Lublin, 15 maja 2017 r. Tematy prac dyplomowych dla studentów

advertisement
Lublin, 15 maja 2017 r.
Tematy prac dyplomowych
dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych kierunku Inżynieria biomedyczna
Lp.
Temat pracy dyplomowej
Projekt i wykonanie oprogramowania komunikacyjnego
1. w środowisku LabVIEW z urządzeniami EKG i EMG
zarządzanym przez mikrokontroler z Arduino
Projekt i wykonanie oprogramowania w środowisku
2. LabVIEW do przetwarzania sygnałów z urządzeń EKG
i EMG zarządzanych przez Arduino
Projekt i wykonanie oprogramowania w środowisku
3. LabVIEW do przetwarzania sygnałów z urządzenia
Olimex EEG
Badanie konduktywności cienkowarstwowych
4.
materiałów i biomateriałów przewodzących
Projekt stanowiska laboratoryjnego do oceny
5. bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej pacjenta
podczas zabiegów fizykoterapeutycznych
Model numeryczny gruczołu piersiowego w
6. oprogramowaniu Empire XCcel jako możliwość
wczesnej diagnostyki nowotworu
Projekt koncepcyjny stanowiska pomiarowego
7. do oceny oddziaływanie pola elektromagnetycznego
telefonów komórkowych na organizm ludzki
Projekt koncepcyjny stanowiska laboratoryjnego
do badania skuteczności ochrony i zabezpieczeń
8.
przed polem elektromagnetycznym organizmów
ludzkich
Model numeryczny elektromagnesu w aparaturze
9. rezonansu magnetycznego stosowanego do diagnostyki
chorób onkologicznych
Model numeryczny elektromagnesu w aparaturze
10. tomografii komputerowej stosowanego do diagnostyki
chorób onkologicznych
Projekt stanowiska do ekspozycji biologicznej na pola
11.
elektromagnetyczne zakresu VLF
Identyfikacja ekspozycji studenta na pola
12. elektromagnetyczne o wysokich częstotliwościach
na terenie kampusu uczelni
Identyfikacja ekspozycji osób w wieku rozrodczym
13. na pola elektromagnetyczne w zakresie wysokich
częstotliwości w środowisku zurbanizowanym
Identyfikacja natężeń pola elektromagnetycznego
14.
pasma GSM w obszarze obiektów telekomunikacyjnych
Wykorzystanie technik plazmowych w procesach
15. modyfikacji powierzchni - projekt ćwiczeń
laboratoryjnych
Promotor
(tytuły, imię i nazwisko)
Dr inż. Tomsza
Giżewski
Dr inż. Tomsza
Giżewski
Dr inż. Tomsza
Giżewski
Dr inż. Tomsza
Giżewski
Dr inż. Joanna Kozieł
Dr inż. Joanna Kozieł
Dr inż. Joanna Kozieł
Dr inż. Joanna Kozieł
Dr inż. Joanna Kozieł
Dr inż. Joanna Kozieł
Dr inż. Paweł
Mazurek
Dr inż. Paweł
Mazurek
Dr inż. Paweł
Mazurek
Dr inż. Paweł
Mazurek
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Uwagi
(np. informacje o temacie
pracy dwuosobowej)
Wykorzystanie technik zaawansowanego utleniania
16. w przemyśle spożywczym - projekt ćwiczeń
laboratoryjnych
Wpływ plazmy nietermicznej na wydłużenie
17. przydatności do spożycia wybranych produktów
spożywczych
Wpływ plazmy nietermicznej na wybrane parametry
18.
produktów spożywczych
Zastosowanie plazmy nietermicznej w stymulacji
19.
kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin
Wpływ plazmy nietermicznej na wzrost wybranych
20.
gatunków roślin
Zastosowanie cieczy plazmowanych w rolnictwie 21.
projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Biotechnologie w zagospodarowaniu odpadów
22. organicznych dla celów energetycznych
i przemysłowych - projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Zastosowanie plazmy nietermicznej w wybranych
23.
gałęziach rolnictwa - projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Zastosowanie plazmy nietermicznej w procesach
24.
dekontaminacji - projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Zastosowanie technologii plazmowych w terapii powłok
25.
ciała - projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Zastosowanie technologii plazmowych w stomatologii 26.
projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Analiza możliwości zastosowania cieczy plazmowanych
27.
w medycynie - projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Identyfikacja zagrożeń elektromagnetycznych
28. od reaktorów plazmowych do zastosowań medycznych
- projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Możliwości zastosowania technik plazmowych
29. w produkcji, aktywacji, dekontaminacji materiałów
biomedycznych - projekt ćwiczeń laboratoryjnych
Implanty kostne i możliwość zastosowania plazmy
30. do podniesienia biokompatybilności - projekt ćwiczeń
laboratoryjnych
Możliwości zastosowania technik plazmowych
31. w kondycjonowaniu tkanin - projekt ćwiczeń
laboratoryjnych
Możliwości zastosowania technik plazmowych
32. w konserwacji obiektów archeologicznych - projekt
ćwiczeń laboratoryjnych
Projekt sterowania mikroklimatu i oświetlenia
laboratorium biomedycznego przy zastosowaniu
sterownika swobodnie programowalnego
Dr hab. inż. Joanna
1 lub 2 osoby
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
1 lub 2 osoby
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
1 lub 2 osoby
1 lub 2 osoby
1 lub 2 osoby
1 lub 2 osoby
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
1 lub 2 osoby
1 lub 2 osoby
1 lub 2 osoby
1 lub 2 osoby
Dr hab. inż. Joanna
1 lub 2 osoby
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
1 lub 2 osoby
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
1 lub 2 osoby
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
Dr hab. inż. Joanna
Pawłat, prof. PL
dr inż. Piotr Filipek
Lp.
Temat pracy dyplomowej
Promotor
1
Projekt modelu urządzenia do badania elektrycznej aktywności
mięśni
Prof. O. Hotra
2
Badanie właściwości optycznych skóry
Prof. O. Hotra
3
4
5
6
7
8
Projekt fantomu stosowanego w pozytonowej tomografii
emisyjnej PET
Tradycyjna a nowoczesna metoda detekcji w rentgenodiagnostyce
Projekt bolusa do terapii protonowej
Projekt pracowni tomografii komputerowej
Zaprojektowanie osłon przed promieniowaniem X
w pracowni hemodynamiki
Zaprojektowanie osłon przed promieniowaniem gamma
w pracowni klasy Z
Dr hab. Elżbieta
Jartych
Dr hab. Elżbieta
Jartych
Dr hab. Elżbieta
Jartych
Dr hab. Elżbieta
Jartych
Dr hab. Elżbieta
Jartych
Dr hab. Elżbieta
Jartych
Uwagi
Download