyjściu: 160V – 5000V ±10 %;
szczytowa wartość impulsu prądu przy zwartym wyjściu: 2500A
±10%.
Kształt impulsu napięciowego na nieobciążonym wyjściu:
 czas narastania 1,2µs ±30%,
 czas trwania w półszczycie 50µs ±20%;
Kształt impulsu prądowego przy zwartym wyjściu:
6












2)
czas narastania 8µs ±20%,
czas trwania w półszczycie 20µs ±20%;
tryby sprzężenia do wewnętrznej sieci CDN: linia do linii 2Ω, linia
do ziemi 12 Ω
polaryzacja impulsów: dodatnia/ujemna/naprzemienna;
wyjście do podłączenia oscyloskopu monitorującego napięcie i
prąd udaru;
możliwość zadania bezpośrednio w urządzeniu maksymalnego
prądu udaru (tzw. Current Limitter) dla trybów sprzężeń
różnicowego i wspólnego (Common Mode, Differential Mode);
wbudowany tryb wyzwalania: automatycznego, ręcznego i
zewnętrznego;
wbudowany tryb synchronizacji z napięciem zasilania: 0°-360° z
dokładnością do 1°;
wbudowany tryb repetycji impulsów z minimalną częstotliwością
1Hz przy U=1kV;
wyjścia: bezpośrednie: L, N, PE w postaci wysokonapięciowych,
bezpiecznych gniazd laboratoryjnych (wyjście 2 Ω), wyjście na
zewnętrzną sieć CDN;
podczas testu na wyświetlaczu symulatora muszą być wyświetlane
nastawy przyrządu, wartość szczytowa impulsu napięcia i prąd
udaru oraz ilość wygenerowanych impulsów, a zmierzone wartości
napięcia i prądu każdego impulsu muszą być wykazane w
dokumentacji (raporcie/protokole) z badania;
w przypadku przerwania testu muszą zostać zapamiętane ostatnie
użyte
nastawy,
umożliwiające
natychmiastowe
ponowne
uruchomienie testu przy uwzględnieniu tych samych parametrów.
wbudowany moduł generatora serii elektrycznych
przejściowych EFT „burst” (zgodnie z IEC/EN 61000-4-4)
stanów
- minimalny zakres nastaw poziomu impulsów testowych: 200V – 5500V
±10%;
-kształt impulsu napięciowego na wyjściu wg. IEC/EN 61000-4-4 Ed.2 2004+
A1:2010:
• 5ns ±30%; 50ns (±30%) przy obciążeniu 50Ω na wyjściu
generatora;
• 5ns ±30%; 50ns (-15ns/+100ns) przy obciążeniu 1000Ω na
wyjściu generatora;
• 5ns ±30%; 50ns (±30%) przy obciążeniu 50Ω dołączonym do
przyłącza EUT na wyjściu sieci sprzęgająco/odsprzęgającej;
- kształt impulsu napięciowego na wyjściu wg. IEC 61000-4-4 Ed.3 2012:
• 5ns ±1,5ns; 50ns (±15ns) przy obciążeniu 50Ω na wyjściu
generatora;
• 5ns ±30%; 50ns (-15ns/+100ns) przy obciążeniu 1000Ω na
wyjściu generatora;
• 5,5ns ±1,5ns; 45ns (±15ns) przy obciążeniu 50Ω dołączonym do
przyłącza EUT na wyjściu sieci sprzęgająco/odsprzęgającej;
- impedancja wewnętrzna: 50 Ω
- polaryzacja impulsów: dodatnia/ujemna;
7
- wbudowany tryb wyzwalania: automatycznego, ręcznego i zewnętrznego;
- możliwość zmiany czasu trwania serii impulsów w zakresie od 0,1ms do
999ms;
- możliwość zmiany okresu serii impulsów od 10ms do 9999ms;
- możliwość zmiany częstotliwości impulsów w serii od 0,1kHz do 1000kHz;
- zdolność do wygenerowania 10.000 impulsów w ciągu jednej sekundy;
- obrazowanie na wyświetlaczu symulatora czasu, który upłynął od początku
testu w formacie hh:mm:ss;
- możliwość przerwania testu; w chwili przerwania testu muszą zostać
zachowane aktualne ustawienia oraz czas który upłynął, tak aby możliwa
była kontynuacja testu od momentu jego przerwania;
- generator serii elektrycznych stanów przejściowych musi być skalibrowany
zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-4:2012 Ed. 3 (nie dopuszcza się kalibracji
zgodnie z wycofanym Corrigendum 2 do IEC/EN 61000-4-4 Edition 2:2004).
3) wbudowany moduł jednofazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej
CDN
Symulator powinien posiadać zintegrowaną w jego obudowie sieć
sprzęgająco-odsprzęgającą CDN, umożliwiającą podłączenie obiektów
badanych na zgodność z normami IEC/EN 61000-4-4 i IEC/EN 61000-4-5,
zasilanych z jednofazowej sieci prądu przemiennego lub prądem stałym, o
minimalnych parametrach:
- AC: 0 - 300V/16A, 50/60Hz;
- DC: 0 – 300V/16A;
- realizowane sprzężenia dla testów na zgodność z IEC/EN 61000-4-5: L-N, LPE, N-PE;
- realizowane sprzężenia dla testów na zgodność z IEC/EN 61000-4-4: L, N,
PE (wszystkie kombinacje).
4) wbudowany moduł umożliwiający wykonanie badań odporności na
zapady i zaniki napięcia zasilania w obwodach DC (zgodnie z IEC/EN
61000-4-29) i jednofazowych AC (zgodnie z IEC/EN 61000-4-11)
Wbudowany moduł symulatora musi posiadać:
- maksymalne wartości napięcia/prądu w przełączanych liniach zasilania AC:
0-300V/16A;
- maksymalne wartości napięcia/prądu w przełączanych liniach zasilania DC:
0-300V/16A;
- czas przełączeń: < 5µs;
- udarowy prąd rozruchowy: > 500A;
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe;
- wyzwalanie: automatyczne, ręczne, zewnętrzne;
- synchronizację z napięciem zasilania AC (16 Hz do 500 Hz) od 0° do 360° z
dokładnością 1°;
- regulowany czas zdarzeń w zakresie minimum: 20 µs – 9000 s;
- repetycję zdarzeń w zakresie minimum: 10 ms - 9000 s;
- dwa tryby realizacji przerw napięcia zasilania – tzw. zanik
wysokoimpedancyjny i niskoimpedancyjny (high & low impedance
interruptions);
8
- wbudowane w menu standardowe poziomy badań zgodne z IEC/EN 610004-11 (dla AC), IEC/EN 61000-4-29 (dla DC);
- wbudowane w menu nastawienia testów przez użytkownika, pozwalających
na ewaluację /poszukiwanie oceny odporności badanego obiektu na
zjawisko;
- możliwość, w przypadku przerwania testu, zapamiętania ostatnio użytych
nastaw (w celu natychmiastowego ponownego uruchomienia testu przy tych
samych parametrach);
- możliwość wyświetlania, podczas testu, na wyświetlaczu symulatora,
nastawy przyrządu oraz liczby zdarzeń do danej chwili badania.
5a) wbudowany moduł do badania odporności na pole magnetyczne o
częstotliwościach sieciowych zgodnie z IEC/EN 61000-4-8
Wbudowany moduł symulatora musi posiadać:
- możliwość wyboru z menu standardowych poziomów badań, zgodnych z
IEC/EN 61000-4-8 (1A/m; 3A/m; 10A/m; 30A/m; 100A/m, 300A/m i 1000
A/m);
możliwość
bezpośredniego
wprowadzania
przez
użytkownika
współczynników korekcji anteny i transformatora dla badań zgodnych z
IEC/EN 61000-4-8.
5b) wbudowany moduł do badania odporności na impulsowe pole
magnetyczne zgodnie z IEC/EN 61000-4-9
Wbudowany moduł symulatora musi posiadać:
- możliwość wyboru z menu standardowych poziomów testów, zgodnych z
IEC/EN 61000-4-9 (100A/m, 300A/m, 1000A/m);
- możliwość wyboru poziomu narażenia 3500A/m;
- możliwość bezpośredniego wprowadzania przez użytkownika współczynnika
korekcji anteny dla badań zgodnych z IEC/EN 61000-4-9.
2.1.2 Akcesoria do stanowiska do badań odporności na udary napięcia,
serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, zapady,
krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania w jednofazowych
obwodach AC i obwodach DC, pole magnetyczne o częstotliwości
sieci 50Hz/60Hz, impulsowe pole magnetyczne.
1)
Trójfazowa sieć sprzęgająco-odsprzęgająca
obciążalności 32A na fazę oraz 1000V DC /32A
3x480V
AC
o
Będąca przedmiotem stanowiska trójfazowa sieć sprzęgająco-odsprzęgająca
musi:
- posiadać możliwość narażenia badanego urządzenia udarem o poziomie
probierczym 5.0kV (IEC/EN 61000-4-5) i serią szybkich elektrycznych stanów
przejściowych EFT o poziomie 5.5kV (IEC/EN 61000-4-4). Nie dopuszcza się
stosowania oddzielnych urządzeń na każdą z wyszczególnionych norm
rzeczowych, ze względu na powtarzalność pomiarów i minimalizację ryzyka
błędów pomiarowych;
9
- realizować sprzężenia sterowane przez symulator kompaktowy dla testu wg
IEC/EN 61000-4-5: wszystkie kombinacje linia do linii (impedancja źródła
2Ω), jak również linia do uziemienia (impedancja źródła 12Ω);
- realizować sprzężenia sterowane przez symulator kompaktowy dla testu wg
IEC/EN 61000-4-4: wszystkie kombinacje linia do uziemienia;
- umożliwiać konfigurowanie sprzężeń z poziomu menu symulatora lub
programowo poprzez magistrale komunikacyjne (GPIB lub USB); nie
dopuszcza się ręcznego konfigurowania sprzężeń w CDN poprzez wtyki
mostkujące;
- być skalibrowana zgodnie z najnowszą obowiązującą normą IEC/EN 610004-4 Ed. 3 (nie dopuszcza się kalibracji zgodnie z wycofanym Corrigendum 2
do IEC 61000-4-4 Edition 2:2004);
- mieć wyprowadzone na płycie czołowej:
 wyjścia zasilania: bezpośrednie w postaci wysokonapięciowych
bezpiecznych gniazd laboratoryjnych, zewnętrzny adapter z typowym
gniazdem zasilania DUT (1- i 3- fazowym);
 wyjście impulsów EFT w postaci wysokonapięciowego gniazda
koncentrycznego, służące do podłączenia klamry pojemnościowej do
badania odporności na impulsy EFT linii sygnałowych i transmisji
danych DUT (wg IEC/EN61000-4-4);
 wyjście impulsów udarowych w postaci wysokonapięciowych
bezpiecznych gniazd laboratoryjnych, umożliwiających dołączenie
dodatkowych sieci CDN (np. do testowania linii sygnałowych zgodnie z
IEC/EN 61000-4-5)
oraz anteny ramowej do badania polem
magnetycznym zgodnie z wymaganiami IEC/EN 61000-4-9.
 wymagane jest spełnienie wymogów BHP przy pracy z napięciem
1000V w postaci przycisku bezpieczeństwa na płycie czołowej, po
naciśnięciu którego następuje automatyczne odłączenie napięcia na
badanym obiekcie z sygnalizacją optyczną.
2) Klamra pojemnościowa do badania odporności na serie szybkich
elektrycznych stanów przejściowych zgodnie z IEC/EN 61000-4-4 Ed.3
2012 wraz z płytą sprzęgającą do weryfikacji.
Będąca przedmiotem stanowiska klamra pojemnościowa musi posiadać:
- konstrukcję zgodną z mechanicznymi wymogami wskazanymi na rysunku 6
aktualnej edycji normy IEC/EN 61000-4-4;
- w wyposażeniu wysokoczęstotliwościowy kabel do połączenia z symulatorem
wraz z płytą sprzęgającą do weryfikacji.
3) Zestaw akcesoriów do weryfikacji parametrów serii szybkich
elektrycznych stanów przejściowych zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Zestaw akcesoriów powinien zawierać minimum dwa przelotowe obciążenia
współosiowe o wartości 50Ω (±2%) i 1000Ω (±2% <6pF) do kalibracji impulsów
EFT na wyjściu generatora oraz na wyjściu sieci CDN (z niezbędnym w tym
celem adapterem), zgodne z aktualnymi wymaganiami normy IEC/EN 610004-4, zawierające dzielnik napięcia umożliwiający dołączenie oscyloskopu o
impedancji wejściowej 50Ω.
10
4) Sonda prądowa do weryfikacji prądu szczytowego SURGE zgodnie z
wymaganiami normy IEC/EN 61000-4-5.
Będąca przedmiotem stanowiska sonda prądowa musi posiadać:
- konstrukcję zgodną z wymogami wskazanymi w normie IEC/EN 61000-4-5 i
umożliwiać weryfikację prądu szczytowego do 5kA o parametrach czasowych
8/20µs.
5) Obwód do pomiaru zdolności do uzyskania szczytowego prądu
rozruchu w symulatorze zapadów i zaników zgodnie z IEC/EN 61000-411
Będący przedmiotem stanowiska obwód do weryfikacji parametrów prądu
rozruchowego, zbudowany zgodnie z rysunkiem A.1 normy IEC/EN 61000-411, zawierający w jednej zamkniętej obudowie: mostek prostowniczy, sondę
prądową z wyjściem BNC do oscyloskopu, kondensator elektrolityczny o
pojemności 1700uF (+/- 20%), rezystor nie mniejszy niż 100Ω i nie większy niż
10000Ω.
Wymagane jest, aby obwód miał dostępne wyprowadzenia dla
rozładowywania kondensatora i określania wartości jego napięcia
resztkowego.
6) Sterowany elektrycznie jednofazowy autotransformator zgodnie z
IEC/EN 61000-4-11
Będący przedmiotem stanowiska sterowany elektrycznie jednofazowy
autotransformator powinien posiadać:
- zapewnić możliwość wykonania wszystkich przewidzianych normą IEC/EN
61000-4-11 prób związanych z zapadami, krótkimi przerwami i zmianami
napięcia zasilania, a także prób z wartością 50%Un (np. IEC/EN 50470-1,
IEC/EN 45501)
- zasilanie wejściowe max. AC 250V, 16A, 50/60Hz,
- dostępne 2 napięcia wyjściowe Uwyj1 i Uwyj2 o obciążalności 16A każde.
- Uwyj1 = Uwej; Uwyj2 = regulowane 0  270V.
- wejście pozwalające na pełne i automatyczne sterowanie
autotransformatorem z symulatora sygnałów probierczych opisanym w
punkcie 2.1.1.
7) Uniwersalna antena ramowa 1m1m zgodna z wymogami IEC/EN
61000-4-8 oraz -9, obsługująca wszystkie poziomy probiercze w/w norm.
Będąca przedmiotem stanowiska antena ramowa musi:
- posiadać konstrukcję mechaniczną pozwalającą spełnić wszystkie
wymagania ostatniej edycji IEC/EN 61000-4-8:2009 a w szczególności
wykonana musi być z aluminium o przekroju min. 4cm2;
- umożliwić generację pól elektromagnetycznych:

wartościach natężenia pola: max. 3500 A/m, zgodnie z IEC/EN 61000-4-9;
11

ustawianych poziomach natężenia: 1, 3, 10, 30, 100, 300, i 1000 A/m,
zgodnie z IEC/EN 61000-4-8.
- Wyposażenie anteny: transformator prądowy, o zdolności wytworzenia pola
magnetycznego o natężeniu 100 A/m oraz krótkotrwale (3s) 1000A/m,
przenośny statyw oraz uchwyt anteny, umożliwiającym obrót 360º, a także
zmianę wysokości jej mocowania;
- Wszystkie poziomy narażenia pola, określone w normach, muszą być
wygenerowane za pomocą tej samej anteny.
8) Transformator separujący 230VAC/230VAC, 50/60Hz
3 sztuki transformatorów separujących 230VAC/230VAC o obciążalności
minimum 500VA, przystosowanych do pracy w obwodach o częstotliwości 50 i
60Hz do wykonywania badań odporności impulsowej (SURGE min. 8kV) linii
ekranowanych.
9) Uniwersalna sieć sprzęgająco/odsprzęgająca do badania odporności
asymetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rys. 11 i rys. 12 normy
IEC/EN 61000-4-5 oraz do badania odporności linii zasilających
zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 50121-3-2, IEC/EN 50121-4,
IEC/EN 50121-5, i innych aplikacji kolejowych
Sieć sprzęgająco/odsprzęgająca do badania odporności asymetrycznych linii
sygnałowych zgodnie z rys. 11 i rys. 12 normy IEC/EN 61000-4-5 oraz do
badania odporności linii zasilających zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN
50121-3-2, IEC/EN 50121-4, IEC/EN 50121-5, i innych aplikacji kolejowych
powinna umożliwiać sprzęganie poprzez arestor i rezystor 40Ω jak również
kondensator o wartości 0,5uF i rezystor 40Ω, a także do linii zasilających
zgodnie z wymaganiami aplikacji kolejowych poprzez kondensator: 18μF,
9μF/10Ω oraz 0.5μF/40Ω.
Wymagana jest sieć sprzęgająca o minimalnej liczbie torów 4 lub więcej. Tor
sygnałowy winien umożliwiać przesyłanie sygnałów o amplitudzie 250V/1A.
Przy zasilaniu EUT – 250V/16A AC, 250V/10A DC.
10)
Sieć
sprzęgająco/odsprzęgająca
do
symetrycznych linii sygnałowych zgodnie z
61000-4-5
badania
odporności
rys. 14 normy IEC/EN
Sieć
sprzęgająco/odsprzęgająca
do
badania
odporności
asymetrycznych linii sygnałowych zgodnie z rys. 14 normy IEC/EN 61000-4-5
powinna umożliwiać jednoczesne sprzęganie poprzez obwód szeregowy
zawierający arestor i rezystancję zastępczą 40Ω.
Wymagana jest sieć sprzęgająca o minimalnej liczbie torów 4 lub
więcej. Tor sygnałowy winien umożliwiać przesyłanie sygnałów o amplitudzie
50V/1A.
11) Mobilny sterownik PC
12
Mobilny sterownik PC z wyposażeniem sprzętowym i oprogramowaniem
pozwalającym sterować pracą systemu, archiwizować dane pomiarowe,
przygotowywać raporty z pomiarów, przesyłać je poprzez wewnętrzną sieć
komputerową w standardzie Ethernet oraz WI-FI.
Mobilny sterownik PC powinien być wyposażony w kartę pracującą w
standardzie NI GPIB/USB.
12) Stół pomiarowy
Będący przedmiotem stanowiska stół do badań o wymiarach 2m × 1m × 0,8m
wykonany z litego drewna.
13) Ruchomy stojak 19” typu Rack
Konstrukcja mobilnego stojaka (rack’a) musi zapewniać wzajemne połączenia
wszystkich elementów stanowiska pomiarowego (kompaktowego symulatora i
trójfazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej oraz innych elementów
składowych stanowiska) w taki sposób, aby ograniczyć do minimum
wymaganą
ilość
okablowania
i
tym
samym
zminimalizować
prawdopodobieństwo popełnienia błędów przy ich podłączaniu. Musi być
zapewniony łatwy i powtarzalny montaż i demontaż kompaktowego
symulatora w celu wykonywania części badań poza laboratorium. Na
przednim panelu stojaka powinno znajdować się przyłącze zasilania
urządzenia badanego (DUT) w postaci typowego gniazda trójfazowego CEE
3480V/32A oraz niezależnie 5 bezpiecznych gniazd typu laboratoryjnego (do
wtyków bananowych) L1, L2 , L3, N i PE o podobnej obciążalności prądowej.
Przyłącza zasilania DUT muszą znajdować się na takiej wysokości, aby
zapewnić przy podjechaniu stojakiem bezpośrednie podłączenie badanego
urządzenia DUT umieszczonego na typowym stole laboratoryjnym o
wysokości 80 cm.
Wymagane jest wyposażenie stojaka w wyłącznik bezpieczeństwa oraz
adapter z typowym gniazdem jednofazowym typu SCHUKO, umożliwiający
bezpośrednie podłączenie do systemu badanego urządzenia DUT
jednofazowego. Stanowisko winno być wyposażone w oddzielny oscyloskop
cyfrowy 2 kanałowy, pasmo min. 100MHz, złącze USB.
2.1.3 Oprogramowanie dokumentująco-sterujące do obsługi symulatora
Będące przedmiotem stanowiska oprogramowanie dokumentująco-sterujące musi:
- udostępniać bibliotekę norm, zawierającą publikacje podstawowe EMC,
normy ogólne, normy przedmiotowe oraz wymagania producentów;
- po wybraniu normy wskazywać wykaz testów do przeprowadzenia, w
zależności od rodzaju badanego przyłącza;
- umożliwiać zmianę parametrów normatywnych testu i zapisywanie
wprowadzonych zmian;
- zapewniać wyświetlanie kształtów impulsów zaburzających wraz ze
wszystkimi niezbędnymi parametrami;
13
- umożliwiać tworzenie i zapisywanie własnych procedur badawczych,
składających się z pojedynczych testów oraz instrukcji dla badającego;
- umożliwiać podłączenie zewnętrznych urządzeń pomiarowych (np.
oscyloskopów) poprzez interfejs IEEE (GPIB) w celu tworzenia
automatycznych stanowisk i procedur badawczych;
- zawierać sterownik umożliwiający pełną współpracę (tj. automatyczną
rejestrację parametrów mierzonych podczas testu) z oscyloskopem
wymienionym w punkcie 2.3.2 pkt .4;
- zapewniać możliwość przerwania i pauzy testu w trakcie uruchamiania
procedur badawczych oraz celem wprowadzania komentarza;
- tworzyć raporty z badania w formacie RTF; raport musi mieć możliwość
indywidualnej konfiguracji odpowiedniej dla użytkownika np. poprzez dodanie
loga firmy; w raporcie powinny znaleźć się wszystkie dane dotyczące
przebiegu badania, wyniki z zewnętrznych urządzeń pomiarowych oraz
wprowadzone komentarze, a także graficzne reprezentacje impulsu
zaburzającego wraz z jego parametrami;
- umieszczać w raporcie wszystkie wyniki z wbudowanych i zewnętrznych
urządzeń pomiarowych oraz listę wykorzystanych w badaniu urządzeń;
- być kompatybilne z Windows XP, Vista, Windows 7 32- i 64-Bit.
2.2 System zabudowany w 19” ruchomym stojaku typu Rack
składający się z niezależnego symulatora do badania
odporności
urządzeń
elektrycznych
i
elektronicznych
podłączonych do 1- i 3-fazowych sieci elektrycznych na zapady,
krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania oraz trójfazowego
autotransformatora z elektryczną regulacją położenia suwaków
(zgodnie z IEC/EN 61000-4-11 i IEC/EN 61000-4-34)
Symulator zabudowany w ruchomym 19“ stojaku typu Rack, wraz z
trójfazowym autotransformatorem z elektryczną regulacją położenia suwaków,
musi umożliwić badanie urządzeń zasilanych z sieci jednofazowych i
trójfazowych, o napięciu do 480VAC i prądzie do 32A na każdą fazę, w pełni
zgodnie z wymaganiami norm IEC/EN 61000-4-11 i IEC/EN 61000-4-34. Nie
dopuszcza się stosowania zestawu wzmacniaczy. Powinien także umożliwić
testy zgodne z wymaganiami normy IEC/EN 61000-4-29 dla urządzeń
zasilanych napięciem stałym o poziomie do 360V DC i prądzie 25A po
podłączeniu niezależnego źródła zasilania DC.
2.2.1 Wymagania szczegółowe
1) Kompaktowy trójfazowy symulator zapadów, krótkich przerw i zmian
napięcia.
Będący przedmiotem zamówienia kompaktowy 3-fazowy symulator zapadów,
krótkich przerw i wahania napięcia musi:
14
- zapewniać przeprowadzenie testów dla wszystkich możliwych kombinacji
wyłączeń faz L1/L2/L3, zgodnie z IEC/EN 61000-4-11 edycja 2 (2004), dla
układów zasilania połączonych zarówno w trójkąt jak i w gwiazdę; wymagane
są wszystkie kombinacje zaistnienia zaburzeń: jednoczesne dla trzech faz,
jednoczesne dla dowolnych dwóch faz lub dowolnej pojedynczej fazy;
- stanowić niezależną funkcjonalną jednostkę, tzn. umożliwiać wykonanie
podstawowych testów poza systemem (np. w terenie, na miejscu u klienta);
- zawierać zespół sześciu półprzewodnikowych przełączników, dokonujących
przełączeń niezależnie od kąta fazowego w czasie 1µs5µs, z możliwością
synchronizacji z przebiegiem fazowym napięcia zasilania z dokładnością 1°
w zakresie od 0° do 360°;
- zapewniać uzyskanie rozruchowego prądu impulsowego o wartości > 500A;
- zapewniać czasy wyłączeń, regulowane w zakresie od minimum 50 μs do
9999 s, w krokach co 50 μs;
- zapewniać synchronizację z sieciami o częstotliwości od 16 do 500 Hz;
- być przystosowany do podłączenia napięcia stałego o wartości do
360VDC/32A;
- umożliwiać badania odporności urządzeń na zapady napięcia i krótkie
przerwy napięcia zasilania na przyłączach zasilania prądu stałego zgodnie z
IEC/EN 61000-4-29;
- posiadać wyjście analogowe 0-10V do sterowania zewnętrznym
transformatorem przestrajanym elektrycznie;
- posiadać zdolność obsługi bezpośrednio z panelu czołowego z
wykorzystaniem pokrętła, klawiszy funkcyjnych;
- posiadać wbudowaną zdolność natychmiastowego uruchomienia testów, z
możliwością płynnej zmiany parametrów sygnału probierczego w trakcie
testu;
- posiadać wbudowane, zapisane w pamięci symulatora, normatywne nastawy
testów;
- posiadać możliwość zmiany zapisanych w pamięci parametrów
normatywnych, indywidualnie wg potrzeb użytkownika;
- posiadać bazę wbudowanych procedur testowych użytkownika;
- posiadać wbudowane wyjście do wyzwalania oscyloskopu (Trigger);
- posiadać wyjścia L1, L2, L3, N, PE w postaci wysokonapięciowych,
bezpiecznych gniazd laboratoryjnych;
- posiadać wbudowane interfejsy USB oraz GPIB (nie dopuszcza się
stosowania konwerterów);
- posiadać
możliwość współpracy ze sterownikiem PC opisanym w
rozdz.2.1.2 pkt. 11 i oprogramowaniem opisanym w rozdz.2.1.3.
2) Trójfazowy sprzężony magnetycznie autotransformator z elektryczną
regulacją położenia suwaków
Będący przedmiotem zamówienia trójfazowy sprzężony magnetycznie
autotransformator z elektryczną regulacją położenia suwaków musi:
- umożliwiać testowanie urządzeń zasilanych z sieci trójfazowych w obu
rodzajach stosowanych połączeń, tzn. typu trójkąt i gwiazda, o poborze
prądu min 332 A/ 400V;
15
- pozwalać przebadać urządzenia (DUT) z przewodem neutralnym lub bez
tego przewodu, z uwzględnieniem lub nie wzajemnych przesunięć faz
pomiędzy L1, L2 i L3 zgodnie z wymaganiami IEC/EN 61000-4-11:2004;
- umożliwiać wyłączenie wszystkich 3 faz jednocześnie, każdej fazy
oddzielnie oraz dwóch faz a także wszystkich kombinacji dla zasilania trójkąt
i gwiazda;
- zapewnić wymagane normą przeciwstronne przesunięcie fazowe dla
kombinacji zasilania urządzeń badanych (DUT) z oraz bez przewodu
ochronnego;
umożliwiać
wspomagane
programowo
ustawianie
dowolnych
zdefiniowanych przez użytkownika poziomów napięć poszczególnych faz, a
nie tylko ograniczonych do wartości określonych w normie IEC/EN 61000-411. (np. 50% Un jak dla IEC/EN 50470-1 i IEC/EN 45501)
- nie dopuszcza się stosowania trzech niezależnych nie sprzężonych
magnetycznie transformatorów.
3) Ruchomy stojak 19” typu Rack
Konstrukcja mobilnego stojaka (rack’a) musi zapewniać wzajemne połączenia
wszystkich elementów stanowiska pomiarowego (kompaktowego symulatora i
trójfazowego autotransformatora z elektryczną regulacją położenia suwaków)
w taki sposób, aby ograniczyć do minimum wymaganą ilość okablowania i tym
samym zminimalizować prawdopodobieństwo popełnienia błędów przy ich
podłączaniu. Musi być zapewniony łatwy i powtarzalny montaż i demontaż
kompaktowego symulatora w celu wykonywania części badań poza
laboratorium. Na przednim panelu stojaka powinno znajdować się przyłącze
zasilania urządzenia badanego (DUT) w postaci typowego gniazda
trójfazowego CEE 3480V/32A oraz niezależnie 5 bezpiecznych gniazd typu
laboratoryjnego (do wtyków bananowych) L1, L2 , L3, N i PE o podobnej
obciążalności prądowej. Przyłącza zasilania DUT muszą znajdować się na
takiej wysokości, aby zapewnić przy podjechaniu stojakiem bezpośrednie
podłączenie badanego urządzenia DUT umieszczonego na typowym stole
laboratoryjnym o wysokości 80 cm.
Wymagane jest wyposażenie stojaka w wyłącznik bezpieczeństwa oraz
adapter z typowym gniazdem jednofazowym typu SCHUKO, umożliwiający
bezpośrednie podłączenie do systemu badanego urządzenia DUT
jednofazowego.
2.3 Stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i
elektronicznych na wyładowania elektrostatyczne ESD o
poziomie narażenia do 30kV zgodnie z IEC/EN 61000-4-2, ISO
10605
Generator wyładowań elektrostatycznych musi charakteryzować się pełną
zgodnością jego parametrów z wymaganiami zdefiniowanymi w standardach IEC
61000-4-2: edycja 2 (2008/12), EN 61000-4-2:2009 oraz ISO 10605 edycja 2.
Wymagana jest również zgodność ze standardami IEC 61000-4-2: edycja 1 (1995)
oraz EN 61000-4-2: 1995. Obwód rozładowczy generatora, specyficzny dla
wymagań występujących w normach przedmiotowych, powinien być wykonany w
16
postaci wymiennych modułów. Przedmiotem stanowiska jest generator z
obwodem rozładowczym 150 pF/330Ω.
2.3.1 Wymagania szczegółowe dla generatora ESD
- napięcie wyładowania regulowane w zakresie od 200V do 30kV dla
wyładowań w powietrzu i wyładowań kontaktowych; wartość ustawionego
napięcia wskazywana na ekranie wyświetlacza generatora;
- czas repetycji wyładowań: od 0,05 Hz do 20Hz z możliwością ciągłej
regulacji w całym zakresie;
- wbudowany licznik wyładowań, zliczający zarówno w dół, jak i w górę;
- wbudowane tryby pracy: wyzwalanie ciągłe, pojedyncze, automatyczne;
- wbudowany pomiar temperatury i wilgotności, wskazywany na wyświetlaczu
urządzenia;
- wbudowana funkcja wykrywania zbyt wczesnego wyładowania
„PreDischarge”; informacja o błędzie musi być wskazywana na wyświetlaczu,
kiedy podczas wyładowania w powietrzu odstęp pomiędzy elektrodą a
urządzeniem badanym jest za mały;
- wbudowana funkcja rozładowująca urządzenia nieuziemione, zgodnie z
punktem 7.2.4.1 aktualnej normy IEC/EN 61000-4-2;
- konstrukcja umożliwiająca wygodną, szybką i powtarzalną wymianę modułów
wyładowczych; generator powinien automatycznie rozpoznawać typ obwodu
rozładowawczego, wyświetlając na ekranie i przekazując do raportu z badań
wartości R i C modułu;
- w trakcie prowadzenia badań, generator ESD musi posiadać możliwość
wprowadzenia zdarzeń:
• powtórzenie testu w aktualnym punkcie pomiarowym,
• skok do następnego punktu pomiarowego lub poziomu testu,
• wystąpienie błędu (kryterium dla tego błędu może być zdefiniowane przez
użytkownika);
- wbudowany interfejs USB oraz optyczny do komunikacji z komputerem;
- zapisane w pamięci normatywne parametry, jako predefiniowane procedury
testowe; jednocześnie musi istnieć możliwość wprowadzania kolejnych
procedur testowych;
- możliwość wyzwalania zewnętrznego;
- zasilanie: 230VAC/50Hz; 12V - 18VDC; bateryjne z czasem pracy min. 1
godz.
Razem z generatorem ESD musi zostać dostarczona kulista elektroda
wyładowcza o promieniu 30mm, której zadaniem w przypadku testów z
wyładowaniami powietrznymi o maksymalnych poziomach jest zmniejszenie
zjawiska upływności.
2.3.2 Akcesoria do stanowiska do badania odporności na wyładowania
ESD
1) Zestaw do weryfikacji parametrów wyładowania ESD zgodnie z IEC
61000-4-2:edycja 2 (2008/12)
17
W skład zestawu musi wchodzić tarcza wyładowcza o konstrukcji i
parametrach zgodnych z EN 61000-4-2:2009:
- wartość rezystancji 2 Ω w paśmie do 4 GHz;
- max. napięcie testowania do 30kV;
- parametr Insertion Loss nie gorszy niż +/- 0,5 dB w paśmie do 1GHz i nie
gorszy niż +/- 1,2dB w paśmie do 4GHz;
- przewód wysokiej częstotliwości (w.cz.) o długości min. 1m zakończony
złączem SMA oraz wymagany normą tłumik o wartości min. 40dB.
Cały zestaw musi umożliwiać łatwy montaż w ścianie kabiny ekranowanej i
wykorzystanie z oscyloskopem o paśmie min. 2GHz. Dodatkowo wymagany
jest adapter do weryfikacji parametrów tarczy zgodnie z definicją IEC 61000-42: edycja 2 (2008/12). Adapter do weryfikacji parametrów tarczy musi:
- posiadać konstrukcję zgodną z wymaganiami standardu IEC/EN 61000-42:2009;
- posiadać wartość rezystancji 50 Ω w paśmie do 4 GHz;
- musi umożliwiać łatwy i pewny mechanicznie montaż z tarczą do weryfikacji
parametrów ESD.
Target i adapter powinny tworzyć zestaw dopasowany mechanicznie z
uwzględnieniem parametrów w.cz. (skrót - wysokiej częstotliwości).
2) Zestaw 2 szt. przewodów z rezystorami do połączenia poziomej i
pionowej płaszczyzny sprzęgającej z masą odniesienia
Parametry przewodów:
- konstrukcja zgodna z wymogami EN 61000-4-2:2009, ISO 10605;
- rezystory o wartości 2x470k muszą być wytrzymałe na wysokie napięcie i
odizolowane w sposób uniemożliwiający powstanie zwarcia do płaszczyzny
masy;
- kolor przewodu powinien być inny niż żółto/zielony w celu uniknięcia
błędnego połączenia;
przewody
powinny
być
elastyczne,
zakończone
końcówkami
umożliwiającymi łatwy montaż w zaciskach laboratoryjnych.
3) Drewniany stół do badań wraz z metalowymi płaszczyznami
sprzęgająco/odsprzęgającymi
Stół do badań o wymiarach 1,6m x 0,8m x 0,8m wykonany z litego drewna
wraz z normatywnymi płaszczyznami sprzęgającymi pionową i poziomą.
4) Oscyloskop cyfrowy do pomiarów EMC i weryfikacji parametrów
generatora ESD
Oscyloskop cyfrowy powinien spełniać wymagania ISO 7637-2, IEC/EN
61000-4-2 oraz umożliwiać pomiary zgodnie z IEC/EN 61000-4-4, a także
18
powinien być wyposażony w funkcje matematyczne pozwalające na prawidłowe
wykonywanie pomiarów impulsów EMC.
- szerokość pasma analogowego (-3 dB): ≥ 2 GHz (przy impedancji wej. 50 Ω)
- minimum cztery kanały wejściowe;
- zestaw sond napięciowych stosownie do pasma przenoszenia oscyloskopu i
do liczby kanałów wejściowych,
- impedancja wejściowa: 50 Ω i 1 MΩ (przełączana),
- dokładność podstawy czasu +/- 0,02 ppm;
- próbkowanie min. 10 GSa/kanał niezależnie od ilości pracujących kanałów;
- szybkość odświeżania min. 1mln przebiegów/s;
- pamięć mierzonego przebiegu: min. 20 MSa/kanał dla czterech kanałów oraz
80 MSa/kanał przy pracującym jednym kanale;
- wymagane tryby akwizycji: pojedyncze, uśrednione, wysokiej rozdzielczości i
wykrywanie szczytowych wartości,
- wbudowany dysk twardy,
- dostępne funkcje lub pakiety funkcji matematycznych umożliwiające
automatyczne operacje pomiarowe na przebiegach impulsowych EMC (czas
narastania, szerokość, wartość szczytowa, redukcja undershoot i overshoot) z
możliwością swobodnego zadawania poziomów odniesienia,
- pożądane zaawansowane funkcje statystyki wartości mierzonych (wartość
minimalna, maksymalna, średnia, odchylenie standardowe),
- wymagany interfejs IEEE (GPIB) oraz dostęp do wszystkich funkcji z poziomu
interfejsu,
- wraz z oscyloskopem konieczna jest instrukcja obsługi wraz z wykazem
wszystkich rozkazów, pożądane jest aby dostępne były gotowe biblioteki
sterowników (np. IVI-C, IVI-COM, LabWidnows/CVI, LabVIEW, VXIplug&play),
- wymagana kalibracja fabryczna wykonywana zgodnie z normami ISO17025
zawierająca niepewności pomiarów.
5) Mobilny sterownik PC z oprogramowaniem do badań ESD
Mobilny sterownik PC z wyposażeniem sprzętowym i oprogramowaniem
pozwalającym sterować pracą generatora ESD, archiwizować dane
pomiarowe, przygotowywać raporty z pomiarów, przesyłać je poprzez
wewnętrzną sieć komputerową w standardzie Ethernet oraz WI-FI.
Zaimplementowane oprogramowanie powinno umożliwiać:
- wybór z biblioteki norm związanych z badaniami ESD: podstawowych,
ogólnych i przedmiotowych (samochodowych, lotniczych, wojskowych);
- tworzenie własnych procedur testowych, które po utworzeniu można przesłać
poprzez interfejs USB do symulatora ESD;
- przygotowanie „planów badania” (opis w normie IEC/EN 61000-4-2 edycja 2
(2008/12)), które po utworzeniu można przesłać poprzez interfejs USB do
symulatora ESD;
- podczas przygotowania „planu badania” definiowanie punktów testowych i
odpowiednio dla każdego punktu: poziomów narażeń, trybów wyładowań,
polaryzacji udarów oraz kolejność iteracji,
- tworzenie bazy danych o EUT (equipment dunder test), klientów, a także
wykorzystanie jej w tworzeniu planu badania,
- przygotowanie raportu z badania na podstawie danych zgromadzonych
podczas testu w symulatorze ESD.
19
Oprogramowanie musi być zgodne z Windows XP, Vista, Windows 7 32- i 64Bit.
2.4 Stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i
elektronicznych na asymetryczne zaburzenia przewodzone
sinusoidalne (zgodnie z IEC/EN 61000-4-16) oraz indukowane
przez pola o częstotliwości radiowej (zgodnie z IEC/EN 61000-46 Ed.4 )
2.4.1 Kompaktowy symulator wąskopasmowych sygnałów probierczych
o częstotliwościach w zakresie od 0Hz – 150kHz umożliwiający
generację zaburzeń ciągłych i krótkotrwałych
Zintegrowany w jednej standardowej obudowie o szerokości 19” symulator
sygnałów probierczych musi zawierać wbudowane moduły: generatora
sygnałowego, wzmacniacza mocy, prostownika, wewnętrznego pomiaru
napięcia (wartości RMS), półprzewodnikowego przełącznika (klucza) mocy
oraz transformatora izolacyjnego. Symulator musi:
- umożliwiać w pełni automatyczny tryb realizacji badań zgodnych z normami
oraz według zdefiniowanych specyficznych procedur użytkownika, tzn. musi
posiadać możliwość zmiany parametrów sygnału probierczego (tj. jego
poziomu, częstotliwości) bezpośrednio z pulpitu symulatora, bez
zatrzymywania testu, w sposób ciągły;
- być zdolny w trakcie normatywnego testu długotrwałego (ciągłego) do
wytworzenia sygnału zaburzającego o poziomie od 0,1 Vrms do 35Vrms dla
DC i częstotliwości 16 2/3 Hz, 50 Hz i 60 Hz oraz generacji sygnału
zaburzającego od 0,1 do 35 Vrms w zakresie częstotliwości od 15 Hz do 150
kHz;
- być zdolny wraz z zewnętrznym odseparowanym galwanicznie od przewodu
ochronnego źródłem napięcia sinusoidalnie zmiennego o mocy min. 2kVA do
wytworzenia sygnału zaburzającego o poziomie od 1Vrms do 330Vrms dla
DC, 16 2/3 Hz; 50 Hz i 60 Hz.
Wymagania techniczne dotyczące generatora:
- impedancja wyjściowa generatora zaburzeń: 50 Ω ±10 %
- maksymalne napięcie probiercze zaburzeń ciągłych (obwód otwarty): 35Vrms
(przebieg sinusoidalny o częstotliwości od 10 Hz do 165 kHz) oraz 35V DC.
- zakres regulacji napięcia probierczego zaburzeń ciągłych: co najmniej od
0,1V do 35 V z rozdzielczością ≤ 0,1 V;
- wymagana zmiana polaryzacji stałego napięcia probierczego (+/-),
- rozdzielczość zadawania częstotliwości przebiegu sinusoidalnego (10 Hz ÷
165 kHz): ≤ 1 Hz;
- współczynnik zniekształceń harmonicznych probierczego przebiegu
sinusoidalnego: THD<1%
20
- maksymalne tętnienia probierczego napięcia stałego: <5 % zadanej wartości
napięcia
- czas narastania i opadania probierczego napięcia stałego (włączanie /
wyłączanie zaburzeń krótkotrwałych): w zakresie od 1 μs do 5 μs;
- funkcja przemiatania częstotliwości zaburzeń w zakresie 10 Hz ÷ 165 kHz
- zakres nastawy czasu utrzymania zaburzeń o stałej częstotliwości: co
najmniej od 0,1 s do 9999 s z rozdzielczością ≤ 0,1 s;
- zakres nastawy kroku (procentowego) zmiany częstotliwości zaburzeń (10Hz
÷ 165 kHz): co najmniej od 1 % do 10 %;
- możliwość ręcznego zadawania wszystkich parametrów zaburzeń ciągłych i
krótkotrwałych;
- maksymalny, krótkotrwały poziom probierczy zaburzeń (obwód otwarty): 330
Vrms (DC, 16 2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz);
- czas trwania zaburzeń krótkotrwałych: 1 s, pożądana regulacja czasu w
zakresie co najmniej od 0,1 s do 9999 s z rozdzielczością ≤ 0,1 s;
- synchronizacja włączenia/wyłączenia napięcia probierczego zaburzeń
krótkotrwałych: w fazie 0º ±5º.
Dodatkowo wymaga się, aby symulator posiadał element sygnalizacyjny na
panelu czołowym symulatora wskazujący stan jego pracy, tzn. obecność
sygnału zaburzającego na wyjściu oraz aby posiadał minimum dwa kanały
wejściowe realizujące funkcję zatrzymania testu (STOP) lub pauzy (PAUZA),
wykorzystywane do nadzorowania testowanego obiektu. Powinien być
wyposażony w przynajmniej dwa interfejsy komunikacyjne (minimum GPIB i
USB) umożliwiające podłączenie zewnętrznych systemów pomiarowych (np.
dla nadzorowania badanego obiektu) oraz realizację w pełni automatycznych
testów za pośrednictwem sterownika PC z dołączonym oprogramowaniem,
stanowiącego integralną część stanowiska. Oprogramowanie sterującodokumentujące, kompatybilne z Windows XP, VISTA i Windows 7 32- i 64-Bit
musi zawierać:
- informacje dotyczące ustawienia i konfiguracji testu, właściwego
okablowania, które wyświetlane są użytkownikowi na ekranie monitora w
osobnym oknie;
- funkcje do definiowania własnych specyficznych procedur testowych;
- funkcję umożliwiającą ręczną kontrolę/analizę EUT poprzez wirtualny
pulpit;
- funkcje do podłączania zewnętrznych systemów pomiarowych poprzez
interfejs IEEE (GPIB);
- sterownik umożliwiający pełną współpracę (tj. automatyczną rejestrację
parametrów mierzonych podczas testu) z oscyloskopem wymienionym w
punkcie 2.3.2 pkt. 4;
- możliwość automatycznego tworzenia raportów w edytowalnym otwartym
formacie RTF;
- możliwość dodania do raportu z badania wszystkich dokonanych
pomiarów, urządzeń zewnętrznych, indywidualnego Logo oraz nagłówka.
21
2.4.2 Wyposażenie umożliwiające wykonanie badań odporności metodą
iniekcji bezpośredniej (sieci sprzęgające) zgodnie z IEC/EN 610004-16 oraz IEC/EN 61000-4-19 Annex C (draft 2012)
Wymagania techniczne dotyczące układów sprzęgających:
1) układy sprzęgające do przyłącza zasilania AC/DC o parametrach w pełni
zgodnych z IEC/EN 61000-4-16
- pojemność sprzęgająca: 1 μF;
- wypadkowa rezystancja sprzęgająca (w układzie asymetrycznym): 100 Ω;
- liczba linii zasilających: 2 oraz 4 (do badania urządzeń trójfazowych)
- nominalne napięcie robocze: 330V AC/DC;
2) układy sprzęgające do przyłączy komunikacyjnych o parametrach w pełni
zgodnych z IEC/EN 61000-4-16;
- pojemność sprzęgająca: 4,7 μF;
- wypadkowa rezystancja sprzęgająca (w układzie asymetrycznym): 100 Ω;
- liczba linii komunikacyjnych: 2;
- nominalne napięcie robocze: 330 Vrms /50 Hz lub 60 V DC.
3) Zestaw umożliwiający wykonanie badania zgodnie z IEC 61000-4-19
AnnexC zawierający impedancję odprzęgającą, impedancję sprzęgającą oraz
zestaw przewodów połączeniowych
4) Źródło napięcia sinusoidalnie zmiennego o mocy min. 2kVA oraz DC 2kW
do wytworzenia sygnału zaburzającego o poziomie do 330V DC dla
częstotliwości 16 2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz.
5) THD<0,1%.
6) Źródło winno posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe, termiczne,
nadnapięciowe.
Wymaga się pełnej automatyki sterującej stanowiskiem. Nie dopuszcza się ręcznego
ustawiania poziomów napięć w źródle zaburzeń. Wymaga się, aby źródło zaburzeń
było izolowane galwanicznie od przewodu PE.
2.4.3 Kompaktowy symulator wąskopasmowych sygnałów probierczych
o częstotliwościach radiowych w zakresie od 150kHz – 230MHz
Zintegrowany w jednej standardowej obudowie o szerokości 19” symulator
sygnałów probierczych musi zawierać generator sygnałowy, wzmacniacz mocy
wysokiej częstotliwości (w.cz.), sondy mierzące moc padającą i odbitą z
wykorzystaniem wbudowanego sprzęgacza kierunkowego oraz 3-kanałowy
miernik mocy, a także posiadać możliwość przełączenia własnego generatora do
zewnętrznego wzmacniacza mocy z zachowaniem pełnej funkcjonalności
systemu. Symulator musi umożliwiać w pełni automatyczny tryb realizacji badań
zgodnych z normami, jak również według zdefiniowanych specyficznych procedur
użytkownika, tzn. musi posiadać możliwość zmiany parametrów sygnału
probierczego (tj. jego poziomu, częstotliwości oraz rodzaju modulacji)
bezpośrednio z pulpitu symulatora, bez zatrzymywania testu, w sposób ciągły.
Element sygnalizacyjny na panelu czołowym symulatora powinien jednoznacznie
wskazywać na aktywny stan jego pracy, tzn. obecność sygnału RF dużej mocy na
22
wyjściu). Wymaga się, aby symulator posiadał minimum dwa kanały wejściowe
realizujące funkcję zatrzymania testu (STOP) lub pauzy (PAUZA),
wykorzystywane do nadzorowania testowanego obiektu. Powinien być
wyposażony w przynajmniej dwa interfejsy komunikacyjne (minimum GPIB i USB)
umożliwiające podłączenie zewnętrznych systemów pomiarowych (np. dla
nadzorowania badanego obiektu) oraz realizację w pełni automatycznych testów
za pośrednictwem sterownika PC z dołączonym oprogramowaniem, stanowiącego
integralną część stanowiska. Oprogramowanie sterująco-dokumentujące,
kompatybilne z Windows XP, VISTA i Windows 7 32- i 64-Bit oraz Windows 8 32- i
64-Bit musi zawierać:
bibliotekę norm z publikacjami podstawowymi oraz normami
przedmiotowymi i branżowymi;
- przygotowane procedury testowe wymagane przez normy IEC/EN 610004-6 Ed.3 i Ed.4;
- procedury kalibracyjne dla badania metodami CDN i klamrą
elektromagnetyczną oraz dla wszystkich innych rodzajów sprzężeń;
- informacje dotyczące ustawienia i konfiguracji testu, właściwego
okablowania, które wyświetlane są użytkownikowi na ekranie monitora w
osobnym oknie;
- funkcje wskazujące użytkownikowi przebieg zmian impedancji w
badanym obwodzie w formie wykresu i tabeli;
- funkcje do definiowania własnych specyficznych procedur testowych;
- funkcję umożliwiającą ręczną kontrolę/analizę EUT poprzez wirtualny
pulpit;
- funkcje do podłączania zewnętrznych systemów pomiarowych poprzez
interfejs IEEE (GPIB);
- sterownik umożliwiający pełną współpracę (tj. automatyczną rejestrację
parametrów mierzonych podczas testu) z oscyloskopem wymienionym w
punkcie 2.3.2 pkt. 4;
- możliwość automatycznego tworzenia raportów w edytowalnym otwartym
formacie RTF;
- możliwość dodania do raportu z badania wszystkich dokonanych
pomiarów, urządzeń zewnętrznych, indywidualnego Logo oraz nagłówka.
-
Minimalne wymagania dla wewnętrznego generatora sygnałowego:
- Zakres częstotliwości: 9kHz-1GHz.
- Wymagane modulacje:
• CW Continuous Wave (sygnał sinusoidalny niezmodulowany);
• AM (wymagania norm branży samochodowej) z modulacją o
częstotliwości 50Hz oraz głębokością 80%;
• AM (wymagania norm branży samochodowej) z modulacją o
częstotliwości 1kHz oraz głębokością 80%;
• AM (urządzenia medyczne) z modulacją o częstotliwości 2Hz oraz
głębokością 80%;
• AM (aplikacje telekomunikacyjne) z modulacją o częstotliwości
400Hz oraz głębokością 80%;
• AM (IEC/EN 61000-4-6) z modulacją o częstotliwości 1kHz oraz
głębokością 80%;
23
•
PM (elementy systemów alarmowych wg IEC/EN 50130-4) z 50%
wypełnieniem i repetycją 1Hz;
• PM (aplikacje wojskowe wg MIL STD 461) z 50% wypełnieniem i
repetycją 1kHz;
• Modulacja AM ze swobodnie regulowaną głębokością modulacji w
zakresie 10% - 95% dla częstotliwości pomiędzy 1Hz a 3kHz;
• Modulacja impulsowa ze swobodnie regulowanym wypełnieniem od
10% do 90%, w zakresach częstotliwości od 1Hz do 1kHz.
Minimalne wymagania dla trójkanałowego miernika mocy (pomiar
mocy padającej, odbitej i dostarczonej do testowanego obwodu):
- dokładność pomiaru w zakresie od 100kHz do 400MHz   0,5dB;
- dokładność pomiaru w zakresie od 9kHz do 1000MHz   1dB;
- wyprowadzenia do pomiaru mocy padającej i odbitej.
Minimalne wymagania dla wzmacniacza mocy:
- wzmacniacz pracujący w klasie A;
- zakres częstotliwości pracy: 10kHz do 400MHz;
- moc wyjściowa: min. 75 W CW;
- impedancja wyjściowa: 50Ω;
- zniekształcenia harmoniczne: < -20dBc przy 1dB kompresji.
2.4.4 Wyposażenie umożliwiające wykonanie badań odporności metodą
iniekcji bezpośredniej (sieci CDN) zgodnie z IEC/EN 61000-4-6
Zestaw powinien obejmować sieć sprzęgająco-odsprzęgającą o parametrach
zgodnych z wymaganiami aktualnej edycji normy IEC/EN 61000-4-6, z
kompletem elementów przejściowych, przewodów, tłumików i adapterów
umożliwiających zarówno prowadzenie badań jak i kalibrację w systemie,
zgodnie z IEC/EN 61000-4-6:
1) Sieć sprzęgająco-odsprzęgająca M1 (CDN-M1)
- zakres częstotliwości: 0,15 - 230 MHz
- sprzężenie do: PE
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 240 VAC, 1000 VDC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 32 A
- port EUT: gniazdo bananowe
2) Uniwersalna sieć sprzęgająco-odsprzęgająca M2/M3 (przełączana)
- zakres częstotliwości: 0,15 - 300 MHz
- sprzężenie do: L, N (M2) lub L, N, PE (M3)
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 240 VAC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 16 A
- port EUT: gniazdo bananowe
3) Sieć sprzęgająco-odsprzęgająca M4 z izolowanym PE
- zakres częstotliwości min.: 0,15 - 230 MHz
- sprzężenie do: L1, L2, L3, PE
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 400 VAC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 32 A
- port EUT: gniazdo bananowe
4) Sieć sprzęgająco-odsprzęgająca M5
- zakres częstotliwości min.: 0,15 - 230 MHz
24
- sprzężenie do: L1, L2, L3, N, PE
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 400 VAC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 32 A
- port EUT: gniazdo bananowe
5)
Sieć
sprzęgająco-odsprzęgająca
AF3
(interfejsy
3-żyłowe
nieekranowane asymetryczne)
- zakres częstotliwości: 0,15 - 300 MHz
- sprzężenie do: L1, L2, L3
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 63 VAC / 100 VDC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 1,5 A
- port EUT: gniazdo bananowe
6) Sieć sprzęgająco-odsprzęgająca S4 (interfejsy 4-żyłowe ekranowane)
- zakres częstotliwości: 0,15 - 230 MHz
- sprzężenie do: ekran
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 63 VAC / 100 VDC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 1 A
- port EUT: USB
7)
Sieć
sprzęgająco-odsprzęgająca
S15
(interfejsy 15-żyłowe
ekranowane)
- zakres częstotliwości: 0,15 - 230 MHz
- sprzężenie do: ekran
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 63 VAC / 100 VDC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 0,25 A
- port EUT: VGA
8)
Sieć
sprzęgająco-odsprzęgająca
T2
(interfejsy
2-żyłowe
nieekranowane symetryczne)
- zakres częstotliwości: 0,15 - 230 MHz
- sprzężenie do: L1, L2
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 63 VAC / 100 VDC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 0,25 A
- port EUT: gniazda bananowe i RJ-11
9)
Sieć
sprzęgająco-odsprzęgająca
T8
(interfejsy
8-żyłowe
nieekranowane symetryczne)
- zakres częstotliwości: 0,15 - 230 MHz
- sprzężenie do: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 63 VAC / 100 VDC
- prąd znamionowy portu badanego: I = max. 1,5 A
- port EUT: gniazdo RJ-45
2.4.5 Wyposażenie umożliwiające wykonanie badań odporności metodą
iniekcji pośredniej za pomocą klamry elektromagnetycznej zgodnie
z IEC/EN 61000-4-6
Zestaw powinien obejmować klamrę elektromagnetyczną do iniekcji sygnału w.cz.
(BCI), sondę prądową do kontroli wartości prądu w.cz., indukowanego w badanym
obwodzie, komplet elementów przejściowych, przewodów, adapterów,
umożliwiających zarówno prowadzenie badań jak i kalibrację w systemie, zgodnie
25
z IEC/EN 61000-4-6, a także ferrytową klamrę absorbcyjną, niezbędną do
odprzęgania urządzeń dołączonych do testowanego obwodu, a nie podlegających
badaniu.
1) Klamra elektromagnetyczna
- zakres częstotliwości pracy: minimum 150 kHz – 1 GHz
- wymagana zdolność do przeniesienia mocy min. 100W CW przez min. 15
minut w trybie sweep, w zakresie częstotliwości 150kHz-80MHz
- wymagana średnica otworu zamkniętego klamry: min. 22mm
przebieg
charakterystyki
tłumienności
umożliwiający
optymalne
wykorzystanie mocy wzmacniacza w dostarczanym symulatorze sygnałów
probierczych, pozwalający na pewne uzyskanie poziomu narażenia
odpowiadającego SEM = 10V zgodnie z IEC/EN 61000-4-6
2) pomiarowa sonda prądowa (cęgi prądowe) do kontroli prądu w.cz. w
badanym obwodzie
- zakres częstotliwości pracy: minimum 10 kHz - 230 MHz
- minimalna średnica otworu przy zamkniętej sondzie: min. 23mm
- napięcie znamionowe portu badanego: U = max. 240 VAC
- dopuszczalna wartość prądu RF(CW) w monitorowanym obwodzie: do 2 A
- maksymalna wartość transformowanej impedancji do monitorowanego
obwodu w zakresie częstotliwości 150 kHz do 230 MHz: 1Ω.
3) odsprzegająca ferytowa klamra absorbcyjna
- typowa klamra absorbcyjna wykorzystywana w badaniach zgodnie z
IEC/EN 61000-4-6, aktywna w zakresie częstotliwości min 0,15-1000MHz.
4) stół pomiarowy
- wykonany z litego drewna stół pomiarowy o wymiarach 2m x 1m x 0,8m.
5) sterownik PC z oprogramowaniem sterująco-dokumentującym o
funkcjonalności opisanej w punkcie 2.3.2 pkt. 5.
2.5 Stanowisko do badania odporności na znormalizowane rodzaje
zaburzeń sinusoidalnych tłumionych (ringwave – zgodnie z
IEC/EN 61000-4-12) i oscylacyjnych tłumionych (damped
oscillatory waves – zgodnie z IEC/EN 61000-4-18) i pole
magnetyczne oscylacyjnie tłumione zgodnie z IEC/EN 61000-410.
Przedmiotem stanowiska ma być kompaktowy symulator w znormalizowanej
obudowie 19”, z wbudowaną 3-fazową siecią sprzęgająco-odsprzęgającą (o
minimalnych parametrach:
 dla AC: 0 – 3x440VAC/32A, 50/60Hz,
26
 dla DC: 0–250V/20A),
a także zdefiniowane w dalszej części niezbędne elementy sprzęgające i
normatywne akcesoria do weryfikacji jego parametrów.
2.5.1 Kompaktowy symulator sygnałów probierczych do badania
odporności
na
znormalizowane
rodzaje
zaburzeń
sinusoidalnych tłumionych i oscylacyjnych tłumionych
Zintegrowany w jednej standardowej obudowie o szerokości 19” symulator
sygnałów probierczych musi zawierać:
1) wbudowany moduł generatora przebiegów sinusoidalnych tłumionych
(ringwave),
2) wbudowany moduł generatora przebiegów oscylacyjnych tłumionych
(dumped oscilatory)
3) wbudowany moduł trójfazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej CDN (o
minimalnych parametrach dla AC: 0 – 3x440V/32A, 50/60Hz, dla DC: 0
– 250 V/20A),
4) wbudowany moduł umożliwiający realizację testów odporności na pole
oscylacyjnie tłumione (zgodnie z IEC/EN 61000-4-10) przy czym w
dostawie wymagane są akcesoria niezbędne do przeprowadzenia takich
badań (tzn. antena ramowa, transformatory prądowe, przewody
połączeniowe).
Wymieniony symulator musi być wyposażony minimum:
 w wyświetlacz informujący o wybranym rodzaju testu i wszystkich
istotnych jego parametrach,
 w zdolność obsługi bezpośrednio z panelu czołowego z
wykorzystaniem własnych klawiszy funkcyjnych i elementów
regulacyjnych;
 w wbudowaną zdolność natychmiastowego uruchomienia testów, z
możliwością płynnej zmiany parametrów sygnału probierczego w trakcie
testu;
 wbudowane, zapisane w pamięci własnej symulatora, normatywne
nastawy testów zgodnych z wymaganiami norm podstawowych IEC/EN
61000-4-10, -12, -18;
 w możliwość zmiany zapisanych w pamięci parametrów normatywnych
na parametry indywidualnie zdefiniowane przez użytkownika i
zachowania ich w pamięci jako procedur użytkownika;
 w dwa wejścia do monitorowania zachowania obiektu badanego,
realizujące możliwość chwilowego przerwania testu (Pauza) lub jego
zatrzymania (Stop);
 wymagane jest aby generator posiadał tylko jedno wyjście dla 100kHz,
1 MHz, 3MHz, 10MHz, 30MHz
 w obwód bezpieczeństwa, którego stan zadziałania powinien
uniemożliwić pojawienie się wysokiego napięcia na wyjściu oraz
spowodować odłączenie zasilania EUT (a nie symulatora);
 w możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej/sygnalizacyjnej;
27
 wbudowany licznik roboczogodzin, wskazujący całkowity czas pracy
oraz całkowity czas badań;
 wbudowany tryb nadzorowania terminów kalibracji jak również odczytu
czasu pracy na koniec roku;
 wyjścia L1, L2, L3, N, PE w postaci wysokonapięciowych, bezpiecznych
gniazd laboratoryjnych, zewnętrzny adapter z typowym gniazdem
zasilania DUT, jednofazowym w standardzie euro i schucko;
 wbudowane interfejsy USB lub optyczny oraz GPIB. Nie dopuszcza się
stosowania konwerterów.
 wbudowane wyjście do wyzwalania oscyloskopu (CRO – Trigger).
1) wbudowany
moduł
generatora
przebiegów
tłumionych (zgodnie z IEC/EN 61000-4-12)
sinusoidalnych
- minimalny zakres nastaw poziomu impulsów napięcia na nieobciążonym
wyjściu: 250V – 6000V ±10 %;
- kształt przebiegu sinusoidalnego tłumionego o częstotliwości 100kHz wg
wymagań normy.
- impedancja wyjściowa: 12 Ohm, 30 Ohm,
- polaryzacja dodatnia, ujemna
- czas powtarzania min. 1s dla 4000V
2) wbudowany moduł generatora przebiegów oscylacyjnych tłumionych
(zgodnie z IEC/EN 61000-4-18)
- minimalny zakres nastaw poziomu impulsów napięcia na nieobciążonym
wyjściu dla przebiegów oscylacyjnych o częstotliwościach 100kHz i 1MHz:
250V – 3000V ±10 %;
- minimalny zakres nastaw poziomu impulsów napięcia na nieobciążonym
wyjściu dla przebiegów oscylacyjnych o częstotliwościach 3MHz, 10MHz i
30MHz: 450V – 4400V ±10%;
- czas narastania sygnału na wyjściu dla przebiegów oscylacyjnych o
częstotliwościach 100kHz i 1MHz: 75ns
- czas narastania sygnału na wyjściu dla przebiegów oscylacyjnych o
częstotliwościach 3MHz, 10MHz i 30MHz: 5ns
- kształt przebiegów oscylacyjnych tłumionych o częstotliwościach 100kHz,
1MHz, 3MHz, 10MHz, 30MHz wg wymagań normy.
- impedancja wyjściowa: 200 Ohm dla 100kHz, 1 MHz,
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm dla 3 MHz, 10 MHz, 30 MHz,
- polaryzacja dodatnia, ujemna
- czas powtarzania dla 100kHz min. 40/s
- czas powtarzania dla 1MHz min. 400/s
- czas powtarzania dla 3MHz, 10MHz, 30MHz min. 5000/s
3) wbudowany moduł trójfazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej
Symulator powinien posiadać zintegrowaną w jego obudowie sieć
sprzęgająco-odsprzęgającą, umożliwiającą podłączenie obiektów badanych
na zgodność z normami IEC/EN 61000-4-12 i IEC/EN 61000-4-18, zasilanych
28
z trójfazowej sieci prądu przemiennego lub prądem stałym, o minimalnych
parametrach:
- AC: 0 – 3x440V/32A, 50/60Hz
- DC: 0 – 250V/20 A;
- realizowane sprzężenia dla testów na zgodność z IEC/EN 61000-4-12:
(wszystkie kombinacje);
- realizowane sprzężenia dla testów na zgodność z IEC/EN 61000-4-18:
(wszystkie kombinacje).
4) wbudowany moduł do badania odporności na pole magnetyczne
oscylacyjne tłumione zgodnie z IEC/EN 61000-4-10
Wbudowany moduł symulatora musi współpracować z anteną ramową
opisaną w punkcie 2.1.2 pkt. 7 i posiadać:
- możliwość wyboru z menu standardowych poziomów badań zgodnych z
IEC/EN 61000-4-10;
możliwość
bezpośredniego
wprowadzania
przez
użytkownika
współczynników korekcji anteny dla badań zgodnych z IEC/EN 61000-4-10.
2.5.2 Akcesoria do stanowiska do badań odporności na znormalizowane
rodzaje zaburzeń sinusoidalnych tłumionych i oscylacyjnych
tłumionych
1)
Sieć sprzęgająco/odprzęgającą do badania
sygnałowych zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-12
odporności
linii
Sieć sprzęgająco/odprzęgającą do badania odporności asymetrycznych lini
sygnałowych zgodna z normami IEC/EN 61000-4-12 powinna umożliwiać
sprzęganie poprzez rezystor 200Ω (wliczając impedancje generatora) jak
również kondensator o wartości 3,3uF.
Wymagana jest sieć sprzęgająca o minimalnej liczbie torów 4 lub więcej. Tor
sygnałowy winien umożliwiać przesyłanie sygnałów o amplitudzie 250V/1A.
2) Zestaw do weryfikacji parametrów symulatora zawierający rezystor
kalibracyjny 100 mΩ oraz 1000 Ω zgodnie z IEC/EN 61000-4-18
3) Mobilny sterownik PC
Mobilny sterownik PC z wyposażeniem sprzętowym i oprogramowaniem
pozwalającym sterować pracą systemu, archiwizować dane pomiarowe,
przygotowywać raporty z pomiarów, przesyłać je poprzez wewnętrzną sieć
komputerową w standardzie Ethernet oraz WI-FI.
Mobilny sterownik PC powinien być wyposażony w kartę pracującą w
standardzie NI GPIB/USB.
4) Stół pomiarowy
Będący przedmiotem stanowiska stół do badań o wymiarach 2m × 1m × 0,8m
wykonany z litego drewna.
29
2.5.3 Oprogramowanie dokumentująco-sterujące do obsługi symulatora
Będące przedmiotem
sterujące musi:
stanowiska
oprogramowanie
dokumentująco-
- udostępniać bibliotekę norm, zawierającą publikacje podstawowe EMC,
normy ogólne, normy przedmiotowe oraz wymagania producentów;
- po wybraniu normy wskazywać wykaz testów do przeprowadzenia, w
zależności od rodzaju badanego przyłącza;
- umożliwiać zmianę parametrów normatywnych testu i zapisywanie
wprowadzonych zmian;
- zapewniać wyświetlanie kształtów impulsów zaburzających wraz ze
wszystkimi niezbędnymi parametrami;
- umożliwiać tworzenie i zapisywanie własnych procedur badawczych,
składających się z pojedynczych testów oraz instrukcji dla badającego;
- umożliwiać podłączenie zewnętrznych urządzeń pomiarowych (np.
oscyloskopów) poprzez interfejs IEEE (GPIB) w celu tworzenia
automatycznych stanowisk i procedur badawczych;
- zawierać sterownik umożliwiający pełną współpracę (tj. automatyczną
rejestrację parametrów mierzonych podczas testu) z oscyloskopem
wymienionym w punkcie 2.3.2 pkt. 4;
- zapewniać możliwość przerwania i pauzy testu w trakcie uruchamiania
procedur badawczych oraz celem wprowadzania komentarza;
- tworzyć raporty z badania w formacie RTF; raport musi mieć możliwość
indywidualnej konfiguracji odpowiedniej dla użytkownika np. poprzez dodanie
loga firmy; w raporcie powinny znaleźć się wszystkie dane dotyczące
przebiegu badania, wyniki z zewnętrznych urządzeń pomiarowych oraz
wprowadzone komentarze, a także graficzne reprezentacje impulsu
zaburzającego wraz z jego parametrami;
- umieszczać w raporcie wszystkie wyniki z wbudowanych i zewnętrznych
urządzeń pomiarowych oraz listę wykorzystanych w badaniu urządzeń;
- być kompatybilne z Windows XP, Vista, Windows 7 32- i 64-Bit.
2.6 Stanowisko do pomiarów emisji harmonicznych prądów oraz
wahania i migotania światła (flickerów) 1 i 3- fazowych urządzeń
elektronicznych i elektrycznych o maksymalnym prądzie
znamionowym 32A zgodnie z IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 610003-3, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12 oraz do badania
odporności na znormalizowane anomalie sieci zasilających AC
1- i 3-fazowych a także DC zgodnie z (IEC/EN 61000-4-13, -14, 17, -18, -28, -29)
System do pomiarów emisji harmonicznych prądów oraz wahania i migotania
światła (flickerów) 1 i 3- fazowych urządzeń elektronicznych i elektrycznych o
prądzie znamionowym od 10mA do 32A zgodnie z IEC/EN 61000-3-2,
IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12 oraz do badania
odporności na znormalizowane anomalie sieci zasilających AC 1- i 3-fazowych
30
a także DC zgodnie z IEC/EN 61000-4-13, -14, -17, -18, -28, -29 powinien
składać się z:
3-fazowego analizatora harmonicznych prądów zasilających oraz
wahania i migotania światła,
sprzętowej impedancji flickerów umożliwiającej pomiary dla urządzeń
zasilanych z sieci 1- i 3-fazowej o prądzie znamionowym do 32A na fazę;
- wielofunkcyjnego 3- fazowego źródła napięcia sinusoidalnie zmiennego o
prądzie znamionowym do 32A na fazę oraz napięcia stałego DC wraz z
możliwościami wykonywania badania odporności zgodnie z normami z
(IEC/EN 61000-4-13, -14, -17, -18, -28, -29).
Cały sprzęt stanowiska do pomiarów emisji harmonicznych oraz wahań i
migotania światła winien być zamontowany w dwóch mobilnych rack’ach z
podziałem: 1-szy zawiera sprzęt badawczo-pomiarowy, 2-gi wielofunkcyjne
źródło napięcia 3-fazowego. Stanowiska powinny posiadać wyłącznik
bezpieczeństwa.
1) Wymagania szczegółowe dla 3-fazowego analizatora harmonicznych
prądów zasilających oraz wahania i migotania światła.
Będący przedmiotem zestawu analizator w zakresie pomiarów harmonicznych
i interharmonicznych prądu powinien spełnić wymagania określone w normie
IEC/EN 61000-4-7, zarówno jej Edycji 1 z 1991 r. jak i Edycji 2 z 2002 r.
Oprogramowanie systemu powinno umożliwić automatyczne przełączenie
ustawień analizatora na zgodność z wymaganiami starszej lub nowszej edycji
normy.
- Wszystkie bloki funkcjonalne analizatora (sterowanie, zapis danych i ich
analiza) muszą być zawarte w jednej obudowie, aby wykluczyć możliwość
popełnienia błędów połączeniowych.
- Liczba kanałów wejściowych: 6 (3 dla pomiarów prądu, 3 dla pomiarów
napięcia). Napięcia i prądy muszą być mierzone w trybie ciągłym w czasie
rzeczywistym (jednoczesny pomiar 3 napięć i 3 prądów) w taki sposób, aby
zapobiec utracie (lukom) lub nadpisaniu danych na znajdującym się wewnątrz
urządzenia nośniku. Nośnik powinien umożliwić zarejestrowanie w czasie
rzeczywistym kompletu danych odpowiadających ciągłemu pomiarowi
prowadzonemu minimum przez 24 godziny, a także ich przechowywanie dla
potrzeb dalszej analizy.
- Zastosowane przetworniki A/D (analogowo-cyfrowe) na wejściu kanałów
pomiarowych: minimum 16 bitowe.
- Zakres napięć mierzonych na wejściach napięciowych minimum od 10V RMS
do 500VRMS.
- Wejścia prądowe: pomiar prądu wyłącznie za pomocą sond prądowych (nie
dopuszcza się rozwiązania z rezystorami bocznikowymi), aby wykluczyć
konieczność przełączania zakresów pomiarowych prądu i w konsekwencji
powstawania luk w zapisie wartości pomiarowych; dostarczone z systemem
sondy prądowe muszą zapewnić możliwość pomiaru urządzeń o prądzie
nominalnym do 16ARMS oraz do 32ARMS na fazę.
31
- Dokładność pomiaru napięcia nie gorsza niż 0,4%, prądu nie gorsza niż
0,8%.
- Zakres częstotliwości sygnałów wejściowych minimum od 15Hz do 3 kHz.
- Pomiar harmonicznych prądów powinien dotyczyć minimum od 1-ej do 50-ej
harmonicznej częstotliwości sieciowej, która powinna być automatycznie
rozpoznana przez system i przyjęta jako odniesienie do przeprowadzenia
wszelkich wymaganych obliczeń. Prąd harmoniczny musi być mierzony tylko
przy odpowiadającym mu napięciu harmonicznym.
- Dokładność synchronizacji częstotliwości próbkowania z przejściem prądu
przez zero nie gorsza niż 0,03%.
- Zastosowany algorytm pomiarowy: FFT z prostokątnym oknem pomiarowym
o szerokości 8, 10, 12 i 16 okresów napięcia sieciowego.
- Analizator powinien być wyposażony w cyfrowy filtr dolnoprzepustowy
pierwszego rzędu o stałej czasowej 1,5 sek. (zgodny z IEC/EN 61000-3-2) z
możliwością jego programowego włączenia bądź wyłączenia.
- Możliwość odczytu mierzonych parametrów elektrycznych: VRMS, IRMS,
VPEAK, IPEAK, dla harmonicznych (od 2-iej do 50-tej) pomiar V, I, P, Q S, dla
mocy pomiar P, Q S, współczynnika mocy, THD(U), THD(I), crest factor (U),
crest factor (I)
- Analizator w zakresie pomiarów wahań i migotania światła (flickerów)
powinien spełnić wymagania określone w normach IEC/EN 61000-3-3 (Ed.1
1994/Ed.1 A1 2001/Ed.1 A2 2005/Ed.2 2008), IEC/EN 61000-3-11 (Ed.1
2000), IEC/EN 61000-4-15 (Ed.1 1997/ Ed.1 A1 2003, Ed.2 2010).
- Jeżeli w systemie pomiarowym jest obecna sprzętowa impedancja flickerów,
to analizator w trybie pomiaru harmonicznego powinien automatycznie
dokonać jej obejścia (zmostkowania), tak aby nie wpływać na parametry
impedancyjne sieci zasilającej.
Dokładność
określenia
parametrów
krótkookresowego
Pst
i
długookresowego Plt współczynnika migotania światła (flickera) nie gorsza niż
5%.
- Dokładność wyznaczenia współczynników dmax, dc, dt nie gorsza niż 0,15%.
Rejestrowane parametry flickerów: Pst i Plt, Vrms, dmax, dc, dt, P50%S,
P10%S, P3%S, P1%S, P0.1%S.
- System powinien posiadać dostępną bibliotekę norm do pomiarów flickerów,
z możliwością jej rozbudowywania przez użytkownika, w szczególności w
zakresie zapisu parametrów dmax, dt oraz dc.
- System powinien posiadać złącze USB do komunikacji.
2) Wymagania szczegółowe dla sprzętowej impedancji flickerów
umożliwiającej pomiary dla urządzeń zasilanych z sieci 1- i 3-fazowej o
prądzie znamionowym do 32A na fazę.
Będąca przedmiotem zestawu normatywna impedancja flickerów powinna
zapewnić minimum dwie przełączane przez system pomiarowy wartości
impedancji sieci, umożliwiające wykonanie pomiarów zgodnie z IEC/EN
61000-3-3 (impedancja Zref) lub IEC/EN 61000-3-11 (impedancja Ztest).
Zastosowane do wykonania impedancji elementy indukcyjne powinny być
wykonane w postaci cewek powietrznych (pozbawionych zjawiska nasycania
się). Dokładność wykonania impedancji nie gorsza niż 3%.
32
- W przypadku, kiedy system pomiarowy pracuje w trybie pomiaru
harmonicznego prądu, powinno automatycznie nastąpić przełączenie
powodujące obejście (zmostkowanie) fizycznej impedancji flickerów.
- Na obudowie urządzenia powinny być umieszczone elementy sygnalizujące
jego aktualny tryb pracy – włączona impedancja Zref, Ztest lub obejście
impedancji.
Do zasilania urządzenia badanego sprzętowa impedancja flickerów powinna
być wyposażona w złącza: 1 x CEE, 3 x gniazda dla 1-fazowych urządzeń
badanych oraz komplet bezpiecznych złącz laboratoryjnych.
Impedancja flikerów powinna być zintegrowana w mobilnym rack’u razem z
analizatorem harmonicznych filerów, aby uniknąć powstania błędu metody
pomiarowej.
3) Wymagane minimalne parametry techniczne wielofunkcyjnego 3fazowego źródła napięcia sinusoidalnie zmiennego oraz napięcia stałego
DC.
Będące przedmiotem zestawu wielofunkcyjne źródło AC i DC musi być w pełni
zgodne z wymaganiami następujących norm i specyfikacji:
 IEC/EN 61000-4-13 Badania odporności na harmoniczne i interharmoniczne
małej częstotliwości w przyłączu prądu przemiennego łącznie z sygnałami
przesyłanymi w sieciach zasilających,
 IEC/EN 61000-4-14 Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na
wahania napięcia,
 IEC/EN 61000-4-28 Badanie odporności na zmiany częstotliwości w sieci
zasilającej,
 IEC/EN 61000-4-17 Badania odporności na tętnienia na przyłączu zasilania
prądem stałym,
 IEC/EN 61000-4-28 Badania odporności na asymetrię,

IEC/EN 61000-4-29 Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy
i zmiany napięcia na przyłączu zasilania prądu stałego.
Minimalna moc wyjściowa AC min. 30 kVA/ DC min. 36kW.
Wszystkie parametry źródła muszą być możliwe do ustawienia bezpośrednio
ręcznie oraz za pomocą zewnętrznego sterownika PC z dołączonym
oprogramowaniem sterującym systemem. Wymagane parametry źródła:
-
napięcie wyjściowe regulowane w zakresie minimum dla AC od 0 V do 300V LN, oraz dla DC od 0 do +/- 425V
pasmo częstotliwości napięcia wyjściowego na wyjściu min. od 0 Hz do 5kHz,
całkowita zawartość harmonicznych mniejsza niż 0,5%,
stabilność napięcia wyjściowego lepsza niż 0,1%,
stabilność częstotliwości minimum 100ppm,
maks. znamionowy prąd wyjściowy ciągły minimum 32A RMS na każdą fazę dla
częstotliwości 50Hz i 60Hz,
maks. znamionowy prąd wyjściowy rozruchowy dla 3 s trwania minimum 66
ARMS
szczytowy prąd rozruchowy (ang. repetitive peak current) minimum 250A.
33
Źródło musi mieć możliwość automatycznego kompensowania spadku napięcia
na impedancji doprowadzeń pomiędzy źródłem a dołączonym układem 3-fazowej
fizycznej impedancji flickerów, jakie wystąpić może przy testowaniu urządzeń o
dużych poborach prądu.
Źródło musi posiadać aktywne układy zabezpieczenia chroniące go przed
uszkodzeniem, reagujące na przeciążenia (zwarcie, przekroczenie wartości prądu,
spadek napięcia wyjściowego) oraz przekroczenie dopuszczalnej temperatury (ang.
overcurrent, overvoltage, overtemperature).
Źródło musi posiadać wbudowany generator arbitralny umożliwiający tworzenie
własnych przebiegów zarówno z predefiniowanych typowych segmentów oraz z
plików takich jak arkusze kalkulacyjne xls oraz rejestratorów jakości energii CSV.
Źródło musi posiadać zaimplementowane sprzętowe i software rozwiązanie do
weryfikacji parametrów zgodnie z normą IEC 61000-4-13 składające sie minimum z 6
kanałowego systemu pomiarowego (3 dla pomiaru napięcia i 3 dla pomiaru prądu
każdej fazy) o rozdzielczości minimum 16 Bitów i zakresie pomiarowym od DC do
100kHz i próbkowaniu min. 200KS/s z dokładnością poniżej 0,5% zakresu
pomiarowego.
Źródło powinno być zabudowane w jednej zwartej ruchomej obudowie typu Rack,
mieszczącej wewnątrz wszystkie niezbędne połączenia, układy pomiarowe oraz
wyposażonej w wyłącznik główny oraz oddzielny wyłącznik awaryjny. Wymaga się,
aby stanowisko było wyposażone w następujące złącza komunikacyjne: GPIB,
Ethernet, USB.
4) Oprogramowanie dokumentująco – sterujące
Będące elementem zestawu oprogramowanie stanowiące integralną część
systemu musi obsługiwać cały system pomiarowy we wszystkich trybach
pracy, składający się ze źródła napięcia sinusoidalnie zmiennego, analizatora
harmonicznych i flickerów, sprzętowej impedancji flickerów.
- Oprogramowanie musi dokonywać pomiaru i analizować wszystkie 3 fazy
urządzenia trójfazowego jednocześnie (a nie kolejno jedno po drugim).
- Oprogramowanie powinno zapewniać realizację zautomatyzowanych
procedur pomiarowych zgodnie z normami IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 610003-12, IEC/EN 61000-3-3 i IEC/EN 61000-3-11.
- Oprogramowanie powinno dopuszczać po zakończeniu testu możliwość
zmiany klasy przypisanej badanemu urządzeniu (A150, A200, B, C lub D).
- Pomiar flickerów musi umożliwiać dokumentowanie napięcia wyjściowego
oraz graficznego obrazowania chwilowej wartości flickera (PF5), a także
przewidywać analizę i zobrazowanie graficzne wartości d(t), dc, PF5 i RMS za
pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel.
- Oprogramowanie musi zapewniać pomiar i zapis w czasie rzeczywistym
prądów i napięć źródła zasilającego bez wstępnej obróbki danych.
- Oprogramowanie musi umożliwiać badanie urządzeń oświetleniowych o
mocy poniżej 25W z analizą kryterium kształtu i warunku mocy.
- Po zakończeniu pomiarów musi być dostępny przebieg czasowy każdej
harmonicznej, a dodatkowo także każdego oddzielnego okna czasowego, co
umożliwi dokładne przeanalizowanie i określenie punktu czasowego, w którym
badane urządzenie wykracza poza poziom dopuszczalny.
34
- Wyniki badania powinny być wyświetlane automatycznie, a oprogramowanie
powinno umożliwić wprowadzenie danych pomocniczych dotyczących
urządzenia badanego, miejsca przeprowadzenia badań i identyfikację
personelu wykonującego badanie.
- oprogramowanie powinno umożliwiać wygenerowanie raportu z badań
zawierającego wszystkie istotne dane wymagane w standardach IEC/EN
61000-3-2 i IEC/EN 61000-3-12.
- oprogramowanie w zakresie badania odporności powinno posiadać
wbudowaną bibliotekę norm, która zawiera normy produktowe oraz
podstawowe;
- oprogramowanie powinno posiadać wymagane normą IEC/EN 61000-4-13
algorytmy decyzyjne o strukturze „Flowchart”,
- umożliwiać tworzenie własnych procedur testujących;
- umożliwiać tworzenie indywidualnych przebiegów napięcia;
- umożliwiać poprzez interfejs IEEE włączanie do procesu pomiarowego
zewnętrznych urządzeń pomiarowych,
- umożliwiać tworzenie procedur testowych (składających się z oddzielnych
testów) oraz ich pełne odtwarzanie, a także swobodny wybór pojedynczych
testów wchodzących w skład procedury testowej;
- umożliwiać generowanie dowolnych przebiegów napięcia:
a) poprzez składanie z predefiniowanych segmentów,
b) poprzez równania matematyczne,
c) z pomiarów zarejestrowanych oscyloskopem,
d) na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego,
- musi umożliwiać indywidualne modyfikacje utworzonych w powyższy sposób
przebiegów napięcia, jak również indywidualne dopasowanie przebiegów
wymaganych przez normę z uwzględnieniem maksymalnych parametrów
wbudowanego źródła napięcia AC/DC;
- generować automatycznie po zakończeniu badania raport, który musi
posiadać możliwość dopasowania do specyficznej własnej (użytkownika)
struktury dokumentów;
- Oprogramowanie powinno współpracować i być zgodne z systemami
Windows XP i Vista, Windows 7 32- i 64-Bit.
35
2.7 Stanowisko przeznaczone do pomiarów emisji zaburzeń
elektromagnetycznych promieniowanych z odległości 5 m i 3 m
od obiektu mierzonego oraz badań odporności na pole
elektromagnetyczne.
2.7.1 Zestaw aparatury do pomiaru przewodzonych i promieniowanych
emisji
elektromagnetycznych
urządzeń
elektrycznych
i
elektronicznych w zakresie częstotliwości do 18GHz.
Stanowisko powinno się składać z kompletnego systemu do pomiaru emisji
zaburzeń elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości do 18GHz. Głównym
zastosowaniem systemu jest sprawdzenie czy określone urządzenie utrzymuje
poziom własnych emisji elektromagnetycznych w określonym dla niego limicie a
tym samym czy nie będzie zaburzać pracy innych urządzeń sąsiednich.
Stanowisko powinno zawierać wymienione urządzenia i spełniać wszystkie
wyszczególnione parametry techniczne.
2.7.1.1 Komora bezodbiciowa SAC pracująca
częstotliwości od 10 kHz do 18 GHz
w
zakresie
Do prowadzenia badań niezbędne jest posiadanie komory bezodbiciowej typu
SAC, pracującej w zakresie od 10 kHz do 18 GHz, przeznaczonej do pomiarów
emisji zaburzeń promieniowanych z odległości 5 m i 3 m od obiektu mierzonego
oraz badań odporności na pole elektromagnetyczne, a także dwóch integralnie z
nią połączonych kabin ekranowanych. Jedno pomieszczenie kontrolnopomiarowe CR (z ang. Control-Room), oraz pomieszczenie AR (z ang. AmplifierRoom) wzmacniaczy mocy w.cz.
W zakresie instalacji komór dostawca będzie zobowiązany do właściwego
przygotowania powierzchni posadzki pod komorami, a także do zabezpieczenia
dna komory przed ewentualną wilgocią (poprzez wykonanie odpowiedniej izolacji
przeciwwilgociowej).
Dopuszcza się wyłącznie wykonanie komory w technologii opartej o panele z
blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, ze wszystkimi otworami
technologicznymi przygotowanymi przed procesem cynkowania (nie dopuszcza
się rozwiązania opartego o technologię tzw. panelu „kanapkowego”). Tłumienność
ekranu dla pomieszczenia kontrolno-pomiarowego CR oraz dla pomieszczenia
wzmacniaczy AR powinna być nie gorsza niż określona w punkcie 4.2 normy EN
50147-1 dla pomieszczeń ekranowanych wysokiej jakości, natomiast dla komory
SAC wymaga się tłumienności ekranu nie mniejszej niż 100 dB dla pola
elektrycznego w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 18 GHz oraz minimum 80
dB tłumienia dla pola magnetycznego dla najniższych częstotliwości (10 kHz).
Komora SAC ma mieć ściany i sufit wyłożone materiałem pochłaniającym w
technologii hybrydowej (ferryty + absorbery czynne objętościowo), przy czym
muszą być one zainstalowane w sposób umożliwiający ich łatwy i nieniszczący
wielokrotny montaż i demontaż. Nie dopuszcza się naklejania ferrytów i
36
absorberów, oraz stosowania tzw. rzepów. Zamawiający nie dopuszcza
stosowania zestawów (paneli) złożonych z trwale połączonych płytek ferrytowych.
Absorbery powinny być przykryte osłonami rozjaśniającymi i chroniącymi je przed
uszkodzeniem. Maksymalny odstęp między ułożonymi absorberami ferrytowymi
winien wynosić nie więcej niż 0,1mm, tak aby uniknąć w przyszłości
samoczynnego pękania absorberów pod wpływem ciężaru własnego w całym
przewidywanym okresie użytkowania komory.
Komora powinna być zaopatrzona w zestaw absorberów podłogowych,
zdejmowanych będących wyposażeniem stanowiska do pomiarów emisji
promieniowanej powyżej 1GHz jak zdefiniowano to w najnowszym wydaniu normy
EN 55022 oraz w zestaw absorberów podłogowych, zdejmowanych będących
wyposażeniem stanowiska do badania odporności tak jak zdefiniowano to w
najnowszym wydaniu normy EN 61000-4-3.
Podłogi podniesione w pomieszczeniach SAC, CR, i AR mają być na poziomie
progu drzwi do tych pomieszczeń. Dostawca komór zobowiązany jest do
podłączenia dostarczonych komór do istniejącej instalacji wentylacyjnej.
Dopuszcza się, aby Dostawca dokonał w miarę potrzeb niezbędnych przeróbek
instalacji umożliwiających zrealizowanie takiego podłączenia. Dostawca
zobowiązany jest również do zabezpieczenia dachu komory SAC przed
ewentualnym skapywaniem wody bezpośrednio na metalowy dach komór, w
wyniku skraplania się pary wodnej lub też w przypadku wystąpienia zdarzenia
awaryjnego, np. przeciekania dachu budynku. W pozostałych komorach tj. CR, i
AR wystarczającym zabezpieczeniem przed wilgocią może być uszczelnienie
połączeń paneli sufitowych odpowiednią masą zapobiegającą wnikaniu wilgoci,
ale nie powodującą korozji paneli.
Komora SAC winna zawierać także:
- wewnętrzne instalacje elektryczne i system detekcji dymu,
- stosowne do potrzeb okablowanie sygnałowe,
- oświetlenie główne i awaryjne,
- zestaw paneli przejściowych,
- wewnętrzne przyłącza mediów niezbędnych do niektórych typów prowadzonych
badań (doprowadzenie wody, sprężonego powietrza, odprowadzenie ścieków i
spalin),
- zdalnie sterowany maszt antenowy ze sterownikiem oraz zestawem mocowań
dla anten,
- system audio-wideo monitoringu badanych obiektów podczas badań w
zamkniętej komorze (obejmujący minimum dwie kamery, z których jedna jest
zainstalowana na stałe, a druga mobilna na ruchomym statywie, zawierająca
mikrofon i posiadająca funkcjonalność interkomu),
- stół obrotowy do umiejscowienia badanego urządzenia o średnicy minimum 3 m
i nośności minimum 3000 kg ze sterownikiem,
- jeden stół wykonany z materiału dielektrycznego (nie wprowadzającego zmian
pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym) do ustawienia badanych
obiektów na stole obrotowym,
- pokrycie podłogi w pomieszczeniach antyelektrostatyczną wykładziną PCV.
Cała zmontowana komora SAC winna być uruchomiona i przygotowana do
instalacji aparatury pomiarowej w pełnym zakresie przewidzianym w projekcie
laboratorium. Pomieszczenia CR i AR mają być wyposażone w kompletną
instalację elektryczną, sygnałową i oświetleniową, a także w przepusty sygnałowe
37
z towarzyszącym okablowaniem zdefiniowane w punkcie 2.7.1.5. Wnętrza tych
pomieszczeń należy wykończyć estetycznymi wykładzinami podłogowymi, i
ściennymi wykonanymi w technologii nie zawierającej gipsu. Pomieszczenie AR
należy izolować akustycznie od pomieszczeń CR.
Z uwagi na rozmiar budynku zewnętrzne wymiary komory SAC, łącznie z
konstrukcją nośną, nie mogą przekroczyć wymiarów liniowych 24m x 12 m x 7,5m
(długość-szerokość-wysokość), przy czym wysokość komór podana jest od
poziomu zerowego podłogi.
2.7.1.2 Specyfikacja techniczna dla komory SAC
Komora SAC musi posiadać parametry techniczne odpowiadające wszystkim
wymaganiom zawartym w niniejszym opisie, a także cechować się parametrami
określonymi w standardach technicznych wynikających z obowiązujących
dyrektyw europejskich, przenoszących europejskie normy zharmonizowane, ze
szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy 2004/108/WE, odnoszącej się do
kompatybilności elektromagnetycznej. W szczególności jej parametry muszą
zapewnić zgodny z wymaganiami najnowszych edycji norm zharmonizowanych
EN 55011, EN 55022, EN 55014-1, EN 55015 pomiar emisji zaburzeń
elektromagnetycznych promieniowanych (pomiar z odległości 5 m i 3 m),
obejmujący pełny zakres częstotliwości objętych regulacjami przewidzianymi w
w/w normach, tzn. od 30 MHz do 18 GHz. Złącza stosowane w torach RF
powinny być stosownie dobrane do częstotliwości pracy.
Parametry komory muszą także być zgodne z wymaganiami standardów DO
160F i MIL STD 461E (metoda RE102) dla pomiaru poziomu emisji zaburzeń
elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości do 18 GHz,
wytwarzanych przez urządzenia lub zestawy urządzeń oraz dołączone do tych
urządzeń kable. Dlatego w komorze SAC musi być przewidziane miejsce
podłączenia do ściany dielektrycznego stołu pomiarowego o wymiarach
5,00mx1,00mx0,80m (dł. - szer. - wys.) z przewodzącym blatem (złożonego z
dwóch oddzielnych stołów o długości 2,5 m każdy, z blatami umożliwiającymi
połączenie ich razem w jedno stanowisko z zachowaniem ciągłości płyty
stanowiącej ziemię odniesienia), a także ustawienia standardowej ławy
pomiarowej do pomiaru mocy zaburzeń zgodnie z EN 55014-1.
Założone maksymalne rozmiary liniowe badanych obiektów, przewidziane do
rozmieszczenia na stole obrotowym w komorze SAC, będą mieściły się w
obszarze:
a) dla pomiarów z odległości d = 5 m: opisanym walcem o średnicy 3m i
wysokości 2,0 m,
b) dla pomiarów z odległości d = 3 m: opisanych walcem o średnicy 3m i
wysokości 2,0 m, a ich masa nie będzie przekraczać 3000 kg.
Komora SAC musi spełniać wymagania dotyczące prowadzenia badań
odporności urządzeń na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych
zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej normy podstawowej EN 61000-4-3, a
także z wymaganiami określonymi w normach dla badań podzespołów
elektrycznych
i
elektronicznych
osprzętu
pokładowego
(lotniczego,
samochodowego) oraz urządzeń medycznych.
38
W szczególności jej parametry muszą zapewnić, dla stanowiska badawczego
usytuowanego w obszarze stołu obrotowego:
 uzyskanie jednorodności pola zmierzonej zgodnie z normą EN 61000-4-3
w płaszczyźnie pomiarowej 1,5m x 1,5m (z tolerancją -0dB ÷ + 6dB),
 dla 100% punktów pomiarowych w zakresie częstotliwości 26MHz – 1GHz,
 dla 75% punktów pomiarowych w zakresie częstotliwości 1GHz – 18GHz.
Komora winna być wyposażona w niezależny system do pomiaru sVWSR
zgodnie z wytycznymi CISPR 16-1-4 dla walidacji komory powyżej 1 GHz składający
się z dwóch anten pomiarowych indywidualnie kalibrowanych (1-6 GHz oraz 618GHz), masztów i oprogramowania sterującego. Zestaw winien umożliwiać
Zamawiającemu w przyszłości na weryfikację sVWSR.
2.7.1.3 Szczegółowe wymagania dla komory SAC
Absorbery
Komora SAC ma mieć wszystkie ściany i sufit wyłożone materiałem
pochłaniającym w technologii hybrydowej (ferryty + absorbery czynne
objętościowo), przy czym muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający ich
łatwy i nieniszczący wielokrotny montaż i demontaż. Niedopuszczalne jest ich
naklejanie i stosowanie tzw. rzepów. Absorbery powinny być przykryte osłonami
rozjaśniającymi i chroniącymi je przed uszkodzeniem. Absorbery powinny być
trudnopalne i spełniać odpowiednie normy w tym zakresie, a co najmniej: DIN
4102 Class B2 lub NF P92-501 Class M2 NRL 8093 Tests 1, 2 & 3.
Podłoga wewnątrz komory SAC
Podłoga komory SAC ma być metalowa, a jej nośność od bramy do stołu
obrotowego, w strefie o szerokości blatu stołu plus 1 m z każdej jego strony,
winna wynosić nie mniej niż 3000 kg/m2, zaś nośność pozostałego obszaru
podłogi komory 500 kg/m2. Wykończeniem podłogi powinna być
antyelektrostatyczna wykładzina PCV, posiadająca atest w tym zakresie.
Wszelkie okablowania mają być prowadzone w odpowiednich duktach pod
podłogą podniesioną, przy czym dukty muszą umożliwić przynajmniej dwukrotne
zwiększenie objętości okablowania (w duktach Dostawca powinien pozostawić
piloty do przeciągnięcia w przyszłości dodatkowych kabli). Kable sygnałowe i
elektryczne muszą być prowadzone w oddzielnych duktach. Dla obszaru podłogi
pomiędzy masztem antenowym a stołem obrotowym muszą być dostarczone
moduły absorberów przenośnych (złożonych z ferrytów i absorberów
piramidalnych) dla takiej powierzchni podłogi, pokrycie której zapewni osiągnięcie
wymaganych parametrów dotyczących jednorodności pola (FU) zmierzonych w
zakresie częstotliwości 80 MHz – 18 GHz z odległości 3m zgodnie z EN 61000-43 oraz zmierzonych zgodnie z aktualnym wydaniem normy CISPR 16-1-4
współczynników:
 NSA, w zakresie częstotliwości 30 MHz – 1 GHz, zmierzonych z odległości
pomiarowych 3m i 5m,
 sVSWR, w zakresie częstotliwości 1 GHz – 18 GHz, zmierzonych z
odległości pomiarowej 3m.
39
Absorbery przenośne powinny być umieszczone na konstrukcji zapewniającej
sztywność w czasie ich przenoszenia i mobilność przy ich układaniu. Z uwagi na
ilość i wagę płyt z absorberami podłogowymi Dostawca powinien dostarczyć
wózek do ich przewożenia.
Brama główna i drzwi obsługi do komory SAC
Komora SAC musi być wyposażona w:
 drzwi wejściowe dla personelu o wymiarach w świetle co najmniej 1 m × 2
m. Drzwi mają być jednoskrzydłowe uchylne otwierane w kierunku na
zewnątrz komory, ze wspomaganiem pneumatycznym. Drzwi muszą dać
się otworzyć zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz komory. Powierzchnia
drzwi od wewnątrz komory ma być wyłożona absorberami hybrydowymi,
tzn. warstwą absorbera ferrytowego pokrytego absorberami piramidalnymi.
Konstrukcja drzwi musi zapewniać maksymalnie długi okres eksploatacji
drzwi i uszczelek,
 bramę główną do wprowadzania obiektu badanego (EUT) o wymiarach w
świetle co najmniej 3 m × 3 m, które będą zainstalowane na wprost bramy
wjazdowej do budynku i umożliwiające wprowadzanie obiektu badanego
do komory. Otwieranie bramy powinno być w pełni zautomatyzowane z
napędem elektrycznym zapewniającym najpierw wysunięcie równoległe
drzwi do przodu, a następnie odsuniecie ich na bok. Brama ma być
wyposażona w automatycznie opuszczany i podnoszony podest
zapewniający bezprogowy dostęp do komory ze strefy dostaw budynku
obiektów o wadze do 3000 kg.
Konstrukcja drzwi oraz bramy powinny zapewnić zgodny z wymogami gwarancji
czasookres ich użytkowania, przy zachowaniu wymaganych parametrów
elektrycznych, tj. tłumienia składowych elektrycznej i magnetycznej pola
elektromagnetycznego, określonych w wymaganiach dla całej komory. Dostawca
w okresie 5 lat powinien zapewnić konserwację drzwi. Brama i drzwi winny być
wyposażone w wyłączniki krańcowe. Przewody od wyłączników krańcowych
winny być doprowadzone do pomieszczenia AR celem ich późniejszego
zintegrowania z systemem wyłączania mocy RF przy naruszeniu któregokolwiek
wejścia do komory SAC.
Stół obrotowy
Komora powinna być wyposażona w stół obrotowy z blatem wykonanym ze stali
nierdzewnej z uzbrojeniem technicznym umożliwiającym jego zdalne sterowanie
za pomocą sterownika.
Wymagane minimalne parametry stołu obrotowego:
- średnica stołu co najmniej 3,0 m,
- nośność stołu co najmniej 3 000 kg,
- kąt obrotu ± 200° z zachowaniem ciągłości połączenia z ziemią odniesienia,
- dokładność pozycjonowania ±1°,
- prędkość obrotowa w zakresie 0,5 do 1,5 obr/min,
- napęd elektryczny,
- zdalne sterowanie optoelektryczne.
Maszt antenowy ze sterownikiem
40
Komora powinna być wyposażona w maszt antenowy ze sterowanym elektrycznie
napędem umożliwiającym przesuw anteny w pionie oraz zmianę jej polaryzacji.
Maszt musi być wyposażony w adaptery umożliwiające zamocowanie anten.
Wykonawca powinien dostarczyć sterownik stołu i masztu wraz z niezbędnymi
przewodami i oprogramowaniem, jeżeli takie występuje. Sterowanie stołu i
masztu powinno zapewniać automatyzację pomiarów.
Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów masztu:
- automatyczna zmiana wysokości położenia anteny: od 1 m do 4 m,
- nośność masztu: do 10 kg,
- głowice dopasowujące do montażu anten,
- szybkość pozycjonowania: ok. 2- 13 cm/s
- dokładność pozycjonowania: ± 1 cm,
- automatyczna zmiana polaryzacji 0° / 90°,
- napęd elektryczny przesuwu i polaryzacji anteny,
- zdalne sterowanie poprzez światłowód.
Wymagania dotyczące sterownika stołu obrotowego i masztu
Sterownik minimum 4-kanałowy, umożliwiający pracę w trybach ręcznym,
półautomatycznym i automatycznym, wyposażony w:
- interfejs komunikacyjny IEEE488, umożliwiający m.in. podłączenie sterownika
do odbiorników pomiarowych,
- światłowodowe interfejsy sterujące,
- ekran informujący o trybie pracy, aktualnych nastawach, wprowadzanych
parametrach pomiarowych.
Dostawca wraz ze sterownikiem musi dołączyć wymagane okablowanie, w tym
światłowodowe,
zapewniające
realizację
pomiarów
emisji
zaburzeń
promieniowanych oraz mocy zaburzeń.
System wideo- i audio-monitoringu wewnątrz komory
Komora winna być wyposażona w system wizualizacji przestrzeni pomiarowej
CCTV, złożony z minimum dwóch cyfrowych kolorowych kamer TV, cechujących
się bardzo niską emisją zaburzeń elektromagnetycznych w paśmie do 18 GHz i
odpornych na pole o natężeniu minimum 200V/m w takim samym zakresie
częstotliwości. Jedna z kamer powinna być zamocowana na ścianie komory SAC
w miejscu umożliwiającym obserwację badanych obiektów rozmieszczonych na
obrotowym stole pomiarowym. Druga kamera, zintegrowana z systemem
audiomonitoringu, powinna być umieszczona na przenośnym dielektrycznym
statywie o regulowanej wysokości i umożliwiać obserwację obiektów
umieszczonych w dowolnym obszarze komory SAC (np. przy stanowisku do
badań wg MIL STD, DO 160 lub przy ławie pomiarowej). Wszystkie najważniejsze
funkcje obu kamer, takie jak zbliżenia (zoom), nastawianie ostrości (focus) i obrót
w obu płaszczyznach (pan/tilt) muszą być sterowane zdalnie z pomieszczenia
kontrolno-pomiarowego. Kamery muszą być osadzone na obrotowych głowicach i
posiadać funkcję automatycznego ustawiania balansu bieli, przesłony i ostrości
po zmianie pozycji ustawienia kamery oraz pracować poprawnie przy oświetleniu
obiektu rzędu 2 lx. Kamery powinny pracować w systemie PAL z rozdzielczością
min. 460 linii poziomych. Wymaga się, aby minimalny zakres pełnej regulacji
zbliżenia (optical and digital zoom) był nie mniejszy niż 300 razy, w tym zbliżenie
optyczne (optical zoom) nie mniejsze niż 26 razy. Kamery systemu CCTV
41
powinny pracować w systemie przetwarzania cyfrowego (ang. Digital Processing),
obejmującego sterowanie, podgląd i rejestrację obrazu, kompatybilnego z
powszechnie wykorzystywaną technologią sieciową IP.
System audio-monitoringu powinien także cechować się bardzo niską emisją
zaburzeń elektromagnetycznych w paśmie do 18 GHz i odpornością na pole o
natężeniu minimum 200V/m w takim samym zakresie częstotliwości. System ten
musi być wyposażony w automatyczną regulację wzmocnienia zapewniającą stały
poziom głośności, niezależnie od odległości i poziomu źródła dźwięku. Kontroler
systemu audio powinien umożliwiać obsługę dwukierunkową, tzn. posiadać także
funkcjonalność interkomu, umożliwiającego porozumiewanie się z pomieszczenia
kontrolno-pomiarowego z obsługą przebywającą w tym czasie wewnątrz komory
SAC. Dostawa systemu wideo- i audio-monitoringu musi obejmować kompletne
systemy wraz systemem komputerowym do kontroli obu kamer oraz rejestracji
obrazu (nagrywanie uruchamiane ręcznie oraz automatycznie przez programowe
porównywanie obrazów) z niezbędnym oprogramowaniem.
Stół pomiarowy
Stół dielektryczny bez elementów metalowych (nie wprowadzający zmian pola
elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym), ze stopami umożliwiającymi
ustawienie na stole obrotowym, do rozmieszczenia elementów EUT podczas
pomiarów emisji i badań odporności, o wymiarach:
• długość 160 cm
• szerokość 100 cm
• wysokość 80 cm
i nośności minimum 150 kg.
Wykonanie stołu powinno umożliwiać swobodny obrót EUT i jego okablowania
podczas testów.
Panele przejściowe
Komora winna być wyposażona w przyłącza elektryczne i sygnałowe oraz
urządzenia i przepusty do podłączenia doprowadzenia i odprowadzenia wody,
doprowadzenia sprężonego powietrza, a także odprowadzenia spalin.
Oświetlenie
Komora powinna być wyposażona w oświetlenie o natężeniu 300 lx nad stołem
pomiarowym i 100lx w pozostałym obszarze komory. Zamawiający dopuszcza
rozwiązanie techniczne systemu oświetlenia komory SAC, które minimalizuje
czynności obsługowe przy utrzymaniu jego ciągłości pracy – lampy halogenowe z
wyciągarkami elektrycznymi, umożliwiającymi spuszczenie lampy celem wymiany
żarówki. Przyjęty system oświetlenia komory nie może być źródłem emisji
zaburzeń elektromagnetycznych, które mogłyby zakłócić pomiary emisji
promieniowanych w komorze SAC. Oświetlenie główne w komorze SAC powinno
się włączać/wyłączać minimum w dwóch miejscach na zewnątrz komory tj.: przy
bramie głównej oraz przy drzwiach dla obsługi. Przy wyłącznikach powinna być
sygnalizacja stanu oświetlenia wewnątrz komory SAC.
Systemy bezpieczeństwa i system przeciwpożarowy
W komorze SAC nad drzwiami wejściowymi dla personelu należy od strony
zewnętrznej zainstalować lampę informującą o trwających wewnątrz komory
pomiarach, natomiast od strony wewnętrznej lampę wskazującą wyjście
42
ewakuacyjne. Lampa wskazująca wyjście ewakuacyjne ma zapewnić oświetlenie
drogi ewakuacyjnej przez minimum 15 minut po awarii zasilania oświetlenia w
komorze, przy czym jej system doładowywania wewnętrznego akumulatora nie
powinien być źródłem emisji zaburzeń elektromagnetycznych, które mogłyby
zakłócić pomiary emisji promieniowanych w komorze SAC.
Drzwi główne do komory SAC oraz drzwi personelu muszą być wyposażone w
wyłączniki krańcowe, z których przewody muszą być doprowadzone do
pomieszczenia wzmacniaczy AR, celem ich późniejszego zintegrowania z
systemem wyłączania mocy w.cz. na wzmacniaczach przy naruszeniu
któregokolwiek wejścia do komory SAC.
W komorze SAC i pomieszczeniu AR musi być zainstalowany system detekcji
dymu, który dołączony zostanie do istniejącego w budynku systemu sygnalizacji
pożaru.
Do komory SAC pod podłogą obok stołu pomiarowego ma być doprowadzona
instalacja wody zimnej oraz odprowadzenie ścieków. W związku z
niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą woda dla trwałości komory, instalacja
wodna powinna być tak zaprojektowana, aby minimalizować możliwość zalania
komory zarówno w wyniku awarii urządzeń jak również błędu ludzkiego. Dlatego
rura wodna do panelu podłogowego koło stołu obrotowego powinna być
doprowadzona od ściany komory w technologii rura w rurze z zamontowanym
czujnikiem wilgotności, który będzie w stanie wykryć następujące zdarzenia: rura
wodna w komorze uległa uszkodzeniu, nastąpiło rozszczelnienie podłączenia
urządzenia badanego do instalacji wodnej, przepompownia nie odbiera ścieków.
Na podstawie wskazań czujnika wilgotności powinno nastąpić zamknięcie
elektrozaworu na rurze doprowadzającej zimną wodę do komory, nawet w
sytuacji gdy nastąpi zanik zasilania. Zamknięcie elektrozaworu powinno również
nastąpić automatycznie w przypadku zaniku zasilania przepompowni. Sygnał o
awarii instalacji wodnej musi być doprowadzony do pomieszczenia pomiarowego
CR. Dodatkowo na rurze powinien być zainstalowany zawór mechaniczny,
odcinający dopływ wody do komory. Zawór powinien być umieszczony w
skrzynce zamykanej na klucz celem ograniczenia dostępu do niego osobom
trzecim. Otwarcie drzwiczek skrzynki powinno być sygnalizowane w
pomieszczeniu CR, lub przy jego wejściu lampą ostrzegawczą. Wielkość samej
skrzynki powinna być tak dobrana, a zawór tak zamontowany, aby jego otwarcie
wymuszało pozostawienie otwartych drzwiczek skrzynki.
Układ zaworów mechanicznych powinien umożliwić opróżnienie z wody do
kanalizacji ściekowej całego odcinka rury znajdującego się w komorze.
Stanowisko do przechowywania absorberów i ferrytów
Dodatkowo na zewnątrz komory powinno zostać przygotowane stanowisko
(szafa z odpowiednio dobranymi półkami) do przechowywania absorberów i
ferrytów podłogowych. Stanowisko musi zapewnić łatwość w dostępności
podczas przenoszenia i bezpieczeństwo składowania w trakcie, gdy w komorze
będą prowadzone pomiary emisji.
2.7.1.4 Filtry wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej
komory SAC
43
Instalacja elektryczna do zasilania uzbrojenia technicznego komory SAC (stół
obrotowy, ława pomiarowa, maszt antenowy, oświetlenie, oświetlenie awaryjne,
etc.) musi być doprowadzona bezwzględnie za pośrednictwem filtrów
przeciwzakłóceniowych
oddzielnych
względem
instalacji
elektrycznej
przeznaczonej do zasilania obiektów badanych (EUT). Wymaga się, aby
tłumienność tych filtrów w zakresie częstotliwości od 14 kHz do 18 GHz była
powyżej 100 dB. Wykonawca powinien skalkulować obciążalność wymaganych
do tego celu filtrów uwzględniając w/w elementy uzbrojenia technicznego komory,
jak również zapotrzebowanie na moc niezbędną do zasilenia wzmacniaczy mocy
RF.
Do zasilania urządzeń badanych (EUT) w komorze SAC należy zastosować
następujący układ filtrów:
 jeden filtr 4×32A, 440VAC, o tłumienności powyżej 100dB w zakresie
częstotliwości od 14 kHz do 18 GHz, przyłączony do sieci elektrycznej
budynku,
 jeden filtr 4×32A, 440VAC, o tłumienności powyżej 100dB w zakresie
częstotliwości od 14 kHz do 18 GHz, zainstalowany na ścianie komory
SAC i wyposażony w tablicę przyłączeniową, z gniazdem umożliwiającym
podłączenie do niego regulowanego co do napięcia i częstotliwości
autonomicznego źródła zasilania AC,
 jeden filtr 2×32A, 360VDC, o tłumienności powyżej 100dB w zakresie
częstotliwości od 14 kHz do 18 GHz, zainstalowany na ścianie komory
SAC i wyposażony w tablicę przyłączeniową, z gniazdem/zaciskami
umożliwiającym podłączenie do niego autonomicznego źródła zasilania
DC.
Dodatkowo komorę należy wyposażyć w filtr sieciowy 4×32A, 440VAC/DC, o
tłumienności powyżej 100dB w zakresie częstotliwości od 14 kHz do 18 GHz,
umożliwiający podłączenie obciążenia do urządzenia badanego. Wyjście filtra
musi być zakończone tablicą przyłączeniową.
2.7.1.5 Wymagania
dla
pomieszczeń
wzmacniaczy mocy (AR)
kontrolnych
(CR)
i
Pomieszczenie kontrolno-pomiarowe CR oraz pomieszczenie dla
wzmacniaczy mocy AR powinny mieć wewnątrz wysokość od podłogi
podniesionej do sufitu nie mniej niż 2,5 m. Zewnętrzne wymiary dla
pomieszczenia CR min. 3x3x3 m (szer./dł./wys.). Dla pomieszczenia AR min.
3x2x3 m (szer./dł./wys.). Standard wykonania drzwi do tych pomieszczeń
(otwieranych ręcznie, zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz) winien gwarantować
minimalizację zużywania się uszczelek elektromagnetycznych w jak najdłuższym
okresie użytkowania. Pomieszczenia te powinny być wykonane w technologii
zapewniającej tłumienność ekranu nie gorszą niż określona w normie EN 50147-1
pkt 4.2 dla pomieszczeń ekranowanych wysokiej jakości. Zastosowane do ich
konstrukcji panele muszą być wykonane z blachy stalowej obustronnie
zabezpieczonej przed korozją np. przez ocynkowanie. Podłoga w tych
pomieszczeniach, podniesiona do poziomu progu (jeżeli taki wystąpi), winna być
wyłożona atestowaną wykładziną antystatyczną, a ściany i sufit panelami
wykańczającymi (nie zawierającymi gipsu). Z uwagi na hałas towarzyszący pracy
44
wzmacniaczy mocy w.cz. należy pomieszczenie AR izolować akustycznie od
pomieszczenia CR.
Pomieszczenie CR
Warunki środowiskowe w pomieszczeniu kontrolno-pomiarowym CR muszą
zapewnić możliwość kilkugodzinnej pracy dla dwóch osób personelu
laboratorium. Standard drzwi wejściowych: jednoskrzydłowe uchylne o wymiarze
min. 1,2x2m. Wewnętrzne oświetlenie o natężeniu minimum 300 lx na
powierzchni biurek nie może wnosić zaburzeń elektromagnetycznych, których
poziom mógłby wpływać na pracę aparatury kontrolno-pomiarowej pracującej w
tym pomieszczeniu. Pomieszczenie musi być dołączone do instalacji elektrycznej
budynku poprzez filtr przeciwzakłóceniowy 4×32A, 440VAC, o tłumienności
powyżej 100dB w zakresie częstotliwości od 14 kHz do 18 GHz.
Wewnętrzna odfiltrowana instalacja elektryczna komory CR, wykonana zgodnie z
obowiązującymi standardami, powinna zawierać:
 jedno przyłącze trójfazowe zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym
3L+N+PE 230/400VAC 32A,
 conajmniej 20 gniazd jednofazowych L1+N+PE 16A 230VAC
rozmieszczonych w listwach naściennych, prowadzonych na wysokości 1,0
m od podłogi, w miejscach, w których są ustawione biurka oraz stojaki z
aparaturą pomiarową;
 obwód instalacji jednofazowej powinien być podzielony na dwie sekcje
wyposażone we właściwe systemy zabezpieczenia, zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 na listwach powinny być wykonane przyłącza ziemi odniesienia.
W tych samych listwach naściennych należy zainstalować 4 podwójne gniazda
sieci LAN (RJ45), które mają być przyłączone do 8-portowego przełącznika
zainstalowanego wewnątrz pomieszczenia CR, oraz jedno gniazdo zewnętrznej
linii telefonicznej (analogowe). Wewnętrzna instalacja LAN ma się kończyć na
zewnętrznej ścianie pomieszczenia CR węzłem, do którego podłączenie
zewnętrznej sieci dokona BPNT. Dostawa przełącznika (ang. Switch) oraz
właściwych media-konwerterów spoczywa na Dostawcy. Wewnętrzna instalacja
linii telefonicznej powinna kończyć się na zewnętrznej ścianie kabiny CR filtrem
przeciwzakłóceniowym z przyłączem do zewnętrznej linii telefonicznej.
Gdziekolwiek w dokumencie jest mowa o sieci LAN należy to rozumieć jako sieć
w standardzie 1000Base-T.
Pomieszczenie wzmacniaczy AR
Pomieszczenie AR jest przewidziane do zainstalowania zestawu wzmacniaczy
mocy przeznaczonych do prowadzenia badań odporności na pole
elektromagnetyczne w komorze SAC.
Standard drzwi wejściowych: jednoskrzydłowe uchylne o wymiarze 900/2100 mm
(lub 1000/2100 mm). Wewnętrzne oświetlenie o natężeniu minimum 300 lx nie
może wnosić zaburzeń elektromagnetycznych, których poziom mógłby wpływać
na wyniki prowadzonych badań, a system wentylacji powinien zapewnić
odprowadzenie z pomieszczenia ciepła wydzielanego w czasie pracy
45
wzmacniaczy. Przewidywany maksymalny pobór mocy urządzeń pracujących w
pomieszczeniu AR wynosi 15 kW. Pomieszczenie musi być dołączone do
instalacji elektrycznej budynku poprzez filtr przeciwzakłóceniowy 4×32A, 440VAC,
o tłumienności powyżej 100dB w zakresie częstotliwości od 14 kHz do 18 GHz.
Wewnętrzna odfiltrowana instalacja elektryczna komory AR, wykonana zgodnie z
obowiązującymi standardami, powinna zawierać:
 dwa przyłącza trójfazowe zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi
3L+N+PE 230/400VAC 32A,
 minimum 10 gniazd jednofazowych po 5 dla rozdzielonych obwodów
jednofazowych L1(L2, L3)+N+PE 16A 230VAC rozmieszczonych w
listwach naściennych, prowadzonych na wysokości 1,0 m od podłogi,
każdy z obwodów instalacji jednofazowej powinien posiadać własny
system zabezpieczenia, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami; na listwach powinny być wykonane przyłącza ziemi
odniesienia. W listwie naściennej należy zainstalować pojedyncze gniazdo
sieci LAN (RJ45). Wewnętrzna instalacja LAN ma się kończyć na
zewnętrznej ścianie pomieszczenia AR węzłem.
Panele przejściowe i tablice przyłączeniowe w komorze
Panel P1
Panel ścienny na wysokości około 1 m nad podłogą podniesioną. Powinien
zawierać:
- minimum 4 gniazda N do 1GHz, i minimum 2 gniazda N do 18GHz, 50 Ω,
- pustą zaślepkę 200mmx200mm,
- przepust światłowodowy.
Panel P2
Panel ścienny przejściowy zainstalowany pod podłogą podniesioną pomiędzy
komorą SAC, a pomieszczeniem AR. Dostęp do panelu z pomieszczenia AR oraz
SAC ma być zagwarantowany poprzez klapy rewizyjne w podłodze z wyciętymi
otworami do wyprowadzenia kabli. Powinien zawierać:
- minimum 2 gniazda N, 50 Ω pracujące do 1GHz,
- minimum 1 złącze światłowodowe typu FSMA,
- minimum 1 złącze światłowodowe typu ST,
- minimum 1 złącze światłowodowe typu S.C.
Panel P3
Panel ścienny przejściowy zainstalowany pod podłogą podniesioną pomiędzy
komorą SAC, a pomieszczeniem CR. Dostęp do panelu z pomieszczenia CR oraz
komory SAC ma być zagwarantowany poprzez klapy rewizyjne w podłodze z
wyciętymi otworami do wyprowadzenia kabli. Powinien zawierać:
- złącza światłowodowe do sterowania masztem,
- złącza światłowodowe do sterowania ławą pomiarową,
- złącza światłowodowe do sterowania stołem obrotowym,
- złącza światłowodowe do zasilania sondy pomiarowej pola,
- minimum 4 gniazda N, 50 Ω do 1GHz,
- minimum 1 gniazdo N, 50 Ω do 18GHz,
46
- minimum 1 przepust światłowodowy,
- zaślepkę 150mmx150mm.
Panel P4
Panel ścienny przejściowy zainstalowany pod podłogą podniesioną pomiędzy
pomieszczeniem CR a pomieszczeniem AR. Dostęp do panelu ma być
zagwarantowany poprzez klapy rewizyjne w podłodze z wyciętymi otworami do
wyprowadzenia kabli. Powinien zawierać:
- minimum 2 gniazda N, 50 Ω do 1GHz,
- minimum 1 przepust światłowodowy.
Panel P5
Panel we wnęce podłogowej w pobliżu masztu antenowego do pomiaru emisji i
odporności. Powinien zawierać:
- złącza światłowodowe do sterowania masztem,
- złącze światłowodowe do sterowania ławą pomiarową,
- 2 złącza N, 50 Ω do 1GHz,
- 1 złącze N, 50 Ω do 18GHz,
- zasilanie - 3 gniazda L+N+PE 16A 230Y AC (z bocznym stykiem instalacji
ochronnej oraz z kołkiem).
Panel P6
Panel we wnęce zainstalowany w obszarze stołu obrotowego do zasilania EUT z
sieci energetycznej. Powinien zawierać:
- minimum 4 gniazda L+N+PE 16A 23 OV AC (z bocznym stykiem instalacji
ochronnej oraz z kołkiem),
- minimum 1 gniazdo 3L+N+PE 230/400Y AC 32A,
- minimum 1 gniazdo 3L+N+PE 230/400Y AC 16A,
- 1 złącze N, 50 Ω do 18GHz.
Panel P7
Panel we wnęce zainstalowany w obszarze stołu obrotowego do zasilania EUT z
autonomicznego źródła zasilania AC lub DC. Powinien zawierać:
- minimum 1 gniazdo 3L+N+PE 230/400Y AC 32A-podłączone przez filtr do
tablicy T1,
- minimum 1 gniazdo 3L+N+PE 230/400Y AC 16A-podłączone przez filtr do
tablicy T1,
- minimum 4 gniazda L+N+PE 16A 23 OV AC (z bocznym stykiem instalacji
ochronnej oraz z kołkiem), podłączone przez filtr do tablicy T1,
- minimum 1 gniazdo dwuliniowe (zaciski laboratoryjne bezpieczne) DC 25A w
zakresie napięć od 0V do 425 V - podłączone przez filtr do tablicy T2.
Panel P8
Panel we wnęce zainstalowany w obszarze stołu obrotowego umożliwiający
podłączenie obciążenia EUT. Wszystkie gniazda poprzez filtr mają być
wyprowadzone do gniazd w tablicy T3 w strefie dostaw. Powinien zawierać:
- minimum 1 gniazdo 3L+N+PE 230/400Y AC 32A,
- minimum 1 gniazdo dwuliniowe (zaciski laboratoryjne bezpieczne) DC 25 A, 0425V
47
Panel P9
Panel we wnęce podłogowej przy stole pomiarowym z szybkozłączem do
odprowadzenia spalin rurą elastyczną o średnicy zewnętrznej 100mm.
Wymagane jest dostarczenie 2 szt. rur elastycznych odprowadzających spaliny o
średnicy zewnętrznej 100mm i długości 10 mb każda, wytrzymałych na
temperaturę co najmniej +250°C, z materiału niezaburzającego pola. Rury
powinny być wyposażone w złączki do ich wzajemnego łączenia oraz podłączenia
do panelu przyłączeniowego w komorze SAC. Rura od strony urządzenia ma być
wyposażona w ssawkę umożliwiającą zamocowanie rury odprowadzającej spaliny
do rury wydechowej badanego urządzenia.
Panel P10
Panel we wnęce podłogowej przy stole pomiarowym z następującymi mediami:
woda zimna, ścieki, sprężone powietrze. Media należy doprowadzić z kanału
instalacyjnego kończącego się przy ścianie komory. Przyłącza z szybkozłączami
zabezpieczone zaworami odcinającymi do:
- doprowadzania i odprowadzania wody zimnej,
- doprowadzenia 3/4",
- odprowadzenia 1",
- doprowadzenia sprężonego powietrza. Instalacja o ciśnieniu znamionowym do 8
bar.
Panel P11
Panel we wnęce zainstalowany w obszarze stołu obrotowego z doprowadzonymi
sygnałami z tablicy T4 w pomieszczeniu CR. Wszystkie podłączenia mają być
zrealizowane poprzez media konwertery optyczne (poza złączami
światłowodowymi FSMA, ST i SC). Powinien zawierać złącza:
- minimum 2 złącza RJ45-1000Mb/s,
- minimum 2 złącza RJ 11 (modem 115Kb/s) z zastosowaniem filtrów
telekomunikacyjnych,
- minimum 1 złącze USB,
- minimum 1złącze HDMI,
- minimum 1 złącze D-SUB 25F-RS 232,
- minimum 2 złącza światłowodowe typu FSMA,
- minimum 2 złącza światłowodowe typu ST,
- minimum 2 złącza światłowodowe typu SC.
Panel P12
Panel o wymiarach 400x400mm we wnęce w obszarze stołu pomiarowego - pusty
do przyszłego wykorzystania.
Panel P13
Panel o wymiarach 400x400mm we wnęce w podłodze podniesionej w pobliżu
stanowiska do pomiarów według standardu MIL STD, DO 160. Powinien
zawierać:
- minimum 4 gniazda dwuliniowe (zaciski laboratoryjne bezpieczne) DC 25A w
zakresie napięć od 0V do 425 V- podłączone przez filtr do tablicy T2,
48
- minimum 2 gniazda N, 50 Ω do podłączenia anteny do wzmacniaczy w
pomieszczeniu AR,
- minimum 4 gniazda L+N+PE 16A 230 V AC (z bocznym stykiem instalacji
ochronnej oraz z kółkiem).
Uwaga: Ze względu na różne wielkości oferowanych paneli oraz różne
rozwiązania techniczne dopuszcza się zaoferowane mniejszej ilości paneli ale
przy zachowaniu ich pełnej funkcjonalności.
Tablica T1
Tablica zamontowana w strefie dostaw ma umożliwić doprowadzenie zasilania
poprzez filtr z autonomicznego źródła AC zlokalizowanego w obszarze dostaw do
panelu P7 w stole obrotowym. Powinna mieć co najmniej 1 gniazdo 3L+N+PE
230/400Y AC 32A.
Tablica T2
Tablica zamontowana w strefie dostaw ma umożliwić dostarczenie zasilania z
autonomicznego źródła DC zlokalizowanego w obszarze dostaw do panelu P7 i
P13. Powinna mieć co najmniej 1 gniazdo dwuliniowe DC 25A w zakresie napięć
od 0V do 425 V.
Tablica T3
Tablica zamontowana w strefie dostaw ma umożliwić podłączenie obciążenia do
urządzenia badanego na stole obrotowym. Gniazda na tablicy T3 mają być
połączone poprzez filtr z gniazdami w panelu P8 w stole obrotowym.
Wyposażenie tablicy T3 powinno być następujące:
- minimum 1 gniazdo 3L+N+PE 230/400Y AC 32A zrównoleglone z l gniazdem
3L+N+PE 230/400Y AC 16A oraz 1 gniazdo L1+N+PE 16A 230 V AC (z bocznym
stykiem instalacji ochronnej oraz z kółkiem), każde z oddzielnym
zabezpieczeniem nadprądowym (odpowiednio 32A, 16A, 16A).
- minimum 1 gniazdo dwuliniowe (zaciski laboratoryjne bezpieczne) DC 25A w
zakresie napięć od 0V do 425 V.
Tablica T4
Tablica zamontowana w pomieszczeniu CR na wysokości 1 m nad powierzchnią
podłogi podniesionej. Zapewnia połączenie zainstalowanych na niej złącz ze
złączami w panelu P11. Wszystkie połączenia mają być zrealizowane poprzez
media konwertery, transmisja zrealizowana po światłowodzie (poza złączami
światłowodowymi FSMA, ST i SC). Wyposażenie tablicy T3 powinno być
następujące:
- minimum 2 złącza RJ45-1000Mb/s,
- minimum 2 złącza RJ 11 (modem 115Kb/s),
- minimum 1 złącze USB,
- minimum 1 złącze HDMI,
- minimum 1 złącze D-SUB 25F-RS 232
- minimum 2 złącza światłowodowe typu FSMA,
- minimum 2 złącza światłowodowe typu ST,
- minimum 2 złącza światłowodowe typu SC.
Skrzynka S1
49
Skrzynka zainstalowana na ścianie konstrukcji wsporczej komory SAC zamykana
na klucz. Powinna mieścić zawór zamykany ręcznie odcinający wodę do komory
SAC. Skrzynka wyposażona w krańcówkę włączającą lampę sygnalizującą
otwarcie drzwiczek skrzynki umieszczoną w pomieszczeniu CR lub przy jego
wejściu. Zamknięcie drzwiczek szafki, a więc i wyłączenie sygnalizacji optycznej
ma być możliwe tylko w przypadku gdy zawór jest zamknięty.
2.7.1.6 Warunki odbioru komory do eksploatacji
Dostawca przed przystąpieniem do montażu absorberów w komorze SAC jest
zobowiązany do wykonania samodzielnie, lub poprzez zlecenie tego niezależnej
jednostce zewnętrznej, pomiarów skuteczności ekranowania komory SAC i
pozostałych pomieszczeń ekranowanych. Dostarczenie protokołu z tych pomiarów,
potwierdzającego dotrzymanie wymaganych w tym zakresie parametrów konstrukcji
ekranujących, jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia do prac związanych z
instalacją absorberów w komorze SAC.
Dostawca jest zobowiązany, przed przekazaniem całości dostawy
Zamawiającemu, zlecić zewnętrznej niezależnej jednostce akredytowanej wykonanie
i dostarczenie protokołów z:
a) pomiarów współczynnika NSA komory w zakresie 30MHz do 1 GHz (zgodnie z
aktualnym wydaniem normy CISPR 16-1-4), przy czym wymagane jest spełnienie
kryterium NSA lepiej niż ± 3,5 dB dla obszaru pomiarowego w kształcie cylindra o
średnicy 3m i wysokości 2 m dla odległości pomiarowej 5 m oraz dla obszaru
pomiarowego o średnicy 3 m i wysokości 2 m dla odległości pomiarowej 3 m;
b) pomiarów współczynnika sVSWR w zakresie częstotliwości 1 GHz – 18 GHz
(zgodnie z aktualnym wydaniem normy CISPR 16-1-4); przy czym wymagana jego
wartość to mniej niż 6 dB, zmierzona z odległości 3 m dla obszaru pomiarowego o
wysokości h = 1,5m i średnicy v = 1,5m.
c) wykonanej kalibracji jednorodnego pola elektromagnetycznego zgodnie z
aktualnym wydaniem normy EN 61000-4-3; w płaszczyźnie pomiarowej 1,5m x1,5m
pole mierzone w odległości 3m od anteny nadawczej powinno wykazywać
jednorodność z tolerancją (-0dB ÷ + 6dB):
 dla 100% punktów pomiarowych (16 punktów) w zakresie częstotliwości
26MHz – 1GHz,
 dla 75% punktów pomiarowych (12 punktów) w zakresie częstotliwości 1GHz
– 18GHz.
Pozytywne wyniki z pomiarów wymienionych wyżej oraz dodatkowo pozytywny
wynik pomiaru tła elektromagnetycznego (minimum 10 dB poniżej poziomu
dopuszczalnego dla urządzeń klasy B, mierzonego z odległości 10 m zgodnie z
EN55022) wykonany przez Dostawcę w komorze SAC, przy pracujących w niej
systemach, będących jej stałym wyposażeniem, będą podstawą do podpisania przez
obie strony protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia. Pomiar tła
elektromagnetycznego Dostawca może wykonać przy użyciu aparatury pomiarowej
zainstalowanej w komorze.
Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych metalowych przewodów sztucznie
korygujących parametry komory.
Komora SAC wraz z wyposażeniem musi być nowa, nieużywana i o
gwarantowanej jakości (producent komory i pomieszczeń ekranowanych winien mieć
wdrożony system zarządzania ISO9001), wyprodukowana nie wcześniej niż w 12
50
miesięcy przed terminem dostaw, wolna od wad fizycznych i prawnych. Dostawca na
dostarczone elementy przedmiotu dostawy udzieli gwarancji co najmniej na okres
wymagany i wskazany w SIWZ.
Oprogramowanie systemu operacyjnego oraz oprogramowania aplikacyjne dla
systemu monitoringu CCTV winny być dostarczone dodatkowo w wersjach
instalacyjnych na typowych nośnikach wraz z instrukcjami instalacji, tak aby w
przypadku uszkodzenia zainstalowanych programów możliwe było dokonanie
ponownej instalacji lub korekcji i uruchomienie systemu.
2.7.1.7 Odbiornik pomiarowy EMI
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w odbiornik pomiarowy
EMI o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Pełna zgodność z wymaganiami specyfikacji
CISPR-16-1-1, EN 55016 -1-1, PN-EN55016-1-1, MIL-STD 461E
Zakres częstotliwości pracy
od 25Hz do 25GHz
Rozdzielczość
min. 0.01 Hz
częstotliwości
Charakterystyka
wejść
Minimum dwa oddzielne wejścia w.cz.
w.cz.
Wybór wejścia z menu odbiornika.
Wejścia:
1- Do pomiaru zaburzeń przewodzonych,
typu N, 50Ohm, zakres częstotliwości:
min. 20Hz÷1GHz, zabezpieczenie przed
sygnałami impulsowymi – dopuszczalna
energia impulsu min. 20mWs
2
–
Do
pomiaru
zaburzeń
promieniowanych, 50Ohm, uniwersalny
port
wejściowy
z
możliwością
zastosowania gniazda typu N lub typu
SMA (3,5mm), pełny zakres częstotliwości
pracy odbiornika
Tłumik wejściowy
Wbudowany, min. 0 ÷ 75 dB z krokiem ≤
5dB
Dopuszczalny
poziom
50V DC
wejściowy
137dBµV (1W) AC
Preselektor
Wbudowany, możliwość obejścia w trybie
analizatora widma, zakres pracy w pełnym
paśmie częstotliwości pracy odbiornika
Przedwzmacniacz
Wbudowany, niskoszumny. zakres pracy
min.
100kHz÷18GHz,
wzmocnienie
nominalne min. 30dB
Średni, wyświetlany poziom
<-140dBm dla f = 100kHz
szumu
przy
<-150dBm dla f = 1MHz
najkorzystniejszych
<-163dBm dla 10MHz ≤ f <18GHz
ustawieniach odbiornika /
51
analizatora widma
Analizator widma
Filtry RBW EMI (6dB)
Filtry
RBW
Analizator
widma (3dB)
Całkowita
niepewność
pomiaru
dla
najkorzystniejszych
ustawień
odbiornika
/
analizatora widma
Detektory
Funkcja skanowania
Czas pomiaru w trybie
pracy odbiornika
Zobrazowanie wyników
Interfejsy
Wymagania dodatkowe
Wbudowany,
w
pełnym
zakresie
częstotliwości odbiornika
10Hz, 100Hz, 200 Hz, 1kHz, 9 kHz,
10kHz, 120kHz, 1MHz
10Hz÷10MHz w sekwencji 1/2/3/5
Maks. 0,5dB dla 10MHz ≤ f < 3,6GHz
Maks. 1,2dB dla 3,6GHz ≤ f < 8GHz
Maks. 1.5dB dla 8GHz ≤ f < 18GHz
PK, QP, AV, CISPR AV, RMS CISPRRMS, min.3 detektory jednocześnie.
Minimum 10 podzakresów, niezależne
ustawienia skanowania w podzakresach
Minimum 500000 punktów pomiarowych
krzywej w trybie odbiornika pomiarowego
Płynnie ustawiany w zakresie 100 µs ÷
100 s na każdy punkt częstotliwości
Wbudowany, kolorowy ekran TFT, w
trybie EMI wynik w formie numerycznej
oraz w formie wykresu słupkowego dla
min. 3 detektorów jednocześnie, w trybie
analizatora widma min. dwa niezależne
okna pomiarowe z min. 3 ścieżkami na
każde okno pomiarowe.
Zdalnego sterowania sztuczną siecią,
IEC625-2 (IEEE 488.2), USB v2.0, LAN
Wbudowane
procedury
do
edycji
współczynników
przetworników
pomiarowych,
np.
współczynników
antenowych, do edycji linii limitów emisji
dopuszczalnych według odpowiednich
norm EMI, do sporządzenia raportu
pomiarowego. Zapis wyników pomiarów
do zewnętrznego nośnika pamięci USB.
Możliwość rozszerzenia odbiornika o
wbudowany
generator
śledzący.
Funkcjonalność
sterowania
zdalnego
generatora
sygnałowego
w
trybie
generatora śledzącego na pełne pasmo
pracy
odbiornika.
Funkcjonalność
szybkiego skanowania w dziedzinie czasu
2.7.1.8 Oprogramowanie sterujące odbiornikiem EMI wraz mobilnym
sterownikiem PC i kolorową drukarką
52
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w stosowne
oprogramowanie zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w tabeli poniżej wraz z
mobilnym sterownikiem PC wyposażonym w drukarkę kolorową.
Funkcjonalność
Wymagania dodatkowe
Pełne sterowanie odbiornikiem EMI i siecią
sztuczną, pełna automatyka pomiaru EMI
wraz z automatyczną zmianą wysokości i
polaryzacji anteny, stopnia obrotu stołu i
przesuwem cęgami absorpcyjnymi na ławie
pomiarowej, pomiar emisji przewodzonej i
promieniowanej, pomiar NSA, możliwość
rozszerzenia o pomiary EMS (podatności
na narażenia polem elektromagnetycznym)
w
ramach
tej
samej
platformy
oprogramowania, funkcja tworzenia i
odtwarzania
kopii
bezpieczeństwa,
zapewniająca
przenoszenie
wyników
pomiaru
i
kompletnej
konfiguracji
oprogramowania na inne stanowiska pracy.
Możliwość rozbudowy o opcję wizualizacji
wyników pomiarów w osiach X,Y,Z oraz o
opcję pomiarów interaktywnych.
Wbudowany system pomocy w języku
angielskim, skrócona instrukcja obsługi w
języku polskim.
Możliwość
jednoczesnej
instalacji
oprogramowania na dowolnej liczbie
komputerów
z
możliwością
przeprowadzania
analizy
wcześniej
wykonanych testów i wykonania raportu
pomiarowego.
Kolorowa drukarka laserowa A4 o cyklu
pracy do min. 40 000 str, z funkcją duplexu.
2.7.1.9 Cęgi absorpcyjne
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w cęgi absorpcyjne o
parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Zakres częstotliwości
Średnica maks. Kabla
Impedancja wyjściowa
Kalibracja wg.
Wyposażenie dodatkowe
2.7.1.10
30 - 1000MHz
20mm
50Ohm
CISPR-16-1-3
Cęgi ferrytowe 1÷1000MHz, średnica 22mm
Automatyczna ława pomiarowa
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w automatyczną ławę
pomiarową o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
53
Długość robocza
Wysokość
Czas pozycjonowania
Precyzja pozycjonowania
Interfejs komunikacyjny
2.7.1.11
min. 5.7 m
0.8 m
max. 35 s/m
min. 5 s/m
±10 mm
optyczny, współpraca z kontrolerem
Zestaw anten
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w zestaw anten o
parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Konfiguracja
Zakres
częstotliwości
zestawu
Polaryzacja
Wymagania dodatkowe
2.7.1.12
Antena dwustożkowa na pasmo min.
20÷300MHz,
antena
logarytmicznostożkowa na pasmo min. 200÷1000MHz,
antena rożkowa na pasmo min. 1-18GHz
Min. 20MHz ÷ 18GHz
Liniowa
Złącze N, indywidualna kalibracja, adaptery
do montażu do masztu antenowego
Sieć sztuczna trójfazowa
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w sieć sztuczną 3-fazową
o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Zakres częstotliwości:
Impedancja:
Maksymalne dopuszczalne
amplitudy/fazy:
Prąd obciążenia:
błędy
Zakres
częstotliwości
napięcia
obciążenia:
Maksymalne dopuszczalne napięcie
zasilania:
Zdalne sterowanie:
Wyposażenie dodatkowe:
Zgodność ze standardami:
54
min. 9kHz÷30MHz
(50μH+5 Ω )//50Ω
20% amplituda i ±11.5° faza
min. 4x 25A prąd ciągły,
min.4 x 50A przez czas min.
2min.
min. DC÷63Hz
400V (faza względem zera)
Wybór fazy
Kabel zdalnego
sterowania
10m;
Kabel zdalnego sterowania 3m;
Dokument kalibracji.
Filtry
dolnoprzepustowe
do
przepuszczenia
sygnału
sterowania przez ścianę komory
EN55016-1-2, VDE0876, ANSI
C 63.4
2.7.1.13
Przełącznik współosiowy
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w przełącznik współosiowy
o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Konfiguracja:
Zakres częstotliwości wkładki 2xSP6T
Typ złącza, impedancja:
Czas przełączenia(nominalny):
WFS (nominalny):
Izolacja (nominalna):
Straty wtrąceniowe:
Wyposażenie dodatkowe:
2.7.1.14
Moduł bazowy z wkładką
2xSP6T (2 przełączniki 1z6) i z
wkładką
6xSPDT
(6
przełączników 1z2), możliwość
instalacji
dodatkowych
wkładek, interfejs zdalnego
sterowania LAN, sterowanie
zdalne i lokalne (wbudowany
ekran LCD, klawiatura)
min. DC÷18GHz
SMA, 50Ω
<15ms
≤1,20 do 3GHz, ≤1.30 dla
3÷8GHz;
≤1.50 dla 8÷18GHz
≥80dB do 3GHz, ≥70dB dla
3÷8GHz,
≥60dB dla 8÷18GHz
<0.5dB do 8GHz, <0.7dB dla
8÷18GHz
Adapter do stojaka 19”
Zestaw sieci sztucznych telekomunikacyjnych 2, 4 i 8 linii
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w zestaw sieci sztucznych
telekomunikacyjnych o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Zgodność ze standardem:
Pomiar emisji: CISPR22:2005,
EN55022:2006, EN55016-1-2;
Pomiar odporności: CISPR24,
EN55024.
Pomiar emisji: 150kHz÷30MHz;
Pomiar
odporności:
150kHz÷80MHz.
Pomiar
zaburzeń
przewodzonych
niesymetrycznych (wspólnych)
- Sieć dwuprzewodowa ze
złączem
do
dowolnego
Zakres częstotliwości:
Konfiguracja:
55
okablowania (1mm „banan”)
wraz z adapterami RJ-11 i RJ-45
- Sieć czteroprzewodowa ze
złączem
do
dowolnego
okablowania (1mm „banan”),
wraz z adapterami RJ-45 oraz
2szt. adapterów RJ-11
- Sieć ośmioprzewodowa ze
złączem
do
dowolnego
okablowania (1mm banan), wraz
z adapterami RJ-45 oraz 2szt.
adapterów RJ-11
2.7.1.15
Sieć sztuczna telekomunikacyjna 8 linii , CAT6
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w zestaw sieci sztucznych
telekomunikacyjnych o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Zgodność ze standardem:
Pomiar emisji: CISPR22:2005,
EN55022:2006, CISPR 16-1-2
Pomiar odporności: CISPR24,
EN55024
Pomiar emisji: 150kHz÷30MHz
Pomiar
odporności:
150kHz÷80MHz
Pomiar
zaburzeń
przewodzonych
niesymetrycznych (wspólnych)
dla kabli CAT6, symulacja strat
konwersji wzdłużnych 75dB
RJ-45 x 2
Zakres częstotliwości:
Konfiguracja:
Złącza:
2.7.1.16 Przystawka do sprawdzenia i kalibracji sieci sztucznych
telekomunikacyjnych
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w przystawkę do
sprawdzenia i kalibracji sieci sztucznych telekomunikacyjnych o parametrach nie
gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Konfiguracja:
Przystawka do sprawdzania i
kalibracji sieci sztucznych 2-,4,8-portowych wraz z siecią 8portową do kabli CAT6
56
2.7.1.17 Zestaw aktywnych anten do pomiaru składowej
elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w zestaw aktywnych anten
do pomiaru składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego o
parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Aktywna antena pętlowa do pomiaru składowej magnetycznej
Zakres częstotliwości:
Średnica pętli
Wyposażenie:
9kHz÷30MHz
690mm
- Kabel sygnałowy i sterowania o długości
min. 10m
- Stojak
- Zasilacz do zasilania zestawu anten o
konstrukcji pozwalającej na umieszczenie
go w komorze bezechowej podczas testów
Aktywna antena prętowa do pomiaru składowej elektrycznej
Zakres częstotliwości:
Wymiary podstawy
Wyposażenie:
2.7.1.18
9kHz÷30MHz
600mmx600mm, długość pręta 1m
Kabel sygnałowy i sterowania o długości
min. 10m
Stojak
Zestaw sond pomiarowych
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w zestaw sond
pomiarowych o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabelach poniżej.
Zestaw sond E i H pola bliskiego z przedwzmacniaczem 20dB
Zestaw sond E i H
Zakres częstotliwości
Impedancja wyjściowa
Wymagania
Przedwzmacniacz
Zakres częstotliwości
Wzmocnienie
Maks.
poziom
mierzonych sygnałów, nie
30MHz÷3GHz
50Ohm
Niezależny, punktowy pomiar składowych E
i H pola elektromagnetycznego Pomiar
orientacji składowej H.
Kabel sygnałowy
100kHz÷3GHz
20dB
13dBm
57
mniejszy niż
Aktywna sonda napięciowa
Zakres częstotliwości
Współczynnik
podziału
napięcia
9kHz÷30MHz
10dB
Pasywna sonda napięciowa
Zakres częstotliwości
Współczynnik
podziału
napięcia
Wyposażenie
9kHz÷30MHz
30dB
Tłumik do sondy pasywnej do wyznaczania
źródła emisji zgodnie z CISPR16-2-1
2.7.1.19 Komplet źródeł referencyjnych sygnału zaburzeń EMI
przewodzonych i promieniowanych
Stanowisko winno być wyposażone w kompletny zestaw źródeł referencyjnych
sygnału zaburzeń przewodzonych i promieniowanych pozwalający na szybką
weryfikację obwodów pomiarowych przy pomiarach zaburzeń przewodzonych i
promieniowanych.
2.7.1.20
Zestaw kabli w.cz.
Stanowisko winno być wyposażone w zestaw kabli w.cz. niezbędnych do
wykonania wszystkich połączeń wewnątrz-systemowych. Dodatkowo, zestaw
kabli do doprowadzenia sygnału narażeń ze wzmacniacza umieszczonego w
komorze wzmacniaczy do anteny. Odcinek od wzmacniacza do panelu przyłącza
w komorze powinien być poprowadzony pod podłogą, a od panelu do anteny za
pomocą elastycznego, niskostratnego przewodu w.cz.
Wymagane jest kompletne oznakowanie wszystkich przewodów oraz gniazd
na panelach przyłącza pozwalające na jednoznaczną identyfikację stosownie do
dokumentacji technicznej.
2.7.2 Zestaw aparatury do pomiaru odporności urządzeń na pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach, w przedziale od 80 MHz
do 1GHz w polu o natężeniu do 20V/m
Stanowisko pomiarowe powinno się składać z kompletnego systemu do
pomiaru odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia
promieniowane w komorze odbiciowej SAC. System musi umożliwiać
wygenerowanie pola o natężeniu min. 20V/m w odległości 3m od anteny, w
zakresie częstotliwości 80MHz÷1GHz, z modulacją AM 80% i modulacją PULSE.
Aparatura ta ma za zadanie sprawdzenie czy badane urządzenie pracuje
poprawnie w przypadku umieszczenia go w typowym
środowisku
58
elektromagnetycznym, tj. w środowisku w jakim będzie musiało później pracować.
Testy takie pozwalają wykluczyć np. sytuację kiedy urządzenie elektroniczne
przestanie funkcjonować poprawnie w przypadku pojawienia się obok niego
innego urządzenia np. telefonu komórkowego.
Wymagania ogólne dla systemu:






zakres częstotliwości wytwarzania narażeń: 80MHz÷1GHz;
poziom generowanego pola elektromagnetycznego w odległości 3m:
20V/m;
modulacja sygnału narażeń: AM i PULSE;
głębokość modulacji AM 80%;
częstotliwość sygnału modulującego AM: regulowana od 2Hz do 1kHz;
badania według następujących normy PN-EN 61000-4-3 i podrzędnych.
Poniżej zostaną wymienione elementy składowe stanowiska i ich parametry
techniczne.
2.7.2.1 Generator sygnałowy
urządzenie)
(zrealizowany
jako
niezależne
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w generator sygnałowy o
parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Zakres częstotliwości:
Rozdzielczość
nastawiania
częstotliwości
Przemiatanie
częstotliwości
Stabilność
wzorca
częstotliwości
odniesienia
Poziom
sygnału
wyjściowego
Poziom harmonicznych
Poziom
nieharmonicznych
Czystość widmowa
Modulacje:
Generator modulujący
Gniazdo wyjściowe
≤ 9kHz ÷ ≥ 1GHz
≤ 0.01Hz
Pojedyncze, ciągłe, wyzwalane zewnętrznie,
czas postoju w każdym punkcie ustawiany
płynnie w zakresie 10ms÷10s
Błąd wzorca po kalibracji: ≤ 1x10E-7
Starzenie wzorca ≤ 1x10E-6/rok
Dryft temperaturowy 0÷50st.C: ≤ 2x10E-6
Regulowany w zakresie ≤-120dBm ÷ ≥+18dBm
dla częstotliwości > 1 MHz
Rozdzielczość nastawy poziomu ≤ 0.01dB
< -30dBc dla 1MHz < f ≤ 1GHz, dla poziomu ≤
+13dBm
< -70dBc
20kHz od nośnej, dla f=100MHz <-140dBc, dla
f=1GHz < -122dBc
AM, FM, Pulse, wewnętrzna, zgodnie z
wymaganiami na system
Wbudowany dla przebiegów sinusoidalnych w
zakresie
częstotliwości
0.1Hz÷1MHz,
wbudowany generator impulsów
N, żeńskie, 50Ω, VSVR 1.8 dla f > 200kHz
59
Wizualizacja nastaw
Interfejs
Inne:
wbudowany wyświetlacz LCD, graficzny interfejs
obsługi
IEEE 488.2 (GPIB)
Adapter do stojaka pomiarowego 19”
2.7.2.2 Wzmacniacz mocy i sprzęgacz dwukierunkowy
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w wzmacniacz mocy i
sprzęgacz dwukierunkowy o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli
poniżej.
Zakres częstotliwości:
Poziom wyjściowy
Złącze
Poziom
harmonicznych
Monitor
mocy
podawanej i odbitej
Poziom pozostałych
sygnałów
niepożądanych
Interfejs
Inne:
Min. 80MHz÷1GHz
Taki, aby zapewnił realizację poziomu narażeń
20V/m z modulacją AM 80% z odległości 3m w
komorze bezechowej, ale nie mniejszy niż:
750W w paśmie 80MHz÷400MHz
350W w paśmie 400÷1000MHz
Uwaga: Podana moc to moc liniowa, tj. przy
zachowaniu maks. 1dB kompresji wzmocnienia
Typu N, żeńskie
Drugiego rzędu min. -20dBc
Trzeciego rzędu min. -15dBc
Wbudowany sprzęgacz dwukierunkowy, wyjścia
do podłączenia dwóch sond mocy
Min. -50dBc
IEEE 488.2 (GPIB)
Adapter do stojaka pomiarowego 19”.
Odporność na pełne niedopasowanie na
wyjściu.
W przypadku, gdy wzmacniacz nie będzie mógł
być
zrealizowany
w
formie
jednego
wzmacniacza na cały zakres częstotliwości,
Zamawiający dopuszcza realizację takiego
wzmacniacza w formie maksymalnie dwóch
modułów na węższe zakresy częstotliwości. W
takim przypadku, wzmacniacz musi zawierać
zestaw
przełączników
koncentrycznych,
sterowanych lokalnie z pulpitu wzmacniacza i
zdalnie poprzez GPIB, zapewniających tylko
jedno wspólne wejście dla generatora
60
sygnałowego, tylko jedną parę wyjść do
monitorowania mocy odbitej i padającej oraz
tylko jedno wyjście mocy do jednej anteny
nadawczej
na
całe
pasmo
pracy.
Zestaw przełączników musi mieć możliwość
sterowania przez oprogramowanie sterujące,
tak aby zapewnić automatykę pracy bez
konieczności
wykonywania
ręcznych
przełączeń kablowych.
2.7.2.3 Dwukanałowy miernik mocy (zrealizowany jako niezależne
urządzenie)
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w dwukanałowy miernik
mocy o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
Zastosowanie
Zakres częstotliwości:
Zakres
mierzonych
mocy
Wizualizacja wyników
Interfejs
Inne:
Jednoczesny pomiar na dwóch kanałach
Pomiar mocy podawanej i odbitej do/od
obciążenia
DC÷40GHz
W zależności od sondy mocy
Wbudowany wyświetlacz LCD
IEEE 488.2 (GPIB)
Adapter do stojaka pomiarowego 19”
Możliwość rozbudowy do czterech kanałów.
2.7.2.4 Zestaw dwóch sond pomiarowych do miernika mocy
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w zestaw dwóch sond
pomiarowych do miernika mocy o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w
tabeli poniżej.
Zastosowanie
Zakres częstotliwości:
Zakres
mierzonych
mocy
Wizualizacja wyników
Pomiar mocy
obciążenia
80MHz÷1GHz
1nW÷100mW
podawanej
i
odbitej
do/od
Na mierniku mocy lub poprzez bezpośrednie
podłączenie do PC
2.7.2.5 Antena nadawcza
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w antenę nadawczą o
parametrach nie gorszych niż zamieszczone w tabeli poniżej.
61
Zastosowanie
Zakres częstotliwości:
Wzmocnienie:
Złącze:
WFS
Dopuszczalna
wejściowa
Szerokość:
moc
Inne:
Wytwarzanie pola elektromagnetycznego w
płaszczyźnie jednorodności w odległości 3m
Min. 80MHz÷1GHz.
Min. 7dBi w całym zakresie częstotliwości z
uwzględnieniem strat w wyniku niedopasowania
na wejściu anteny
Typu N, żeńskie
<2 dla zakresu częstotliwości 80MHz ÷1GHz
Dla 80 MHz - min. 1400W + 100% AM
Dla 1GHz – min. 400W + 100% AM
Ze względu na konieczność usunięcia anteny z
komory na czas pomiarów EMI, maksymalna
szerokość anteny w polaryzacji pionowej to
850mm
Stojak antenowy, z możliwością zdalnej zmiany
polaryzacji anteny, pneumatyczny mechanizm
zmiany polaryzacji anteny
2.7.2.6 Stojak pomiarowy
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w stojak pomiarowy 19” o
wysokości dopasowanej w zależności od rozmiarów oferowanych urządzeń systemu,
tylne drzwi z panelem przejściowym na kable, zestaw linek uziemiających, pokrywę
górną zamkniętą, zestaw śrub i szyn do montażu urządzeń. Stojak musi być
wyposażony w moduł mobilny, umożliwiający łatwe przesuwanie po podłodze.
2.7.2.7 Zestaw kabli w.cz.
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w zestaw kabli w.cz.
niezbędnych do wykonania wszystkich połączeń wewnątrz-systemowych. Dodatkowo
w zestaw kabli do doprowadzenia sygnału narażeń ze wzmacniacza umieszczonego
w komorze wzmacniaczy do anteny. Odcinek od wzmacniacza do panelu przyłącza w
komorze powinien być poprowadzony pod podłogą, a od panelu do anteny za
pomocą elastycznego, niskostratnego przewodu w.cz.
Wymagane jest kompletne oznakowanie wszystkich przewodów oraz gniazd
na panelach przyłącza pozwalające na jednoznaczną identyfikację stosownie do
dokumentacji technicznej.
2.7.2.8 Izotropowa sonda pola ze sterownikiem i łączem optycznym
Powyższe stanowisko pomiarowe winno być wyposażone w izotropową sondę pola
ze sterownikiem i łączem optycznym o parametrach nie gorszych niż zamieszczone
w tabeli poniżej.
Zakres częstotliwości:
Zakres
pomiaru
natężenia pola
Min. 150kHz÷6GHz
min. 0,5÷800V/m
62
Rozdzielczość
Zasilanie
Sterowanie
Dokładność
zakresie
30MHz÷2GHz
Wyposażenie
pomocnicze
w
Min. 0.01V/m
Poprzez kabel światłowodowy z modemu USB.
Nie dopuszcza się sondy zasilanej z
wbudowanej baterii
Zdalne, poprzez złącze światłowodowe
Nie gorsza niż ±1dB
Składany stojak do pozycjonowania głowicy
Przewód światłowodowy 10m i 5m
Modem do zdalnego sterowania głowicą i
zasilania poprzez interfejs USB
Dokument
kalibracji
wystawiony
przez
laboratorium
akredytowane
zgodnie
z
ISO17025,
Oprogramowanie do zdalnego sterowania
głowicą i do odczytu wyników pomiaru na
komputerze
2.7.2.9 Skaner płaszczyzny jednorodnego
sterowania z kontrolerem GPIB
pola
z
układem
Stanowisko winno być wyposażone w pozycjoner do zdalnego i
automatycznego umieszczenia sondy pola we wszystkich 16 punktach przy
wyznaczaniu ostrości badań i wyznaczaniu płaszczyzny jednorodności.
2.7.2.10
Kontroler PC i oprogramowanie
Stanowisko winno być wyposażone w mobilny sterownik PC ze stacją
dokującą i dodatkowym monitorem LCD min. 21” wraz z oprogramowaniem do
sterowania procesem pomiarowym. Stanowisko powinno mieć wbudowane
sterowniki do wszystkich oferowanych urządzeń systemu. Zapewniać pełną
automatykę pomiaru odporności. Funkcję do nastawy ostrości badań i oceny
jednorodności pola. Funkcję tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa,
zapewniającą przenoszenie wyników pomiaru i kompletnej konfiguracji
oprogramowania na inne stanowiska pracy. Funkcję pomiarów sekwencyjnych,
np. automatyczna sekwencja nastaw ostrości badań dla określonej liczby punktów
płaszczyzny z automatycznym sterowaniem pozycjonerem sondy pola i zmianą
polaryzacji anteny nadawczej. Możliwość jednoczesnej instalacji oprogramowania
na dowolnej liczbie komputerów z możliwością przeprowadzania analizy
wcześniej wykonanych testów i wykonania raportu pomiarowego.
2.7.3 Zestaw aparatury do pomiaru odporności urządzeń na pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach, w przedziale od 1GHz do
6GHz w polu o natężeniu do 20V/m
Stanowisko pomiarowe powinno się składać z kompletnego systemu do
pomiaru odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia
63
promieniowane w komorze bezechowej. System musi umożliwiać wygenerowanie
pola o natężeniu min. 20V/m, w zakresie częstotliwości 1÷2,5GHz, i natężeniu
min. 10V/m, w zakresie częstotliwości 2,5GHz ÷ 6GHz, z modulacją AM 80% i
modulacją PULSE.
Aparatura ta ma za zadanie sprawdzenie czy badane urządzenie pracuje
poprawnie w przypadku umieszczenia go w typowym
środowisku
elektromagnetycznym, tj. w środowisku w jakim będzie musiało później pracować.
Testy takie pozwalają wykluczyć np. sytuację kiedy urządzenie elektroniczne
przestanie funkcjonować poprawnie w przypadku pojawienia się obok niego
innego urządzenia np. telefonu komórkowego.
Wymagania ogólne dla systemu:







zakres częstotliwości wytwarzania narażeń: 1÷6GHz;
poziom generowanego pola elektromagnetycznego w odległości 1-3m:
20V/m w zakresie częstotliwości 1÷2,5GHz, i natężeniu 10V/m w zakresie
częstotliwości 2,5GHz ÷ 6GHz, pożądany obszar jednorodności 1.5m x
1.5m, dopuszcza się ‘metodę okien’
modulacja sygnału narażeń: AM i PULSE;
głębokość modulacji AM 80%;
częstotliwość sygnału modulującego AM: regulowana od 2Hz do 1kHz;
badania według następujących normy PN-EN 61000-4-3 i podrzędnych
system pomiarowy musi być umieszczony w stojaku pomiarowym, który
musi mieć możliwość umieszczenia w trakcie badań w komorze
bezodbiciowej SAC bezpośrednio przy badanym urządzeniu (należy
zapewnić odpowiednie urządzenia do zdalnego sterowania poprzez łącze
światłowodowe).
Poniżej zostaną wymienione elementy składowe stanowiska i ich parametry
techniczne.
2.7.3.1 Generator sygnałowy
urządzenie)
Zakres częstotliwości:
Rozdzielczość
nastawiania
częstotliwości
Przemiatanie
częstotliwości
Stabilność
wzorca
częstotliwości
odniesienia
Poziom
sygnału
wyjściowego
Poziom harmonicznych
(zrealizowany
jako
niezależne
≤100kHz ÷ ≥ 18GHz
0.001Hz lub lepsza
Pojedyncze, ciągłe, wyzwalane zewnętrznie,
czas postoju w każdym punkcie ustawiany
płynnie w zakresie 10ms÷10s
Błąd wzorca po kalibracji: ≤ 1x10E-8
Starzenie wzorca ≤ 1x10-7/rok
Dryft temperaturowy 0÷50st.C: ≤1x10-7
Regulowany w zakresie -120dBm ÷ +11dBm dla
częstotliwości > 80MHz
Rozdzielczość nastawy poziomu ≤0.01dB
< -30dBc dla f > 1MHz, dla poziomu ≤ +8dBm
64
Poziom
nieharmonicznych
Szum
szerokopasmowy,
poziom >10dBm
Czystość widmowa
Modulacje:
Generator modulujący
Gniazdo wyjściowe
Wizualizacja nastaw
Interfejs
Inne:
< -58dBc dla f≤ 6GHz
< -46dBc dla f≤ 20GHz
< -142dBc dla f≤ 6GHz
< -135dBc dla f≤ 20GHz
20kHz od nośnej, dla f=100MHz <-140dBc, dla
f=1GHz < -122dBc, dla f=6GHz < -106dBc, dla
f=20GHz < -96dBc,
AM, FM, Pulse, wewnętrzna, zgodnie z
wymaganiami na system
Wbudowany dla przebiegów sinusoidalny w
zakresie
częstotliwości
0.1Hz÷1MHz,
wbudowany generator impulsów
N, żeńskie, 50Ω, VSVR 1.8
wbudowany wyświetlacz LCD, graficzny interfejs
obsługi
IEEE 488.2 (GPIB)
Adapter do stojaka pomiarowego 19”
2.7.3.2 Wzmacniacz mocy i sprzęgacz dwukierunkowy
Zakres częstotliwości:
Poziom wyjściowy
Złącze
Poziom
harmonicznych
Monitor
mocy
podawanej i odbitej
Poziom pozostałych
sygnałów
niepożądanych
Interfejs
Inne:
Min. 1÷6GHz
Zapewniający poziom narażeń 20V/m w zakresie
1GHz ≤ f≤ 2.5GHz i 10V/m w zakresie 2,5GHz <
f≤ 6GHz, z modulacją AM 80% z odległości 13m w komorze bezechowej, ale nie mniejszy niż:
200W w paśmie 1GHz÷2.5GHz
50W w paśmie 2,5÷6GHz
Uwaga: Podana moc to moc liniowa, tj. przy
zachowaniu maks. 1dB kompresji wzmocnienia
Typu N, żeńskie
Drugiego i trzeciego rzędu min. -15dBc
Wbudowany sprzęgacz dwukierunkowy, wyjścia
do podłączenia dwóch sond mocy
Min. -50dBc
IEEE 488.2 (GPIB)
Adapter do stojaka pomiarowego 19”.
Odporność na pełne niedopasowanie na wyjściu.
W przypadku, gdy wzmacniacz nie będzie mógł
być zrealizowany w formie jednego wzmacniacza
na cały zakres częstotliwości, Zamawiający
dopuszcza realizację takiego wzmacniacza w
formie maksymalnie dwóch modułów na węższe
zakresy częstotliwości. W takim przypadku,
65
wzmacniacz
musi
zawierać
zestaw
przełączników koncentrycznych, sterowanych
lokalnie z pulpitu wzmacniacza i zdalnie poprzez
GPIB, zapewniających tylko jedno wspólne
wejście dla generatora sygnałowego, tylko jedną
parę wyjść do monitorowania mocy odbitej i
padającej oraz tylko jedno wyjście mocy do
jednej anteny nadawczej na całe pasmo pracy.
Zestaw przełączników musi mieć możliwość
sterowania przez oprogramowanie sterujące, tak
aby
zapewnić
automatykę
pracy
bez
konieczności wykonywania ręcznych przełączeń
kablowych.
Ze względu na potrzebę konfiguracji systemu
EMS do 6GHz i zapewnienie jego mobilności,
wymagana
jest
kompaktowa
budowa
wzmacniacza o wys. nie więcej niż. 8 HU
2.7.3.3 Dwukanałowy miernik mocy (zrealizowany jako niezależne
urządzenie)
Zastosowanie
Zakres częstotliwości:
Zakres
mierzonych
mocy
Wizualizacja wyników
Interfejs
Inne:
Jednoczesny pomiar na dwóch kanałach
Pomiar mocy podawanej i odbitej
obciążenia
DC÷40GHz
W zależności od sondy mocy
do/od
wbudowany wyświetlacz LCD
IEEE 488.2 (GPIB)
Adapter do stojaka pomiarowego 19”.
Instrukcja obsługi w języku polskim
angielskim.
Kalibracje
lub
2.7.3.4 Zestaw dwóch sond pomiarowych do miernika mocy
Zastosowanie
Zakres częstotliwości:
Zakres
mierzonych
mocy
Wizualizacja wyników
Inne:
Pomiar mocy
obciążenia
1÷18GHz
1nW÷100mW
podawanej
i
odbitej
do/od
Na mierniku mocy lub poprzez bezpośrednie
podłączenie do PC
Kalibracja
2.7.3.5 Antena nadawcza
Zastosowanie
Wytwarzanie
66
pola
elektromagnetycznego
w
Zakres częstotliwości:
Złącze:
WFS
Inne:
płaszczyźnie jednorodności w odległości 3m
Min. 1÷6GHz.
Typu N, żeńskie
<2 dla zakresu częstotliwości 1÷6GHz
Montaż anteny do posiadanego masztu EMI
2.7.3.6 Stojak pomiarowy
Stojak 19”, wysokość dopasowana w zależności od rozmiarów oferowanych
urządzeń systemu, tylne drzwi z panelem przejściowym na kable, zestaw linek
uziemiających, pokrywa górna zamknięta, zestaw śrub i szyn do montażu
urządzeń. Stojak musi być wyposażony w moduł mobilny, umożliwiający łatwe
przesuwanie po podłodze.
2.7.3.7Zestaw kabli w.cz.
Zestaw kabli w.cz. niezbędnych do wykonania wszystkich połączeń wewnątrzsystemowych. Dodatkowo, zestaw kabli do doprowadzenia sygnału narażeń ze
wzmacniacza umieszczonego w komorze wzmacniaczy do anteny. Odcinek od
wzmacniacza do panelu przyłącza w komorze powinien być poprowadzony pod
podłogą, a od panelu do anteny za pomocą elastycznego, niskostratnego
przewodu w.cz.
Wymagane jest kompletne oznakowanie wszystkich przewodów oraz gniazd na
panelach przyłącza pozwalające na jednoznaczną identyfikację stosownie do
dokumentacji technicznej.
2.7.3.8 Zdalne sterowanie
Zestaw przetworników do zapewnienia zdalnego sterowania aparaturą podczas
umieszczenia jej w komorze bezechowej, bez ingerencji w rozkład pola
(sterowanie optyczne).
2.7.3.9 Oprogramowanie
Stanowisko pomiarowe winno być sprzężone z komputerem PC z odpowiednim
oprogramowaniem do sterowania procesem pomiarowym. Stanowisko powinno
mieć wbudowane automatyczne sterowniki do wszystkich oferowanych urządzeń
systemu. Powinno zapewnić pełną automatykę pomiaru odporności oraz posiadać
funkcję do nastawy ostrości badań i oceny jednorodności pola. Funkcję tworzenia
i odtwarzania kopii bezpieczeństwa, zapewniającą przenoszenie wyników
pomiaru i kompletnej konfiguracji oprogramowania na inne stanowiska pracy i
funkcję pomiarów sekwencyjnych (np. automatyczna sekwencja nastaw ostrości
badań dla określonej liczby punktów płaszczyzny z automatycznym sterowaniem
pozycjonerem sondy pola i zmianą polaryzacji anteny nadawczej). Wymagana
jest jednoczesna instalacja oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów z
możliwością przeprowadzania analizy wcześniej wykonanych testów i wykonania
raportu pomiarowego. W skład zestawu powinien wchodzić skaner A4 z
automatycznym podajnikiem papieru i funkcją duplex.
67
2.8 Zestaw urządzeń pomocniczych do badań EMC
Urządzenia wymienione poniżej mają posłużyć do rozszerzenia
funkcjonalności Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej.
Zakres rzeczowy każdego z urządzeń będzie podany przy opisie urządzenia.
2.8.1 Stacjonarny analizator widma z opcją RealTime (w czasie
rzeczywistym) do analizy sygnałów nieokresowych oraz nakładką
do analizy EMC
Urządzenie to będzie służyć do szybkiej weryfikacji otrzymanego urządzenia
badanego pod kątem emisji zaburzeń. Weryfikacja taka pozwoli na bardziej
precyzyjne dobranie procedury pomiarowej dla systemu EMI.
Powinno charakteryzować się parametrami technicznymi nie gorszymi niż:
Zakres
częstotliwości
pracy
Rozdzielczość
częstotliwości
Wejścia:
Tłumik wejściowy
Dopuszczalny
poziom
wejściowy
Przedwzmacniacz
Średni,
wyświetlany
poziom
szumu
przy
najkorzystniejszych
ustawieniach analizatora
widma
Pasmo
analizy
sygnałowej
Filtry RBW Analizator
widma (3dB)
Całkowita
niepewność
pomiaru
dla
najkorzystniejszych
ustawień odbiornika /
analizatora widma
SPAN w trybie RealTime
Rozdzielczość
przetwornika A/C w trybie
RealTime
Zobrazowanie wyników
minimum 30Hz do 30GHz
min. 0.01Hz
typu N / 3.5mm, 50Ohm
Wbudowany, 0 ÷ 75 dB z krokiem ≤ 5dB
50V DC
30dBm
Wbudowany, wzmocnienie nominalne min.
30dB dla f> 7GHz
<-145dBm/Hz dla 100kHz ≤ f < 1MHz
<-155dBm/Hz dla 1MHz ≤ f < 20MHz
<-157dBm/Hz dla 1GHzHz ≤ f < 3.6GHz
<-150dBm/Hz dla 3.6GHz ≤ f < 7.4GHz
<-164dBm/Hz dla 7.4GHz ≤ f < 15GHz
<-159dBm/Hz dla 15GHz ≤ f ≤ 30GHz
Min. 40MHz nominalnie
1Hz÷10MHz w sekwencji 1/2/3/5
W ZERO SPAN 20MHz, 28MHz i 40MHz
Maks. 0,4dB dla 9kHz ≤ f < 7GHz
Maks. 1,35dB dla 7GHz ≤ f ≤ 30GHz
Min. 100Hz ÷ 40MHz
Nie gorzej niż 16bit
Wbudowany, kolorowy ekran TFT, podział na
okna, min. 6 ścieżek
68
Zobrazowanie wyników w
RealTime
Widmo w czasie rzeczywistym – min. 4 krzywe
Zobrazowanie widma z persystencją w czasie
rzeczywistym,
Spektrogram
w
czasie
rzeczywistym
Interfejsy
Wymagania dodatkowe
IEC625-2 (IEEE 488.2), USB v2.0, LAN
Opcja analizatora VSA
2.8.2 Generator wektorowy z wbudowanym generatorem przebiegów
dowolnych
Jest
to
urządzenie
do
wytwarzania
sygnałów
zmodulowanych
szerokopasmowo, wektorowo. Takie modulacje występują we wszystkich obecnie
stosowanych standardach komunikacji ruchomej, np. UMTS, LTE, WLAN. Mając
możliwość wytworzenia tego typu sygnału, można wymienić następujące
aplikacje:
 podanie sygnału użytecznego dla badanego urządzenia pod kątem EMC
 wraz z analizatorem widma wyposażonym w analizę sygnałową wektorową
testowanie torów transmisji między nadajnikiem a odbiornikiem
komunikacji ruchomej,
 opracowanie nowych rodzajów modulacji wektorowych i nowe rodzaje
transmisji cyfrowych.
2.8.2.1 Generator wektorowy
Urządzenie powinno się charakteryzować parametrami technicznymi nie
gorszymi niż wymienione poniżej.
Parametr
Wymaganie
min. 9kHz÷6GHz w trybie CW
min. 1MHz÷6GHz w trybie IQ
Zakres częstotliwości:
Rozdzielczość
nastawy
częstotliwości:
Stabilność źródła częstotliwości
odniesienia:
- błąd częstotliwości po kalibracji
- efekt starzenia
- efekt temperaturowy (zakres 0-50
st. C)
0.001Hz lub lepsza
<1x10E-7 /rok
<1x10E-6 /rok
<2x10E-6
Zakres poziomu wyjściowego:
≤ -120dBm ÷ ≥+18dBm w
zakresie częstotliwości ≥ 1MHz
Rozdzielczość nastawy poziomu
0.01dB lub lepsza
Błąd nastawy poziomu w zakresie
częstotliwości:
69
- 1MHz÷3GHz
- > 3GHz
Czystość widmowa, tryb IQ. CW:
Harmoniczne (pozom <+8dBm,
częstotliwość >1MHz)
Czystość widmowa, tryb IQ, CW:
Nieharmoniczne
(>10kHz
od
nośnej, poziom >-10dBm):
- w zakresie częstotliwości ≤ 3GHz
- w zakresie częstotliwości >3GHz
Czystość widmowa tryb IQ, CW:
Szumy fazowe (odstęp 20kHz) dla
nośnej:
-1GHz
-2GHz
-3GHz
- 6GHz
max. 0.5dB
max. 0.9dB
<-30dBc
<-64dBc
<-58dBc
< -122dBc
< -116dBc
< -112dBc
< -106dBc
Modulacja
analogowa
AM,
zewnętrzna / wewnętrzna AC/DC,
zakres częstotliwości modulującej
do 50kHz
Modulacja
analogowa
FM,
zewnętrzna / wewnętrzna AC/DC,
zakres częstotliwości modulującej
do 500kHz
Modulacja analogowa PULSE,
zewnętrzna,
wewnętrzna
współczynnik ON/OFF > 80dB
Dodatkowo modulacje:
- ASK
- FSK(2,4,MSK)
- PSK(QPSK, OQPSK, BPSK,
л/4-QPSK, л/2-DBPSK,
л/4-DQPSK, л/8-D8PSK 8PSK,
8PSK EDGE
- QAM(16, 32, 64, 256, 1024)
Rodzaje modulacji
sinus, zakres min. 0.1Hz÷1MHz,
prostokąt
zakres
min.
0.1Hz÷20kHz
Rozdzielczość
ustawienia
częstotliwości
modulującej
maks.0.1Hz
Wewnętrzny
generator
częstotliwości modulującej,
Wewnętrzny generator przebiegów
dowolnych, generator sygnałów
pasma
podstawowego
do
70
wysterowania modulatora I/Q:
- maks. częstotliwość próbkowania
- rozdzielczość poziomu
- ilość kanałów
- długość sekwencji przebiegu
dowolnego
- znaczniki
szerokość
pasma
dla
maksymalnej
częstotliwości
próbkowania
min. 190MHz
min. 16bitów
min. 2 kanały
min. 32MPróbek
min. 2 znaczniki
min. 120MHz
Interfejs zdalnego sterowania
GPIB, LAN, USB
Interfejs obsługi
Wbudowany ekran, z graficznym
interfejsem obsługi
Dodatkowo stanowisko winno być wyposażone w wektorowy analizator
impedancji sieci. Urządzenie powinno się charakteryzować parametrami
technicznymi nie gorszymi niż wymienione poniżej.
Zakres częstotliwości
≤ 9kHz ÷ ≥ 4,5GHz
Ilość portów
Min. 2 porty
Rozdzielczość częstotliwości
Liczba punktów pomiarowych na
krzywą
Pasma pomiarowe
Poziom wyjściowy generatora
Krok nastawy poziomu
≤ 1Hz
2÷100001
Dynamika (IF 10Hz)
Złącza
Szybkość pomiaru w punkcie (IF
500kHz, CW)
Typowy czas przemiatania (401
punktów, pełne pasmo, IF 100kHz)
Ekran / rozdzielczość
Interfejs sterowania
Zasilanie
1Hz÷1MHz
Maks. -55dBm ÷ min. +10dBm
≤ 0.01dB
≥100dB dla 9kHz ≤ f < 100kHz
≥120dB dla 100kHz ≤ f < 50MHz
≥130dB dla 50MHz ≤ f < 4GHz
≥125dB dla 4GHz ≤ f ≤4.5GHz
50Ω, typu N, żeńskie (female)
≤ 2.5µs
≤ 12 ms (bez korekcji)
≤ 26 ms (2 portowa TOSM)
Min. 12” kolor LCD dotykowy,
1280x800, wyjście DVI
LAN
AC 100÷240V
71
Inne wymagania
- 2szt. Kabli pomiarowych
- zestaw kalibracyjny
3 Wymagania dotyczące dokumentacji
Dokumentacja techniczna urządzeń stanowiących przedmiot zestawu powinna
być opracowana w języku polskim i angielskim w zakresie niezbędnym do ich
bezpiecznej i poprawnej obsługi, a ponadto musi zawierać:
- szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład oferowanego
wyposażenia poszczególnych stanowisk pomiarowych wraz z ich
konfiguracją w systemie;
- dokumentację techniczną urządzeń;
- wymagania dotyczące warunków zasilania systemu np. moc przyłącza
sieciowego, rodzaj zabezpieczeń itd.
- oryginalne instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń.
- certyfikaty kalibracji
- kompletny zestaw aktualnych norm (publikacji podstawowych EMC)
stosownie do zakresu pomiarowo-badawczego stanowisk.
Dokumentacja winna być sporządzona w trzech egzemplarzach papierowych i
jedną kopią w wersji elektronicznej. Stosowne normy winny być dołączone w
jednym egzemplarzu.
4 Wymagania dotyczące gwarancji
1. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny dostarczonych urządzeń. Serwis
pogwarancyjny świadczony będzie na podstawie odrębnej umowy, określającej
zasady i koszty usług pogwarancyjnych.
2. Uprawnienia gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy przysługują
bezpośrednio Zamawiającemu, a także bezpośrednio użytkownikowi sprzętu.
3. Zgłoszenie napraw gwarancyjnych odbywać się będzie w formie pisemnej
informacji o zaistniałej sytuacji, przesłanej przez Zamawiającego do serwisu
gwarancyjnego. Strony zgodnie oświadczają, że reklamacje mogą być zgłaszane
również faksem lub e-mailem. Fakt otrzymania reklamacji Wykonawca potwierdza
najpóźniej następnego dnia roboczego faksem lub e-mailem.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w
wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który
została udzielona gwarancja jakości.
5. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki do rozpoczęcia naprawy - do 48
godzin.
6. Czas usunięcia usterki Sprzętu w okresie gwarancji: do 5 dni od przystąpienia do
usunięcia awarii lub naprawy. W uzasadnionym przypadku Wykonawca może
zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu naprawy do
maksymalnie 20 dni.
7. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem
przedmiotu umowy do serwisu pokrywa Wykonawca.
8. Czas naprawy w okresie pogwarancyjnym - do 10 dni roboczych przez okres co
najmniej 5 lat. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca będzie mógł zwrócić
72
się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu naprawy do
maksymalnie 30 dni.
9. Wszystkie systemy komputerowe przygotowane i gotowe do eksploatacji winny
posiadać całościowe kopie bezpieczeństwa oprogramowania na nich
zainstalowanego (system operacyjny, programy służące do obsługi sprzętu,
wymagane sterowniki itp.) w postaci dysków optycznych DVD z wykorzystaniem
programów do tzw. backup’u danych.
10. Wymagany okres gwarancji na:
1) roboty budowlane - minimum 60 miesięcy,
2) parametry elektryczne komory SAC, co najmniej 120 miesięcy,
3) blachy w komorze SAC, minimum 60 miesięcy,
4) ferryty w komorze SAC, minimum 180 miesięcy,
5) absorbery piankowe, minimum 180 miesięcy,
6) bramę jednoskrzydłową komory SAC z napędem, minimum 60 miesięcy,
7) drzwi wejściowe do komory SAC, minimum 60 miesięcy,
8) uszczelnienia bramy jednoskrzydłowej z napędem i drzwi wejściowych
komory SAC, minimum 60 miesięcy,
9) stół obrotowy komory SAC z napędem, minimum 60 miesięcy,
10) maszt w komorze SAC, minimum 60 miesięcy,
11) elementy systemu CCTV i audio, minimum 36 miesięcy,
12) sterownik komory SAC, minimum 36 miesięcy,
13) zestaw podstawowych narzędzi do prowadzenia prostych prac
montażowych, minimum 24 miesiące,
14) aparaturę badawczo-pomiarową: minimum 36 miesiące.
11. Wskazane termin gwarancji biegną od dnia podpisania protokołu odbioru bez
uwag, po dokonaniu dostawy, montażu i uruchomieniu sprzętu, a także po
wykonaniu adaptacji pomieszczeń.
12. W przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy
(samodzielnego urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia)
i wystąpieniu tego samego uszkodzenia po raz trzeci, Wykonawca wymieni
uszkodzony element/podzespół na nowy i wolny od wad.
14. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy (samodzielnego urządzenia) nastąpi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu
rękojmi zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym przy czym
Wykonawca udziela rękojmi na okres 60 miesięcy.
5 Wymagania dotyczące pakietu kalibracyjnego
Dostawca systemu musi zapewnić jego kalibrację. Wszystkie kalibracje
powinny być przeprowadzone przez laboratorium fabryczne producenta lub
akredytowane.
6 Uruchomienie stanowisk pomiarowych i szkolenie dla
pracowników laboratorium
Wszystkie urządzenia w ramach niniejszego opisu winny być
zestawione w odrębne stanowiska pomiarowe i w całości muszą stanowić
Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej zdolne do
73
uzyskania akredytacji (w czasie nie dłuższym niż 2 lata od oddania do użytku)
stosownie do wymagań jednostek je udzielających.
Dostawca po dostarczeniu aparatury przeprowadzi sprawdzenie jej
działania na miejscu instalacji, łącznie z funkcjonowaniem oprogramowania, a
także w terminie do 3 tygodni od uruchomienia stanowiska przeprowadzi
szkolenie na poziomie podstawowym z zakresu obsługi aparatury dla
wskazanych przez Zamawiającego pracowników. Szkolenie powinno być
połączone z badaniem konkretnych obiektów i obejmować czas nie krótszy niż
10 dni. Dostawca winien dokonać konfiguracji oprogramowania, kalibracji
połączeń kablowych i wprowadzenie odpowiednich wartości korekcyjnych do
oprogramowania, nastawieni ostrości badań i oceny jednorodności pola.
Dodatkowo Dostawca powinien zapewnić i wskazać w ofercie
doradztwo techniczne przy tworzeniu infrastruktury Laboratorium Badania
Kompatybilności Elektromagnetycznej i przy opracowaniu dokumentacji oraz
procedur badawczych w pełnym zakresie projektowanych stanowisk celem
sprawnego przygotowania laboratorium do akredytacji.
7 Warunki dostawy
- czas dostawy i adaptacji pomieszczeń nie później niż 8 miesięcy od daty
podpisania umowy;
- dostawa do laboratorium Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego;
- dostawa wyłącznie nowych urządzeń, bez wad;
- Dostawca dostarczy zamówione urządzenia w uzgodnionym z odbiorcą
terminie na własny koszt;
- Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem systemu
w czasie transportu oraz jego załadunku i rozładunku.
74
Download