Dynamika przystosowania do choroby i jej akceptacji u

advertisement
Dynamika przystosowania do choroby i jej akceptacji u pacjentów z
nowotworami głowy i szyi
The dynamics of adjustment to disease and acceptance of illness in patients with
head and neck malignancies
Barbara Boryczko-Pater, Anna Baron, Joanna Szaleniec, Józef K. Gierowski, Jacek Składzień
STRESZCZENIE
Wstęp: Zagadnienie przystosowania do choroby oraz jej akceptacja są jednymi z kluczowych
pojęć w psychologii lekarskiej oraz psychoonkologii w kontekście rozważań nad
funkcjonowaniem pacjenta tuż po diagnozie nowotworowej oraz jego dalszą adaptacją.
Cel pracy: Zbadanie dynamiki przystosowania do choroby oraz jej akceptacji u pacjentów z
nowotworami w narządach otolaryngologicznych.
Materiał i metoda: W badaniu analizie poddano wyniki pacjentów zakwalifikowanych do
operacyjnego
leczenia
nowotworów
zlokalizowanych
w
obszarze
głowy
i
szyi,
hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii UJ CM w Krakowie. Do pomiaru zastosowano
kwestionariusze mini-MAC, AIS oraz wywiad strukturalizowany. Pomiar dokonywany był
trzykrotnie: przed planowanym zabiegiem operacyjnym, około 7 dni po zabiegu, oraz po 3–6
miesiącach od operacji.
Wyniki: Badania pokazały w kolejnych pomiarach spadek w posługiwaniu się przez
pacjentów stylem destrukcyjnym, nie udało się natomiast zaobserwować w poszczególnych
pomiarach istotnych statystycznie różnic w zakresie akceptacji choroby. Częściowo udało się
również pokazać wpływ zmiennych demograficznych na przystosowanie do choroby oraz
zmiennych medycznych na akceptację choroby.
Wnioski: Przystosowanie do choroby ma charakter dynamiczny, wraz z upływem czasu
pacjenci zaczynają radzić sobie z chorobą w bardziej aktywny sposób. Akceptacja choroby
jest stabilna w czasie.
Słowa kluczowe: adaptacja, akceptacja, nowotwory złośliwe głowy i szyi
ABSTRACT
Introduction: Psychological adjustment to disease and acceptance of illness are essential
issues in psychooncology. They describe the patients’ psychological functioning after the
diagnosis of cancer and their further adaptation to the disease.
Aim of the study: The aim of the study was to assess the dynamics of adjustment to disease
and acceptance of illness in patients with head and neck malignancies.
Material and method: The study group comprised patients with malignant head and neck
tumours operated at the Clinic of Otolaryngology in Krakow. The psychological
measurements were performed by means of questionnaires (mini-MAC and AIS) before and
after surgery, as well as after several months delay. The influence of medical and
demographical variables on acceptance of illness and adjustment to disease was analyzed.
Results: The research proved that the destructive style of adjustment to disease and
acceptance of disease change over time of treatment. The influence of certain medical and
demographical variables on the analyzed issue was also demonstrated.
Conclusions: Adjustment to disease is a dynamic process. With time the patients’ style of
coping with cancer becomes more active. Acceptance of illness is constant over time.
Key words: adjustment, acceptance, head and neck tumours
Download