Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M.

advertisement
Regulamin rozliczania kosztów
energii cieplnej w zasobach
S.M. „Górnik” w Katowicach
I. Postanowienia ogólne ............................................................................................................. 2
II. Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej ........................................................................... 3
III. Odczyty podzielników kosztów, indywidualnych i liczników ciepła ...................................... 6
IV. Usługi serwisowe ................................................................................................................... 7
V. Postanowienia końcowe ......................................................................................................... 7
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach
I. Postanowienia ogólne
§1
Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich lokali
mieszkalnych, użytkowych, wynajmowanych na podstawie umowy najmu pomieszczeń
wspólnych i garaży usytuowanych w budynkach administrowanych przez S.M. „Górnik”
wyposażonych w instalację:
 centralnego ogrzewania,
 centralnej ciepłej wody .
§2
Poszczególne elementy instalacji centralnego ogrzewania bez względu na rodzaj prawa
do lokalu stanowią własność Spółdzielni.
Dotyczy to w szczególności:
 rur przyłącznych (piony, gałązki),
 grzejników wraz z termozaworami (bez głowic),
 zbiorczych urządzeń pomiarowych (z wyjątkiem podzielników kosztów, wodomierzy
i indywidualnych liczników ciepła).
§3
1. Podstawą rozliczenia kosztów energii cieplnej są całkowite koszty (Kc) jej dostarczenia:
 udokumentowane fakturami wystawionymi przez dostawców,
 koszty wytworzenia ciepła w kotłowniach własnych obejmują koszty źródła ciepła, jego
przesyłu oraz utrzymania i prawidłowego działania kotłowni.
2. Do kosztów całkowitych (Kc) zalicza się koszty uznanych reklamacji z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.
§4
1. Koszt energii cieplnej rozliczany jest według kosztów poniesionych w przynależnym węźle
cieplnym.
2. Koszt centralnego ogrzewania dla grup rozliczeniowych, tj.: lokali mieszkalnych (KLm),
użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych (KLu) i garaży (Kg) obliczany jest
wg wzorów:
 koszt garaży:
𝐾𝑔 = (𝐾𝑐 ∶ 𝑃𝑤) × 𝑃𝑔 ,
 koszt lokali (mieszkalnych i użytkowych):
𝐾𝐿 = Kc − Kg ,
gdzie:
Kc – całkowity koszt ciepła, dostarczonego do węzła cieplnego na cele
centralnego ogrzewania,
Pw – całkowita powierzchnia grzewcza obsługiwana przez dany węzeł
cieplny,
Pg – powierzchnia grzewcza garaży.
2
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach
§5
1. Obsługę Systemu indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zakresie c.o.
dokonuje specjalistyczna firma, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią.
2. Spółdzielnia sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłowością rozliczeń. Koszt podgrzewu
c.c.w. rozliczany jest wg zasad zawartych w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej
S.M. „Górnik”.
II. Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej
§6
1. Całkowite koszty centralnego ogrzewania z indywidualnym użytkownikiem rozlicza się
wg zasad:
a) Koszt stały (rzeczywisty, odrębny dla każdego węzła cieplnego, uwzględniający
opłaty stałe na rzecz dostawcy ciepła, utrzymania i prawidłowego działania
kotłowni/wymiennikowni) rozliczany jest według wzoru:
𝐾𝑠𝑙 = (𝐾𝑠: ∑ 𝑃𝑤) × 𝑃𝑔𝑙
koszt zmienny
 10% (uwzględnia ciepło oddane przez nieopomiarowaną część instalacji
c.o., przewody rurowe, grzejniki w łazienkach, pomieszczeniach wspólnego
użytkowania i wymianę ciepła między lokalami), rozliczany jest
proporcjonalnie do m² powierzchni grzewczej lokalu według wzoru:
𝐾𝑧𝑙10 = (𝐾𝑧10 : ∑ 𝑃𝑤) × 𝑃𝑔𝑙
Dla lokali użytkowych jest kosztem netto.

90% rozliczany jest proporcjonalnie do wskazań podzielników według
wzoru:
𝐾𝑧𝑙90 = (𝐾𝑧90 : ∑ 𝐽𝑤) × 𝐽𝑙
Dla lokali użytkowych jest kosztem netto.
gdzie:
𝐾𝑠
𝐾𝑔
𝐾𝑠𝑙
-
koszt stały węzła cieplnego,
koszt garaży,
koszt stały rozliczanego lokalu,
∑ 𝑃𝑤 -
cena za 1 m3 wody i odprowadzania ścieków.
𝑃𝑔𝑙
𝐾𝑧10
𝐾𝑧𝑙10
powierzchnia grzewcza rozliczanego lokalu,
koszt zmienny rozliczany proporcjonalnie do powierzchni grzewczej,
koszt zmienny proporcjonalny do powierzchni grzewczej rozliczanego lokalu,
-
3
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach
𝐾𝑧90
𝐾𝑧𝑙90
-
∑ 𝐽𝑤 𝐽𝑙
-
koszt zmienny rozliczany proporcjonalnie do zużytych jednostek,
koszt zmienny lokalu wynikający z ilości zużytych jednostek,
suma jednostek obliczeniowych zużytych w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
jednostki obliczeniowe zużyte w rozliczanym lokalu.
b) lokale wyposażone w indywidualne liczniki ciepła:
 koszt stały – (rozliczany proporcjonalnie do m2 zajmowanej powierzchni lokalu),
wynika z sumy kosztów mocy zamówionej i kosztów powstałych z różnicy wskazań
budynkowego licznika ciepła i sumy wskazań indywidualnych liczników
 koszt zmienny – stanowi iloczyn wskazań indywidualnego licznika ciepła i
uśrednionej ceny 1GJ,
c) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych powodujących znaczny wzrost
zużycia ciepła w przynależnym węźle, sposób rozliczenia z indywidualnym
użytkownikiem określi na podstawie odrębnej uchwały Rada Nadzorcza
na wniosek Zarządu Spółdzielni.
2. Koszt podgrzania 1m3 wody (Kp) stanowi iloraz całkowitych kosztów zmiennych (CKz)
i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych (Wi) oraz zużycia ryczałtowego (R):
𝐾𝑝 = CKz ∶ (∑ 𝑊𝑖 + R)
W indywidualnym rozliczeniu kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody ustala się
podział:
koszt stały (ks) – określa iloraz całkowitych kosztów stałych (CKs) i sumy rozliczanych
lokali (ΣL):
𝑘𝑠 = CKs ∶ ∑ 𝐿
koszt zmienny (kz) – określa iloczyn kosztu podgrzewu 1m3 wody i wykazanej przez
wodomierz indywidualny (Wi) ilość m3 zużytej wody w okresie rozliczeniowym:
𝑘𝑧 = Kp × 𝑊𝑖
§7
1. Koszty za usługę rozliczeniową dostarczonej energii cieplnej do instalacji c.o. i c.c.w.
ponoszą wszyscy użytkownicy będący w systemie rozliczeniowym.
2. Koszt usługi rozliczeniowej (wraz z 1/10 wartości podzielnika elektronicznego) stanowi
odrębną pozycję na kwicie rozliczeniowym.
3. Koszt usługi rozliczeniowej będzie corocznie indeksowany oficjalnym średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok
kalendarzowy, publikowany przez prezesa GUS w monitorze Polskim.
§8
1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej c.o. i c.c.w. wykonuje się raz w roku.
2. Okres rozliczeniowy trwa dwanaście miesięcy tj. od 01.09. do 31.08. roku następnego.
3. Indywidualne rozliczenia Spółdzielnia dostarczy użytkownikom do 15 grudnia.
4
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach
4. Druki rozliczeń, niedoręczone z powodu nieobecności użytkownika w lokalu, należy
odebrać osobiście w administracji osiedla do końca stycznia roku następnego.
§9
1. Do czasu rozliczenia użytkownicy zobowiązani są wnosić w okresach miesięcznych
opłaty zaliczkowe (Z). Wysokość zaliczki ustala się na podstawie indywidualnych
kosztów (Ki) ubiegłorocznego zużycia energii cieplnej powiększonych o przelicznik
w wysokości 1,15.
𝑍 = 𝐾𝑖 × 1,15
§ 10
Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego. O zasadności
ewentualnej zmiany zaliczki użytkownicy zostaną powiadomieni przez Zarząd Spółdzielni
ogłoszeniem na tablicy informacyjnej.
§ 11
1. Jeżeli w wyniku rozliczenia kosztów energii cieplnej powstanie nadpłata, wysokość
nadpłaty użytkownicy potrącają z najbliższej bieżącej opłaty czynszowej.
2. W przypadku niedopłaty z tytułu rozliczenia kosztów energii cieplnej, różnicę
użytkownicy uiszczają w najbliższym terminie opłaty za użytkowanie lokalu, nie później
jednak niż do 31 grudnia danego roku.
§ 12
1. Koszt centralnego ogrzewania redukowany jest współczynnikami wyrównawczymi
uwzględniającymi usytuowanie lokalu w budynku.
Tabele stosowanych współczynników znajdują się w siedzibie Spółdzielni i są do wglądu
w dziale rozliczeń mediów.
2. W miarę postępu prac termomodernizacyjnych współczynniki wyrównawcze będą
korygowane.
3. Lokale rozliczane ryczałtem, ze wskazań indywidualnych liczników ciepła , lokale użytkowe
i garaże posiadają współczynnik wyrównawczy „1,00”.
§ 13
Koszt energii cieplnej w nieopomiarowanych lokalach (KLn) stanowi:
centralne ogrzewanie – iloczyn m2 powierzchni grzewczej lokalu i najwyższego zużycia
ciepła w lokalu opomiarowanym (KLo), z danego węzła cieplnego,
przypadającego na 1m2 powiększonego o przelicznik 1,1:
𝐾𝑙𝑛 = 𝑚2 𝑝𝑜𝑤. 𝑔𝑟𝑧𝑒𝑤𝑐𝑧𝑒𝑗 𝐿𝑛 × (𝐾𝐿𝑜 × 1,1)
ciepła woda
– ustalany ryczałt
§ 14
1. W przypadku braku aktualnych wskazań zużycia do rozliczenia przyjmuje się:
a) Podzielniki kosztów:
5
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach
 średnie zużycie z pozostałych pomieszczeń w danym lokalu,
 wskazanie ubiegłorocznego zużycia (dot. lokalu z jednym podzielnikiem) .
W/w wskazania powiększone zostaną o 100% w przypadku uszkodzenia podzielnika,
przez nieuprawnioną ingerencję użytkownika.
b) Wodomierze c.c.w – wskazanie z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
c) Indywidualne liczniki ciepła – średnia ilość GJ przypadająca na 1m2 w węźle cieplnym.
§ 15
W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, koszt
centralnego ogrzewania i ciepła dostarczonego do podgrzania wody rozliczany jest
następująco:
a) przy zamianie i pochodnym nabyciu praw do lokalu rozliczenie za cały okres
rozliczeniowy dokonywane jest z nowym użytkownikiem,
b) podział indywidualnych kosztów na użytkowane okresy następuje bezpośrednio między
przekazującym i przejmującym lokal.
§ 16
1. W przypadku przejęcia lokalu od Spółdzielni, koszt centralnego ogrzewania rozliczany
jest proporcjonalnie do czasu użytkowania lokalu w danym okresie rozliczeniowym.
2. Przyjmuje się, że koszty centralnego ogrzewania i ciepła dostarczonego do podgrzania
wody w lokalu przekazanym do dyspozycji Spółdzielni są równe wniesionym
przedpłatom.
§ 17
1. Odwołanie dotyczące rozliczenia kosztów energii cieplnej należy składać w Zarządzie
Spółdzielni w ciągu 14 dni od daty otrzymania lecz nie później niż do 15 lutego roku
następnego.
2. Odwołanie rozpatrzone zostanie w terminie 6 tygodni od daty jego wniesienia.
III. Odczyty podzielników kosztów, indywidualnych i liczników ciepła
§ 18
 Odczyty podzielników kosztów wykonywane są zdalnie (poza lokalem), po zakończonym
sezonie grzewczym.
 Lokal należy udostępnić serwisantowi w przypadku braku sygnału z urządzenia (brak
odczytu).
 O terminie odczytów liczników ciepła użytkownicy lokali powiadomieni będą z 7dniowym wyprzedzeniem informacją umieszczoną na tablicy ogłoszeń.
6
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach
§ 19
1. W celu wykonania odczytu indywidualnych liczników ciepła użytkownicy zobowiązani
są do umożliwienia łatwego dostępu do odczytywanych urządzeń, sprawdzenia
i potwierdzenia , podpisem osoby upoważnionej, zgodności odczytu z zapisem
na protokole.
2. Nieuzasadniona odmowa potwierdzenia odczytów skutkuje przyjęciem do rozliczenia
wartości zapisanych przez osobę odczytującą.
§ 20
1. Osoba dokonująca odczytu nie posiada uprawnień do pobierania opłat.
IV. Usługi serwisowe
§ 21
1. Indywidualnych użytkowników obciążają koszty:
 wymiany i legalizacji indywidualnego licznika ciepła,
 zakupu i montażu podzielnika,
 wymiany podzielnika w przypadku jego uszkodzenia z winy użytkownika,
 przewieszenie podzielnika oraz inwentaryzacji grzejnika w przypadku modernizacji
grzejników wykonywanej przez użytkownika,
 odczytu pośredniego,
 nieuzasadnionego wezwania serwisanta.
2. Koszt usługi serwisowej pobierany jest przy najbliższym rozliczeniu kosztów ciepła i
stanowi odrębną pozycję na druku rozliczeniowym.
V. Postanowienia końcowe
§ 22
1. Elektroniczne podzielniki kosztów posiadają 10 letnią gwarancję.
2. Odpłatność za zakup podzielników, użytkownicy regulują w 10 rocznych ratach płatnych
łącznie z kosztami usługi rozliczeniowej.
3. W przypadku likwidacji grzejnika(za zgodą spółdzielni) lub przejścia na rozliczanie
ryczałtowe, pozostałe do spłacenia raty za zakup podzielnika regulowane są
jednorazowo przy najbliższym rozliczeniu kosztów ciepła.
4. Elektroniczne podzielniki rejestrują pobór ciepła wyłącznie w okresie grzewczym.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie
przez Zarząd S.M. „Górnik”.
7
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach
§ 23
W trakcie trwania okresu rozliczeniowego przeprowadzana będzie wyrywkowa kontrola pracy
podzielników kosztów, indywidualnych liczników ciepła i wodomierzy c.c.w.
§ 24
1. Bez zgody Spółdzielni niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkowników
w instalację c.o. i c.c.w. a w szczególności:
 demontaż grzejników,
 montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana
grzejników dotychczasowych,
 zmiany nastawy wstępnej zaworu,
 spuszczanie wody z instalacji grzewczej.
2. Otrzymaną zgodę na wymianę grzejników, należy zgłosić w dziale rozliczeń mediów w celu
przewieszenia podzielników i inwentaryzacji nowych grzejników (nadanie nowego
przelicznika UF).
3. W przypadku stwierdzenia działań zmierzających do sfałszowania wyniku odczytu,
rozliczenie zużytej energii cieplnej wykonane zostanie wg zasad obowiązujących lokale
nieopomiarowane, przy przyjęciu opłaty ryczałtowej powiększonej o 100%.
Dodatkowo ponieść trzeba będzie koszty odczytu pośredniego.
Zauważone uszkodzenia podzielników, indywidualnych liczników ciepła, plomb, należy
natychmiast zgłosić w administracji.
Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika obciążają go dodatkowo wynikłymi z tego
kosztami.
§ 25
Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali
i podgrzewania wody , jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych nie są
zachowane wymagane parametry określone w odrębnych przepisach i obowiązujących
Polskich Normach.
1. Za niedogrzanie lokalu wysokość bonifikaty obliczana jest wg wzorów:
 jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2°C w stosunku
do temperatury obliczeniowej:
(𝐾𝑠 ∶ 12𝑚𝑐𝑦) + (𝐾𝑧 ∶ ∑ 𝑚𝑠𝑔)
× ∑𝐷
30
 jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2°C:
(𝐾𝑠 ∶ 12𝑚𝑐𝑦) + (𝐾𝑧 ∶ ∑ 𝑚𝑠𝑔)
× ∑𝐷
15
2. Temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od 45°C
wysokość bonifikaty obliczana jest wg wzorów:
 jeżeli temperatura wody była niższa od 45°C:
(𝐾𝑠 ∶ 12𝑚𝑐𝑦 × ∑ 𝐷) + (𝑧ł/𝑚3 × ∑ 𝑚3 )
30
 jeżeli temperatura wody była niższa od 40°C:
(𝐾𝑠 ∶ 12𝑚𝑐𝑦 × ∑ 𝐷) + (𝑧ł/𝑚3 × ∑ 𝑚3 )
15
gdzie:
8
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach
𝐾𝑠
𝐾𝑧
–
–
∑ 𝑚𝑠𝑔 –
Koszt stały,
Koszt zmienny,
Ilość miesięcy sezonu grzewczego,
∑𝐷
–
Ilość dni występowania zaniżonych parametrów,
∑ 𝑚3
–
Ilość zużytej masy wody o zaniżonych parametrach,
𝑧ł/𝑚3
–
Koszt podgrzania jednego m3 wody
3. Bonifikaty udzielane są po rozliczeniu okresu, którego dotyczą.
§ 26
W pomieszczeniach sanitarnych podzielniki kosztów nie są montowane.
§ 27
Rezygnacja z rozliczania kosztów centralnego ogrzewania wg wskazań podzielników kosztów
(przejście na rozliczanie ryczałtowe) wymaga pisemnego wniosku złożonego przed
rozpoczęciem sezonu grzewczego, którego rezygnacja ta dotyczy.
§ 28
Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników lokali bez względu na ich status prawny.
§ 29
1. Tekst jednolity Regulaminu obowiązuje na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 204/2011
z dnia 08.08.2011r. oraz Aneksu nr 80/2012 z dnia 24.09.2012 r., uchwalonego w tym
samym trybie.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od sezonu grzewczego 2012/2013.
9
Download