tekst jednolity

advertisement
TEKST JEDNOLITY -
uwzględniający zmiany wynikające z uchwał RN:
- nr 14/02 z 29.08.2002 r., nr 18/02 z 09.09.2002 r., nr 20/02 z 30.09.2002 r., nr 14/04
z 18.10.2004 r., nr 5/05 z 04.04.2005 r., nr 5/09 z 27.07.2009 r., nr 6/10 z 26.07.2010 r.,
nr 3/2014 z 03.03.2014 r., nr 14/2014 z 25.08.2014 r./
REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W SM DOLNA ODRA W GRYFINIE
Gryfino, dnia 01.10.2001 r.
2
§1
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w SM „Dolna Odra” w Gryfinie określa
szczegółowe zasady, którymi należy się kierować przy wyliczaniu kosztów centralnego
ogrzewania przypadających na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach
Spółdzielni.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1/ kosztach ciepła - należy przez to rozumieć sumę wszystkich kosztów poniesionych przez
Spółdzielnię z tytułu dostawy do zasobów mieszkaniowych energii cieplnej dla potrzeb
centralnego ogrzewania, tj.:
- zakupu energii cieplnej u wytwórcy,
- przesyłu energii cieplnej przez dostawcę.
Nie mogą być zaliczone do kosztów wytworzenia i dostawy ciepła koszty utrzymania
instalacji wewnętrznych w budynkach; koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.
2/ powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową lokalu
stosowaną do ustalania opłat za używanie i najem lokali, która ustalona jest wg zasad
zawartych w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 9/96 z dnia 22.06.1996 r
3/ powierzchni grzewczej lokalu - należy przez to rozumieć obliczeniową powierzchnię
odpowiadającą:
a/ powierzchni użytkowej lokalu - w przypadku lokali, w których wysokość
wszystkich pomieszczeń mieści się w przedziale 2,30 m – 2,70 m,
b/ sumie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń lokalu
pomnożonych przez stosunek rzeczywistej wysokości danego
pomieszczenia i wysokości normatywnej dla mieszkań, tj. 2,50 w przypadku lokali, w których wysokość części lub wszystkich
pomieszczeń mniejsza jest od 2,30 m lub większa od 2,70 m.
4/ lokatorze - należy przez to rozumie:
- głównego lokatora mieszkania o statusie spółdzielczego lokatorskiego lub
własnościowego prawa do lokalu,
- najemcę lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
- właściciela wyodrębnionego lokalu własnościowego,
5/ podzielniku - należy przez to rozumieć przyrząd, umocowany na grzejniku c.o., rejestrujący
emisję energii cieplnej przez grzejnik, tj. elektroniczny dwuczujnikowy podzielnik kosztów
c.o. – „Optica”.
§3
1. W całych zasobach Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 4, ust. 1, 2 i 3, indywidualne rozliczenie
kosztów ciepła, tj. w rozbiciu na poszczególnych lokatorów, dokonuje na zlecenie
Spółdzielni, wyłoniona w wyniku przetargu, specjalistyczna firma - Techem Techniki
Pomiarowe Sp. z o.o., ul. Serbska 4, 61-696 Poznań, zwana dalej w Regulaminie „Techem”.1)
2. Jako opomiarowanie umożliwiające rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się
wyposażenie budynku lub grupy budynków w ciepłomierz główny, podlicznik - ciepłomierz
c.o., wodomierze lokalowe ciepłej wody i podzielniki (z zastrzeżeniem ust. 3) lub lokalowe
ciepłomierze. W rozliczanym budynku lub grupie budynków podzielniki lub lokalowe
ciepłomierze muszą być jednakowe.
________________________
1)
Uchwałą RN nr 5/05 z dnia 04.04.2005 r. zmieniono treść § 3 ust. 1.
3
3. Podzielniki montuje się na wszystkich grzejnikach c.o. znajdujących się w lokalu,
z wyjątkiem grzejników znajdujących się w pomieszczeniach łazienek.
4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzane jest na podstawie:
- danych o kosztach ciepła i naliczonych lokatorom zaliczkach na poczet
zużycia ciepła (dostarczonych dla Techem przez Spółdzielnię),
- odczytów podzielników (przypisanych poszczególnym lokalom) oraz
ciepłomierzy lokalowych,
- współczynników redukcyjnych dla mieszkań niekorzystnie położonych
(w przypadku rozliczeń wg podzielników),
- klucza podziału kosztów ciepła ujętego w niniejszym regulaminie.
§4
1.
Jeżeli w budynku lub budynkach zasilanych w ciepło z tego samego węzła cieplnego, więcej
niż 75 % mieszkańców wystąpi z pisemnym wnioskiem o zmianę sposobu rozliczania
kosztów ciepła, tj. o ich rozliczanie ryczałtowe (wprost proporcjonalnie do powierzchni
grzewczej poszczególnych lokali) lub według wskazań podzielników, koszty te rozlicza się
zgodnie z wnioskiem, przy czym zmiana sposobu rozliczenia następuje od początku
następnego okresu rozliczeniowego w stosunku do okresu, w którym wniosek został
złożony.
2. Przy sprawdzeniu warunku, o którym mowa w ust. 1, należy stosować zasadę:
„jedno mieszkanie = jeden mieszkaniec.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony w biurze Spółdzielni najpóźniej
do 30 września danego roku.2)
§5
1. Koszty ciepła rozlicza się w okresach rocznych kalendarzowych tj. 01 stycznia do 31 grudnia,
z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Arkusz indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła za miniony rok dostarcza się lokatorowi
najpóźniej w terminie do 30 kwietnia po zakończonym okresie rozliczeniowym.
3. Reklamacje dotyczące indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła należy kierować w formie
pisemnej do biura Spółdzielni w terminie do 14 dni od daty otrzymania arkusza
rozliczeniowego.
4. W roku 2005 koszty ciepła rozlicza się od 1 kwietnia do 31 grudnia.3)
§6
1. Całkowite koszty ciepła w budynku lub grupie budynków (węzeł cieplny grupowy) składają
się z kosztów:
1) wynikających z zamówionej mocy cieplnej (opłata za zamówioną moc cieplną [zł/MW]
oraz opłata za przesył w odniesieniu do zamówionej mocy cieplnej [zł/MW]),
2) wynikających z pobranej energii cieplnej (opłata za energię cieplną [zł/GJ], opłata
za przesył w odniesieniu do energii cieplnej [zł/GJ]),
3) wynikających z uzupełniania nośnika ciepła (opłata za ilość uzupełnionego nośnika ciepła
[zł/m3]).
________________________
2)Uchwałą
RN nr 5/05 z dnia 04.04.2005 r. dodano ust. 3 w § 4, zmieniono treść § 4 uchwałą RN nr 5/09 z dnia 27.07.2009 r. oraz
uchwałą RN nr 3/2014 z dnia 03.03.2014 r.
3)Uchwałą RN nr 18/02 z dnia 09.09.2002 r., z mocą obowiązującą od 01.04.2002 r., zmieniono treść § 5 ust. 1, 2 oraz dodano ust. 3,
uchwałą RN nr 5/05 z dnia 04.04.2005 r. zmieniona treść § 5 ust. 1 i 2 oraz dodano ust. 4.
4
2.
Dla pojedynczych budynków lub grupy budynków (w przypadku węzła cieplnego
grupowego), wg możliwości zależnej od sposobu opomiarowania energii podlicznikiem c.o.,
prowadzi się ewidencję księgową całkowitych kosztów ciepła oraz następujących rodzajów
kosztów:
1) koszty stałe brutto (z podatkiem VAT) dotyczące lokali mieszkalnych,
2) koszty zmienne brutto (z podatkiem VAT) dotyczące lokali mieszkalnych,
3) koszty stałe netto (bez podatku VAT) dotyczące lokali użytkowych,
4) koszty zmienne netto (bez podatku VAT) dotyczące lokali użytkowych.4)
§7
1.
W przypadku lokali rozliczanych przy zastosowaniu podzielników – całkowite koszty ciepła,
odpowiadające danemu węzłowi cieplnemu, są dzielone na dwie grupy:
1) koszty stałe - stanowiące sumę kosztów wynikających z zamówionej mocy cieplnej
(§ 6 ust. 1, pkt 1), 50 % kosztów wynikających z pobranej energii cieplnej i uzupełniania
nośnika ciepła (§ 6 ust. 1, pkt 2) i kosztów uzupełniania nośnika ciepła (§ 6 ust. 1, pkt 3);
koszty te obejmują:
a/ koszty wynikające z zamówionej mocy cieplnej,
b/ koszty strat energii cieplnej na instalacji c.o.,
c/ koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych (m.in. klatki schodowe),
d/ koszty ogrzewania pomieszczeń łazienek w lokalach,
e/ kosztów uzupełniania nośnika ciepła.
2) koszty zmienne - stanowiące 50 % kosztów wynikających z pobranej energii cieplnej
(§ 6 ust. 1, pkt 2) - są to koszty ogrzewania wszystkich pomieszczeń w lokalach,
z wyjątkiem łazienek.
2.
Koszty stałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się na koszty stałe lokali
mieszkalnych i koszty stałe lokali użytkowych – wprost proporcjonalnie do sumy ich
powierzchni grzewczych.
3.
Koszty zmienne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozdziela się na koszty zmienne lokali
mieszkalnych i koszty zmienne lokali użytkowych – wprost proporcjonalnie do sumy ilości
jednostek podzielnikowych w rozliczanym roku.
4.
W każdej z grup lokali (mieszkalnych i użytkowych) koszty stałe, wyliczone według zasady
określonej w ust. 2, rozlicza się na poszczególne lokale wprost proporcjonalnie
do ich powierzchni grzewczej.
5.
W każdej z grup lokali (mieszkalnych i użytkowych) koszty zmienne, wyliczone według
zasady określonej w ust. 3, rozlicza się na poszczególne lokale wprost proporcjonalnie do
ilości jednostek podzielnikowych, wykazanych na zamontowanych w nich podzielnikach.5)
§8
1.
W przypadku lokali rozliczanych przy zastosowaniu ciepłomierzy lokalowych – całkowite
koszty ciepła, odpowiadające danemu węzłowi cieplnemu, są dzielone na dwie grupy:
1) koszty stałe - stanowiące różnicę całkowitych kosztów ciepła i kosztów zmiennych,
o których mowa w pkt. 2; koszty te obejmują:
a/ koszty wynikające z zamówionej mocy cieplnej,
b/ koszty strat energii cieplnej na instalacji c.o.,
c/ koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych (m.in. klatki schodowe),
e/ kosztów uzupełniania nośnika ciepła.
________________________
4) Uchwałą
RN nr 3/2014 z dnia 03.03.2014 r. zmieniono treść § 6.
§ 7 zmieniono uchwałą RN nr 18/02 z 09.09.2002 r., z mocą obowiązującą od 01.04.2002 r., uchwałą RN nr 6/10 z dnia
26.07.2010 r., z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r. oraz uchwałą RN nr 3/2014 z dnia 03.03.2014 r.
5) Treść
5
2) koszty zmienne - stanowiące sumę opłaty za energię cieplną pobraną w lokalach [zł/GJ]
i opłaty za przesył w odniesieniu do energii cieplnej pobranej w lokalach [zł/GJ];
podstawą wyliczenia tych kosztów jest suma wskazań ciepłomierzy lokalowych.
2. Koszty stałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozlicza się na poszczególne lokale
wprost proporcjonalnie do ich powierzchni grzewczej.
3. Koszty zmienne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozlicza się na poszczególne lokale
wprost proporcjonalnie do ilości energii cieplnej w nich pobranej, określonej według wskazań
ciepłomierzy lokalowych.6)
§9
1.
Dla określenia przypadających na poszczególne lokale kosztów zmiennych, o których mowa
w § 7 ust. 1 pkt 2, zużytego ciepła dla celów c. o. stosuje się współczynniki korygujące
grzejnikowe oraz redukcyjne dla lokali niekorzystnie położonych:7)
a/ Współczynniki korygujące grzejnikowe, uwzględniają rodzaj, wielkość i położenie
(wysokość od posadzki) grzejnika.8)
b/ Współczynniki redukcyjne lokalowe uwzględniają następujące czynniki:
- położenie lokalu w zależności od kondygnacji,
- położenie lokalu przyległe do pomieszczeń nieogrzewanych,
- położenie lokalu pod i nad pomieszczeniami nieogrzewanymi,
- położenie lokalu przy ścianie czołowej i ścianach narożnych budynku,
- położenie lokalu w zależności od stron świata.
2. Współczynniki, o których mowa w ust. 1, wyznaczone są przez Techem na podstawie
dokumentacji technicznej budynków i inwentaryzacji grzejników c.o., w oparciu
o wypracowany przez firmę system. Stanowią one Załącznik Nr 1 do regulaminu.
§ 10
1. Koszty rozliczania lokali opomiarowanych, nieopomiarowanych oraz lokalu w którym nie
dokonano odczytu podzielników, a także koszty wynikające z nieuzasadnionej reklamacji,
koszty naprawy czy wymiany podzielnika uszkodzonego z winy lokatora lub koszty założenia
nowej plomby zerwanej przez lokatora, ponosi lokator za pośrednictwem Spółdzielni.
2. Ceny stosowane przez Techem są określone w umowie zawartej ze Spółdzielnią.
§ 11
1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podzielnika kosztów lokator zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Eksploatacji Spółdzielni.
2. Nie dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 lub odmowa członka na zainstalowanie
podzielników czy też brak możliwości odczytu podzielników z przyczyn zawinionych przez
lokatora, spowoduje rozliczenie kosztów ciepła przypadających na lokal wg max wskazania
w danym węźle zwiększonego o 10 %, a następnie odniesionego do mocy i typu grzejnika
nieopomiarowanego, z zastrzeżeniem że w przypadku:
a/ gdy grzejnik nieopomiarowany znajduje się w lokalu stanowiącym mieszkanie,
a węzeł zasila zarówno mieszkania jak i lokale użytkowe, naliczenie należy
dokonać wg max wskazania występującego w węźle zwiększonego o 10 %,
biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie lokale mieszkalne,
b/ gdy grzejnik nieopomiarowany znajduje się w lokalu użytkowym, naliczenie należy
dokonać wg max wskazania występującego w węźle zwiększonego o 10 %, bez
względu na rodzaj lokalu w jakim ono wystąpiło.9)
________________________
6)Uchwałą
RN nr 18/02 z dnia 09.09.2002 r., z mocą obowiązującą od 01.04.2002 r. zmieniono § 8 pkt 1 oraz uchwałą RN nr 3/2014
z dnia 03.03.2014 r. zmieniono § 8.
7)Uchwałą RN nr 3/2014 z dnia 03.03.2014 r. zmieniono treść § 9 ust. 1.
8) Uchwałą RN nr 18/02 z dnia 09.09.2002 r., z mocą obowiązującą od 01.04.2002 r. zmieniono treść § 9 ust. 1 lit. a.
9) Zmieniona treść § 11 ust. 2 uchwałą RN nr 14/02 z dnia 29.08.2002 r. z mocą obowiązującą od 01.10.2001 r. oraz uchwałą RN
nr 18/02 z dnia 09.09.2002 r., z mocą obowiązującą od 01.04.2002 r.
6
3. W przypadku wystąpienia bez winy lokatora, przez część okresu rozliczeniowego, braku
ewidencjonowania przez podzielnik emisji ciepła z grzejnika (np. czas od awarii podzielnika
do czasu jego naprawy lub wymiany), rozliczenie kosztów zmiennych ciepła w tym zakresie,
zostanie dokonane na podstawie tabeli tzw. stopniodni (dane uzyskane z PIM i GW).10)
3A. W przypadku wystąpienia bez winy lokatora, przez cały okres rozliczeniowy, braku
ewidencjonowania przez podzielnik emisji ciepła z grzejnika, rozliczenie kosztów zmiennych
ciepła w tym zakresie, zostanie dokonane na podstawie najwyższego rocznego wskazania
tego podzielnika, które wystąpiło w okresie ostatnich trzech lat.10)
4. W przypadku awarii ciepłomierzy lokalowych, o których mowa w § 8, skutkującej błędnym
wskazaniem zużytej energii cieplnej lub całkowitym brakiem wskazania, zużycie w okresie,
w którym wystąpiła ta nieprawidłowość, przyjmuje się w wielkości równej zużyciu
w odpowiednim czasie minionego okresu rozliczeniowego.11)
§ 11a
W przypadku korekty indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła za ostatni miniony okres
rozliczeniowy lub poprzednie okresy, saldo wynikające z tego tytułu zwiększa lub zmniejsza
koszty ciepła bieżącego okresu.12)
§ 12
1. Opłaty za dostawę ciepła na cele c.o. ustalane są dla poszczególnych lokali zaliczkowo
i pobierane przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
2. Opłaty zaliczkowe za dostawę ciepła na potrzeby c. o. lokator obowiązany jest dokonywać,
na konto Spółdzielni, z góry w terminach jakie obowiązują przy opłatach z tytułu pozostałych
opłat mieszkaniowych, tj. do 20 dnia każdego miesiąca.
3. Stawkę jednostkową zaliczki, przypadającą na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
w odniesieniu do poszczególnych węzłów cieplnych lub budynków, ustala Zarząd
Spółdzielni, uwzględniając prognozowane ceny dostawy ciepła, zapotrzebowanie na ciepło
oraz prognozy zużycia ciepła w poszczególnych budynkach i grupach budynków.13)
4. Zaliczki uwzględniają w sobie przyszłą opłatę za serwis rozliczeniowy.
5. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego zaistnieją warunki znacząco korygujące wysokość
prognozowanych kosztów ciepła, zaliczki mogą być zmieniane. Decyzję o zmianie
naliczanych zaliczek podejmuje Zarząd Spółdzielni po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
6. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem postawienia
lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji lokatora, choćby objęcie lokalu nastąpiło w innym
terminie. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielnia zawiadamia lokatora
pisemnie w terminie wynikającym z zawartej między stronami umowy.
7. Obowiązek wnoszenia opłat przez lokatora za dostawę ciepła do lokalu ustaje po spełnieniu
wymogów określonych w odrębnym Regulaminie rozliczeń Spółdzielni z lokatorami
zwalniającymi mieszkanie.
§ 13
1. Mieszkańcy są powiadamiani o terminach odczytów podzielników z pięciodniowym
wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń w tablicach ogłoszeniowych na
klatkach schodowych budynków.
2. Lokatorowi przysługują dwa terminy odczytu zawarte w harmonogramie i trzeci odczyt
dodatkowo płatny w uzgodnionym terminie, nie późniejszym niż 10 dni po drugim terminie
wynikającym z harmonogramu.
________________________
10)
Uchwałą nr 14/2014 z 25.08.2014 r. zmieniono treść § 11 ust. 3 oraz dodano ust. 3A.
Uchwałą RN nr 14/04 z dnia 18.10.2004 r. dodano § 11 ust. 4.
12)
Uchwałą RN nr 6/10 z dnia 26.07.2010 r., z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r. dodano § 11a.
13) § 12 ust. 3 zmieniony uchwałą RN nr 20/02 z dnia 30.09.2002 r. z mocą obowiązującą od 01.04.2002 r. oraz uchwałą RN
nr 5/05 z dnia 04.04.2005 r.
11)
7
§ 14
1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia koszty ciepła przypadające na lokal są niższe niż
naliczone z tego tytułu zaliczki – Spółdzielnia obowiązana jest zwrócić lokatorowi nadpłatę
w ciągu 30 dni od otrzymania rozliczenia.
2.
Lokator chcący, aby Spółdzielnia dokonała zwrotu nadpłaty w formie gotówkowej,
zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania arkusza rozliczeniowego, złożyć
w biurze Spółdzielni stosowne oświadczenie. Jeśli oświadczenie nie zostanie dostarczone
lub wpłynie do biura Spółdzielni po terminie, Spółdzielnia dokona zwrotu nadpłaty poprzez
zaliczenie jej na bieżące opłaty mieszkaniowe. W przypadku jednak występowania
jakichkolwiek zaległości wobec Spółdzielni, będą one zaspokojone z nadpłaty w pierwszej
kolejności.14)
3.
Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia koszty ciepła przypadające na lokal są wyższe
niż naliczone z tego tytułu zaliczki – lokator obowiązany jest wpłacić kwotę niedopłaty na
rachunek Spółdzielni w ciągu 30 dni od otrzymania rozliczenia.
§ 15
1.
Jeżeli w danym lokalu następuje zmiana jego użytkownika, wówczas, na wniosek
użytkownika opuszczającego lokal, dokonuje się odczytu pośredniego podzielników lub
ciepłomierza lokalowego. Odczyt ten jest podstawą do odrębnego rozliczenia zarówno
użytkownika opuszczającego lokal jak i przejmującego. Koszty dodatkowego rozliczenia
ponosi użytkownik opuszczający lokal.
2.
W przypadku nie umożliwienia dokonania odczytu przez użytkownika opuszczającego lokal,
rozliczenie dokonuje się proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania. Koszty dodatkowego
rozliczenia ponosi użytkownik opuszczający lokal.15)
§ 16
Wszelkie sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zarząd Spółdzielni.
§ 17
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 01.10.2001 r., uchwałą
Nr 21/01 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_________________________
14)
Uchwałą RN nr 18/02 z dnia 09.09.2002 r., z mocą obowiązującą od 01.04.2002 r. zmieniono treść § 14 ust. 2.
RN nr 3/2014 z dnia 03.03.2014 r. zmieniono treść § 15.
15)Uchwałą
8
Załącznik nr 1 do Regulaminu
rozliczania kosztów c.o.
WYKAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW REDUKCYJNYCH ZALEŻNYCH OD TYPU MIESZKANIA I POMIESZCZEŃ.
L.p.
1.
Wyszczególnienie redukcji
3.
4.
5.
Procent
redukcji
Typ
0,85
0,90
0,80
0,85
0,90
15,00%
10,00%
20,00%
15,00%
10,00%
a
b
c
d
e
0,00%
f
0,95
0,90
5,00%
10,00%
g
h
0,95
0,98
0,90
5,00%
2,00%
10,00%
I
II
III
0,85
15,00%
IV
0,95
0,95
5,00%
5,00%
V
VI
Redukcja zależna od usytuowania pomieszczenia
pomieszczenie bezpośrednio na gruncie
pomieszczenie nad piwnicą nieogrzewaną
pomieszczenie na poddaszu
pomieszczenie pod stropodachem
pomieszczenie pod poddaszem nieogrzewanym
pomieszczenie na najwyższym piętrze pod poddaszem
ogrzewanym i pomieszczenie na parterze nad
ogrzewanymi piwnicami - nie otrzymują
współczynników redukcyjnych
2.
Współczynnik
redukcyjny
Redukcja dla pomieszczeń w wieżowcach
pomieszczenia na piętrach 6,7,8
powyżej 8 piętra
Redukcja w zależności od orjentacji budynku:
pomieszczenie przy ścianie północnej
pomieszczenie przy ścianie płn. - wsch. lub płn. zach.
Redukcja pomieszczeń narożnikowych
Redukcja w przypadkach specjalnych:
mieszkanie lub pomieszczenie nad bramą
pomieszczenie przyległe do szybów windowych,
zsypów oraz pomieszczenie na parterze przyległe do
nieogrzewanej kl. sch., itp.
pomieszczenia z 3 ścianami zewnętrznymi
Uwaga. Współczynniki przyjmowane są dla pojedynczych pomieszczeń, nie dla całych mieszkań.
Dla poszczególnych pomieszczeń, w przypadku wystąpienia kilku przypadków łącznie,
współczynniki redukcyjne sumuje się.
Download